O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ÁÊ Ï ÄÄ ¹ ÊÇÍÌ ÍÊ         È × Ò× ÅÓÙ Ñ ÓÙ ÅÓÙ×Ø Ô        Å Ê      ÑÑ ÑÓÙ Ñ Ðº ÓÑ     ØØÔ »»ÑÑ ÑÓ...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÈÖ Ñ  Ö  Ô ÖØ  ÁÈÖ Ò  Ô ÙÜ × ÖÚ   × È × Ò×
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵       ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ            ÎÈÆ  Ë  Ñ  ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                      ÎÈÆ  Ð ÒØ      ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                     ÎÈÆ  Ð ÒØ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵               ÎÈÆ  Ð ÒØ       ÈÓÖØ Ð   ÔØ       ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù   ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                  ÎÈÆ  Ð ÒØ          ÈÓÖØ Ð   ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵       ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ            ÎÈÆ  ËÒÓÖØ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô       ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô          ...
ÙÜ  Ñ  Ô ÖØ  ÁÁË ÖÚ  × ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ     Ö ×
ÐÓÚ Ö                        Ò Ø ÓÒ       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË            ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                  Ò Ø ÓÒ ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                ÈÖÓØÓ ÓÐ   ÊÈ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ              ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð     ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                      ÌÖ  Ë  Ô Ö           ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                   ÌÖ  Ë  Ô Ö           ÌÖ  Ë  Ô ...
ÐÓÚ Ö ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                ÌÖ  Ë  Ô Ö        ÌÖ  Ë  Ô ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô              ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ      ËÙÔ ÖÚ ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð  Ò Ô ×× ÒØ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð  Ò Ô ××...
Ó ÙÑ ÒØ ×Ó×Ù Ð Ò     Ý¹Ò ¹×  Ø ÓÒ Ù Ô ÖÅÓÙ Ñ Ó٠ź Å Ê º º ÑÑ ÑÓÙ Ð ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ÐÓÖ× ³ÙÒ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò×Ø ØÙØ ×ÙÔ ...
ÅÖ   ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ   ÉÍ ËÌÁÇÆË
ÅÖ   ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ   ÉÍ ËÌÁÇÆË
Ä Ú ¹À  Ò
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pfsense

1.831 visualizações

Publicada em

Une introductionde PFsense à des étudiants de master 2 de l'Institut Supérieur d'Informatique rde DAKAR

Publicada em: Tecnologia
 • Does Penis Size REALLY Matter? The truth comes out... ■■■ https://tinyurl.com/yy3nfggr
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Pfsense

 1. 1. ÁÊ Ï ÄÄ ¹ ÊÇÍÌ ÍÊ È × Ò× ÅÓÙ Ñ ÓÙ ÅÓÙ×Ø Ô Å Ê ÑÑ ÑÓÙ Ñ Ðº ÓÑ ØØÔ »»ÑÑ ÑÓٺРØÙܺÓÖ ¾ ÚÖ Ö ¾¼½½ ÁÒ×Ø ØÙØ ËÙÔ Ö ÙÖ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ö¹Ë Ò Ð
 2. 2. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 3. 3. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 4. 4. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 5. 5. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 6. 6. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 7. 7. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 8. 8. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 9. 9. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 10. 10. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 11. 11. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 12. 12. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 13. 13. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 14. 14. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 15. 15. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 16. 16. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 17. 17. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 18. 18. ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ÁÈÖ Ò Ô ÙÜ × ÖÚ × È × Ò×
 19. 19. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 20. 20. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 21. 21. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 22. 22. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 23. 23. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 24. 24. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 25. 25. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈ Ø ÐØ Ö ×Ø ÙÒ ÐÓ Ð ÐØÖ Ô ÕÙ Ø׸ ³ ×ع ¹ Ö ÙÒÐÓ Ð ÕÙ Ò×Ô Ø Ð × Ô ÕÙ Ø× Ö × Ù Ù Ò Ú Ù Ù ÔÓÖØ Ø ÙÔÖÓØÓ ÓÐ ¸ Ú ÒØ Ö ÕÙ³ Ð ÙØ Ò Ö º È Ø ÐØ ÖÓÔ Ö Ò Ñ ÙÖ Ô ÖØ Ò× Ð³ ×Ô ÒÓÝ Ù¸ Ù × Ò Ù ÓÖ × Ùº ÁÐ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ò× ÙÒ ÑÓÒ Ô ÙÔÐ Ô ÕÙ Ø׸ÔÖÓØÓ ÓР׸ ÓÒÒ Ü ÓÒ׸ ÔÓÖØ× Ø × ÖÚ ×º Ò×ÑÓÒ ¸ Ð Ü ×Ø Ù×× × ÒØ Ö ×¸ × Ö ×× × ×ÓÙÖ × Ø × Ö ×× × ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ò× ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ × ÙØÖ × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ö Ð Ø Ú × ÙÜ Ô ÕÙ Ø× Ø ÙÜ ÓÒÒ Ü ÓÒ׺ü Ô ÖØ Ö × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÔÖÓÚ Ò Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ ³ÙÒÔ Õ٠ظ ÔÖÓØÓ ÓÐ ÓÙ ÓÒÒ Ü ÓÒ ÓÒØ Ð Ô Ò ¸ Ù ÔÓÖØ ³Ó Ð Ú ÒØ Ø ÐÙ ÙÕÙ Ð Ð ×Ø ×Ø Ò ¸ È Ô ÙØ Ö׳ Ð Ó Ø Ð Ð ×× Ö Ô ×× Ö Ø¸ Ð × Òظ Ø ÖÑ Ò Ö Ó Ð Ö Öº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 26. 26. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 27. 27. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ×Ý×Ø Ñ ØÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× × Æ Ì ´Æ ØÛÓÖ Ö ××ÌÖ Ò×Ð Ø ÓÒµ ×Ø ÔÔ ÖÙ Ò ½ Ò× Ð Ê ½ ¿½´Ö ÑÔÐÑ ÒØ Ò ÒØ Ô Ö Ð ¿¼¾¾µ¸ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ô ÖÑ ØØÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø × Ö × ÙÜ ÔÖ Ú × ÓÒØ Ò ÒØ × Ö ×× × ÁÈ ÒÓÒ ÓÒ ÓÖÑ × Ù ÔÐ Ò ³ Ö ××гÁÒØ ÖÒ Ø¸ Ø Ð Ø Ò×Ù Ø ØÖ × Ð Ö Ñ ÒØ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ô ÐÐ ÖÐ Ø ³ Ö ×× × ÁÈ Ò Ò Ö Ô Ö Ð³ ØÖÓ Ø ×× Ð ÔÐ ³ Ö ×× × Ð Ú Ö× ÓÒ Ù ÔÖÓØÓ ÓÐ º ÁÐ ×Ø Ú ÒÙ Ø Ð Ó × ÙÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ × ÙÖ Ø × Ö × Ùܺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 28. 28. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¼ »
 29. 29. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½½ »
 30. 30. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ ÔÓÖØ Ð ÔØ ×Ø ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ×Ö Ô ÁÒØ ÖÒ Øº ÄÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÙØ Ð × Ø ÙÖ Ö Ö ÙÒ Ô Ï ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó ×¸ Ð ÔÓÖØ Ð ÔØ ÔØÙÖ Ð Ñ Ò ÓÒÒ Ü ÓÒ Ô Ö ÙÒ ÖÓÙØ ÒØ ÖÒ Ø ÔÖÓÔÓ× Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ×³ ÒØ Ö Ò ÔÓÙÚÓ Ö Ö ÚÓ Ö ×ÓÒ ×º ØØ Ñ Ò ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ × Ø Ú ÙÒ Ô Ï ×ØÓ ÐÓ Ð Ñ ÒØ ×ÙÖ Ð ÔÓÖØ Ð ÔØ Ö ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÀÌÌȺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¾ »
 31. 31. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 32. 32. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 33. 33. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 34. 34. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 35. 35. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 36. 36. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖË Ñ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 37. 37. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 38. 38. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô Ä ÎÈÆ Ð ÒØ ÓÒ× ×Ø ÓÒÒ Ø Ö ÙÒ ÒÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ×ÓÒ ÒØÖ ÔÖ × Ú ÙÒ ØÙÒÒ Ð × ÙÖ × º ÁÐ ÙØ ÚÓ Ö ØÙÒÒ Ð ÓÑÑ ÙÒ ØÙÝ Ù ÖÑ Ø ÕÙ ÓÙØ Ò ÓÙØ ÖÑ × × ÜØÖ Ñ Ø × Ô Ö ÙÜ ÔÓÖØ × Ú ÖÖÓÙ ÐÐ × Ú ÙÒ Ñ Ñ Ð º г ÒØ Ö ÙÖ Ð Ý Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÙÖ × ÔÙ ×ÕÙ Ô Ö×ÓÒÒ Ò Ô ÙØ Ö Ö Ö ÕÙ³ Ð Ý Ò× Ð ØÙÝ Ùº Ä × Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð ÓÒØ ÒÙ Ù ØÙÝ Ù × ØÖÓÙÚ ÒØ ÓÒ Ð³ ÜØÖ Ñ Ø ÖÒ Ö Ø ÔÓ×× ÒØ ØÓÙ× ÙÜ Ð ÑÑ Ð º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 39. 39. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖË Ñ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 40. 40. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÎÈÆ × Ø ¹ ¹× Ø ÓÒ× ×Ø Ö Ð Ö ÙÜ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× × Ø × ×Ø ÒØ× Ô Ö ÙÒ ØÙÒÒ Ð × ÙÖ × º ÁÐ ÙØ ÚÓ Ö ØÙÒÒ Ð ÓÑÑÙÒ ØÙÝ Ù ÖÑ Ø ÕÙ ÓÙØ Ò ÓÙØ ÖÑ × × ÜØÖ Ñ Ø ×Ô Ö ÙÜ ÔÓÖØ × Ú ÖÖÓÙ ÐÐ × Ú ÙÒ Ñ Ñ Ð º г ÒØ Ö ÙÖ ÐÝ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÙÖ × ÔÙ ×ÕÙÔ Ö×ÓÒÒ Ò Ô ÙØ Ö Ö Ö ÕÙ³ Ð Ý Ò× Ð ØÙÝ Ùº Ä ×Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð ÓÒØ ÒÙ Ù ØÙÝ Ù × ØÖÓÙÚ ÒØ ÓÒг ÜØÖ Ñ Ø ÖÒ Ö Ø ÔÓ×× ÒØ ØÓÙ× ÙÜ Ð Ñ Ñ Ð º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 41. 41. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 42. 42. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÈÌÈ Ä ÈÓ ÒعÌÓ¹ÈÓ ÒØ ÌÙÒÒ Ð Ò ÈÖÓØÓ ÓÐ ´ÈÈÌȵ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ ³ Ò Ô×ÙÐ Ø ÓÒ ×³ ÔÔÙÝ ÒØ ×ÙÖ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÈÈÈ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÔÖÓØÓ ÓÐ Ò Ô ÙØ ØÖ Ú ÐÐ Ö ÕÙ ×ÙÖ × Ö × ÙÜ ÁȺ À ×ØÓÖ ÕÙ Ñ ÒØ Ô ÖÐ Òظ ÔÖÓØÓ ÓÐ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ô Ö × Ó¸ Ð ÙØ Ò×Ù Ø Ö ÔÖ × Ô Ö Å ÖÓ×Ó Ø Ò× × × ×Ý×Ø Ñ × Ï Ò ÓÛ׺ ÍÒ ×Ô Ø ÓÒ ÙØ ÔÙ Ð Ò× Ð Ê ÕÙ ×Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ× ´Ê µ ¾ ¿ Ò Ù ÐÐ Ø ½ ¸ Ô ÖÑ Ð × ÙØ ÙÖ× ÓÒ Ø Ö ÒÓÙÚ Ù Å ÖÓ×Ó Ø¸ Ñ × Ð Ñ ÒØ Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ Ö ¿ ÓѸ Ò× ÕÙ ³ ÙØÖ × ×Ó Ø × ÑÓ Ò× ÓÒÒÙ × ´ × Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ׸ ÓÔÔ Ö ÅÓÙÒØ Ò Æ ØÛÓÖ ×¸ Á Ì Ð Ñ Ø ×¸ Ø ºººµº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¼ »
 43. 43. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÇÔ ÒÎÈÆ ÇÔ ÒÎÈÆ ×Ø ÙÒ ÐÓ Ð Ð Ö Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ö ÙÒ Ö × Ù ÔÖ Ú Ú ÖØÙ Ð ´ÎÈƵº ÐÓ Ð¸ ×ÔÓÒ Ð Ò× È Ë Ò× ¸ Ô ÖÑ Ø × Ô Ö× ×³ ÙØ ÒØ Ö ÒØÖ ÙÜ Ð³ ³ÙÒ Ð ÔÖ Ú Ô ÖØ Ð³ Ú Ò ÓÙ ÖØ Ø׺ ÈÓÙÖ ÖÖ×× ÓÒÒ × ÇÔ ÒÎÈÆ ÙØ Ð × Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ËËÄÚ¿ Ð Ð Ö Ö ÇÔ ÒËËÄ Ù×× ÔÖ × ÒØ Ò× È Ë Ò× º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾½ »
 44. 44. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁÈ× ÁÈ× ´ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓ ÓÐ Ë ÙÖ Øݵ ×Ø ÙÒ Ò× Ñ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ × ´ ÓÙ ¿ ÑÓ Ð ÇËÁµ ÙØ Ð × ÒØ × Ð ÓÖ Ø Ñ × Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ØÖ Ò×ÔÓÖØ ÓÒÒ × × ÙÖ × × ×ÙÖ ÙÒ Ö × Ù ÁȺ ËÓÒ Ó Ø ×Ø ³ ÙØ ÒØ Ö Ø Ö Ö Ð × ÓÒÒ × Ð ÙÜ Ò ÔÓÙÖÖ ØÖ ÓÑÔÖ Ò× Ð ÕÙ Ô Ö Ð ×Ø Ò Ø Ö Ò Ð ´ Ö Ñ Òص Ø Ð ÑÓ Ø ÓÒ × ÓÒÒ × Ô Ö × ÒØ ÖÑ Ö × Ò ÔÓÙÖÖ ØÖ ÔÓ×× Ð ´ ÒØ Ö Ø µº ÈÓÙÖ ÔÐÙ× Ø Ð ØØÔ »» ÖºÛ Ô ºÓÖ »Û »ÁÈ× ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¾ »
 45. 45. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖľÌÈ Ä¾ÌÈ ´Ä Ý Ö ÌÛÓ ÌÙÒÒ Ð Ò ÈÖÓØÓ Óи Ê ¾ ½µ¸ ÓÑÑ ×ÓÒ ÒÓÑ Ð³ Ò¹ ÕÙ ¸ Ò Ô×ÙÐ ÙÒ Ð ×ÓÒ ÓÙ ¾ ´Ð ×ÓÒ ÓÒÒ ×µ ×ÙÖ ÙÒ Ð Ò Ö × Ù ´ ÓÙ ¿µ¸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÙÒ È ×Ø ÒØ ³ ÚÓ Ö × Ù Ö × Ù ×ÓÒ ÒØÖ ÔÖ × ÓÑÑ ×³ Ð Ø Ø ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð¸ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö × ÙÜ × ÖÚ ÙÖ× Ö׸ ÙÜ ÑÔÖ Ñ ÒØ ×¸ Ø º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¿ »
 46. 46. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÜ Ø ÒÓÐÓ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 47. 47. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 48. 48. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁ Ë ÍÒ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ ´ÓÙ Á Ë ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×Ø ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ×Ø Ò Ö Ô Ö Ö × Ø Ú Ø × ÒÓÖÑ Ð × ÓÙ ×Ù×Ô Ø × ×ÙÖ Ð Ð Ò ÐÝ× ´ÙÒ Ö × Ù ÓÙ ÙÒ Ø µº ÁÐ Ô ÖÑ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö ÙÒ ÓÒÒ ×× Ò ×ÙÖ Ð × Ø ÒØ Ø Ú × Ö Ù×× × ÓÑÑ ÓÙ × × ÒØÖÙ× ÓÒ׺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 49. 49. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 50. 50. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 51. 51. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 52. 52. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 53. 53. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁÈË ÍÒ ×Ý×Ø Ñ ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ ´ÓÙ ÁÈ˸ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð × ×Ô Ð ×Ø × Ò × ÙÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ × Ñ Ð Ö ÙÜ Á ˸ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ò Ñ ÒÙ Ö Ð × ÑÔ Ø× ³ÙÒ ØØ ÕÙ º ³ ×Ø ÙÒ Á Ë Ø ¸ Ð Ø Ø ÙÒ Ð Ý ÙØÓÑ Ø × ¸ гÁÈË Ô ÙØ ÐÓÕÙ Ö Ð × ÔÓÖØ× ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ Òغ Ä × ÁÈË Ô ÙÚ ÒØ ÓÒ Ô Ö Ö Ð × ØØ ÕÙ × ÓÒÒÙ × Ø Ò ÓÒÒ٠׺ ÓÑÑ Ð × Á ˸ Ð× Ò ×ÓÒØ Ô × Ð × ½¼¼± Ø Ö ×ÕÙ ÒØ Ñ Ñ Ò × ÙÜ ÔÓ× Ø ÐÓÕÙ Ö Ù ØÖ Ð Ø Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 54. 54. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 55. 55. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 56. 56. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 57. 57. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 58. 58. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÒÓÖØ ËÆÇÊÌ ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð ÓÔ Ò ×ÓÙÖ Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ× Ö × ÙÜ ´ÆÁ ˵º ËÆÇÊÌ ×Ø Ô Ð ³ ÓÙØ Ö ×ÙÖ ÙÒ ÒØ Ö Ò ³ ØÙ Ö ÙÒ Ò ÐÝ× Ù ØÖ Ò Ø ÑÔ× Ö Ð¸ ÐÓ Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× Áȸ Ö Ö Ö × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × ÓÒØ ÒÙ Ð ÙØ Ø ÒØ Ø Ø Ö ÙÒ ÖÒ ÚÖ Ø ³ ØØ ÕÙ × ÓÒÒ٠׺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¼ »
 59. 59. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 60. 60. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 61. 61. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 62. 62. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 63. 63. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 64. 64. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¾ »
 65. 65. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¿ »
 66. 66. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 67. 67. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 68. 68. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 69. 69. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 70. 70. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 71. 71. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 72. 72. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 73. 73. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 74. 74. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 75. 75. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 76. 76. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÕÙ ËÕÙ ×Ø ÙÒ ÈÖÓÜÝ Ô Ð ³ÙØ Ð × Ö Ð × ÔÖÓØÓ ÓÐ × Ìȸ ÀÌÌȸ ÓÔ Ö¸ Ø ÀÌÌÈ˺ ÁÐ ÒØ Ö ØÓÙØ × Ð × ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð Ø × ³ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ØÖ Ø ÓÒÒ Ð ´ ¸ ÐØÖ ¸ ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ¸ºººµ Ø Ô ÖÑ Ø Ö Ö Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 77. 77. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÕÙ Ù Ö ËÕÙ Ù Ö ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÐØÖ Ö Ð × Ö ÕÙ Ø × ×Ù Ú ÒØ ÙÒ Ò× Ñ Ð Ö Ð × ´ÍÊĸ ÓÖ Ö ×¸ ÙØ Ð × Ø ÙÖ׸ ØÝÔ Ö׸ºººµº ÁÐ ÙØ Ð × ¸ ÔÓÙÖ Ð ÐØÖ × ÍÊĸ Ð ÔÖ Ò Ô × Ð ×Ø × Ð Ò × Ø Ð ×Ø × ÒÓ Ö × Ø ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÐÐ × Ø ÒÙ × ÓÙÖ Ô Ö Ð³ÙÒ Ú Ö× Ø ÌÓÙÐÓÙ× º Ë Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ×× × ÓÒÒ Ø Ö ÙÒ × Ø ÓÒØ ÒÙ Ò× ÙÒ Ð ×Ø ÒÓ Ö ¸ Ð ×Ø Ö Ö Ú Ö× ÙÒ Ô ÔÖ Ò Ô Ö Ð³ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 78. 78. ÙÜ Ñ Ô ÖØ ÁÁË ÖÚ × ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö ×
 79. 79. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 80. 80. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ × ÙÐ Ñ ÒØ ´ Ò Ò Ð ×¸ ÐÓÚ Ö ÕÙ × ØÖ Ù Ø Ô Ö Ô ×× ÖÓÙØÖ Ð Ô ÒÒ µ ×Ø Ð Ô Ø ³ÙÒ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ú Ö× ÙÒ Ñ Ò Ö × Ù ÐØ ÖÒ Ø ÓÙ Ò Ú ÐÐ º ØØ Ô Ø Ü ×Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÝÔ ³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ× Ö × Ù Ù× ÖÚ ÙÖ Ù ÖÓÙØ ÙÖ Ò Ô ×× ÒØ Ô Ö Ð × Ô Ö ¹ Ù Ø Ð × ÓÑÑÙØ Ø ÙÖ× Ö × Ù ´×Û Ø µº Ä × ÙÐ Ñ ÒØ ÒØ ÖÚ ÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ × Ò× Ø ÓÒ ÙÑ Ò Ø Ñ Ñ Ò ×ÓÙÚ ÒØ × Ò× Ù ÙÒ Ñ ×× ³ Ð ÖØ º Ä × ÙÐ Ñ ÒØ ×Ø ÓÒ Ù ÔÓÙÖ ØÖØÓØ Ð Ñ ÒØ ØÖ Ò×Ô Ö Òغ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¼ »
 81. 81. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 82. 82. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 83. 83. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 84. 84. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÊÈ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ÖÓÙÔ ³ Ø × ×ÙÖ ÙÒÑ Ñ × Ñ ÒØ Ö × Ù Ô ÖØ Ö ÙÒ Ö ×× Áȸ ÕÙ Ö ÓÒ ÙÒ ÖÓÙÔ Ö ÓÒ Ò º Ù × Ò ÖÓÙÔ ¸ ÙÒ Ø ×Ø × Ò ÓÑÑ Ñ ØÖ º Ä × ÙØÖ × Ñ Ñ Ö × ×ÓÒØ ÔÔ Ð × × Ð Ú × º ij Ø Ñ ØÖ ×Ø ÐÙ ÕÙ ÔÖ Ò Ð³ Ö ×× ÁÈÔ ÖØ º ÁÐ Ö ÔÓÒ ØÓÙØ ØÖ ÓÙ Ö ÕÙ Ø ÊÈ Ð³ ØØ ÒØ ÓÒ ØØ Ö ×× º ÕÙ Ø Ô ÙØ ÔÔ ÖØ Ò Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ÖÓÙÔ × Ö ÓÒ Ò º ÕÙ Ø Ó Ø ÚÓ Ö ÙÒ × ÓÒ Ö ×× ÁÈ ÙÒ ÕÙ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 85. 85. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÍÒ ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑÙÒ ÊÈ ×Ø Ð Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖÓÙÔ Ô Ö ¹ Ù Ö ÓÒ ÒØ׺ ij Ö ×× ÁÈ Ú ÖØÙ ÐÐ ØØÖ Ù Ù ÖÓÙÔ Ö ÓÒ Ò ×Ø × Ò ÓÑÑ Ð³ Ö ×× ÙÖÓÙØ ÙÖ Ô Ö ÙØ ×ÙÖ Ð × Ñ Ò × Ð ÒØ ×º Ò× Ð × Ó ÐÔ Ö ¹ Ù Ñ ØÖ Ö Ò ÓÒØÖ ÙÒ Ô ÒÒ ÓÙ ×Ø ÓÒÒ Ø ÙÖ × Ù ´Ñ × ÓÙÖ Ô Ö Ü ÑÔÐ µ¸ г Ö ×× ÁÈ Ú ÖØÙ ÐÐ × ÖÔÖ × Ô Ö ÙÒ × Ô Ö ¹ Ù × Ð Ú × Ø Ð × ÖÚ ÓÒØ ÒÙ Ö ØÖ Ö Ò Ù × Ò× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 86. 86. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 87. 87. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 88. 88. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ ´ÌÄ˵¸ Ò ÒÒ Ñ ÒØ ÒÓÑÑË ÙÖ ËÓ Ø× Ä Ý Ö ´ËËĵ¸ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ× ÙÖ × Ø ÓÒ × Ò × ×ÙÖ ÁÒØ ÖÒ ØºÈ Ö Ù× Ð Ò ¸ ÓÒÔ ÖÐ ËËÄ ÔÓÙÖ × Ò Ö Ò Ö ÑÑ ÒØ ËËÄ ÓÙ ÌÄ˺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 89. 89. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 90. 90. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 91. 91. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 92. 92. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 93. 93. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 94. 94. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 95. 95. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 96. 96. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØËÌÙÒÒ Ð ×Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÖÝÔØ Ö × ÓÒÒ Ü ÓÒ× Ì È Ò× ËËĺ ij ÒØ Ö Ø ØØ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×ØÔÓÙÚÓ Ö Ñ ØØÖ Ò ÔÐ × ÓÒÒ Ü ÓÒ× × ÙÖ × × ËËÄ ÔÓÙÖ × × ÖÚ × Ò Ð ÔÖÓÔÓ× ÒØ Ô × Ò Ø Ð Ñ ÒØ ´ÈÇȸ ÁÅ È¸Ä Èºººµ × Ò× ÚÓ Ö ØÓÙ Ö Ð Ó ×ÓÙÖ ÓÙ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ × ÖÒ Ö×ºÄ ÔÖÓ Ö ÑÑ ×ÌÙÒÒ Ð × ÙÐ Ò ×Ù Ø Ô × ÔÓÙÖ Ñ ØØÖ Ò ÔÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ ÙÒ Ð ÓØ ÕÙ ËËÄ ×Ø Ò ×Ô Ò× Ð ÔÓÙÖ ÓÑÔ Ð Ö ÙÒ ØÙÒÒ Ð ËËÄ ´ ÜÔÐ ÓÔ ÒËËÄ Ò×Ø ÐÐ Ô Ö ÙØ Ò× È Ë Ò× µº× ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 97. 97. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 98. 98. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ × ÔÒ Ô Ë Ò× Ô ÖÑ Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ ³ÓÔØ Ñ × Ö Ð Ò Ô ×× ÒØ Ò ØØÖ Ù ÒØ × ÔÖ ÓÖ Ø × ÙÜ Ö ÒØ× ÙÜ Ù Ö × Ùº È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÓÒÒ Ö ÙÒ Ñ ÐÐ ÙÖÔÖ ÓÖ Ø ÙÜ ÙÜ ÎÇÁÈ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù Ö ×Ø Ù ØÖ Ò ³ÓÔØ Ñ × Ö Ð × ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÎÇÁȺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¼ »
 99. 99. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 100. 100. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 101. 101. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ ×ÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ö × Ù ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð ×ÙÖÚ ÐÐ Ò ÑÒ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ×ÔÓÒ Ð Ø × × ÖÚ × Ò Ð Ò ¹ Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ Òظ × Ø׸ Ð × ÙÖ Ø Ñ × Ð Ñ ÒØ Ù ÓÒØÖ Ð × Ùܺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 102. 102. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÆØÓÔ ×Ø ÙÒ ×ÓÒ ³ Ò ÐÝ× Ù ØÖ Ö × Ù Ø ÒÓÙ× Ô ÖÑ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö ÙÒ Ð ×ÙÖ Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÕÙ ×Ø Ø Ò Ø ÑÔ× Ö Ð ÒÓØÖ Ö × Ùº ÆÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ð Ñ ÒØ Ð ÕÙ Ð Ö×ÙÔ ÖÚ × ÙÖ Ò Ô ×× ÒØ ¸ ÔÙ ×ÕÙ ÒÓÙ× ÔÓÙÖÖÓÒ× Ö Ñ Ò Ö Ø ÐÐ ÙÒ Ò× Ñ Ð ³ Ð Ñ ÒØ× Ø Ð× ÕÙ Ð ÒÔ ×× ÒØ ÑÓÝ ÒÒ ÙØ Ð × Ô Ö ÙÒ Ø ÓÙ ÙÒ Ö × Ù¸ Ð × Ö ÒØ× Ùܸ Ð ÙÖ ØÝÔ Ø Ð ÙÖ × Ò׸ Ø Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× Ò ÓÖ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 103. 103. Ó ÙÑ ÒØ ×Ó×Ù Ð Ò Ý¹Ò ¹× Ø ÓÒ Ù Ô ÖÅÓÙ Ñ Ó٠ź Å Ê º º ÑÑ ÑÓÙ Ð ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ÐÓÖ× ³ÙÒ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò×Ø ØÙØ ×ÙÔ Ö ÙÖ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ºÎÓÙ× Ú Þ Ð ÖÓ Ø ½ Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ¾ ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò × Ò× Ð ÒÓØ
 104. 104. ÅÖ ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆË
 105. 105. ÅÖ ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆË
 106. 106. Ä Ú ¹À Ò

×