Anúncio

کودکان امروز، کارآفرینان فردا (چگونه کارآفرینی را به کودکان آموزش دهیم؟)

Modirinfo
Web Publisher em Modirinfo
21 de Dec de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a کودکان امروز، کارآفرینان فردا (چگونه کارآفرینی را به کودکان آموزش دهیم؟)(20)

Anúncio

Mais de Modirinfo(20)

کودکان امروز، کارآفرینان فردا (چگونه کارآفرینی را به کودکان آموزش دهیم؟)

 1. ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فرزندتان‬‫کارآفری‬‫ن‬ ‫کارآفرینان‬ ،‫امروز‬ ‫کودکان‬‫فردا‬ (‫دهیم؟‬ ‫آموزش‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫چگونه‬)
 2. 2 ‫در‬‫چالش‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫کودکی‬ ‫دوران‬‫وجود‬ ‫برانگیز‬‫داشت‬: ‫دوست‬‫شوید‬ ‫کاره‬ ‫چه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫دارید‬‫؟‬ ‫بسیاری‬‫آرزو‬ ‫ها‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫که‬‫فرزندان‬‫شان‬،‫دکتر‬،‫مهندس‬‫خلبان‬‫و‬...‫شوند‬ ‫و‬‫اغلب‬‫این‬‫تفکرات‬‫را‬‫به‬‫فرزندان‬‫شان‬‫هم‬‫القا‬‫می‬‫کنن‬‫د‬. ‫اما‬‫تقریبا‬‫هیچ‬‫پدر‬‫و‬‫مادری‬‫را‬‫پیدا‬‫نمی‬‫کنید‬‫ک‬‫ه‬ ‫بگوید‬‫دوست‬‫دارم‬‫فرزندم‬‫در‬‫آینده‬‫کارآفرین‬‫شود‬!
 3. 3 «‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫فرزندتان‬‫ف‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫رد‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مهم‬‫موثر‬ ‫فرد‬‫امروز‬ ،‫باشد‬ ‫جامعه‬ ‫برای‬ ‫یک‬‫کارآفرین‬ ‫ذهن‬‫بدهید‬ ‫هدیه‬ ‫او‬ ‫به‬.» ‫با‬‫از‬ ‫استفاده‬‫رفتار‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬‫در‬ ‫را‬ ‫کارآفرینانه‬ ‫شکل‬ ‫تان‬ ‫فرزندان‬‫بدهید‬. . .
 4. 4 ‫به‬‫ها‬ ‫آن‬،‫بیاموزید‬ ‫برای‬‫شان‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬‫موثر‬ ‫حل‬ ‫راه‬‫بیابند‬
 5. 5 ‫درس‬‫گرفتن‬‫از‬‫شکست‬‫را‬‫به‬‫کودکان‬‫تان‬‫یاد‬‫بد‬‫هید‬
 6. 6 ‫زندگی‬‫با‬‫تردید‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫را‬‫بیاموزید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬
 7. 7 ‫اجازه‬ ‫تان‬ ‫کودکان‬ ‫به‬‫گیری‬ ‫تصمیم‬‫بد‬‫هید‬
 8. 8 ‫خالقیت‬‫کنید‬ ‫تقویت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬
 9. 9 ‫به‬‫یاد‬ ‫تان‬ ‫کودکان‬،‫دهید‬ ‫همه‬‫به‬ ‫را‬ ‫چیز‬‫چالش‬‫بکشند‬
 10. 10 ‫کودکا‬ ‫برای‬ ‫تربیتی‬ ‫الگوی‬ ‫بهترین‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫رفتار‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫نهایت‬ ‫در‬‫است‬ ‫ن‬، ‫ش‬ ‫کارآفرین‬ ‫هم‬ ‫فرزندتان‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫رفتار‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫مانند‬‫ود‬.
 11. 11 http://www.modirinfo.com/content/4/16871/
Anúncio