O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021

Baixar para ler offline

MMM:n sidosryhmäkeskustelussa 10.12.2021 esitetyt kalvot, laatija neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, MMM

MMM:n sidosryhmäkeskustelussa 10.12.2021 esitetyt kalvot, laatija neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, MMM

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 (20)

Anúncio

Mais de Maa- ja metsätalousministeriö (20)

EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021

 1. 1. Komission ”metsäkatoaloite” 17.11.2021 Tavoitteena maailman metsäkadon ehkäiseminen ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttäminen 10.12.2021 Tatu Torniainen Maa- ja metsätalousministeriö
 2. 2. Taustaa – maailman metsät, metsäkato ja EU 2 • Metsät peittävät 30 % maapallon maapinta-alasta ja niissä elää 80 % maapallon lajeista. • Metsät sitovat ilmakehästä hiilidioksidia ja tarjoavat elinkeinon ja tuloja noin 25 %:lle maailman väestöstä. • Metsää hävitettiin vuosina 1990–2020 yhteensä 420 miljoonaa hehtaaria (eli noin 14 milj. ha per vuosi), ja vielä nytkin sitä menetetään vuosittain noin 10 miljoonaa hehtaaria. Maatalousmaan laajentuminen aiheuttaa 80–90 % metsäkadosta. • Metsäkato aiheuttaa 11 % kasvihuonekaasupäästöistä ja kiihdyttää luontokatoa. • EU:n markkinoille tuodaan useita metsäkatoa aiheuttavia tuotteita, kuten palmuöljyä, lihaa, soijaa, kaakaota, maissia, puuta ja kumia, myös jalostettuina tuotteina tai palveluina. • EU:n osuus metsäkatoa aiheuttavasta maailman loppukulutuksesta on noin 10%. • Useimmat metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä aiheuttavat hyödykkeet kulutetaan paikallisella tai alueellisella tasolla. • EU-maissa metsäpinta-ala on kasvanut 9% vuosien 1990–2020 välillä. EU-maiden metsien tilan arvioidaan kuitenkin heikentyneen eriasteisesti jopa 95%:ssa metsistä (tai vastaavasti 5% on koskemattomia!)
 3. 3. Lakialoitetta edelsi vuoden 2019 tiedonanto • Tiedonanto julkaistiin 23.7.2019 • Tavoitteena pienentää EU:n kulutukseen liittyvää maankäytön jalanjälkeä sekä edistää sellaisista toimitusketjuista peräisin olevien tuotteiden kulutusta, jotka eivät aiheuta metsäkatoa. • 5 pilaria, ml. rahoitus, kansainvälinen yhteistyö, kumppanimaiden tukeminen, tieto ja tutkimus • Eduskunnan informointi, perusmuistio (MMM2019-00349) 6.9.2019 • Neuvoston päätelmät 16.12.2019 • Euroopan Parlamentin julkilausumat: • resolution of (22.10.2020) with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation (2020/2006(INL)) • resolution of (16.9.2020) on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests (2019/2156(INI)) • Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests: kokoukset 1-2.10.2020, 9-10.2020, 25.2.2021 • Julkinen kuuleminen 2020, yli 1,2 milj. vastausta 3
 4. 4. FLEGT-toimintaohjelman fitness check – keskeiset tulokset puutavara-asetuksen (EUTR) osalta • EUTR on johtanut tietoisuuden ja hankintaketjujen avoimuuden paratumiseen. • Tuonti hankaliksi todetuista maista (mm. Ukraina, Myanmar, Valko-Venäjä) on jatkunut ja jopa lisääntynyt. • Toimeenpanon taso vaihtelee suuresti jäsenmaittain. • Toimijoilla on ollut huomattavia vaikeuksia vahvistaa hankintaketjuja koskevaa tietoa • Asianmukaisen huolellisuuden (dds) konsepti on osoittautunut hankalaksi joidenkin jäsenmaiden lainsäädännön sekä oikeusjärjestelmän kannalta. • -> EUTR sisällytetään osaksi uutta instrumenttia, toimii pohjana dds kehittämiselle ja laajentamiselle 4
 5. 5. FLEGT-toimintaohjelman fitness check – keskeiset tulokset vapaaehtoisten kumppanuus- sopimusten (VPA) osalta • VPA-prosessit ovat olleet hyödyllisiä käynnistämään metsien hallinnan uudistuksia kumppanimaissa, mm. osallistavat päätöksentekoprosessit. • Keskeiset maat eivät ole osoittaneet kiinnostusta VPA-prosessiin. • 15 vuoden jälkeen vain Indonesia on käynnistänyt lisenssijärjestelmän (osuus 3 % kaupasta) • Osoittautunut raskaaksi, kalliksi ja suhteellisen tehottomaksi tulosten näkökulmasta • Sekä EUTR että VPA -tarkastelu perustuu tuotantomaan lainsäädäntöön ja siten soveltuvat sellaisenaan huonosti metsäkadon torjuntaan. • -> Sopimuksia ei lakkauteta, mutta komissio etsii partnerimaiden kanssa tehokkaampia keinoja metsäkadon ehkäisemiseksi 5
 6. 6. Metsäkato on suurinta Etelä-Amerikassa ja Afrikassa 6
 7. 7. EU:n osuus metsäkatoriskituotteista on vähentynyt, mutta on edelleen merkittävä 7
 8. 8. Lainsäädäntöehdotuksen tavoitteet ja suhde muihin EU-aloitteisiin Tavoitteena on  rajoittaa EU:n kysynnän ja tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä  vähentää metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden kulutusta EU:ssa – sekä lisätä laillisten ja metsäkatovapaiden tuotteiden kysyntää • Ehdotus on osa European Green Deal –ohjelmaa, jolla edistetään päästövähennyksiä ja luontokadon ehkäisyä tukevia toimia. • Aloitteella on yhtymäkohtia useisiin muihin EU-aloitteisiin: mm. EU:n biodiversiteettistrategia, Farm to Fork, EU:n metsästrategia, kestävän rahoituksen taksonomiasäädökset, uusiutuvan energian direktiivi (RED) 8
 9. 9. Kattavuus ja markkinoille pääsy • Kattavuus (Art 1) eli kuusi säänneltäväksi ehdotettua hyödykettä • nautakarja, kaakao, kahvi, palmuöljy, soija ja puu • lisäksi joukko tuotteita (Liite 1), jotka joko sisältävät tai joiden ruokinnassa tai valmistuksessa on käytetty em. hyödykkeitä • Säännöksiä sovelletaan sekä EU:n markkinoille saattamiseen, ml. tuonti että vientiin EU:sta kolmansiin maihin • Markkinoillesaattamiskielto (Art 3) koskee hyödykkeitä ja tuotteilta, jotka eivät täytä vaatimuksia • metsäkatovapaa tuotantoketju • Laillisuus, tuotantomaan lainsäädännön mukaisesti • asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (due diligence) 9
 10. 10. Keskeiset määritelmät • Metsäkato: metsän muuntaminen maatalouskäyttöön joko ihmisen aiheuttamana tai muutoin • Metsien tilan heikkeneminen tarkoittaa ei-kestäviä korjuuoperaatioita, jotka aiheuttavat pitkäaikaisia negatiivisia ekosysteemivaikutuksia metsien biologiseen tai taloudelliseen tuottavuuteen • Metsäkatovapaa tuotantoketju -määritelmä sisältää kaksi ehtoa: 1. Hyödyke tai tuote on tuotettu maaperässä, joka ei ole ollut metsäkadon kohde 31.12.2020 jälkeen 2. Puu on korjattu aiheuttamatta metsien tilan heikentymistä 31.12.2020 jälkeen • Lisäksi lukuisia muita määritelmiä, mm. ‘sustainable harvesting operations’, joka noudattelee jossain määrin uusiutuvan energian direktiivissä (REDIII) määritelmää mutta eroaisi soveltamisen osalta. 10
 11. 11. Asianmukainen huolellisuus (due diligence) • Koostuu useasta eri tekijästä, jotka on kehitetty EU:n puutavara-asetuksen pohjalta • Toimijoilla on oltava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (dds) • 1) Tiedon keruu, 2) riskin arviointi ja 3) riskinvähentämistoimet dokumentoituna • dds on ilmoitettava (declaration) perustettavaan rekisteriin • dds on arvioitava vuosittain ja parannettava tarvittaessa • Uusia elementtejä ovat mm. rekisterin perustaminen, alkuperätietojen tarkkuusvaatimus (”plot of land”) sekä dds yksikertaistettuna ja tehostettuna menettelynä. • Benchmarking: 3-portainen järjestelmä (low, standard, high), jossa komissio arvioi tuottajamaiden metsäkato- ja metsien tilan heikkenemisen riskiä • Suuria (ei SMEs) ”kauppaa käyviä” koskisi samat dds-vaatimukset kuin toimijoita 11
 12. 12. Säännösten toimeenpanosta • Vastuu metsäkatovapaista tuotantoketjuista on toimijoilla • Toimeenpano ja viranomaisvalvonta on haasteellista, tarkastumääriä on ehdotettu nostettavasti huomattavasti EUTR:n tasosta • Arviointiprosessi: • Kahden vuoden kuluttua säännösten voimaanastumisesta arvioidaan tarve laajentaa sääntelyä muihin kuin metsäekosysteemeihin (kosteikot, turvemaat, savannit, …) ja siitä eteenpäin säännöllinen arviointi viiden vuoden välein • Vaikuttavuuden varmistaminen edellyttää monenkeskisen yhteistyön lisäämistä ja tukea kumppanimaille kestävän maankäytön edistämiseksi (Forest Partnerships) 12
 13. 13. Kuuden tuoteryhmän tuonnin arvot ulkokaupan osalta EUTR mukaisen puutavaran ja puutuotteiden tuonti- ja vientitilastoja vv. 2016-2020 nimikkeittäin: • Tuonti (ulkokauppa) arvon perusteella <- kokonaisarvo n. 570 milj.€/v • Vienti (ulkokauppa) arvon perusteella <- kokonaisarvo n. 6,3 mrd.€/v • Vienti (EU27) arvon perusteella. <- kokonaisarvo n. 5,7 mrd.€/v
 14. 14. Alustavan arvion mukaan Suomelle merkittäviä kysymyksiä • Metsäkatovapaa tuotantoketju -tarkastelu sisältää sekä metsäkadon että metsien tilan heikkenemisen. Metsien tilan heikkeneminen -määritelmä on esitetyssä muodossaan epäselvä ja sen vaikutus metsien hoitoon ja käyttöön on epäselvä. • Puutavara-asetus sisällytetään uuteen instrumenttiin ja laajenee puutavaran ja -tuotteiden osalta myös metsien tilan heikkenemisen ja metsäkadon tarkasteluun • Toimijan tulee voida osoittaa tuotteen alkuperä kiinteistötasolla, koordinaatein. • Ehdotuksen tuotevalikoima kattaa useita Suomen viennin ja talouden kannalta tärkeitä keskeisiä tuoteryhmiä. • Suomessa peltoja raivataan maataloustuotteiden, ml. karjankasvatuksen tarpeisiin. Raivatulta alueelta korjattu puutavara tai alueella tuotetulla rehulla ruokittu nautakarja, sen liha tai nahka, eivät kelpaisi markkinoille. • Pellonraivaus voi vaikuttaa Suomea koskevan maakohtaisen riskinarvioinnin tulokseen. • Ehdotus merkitsee toimijoille uusia velvoitteita ja valtaosalle lisäkustannuksia suhteessa nykytilaan. 14
 15. 15. Valmisteluprosessista • Käsittely neuvostossa: pj Ranska on ilmoittanut, että metsäkatolainsäädäntöä valmistelemaan asetetaan oma ad hoc -työryhmä, johtavana neuvostona on ympäristö, maatalous associate • Kotimaassa MMM (LVO & RO) vastaa ja koordinoi valmistelua yhdessä keskeisten ministeriöiden kanssa • Esittely metsä-, maatalous- ja ympäristöjaoston yhteiskokouksessa ke 8.12. • Sidosryhmätilaisuus pe 10.12.2021 klo 9-11 • EU: maatalousneuvosto 13.12. ja ympäristöneuvosto 20.12. • EU ministerivaliokunta 21.1. ja 28.1. • Eduskunnan informointi (U-kirje) tammikuussa 2022 15
 16. 16. Kiitos! tatu.torniainen@gov.fi hanna.mattila@gov.fi 16

×