O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

สรุปทฤษฎีการเรียนรู้

สรุปทฤษ

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja o primeiro a comentar

สรุปทฤษฎีการเรียนรู้

  1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ นางสาว เกศรินทร์ ภักดี 563050524-8 สาขาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่2
  2. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ กลุ่มพฤติกรรมนิยม แบ่งเป็น 3 ทฤษฎี ทฤษฎีเชื่อมโยง ทฤษฎีการวางเงื่อนไข ทฤษฎีการเรียนรู้ (ฮัลล์) แนวคิด เชื่อว่าการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่เกิดขึ้น และสิ่งแวดล้อมเป็ น ตัวกาหนดพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ Antecedent → behavior → consequence บุคคลจะมีการลองผิด ลองถูก ปรับเปลี่ยนไป เรื่อยๆ จนกว่าจะพบ รูปแบบการตอบสนองที่ สามารถ ให้ผลที่พึงพอใจ มากที่สุด 1. เงื่อนไขแบบอัตโนมัติ (พา ฟลอฟ) 2. เงื่อนไขแบบอัตโนมัติ (วัตสัน) 3. เงื่อนไขแบบต่อเนื่อง (กัทธรี) 4. เงื่อนไขแบบโอเปอร์ แรนต์ (สกินเนอร์) การตอบสนองต่อการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแรง เสริมในเวลา ใกล้บรรลุเป้ าหมาย หลักการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฏีนี้จึงมัก คานึงถึงความพร้อม ความสามารถและ เวลาที่ผู้เรียนจะเรียนได้ดีที่สุด ควร ให้ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองระดับ ความสามารถของผู้เรียน
  3. 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ การใส่ใจ→การเข้ารหัส→การเรียก กลับสารสน เทศในหน่วยความจา เชื่อว่าการเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงของ ความรู้ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจา การเรียนรู้จะอธิบายได้ดีที่สุด หากเราสามารถเข้าใจกระบวนการภายใน ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างสิ่ง เร้าและการตอบสนอง และเป็นสิ่งที่จะช่วยทาให้การออกแบบการสอนนั้นมีความลึกซึ้งจนกระทั่ง สามารถ หยั่งลึกไปถึงกระบวนการภายในสมอง หรือเรียกว่า กระบวนการรู้คิด (Cognitive process) ที่ใช้ในขณะเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การที่นาพื้นฐานทางทฤษฎีพุทธิปัญญา แนวคิด
  4. 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่ม คอนสตรัคติวิสต์ แนวคิด กระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแนวคิดคอน สตรัคติวิสต์เชิง ปัญญา กลุ่มแนวคิด คอนสตรัคติ วิสต์เชิงสังคม มนุษย์เราต้อง “สร้าง” ความรู้ด้วยตนเองโดย ผ่านทาง ประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ จะกระตุ้นให้ผู้เรียน สร้าง โครงสร้างทางปัญญา สังคมและวัฒนธรรมจะเป็น เครื่องมือทางปั ญญาที่ จาเป็ นสาหรับการพัฒนา รูปแบบและคุณภาพของ ปัญญา การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างมี ความหมายเกี่ยวกับความรู้ที่สร้างขึ้น การร่วมมือกันแก้ปัญหา

×