O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Cardiovascular drugs
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

19

Compartilhar

Baixar para ler offline

cardiac drugs and tests

Baixar para ler offline

cardiac drugs for nurse and tests
มีรูปภาพประกอบพร้อมกับเฉลย ตัวอย่างกลุ่มยาที่นิยมใช้ รวมทั้งข้อมูลสำคัญ ชื่อสามัญ ทางการค้า กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงการใช้ยา การพยาบาล

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

cardiac drugs and tests

 1. 1. CARDIAC DRUGS
 2. 2. Beta-blockers
 3. 3. Propranolol ชอื่สามญั : Propranolol ชอื่การค้า : Emforal ข้อบ่งใช้ : รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง,ควบคุมการเต้นของหวัใจ,ป้องกนัอาการปวดเค้น หน้าอกบรรเทาอาการกล้ามเน้อืสนั่อย่างควบคุมไม่ได้ ,ควบคุมอาการอนัเนอื่งมาจากภาวะ ความผดิปกติจากต่อมไทรอยด์ หรือต่อมหมวกไต วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 2-4 ครงั้
 4. 4. คา แนะนา ในการใช้ยา  ใช้ยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่ากหรือน้อย กว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  รบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการง่วงซึม  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มนึงงได้เมอื่ลุกยนืขึ้นอย่างรวดเร็ว ดงันนั้จงึควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 5. 5. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา propranolol หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ใช้ยารกัษาอาการปวดศีรษะข้างเดียว ยารกัษาโรคหืด ยาบรรเทาอาการเจบ็ปวด ควรแจ้งแพทย์ทราบ  มหีรือเคยมโีรคหรือสภาวะต่างๆ ดงันี้โรคหืด โรคหวัใจ โรคตบั โรคเบาหวาน โรคของ ต่อมไทรอยด์  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดั หรือทนัตกรรม ต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนทา การรกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ไม่สบายท้อง คลนื่ไส้ ท้องเสีย หรือ ท้องผูก เหนอื่ย อ่อนเพลยีผดิปกติ
 6. 6. Calcium Channel Blockers
 7. 7. Calcium blockers การออกฤทธิ์ของ Calcium blockers 1. ยบัยงั้การเคลอื่นตวัของแคลเซียมไอออนผ่านช่องทางบริเวณผนงัของเซลล์ กล้ามเน้อืหวัใจ และเซลล์กล้ามเน้อืเรียบ 2. ทา ให้กล้ามเน้อืไม่สามารถหดตวัได้ จงึเกิดการคลายตวัในทสีุ่ด 3. ทา ให้หลอดเลอืดแดงทวั่ร่างการขยายตวั ทา ให้ความดนัโลหิตลดลง และเลอืดไป เล้ยีงหวัใจดีข้นึ
 8. 8. Nifedipine ชอื่สามญั : Nifedipine ชอื่การค้า : Nifelat ข้อบ่งใช้ : รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง และช่วยลดอาการปวดเค้นหวัใจ วิธีใช้ยา : รบัประทานวนัละ 3 ครงั้
 9. 9. คา แนะนา ในการใช้ยา  ให้รบัประทานยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่าก หรือน้อยกว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  รบัประทานยาให้ตรงเวลาทุกครงั้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  กลนืยาทงั้เมด็ หา้มหกั บด หรือเคี้ยวยานี้  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะหรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 10. 10. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา nifedipine หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ตงั้ครรภ์ วางแผนในการตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  ประวตัิความผดิปกติของการทา งานของตบั ไต หวัใจ หวัใจเต้นช้าหรือเต้นผดิจงัหวะ ความดนัโลหิตต่า  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดัหรือทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์หรือทนัตแพทย์ทราบ ก่อนทา การรกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : flushing,edema,angle edema,dizziness, reflex tachycardia
 11. 11. Verapamil ชอื่สามญั : Verapamil ชอื่การค้า : Isoptin ข้อบ่งใช้ : ควบคุมการเกิดอาการปวดเค้นหวัใจ รกัษาภาวะหวัใจเสียจงัหวะ (arrhythmias) และโรคความดนัโลหิตสูง วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 3 ครงั้ใหต้รงเวลา
 12. 12. คา แนะนา ในการใช้ยา  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  กลนืยาทงั้เมด็ ห้ามหกั บด หรือเคี้ยวยานี้  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มนึงงได้เมอื่ลุกยนืขึ้นอย่างรวดเร็ว ดงันนั้จงึควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา verapamil หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ใช้ยาลดความดนัโลหิต ยาโรคหวัใจ ยารกัษาภาวะซึมเศร้า ยารกัษาต้อหิน ควรแจ้งแพทย์  โรคหวัใจและหลอดเลอืด,จงัหวะการเต้นของหวัใจผดิปกติ,โรคตบั,โรคไต,ความดนัต่า  ตงั้ครรภ์ วางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือกา ลงัใหน้มบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ไอ ผนื่แดง ลมพษิ ปวดศีรษะ สบัสน
 13. 13. Which of the following will have the greatest effect on AV node conduction? A. Nifedipine B. Verapimil C. Nimodipine D. Diltiazem (http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=pharm-ii-quiz-3)
 14. 14. ผดิค่ะ กลบัไปตอบใหม่ ย้อนกลบั
 15. 15. ถูกค่ะ เก่งมากเลย เฉลย B.Verapamil ต่อไปเลย
 16. 16. ชื่อสามัญ Digoxin ชื่อการค้า Lanoxin ชื่อกลุ่มยา Digitalis Preparation
 17. 17. ผลข้างเคียง เนอื่งจากยาในกลุ่มน้มีรีะดบัทเี่ป็นพษิใกล้กบัระดบัทรี่กัษาจงึเป็นยาทเี่กิด พษิได้ง่าย พบอาการพษิได้บ่อยถึง ร้อยละ 20 ของอาการทพี่บ มดีงันี้  เบอื่อาหาร คลนื่ไส้ อาเจยีน ท้องเดิน ปวดท้อง เป็นต้น  ปวดศีรษะ สบัสน มนึงง กระสบักระส่าย ฝันร้าย หน้ามดื ประสาทหลอน ปวดเมอื่ย ตามกล้ามเน้อื ตาพร่ามวั เห็นภาพซ้อน เป็นต้น  หวัใจเต้นช้า อตัราการเต้นของหวัใจต่า กว่า 60 ครงั้/นาทีแสดงว่าเกิดพษิจากยา อาจเกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้  ทา ให้ระดบัโปแตสเซียมลดลงจากผลของยา
 18. 18. การพยาบาล  1. ก่อนให้ยาทุกครงั้ พยาบาลควรสงัเกตสงิ่ต่อไปนี้ 1.1 ตรวจสอบการทา งานของไต 1.2 ตรวจระดบัอิเลก็โทรลยัต์โดยเฉพาะระดบั K+ ถ้าต่า กว่า 3.5 mEq/L ควรงดให้ยาและรายงานให้แพทย์ทราบ 1.3 ฟังเสียงหวัใจเต้น (heart sound) ในเวลา 1 นาที ก่อนให้ยาและ เปรียบเทียบหลงัใหย้า ถ้าอตัราการเต้นของหวัใจใน 1 นาที (heart rate) ก่อนให้ ยาต่า กว่า60 ครงั้/นาที (ในเด็กต่า กว่า 70 ครงั้/นาที) หรือเต้นไม่สม่า เสมอ ต้องหยุดใหย้าทนัที และรายงานให้แพทย์ทราบเพอื่พจิารณาลดยาหรือหยุดยา
 19. 19. การพยาบาล  2. สงัเกตอาการหลงัใหย้าทแี่สดงให้ทราบเกยี่วกบัพษิของยา เช่น อาการ คลนื่ไส้อาเจยีน ปวดศีรษะ เป็นต้น  3. สงัเกตอาการภาวะหวัใจวายเลอืดคงั่ จากอาการต่อไปนี้ 3.1ชีพจรช้าลงเหลอื 70-80 ครงั้/นาที 3.2 อาการต่างๆ ลดลงได้แก่หายใจลา บาก กระวนกระวายและอาการไอลดลง 3.3อาการบวมทวั่ไปลดลงและปสัสาวะเพมิ่ข้นึ  4. แนะนา ให้ผู้ป่วยรบัประทานอาหารทมีี่โปแตสเซียมสูง เช่น ผกักล้วย สม้ เป็นต้น
 20. 20. คา ถาม Digoxin หญิงไทยอายุ69 ปีเข้ารบัการรกัษาด้วยโรค congestive heart failure และ artial fibrillation แพทย์ให้รบัประทานยา Digoxin เป็น 0.25 mg ต่อวนั ก่อนจะนา ยาไปให้ ผู้ป่วยรบัประทาน พยาบาลตรวจสอบอตัราการเต้นของหวัใจ = 98 ไม่สม่า เสมอ ใน สถานการณ์น้พียาบาลควรปฏิบตัิอย่างไร A.รายงานแพทย์ทราบเพอื่ปรบัขนาดยาใหม่ B.งดให้ยา Digoxin รอจนกว่าอตัราการเต้นของหวัใจช้าลง C.ให้รบัประทานยา Digoxin และบนัทึกการเต้นของหวัใจในแฟ้มประวตัิ D.งดให้ยา Digoxin รอจนกว่าอตัราการเต้นของหวัใจเพมิ่ข้นึ
 21. 21. ผดิค่ะ กลบัไปตอบใหม่ ย้อนกลบั
 22. 22. ถูกค่ะ เก่งมากเลย เฉลย C.ให้รบัประทานยา Digoxin และบนัทึกการเต้น ต่อไปเลย หวัใจในแฟ้มประวตัิ
 23. 23. Anticoagulant
 24. 24. Warfarin  ชื่อสามัญ Warfarin sodium  ชื่อการค้า Befarin, Coumadin, Fargem, Maforan, Morfarin, Orfarin, Tufam, Zydarin  ประเภท ยาป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด (Anticoagulant) Coumarin derivative ยาละลายลมิ่เลอืด  ข้อบ่งใช้ ป้องกนัการเกิด Emboli ในปอด ผู้ป่วยทใี่ส่ล้นิหวัใจเทียม ผู้ป่วย Rheumatic heart disease หรือ Emboli ทเี่กิดใน Deep vein thrombosis ยาจะออกฤทธิ์ไปยบัยงั้การใช้วิตามนิเคของตบัในการ สร้าง Factor II, VII, IX และ X
 25. 25.  การออกฤทธิ์ ขดัขวางวงจรการเปลยี่นแปลงการสงัเคราะห์วิตามนิเค ซงึ่เป็น Coenzyme สา คญัในการสร้าง Clotting factor การแขง็ตวัของเลอืดจงึช้า กว่าปกติ  ผลข้างเคียง มกัเป็นสาเหตุของ Bleeding โดยการเรมิ่ด้วยการเกิดอาการจ้า เลอืดตามตวัข้นึก่อน หลงัจากนนั้อาจเกิดเลอืดออกในอวยัวะต่างๆ เช่นมเีลอืดออก ในปสัสาวะ ทางเดินอาหาร สมอง เป็นต้น
 26. 26.  การพยาบาล I. ติดตามอาการผู้ป่วยบ่อยๆ ว่ามเีลอืดกา เดาออก มเีลอืดออกบริเวณเหงอืก ปสัสาวะมเีลอืดปน อุจจาระเป็นเลอืด หรือมเีลอืดสดๆ ออกมาจากกระเพาะอาหาร หรือบาดแผล มรีอยช้า เป็นห้อเลอืด ความดนัโลหิตต่า หรือชีพจรเต้นเร็ว II. ติดตามผล PT, Bleeding time, INR (International normalized ratio) โดยPT ประมาน 20 วินาที และ INR = 1.5-2.5 และเก็บยาให้พ้นแสงโดย ใช้ซองสีชา III. ควรหลกีเลยี่งการรบัประทานผกัใบเขยีว ซงึ่มีวิตามนิเคมาก ได้แก่ผกักาดหอม กะหล่า ปลีกะหล่า ดอก ผกัขม หน่อไม่ฝรงั่ เนอื่งจากวิตามนิเค สามารถต้านฤทธิ์ ยา ทา ให้เกิดการแขง็ตวัของลมิ่เลอืด ซงึ่เป็นสาเหตุให้หลอกเลอืดอุดตนัได้
 27. 27. คา ถาม การให้ยาWarfarin ในผู้ป่วยทใี่ส่ล้นิหวัใจเทียมควรหลกีเลยี่งรบัประทาน ผกัใบเขยีว เช่น ผกักาดหอม กะหล่า ปลีกะหล่า ดอก ผกัขม หน่อไม้ฝรงั่ เพราะเหตุใด เฉลย
 28. 28. ตอบ ผกัใบเขยีวมีวิตามนิเคมาก วิตามนิเคสามารถ ต้านฤทธิ์ยา ทา ให้เกิดการ แขง็ตวัของลมิ่เลอืด ซงึ่เป็นสาเหตุให้หลอดเลอืดอุดตนัได้ ต่อไปเลย
 29. 29. Antiplatelets
 30. 30. ชื่อสามัญ Aspirin (Acetylsalicylic acid, ASA) ชื่อการค้า Aggrenox , Asatab 60 , Aspent enteric coated , Aspent-M , Aspilets , Aspirin BD , B-Aspirin , caparin 100 , Cardiprin 100 , Infarcard ประเภท ยาต้านการจบักลุ่มเกร็ดเลอืด (Antiplatelet) ข้อบ่งใช้ใช้เป็นยาป้องกนัการรวมตวัของเกร็ดเลอืด ลดความเสยี่งของ Recurrent transient is chemic attacks หรือ CVA ใน ผู้ป่วยลดความรุนแรง หรือป้องกนั Acute MI ลดความเสยี่งของ MI ในผู้ป่วยทมีี่ Unstable angina
 31. 31. การออกฤทธิ์ใช้ป้องกนัการเกิดการแขง็ตวัของเลอืด (Clotting) โดย ออกฤทธิ์ลดการจบักลุ่มของเกร็ดเลอืด (Platelet aggregation) ผลข้างเคียง ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทา ลายหน้าทขี่องเกร็ดเลอืด อาจมี เลอืดกา เดาออก เลอืดแขง็ตวัช้า หูอื้อ เวียนศีรษะ หากแพ้จะมอีาการบวม ผนื่คนั ผวิหนงัลอก อาจเกิดอาการพษิตงั้แต่น้อยจนรุนแรง ได้แก่ หอบ มเีสียงในหู การได้ ยนิไม่ชดัเจน วิงเวียน สบัสน ปวด ศีรษะ ซึม เหงอื่แตก กระหายน้า หายใจเร็ว คลนื่ไส้ อาเจยีน มคีวามผดิปกติในสมอง มคีวามไม่สมดุลของกรด-ด่าง และหายใจเร็ว
 32. 32. การพยาบาล 1.ให้รบัประทานยาหลงัอาหารทนัที หรือดมื่น้า ตามมากๆ เพอื่ช่วยลดความเข้มข้น ของกรดในยาให้เจอืจางลง ป้องกนัยาระคายเคืองกระเพาะอาหาร ห้ามรบัประทาน พร้อมนมหรือยาลดกรด ควรเว้น 2 ชวั่โมง 2.ให้ดมื่น้า เครอื่งดมื่ หรือรบัประทานอาหารเหลวบ่อยๆ เพอื่ช่วยลดความร้อน ไม่ ควรดื่มน้า ผลไม้หรือเครื่องดื่มที่มฤีทธิ์เป็นกรดหลงัรบัประทานยา 3.แนะนา ให้หยุดยาแอสไพรินในผู้ป่วยก่อนผ่าตดัประมาณ 1 สปัดาห์หรือตาม คา แนะนา ของแพทย์ 4.แนะนา ให้ผู้ป่วยไม่ซื้อยารบัประทานเองและใช้ยาเป็นเวลานาน เพราะอาจรับประทานยา เกินขนาด เกิดพษิและอาการข้างเคียง
 33. 33. 5.สงัเกตพษิและผลข้างเคียงของยา เช่น หูอื้อ เวียนศีรษะ จุดจ้า เลอืด ผนื่คนั เป็นต้น 6.หากผู้ป่วยรบัประทานยาเกินขนาด ให้การช่วยเหลอืโดยหยุดใช้ยา เตรียมตรวจหาระดบั Salicylate ในเลอืด กระตุ้นให้อาเจยีนหรือล้างท้อง และให้ยาแก้ฤทธิ์ยา เช่น Activated charcoal เป็นต้น เตรียมสารน้า ให้ทางหลอดเลอืดดา เพอื่ให้ไตทา งานปกติ โดยใช้ 5% D/W อาจให้ โซเดียมไบคาร์บอเนตเพอื่เพมิ่ pH เร่งการขบัถ่ายยา หากอาการไม่ดีข้นึแพทย์อาจ พจิารณาทา dialysis ชนดิแลกเปลยี่นพษิยาทางหน้าท้อง( peritoneal dialysis) หรือทางเลอืด ( homodialysis)
 34. 34. 1. ACEIs (Angiotensin converting enzyme inhibitors)  Enalapril, Ramipril, Captopril , etc 2. ARBs (Angiotensin receptor blockers)  Candesartan, Losartan, Telmisartan, Omesartan, etc 3. DRI (Direct renin inhibitors)  Aliskiren
 35. 35. 1
 36. 36. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
 37. 37. RAS blockers ACEIs (Angiotensin converting enzyme inhibitors) การออกฤทธิ์ของ ACEIs 1. ขยายหลอดเลอืด 2. ยบัยงั้การหลงั่ aldosterone ทา ให้มกีารขบั sodium และเก็บ potassium 3. ยบัยงั้การทา ลาย bradykinin ซงึ่จะช่วยให้มกีารสร้าง prostaglandin ซงึ่ช่วยขยายหลอดเลอืด และลดการเกาะตวัของเกร็ดเลอืด 4. ลด hypertrophy ทหี่ลอดเลอืดและที่LVH 5. จบัoxygen free redical ทเี่กิดจากบริเวณทขี่าดเลอืดหรือเน้อืตาย ช่วยลด infarction ได้
 38. 38. Enalapril ชอื่สามญั : Enalapril ชอื่การค้า : Enalapril , Elapril ข้อบ่งใช้ : Hypertension , CHF , MI วิธีการใช้ยา : รบัประทานก่อนหรือหลงัอาหารวนัละ 2 ครงั้
 39. 39. คา แนะนา ในการใช้ยา  ควรรบัประทานยาให้ตรงเวลาทุกครงั้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะ หรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการไอหรือหวดั หรือยาบรรเทาอาการเจบ็ปวดมารบัประทานโดย ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  หากลมืรบัประทานยา ให้รบัประทานยาทนัทีทนี่กึได้ แต่ถ้าเป็นเวลาทใี่กล้กบัม้อืต่อไป ให้ข้ามไป รบัประทานยาม้อืต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพมิ่ขนาดยาเป็นสองเท่า
 40. 40. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา enalapril  ใช้ยาอนื่ๆ ทงั้ยาทแี่พทย์สงั่จ่ายและยาทใี่ช้เอง วิตามนิ อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ ท่านใช้อยู่ในขณะน้หีรือกา ลงัจะใช้ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ยาแอสไพรินหรือยาทมี่แีอสไพริน เป็นส่วนประกอบ ยาต้านอกัเสบทไี่ม่ใช่สเตียรอยด์ยาขบัปสัสาวะ ผลติภณัฑ์เสริมธาตุ โพแทสเซียม  มหีรือเคยมีภาวะภูมคิุ้มกนัทา งานบกพร่อง เช่น โรคหวัใจ หรือโรคไต  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดั หรือทา ทนัตกรรมใดๆ ต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนทา การ รกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ไอ ผนื่แดง ลมพษิ hyperkalemia
 41. 41. ARB (Angiotensin Receptor Blockers) การออกฤทธิ์ของ ARB 1. ขยายทงั้หลอดเลอืดดา และหลอดเลอืดแดง ผลคือจะลดความดนัโลหิต และ ลดอาการเหนอื่ยจากหวัใจวาย 2. ลดการกระตุ้น angiotensin II ทา ให้ลดความดนัโลหิต 3. ขยายหลอดเลอืดทไี่ตทา ให้ไตขบัน้า และเกลอืแร่ซงึ่จะลดอาการบวม 4. ป้องกนัโรคหวัใจวาย หวัใจขาดเลอืด
 42. 42. Losartan ชอื่สามญั : Losartan [Potassium] ชอื่การค้า : Cozaar,Loranta,Tanzaril,Tosan ข้อบ่งใช้ : รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง วิธีใช้ยา : รบัประทานวนัละ 1-2 ครงั้ ก่อนหรือหลงัอาหารก็ได้ แต่ควร รบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้ ห้ามหยุดยาเอง ข้อควรระวงั  หลกีเลยี่งการดมื่แอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ผนื่คนั ลมพษิ คดัจมูก น้า มูกไหล
 43. 43. DRI (Direct Renin Inhibitors) Newer RAS Blockers การออกฤทธิ์ของ DRI 1. ยบัยงั้ renin ซงึ่เป็นกลไกหลกัของ RAAS 2. ยบัยงั้การเปลยี่น angiotensinogen ไปเป็น angiotensin I 3.เพมิ่ plasma concentration
 44. 44. Sympatholytic Drugs การออกฤทธิ์ของ ARB ออกฤทธิ์ต้านการทา งานของ sympathetic nervous system 1. กระตุ้น alpha2-adrenergic receptors ในระบบประสาทส่วนกลาง มผีลลด sympathetic outflow จาก CNS 2. กนั้มใิห้ acetylcholine ออกฤทธิ์ต่อ nicotinic receptors ที่ postganglionic neurons ของ sympathetic 3. รบกวนการเก็บสะสมของ norepinephrine 4. มผีลกนั้ adrenergic receptors
 45. 45. Methyldopa ชอื่สามญั : Methyldopa ชอื่การค้า : Aldomine ข้อบ่งใช้ : รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 2-4 ครงั้
 46. 46. คา แนะนา ในการใช้ยา  ใช้ยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่ากหรือน้อย กว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  ควรรบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  ห้ามรบัประทานยาน้รี่วมกบัผลติภณัฑ์หรือวิตามนิซงึ่มธีาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ หากจา เป็นต้องรบัประทานร่วมกนัให้รบัประทานห่างกนัอย่างน้อย 2 ชวั่โมง  ห้ามหกั แบ่ง หรือเคี้ยวเมด็ยา  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะหรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 47. 47. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา methyldopa หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ใช้ยาลดความดนัโลหิต ยาจติเวช เช่น haloperidol หรือ lithium ควรแจ้งแพทย์ทราบ  มหีรือเคยมีโรคตบั หรือไต โรคตบัอกัเสบ โรคตบัแขง็  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดั ทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนทา การรักษา  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : เวียนศีรษะ ง่วงซึม ปากแห้ง ท้องเสีย อาเจยีน ปวดศีรษะ ผนื่คนั
 48. 48. Vasodilators
 49. 49. Hydralazine ชอื่สามญั : Hydralazine ชอื่การค้า : Hydralazine dragees ข้อบ่งใช้ : รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง และภาวะหวัใจวาย วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 2-4 ครงั้*** ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในหญิงตัง้ครรภ์ ***
 50. 50. คา แนะนา ในการใช้ยา  ใช้ยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่ากหรือน้อย กว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  รบัประทานยาน้พีร้อมอาหาร และควรรบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้  ควรรบัประทานอาหารทมี่โีซเดียมต่า ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะหรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่  ไม่ควรซื้อยาบรรเทาอาการไอหรือหวดั ยาบรรเทาอาการเจบ็ปวด หรือยาบรรเทา อาการเจบ็ปวดศีรษะ มารบัประทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน
 51. 51. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา hydralazine, aspirin หรือแพ้ยาอนื่ๆ หรือสีผสมอาหาร (tartrazine)  ใช้ยาต้านอกัเสบทไี่ม่ใช่สเตียรอยด์ควรแจ้งแพทย์ทราบ  มหีรือเคยมโีรคหรือสภาวะต่างๆ ดงันี้การทา งานของไตผดิปกติ เป็นโรคหลอดเลอืด หวัใจ โรคหวัใจรูห์มาติก ภาวะหวัใจวาย  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดัหรือทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์หรือทนัตแพทย์ทราบก่อนทา การรกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ปวดหวั,บวม,tachycardia
 52. 52. ชื่อสามัญ Nitroprusside ชื่อการค้า DBL Sodium nitroprusside, Nipride, Nitropress, Pruside ประเภท ยาลดความดนัโลหิตสูง ข้อบ่งใช้ลดความดนัโลหิตสูง ในผู้ป่วย Hypertensive crisis และ Severe heart failure ควบคุมความดนัระหว่างให้ยาสลบและลดการเสีย เลอืด ใช้ร่วมกบั Dopamine ในผู้ป่วยกล้ามเน้อืหวัใจตาย
 53. 53. การออกฤทธิ์ มฤีทธิ์ในการขยายหลอดเลอืด ซึ่งมผีลต่อผนงัหลอดเลอืดดา และหลอดเลอืดแดง โดยตรง ทา ให้ความดนัโลหิตแดงและโลหิตดา ลดลงเร็วมาก ความต้านทานส่วนปลายลดลงปาน กลาง การเต้นของหวัใจเพมิ่ข้นึเลก็น้อย ปริมาณเลอืดทอี่อกจากหวัใจในแต่ละครงั้ (Stroke volume) และใน 1 นาที (Cardiac output) ลดลง หลอดเลอืดหวัใจขยายตวัและการใช้ ออกซิเจนของกล้ามเน้อืหวัใจลดลง นอกจากน้ยีายงัอาจทา ให้หลอดเลอืดในสมองขยายตวั ทา ให้ ความดนัในสมองเพมิ่มากข้นึ ผลข้างเคียง ความดนัโลหิตต่า หรือช็อกเกิดข้นึทนัทีหากให้ยาด้วยอตัราเร็ว อ่อนเพลยี เบอื่อาหาร หูอื้อ ผนื่ข้นึ คลนื่ไส้ อาเจยีน ปวดท้อง เหงอื่แตก คดัจมูก ปวดศีรษะ กล้ามเน้อืกระตุก ใจสนั่ วิงเวียน เจบ็หน้าอก ง่วงนอน
 54. 54. การพยาบาล 1. ต้องวดัความดนัโลหิตก่อนและหลงัการให้ยา ระวงัการเกิดภาวะความดนั โลหิตต่า เป็นลม วิงเวียน มอืเท้าเยน็ เป็นต้น หากเกิดภาวะดงักล่าว ปรบัใหย้าหยดช้าๆ หรือหยุดยาและให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า Trendelenburg เพอื่ให้เลอืดไหลกลบัใหม้ากทสีุ่ด 2. การให้ยาต้องระมดัระวงัไม่ให้น้า ยาถูกกบัแสง เมอื่ยาถูกแสงหรือผสมไว้ นานเกิน 6 ชวั่โมง จะเป็นอนัตรายกบัผู้ป่วย คือ เมอื่ยาน้เีข้าสู่ร่างกายจะถูกเอนไซม์ของ เน้อืเยอื่แปรสภาพให้เป็นไซยาไนด์ ซงึ่จะสลายตวัต่อไปเป็น Thiocyanate เมอื่ผู้ป่วย ได้รบัยาเป็นเวลานานจะทา ให้เกิดอาการทางจติได้
 55. 55. การพยาบาล (ต่อ) 3. การให้ยาหยด (Drip) เข้าทางหลอดเลอืดดา ต้องระมดัระวงัและผสมกบั 5% D/W หรือ NSS เมอื่ละลายแล้วต้องใช้ทนัทีและไม่ทิ้งไว้เกิน 4 ชวั่โมง และไม่ใช้ปนกบั การให้ยาอนื่เข้าทางหลอดเลอืดดา 4. หากน้า ยาเปลยี่นสี ไม่ว่าเป็นสีน้า เงนิ เขยีว หรือแดงเข้ม ให้ทิ้งเสีย 5. วิธีการให้ยาเข้าทางหลอดเลอืดดา ควรระมดัระวงัอตัราการหยดเป็นพเิศษ ระวงั การให้เร็วเกินไปหรือการรวั่ของน้า ยาออกนอกหลอดเลอืด 6. แนะนา ให้เปลยี่นอิริยาบถช้าๆ เพอื่ป้องกนัการเกิดความดนัโลหิตต่า ในขณะทเี่ปลยี่น ท่า 7. เก็บยาไว้ในตู้เยน็ และไม่ควรผสมยาน้รี่วมกบัยาตวัอนื่
 56. 56. คา ถามข้อที่1. ยาตวัใดทเี่ป็น Parenteral drug of choice in pregnancy เฉลย
 57. 57. ตอบ Hydralazine ต่อไปเลย
 58. 58. Diuretic การออกฤทธิ์ของ Diuretic ออกฤทธิ์ในการเพมิ่การขบัน้า ออกผ่านทางปสัสาวะ ซึ่งจะมี ความเกยี่วพนัโดยตรงกบัการทา งานของไต ส่งผลให้ลดอาการบวม ลดความดนัโลหิตลงได้
 59. 59. Furosemide ชอื่สามญั : Furosemide ชอื่การค้า : Lasix, Urasin, Furine, Impugan ข้อบ่งใช้ : ขบัปสัสาวะใช้เพอื่รกัษาอาการบวมและคงั่ของน้า ซงึ่เป็นผลมาจากโรคหวัใจ หรือโรคตบั หรือใช้เพอื่รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 1-2 ครงั้
 60. 60. คา แนะนา ในการใช้ยา  ใช้ยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่ากหรือน้อย กว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  ควรรบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้  การรบัประทานยาน้พีร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซงึ่เกิดจากยาได้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  ไม่ควรรบัประทานยาน้กี่อนนอนเนอื่งจากยามผีลทา ให้ปสัสาวะบ่อยข้นึ  หลกีเลยี่งการถูกแสงแดดโดยไม่จา เป็น และควรใช้ครีมป้องกนัแสงแดด เนอื่งจากยาน้ทีา ให้ผวิหนงัไวต่อแสงแดดมากข้นึ  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะหรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 61. 61. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา furosemide ยาซลัฟา หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ยาลดความดนัโลหิต ยาโรคเบาหวาน แอสไพริน ยาต้านอกัเสบทไี่ม่ใช่สเตียรอยด์ ยาจติเวช ควรแจ้งแพทย์ทราบ  มหีรือเคยมโีรคหรือสภาวะต่างๆ ดงันี้การทา งานของตบั หรือไตผดิปกติ โรคเบาหวาน โรคเกาต์  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดัหรือทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์หรือทนัตแพทย์ทราบก่อนทา การรกัษา  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ความดนัต่า ,electrolyte imbalance,ototoxcity
 62. 62. Hydrochlorothiazide ชอื่สามญั : Hydrochlorothiazide ชอื่การค้า : Thiazide ข้อบ่งใช้ : ขบัปสัสาวะใช้เพอื่รกัษาอาการบวมและคงั่ของน้า ซงึ่เป็นผลมาจากโรคหวัใจ หรือโรคไต หรือใช้เพอื่รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 1-2 ครงั้
 63. 63. คา แนะนา ในการใช้ยา  รบัประทานยาน้พีร้อมอาหาร และควรรบัประทานยาให้ตรงเวลาทุกครงั้  กรณีทรี่บัประทานยาวนัละ 1 ครงั้ ให้รบัประทานยาตอนเช้า แต่ถ้ารบัประทานวนัละ 2 ครงั้ ให้รบัประทานยาตอนเช้าและเทยี่ง  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  ไม่ควรรบัประทานยาน้กี่อนนอนเนอื่งจากยามผีลทา ให้ปสัสาวะบ่อยข้นึ  หลกีเลยี่งการถูกแสงแดดโดยไม่จา เป็น และควรใช้ครีมป้องกนัแสงแดด เนอื่งจากยานี้ ทา ให้ผวิหนงัไวต่อแสงแดดมากข้นึ  การรบัประทานยาน้อีาจทา ให้มอีาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดงันนั้ไม่ควรขบัขี่ ยานพาหนะหรือทา งานเกยี่วกบัเครอื่งจกัรกล และควรเปลยี่นท่าทางอย่างช้าๆ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 64. 64. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา hydrochlorothiazide ยาซลัฟา หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ใช้ยาลดความดนัโลหิต ยาโรคเบาหวาน ยาต้านอกัเสบทไี่ม่ใช่สเตียรอยด์ (ibuprofen, naproxen) ควรแจ้งแพทย์ทราบ  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  มหีรือเคยมโีรคหรือสภาวะต่างๆ ดงันี้เป็นโรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคไต หรือโรคตบั  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดัหรือทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์หรือทนัตแพทย์ทราบก่อนทา การรกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : electrolyte imbalance
 65. 65. Spironolactone ชอื่สามญั : Spironolactone ชอื่การค้า : Aldactone ข้อบ่งใช้ : ขบัปสัสาวะใช้เพอื่รกัษาอาการบวมและคงั่ของน้า ซงึ่เป็นผลมาจากโรคหวัใจ โรคไต หรือโรคตบั หรือใช้เพอื่รกัษาโรคความดนัโลหิตสูง วิธีการใช้ยา : รบัประทานวนัละ 1-2 ครงั้
 66. 66. คา แนะนา ในการใช้ยา  ใช้ยาน้ตีามวิธีใช้ทรี่ะบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครดั โดยห้ามใช้ยาในขนาดทมี่ากหรือน้อย กว่าทรี่ะบุ และหากมขี้อสงสยัให้สอบถามแพทย์หรือเภสชักร  ควรรบัประทานยาใหต้รงเวลาทุกครงั้  การรบัประทานยาน้พีร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซงึ่เกิดจากยาได้  ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตวัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รกัษาก่อน  ไม่ควรรบัประทานยาน้กี่อนนอนเนอื่งจากยามผีลทา ให้ปสัสาวะบ่อยข้นึ  หลกีเลยี่งการดมื่เครอื่งดมื่ทมี่แีอลกอฮอล์ในระหว่างทรี่บัประทานยาน้อียู่
 67. 67. ข้อควรระวงั  มปีระวตัิแพ้ยา spironolactone หรือแพ้ยาอนื่ๆ  ยาอนื่ๆ ทงั้ยาทแี่พทย์สงั่จ่ายและยาทใี่ช้เอง วิตามนิ อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ ท่านใช้อยู่ในขณะน้หีรือกา ลงัจะใช้ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ผลติภณัฑ์เสริมธาตุ โพแทสเซียม ยาขบัปสัสาวะ ยาต้านอกัเสบทไี่ม่ใช่สเตียรอยด์ยาลดความดนัโลหิต  มหีรือเคยมโีรคหรือสภาวะต่างๆ ดงันี้การทา งานของตบั หรือไตผดิปกติ  ตงั้ครรภ์ หรือวางแผนจะตงั้ครรภ์ หรือให้นมบุตร  หากต้องเข้ารบัการผ่าตดั ทา ฟัน ต้องแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนทา การรกัษา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา : ปวดท้อง ท้องเสีย เสียงห้าวข้นึ เต้านมมขีนาดใหญ่ข้นึ และ กดเจบ็ทงั้ในหญงิและชาย เวียนศีรษะ งว่งซึม ปวดศีรษะ ขนหรือผม หนาขึ้น ประจา เดือน มาผดิปกติ สมรรถภาพทางเพศลดลง
 68. 68. คา ถาม ยาใดทใี่ช้ได้ทงั้ผู้ป่วยโรคเกาต์และเบาหวาน ? ตอบ ยาทปี่ลอดภยัสา หรบัคนท้อง ? ตอบ
 69. 69. ตอบ Nifedipine กลบัไปทา ต่อ
 70. 70. ตอบ Methyldopa ต่อไปเลย
 71. 71. อ้างอิง - www.knc.ac.th -med.cmu.ac.th -www.siamhealth.net -www.nephrathai.org -www.yaandyou.net
 72. 72. สมาชิกในกลุ่ม 1. นรพ. ปริษา ช่วยดู เลขที่27 2. นรพ. พูนทวีสิน ใบยา เลขที่39 3. นรพ. มนฤดี ศรีวิชยั เลขที่42 4. นรพ. มนสวรรย ศรีเพชร เลขที่43 5. นรพ. มลชนก บรรเจดิเลศิ เลขที่44 6. นรพ. รุจริตัน์ ธาราแสง เลขที่48 7. นรพ. วรากานต์ เทพเสน เลขที่51 8. นรพ. วีรพล ใบยา เลขที่56 9. นรพ. ศรสวรรค์ เกตุคา เลขที่60 10.นรพ. ศุทธินีชวนมา เลขที่64 11.นรพ. สรลัยา รตันจติ เลขที่65
 • SuFUnn

  May. 8, 2020
 • ssuser839b56

  Feb. 23, 2020
 • JidapaPhokpoon

  Dec. 1, 2019
 • SofiaPakdeewong

  May. 7, 2018
 • BBieRw

  Mar. 4, 2018
 • NmamSmile

  Aug. 14, 2017
 • PamChattiya

  Nov. 27, 2016
 • CHeezCHanneL

  Sep. 6, 2016
 • wanwisalawanna

  May. 9, 2016
 • KeeranaNattha

  Apr. 12, 2016
 • Prudsapa

  Mar. 9, 2016
 • artkafei

  Jun. 8, 2015
 • bewcyan

  Feb. 19, 2015
 • SureeratAey

  Jan. 8, 2015
 • nookrujirat

  Nov. 10, 2014
 • carmenmattospereira

  Nov. 3, 2014
 • DewKiw

  Nov. 2, 2014
 • puppiesdoo

  Nov. 2, 2014
 • youbelongwithme10

  Nov. 2, 2014

cardiac drugs for nurse and tests มีรูปภาพประกอบพร้อมกับเฉลย ตัวอย่างกลุ่มยาที่นิยมใช้ รวมทั้งข้อมูลสำคัญ ชื่อสามัญ ทางการค้า กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงการใช้ยา การพยาบาล

Vistos

Vistos totais

2.979

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7

Ações

Baixados

104

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

19

×