O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

چگونه سرمایه اولیه استارتاپ‌تان را تامین کنید (2)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

چگونه سرمایه اولیه استارتاپ‌تان را تامین کنید (2)

Baixar para ler offline

در این مطلب سعی کردیم شما را با بهترین و مهم ترین شیوه‌های تامین سرمایه برای استارتاپ‌تان آشنا کنیم. با توجه به ویژگی‌هایی که هر کدام از این روش‌ها دارند ‌شما می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و استارتاپ خود را از همین امروز راه بیاندازید.
http://www.modirinfo.com/content/4/20397/

در این مطلب سعی کردیم شما را با بهترین و مهم ترین شیوه‌های تامین سرمایه برای استارتاپ‌تان آشنا کنیم. با توجه به ویژگی‌هایی که هر کدام از این روش‌ها دارند ‌شما می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و استارتاپ خود را از همین امروز راه بیاندازید.
http://www.modirinfo.com/content/4/20397/

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a چگونه سرمایه اولیه استارتاپ‌تان را تامین کنید (2) (20)

Anúncio

Mais de Modirinfo (20)

چگونه سرمایه اولیه استارتاپ‌تان را تامین کنید (2)

  1. 1. ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫فرزندتان‬‫کارآفری‬‫ن‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬ ‫چگونه‬‫تان‬‫استارتاپ‬ ‫تامین‬ ‫را‬‫کنید؟‬(2)
  2. 2. 2 ‫در‬‫قسمت‬‫اول‬‫مطلب‬"‫چگونه‬‫سرمایه‬‫اولیه‬‫استارتاپ‬‫تان‬‫را‬‫تامین‬‫کنید؟‬(1)" ‫به‬4‫مورد‬‫از‬‫بهترین‬‫های‬‫راه‬‫تامین‬‫سرمایه‬‫برای‬‫استارتاپ‬‫اشاره‬‫کردیم‬. ‫در‬‫این‬‫اسالید‬‫می‬،‫خواهیم‬4‫مورد‬‫دیگر‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫را‬‫معرفی‬‫کنیم‬:
  3. 3. 3 5.‫خطرپذیر‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫سراغ‬ ‫به‬‫بروید‬ ‫های‬‫شرکت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬،‫خطرپذیر‬‫ی‬‫واسطه‬‫مالی‬‫هستندکه‬‫های‬‫سرمایه‬‫کوچ‬‫ک‬ ‫افراد‬‫را‬‫جمع‬‫آوری‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫بعد‬‫توسط‬‫شان‬‫کارشناسان‬‫طرح‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کا‬‫ری‬ ‫سودآور‬‫را‬‫انتخاب‬‫کرده‬‫ی‬‫سرمایه‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫آن‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫قرار‬ ‫دهند‬‫می‬. ‫این‬‫سرمایه‬‫گذاران‬‫در‬‫ازای‬‫پولی‬‫که‬‫گذاری‬‫سرمایه‬،‫کنند‬‫می‬‫سهام‬‫آن‬‫شرک‬‫ت‬‫را‬ ‫تصاحب‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫تولید‬‫پول‬‫کند‬‫می‬.
  4. 4. 4 6.‫کنید‬ ‫فروش‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫محصوالت‬. ‫ابتدا‬‫آو‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پولی‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بفروشید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬‫محصول‬‫شروع‬ ‫رید‬ ‫محصول‬ ‫ساخت‬ ‫به‬‫کنید‬. ‫زمانی‬‫شما‬ ‫که‬‫فقط‬‫را‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬‫به‬ ‫مشتری‬،‫دهید‬‫می‬ ‫نشان‬‫مشتریان‬‫شما‬ ‫به‬‫دهند‬‫می‬ ‫بازخورد‬‫و‬ ‫شما‬‫توانید‬‫می‬‫محصول‬‫نهایی‬‫را‬‫ی‬‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫مطابق‬‫طراحی‬ ‫مشتری‬‫ک‬‫نید‬. ‫معموال‬‫زی‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫تان‬‫آینده‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫جذاب‬ ‫ویدیوی‬ ‫یک‬‫را‬ ‫ادی‬ ‫خرید‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫تان‬‫محصول‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫ترغیب‬‫کنند‬.
  5. 5. 5 ‫ها‬‫شتابدهنده‬‫با‬‫انتخاب‬‫بهترین‬،‫طرح‬‫تمام‬‫لوازم‬‫و‬‫امکانات‬‫اولیه‬‫ی‬ ‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫برای‬‫مدت‬‫مشخصی‬‫در‬‫اختیار‬‫کسب‬‫و‬‫کارتان‬‫قرار‬‫می‬ ‫دهند‬. ‫همچنین‬‫درطول‬‫این‬‫مدت‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫تحت‬‫خود‬ ‫قرار‬‫می‬‫دهند‬. 7.‫بپیوندید‬ ‫ها‬‫شتابدهنده‬ ‫به‬.
  6. 6. 6 8.‫بگیرید‬ ‫کمک‬ ‫رشد‬ ‫مراکز‬ ‫از‬. ‫مراکز‬‫رشد‬‫مراکزی‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬‫پرورش‬‫یا‬‫ایجاد‬‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬‫کوچک‬‫ای‬‫جاد‬ ‫شوند‬‫می‬. ‫این‬‫مراکز‬‫امکاناتی‬‫از‬‫جمله‬‫فضای‬‫اداری‬‫با‬‫تمام‬‫امکانات‬،‫آزمایشگاه‬،‫دسترس‬‫ی‬‫به‬ ‫ها‬‫وام‬‫و‬‫تسهیالت‬،‫دولتی‬‫های‬‫کالس‬‫آموزشی‬‫و‬‫جلسات‬‫با‬‫مشاوران‬‫مالی‬‫و‬ ‫بازاریابی‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫شرکت‬‫های‬‫نوپا‬‫قرار‬‫دهند‬‫می‬‫تا‬‫به‬‫رشد‬‫و‬‫شکوفایی‬‫آ‬‫ها‬‫ن‬ ‫کمک‬‫کنند‬.
  7. 7. 7 ‫با‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫دارند‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بیاندازید‬ ‫راه‬ ‫امروز‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫استارتاپ‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬.
  8. 8. 8 http://www.modirinfo.com/content/4/20397/

×