Activitats de repàs

M
REPÀS D’ORTOGRAFIA

               TEMES TREBALLATS

 1. L’alfabet. Els dígrafs. Síl·laba, diftong i hiat
 2. L’accentuació
 3. L’accent diacrític i la dièresi
 4. Les vocals a/e àtones
 5. Les vocals o/u àtones
 6. b/v; p/b, t/d, c/g
 7. s/z/ss/c/ç
 8. g/j; x/ix; tx/ig
 9. r/rr; m/n/mp/ny
 10. La l·l i la h
 11. L’apòstrof, la contracció i el guionet
    Per consolidar aquests aspectes treballats pots fer les activitats que tens a:

      http://www.edu365.cat/eso/muds/catala//jclic/index.htm
Llengua Catalana i Literatura   REPÀS D’ACCENTUACIÓ


      ESDRÚIXOLES (tercera síl·laba començant pel         brúixola, ànima, fórmula, òpera,
      final): s’accentuen TOTES                  crítica
      PLANES (segona síl·laba començant pel final):        fàcil, lícit, cànon
      s’accentuen les que NO ACABEN en A/E/I/O/U,
      AS/ES/IS/OS/US, EN/IN
      AGUDES (primera síl·laba començant pel final):       tingué, animà, formulà, operà,
      s’accentuen les que ACABEN en À/È-É/Í/Ó-Ò/Ú,        criticà; melós, canyís, entèn
Accentuació ÀS/ÉS-ÉS/ÍS/ÓS-ÒS/ÚS, ÉN-ÈN/ÍN
      Recordeu que la U final en combinació amb          cantàveu, vinguéssiu
      una altra vocal (en diftong, doncs) no és una
      vocal a efectes d’accentuació
      Atenció! Les combinacions IA i UA no són       MA-RI-A no du accent gràfic perquè
      diftongs de manera que:               és plana i acaba en vocal
                                 MI-SÈ-RI-A sí que en du, perquè és
                                 esdrúixola
                                 Els verbs acabats en –IAR no
                                 s’accentuen en els temps de
                                 present. La tonicitat recau sobre
                                 la I: estudia, pronuncien,
                                 estalvia,   somia   etc.  es
                                 pronuncien: “denuncíe“, “estudía“,
                                 “pronuncíen“, “estalvía“, “canvíe”,
                                 “somía”, etc.
        Alerta amb els mots que tenen accentuació    oceà, timpà, interval, futbol,
        diferent del castellà:              poliglot,   Tibet,  atmosfera,
                                 medul·la,   termòstat,   rèptil,
                                 míssil, tèxtil, diòptria, etc
        Alerta amb l’accent diacrític: bé/be, déu/deu, fóra/fora, mà/ma, és/es, més/mes,
        mòlt/molt, món/mon (però no mons), móra/mora, nét/net, ós/os, pèl/pel,
        què/que, sé/se, sí/si, sóc/soc, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, véns/vens, vénen/
        venen.                 REPÀS DE DIFTONG I DIÈRESI


     Per a fer sonar la U davant G o Q amb les vocals E i I    llengüeta (però no llengua), aigües
     (qüe, qüi, güe, güi però no qua, quo, gua, guo)        (però no aigua), pingüí, ambigüitat,
                                    etc.
    Per a marcar que en els grups vocàlics    ±veïna, cafeïna, oïda, heroïna, Paül, peüc, reüll,
    AI, EI, OI, UI i AU, EU, IU, OU la      diürn, conduït, fortuït, veïnatge, ruïnós, agraïment,
    tonicitat recau o ha recaigut en el mot   traïdor, etc.
    originari sobre la segona vocal (la I o la  ±agraïa, obeïa, coïa, fruïen (del verb fruir), etc.
Dièresi U)                      Excepcions:
                           ±Quan pot dur accent    ±país, veí, agraíem, etc.
                           gràfic segons les regles
                           ±En verbs en futur o    ±agrairé, construiries, etc.
                           condicional
                           ±En els sufixos –isme,   ±arcaisme, egoista, etc.
                           -ista
                           Atenció, duen dièresi:   heroïcitat,      fluïdesa,
                           ±mots acabats en –tat,   esponta-neïtat,
                           -al,            homogeneïtat,      conti-
                           -itzar           nuïtat, helicoïdal, judaïtant
                            2
Llengua Catalana i Literatura  Activitats
1. Posa-hi l’accent, si cal, i classifica segons siguin aguts, plans o esdrúixols:
Dema, espai, balco, autobus, despres, aixo, historia, escas, futbol, rodamon,
daltabaix, cabas, esglesia, marques, pelvis, ingenu, espelma, magnolia, colera,
gloriós, arros, repos, pure, formula, mobil.
2. Posa-hi l’accent, si cal, i justifica-ho:
Tennis, opera, cronica, colonia, proleg, trolei, oboe, cafe, burges, frances,
pages, promes, nomes, congres, acces, cervol, perdua, semola, genesi,
anecdota, radio.
3. Posa-hi l’accent, si cal:
Desgracia, renet, besnet, clinica, centrimetre, semafor, castig, arab, unic,
public, carrec, pla, sa, tro, cru, tabu, anis, lluç, fletxa, metge, algu, algun,
coctel, feliç, obtus, atlantic.4. Poseu dièresi:


    -Ell rai, que pot menjar raim!

    -Havent pres cocaina, tingué ganes de fer una becaina

    -Hi ha molta feina, a treure la cafeina del cafè

    -L’heroi i l’heroina han fruit els fruits de llur triomf.

    -En Pau s’ha fet paul.

    -Mira de ficar-li el peu dins el peuc.

    -El diumenge no hi ha servei diurn.
                        3
Llengua Catalana i Literatura

    -En lloc d’agraiment va mostrar traidoria.

    -No he vist cap sauquer en tot el veinat.

    -Són uns paisos ruinosos.

    -Estic amoinat per tant atapeiment.

    -Avui hom valora més l’espontaneitat que l’heroicitat.
5. Escriu la lletra que correspongui als mots següents:


Sistem_, capitalist_, un aristòcrat_, un palet_, un suïcid_, una bona boletair_, fulla
perenn_, una persona afabl_, una massa enorm_.


6.Escriu en singular les frases següents:


  Deixen les torres lliures

  Veniu a veure'ns aviat

  Són unes persones rudes

  Ompliu-ne les garrafes, d'aquesta aigua

  Les caderneres joves fan unes cantarelles molt alegres

  Els congressistes obren unes sessions informatives.

  Les comarques pobres recorren als tribunals.

  Es troben davant d'uns problemes insolubles i incòmodes
7.Escriu en els buits a o bé e:


  _mpúries és un indret m_ravellós i respl_ndent.

  Es troba des_mparat i molt _nyorat en aquell país.                      4
Llengua Catalana i Literatura

  Té un aire _feminat i un caràcter m_l_nconiós.

  En un r_có del Canigó hi ha mon_stir de Cuixà.

  Tr_gueren l'ass_ssí de la presó per dur-lo al psiquiatr_

  L'eb_nist_ f_rà s_nefes al mobles abans d'env_rnissar-lo.
8. Completa els buits amb una o o una u


- No s_rt ara, sinó que s_rtiré més tard


- Si p_guéssiu i v_lguéssiu, fer-ho!


- El rèt_l deia: Prohibit d’esc_pir, m_ltat el qui esc_pi


- Ha c_llit uns quants b_lets, aquest any se’n c_llen molts


- Dubt_ que p_guem c_sir bé aquest estrip.
9. Omple els buits


No p_dreu s_p_rtar tants graus sota zer_


Van menjar b_tifarra i emb_tits, i per postres t_rrons


El tit_lar de la càtedra tenia el tít_l de doctor des de feia temps


Que no p_gueu és una cosa, però que no v_lgueu n’és tot una altra.


Si no ho m_nteu d’una altra manera no us en s_rtireu


10. Omple els buits
  Sempre m'ha impre__ionat com de ràpi__ treballen en aquesta empre__a.
  Des de la setmana pa__ada l'ora__e ha millorat moltí__im i han ce__at les
  plu__es.
  Es va enu__ar de debò, perquè, segons ell, aquell era un a__u__te que a mi
  no m'intere__ava gens.


                      5
Llengua Catalana i Literatura

La deci__ió ja està pre__a: insta__arem l'antena de televi__ió a la terra__a.
Els agents de seguretat no van poder contro__ar la rebe__ió, de manera
que van nece__itar la co__aboració de la po__icia.
La bo__eria és una malaltia conta__iosa o, si més no, qui va molt amb un
co__, al poc co__eja.
No estic d'acord amb les conclu__ions a què arri__a aquest a__aig: el
plante__ament és erroni i l'argumentació i__ògica.
                   6
Llengua Catalana i Literatura
Autocorrecció
                        -No he vist cap saüquer en tot
    1. Aguts: demà, espai, balcó,      el veïnat.
    autobús, després, això, escàs,      -Són uns països ruïnosos.
    futbol, rodamón, daltabaix,       -Estic amoïnat per tant
    cabàs, marqués, gloriós, arròs,     atapeïment.
    repòs, puré.               -Avui hom valora més
    Plans: pelvis, ingenu, espelma,     l’espontaneïtat que
    mòbil                  l’heroïcitat.
    Esdrúixols: història,
    església,còlera, magnòlia,        5. Sistema capitalista,
    fórmula                 aristòcrata, paleta, suïcida,
                        boletaire, perenne, afable,
    2. Tennis, és pla acabat en –is.     enorme.
    Òpera, és esdrúixol
    Crònica, és esdrúixol          6.  Deixa la torre lliure.
    Colònia, és esdrúixol             Vine a veure'm aviat!
    Pròleg, és pla i no acaba en         És una persona rude
    cap de les dotze terminacions         Omple'n la garrafa,
    Tròlei, és pla i no acaba en         d'aquesta aigua.
    cap de les dotze terminacions         La cadernera jove fa una
    (-ei)                     cantarella molt alegre.
    Oboè, és agut i acaba en –e,         El congressista obre una
    com cafè,                   sessió informativa.
    Burgès, és agut i acaba en –         La comarca pobra
    es, com francès, pagès,            recorre al tribunal.
    promès, només, congrés, i           Es troba davant d'un
    accés.                    problema insoluble i
    Cèrvol, és pla i acaba en –ol.        incòmode.
    Pèrdua, és esdrúixol
    Sèmola, és esdrúixol           7.  Empúries, meravellós,
    Gènesi, és esdrúixol             resplendent
    Anècdota, és esdrúixol            Desemparat, enyorat.
    Ràdio, és esdrúixol              Efeminat, malenconiós,
                           Racó, monestir
    3. Desgràcia, renét, besnét,         Tragueren, assassí,
    clínica, centímetre, semàfor,         psiquiatre
    càstig, àrab, únic, públic,          Ebenista, farà, sanefes,
    càrrec, pla, sa, tro, cru, tabú,       envernissar-lo.
    anís, lluç,fletxa, metge, algú,
    algun, còctel, feliç, obtús,       8.   surto, sortiré,
    atlàntic.                    poguéssiu, volguéssiu,
                        pugueu, vulgueu
    4. Poseu dièresi:                rètol, escopir, multat,
    -Ell rai, que pot menjar raïm!      escupi
    -Havent pres cocaïna, tingué          tossia, tus
    ganes de fer una becaina            collit, cullen
    -Hi ha molta feina, a treure la         dubto, puguem, cosir.
    cafeïna del cafè
    -L’heroi i l’heroïna han fruït els    9     Podreu, suportar, zero,
    fruits de llur triomf.               botifarra, embotits,
    -En Pau s’ha fet paül.          torrons,
    -Mira de ficar-li el peu dins el          titular, títol
    peüc.                        pugueu, vulgueu,
    -El diumenge no hi ha servei            munteu, sortireu
    diürn.
    -En lloc d’agraïment va
    mostrar traïdoria.
                      7

Recomendados

Llengua 4t por
Llengua 4tLlengua 4t
Llengua 4tmariona11
34.9K visualizações48 slides
Dossier llengua 3er por
Dossier llengua 3erDossier llengua 3er
Dossier llengua 3erSílvia Idoate
4.8K visualizações19 slides
Exercicis apòstrof por
Exercicis apòstrofExercicis apòstrof
Exercicis apòstrofNombre Apellidos
49K visualizações11 slides
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsMonica Roige Sedo
57.9K visualizações10 slides
El substantiu por
El substantiuEl substantiu
El substantiumlope657
54.4K visualizações12 slides
Practiquem l'ortografia por
Practiquem l'ortografiaPractiquem l'ortografia
Practiquem l'ortografiasilvia
31.9K visualizações84 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Paraules amb guionet por
Paraules amb guionetParaules amb guionet
Paraules amb guionetDolors Taulats
39.9K visualizações14 slides
Síl·laba i accent gràfic por
Síl·laba i accent gràficSíl·laba i accent gràfic
Síl·laba i accent gràficMonica Roige Sedo
5.6K visualizações5 slides
L’apòstrof i les contraccions por
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccionsMariaJose Ariño
19.1K visualizações8 slides
Exercicis resolts català por
Exercicis resolts catalàExercicis resolts català
Exercicis resolts catalàCATALINA BALLESTER MELIA
50.6K visualizações87 slides
Paraules sinònimes por
Paraules sinònimesParaules sinònimes
Paraules sinònimesCP Son Ferriol
21.3K visualizações1 slide
Dígrafs, diftongs i hiats por
Dígrafs, diftongs i hiatsDígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiatsJOANGVICHORTA
38.3K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Paraules amb guionet por Dolors Taulats
Paraules amb guionetParaules amb guionet
Paraules amb guionet
Dolors Taulats39.9K visualizações
Síl·laba i accent gràfic por Monica Roige Sedo
Síl·laba i accent gràficSíl·laba i accent gràfic
Síl·laba i accent gràfic
Monica Roige Sedo5.6K visualizações
L’apòstrof i les contraccions por MariaJose Ariño
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
MariaJose Ariño19.1K visualizações
Paraules sinònimes por CP Son Ferriol
Paraules sinònimesParaules sinònimes
Paraules sinònimes
CP Son Ferriol21.3K visualizações
Dígrafs, diftongs i hiats por JOANGVICHORTA
Dígrafs, diftongs i hiatsDígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiats
JOANGVICHORTA38.3K visualizações
Derivades i prefixos por Dolors Monné
Derivades i prefixosDerivades i prefixos
Derivades i prefixos
Dolors Monné11.4K visualizações
Exercicis d'accentuació gràfica por Dolors Matilló
Exercicis d'accentuació gràficaExercicis d'accentuació gràfica
Exercicis d'accentuació gràfica
Dolors Matilló4K visualizações
Les grafies G, J, TG, TJ por ngt1776
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
ngt177639.4K visualizações
Dictats 1 eso por ieslt
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 eso
ieslt19K visualizações
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3 por M T
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
M T82.3K visualizações
Refor i ampliació llengua 3r por Pasi Florae
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
Pasi Florae9.4K visualizações
Paraules polisèmiques por mllfl
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
mllfl21.8K visualizações
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals51K visualizações
Dossier llengua 5è por Sílvia Idoate
Dossier llengua 5èDossier llengua 5è
Dossier llengua 5è
Sílvia Idoate60.4K visualizações
FItxa G i J per a cicle inicial por VIOLETA CRISTIÀ
FItxa G i J per a cicle inicialFItxa G i J per a cicle inicial
FItxa G i J per a cicle inicial
VIOLETA CRISTIÀ6.6K visualizações
Control català tema 1 i 2 por Escola
Control català tema 1 i 2Control català tema 1 i 2
Control català tema 1 i 2
Escola11.3K visualizações
Manlleus i neologismes por Sílvia Montals
Manlleus i neologismesManlleus i neologismes
Manlleus i neologismes
Sílvia Montals22.1K visualizações
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán por Hatsep Sen
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Hatsep Sen185.7K visualizações
El conte por Neus Cortiella
El conteEl conte
El conte
Neus Cortiella3.5K visualizações

Similar a Activitats de repàs

Flexió del nom i l'adjectiu por
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiuannaasiscar
20.8K visualizações15 slides
Reforç llengua 1 por
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Rocío Avila Gamero
1.3K visualizações11 slides
Teoria accent 2012 13 por
Teoria accent 2012 13Teoria accent 2012 13
Teoria accent 2012 13caulin
4K visualizações3 slides
Variació dialectal llengua catalana por
Variació dialectal llengua catalanaVariació dialectal llengua catalana
Variació dialectal llengua catalanaMARIBEL SOSPEDRA
1.6K visualizações40 slides
Unitat 1 (1) por
Unitat 1 (1)Unitat 1 (1)
Unitat 1 (1)MartaRosoTorralba
52 visualizações14 slides
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics por
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsla variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsFerrane
18.2K visualizações48 slides

Similar a Activitats de repàs(20)

Flexió del nom i l'adjectiu por annaasiscar
Flexió del nom i l'adjectiuFlexió del nom i l'adjectiu
Flexió del nom i l'adjectiu
annaasiscar20.8K visualizações
Reforç llengua 1 por Rocío Avila Gamero
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
Rocío Avila Gamero1.3K visualizações
Teoria accent 2012 13 por caulin
Teoria accent 2012 13Teoria accent 2012 13
Teoria accent 2012 13
caulin4K visualizações
Variació dialectal llengua catalana por MARIBEL SOSPEDRA
Variació dialectal llengua catalanaVariació dialectal llengua catalana
Variació dialectal llengua catalana
MARIBEL SOSPEDRA1.6K visualizações
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics por Ferrane
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsla variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
Ferrane18.2K visualizações
Valencià mitja por pepe5507
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe550712K visualizações
Unitat 02 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
Barbara Sales Alos1.4K visualizações
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc por Antonia Mulet
 Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Conceptes teòrics de l'examen de les pau 2n de batxillerat.doc
Antonia Mulet1.9K visualizações
Ortografia U1 La Vocal Neutra por Àngel Carrera
Ortografia U1 La Vocal NeutraOrtografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Àngel Carrera12.6K visualizações
Les normes ortogràfiques por GiselaSolaRotes
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes86 visualizações
Ortografia catalana por camelero10
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
camelero10617 visualizações
Accentuació por joanpol
AccentuacióAccentuació
Accentuació
joanpol9.8K visualizações
Repàs d'accentuació 2n 11 d'octubre por estiralallengua
Repàs d'accentuació 2n 11 d'octubreRepàs d'accentuació 2n 11 d'octubre
Repàs d'accentuació 2n 11 d'octubre
estiralallengua509 visualizações
CATALÀ por gilabert
CATALÀCATALÀ
CATALÀ
gilabert14.5K visualizações
La vocal neutra o u por montse.ciberta
La vocal neutra o uLa vocal neutra o u
La vocal neutra o u
montse.ciberta23.1K visualizações
Ortografia catalana por tabolafi
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
tabolafi2.3K visualizações

Mais de mjvercher

El relleu del món por
El relleu del mónEl relleu del món
El relleu del mónmjvercher
1.5K visualizações2 slides
Power point palabras polisémicas por
Power point palabras polisémicasPower point palabras polisémicas
Power point palabras polisémicasmjvercher
12.4K visualizações13 slides
Coneguem la ciutat por
Coneguem la ciutatConeguem la ciutat
Coneguem la ciutatmjvercher
779 visualizações26 slides
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8 por
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8mjvercher
815 visualizações17 slides
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4 por
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4mjvercher
680 visualizações17 slides
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12 por
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12mjvercher
590 visualizações17 slides

Mais de mjvercher(20)

El relleu del món por mjvercher
El relleu del mónEl relleu del món
El relleu del món
mjvercher1.5K visualizações
Power point palabras polisémicas por mjvercher
Power point palabras polisémicasPower point palabras polisémicas
Power point palabras polisémicas
mjvercher12.4K visualizações
Coneguem la ciutat por mjvercher
Coneguem la ciutatConeguem la ciutat
Coneguem la ciutat
mjvercher779 visualizações
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8 por mjvercher
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8
mjvercher815 visualizações
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4 por mjvercher
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4
mjvercher680 visualizações
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12 por mjvercher
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12
Quadern de teball ts1 professorat 3 2013 9,10,11 i 12
mjvercher590 visualizações
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8 por mjvercher
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8
Quadern de teball ts1 professorat 2 2013 5,6,7 i 8
mjvercher560 visualizações
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4 por mjvercher
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4
Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4
mjvercher649 visualizações
Ts 2013 1r eso edició paginada por mjvercher
Ts 2013 1r eso edició paginadaTs 2013 1r eso edició paginada
Ts 2013 1r eso edició paginada
mjvercher536 visualizações
Ts presentació alumnat ts '13 por mjvercher
Ts presentació alumnat ts '13Ts presentació alumnat ts '13
Ts presentació alumnat ts '13
mjvercher436 visualizações
Ts presentació ts '13 por mjvercher
Ts presentació ts '13Ts presentació ts '13
Ts presentació ts '13
mjvercher453 visualizações
Cs 3 t4 l' organització política de les societats por mjvercher
Cs 3 t4 l' organització política de les societatsCs 3 t4 l' organització política de les societats
Cs 3 t4 l' organització política de les societats
mjvercher495 visualizações
Cs 3 t3 natura i societat harmonies, crisis i impactes por mjvercher
Cs 3 t3 natura i societat harmonies, crisis i impactesCs 3 t3 natura i societat harmonies, crisis i impactes
Cs 3 t3 natura i societat harmonies, crisis i impactes
mjvercher452 visualizações
Rius espanya i europa por mjvercher
Rius espanya i europaRius espanya i europa
Rius espanya i europa
mjvercher385 visualizações
Relleu europa por mjvercher
Relleu europaRelleu europa
Relleu europa
mjvercher373 visualizações
Relleu espanya por mjvercher
Relleu espanyaRelleu espanya
Relleu espanya
mjvercher391 visualizações
Penínsules, illes i golfs por mjvercher
Penínsules, illes i golfsPenínsules, illes i golfs
Penínsules, illes i golfs
mjvercher570 visualizações
Continents i oceans del món por mjvercher
Continents i oceans del mónContinents i oceans del món
Continents i oceans del món
mjvercher761 visualizações
El relleu del món por mjvercher
El relleu del mónEl relleu del món
El relleu del món
mjvercher394 visualizações
El relleu del món por mjvercher
El relleu del mónEl relleu del món
El relleu del món
mjvercher1.4K visualizações

Activitats de repàs

 • 1. REPÀS D’ORTOGRAFIA TEMES TREBALLATS 1. L’alfabet. Els dígrafs. Síl·laba, diftong i hiat 2. L’accentuació 3. L’accent diacrític i la dièresi 4. Les vocals a/e àtones 5. Les vocals o/u àtones 6. b/v; p/b, t/d, c/g 7. s/z/ss/c/ç 8. g/j; x/ix; tx/ig 9. r/rr; m/n/mp/ny 10. La l·l i la h 11. L’apòstrof, la contracció i el guionet Per consolidar aquests aspectes treballats pots fer les activitats que tens a: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala//jclic/index.htm
 • 2. Llengua Catalana i Literatura REPÀS D’ACCENTUACIÓ ESDRÚIXOLES (tercera síl·laba començant pel brúixola, ànima, fórmula, òpera, final): s’accentuen TOTES crítica PLANES (segona síl·laba començant pel final): fàcil, lícit, cànon s’accentuen les que NO ACABEN en A/E/I/O/U, AS/ES/IS/OS/US, EN/IN AGUDES (primera síl·laba començant pel final): tingué, animà, formulà, operà, s’accentuen les que ACABEN en À/È-É/Í/Ó-Ò/Ú, criticà; melós, canyís, entèn Accentuació ÀS/ÉS-ÉS/ÍS/ÓS-ÒS/ÚS, ÉN-ÈN/ÍN Recordeu que la U final en combinació amb cantàveu, vinguéssiu una altra vocal (en diftong, doncs) no és una vocal a efectes d’accentuació Atenció! Les combinacions IA i UA no són MA-RI-A no du accent gràfic perquè diftongs de manera que: és plana i acaba en vocal MI-SÈ-RI-A sí que en du, perquè és esdrúixola Els verbs acabats en –IAR no s’accentuen en els temps de present. La tonicitat recau sobre la I: estudia, pronuncien, estalvia, somia etc. es pronuncien: “denuncíe“, “estudía“, “pronuncíen“, “estalvía“, “canvíe”, “somía”, etc. Alerta amb els mots que tenen accentuació oceà, timpà, interval, futbol, diferent del castellà: poliglot, Tibet, atmosfera, medul·la, termòstat, rèptil, míssil, tèxtil, diòptria, etc Alerta amb l’accent diacrític: bé/be, déu/deu, fóra/fora, mà/ma, és/es, més/mes, mòlt/molt, món/mon (però no mons), móra/mora, nét/net, ós/os, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sóc/soc, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, véns/vens, vénen/ venen. REPÀS DE DIFTONG I DIÈRESI Per a fer sonar la U davant G o Q amb les vocals E i I llengüeta (però no llengua), aigües (qüe, qüi, güe, güi però no qua, quo, gua, guo) (però no aigua), pingüí, ambigüitat, etc. Per a marcar que en els grups vocàlics ±veïna, cafeïna, oïda, heroïna, Paül, peüc, reüll, AI, EI, OI, UI i AU, EU, IU, OU la diürn, conduït, fortuït, veïnatge, ruïnós, agraïment, tonicitat recau o ha recaigut en el mot traïdor, etc. originari sobre la segona vocal (la I o la ±agraïa, obeïa, coïa, fruïen (del verb fruir), etc. Dièresi U) Excepcions: ±Quan pot dur accent ±país, veí, agraíem, etc. gràfic segons les regles ±En verbs en futur o ±agrairé, construiries, etc. condicional ±En els sufixos –isme, ±arcaisme, egoista, etc. -ista Atenció, duen dièresi: heroïcitat, fluïdesa, ±mots acabats en –tat, esponta-neïtat, -al, homogeneïtat, conti- -itzar nuïtat, helicoïdal, judaïtant 2
 • 3. Llengua Catalana i Literatura Activitats 1. Posa-hi l’accent, si cal, i classifica segons siguin aguts, plans o esdrúixols: Dema, espai, balco, autobus, despres, aixo, historia, escas, futbol, rodamon, daltabaix, cabas, esglesia, marques, pelvis, ingenu, espelma, magnolia, colera, gloriós, arros, repos, pure, formula, mobil. 2. Posa-hi l’accent, si cal, i justifica-ho: Tennis, opera, cronica, colonia, proleg, trolei, oboe, cafe, burges, frances, pages, promes, nomes, congres, acces, cervol, perdua, semola, genesi, anecdota, radio. 3. Posa-hi l’accent, si cal: Desgracia, renet, besnet, clinica, centrimetre, semafor, castig, arab, unic, public, carrec, pla, sa, tro, cru, tabu, anis, lluç, fletxa, metge, algu, algun, coctel, feliç, obtus, atlantic. 4. Poseu dièresi: -Ell rai, que pot menjar raim! -Havent pres cocaina, tingué ganes de fer una becaina -Hi ha molta feina, a treure la cafeina del cafè -L’heroi i l’heroina han fruit els fruits de llur triomf. -En Pau s’ha fet paul. -Mira de ficar-li el peu dins el peuc. -El diumenge no hi ha servei diurn. 3
 • 4. Llengua Catalana i Literatura -En lloc d’agraiment va mostrar traidoria. -No he vist cap sauquer en tot el veinat. -Són uns paisos ruinosos. -Estic amoinat per tant atapeiment. -Avui hom valora més l’espontaneitat que l’heroicitat. 5. Escriu la lletra que correspongui als mots següents: Sistem_, capitalist_, un aristòcrat_, un palet_, un suïcid_, una bona boletair_, fulla perenn_, una persona afabl_, una massa enorm_. 6.Escriu en singular les frases següents: Deixen les torres lliures Veniu a veure'ns aviat Són unes persones rudes Ompliu-ne les garrafes, d'aquesta aigua Les caderneres joves fan unes cantarelles molt alegres Els congressistes obren unes sessions informatives. Les comarques pobres recorren als tribunals. Es troben davant d'uns problemes insolubles i incòmodes 7.Escriu en els buits a o bé e: _mpúries és un indret m_ravellós i respl_ndent. Es troba des_mparat i molt _nyorat en aquell país. 4
 • 5. Llengua Catalana i Literatura Té un aire _feminat i un caràcter m_l_nconiós. En un r_có del Canigó hi ha mon_stir de Cuixà. Tr_gueren l'ass_ssí de la presó per dur-lo al psiquiatr_ L'eb_nist_ f_rà s_nefes al mobles abans d'env_rnissar-lo. 8. Completa els buits amb una o o una u - No s_rt ara, sinó que s_rtiré més tard - Si p_guéssiu i v_lguéssiu, fer-ho! - El rèt_l deia: Prohibit d’esc_pir, m_ltat el qui esc_pi - Ha c_llit uns quants b_lets, aquest any se’n c_llen molts - Dubt_ que p_guem c_sir bé aquest estrip. 9. Omple els buits No p_dreu s_p_rtar tants graus sota zer_ Van menjar b_tifarra i emb_tits, i per postres t_rrons El tit_lar de la càtedra tenia el tít_l de doctor des de feia temps Que no p_gueu és una cosa, però que no v_lgueu n’és tot una altra. Si no ho m_nteu d’una altra manera no us en s_rtireu 10. Omple els buits Sempre m'ha impre__ionat com de ràpi__ treballen en aquesta empre__a. Des de la setmana pa__ada l'ora__e ha millorat moltí__im i han ce__at les plu__es. Es va enu__ar de debò, perquè, segons ell, aquell era un a__u__te que a mi no m'intere__ava gens. 5
 • 6. Llengua Catalana i Literatura La deci__ió ja està pre__a: insta__arem l'antena de televi__ió a la terra__a. Els agents de seguretat no van poder contro__ar la rebe__ió, de manera que van nece__itar la co__aboració de la po__icia. La bo__eria és una malaltia conta__iosa o, si més no, qui va molt amb un co__, al poc co__eja. No estic d'acord amb les conclu__ions a què arri__a aquest a__aig: el plante__ament és erroni i l'argumentació i__ògica. 6
 • 7. Llengua Catalana i Literatura Autocorrecció -No he vist cap saüquer en tot 1. Aguts: demà, espai, balcó, el veïnat. autobús, després, això, escàs, -Són uns països ruïnosos. futbol, rodamón, daltabaix, -Estic amoïnat per tant cabàs, marqués, gloriós, arròs, atapeïment. repòs, puré. -Avui hom valora més Plans: pelvis, ingenu, espelma, l’espontaneïtat que mòbil l’heroïcitat. Esdrúixols: història, església,còlera, magnòlia, 5. Sistema capitalista, fórmula aristòcrata, paleta, suïcida, boletaire, perenne, afable, 2. Tennis, és pla acabat en –is. enorme. Òpera, és esdrúixol Crònica, és esdrúixol 6. Deixa la torre lliure. Colònia, és esdrúixol Vine a veure'm aviat! Pròleg, és pla i no acaba en És una persona rude cap de les dotze terminacions Omple'n la garrafa, Tròlei, és pla i no acaba en d'aquesta aigua. cap de les dotze terminacions La cadernera jove fa una (-ei) cantarella molt alegre. Oboè, és agut i acaba en –e, El congressista obre una com cafè, sessió informativa. Burgès, és agut i acaba en – La comarca pobra es, com francès, pagès, recorre al tribunal. promès, només, congrés, i Es troba davant d'un accés. problema insoluble i Cèrvol, és pla i acaba en –ol. incòmode. Pèrdua, és esdrúixol Sèmola, és esdrúixol 7. Empúries, meravellós, Gènesi, és esdrúixol resplendent Anècdota, és esdrúixol Desemparat, enyorat. Ràdio, és esdrúixol Efeminat, malenconiós, Racó, monestir 3. Desgràcia, renét, besnét, Tragueren, assassí, clínica, centímetre, semàfor, psiquiatre càstig, àrab, únic, públic, Ebenista, farà, sanefes, càrrec, pla, sa, tro, cru, tabú, envernissar-lo. anís, lluç,fletxa, metge, algú, algun, còctel, feliç, obtús, 8. surto, sortiré, atlàntic. poguéssiu, volguéssiu, pugueu, vulgueu 4. Poseu dièresi: rètol, escopir, multat, -Ell rai, que pot menjar raïm! escupi -Havent pres cocaïna, tingué tossia, tus ganes de fer una becaina collit, cullen -Hi ha molta feina, a treure la dubto, puguem, cosir. cafeïna del cafè -L’heroi i l’heroïna han fruït els 9 Podreu, suportar, zero, fruits de llur triomf. botifarra, embotits, -En Pau s’ha fet paül. torrons, -Mira de ficar-li el peu dins el titular, títol peüc. pugueu, vulgueu, -El diumenge no hi ha servei munteu, sortireu diürn. -En lloc d’agraïment va mostrar traïdoria. 7