Anúncio
Anúncio

Հենաշարժիչ համակարգ

  1.  Դարեր շարունակոսկրերը համարվելեն անկենդան,անշարժ հենարան`պատված փափուկ,շարժունհյուսվածքներով:Աստիճանաբար անատոմները հասկացան, որոսկրը ևս կենդանիհյուսվածք է` իր արյունատար անոթներով ու նյ արդերով:Զարգացավ ոսկրին վերաբերող ուսմունքը, ըստ որի` ոսկրը,կարծրությ ան շնորհիվ, շրջապատող փափուկ հյուսվածքների հենարանն է:  Երբ մարդը մահանում է,մկաններն արագորեն քայքայվում են: Մնումեն միայն մարմնի կմախքը կազմողկարծր և գունատոսկրերը, որոնցամրացած են եղելփափուկ հյուս վածքները: Կմախքը բաղկացածէ 206 ոսկրերից: Վաղ ժամանակներում մարդիկ թե րևսզարմանում էին, թե ինչու են մահվանից հետո ոսկրներնայդքան երկար պահպ անվում: Նրանք մարդու ևկենդանիների ոսկորները պահում էին իբրև հաղթանակի ուհզորության խորհրդանիշ, օգտագործում փորագրության,գործիքներ ու զարդեր պատրաստելու համար: Ոսկրերիկարծրությունն ու դիմացկունությունը հնարավոր ություն էինտալիս մանրամասն ուսումնասիրելու դրանք, իսկնկարարգրություննե րը` զետեղելու գրքերում: Հին Հռոմից մինչՎերածնունդ, կրոնն ու ավանդույթները արգելում էինդիահերձումները: Ինչևէ, մահվանից մի քանի շաբաթ անցոսկրերը հն արավոր էին ուսումնասիրել, քանի որգիշանգղներն ու թրթուրներն արագորեն մեր կացնում էինդրանք: 
  2.     Ոսկրային հյուսվածքի կարծրությունը պայմանավորված է անօր գանական աղերով, կալցիումի հագեցվածությամբ: Ոսկրերի բա ղադրության մեջ մտնում է մոտ 50% ջուր: Օրգանական միացութ յունները կազմում են 28%, իսկ անօրգանական միացություններ ը` 22%: Օրգանական միացությունները ոսկրին տալիս են առաձգա կանություն, ճկունություն, իսկ անօրգանական միացություններ ը ամրություն: Անօրգանական միացությունից հատկապես շատ են կալցիումի կարբոնատը և ֆոսֆատի աղերը: Երիտասարդ հասակում ոսկերում գերակշռում են օրգանական նյութերը, և այդ պատճառով դրանք ավելի ճկուն և առաձգական են : Ծերության շրջանում ոսկրերում ավելանում է հանքային աղերի պարունակությունը, ուստի դրանք դառնում են ավելի փխրուն և դյուրաբեկ: Ինչպես տեսնում ենք յուրաքանչյուր հյուսվածք, օրգան ստեղծված է որոշակի ֆունկցիա կատարելու համար, և ունի դրան համապատասխան կառուցվածք:
  3.  Ոսկրը համարվում էշարակցակա նհյուսվածք:Արտաքնապես ոսկրըպատված է ամուրթաղանթով` շրջոսկրով,որն ապահով ում էոսկրերի աճըհաստությամբ ևկոտրվածքներիժամանակ նպաստումնրանցվերականգմ անը:Շրջոսկրում կան մեծքանակությամբնյարդային վերջույթներ, արյան անոթներ, որոնց ովկատարվում է ոսկրային հյուսվածքի մատակարարումըսննդանյութերով և թթվածնով: Շ րջոսկրում առկա նյարդայինվերջույթներով է պայմանավորված նրա վնասվածքի կամհար վածի ժամանակ խիստ ցավի զգացումը:  Շրջոսկրին անմիջականորեն հարում է ոսկրի հոծ նյութը, որըկազմված է բազմաթիվ ման րագույն ոսկրային խողովակներից, որոնցով անցնում են արյան անոթներ և նյարդեր: Այդ խողովակների շուրջը տեղակայված են ոսկրային բջիջներ,որոնք արտազատում են ոսկրա յին թիթեղիկների ձև ունեցողմիջբջջային նյութ:  Հոծ նյութին հարում էսպունգանման նյութը:Վերջինս կազմված էբազմաթիվ ոսկրայինպահ անգներից, որոնցարանքում կան խոռոչներ`լցված կարմիրոսկրածուծով:Հատկանշական է , որոսկրային թիթեղիկները դասավորված են այնպիսիուղղությամբ, որը համապատասխ անում է ոսկրի վրա ընկնողծանրության ուժին: Հոծ ոսկրանյութն ապահովում է ոսկրիամր ությունը, իսկ սպունգանմանը` թեթևությունը: Տարբերվումեն ոսկրերի միացման երեք տե սակ` շարժուն, կիսաշարժուն ևանշարժ:
Anúncio