O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

special services for the physically and physically disabled

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

special services for the physically and physically disabled

Baixar para ler offline

به بررسی خدمات فرانهادی کتابخانه ها پرداخته ایم.باید همه چیز اعم از ساختمان قفسه ها و .. برای این دسته از افراد ساخته شوند که انها هم مانند بقیه انسان ها از این امکانات استفاده کنند

به بررسی خدمات فرانهادی کتابخانه ها پرداخته ایم.باید همه چیز اعم از ساختمان قفسه ها و .. برای این دسته از افراد ساخته شوند که انها هم مانند بقیه انسان ها از این امکانات استفاده کنند

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a special services for the physically and physically disabled (7)

Mais recentes (20)

Anúncio

special services for the physically and physically disabled

 1. 1. ‫خدمات‬ ‫فرانهادی‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رسانی‬ ‫های‬‫توان‬‫کم‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ‫خدمات‬ ‫درس‬ ‫فرانهادی‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫استاد‬ : ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫تهیه‬ ‫کنندگان‬ : ‫جواد‬ ‫محمد‬ ‫بایرامی‬ ‫امیرحسین‬ ، ‫خزائی‬ ‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬ ‫ودانش‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫رشته‬ ‫شناسی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬ : ‫کارشناسی‬ ‫پاییز‬ 1401
 2. 2. 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ • ‫امروزه‬ ‫معلولین‬ ‫جامعه‬ ‫رامطرودین‬ ‫جامعه‬ ‫نمی‬ ‫دانند‬ . ‫ها‬‫ارگان‬ ‫و‬ ‫نهادهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سعی‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫قشراز‬ ‫جامعه‬ ،‫دارند‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫نیز‬ ‫از‬ ‫مهمترین‬ ‫نهادهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫برآوردن‬ ‫نیازهای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫تالش‬ ‫کند‬ . • ‫در‬ ‫کشور‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫جنگ‬ ‫تحمیلی‬ ، ‫تعداد‬ ‫معلولین‬ ‫به‬ ‫نحو‬ ‫چشمگیری‬ ‫افزایش‬ ‫یافته‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫این‬ ،‫جانبازان‬ ‫افراد‬ ‫سالمی‬ ‫بودند‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫های‬‫میدان‬ ‫جنگ‬ ‫معلول‬ ‫شده‬ ‫اند‬ . ‫طبعا‬ ‫تبدیل‬ ‫ناگهانی‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫سالم‬ ‫به‬ ‫معلول‬ ‫مشکالت‬ 3
 4. 4. ‫مقدمه‬ • ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫جانبازان‬ ‫افراد‬ ‫عقب‬ ‫مانده‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ، ‫نابینایان‬ ‫و‬ ‫ناشنوایان‬ ‫نیز‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫مشکالتی‬ ‫بسیاری‬ ‫دارند‬ . ‫در‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫نباید‬ ‫کودکان‬ ‫معلول‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫یاد‬ ‫برد‬ . ‫کودکان‬ ‫معلول‬ ‫مانند‬ ‫سایر‬ ‫کودکان‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫آموزشی‬ ‫مشابه‬ ‫وارد‬ ‫مدرسه‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫معلول‬ ‫بدون‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫جسمی‬ ‫که‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ،‫باشند‬ ‫احتیاج‬ ‫به‬ ‫طی‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫تحصیلی‬ ‫و‬ ‫برخورداری‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ‫مطالعاتی‬ ‫دارند‬ . • ‫معلولین‬ ‫نیز‬ ‫مانند‬ ‫تمام‬ ‫افراد‬ ‫سالم‬ ‫از‬ ‫حق‬ ‫مساوی‬ ‫برای‬ ‫برخورداری‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ،‫رفاهی‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫برخوردارند‬ . ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫امروزه‬ ‫سعی‬ ‫در‬ ‫برآوردن‬ ‫نیاز‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اقشار‬ ‫مختلف‬ ‫جامعه‬ ‫دارند‬ 4
 5. 5. ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫معلولیت‬ ‫پیامد‬ ‫محرومیت‬ ‫هایی‬ ‫است‬ ‫كه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫نتیجه‬ ‫اختالالت‬ ‫یا‬ ‫ناتواني‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫می‬ ‫كند‬ ‫و‬ ‫انعكاس‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫انطباق‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫است‬ . ،‫معلولیت‬ ‫ایفای‬ ‫نقش‬ ‫عادی‬ ‫فرد‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ،‫سن‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫عوامل‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫وی‬ ‫محدود‬ ‫می‬ ‫سازد‬ . ‫معلولیت‬ ‫به‬ ‫معنای‬ ‫عام‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫گونه‬ ‫اختالل‬ ‫یا‬ ‫نارسایی‬ ‫درساختمان‬ ‫یا‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫عادی‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫مغزی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ . 5
 6. 6. ‫تعریف‬ ‫ادامه‬ : ‫باشند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫معلولین‬ : • ‫دارند؛‬ ‫عضو‬ ‫نقص‬ ‫مادرزادی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ • ‫داده‬ ‫ازدست‬ ‫خودرا‬ ‫حرکت‬ ‫قدرت‬ ، ‫براثربیماری‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اند‬ ‫؛‬ • ‫آنان‬ ‫از‬ ‫حرکت‬ ‫قدرت‬ ‫دیده‬ ‫جسمی‬ ‫صدمه‬ ،‫علتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سلب‬ • ‫چه‬ ‫و‬ ‫مادرزادی‬ ‫چه‬ ،‫نابینایان‬ ‫براثر‬ ‫؛‬ ‫سانحه‬ • ‫چه‬ ‫و‬ ‫مادرزادی‬ ‫چه‬ ،‫ناشنوایان‬ ‫براثر‬ ‫؛‬ ‫سانحه‬ • ‫ذهنی‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫افراد‬ . 6
 7. 7. ‫شهروندی‬ ‫حقوق‬ : • ‫با‬ ‫جانبازان‬ ‫و‬ ‫معلولین‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫بیه‬ ‫نیه‬ ‫فیزیکیی‬ ‫شهری‬ ‫بودن‬ ‫معلول‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫بودن‬ ‫معلول‬ ‫خاطر‬ ‫محییط‬ ‫در‬ ‫زنیدگی‬ ‫و‬ ‫کیار‬ ،‫خالقییت‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫عقب‬ ‫شهری‬ . ‫از‬ ‫شیدن‬ ‫خارج‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫معلولین‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫اضطراری‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫منزل‬ ‫عدیده‬ ‫ای‬ ‫روبه‬ ‫رو‬ ‫می‬ ‫مانند‬ ‫شوند‬ ‫کوچه‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ،‫باریک‬ ‫حمیل‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ،‫شهری‬ ‫پیاده‬ ‫دسترسی‬ ‫شبکه‬ ،‫پله‬ ‫وجود‬ ،‫شهری‬ ‫ونقل‬ ‫جوی‬ ‫های‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫پل‬ . ... 7
 8. 8. ‫شهروندی‬ ‫حقوق‬ : ‫دارد‬ ‫وجوود‬ ‫معلوونن‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫جامع‬ ‫قانون‬ ،‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫در‬ . ‫از‬ ‫قانون‬ ‫این‬ 16 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ماده‬ . ‫تبصره‬ ‫در‬ 2 ‫چهار‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫آن‬ : ‫ها‬‫شیهرداری‬ ‫و‬ ‫بیدنی‬ ‫تربییت‬ ‫سازمان‬ ،‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تفریحی‬ ‫اماکن‬ ‫و‬ ‫پارک‬ ،‫ورزشي‬ ‫اماکن‬ ،‫کتابخانه‬ ‫موظفند‬ ‫فیراهم‬ ‫معلیوالن‬ ‫منیدی‬‫بهره‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫احداث‬ ‫نحوی‬ ‫گردد‬ . ‫راهکار‬ :  ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫تدوین‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خیدمات‬ ‫رسیانی‬ ‫کند‬ ‫معلولین‬ ‫به‬ .  ‫این‬ ‫سازی‬ ‫مناسب‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫پیمانکاران‬ ‫الزام‬ ‫مکان‬ ‫ها‬ ‫معلولین‬ ‫برای‬ .  ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ : ‫نیازهیای‬ ‫خصیوا‬ ‫در‬ ‫جامعیه‬ ‫افیراد‬ ‫بیه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ 8
 9. 9. ‫کتابخانه‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫پیاده‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫اولین‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫توقف‬ . ‫ورودی‬ ‫درهای‬ ‫کتابخانه‬ ‫ها‬ ‫میانع‬ ‫کیم‬ ‫عرض‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫ورود‬ ‫صندلی‬ ‫های‬ ‫چرخ‬ ‫دار‬ ‫میگردد‬ . ‫رسیانی‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارتبیاو‬ ‫برقیراری‬ ‫برای‬ ‫امانت‬ ‫میز‬ ‫زیاد‬ ‫ارتفاع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫درمانده‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫سوال‬ . ‫سیسیتم‬ ‫بیا‬ ‫کتابخانیه‬ ‫اگر‬ ‫بیا‬ ‫آمید‬ ‫و‬ ‫رفیت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫عرض‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫باز‬ ‫قفسه‬ ‫بیین‬ ‫در‬ ‫گیرار‬ ‫و‬ ‫گشیت‬ ‫امکان‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫چرخدار‬ ‫صندلی‬ ‫قفسه‬ ‫ها‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ . ‫قفسیه‬ ‫کتابخانیه‬ ‫اگر‬ ‫دستی‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بسته‬ ‫برگه‬ ‫دان‬ ‫ارتفیاع‬ ‫باشید‬ ‫رایی‬ ‫هم‬ 9
 10. 10. ‫کتابخانه‬ ‫ساختمان‬ ‫ادامه‬ : ‫چیدمان‬ ‫هم‬ ‫مطالعه‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫صندلی‬ ‫ها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫صیندلی‬ ‫بیا‬ ‫افیراد‬ ‫این‬ ‫حرکتی‬ ‫چیرخ‬ ‫دار‬ ‫میی‬ ‫باشد‬ . ‫با‬ ‫ارتباو‬ ‫برای‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫پایین‬ ‫تر‬ ‫معموال‬ ‫هیم‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پله‬ ‫از‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫روبه‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫ییا‬ ‫آسانسیور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫هستند‬ ‫سطوح‬ ‫شیب‬ ‫دار‬ ‫همیراه‬ ‫بیه‬ ‫شیب‬ ‫و‬ ‫طول‬، ‫عرضی‬ ‫دارای‬ ‫مناسب‬ ‫نرده‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫قطر‬ ‫با‬ ‫کمکی‬ . 10
 11. 11. ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬  ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫هیای‬ ‫تهییه‬ ‫دیگیر‬ ‫هرچییز‬ ‫از‬ ‫بییش‬ ‫عمیومی‬ ‫اهمییت‬ ‫حائز‬ ‫معلولین‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ومنابع‬ ‫مناسب‬ ‫تجهیزات‬ ‫است‬ .  ‫خیارج‬ ‫معلوالن‬ ‫تالش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫آسایشگاه‬ ‫ها‬ ‫پیرامیون‬ ‫جهیان‬ ‫بیا‬ ‫شیدن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شیان‬ ‫بیه‬ ‫نییز‬ ‫کسب‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫درعیین‬ ‫شیود‬ ‫متمرکزمیی‬ ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫دربیاره‬ ‫اطالعیاتی‬ ‫جوییای‬ ‫اسیت‬ ‫ممکین‬ ‫افیراد‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫نییز‬ ‫شیغلی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونگی‬ ‫باشند‬ . ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫مراقبیت‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫سالمتی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ، ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ،‫خود‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫داری‬ ‫بیه‬ ‫مخصیوا‬ ‫اطالعیات‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‬ ‫دیگیر‬ ‫از‬ ‫نییز‬ ‫جامعیه‬ ‫پویایی‬ ‫و‬ ‫حیوزه‬ ‫هیای‬ ‫مسیتقل‬ ‫زنیدگی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫معلوالن‬ ‫شخصی‬ ‫یادگیری‬ ‫است‬ . 11
 12. 12. ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ • ‫خیط‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫كه‬ ‫مناسب‬ ‫منابع‬ ‫محدودیت‬ ‫نابینایان‬ ‫برای‬ ‫درشت‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بریل‬ ( ‫افراد‬ ‫مخصوا‬ ‫كم‬ ‫بینا‬ ) ‫بیر‬ ‫ییا‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫یل‬ ‫محمی‬ ‫یای‬ ‫هی‬ ‫دو‬ ‫ین‬ ‫ایی‬ ‫از‬ ‫یی‬ ‫تركیبی‬ ‫یا‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ینیداری‬ ‫شی‬ ‫آنان‬،‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫همگامی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫گرارد‬ ‫می‬ ‫ناكام‬ ‫اجتماع‬ ‫اقشار‬ ‫ناكامی‬ ‫قابل‬ ‫زمانی‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫با‬ ‫بینا‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درك‬ ‫بیا‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ، ‫كنیم‬ ‫بیشتری‬ ‫دقت‬ ‫اطالعات‬ ‫كسب‬ ‫در‬ ‫نابینا‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫یك‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫طبیعی‬ ‫دید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫یك‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ، ‫كند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫یا‬ ‫نابیناو‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫اما‬ ، ‫بسازد‬ ‫داستان‬ ‫یك‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫سیایر‬ ‫از‬ ‫بایید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محروم‬ ‫نعمتی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫بینا‬ ‫كم‬ ‫بگیرد‬ ‫كمك‬ ‫افراد‬ . 12
 13. 13. ‫ها‬‫فناوری‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫بدین‬ ‫توان‬ ‫رامی‬ ‫معلول‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جدید‬ ‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫صورت‬ : ‫نابینایان‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫بینایان‬ ‫الف‬ ) ‫نگار‬ ‫برجسته‬ ‫دستگاه‬ ‫ب‬ ) ‫گویا‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ج‬ ) ‫مخصوا‬ ‫کلیدهای‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫د‬ ) ‫دید‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫ناشنوایان‬ ‫الف‬ ) ‫گرافیکی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ب‬ ) ‫نظام‬ ‫نمایش‬ ‫تلویزیونی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ TDDS) () Transdermal drug delivery system ) ‫جسمی‬ - ‫حرکتی‬ 13
 14. 14. ‫ادامه‬ ‫ها‬‫فناوری‬ ‫كتابداران‬ ‫كار‬ ‫فراهم‬ ‫آوري‬ ‫بتواند‬ ‫كه‬ ‫گسترده‬ ‫مجموعه‬ ‫مي‬ ‫خود‬ ‫آمال‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫پاسخگو‬ ‫را‬ ‫مراجعان‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دانند‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫مي‬ ‫حاصل‬ ‫موقعي‬ ‫كتابخانه‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫گردد‬ ‫كه‬ ‫مراجعه‬ ‫كنندگان‬ ‫از‬ ‫امن‬ ‫محیطي‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آموزشي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫و‬ ‫فكري‬ ‫محصوالت‬ ‫قالب‬ ‫هاي‬ ‫گوناگون‬ ‫كنند‬ ‫استفاده‬ ،‫شده‬ ‫گردآوري‬ . ‫وسیع‬ ‫گستره‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫بودجه‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سطح‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫راهكارهاي‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫نابینایان‬ ‫نیازمندي‬ ‫گراشت‬ ‫اثر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نابینایان‬ ‫دسترسي‬ . 1 . ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فناوري‬ ‫هاي‬ ‫نابینایان؛‬ ‫براي‬ ‫نوین‬ 2 . ‫امانت‬ ‫بین‬ ‫كتابخانه‬ ‫اي‬ ‫؛‬ 14
 15. 15. ‫ادامه‬ ‫ها‬‫فناوری‬ 4 . ‫پریر؛‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫گویاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫ایجاد‬ 5 . ‫مربوطه؛‬ ‫انجمنهاي‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫بین‬ ‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫همكاري‬ 6 . ‫نشر؛‬ ‫صنعت‬ ‫هدایت‬ 7 . ‫روشندالن؛‬ ‫ویژه‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫قانوني‬ ‫معافیت‬ 8 . ‫نوري؛‬ ‫هاي‬ ‫نویسه‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫گیري‬ ‫بهره‬ 9 . (OCR) ‫بهره‬ ‫گیري‬ ‫از‬ ‫تجربیات‬ ‫كشور‬ ‫هاي‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫كتابخانه‬ ‫اي‬ ‫نابینایان؛‬ ‫به‬ 10 . ،‫موسسات‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫انجمن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫هاي‬ ‫كننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫نابینایان؛‬ ‫ویژه‬ ‫اطالعاتي‬ ‫محتواي‬ 11 . ‫ایجاد‬ ‫شبكه‬ ‫هاي‬ ‫كامپیوتري‬ 15
 16. 16. ‫افزارها‬ ‫نرم‬  ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫صفحه‬ ‫خوان‬ : ‫از‬ ‫مهم‬ ‫ترین‬ ‫وییژه‬ ‫افزارهیای‬ ‫نرم‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نابینایان‬ . ‫صیفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫متنی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گوییا‬ ‫ییا‬ ‫بریل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نمایشگر‬ ‫قرار‬ ‫نابینا‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫این‬ ‫برنامه‬ ‫هیا‬ ‫بیه‬ ‫اکثر‬ ‫زبان‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دنیا‬ .  ‫نرم‬ ‫افزارهایی‬ ‫بینیایی‬ ‫متیون‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ : ‫نیرم‬ ‫ایین‬ ‫گفتیار‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫افزارها‬ ‫زمینه‬ ‫رنگ‬ ‫تعویض‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫بریل‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫یا‬ .  ‫صوتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ : ‫پارامترهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫متون‬ ‫برای‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ،‫است‬ ‫صدا‬ ‫تحلیل‬ . ‫با‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫مثال‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ادا‬ ‫زیر‬ ‫صدای‬ ‫را‬ ‫اندیس‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ . 16
 17. 17. ‫افزارها‬ ‫سخت‬  ‫و‬ ‫اسیت‬ ‫ساده‬ ‫تایپ‬ ‫ماشین‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫بریل‬ ‫تحریر‬ ‫ماشین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫بر‬ .  ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بریل‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫گویا‬ ‫بریل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صوتی‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ .  ‫گویا‬ ‫را‬ ‫نوشتار‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫ضربه‬ ‫و‬ ‫تکان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ویژه‬ ‫ماوس‬ ‫کند‬ ‫می‬ .  ‫صیفحه‬ ‫روی‬ ‫گرافیکیی‬ ‫اطالعات‬ ‫لمس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫آفیس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫نمایش‬ .  ‫وجود‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫نابینا‬ ‫که‬ ‫اشیا‬ ‫تشخیص‬ ‫دستگاه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اجسامی‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ 3 ‫قیرار‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫دورتیر‬ ‫متیر‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫دارند‬ . 17
 18. 18. ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫الزامات‬  ‫طرییق‬ ‫از‬ ‫معلیوالن‬ ‫بیه‬ ‫کتابخانیه‬ ‫خدمات‬ ‫رسانی‬ ‫آگاهی‬ ‫کانال‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ،‫رادیو‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬  ‫تعیین‬ ‫کانال‬ ‫های‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫آن‬ ‫ها‬  ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫جلسات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تور‬ ‫برگزاری‬  ‫برگزاری‬ ‫جشن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫آیین‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫موفیق‬ ‫معلیوالن‬ ‫از‬ ‫دعوت‬ ‫و‬ ‫بیه‬ ‫معلولییت‬ ‫برحسیب‬ ‫موفق‬ ‫معلول‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫مناسبت‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫عصای‬ ‫روز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ...  ‫بیا‬ ‫آشینایی‬ ‫و‬ ‫کتابخانیه‬ ‫از‬ ‫اسیتفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫وجود‬ ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫قالب‬ ‫های‬ ‫چاپ‬ ،‫بریل‬ ‫گوناگون‬ ‫و‬ ‫درشت‬ ...  ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫از‬ ‫نیازسنجی‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫معلوالن‬ ‫حامی‬  ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫قالب‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جایگزین‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ 18
 19. 19. ‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ : ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اركان‬ ‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫یک‬ ،‫كتابخانه‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫آن‬ ‫است‬ . ‫داشتن‬ ‫كارمندان‬ ‫دارای‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫دیده‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ،‫مناسب‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫برآورده‬ ‫كردن‬ ‫نیازهای‬ ‫جامعه‬ ‫دارای‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ . ‫كاركنان‬ ‫كتابخانه‬ ‫باید‬ ‫درک‬ ‫كاملی‬ ‫از‬ ‫سیاست‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫ارائه‬ ،‫خدمات‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫های‬ ‫تعریف‬ ،‫شده‬ ‫شرایط‬ ‫جامعه‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫داشته‬ ‫باشند‬ . 19
 20. 20. ‫از‬ ‫طرف‬ ‫دیگر‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫باید‬ ‫این‬ ‫فرصت‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫كاركنان‬ ‫فراهم‬ ‫كند‬ ‫تا‬ ‫بتوانند‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫گوناگون‬ ‫این‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫كاربران‬ ‫آشنا‬ ‫شوند‬ . ‫یکی‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫اصلی‬ ‫فراهم‬ ‫كردن‬ ‫این‬ ‫آگاهی‬ ‫برای‬ ،‫كاركنان‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫آموزشی‬ ‫مدون‬ ‫است‬ . ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫كاركنان‬ ‫میتواند‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫های‬ ‫گوناگون‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫آموزش‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ،‫ارتباطی‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫كمکی‬ ‫و‬ ،‫تطبیقی‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫انواع‬ ‫معلولیت‬ ‫و‬ ‫نیازهای‬ ‫هر‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ... ‫باشد‬ . ‫این‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫آموزشی‬ ‫باید‬ ‫متناسب‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫متغیر‬ ‫كاربران‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫باشد‬ . 20
 21. 21. ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ : ‫در‬ ‫خصوا‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫به‬ ،‫معلوالن‬ ‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫دستورالعمل‬ ‫های‬ ‫مختلف‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫میتوانند‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫بهبود‬ ‫بخشند‬ . ‫یکی‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫افزایش‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫دركتابخانه‬ ،‫ها‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫هاست‬ . ‫كتابخانه‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫تالش‬ ‫كند‬ ‫نیازهای‬ ‫همه‬ ‫كاربران‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ . ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫باید‬ ‫تا‬ ‫جای‬ ،‫ممکن‬ ‫تجهیزات‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫فراهم‬ ‫كنند‬ . ‫این‬ ‫فناوری‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫شامل‬ ‫پرینتر‬ ،‫بریل‬ ‫نرم‬ ‫افزارهای‬ ‫مختلف‬ ‫تبدیل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫گفتار‬ ‫یا‬ ،‫بالعکس‬ ‫انواع‬ ‫مختلف‬ ‫موس‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ . ) ‫كلید‬ ‫و‬ ... ‫باشد‬ . 21
 22. 22. ‫ادامه‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ • ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫كنندگان‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ، ‫میكنند‬ ، • ‫خیدماتی‬ ‫وسییع‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫حضور‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بنابراین‬ ‫جامعیه‬ ‫افیراد‬ ‫همیه‬ ‫اطیالع‬ ‫بیه‬ ‫را‬ ‫میكنند‬ ‫ارائه‬ ‫كه‬ ‫برسانند‬ . • ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫تبلیغ‬ ‫روش‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫اطالعییه‬ ‫نصیب‬ ‫مانند‬ ،‫ساده‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫بروشورهای‬ ‫تهیه‬ ،‫بنر‬ • ‫تا‬ ،‫آن‬ ‫كاری‬ ‫ساعات‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫روش‬ ‫هیای‬ ‫پیشیرفته‬ ‫تیر‬ ‫مانند‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫وبگیاه‬ ‫هیا‬ ‫و‬ ‫خیدمات‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫فعالییت‬ ‫هیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كتابخانیه‬ ‫برمیگیرد‬ . 22
 23. 23. • ‫منابع‬ :  ‫نهاد‬ ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ( ۱۳۹۵ .) ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫استاندارد‬ ‫تهران‬ ،‫بینایان‬‫کم‬ ‫و‬ ‫نابینایان‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ : ،‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫دفتر‬ .  ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ( ۱۳۹7 .) ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاده‬ ‫فراخوان‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫پژوهشی‬ ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ : ‫منظور‬ ‫به‬ ‫معلوالن‬ ‫نیازهای‬ ‫سنجش‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫تهران‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ : ‫نهاد‬ ‫برنامه‬ ،‫پژوهش‬ ‫معاونت‬ ،‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ .  ‫طاهره‬ ،‫پورنرگسی‬‫یعقوب‬ ( ۱۳۸۳ .) ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫معلوالن‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ملی‬ ‫مطالعات‬ ،‫تهران‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ 57 ( 15 ) ، 69 - 80 .  ‫جسمی‬ ‫معلولین‬ ‫محدودیتهاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫طراحي‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬ ‫شیوه‬ - ‫حرکتی‬ .  ‫ام‬ ،‫مارشال‬ . ‫آر‬ " . ‫معلول‬ ‫كودك‬ ‫و‬ ‫كودكان‬ ‫كتابخانه‬ ‫كتابدار‬ ." ‫اسدهللا‬ ‫ترجمه‬ ‫آزاد‬ . ‫كتابخانه‬ ‫پیام‬ . ‫س‬ . ،‫دوم‬ 1 . ‫بهار‬ 1371 : 39 - 47 . 23

×