Anúncio
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
Anúncio
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
Anúncio
دکتر روانشناس
دکتر روانشناس
Próximos SlideShares
FmsgFmsg
Carregando em ... 3
1 de 11
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a دکتر روانشناس(20)

Anúncio
Anúncio

دکتر روانشناس

  1. ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ Receive Personalized Mental Care In Your Own Language ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫آﻧﻼﯾﻦ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫روان‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺣﻮزه‬ ‫در‬ ،‫آﻧﻼﯾﻦ‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ .‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎوران‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮ‬ ‫روان‬ ‫از‬ ،‫ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻣﯿﺪوارﯾﻢ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ،‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ،‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫زوج‬ ،‫ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎل‬ ‫اﻧﻔﺮادی‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫رواﻧﮑﺎوی‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ .‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫رزرو‬ ‫ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ "‫ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫آﻧﺠﺎﺳﺖ‬ ‫ﺳﺨﺖ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ‬ ،‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫"رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻧﺎﺷﻨﺎس‬  ‫ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ورود‬ 
  2. ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮی‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫رواﻧﮑﺎوی‬ ‫روﯾﮑﺮد‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ،‫رواﻧﮑﺎوی‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻪ‬ ،‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫روان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ‬ ‫ﺗﺪاﻋﯽ‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ،‫ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫و‬ ‫رواﻧﮑﺎو‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روش‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬.‫دارد‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬
  3. ،‫اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮات‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫رواﻧﯽ‬ ‫درون‬ ‫دﻧﯿﺎی‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﮐﻪ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫ﺳﻌﯽ‬ ‫رواﻧﮑﺎو‬ .‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ،‫دﯾﮕﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫و‬ ‫رﻓﺘﺎر‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ‬ ‫و‬ ،‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮی‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ .‫ﺑﭙﺮدازد‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ﻟﻤﺲ‬ ‫و‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫ﺑﻪ‬ ،‫آن‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رواﻧﮑﺎوی‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫روش‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﭘﻮﯾﺸﯽ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ .‫دارﻧﺪ‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ﻃﻮل‬ ‫و‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﺗﻌﺪد‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬
  4. ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫زوج‬ ‫اﻟﮕﻮی‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫اﺳﺖ؛‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎی‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫زوج‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ‬ ‫اﻓﮑﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎورﻫﺎ‬ ‫ﻃﺮﻓﯿﻦ‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺣﺎﮐﯽ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ‬ ‫زوﺟﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه‬ ‫در‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫اﻧﺪ؛‬ ‫آورده‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زوج‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺮده‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫را‬ ‫آﻧﺎن‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫در‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫رﻓﺘﺎرﺷﺎن‬ ‫را‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫زوج‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫اﻧﻮاع‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎی‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎی‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫و‬ ‫اﻟﮕﻮ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺷﻮﻫﺮ‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺮﯾﮏ‬ ‫اﻧﻮاع‬ ،‫زوج‬ ‫از‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر‬ .‫ﺑﺮدارد‬ ‫ﻗﺪم‬ .‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬
  5. ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﺣﺪود‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﺸﮑﻞ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روی‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮ‬ ‫روان‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ،‫رواﻧﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ؛‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ،‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫ده‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭘﻨﺞ‬ ‫روان‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫رﻓﺘﺎری‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻬﺎرت‬ ‫آﻣﻮزش‬ ،‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﺮﺿﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮ‬ ‫روﯾﮑﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫اﯾﻦ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ‬ ‫اﻧﻔﺮادی‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﭘﺮوﺳﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻄﻮر‬ ،‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫ﮐﻨﺎر‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﻓﺮاد‬ .‫دارد‬ .‫ﮔﯿﺮد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ،‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫در‬ .‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
  6. ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ،‫ﻫﺎ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ،‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺑﻄﻮر‬ ‫ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎی‬ ‫دﻻﯾﻞ‬ ‫ﺷﻮد؛‬ ‫آﺷﻨﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ‬ ‫اﻟﮕﻮﻫﺎی‬ ،‫اﻓﮑﺎر‬ ‫اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫اﮐﺜﺮ‬ ‫ﻫﺪف‬ .‫ﺑﺮدارد‬ ‫ﻗﺪم‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﮐﻤﺮﻧﮓ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫رﺷﺪ‬ ،‫ﻓﺮدی‬ ‫ﺑﯿﻦ‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ،‫اﺳﺘﺮس‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎرآﻣﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎری‬ ،‫ﭘﺬﯾﺮی‬ ‫روان‬ ‫روﯾﮑﺮدﻫﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﺗﮑﯿﻪ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻓﺴﺮدﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺧﺸﻢ‬ ،‫اﺿﻄﺮاب‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫رﻓﺘﺎر‬ ‫و‬ ‫روان‬ ‫ﺧﻮدآﮔﺎه‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬
  7. ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺮادی‬ ‫ﺑﻪ‬ ،‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﻮرت‬ ‫و‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ .‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮه‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺑﺮای‬ .‫ﺑﮕﯿﺮد‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫در‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ‬ .‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫از‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﺮوری‬ ‫در‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﻣﻮردی‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫و‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫رﺷﺘﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻐﻞ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ،‫ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻓﺮدی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ازدواج‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ .‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺘﯽ‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫اﺳﺖ؛‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﺣﯿﻄﻪ‬ ‫از‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫اﺧﺘﻼل‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﭙﺮدازد‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫رواﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫رواﻧﺶ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺮی‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫از‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﻓﺮد‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ .‫داﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رواﻧﮑﺎوی‬ ‫ﯾﺎ‬
  8. ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺷﺨﺺ‬ ،‫درﻣﺎن‬ ‫ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫روان‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻞ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ؛‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ‬ ‫ﺗﺌﻮری‬ ،‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اﺳﺎس‬.‫اﺳﺖ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫در‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫و‬ ،‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ،‫ﻧﮑﻨﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺳﻘﻒ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫زﯾﺮ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﮐﻠﯿﺖ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ .‫دارﻧﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫در‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫ﭘﺪﯾﺪ‬ ‫رواﻧﯽ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫و‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ‬ ‫اوﻗﺎت‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﭼﺮاﮐﻪ‬ ،‫واﺣﺪ‬ ‫ﺷﺨﺺ‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﺤﻮه‬ ‫و‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫اﻟﮕﻮی‬ ‫روی‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ .‫ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫از‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺸﺘﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﯽ‬ ‫دﻫﻨﺪ؛‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رخ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﻟﺤﻨﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻼم‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫و‬ ،‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫آن‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫از‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮان‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری‬ .‫ﺷﻮد‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫درک‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‬ ‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی‬ .‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫درﻣﺎن‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫در‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻼگ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‬
  9. ‫ﺑﺎﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎس‬  admin@localpsychology.com   ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ‬ ‫ورود‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺛﺒﺖ‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮﻫﺎ‬ ‫روان‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫درﺑﺎره‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫رزرو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎس‬ ‫ﻣﺘﺪاول‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﺳﻮال‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎری‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‬ .‫اﺳﺖ‬ ‫آورده‬ ‫در‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺮا‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫و‬ ‫دﻟﺴﻮزی‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫در‬ ‫آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫دﻟﺴﻮزی‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ « ‫ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫اداﻣﻪ‬ Copyright © 2020 localpsychology. All rights reserved
Anúncio