O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Controls cinquè

12.374 visualizações

Publicada em

CONTROLS DE MEDI DE 5È

Publicada em: Educação, Negócios, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

Controls cinquè

 1. 1. CONTROL UNITAT 1. EL NOSTRE PLANETANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu la definició d’aquests astres:• Estrella: ______________________________________________________• Planeta: _____________________________________________________• Asteroide: ____________________________________________________• Cometa: _____________________________________________________• Galàxia: _____________________________________________________• Meteorit: _____________________________________________________• Satèl·lit: ______________________________________________________• Estel fugaç: ___________________________________________________2. Llegeix les frases següents i corregeix-les:La Via Làctia és l’única galàxia de l’Univers.______________________________________________________________El sistema solar és una galàxia.______________________________________________________________Els planetes del sistema solar són la Lluna, la Terra i el Sol.______________________________________________________________La Lluna és l’estrella més propera a la Terra.______________________________________________________________Les marees les provoquen els cràters de la Lluna, on cau l’aigua del mar.______________________________________________________________La geosfera és una esfera geostacionària i molt complicada.______________________________________________________________La hidrosfera és el conjunt de totes les piscines i rius de la Terra.______________________________________________________________L’atmosfera és la capa més interna de la Terra i és formada per terra i animals.______________________________________________________________
 2. 2. 3. Enumera les fases de la Lluna i dibuixa-les:4. Explica en què consisteixen aquests moviments i què provoquen:• El moviment de rotació de la Terra: ______________________________________________________________________________________________• El moviment de translació de la Terra: _____________________________________________________________________________________________5. Situa en el mapa el nom dels continents, de la Península Ibèrica i deCatalunya.
 3. 3. CONTROL UNITAT 2. EL RELLEU DE LA TERRANOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues què és la geosfera i en quines capes es divideix:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Després, explica on són les plaques litosfèriques i quina és la sevarelació amb el relleu:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu el nom de les parts d’un volcà:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Escriu el nom de quatre agents geològics interns i tres d’externs:Agents geològics interns: ___________________________________________Agents geològics externs: __________________________________________ Ara, tria les tres fases de l’acció dels agents geològics externs entre elstermes següents i escriu-los en l’ordre correcte: terratrèmol sedimentació erupció volcànica erosió transport xoc de plaques desforestació fusió del magma
 4. 4. 4. Escriu el nom de les unitats de relleu de Catalunya: 1) ______________________________________ 2) ______________________________________ 3) ______________________________________ 4) ______________________________________ 5) ______________________________________ 6) ______________________________________5. Escriu el nom de les tres grans unitats de relleu d’Espanya i explica onestan situades:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ara, respon:• Quin és l’altilplà situat al centre de la Península Ibèrica? _______________• Quina és la muntanya més alta d’Espanya? _________________________
 5. 5. CONTROL UNITAT 3. L’AIGUA DE LA TERRANOM: ______________________________ DATA: _________1. Dibuixa el cicle de l’aigua i indica on es produeix l’evaporació, lacondensació, la solidificació i la fusió.2. Escriu el nom dels trams d’un riu i explica’n les característiquesprincipals:Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________3. Defineix aquests conceptes:Glacera: ________________________________________________________Meandre: _______________________________________________________Torrent: ________________________________________________________Cabal:__________________________________________________________
 6. 6. 4. Pinta en aquest mapa les xarxes hidrogràfiques de Catalunya ambcolors diferents i escriu-ne el nom.5. Escriu a quin vessant hidrogràfic correspon cada un d’aquests riusd’Espanya:Ebre – Miño – Nerbion – Xúquer – Guadalquivir – Duero – Bidasoa – Tajo___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. 7. CONTROL UNITAT 4. L’ATMOSFERA I EL CLIMANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu el nom dels cinc elements que condicionen el clima i defineix-los:• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________2. Explica què es representa en els mapes meteorològics i quins són elsmés utilitzats:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Defineix els quatre factors climàtics i explica com afecten el clima:______________________________________________________________________________________________________________________________
 8. 8. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Completa aquesta taula sobre els climes i la vegetació de Catalunya: CLIMA TEMPERATURES PRECIPITACIONS VEGETACIÓMediterrani litoralMediterrani continentalDe muntanyaAtlàntic 5. Pinta en aquest mapa les diferents zones climàtiques que hi ha a Espanya amb colors diferents i escriu-ne el nom.
 9. 9. CONTROL UNITAT 5. ELS ÉSSERS VIUS I LA SEVARELACIÓ AMB EL MEDINOM: ______________________________ DATA: _________1. Explica què és la biodiversitat. Després, digues si és importantconservar-la o no i justifica la teva resposta:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Dibuixa el cicle vital d’un ésser viu:3. Marca amb una X la frase correcta:El cicle vital d’un ésser viu......comença amb la reproducció i s’acaba amb la mort....s’inicia amb el naixement i s’acaba amb la mort.Una cèl·lula és formada......pel nucli, el citoplasma i la membrana....pels cromosomes i la clorofil·la.Els organismes......són formats per moltes cèl·lules....unicel·lulars són formats per una sola cèl·lula i els pluricel·lulars sónformats per moltes cèl·lules.
 10. 10. 4. Escriu els cinc grans regnes en què es classifiquen els éssers vius iposa’n exemples:• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _5. Identifica a quin grup pertany cada un dels animals vertebrats de lesfotografies: Ara, respon:• Quina és la característica que defineix els vertebrats? ________________________________________________________________________________
 11. 11. CONTROL UNITAT 6. LA RELACIÓ I LA LOCOMOCIÓEN LES PERSONESNOM: ______________________________ DATA: _________1. Completa aquesta taula: SENTIT ÒRGAN ESTÍMULS2. Escriu el nom de les parts d’una neurona. Després, explica en quèconsisteix cada una:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 12. 12. 3. Escriu on correspongui el nom d’aquests ossos i músculs: tíbia – radi – frontal – columna vertebral – omòplat – falanges de la mà fèmur – peroné – maxil·lar inferior – húmer bessons – masseter – bíceps – pectoral – temporal
 13. 13. CONTROL UNITAT 7. LA NUTRICIÓ DELS ÉSSERSVIUSNOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues quina és la diferència entre un organisme autòtrof i und’heteròtrof i posa’n exemples. Després, contesta les preguntes:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Quina relació hi ha entre els organismes autòtrofs i heteròtrofs i els productors i consumidors? _________________________________________________________________________________________________________• Què fan els organismes descomponedors? Són autòtrofs o heteròtrofs?______________________________________________________________________________________________________________________________2. Explica què són una cadena alimentària i una xarxa alimentària.Després, respon:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Què passa si desapareix una espècie d’una cadena alimentària?_______________________________________________________________
 14. 14. _______________________________________________________________3. Descriu els processos relacionats amb la nutrició de les plantes, lessubstàncies que hi intervenen i els productes que s’obtenen:• Fotosíntesi: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Transport de substàncies: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Respiració: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Relaciona: • Captació d’oxigen i expulsió de diòxid deExcreció carboni. • Transformació dels aliments ingerits enDigestió nutrients i absorció d’aquests. • Distribució per totes les cèl·lules del cos deRespiració les substàncies nutritives i l’oxigen i recollida de les substàncies de rebuig.Circulació • Eliminació de les substàncies de rebuig.5. Digues quins tipus de respiració tenen els animals i posa exemplesdels grups que respiren mitjançant cadascun d’aquests tipus:______________________________________________________________________________________________________________________________
 15. 15. CONTROL UNITAT 8. LA NUTRICIÓ DE LES PERSONESNOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu els nom dels processos que componen la funció de nutrició idels aparells que la duen a terme:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu el nom dels òrgans assenyalats en el dibuix. Després, respon:• De quin aparell es tracta? _______________________________________• On es barreja el bol alimentari amb els sucs gàstrics? _________________• Com es diu la pasta que es forma? ________________________________• On passen els nutrients a la sang? ________________________________
 16. 16. 3. Explica quins són els òrgans que formen l’aparell respiratori. Després,contesta les preguntes:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• En què consisteix l’intercanvi de gasos? On es produeix? _____________________________________________________________________________• Quins són els moviments que fem per a captar i expulsar aire? Quin múscul els fa possibles i on es troba?_______________________________________________________________4. Escriu el nom dels elements principals que hi ha assenyalats enaquests dibuixos. Després, pinta de color vermell la sang arterial i decolor blau la sang venosa:
 17. 17. CONTROL UNITAT 9. LES PERSONES I EL MEDINOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues quins tipus principals de recursos obtenim els éssers humansdel medi:______________________________________________________________________________________________________________________________2. Explica en què consisteix el cicle humà de l’aigua:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Digues els tres tipus d’alteració del medi que provoquem els éssershumans i posa’n exemples:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Posa dos exemples de riscos ambientals deguts a causes naturals peròagreujats per causes humanes:______________________________________________________________________________________________________________________________
 18. 18. 5. Digues en què es converteixen els paisatges naturals a causa de laintervenció humana:_______________________________________________________________6. Escriu el nom dels principals tipus de paisatges humanitzats i explica’nles característiques:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Explica què és el desenvolupament sostenible:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Explica què és el codi de les 3 R:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Digues tres iniciatives que hagin pres els poders públics per apreservar el medi ambient:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 19. 19. CONTROL UNITAT 10. LA HISTÒRIA: CONÈIXER ELPASSATNOM: ______________________________ DATA: _________1. Explica en quina data es comença a comptar la història en les culturesde tradició cristiana i com s’indica el temps abans i després d’aquestadata.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu els segles als quals pertanyen els anys següents:237 aC: 1459: 2010:2010 aC: 2000: 811:1307: 15: 1752:3. Explica què és una font històrica:______________________________________________________________________________________________________________________________• Ara, digues quins tipus de fonts històriques hi ha i posa’n exemples:______________________________________________________________________________________________________________________________4. Llegeix la frase següent i digues si és vertadera o falsa. Després,justifica lateva resposta amb exemples: “Totes les cultures compten igual els anys.”______________________________________________________________________________________________________________________________
 20. 20. 5. Digues quina edat històrica s’inicia amb aquests esdeveniments:• Arribada a Amèrica de Colom (1492): ______________________________• Aparició dels primers humans (fa uns 2,5 milions d’anys): ______________• Caiguda de l’Imperi romà (any 476 dC): ____________________________• Revolució Francesa (1789): _____________________________________• Invenció de l’escriptura (cap a l’any 3000 aC): _______________________6. Digues quina edat històrica s’acaba amb aquests esdeveniments iescriu la data en què es van produir:• Revolució Francesa: _______________________________ Data: _______• Invenció de l’escriptura: _____________________________ Data: _______• Arribada de Colom a Amèrica: ________________________ Data: _______• Caiguda de l’Imperi romà d’Occident:: __________________ Data: _______7. Relaciona:Arqueologia • Estudia les monedes. • Estudia i intenta desxifrar els alfabets i lesNumismàtica formes d’escriptura. • Estudia restes materials deixades pelsPaleografia humans: ossos, estris, obres d’art, edificis...8. Escriu tres llocs on es guardin fonts històriques:______________________________________________________________________________________________________________________________9. Explica què vol dir datar les fonts històriques:______________________________________________________________________________________________________________________________
 21. 21. CONTROL UNITAT 11. LA PREHISTÒRIA NOM: ______________________________ DATA: _________ 1. Explica què és la prehistòria: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Digues quines són les èpoques en què podem dividir la prehistòria i situa-les cronològicament: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Completa aquesta taula: PALEOLÍTIC NEOLÍTICForma de vidaObtenció dels alimentsHabitatgeTecnologiaOrganització socialManifestacions artístiques 4. Digues quins avenços tècnics es van produir en l’edat del metalls: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 5. Explica com eren i quina funció tenien les pintures rupestres i les venus:
 22. 22. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Digues el nom de dos monuments megalítics i explica quina finalitattenien. Després, dibuixa un d’aquests monuments: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________7. Explica per què es parla de la “revolució neolítica” i en què va consistir:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Digues quan van aconseguir els humans el domini del foc i què vasuposar:______________________________________________________________________________________________________________________________9. Explica de quina manera podem saber tot el que coneixem sobre laprehistòria:______________________________________________________________________________________________________________________________
 23. 23. CONTROL UNITAT 12. L’EDAT ANTIGANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu el nom de les dues grans civilitzacions fluvials de l’antiguitat.Després, contesta les preguntes:_______________________________________________________________• De quina època daten els documents escrits més antics d’aquestes civilitzacions?_______________________________________________________________• Al voltant de quin riu es va desenvolupar la civilització egípcia?_______________________________________________________________• Quins eren els grups privilegiats de la societat egípcia? Qui exercia el poder absolut?_______________________________________________________________• On enterraven els faraons?_______________________________________________________________• Com era la primera escriptura que van utilitzar els egipcis?_______________________________________________________________2. Explica qui eren els fenicis i els cartaginesos:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Digues els principals trets de la civilització grega:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 24. 24. 4. Digues quins eren els pobles indígenes de la Península Ibèrica.Després, respon:_______________________________________________________________• Quines noves tècniques dels pobles que els van colonitzar van incorporar? Coneixien l’escriptura?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Quins altres pobles vivien a la Península Ibèrica abans de l’arribada dels romans?______________________________________________________________________________________________________________________________5. Observa aquest dibuix d’una ciutat romana i escriu el nom dels edificisi els monuments que hi ha. Després, explica com eren les ciutatsromanes: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ 4) _________________________________ 5) _________________________________ 6) _________________________________ 7) _________________________________ 8) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×