Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Els verbs

  1. ELS VERBS
  2. DEFINICIÓ  Els verbs són les paraules que ens indiquen accions o estats de les persones o animals  El verb és el motor de l’oració, és el que ens diu què passa.  Sense verb no hi ha oració, però un verb pot formar tot sol una oració.  Els verbs es poden conjugar. Això vol dir que la forma del verb va canviant segons el temps, la persona i el nombre.
  3.  Cada forma verbal consta d'arrel i desinència.  L'arrel és la part invariable i expressa el significat del verb.  La desinència és la part variable que ens pot indicar la persona, el nombre, el temps i el mode:  camin-en dorm-iria camin-arem dorm-s camin-àvem dorm-ien
  4.  Les conjugacions verbals són tres:  1ªconjugació: l'infinitiu acaba en -ar: cantar, pintar...  2ªconjugació: l'infinitiu acaba en -er o en -re: ser, beure ...  3ª conjugació: l'infinitiu acaba en -ir: sortir, dormir ...
  5. ELS TEMPS VERBALS El temps verbal ens indica quan es realitza una acció.  PRESENT, expressa una acció que passa en el moment en què parlem: Ara farem un dibuix.  PASSAT, expressa una acció que ha passat abans del moment en què es parla: Ahir vaig anar d’excursió.  FUTUR, expressa una acció que tindrà lloc després, més endavant: demà farem una xocolatada.
  6. LES FORMES PERSONALS (pronoms personals forts)  Segons qui fa l’acció, tindrem les persones verbals, que poden ser del singular o plural. Singular plural 1a. persona jo nosaltres 2a. persona tu vosaltres 3a. persona ell/ella ells/elles
  7. ELS TEMPS VERBALS: FORMES SIMPLES I COMPOSTES.  SIMPLES:  COMPOSTES: Només hi ha implicat hi ha implicat el verb el verb conjugat. haver més el participi Una sola paraula. del verb conjugat. Exemples: Exemples: • Dansava, • Havia dansat • Cuinaré • Haurà cuinat • Estudio • Haurem estudiat
  8. FORMES VERBALS NO PERSONALS Algunes formes verbals no tenen persona ni nombre i s’anomenen formes no personals. INFINITIU: l’infinitiu serveix per anomenar el verb. Acaba en –ar, -er, -re, -ir. Exemples: cantar, beure, voler, sortir. GERUNDI: expressa sempre una acció simultània o anterior a l’acció expressada en el verb de l’oració principal, però mai una acció posterior. Acaba en – ant, -ent, -int. Exemples: cantant, plovent, llegint. PARTICIPI: pot fer d’adjectiu. Acaba em –at, -it, -ut, -s. Exemples: cuinat, repetit, rigut, pres.
  9. ELS MODES VERBALS : els modes verbals indiquen la manera com es realitza l’acció que expressa el verb. Mode Expressa Exemples Es refereix a un fet real que pot succeir INDICATIU Ballarem a la festa en temps present, passat o futur. Una acció possible Desitjo que guanyis SUBJUNTIU necessària, un desig el concurs literari. una ordre o IMPERATIU Endreça el calaix instrucció
Anúncio