Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestävää kasvua – biotaloushankkeiden tulokset(20)

Anúncio

Mais de Maa- ja metsätalousministeriö(20)

Último(20)

Anúncio

Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestävää kasvua – biotaloushankkeiden tulokset

 1. Biopolkuja pitkin kohti kestävää kasvua -biotaloushankkeiden tulokset Liisa Saarenmaa 23.3.2018 Smolna
 2. Max. + 2oC Grand Challenges • Kiertotalous • Resurssiviisaus • Materiaalitehokkuus • Uudet teknologiat Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö • Korkean lisäarvon tuotteet Ekosysteemipalvelut • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Oikeudenmukaisuus Maapallon väestö 9,7 mrd. 2050 Suomi tuottaa ratkaisuja • Tutkimus • Koulutus • Osaaminen • Kestävää kasvua • Uutta liiketoimintaa
 3. Talouden uusi aalto = paradigman muutos 1900 2014 2050 ”Bioyhteiskunta. Seuraava suuri kehitysaalto tietoyhteiskunnan jälkeen. Mittavat vaikutukset ihmiseen itseensä, hänen ravintoonsa, ympäristöön ja teollisiin prosesseihin.” Mika Mannermaa 2004 Suurin osa käyttämistämme hyödykkeistä valmistettu biomateriaaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista vuosisadan puolivälissä. Wilenius ja Kurki 2012 Luontaistalous Fossiilitalous BKT Hyvinvointi Elinikä
 4. Suomen biotalousstrategia 1. KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Strategisetpäämäärät Toimeenpanoja seuranta Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta http://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2015/01/Suomen_biotalousstrategia_2014.pdf 14.4.2015
 5. Biotalous- ja puhtaat ratkaisut Kärkihankkeet ja niiden sisältämät toimenpiteet •Valmistellaan energia- ja ilmastostrategia 2030 ja tuetaan puhtaan energian käytön lisäämistä KH1: Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 100 M € •Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä •Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja •Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa KH2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 50 M € •Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja •Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi •Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskeräyksen kokeiluohjelma • Puhtaiden cleantech-ratkaisujen vauhdittaminen KH3: Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön 63 M € •Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi •Avataan vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille •Lisätään kestävää kasvua veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla KH4. Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun 100 M € •Vauhditetaan luonto- ja virkistysmatkailua •Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 •Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen KH5. Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 10 M € 5
 6. Momentti 30.40.22 • 30.40.22 Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen • Momentille on koottu luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitettuja määrärahoja. Vesitalouteen liittyen momentin määrärahoilla edistetään sinisen biotalouden, kala- ja vesivarojen hyödyntämisen, vesiliiketoiminnan ja vesiviljelyn kehittämistä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. • Biotalouden edistämiseen tarkoitettu määräraha 2 M €. • Strategista rahaa ministeriön tietotarpeisiin, jotka liittyvät hallituksen kärkihankkeisiin tai Suomen biotalousstrategiaan
 7. Biotaloushankkeiden rahoitus teemoittain 2014-2018
 8. Tulokset • http://mmm.fi/biotalous/hankkeet – Rahoituspäätökset – Hankekuvaukset – Loppuraportit • MMM:n biotalousseminaarit – Ajankohtaiset hankkeet esittelyssä • Ohjausryhmät – Suurilla hankkeilla omat ohjausryhmät ja verkkosivut • Biomassa-atlas, Luke • Vihreän talouden tomintamalli, Luke + ProAgria Lappi • Energia- ja ravinneomavarainen maatila, HAMK • www.biotalous.fi • Oppimateriaaleille oma laatikko biotalous.fi-sivustolle tulossa
 9. Esittelyssä tänään • Kansallisen vesistrategian painopisteet ja tietopuutteet, yhdyskuntien ja ruoantuotannon veden käytön riskien hallinta ja mahdollisuudet • Metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostus ja hyödyntäminen ei-energiakäyttöön • Luonnonmarjat biotaloudessa • Tiekartta biokaasun käytön lisäämiseksi työkoneissa • Biopolkuja hiilineutraalisuuteen • Biotalouden hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakaantuminen ja hyväksyttävyyden vahvistaminen biotalouden politiikkavalmistelussa
 10. 23.3.2018 11 Matka jatkuu • Puolet kestävän kehityksen tavoitteista liittyy biotalouteen • Tavoitteena vähähiilinen yhteiskunta 2050 • Komission biotalousstrategia päivitetään • Ruoka ensin! • Alueiden erikoistuminen • Alkutuotannon (maatalous, metsätalous, kalat ja vedet) merkitys tunnistettu • Ekosysteemipalvelut mukana Suomen aloitteesta • Biotalous nähdään osana kiertotaloutta • Suomen non-paper Circular, Renewable and Smart Bioeconomy • Bioeconomy Stakeholder Conference Helsingissä • Suomen pj-kauden tapahtuma 10/2019
 11. Kiitos 
Anúncio