O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

9th chapter 4 quiz.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
9th chapter 4 by MohanBio
9th chapter 4 by MohanBio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 82 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a 9th chapter 4 quiz. (20)

Mais de mohan bio (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

9th chapter 4 quiz.

 1. 1. 80 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ….
 2. 2. fëUÀ¼À LzÀÄ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. 1. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå. 2. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå. 3. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå. 4. ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå. 5. ¥Áæt ¸ÁªÀiÁædå.
 3. 3. ¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå.
 4. 4. ¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼À DPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 §UÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹. GvÀÛgÀ DPÁgÀ: 1. ¨Áå¹®¸ï – zÀAqÁPÁgÀ. 2. PÁPÁ¸ï – UÉÆïÁPÁgÀ. 3. ¹àj®èªÀiï - ¸ÀÄgÀ½AiÀiÁPÁgÀ.
 5. 5. ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¯ÁåPÉÆÖèÁå¹®¸ï.
 6. 6. ¥Áè¹äqï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj r.J£ï.J WÀlPÀªÀ£ÀÄß ¥Áè¹äqï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 7. 7. ¸ËgÀ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. £Á¸ÁÖPï.
 8. 8. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. £ÉÊmÉÆæøÉÆêÉÆãÁ¸ï
 9. 9. PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆèÁåQÖÃjAiÀÄA lÄå§PÀÄåð¯ÉÆù¸ï.
 10. 10. mÉÊ¥sÁ¬Äqï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¸Á¯ÉÆäãɯÁè mÉʦüÃ.
 11. 11. zsÀ£ÀĪÁðAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. PÁè¹ÖçÃrAiÀÄA mÉl¤.
 12. 12. PÁ®gÁ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. «©æAiÉÆ PÁ®gÉ.
 13. 13. ¥ÉèÃUï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. AiÀĹð¤AiÀiÁ ¥É¹Ö¸ï.
 14. 14. qÀAiÀiÁlªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃeÉÆêÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå.
 15. 15. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ? GvÀÛgÀ. ¹°PÁ.
 16. 16. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¸Àé¥ÉÆõÀPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. AiÀÄÄVè£ÁAiÀiïØUÀ¼ÀÄ.
 17. 17. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀPÀ PÉƼÉw¤ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÉèöʪÀiï ªÉÆïïØ.
 18. 18. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¨sÀPÀëPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. C«ÄèÁ.
 19. 19. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÁªÀ®A© fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ.
 20. 20. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. J¦yÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ¥ÉÆÃyÃPÁ.
 21. 21. «±ÀézÀ ¥ÀæªÀÄÄR GvÁàzÀPÀ fëUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. qÀAiÀiÁlªÀiï.
 22. 22. Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ, ¬ÄøïÖ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå.
 23. 23. ²°ÃAzÀæUÀ¼À GzÀݪÁzÀ, vɼÀîV£À, zÁgÀzÀAvÀºÀ zÉúÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉ.
 24. 24. ªÉÄʹðAiÀĪÀiï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʹðAiÀĪÀiï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 25. 25. ²°ÃAzÀæUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ? GvÀÛgÀ. PÉÊn£ï CxÀªÁ ¸À®Äå¯ÉÆøï
 26. 26. ¨ÉÃPÀjUÀ¼À°è ºÀÄzÀÄUÀÄ«PɬÄAzÀ ¨Éæqï ªÀÄÈzÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ²°ÃAzÀæ fë AiÀĪÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¬ÄøïÖ.
 27. 27. CPÀ±ÉÃgÀPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 28. 28. PÀ±ÉÃgÀÄPÀ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 29. 29. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¸ÉÊPÁ£ï.
 30. 30. D¹ÖÃAiÀiÁ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀ ©üwÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆPÀëöägÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß D¹ÖÃAiÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 31. 31. D¸ÀÄÌöå®A JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ ¨Á¬ÄAiÀÄAvÀºÀ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß D¸ÀÄÌöå®A J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 32. 32. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DzsÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¹àPÀÆå¯ïUÀ¼ÀÄ.
 33. 33. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è fÃtðQæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. PÉÆAiÀiÁ£ÉƸÉÊmï.
 34. 34. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è ¤°ðAUÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ DAvÀjPÀ ªÉÆUÀÄÎ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. eɪÀÄÆå¯ï.
 35. 35. ªÀA±À PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ºÉÊqÁæ, CA§° «ÄãÀÄ. ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
 36. 36. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è aîzÀAvÀºÀ doÀgÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ¹¯ÉAlgÁ£ï
 37. 37. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÀÄlÄPÀÄ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¤ÃqÉÆèÁè¸ïÖ.
 38. 38. ¸ÀévÀAvÀæ fë ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. ¥Àè£ÉÃjAiÀiÁ.
 39. 39. PÀÄj AiÀÄPÀÈwÛ£À ¥ÀgÁªÀ®A© ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÁgÀ®Ä ºÀļÀÄ.
 40. 40. ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼À «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. eÁé®PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ.
 41. 41. D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. ¦ü¯ÉÃjAiÀiÁ.
 42. 42. ªÀA±À ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¤Ãj¸ï. JgɺÀļÀÄ. fUÀuÉ. .
 43. 43. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ vɼÀĪÁzÀ ºÉÆgÀ¥ÉÆgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. PÀÆånPÀ¯ï
 44. 44. JgɺÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ G¹gÁl £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ. ZÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®PÀ.
 45. 45. JgɺÀļÀ«£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ©gÀÄUÀÆzÀ®Ä.
 46. 46. ¤Ãj¸ï£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥ÁågÀ¥ÉÆÃrAiÀiÁ.
 47. 47. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÀ «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. £É¦üæÃrAiÀiÁ.
 48. 48. QïÁΰUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀAPÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ. PÉÊn£ï
 49. 49. QîÄUÀ½AzÀ eÉÆÃr¸À®àlÖ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥Áæt ªÀA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. QïÁΰUÀ¼ÀÄ.
 50. 50. ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ vÀ¼Àî®Ä EgÀĪÀ gÀZÀ£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. gÁåqÀįÁ.
 51. 51. • ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀ CAqÁtÄ«¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ rA¨sÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÉ°dgï rA¨sÀPÀ.
 52. 52. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
 53. 53. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¤Ãj£À°è ªÀiÁvÀæ PÀAqÀħgÀĪÀ ¥Áæt ªÀA±À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ.
 54. 54. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäfë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. £Á¸ÁÖPï. ªÀA±À: ªÉÆ£ÉÃgÀ ¸ÁªÀiÁædå.
 55. 55. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäfë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ¬Ä¯É GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ. næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ. ¤zÁæ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
 56. 56. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¸ÉÊPÁ£ï ªÀA±À: ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ
 57. 57. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ºÉÊqÁæ, ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 58. 58. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. CA§° «ÄãÀÄ. ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 59. 59. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀA±À: PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁ.
 60. 60. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¥Àè£ÉÃjAiÀiÁ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 61. 61. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÁgÀ®Ä ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 62. 62. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. mÉÃ¥ÀÄ ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ZÀ¥ÀàmɺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÁènºÉ«ÄAvÀ¸ï.
 63. 63. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ PÀgÀĽ£À zÀÄAqÀÄ ºÀļÀÄ. ªÀA±À: zÀÄAqÀĺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ Då¸ÉÌ°äAvÀ¸ï.
 64. 64. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¤Ãj¸ï. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 65. 65. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. JgɺÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 66. 66. avÀæzÀ°ègÀĪÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. fUÀuÉ. ªÀA±À: ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁ.
 67. 67. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ZÉüÀÄ ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ.
 68. 68. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¸Á«gÀPÁ®Ä ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 69. 69. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ¹ÃUÀr. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 70. 70. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. Kr. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 71. 71. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. eÉÃqÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 72. 72. amÉÖUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 73. 73. fgÀ¼À AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 74. 74. avÀæzÀ°ègÀĪÀ QÃlªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. «ÄqÀvÉ. ªÀA±À: ªÀA±À: QïÁΰUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ DvÉÆæÃð¥ÉÆÃqÁ
 75. 75. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. §¸ÀªÀ£À ºÀļÀÄ. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 76. 76. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀ¥Éà a¥ÀÄà. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 77. 77. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. DPÉÆÖÃ¥À¸ï. ªÀA±À: ªÀA±À: ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÉÆ®è¸ÁÌ.
 78. 78. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. £ÀPÀëvÀæ «ÄãÀÄ. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 79. 79. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀqÀ® a¼Éî. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 80. 80. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. PÀqÀ® ¸ËvÉ. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.
 81. 81. avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀA±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉ? GvÀÛgÀ. ©æl¯ï ¸ÁÖgï. ªÀA±À: PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ JQ£ÉÆÃqÀªÀÄåðmÁ.

×