Strategi mempertingkatkan kerjasama dan semangat kerja berpasukan di

M
Dorongan dan Semangat
Kerja Berpasukan di Kalangan
     Pekerja
   Oleh Mohd Hanafiah Omar
 Ketua Penolong Pendaftar UKM
Dorongan

Perkara yang memulakan dan mengekalkan minat pekerja
   dalam melakukan sesuatu tindakan atau usaha.

 Dorongan/motivasi perlu dilihat dalam konteks berikut;
     * Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti,
   * Mempertingkatkan daya tahan dan daya saing
            organisasi,
  * Mempertingkatkan imej/citra/nama baik organisasi,
  * Mengekalkan kesetiaan pelanggan sedia ada dan
       menambahkan pelanggan baru,
* Memenuhi kehendak dan melebihi jangkaan pihak-pihak
      yang berkepentingan ( stakeholders )
• Perkhidmatan yang berkualiti
 dan cemerlang di sesebuah
 organisasi sangat diperlukan
 oleh pelanggan dan pihak- pihak
 yang berkepentingan
 (stakeholders) lebih-lebih lagi
 dalam era globalisasi.
• Modal insan yang berkualiti dan
 produktif berupaya
 menyumbang kepada
 perkhidmatan yang berkualiti
 dan mendorong kepada
 kecemerlangan organisasi.

• Pengurus dan pekerja yang
 berupaya membina perpaduan
 dan persefahaman dapat
 menjamin perkhidmatan
 dan/produk yang bermutu tinggi.
Strategi mempertingkatkan kerjasama dan semangat kerja berpasukan di
Pemimpin dan pengurusan tertinggi
sesebuah organisasi bertanggungjawab:
 Menetap visi dan misi.
 Menggubal dasar.
 Memberikan halatuju organisasi.
 Membina imej dan budaya korporat
 yang dinamik.
 Memastikan visi, misi, dasar dan
 halatuju dapat difahami oleh semua
 warga organisasi.
  Kepimpinan menerusi teladan (leadership by
  example)
  Mengadaptasi falsafah dan pendekatan baru
  Pemimpin transformational
  Organisasi Pembelajaran (learning
  organization)
  Kepelbagaian kemahiran (multi skilling)
  Urustadbir yang baik (good governans)
Sistem nilai yang perlu disemai dalam
   sanubari pengurus dan pekerja
       termasuklah:

Kepentingan bekerja dalam satu pasukan.

Mengamalkan budaya kualiti.

Mengutamakan kecemerlangan.

Mementingkan pelanggan.
Penerapan nilai-nilai moral dan murni
dalam memberikan perkhidmatan.

Menghayati prinsip pembelajaran seumur
hidup ( long life learning).

Menerapkan budaya/prinsip melakukan
penambahbaikan kualiti secara berterusan.
Pucuk pimpinan dan pengurusan atasan juga
bertanggungjawab:

 Melakukan perubahan terhadap
 pembawaan/gaya kepimpinan supaya tidak
 terikat kepada status quo/gaya konvensional
 yang statik.

 Berusaha keluar daripada zon selesa yang boleh
 merugikan organisasi.
Gaya Pengurusan
  Pengurusan secara penyertaan dan
 kemanusiaan atau participative management :
Pengurusan yang mementingkan pekerja tanpa
 mengira kedudukan sebagai manusia yang
 mempunyai perasaan, kehendak, cita-cita,
 minat, motivasi, harga diri serta potensi yang
 boleh dipupuk dan dikembangkan untuk
 bersama-bersama memberikan sumbangan
 terhadap kecemerlangan organisasi (Sprow M,
 1984).
• Prinsip empowerment:

 – Memindahkan autonomi dan tanggungjawab yang
  berkaitan kerja daripada pengurus kepada pekerja
  atas dasar hormat menghormati dan percaya
  mempercayai.
Nilai-Nilai
          Nilai-Nilai
         Kualiti dan
          Kualiti dan
Nilai-Nilai              Nilai-Nilai
                    Nilai-Nilai
Nilai-Nilai    Produktivit
          Produktivit
Agama                 Profesionalisme
                    Profesionalisme
Agama       ii


         NILAI-NILAI MURNI
         NILAI-NILAI MURNI            Nilai-Nilai
             Nilai-Nilai
 Nilai-Nilai
  Nilai-Nilai     Kepimpina
             Kepimpina      Nilai-
                       Nilai-
 Mengutamaka
  Mengutamaka     nn          Nilai
                       Nilai
 n Pelanggan
  n Pelanggan                Peribadi
                       Peribadi
CONTOH KERJA
BERPASUKAN


    KMK/QCC/KIK


    QIT/ WIT/SGA/JIT


    MS ISO 9000/5S
Faedah Kerja Berpasukan
 MengikutJuran (1993), antara
 kebaikan dan manfaat kerja
 berpasukan kepada pekerja
 termasuklah:

  Mempertingkatkan motivasi, perasaan
  girang dan minat terhadap kerja,

  Memberikan keyakinan diri pekerja
  tentang potensi dan kebolehan
  mereka,
Menanam semangat dan sikap gigih
serta tekun di kalangan pekerja untuk
mempertingkatkan kualiti
perkhidmatan dan kualiti
keluaran/barangan,

Menyemai perasaan kekitaan dan
keupayaan di kalangan pekerja,

Mendorong dan membantu
memperkembangkan sikap ingin
bekerjasama dan saling bantu
membantu di kalangan pekerja,
– Menanam perasaan saling percaya
 mempercayai dan hormat menghormati
 di kalangan pekerja

– Membantu mewujudkan kemajuan dan
 perkembangan diri pekerja, sama ada
 dari segi kepimpinan, kerjaya, harga,
 diri, bakat mahupun potensi,

– Membantu melahirkan pekerja yang
 sentiasa berfikir, sentiasa ingin belajar
 dan ingin mengetahui sesuatu perkara
 yang baru,
Membantu melahirkan pekerja yang kreatif,
proaktif, dinamik, inovatif, berkualiti dan
produktif,

Menjadikan diri pekerja lebih berguna,
lebih bermanfaat dan dihargai,

Memupuk kebolehan berkomunikasi,
kemahiran mengurus dan kemahiran
memimpin di kalangan pekerja,
Melahirkan perasaan bangga dan minat untuk
meneroka idea-idea baru dan kesediaan
menerima perubahan di kalangan pekerja,

Melahirkan pekerja yang berkebolehan dalam
menyelesaikan masalah secara kolektif dan
sistematik terutama perkara-perkara yang
membabitkan kerja mereka sendiri,

Mengasah bakat dan potensi pekerja,
Menggalakkan pekerja supaya berusaha
 memperbaiki sistem dan cara bekerja dari
 semasa ke semasa,

Mempertingkatkan kesedaran berkhidmat
 dan memberi kepuasan pekerja,

 Melahirkan pekerja yang lebih komited,
 bertanggungjawab, dinamik dan dedikasi,
Memberi peluang dan kesempatan kepada
 pekerja menyertai proses membuat
 keputusan terutama perkara-perkara yang
 membabitkan kepentingan dan tugas-tugas
 harian mereka,

Melahirkan golongan pekerja yang
 sentiasa mementingkan budaya kerja dan
 hasil kerja yang berkualiti untuk memenuhi
 keperluan, kepuasan dan jangkaan
 pelanggan,

Melahirkan golongan pekerja yang
 bersikap dan berfikiran proaktif,
 berwawasan, bertimbangrasa, sabar, rajin
 dan komited untuk memajukan diri sendiri
 dan organisasi.
  Kebaikan dan manfaat kerja berpasukan
  kepada pihak pengurusan dan organisasi
  termasuklah:

   Mewujudkan perasaan percaya mempercayai dan
   saling hormat menghormati di antara pekerja dan
   pihak pengurusan,

   Mewujudkan semangat bekerja secara
   berkumpulan atau berpasukan di kalangan
   pekerja yang menguntungkan pihak pengurusan
   dan organisasi,
Mempertingkatkan daya tahan, daya saing dan
daya juang atau survival organisasi,

Pihak pengurusan berupaya memupuk dan
mencapai matlamat learning organization, iaitu
mencipta satu suasana dan persekitaran kondusif
dalam organisasi, di mana pekerja sentiasa
digalakkan terus belajar dan sentiasa
mementingkan imaginasi, kreativiti dan
mengembangkan potensi diri demi perubahan
dan kecemerlangan organisasi,
Memperbaiki proses dan tahap komunikasi serta
persefahaman di antara pihak pengurusan dan
pekerja,

Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti
organisasi,

Mempertingkatkan citra dan nama baik
organisasi,
Memupuk semangat kekitaan dan semangat
kepunyaan di kalangan pekerja yang
menguntungkan organisasi,

Membolehkan pihak pengurusan
memimpin pekerja dan tidak semata-mata
menguruskan pekerja mereka sebagaimana
pendekatan tradisional,

Memupuk dan menyuburkan konsep
pengurusan secara penyertaan dan
kemanusiaan dalam organisasi,
.

  Mewujudkan suasana harmoni dan selesa
  dalam organisasi kerana pihak pengurusan dan
  pekerja berupaya melaksanakan tanggungjawab
  sehari-harian dalam keadaan muhibah, saling
  hormat menghormati dan saling percaya
  mempercayai antara satu sama lain,

  Mengurangkan krisis dan konflik antara
  pekerja dan pengurusan.
Kerja Berpasukan Mengikut
    Pendekatan TQM
 Usaha mempertingkatkan tahap kepuasan
 hati pelanggan dan pihak-pihak yang
 berkepentingan,

 Usahamempertingkatkan kualiti dan
 produktiviti perkhidmatan dan/produk,

 Usahamempertingkatkan tahap kecekapan
 dan keberkesanan sistem dan prosedur kerja,
 Usaha mempertingkatkan prestasi
 kewangan, imej dan daya saing
 organisasi,

 Usahamempertingkatkan persekitaran
 dan suasana tempat kerja,

 Usaha mempertingkatkan kompetensi
 modal insan/sumber tenaga manusia,
 Usaha mengurangkan kos dan
 pembaziran, termasuk pembaziran
 masa [ recycle time ], kecacatan dan
 kesilapan,

 Usaha melakukan penandaarasan
 [ benchmarking ].
Perbezaan antara Organisasi
Tradisional dengan Learning
Organization
  Daripada      Kepada

Pekerja sebagai kos  Pekerja sebagai
              aset

Mengurus pekerja   Memimpin pekerja

Kawalan        Komitmen
Bersaing dengan pekerja Bekerjasama
            dengan
            pekerja
Pengasingan       Penglibatan

Pengiktirafan individu  Pengiktirafan
             kumpulan
Stereotaip     Kreatif dan
            inovatif
Rahsia       Berkongsi

maklumat
Bergantung kepada  Fokus kepada
peraturan      natijah/hasil
Reaktif       Proaktif
Bekerja secara individu Bekerja
              secara

berpasukan

Menggunakan hirarki  Menggunakan
           jaringan
Perubahan dalam gaya
komunikasi
 Amalan/pendekatan komunikasi secara
 “ top down ” perlu diadunkan dengan
 pendekatan/amalan “ bottom up ”

 Dengar idea pekerja dan manfaatkan
 idea/buah fikiran yang baik

 Dengar sungutan pelanggan – complain
 is a gift
Sistem pengiktirafan pekerja

 Perkenalkan sistem pengiktirafan secara
 berkumpulan [ team recognition ]

 Raikan kejayaan pekerja secara beramai
 - ramai > Ketua Jabatan perlu hadir
 sama
Sistem Pengukuran dan Pemantauan

 Ambil langkah yang sesuai untuk
 memantau prestasi kumpulan

 Bentuk kriteria/penilaian prestasi yang
 jelas

 Wujudkan sistem maklumbalas yang
 sesuai dan beri peluang pasukan kerja
 melakukan penambahbaikan kualiti
• Agama Islam menggalakkan
 umatnya bersatu padu, saling
 bantu membantu dan bekerja
 dalam satu pasukan yang
 mantap - bina tali silaturrahim• Pemimpin, pengurus dan
 pekerja perlu memahami dan
 menghayati ajaran Islam
• Dalam tradisi, pemikiran dan
 budaya orang Melayu, nilai
 kerjasama, bantu membantu
 dan kerja berpasukan sangat
 dititikberatkan.

• Bulat air kerana pembentung,
 bulat manusia kerana muafakat.

• Bersatu kita teguh, bercerai
 kita roboh.
Angin barat bertiup lembut,
Bertiup pagi sampai ke
petang,
Kerja muafakat pasti
bersambut,
Nama yang baik sentiasa
ditatang.
Bulat air kerana pembentung,
Bulat manusia kerana muafakat,
Kerja berkumpulan membawa
untung,
UKM sentiasa dilimpahi berkat.
TERIMA KASIH
SELAMAT MAJU JAYA
1 de 41

Recomendados

PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANNadzirah Hanis
69.1K visualizações43 slides
Kemahiran insaniah (Soft skills)Kemahiran insaniah (Soft skills)
Kemahiran insaniah (Soft skills)Nor Yusof
109.4K visualizações122 slides
kepimpinankepimpinan
kepimpinanlaurenlau2012
28.1K visualizações14 slides
KEPIMPINANKEPIMPINAN
KEPIMPINANImsamad
66K visualizações27 slides
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowFathmalyn Abdullah
19K visualizações51 slides
Nilai Dan Etika Penjawat AwamNilai Dan Etika Penjawat Awam
Nilai Dan Etika Penjawat AwamSyed Faris Shah
97.6K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi PengurusanCkg Nizam
354.6K visualizações59 slides
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanmunnianwar
73.5K visualizações11 slides
61771831 teori-teori-kepimpinan61771831 teori-teori-kepimpinan
61771831 teori-teori-kepimpinanNorshaidi Mohd Nor
18.4K visualizações52 slides
Etika profesionalEtika profesional
Etika profesionalNurshafinaz Shahbani
131.2K visualizações17 slides
Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia Nazura Ain
14.7K visualizações35 slides
Definisi komunikasiDefinisi komunikasi
Definisi komunikasifiro HAR
85.9K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

Bab 2-Fungsi PengurusanBab 2-Fungsi Pengurusan
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Ckg Nizam354.6K visualizações
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesan
munnianwar73.5K visualizações
61771831 teori-teori-kepimpinan61771831 teori-teori-kepimpinan
61771831 teori-teori-kepimpinan
Norshaidi Mohd Nor18.4K visualizações
Etika profesionalEtika profesional
Etika profesional
Nurshafinaz Shahbani131.2K visualizações
Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia
Nazura Ain14.7K visualizações
Definisi komunikasiDefinisi komunikasi
Definisi komunikasi
firo HAR85.9K visualizações
pemikiran kritis dan kreatifpemikiran kritis dan kreatif
pemikiran kritis dan kreatif
Erwina Masir48.8K visualizações
Kemahiran mendengar aktifKemahiran mendengar aktif
Kemahiran mendengar aktif
Dora Aisya8.2K visualizações
Mobiliti sosialMobiliti sosial
Mobiliti sosial
parydave43.4K visualizações
Kesan Gangguan SeksualKesan Gangguan Seksual
Kesan Gangguan Seksual
UNie ONie18.1K visualizações
KEUSAHAWANAN KEUSAHAWANAN
KEUSAHAWANAN
Ayubkhan Kks26.1K visualizações
KuasaKuasa
Kuasa
Juraimi Johari27.1K visualizações
Kepimpinan AutokratikKepimpinan Autokratik
Kepimpinan Autokratik
Imsamad61.5K visualizações
Halangan komunikasiHalangan komunikasi
Halangan komunikasi
Nicholas Lidang Mud35.4K visualizações
Asas KomunikasiAsas Komunikasi
Asas Komunikasi
Ku Azreen Ku Azlan53.5K visualizações
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSANDEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
Ckg Nizam163.1K visualizações
Penulisan rujukan mengikut format apa  contoh (1)Penulisan rujukan mengikut format apa  contoh (1)
Penulisan rujukan mengikut format apa contoh (1)
Mohd Fadzil Ambok355.4K visualizações
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatifKemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
munnianwar26.2K visualizações
Isu isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikanIsu isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan
Isu isu pengurusan sumber manusia dalam pendidikan
A Ghani Awang11.6K visualizações
Komunikasi dalam pengurusanKomunikasi dalam pengurusan
Komunikasi dalam pengurusan
rabiatulnazari23.6K visualizações

Similar a Strategi mempertingkatkan kerjasama dan semangat kerja berpasukan di(20)

Tantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa DepanTantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa Depan
Tantangan Rekrutmen dan Seleksi di Masa Depan
Seta Wicaksana7.1K visualizações
Bab 1 1.0 hingga 1.4Bab 1 1.0 hingga 1.4
Bab 1 1.0 hingga 1.4
Sapiah Khalid24.1K visualizações
PPT TQM.pptxPPT TQM.pptx
PPT TQM.pptx
BOESOENPROJECT4 visualizações
Draft redaksi company profile 2016Draft redaksi company profile 2016
Draft redaksi company profile 2016
Slamet Wahyudi588 visualizações
presentasi proyek magangpresentasi proyek magang
presentasi proyek magang
Fandy Jaya219 visualizações
PENGENALAN KIKPENGENALAN KIK
PENGENALAN KIK
Mohd Abdul Nasir3.5K visualizações
Kamus nilai budaya bank bantenKamus nilai budaya bank banten
Kamus nilai budaya bank banten
Ayu Permata Sari37 visualizações
Presentasi corporate culture  general konsep dan aktivitasPresentasi corporate culture  general konsep dan aktivitas
Presentasi corporate culture general konsep dan aktivitas
PriMora (Barlianta) Harahap13.1K visualizações
Budaya dan Nilai PerusahaanBudaya dan Nilai Perusahaan
Budaya dan Nilai Perusahaan
Wisnu Dewobroto12.8K visualizações
Tugas makalah 1Tugas makalah 1
Tugas makalah 1
utytutilawati76 visualizações
Makalah manajemen mutuMakalah manajemen mutu
Makalah manajemen mutu
Marpudin Lah7.2K visualizações

Strategi mempertingkatkan kerjasama dan semangat kerja berpasukan di

 • 1. Dorongan dan Semangat Kerja Berpasukan di Kalangan Pekerja Oleh Mohd Hanafiah Omar Ketua Penolong Pendaftar UKM
 • 2. Dorongan Perkara yang memulakan dan mengekalkan minat pekerja dalam melakukan sesuatu tindakan atau usaha. Dorongan/motivasi perlu dilihat dalam konteks berikut; * Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti, * Mempertingkatkan daya tahan dan daya saing organisasi, * Mempertingkatkan imej/citra/nama baik organisasi, * Mengekalkan kesetiaan pelanggan sedia ada dan menambahkan pelanggan baru, * Memenuhi kehendak dan melebihi jangkaan pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders )
 • 3. • Perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang di sesebuah organisasi sangat diperlukan oleh pelanggan dan pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholders) lebih-lebih lagi dalam era globalisasi.
 • 4. • Modal insan yang berkualiti dan produktif berupaya menyumbang kepada perkhidmatan yang berkualiti dan mendorong kepada kecemerlangan organisasi. • Pengurus dan pekerja yang berupaya membina perpaduan dan persefahaman dapat menjamin perkhidmatan dan/produk yang bermutu tinggi.
 • 6. Pemimpin dan pengurusan tertinggi sesebuah organisasi bertanggungjawab: Menetap visi dan misi. Menggubal dasar. Memberikan halatuju organisasi. Membina imej dan budaya korporat yang dinamik. Memastikan visi, misi, dasar dan halatuju dapat difahami oleh semua warga organisasi.
 • 7. Kepimpinan menerusi teladan (leadership by example)  Mengadaptasi falsafah dan pendekatan baru  Pemimpin transformational  Organisasi Pembelajaran (learning organization)  Kepelbagaian kemahiran (multi skilling)  Urustadbir yang baik (good governans)
 • 8. Sistem nilai yang perlu disemai dalam sanubari pengurus dan pekerja termasuklah: Kepentingan bekerja dalam satu pasukan. Mengamalkan budaya kualiti. Mengutamakan kecemerlangan. Mementingkan pelanggan.
 • 9. Penerapan nilai-nilai moral dan murni dalam memberikan perkhidmatan. Menghayati prinsip pembelajaran seumur hidup ( long life learning). Menerapkan budaya/prinsip melakukan penambahbaikan kualiti secara berterusan.
 • 10. Pucuk pimpinan dan pengurusan atasan juga bertanggungjawab: Melakukan perubahan terhadap pembawaan/gaya kepimpinan supaya tidak terikat kepada status quo/gaya konvensional yang statik. Berusaha keluar daripada zon selesa yang boleh merugikan organisasi.
 • 11. Gaya Pengurusan Pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan atau participative management : Pengurusan yang mementingkan pekerja tanpa mengira kedudukan sebagai manusia yang mempunyai perasaan, kehendak, cita-cita, minat, motivasi, harga diri serta potensi yang boleh dipupuk dan dikembangkan untuk bersama-bersama memberikan sumbangan terhadap kecemerlangan organisasi (Sprow M, 1984).
 • 12. • Prinsip empowerment: – Memindahkan autonomi dan tanggungjawab yang berkaitan kerja daripada pengurus kepada pekerja atas dasar hormat menghormati dan percaya mempercayai.
 • 13. Nilai-Nilai Nilai-Nilai Kualiti dan Kualiti dan Nilai-Nilai Nilai-Nilai Nilai-Nilai Nilai-Nilai Produktivit Produktivit Agama Profesionalisme Profesionalisme Agama ii NILAI-NILAI MURNI NILAI-NILAI MURNI Nilai-Nilai Nilai-Nilai Nilai-Nilai Nilai-Nilai Kepimpina Kepimpina Nilai- Nilai- Mengutamaka Mengutamaka nn Nilai Nilai n Pelanggan n Pelanggan Peribadi Peribadi
 • 14. CONTOH KERJA BERPASUKAN  KMK/QCC/KIK  QIT/ WIT/SGA/JIT  MS ISO 9000/5S
 • 15. Faedah Kerja Berpasukan  MengikutJuran (1993), antara kebaikan dan manfaat kerja berpasukan kepada pekerja termasuklah: Mempertingkatkan motivasi, perasaan girang dan minat terhadap kerja, Memberikan keyakinan diri pekerja tentang potensi dan kebolehan mereka,
 • 16. Menanam semangat dan sikap gigih serta tekun di kalangan pekerja untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan kualiti keluaran/barangan, Menyemai perasaan kekitaan dan keupayaan di kalangan pekerja, Mendorong dan membantu memperkembangkan sikap ingin bekerjasama dan saling bantu membantu di kalangan pekerja,
 • 17. – Menanam perasaan saling percaya mempercayai dan hormat menghormati di kalangan pekerja – Membantu mewujudkan kemajuan dan perkembangan diri pekerja, sama ada dari segi kepimpinan, kerjaya, harga, diri, bakat mahupun potensi, – Membantu melahirkan pekerja yang sentiasa berfikir, sentiasa ingin belajar dan ingin mengetahui sesuatu perkara yang baru,
 • 18. Membantu melahirkan pekerja yang kreatif, proaktif, dinamik, inovatif, berkualiti dan produktif, Menjadikan diri pekerja lebih berguna, lebih bermanfaat dan dihargai, Memupuk kebolehan berkomunikasi, kemahiran mengurus dan kemahiran memimpin di kalangan pekerja,
 • 19. Melahirkan perasaan bangga dan minat untuk meneroka idea-idea baru dan kesediaan menerima perubahan di kalangan pekerja, Melahirkan pekerja yang berkebolehan dalam menyelesaikan masalah secara kolektif dan sistematik terutama perkara-perkara yang membabitkan kerja mereka sendiri, Mengasah bakat dan potensi pekerja,
 • 20. Menggalakkan pekerja supaya berusaha memperbaiki sistem dan cara bekerja dari semasa ke semasa, Mempertingkatkan kesedaran berkhidmat dan memberi kepuasan pekerja, Melahirkan pekerja yang lebih komited, bertanggungjawab, dinamik dan dedikasi,
 • 21. Memberi peluang dan kesempatan kepada pekerja menyertai proses membuat keputusan terutama perkara-perkara yang membabitkan kepentingan dan tugas-tugas harian mereka, Melahirkan golongan pekerja yang sentiasa mementingkan budaya kerja dan hasil kerja yang berkualiti untuk memenuhi keperluan, kepuasan dan jangkaan pelanggan, Melahirkan golongan pekerja yang bersikap dan berfikiran proaktif, berwawasan, bertimbangrasa, sabar, rajin dan komited untuk memajukan diri sendiri dan organisasi.
 • 22. Kebaikan dan manfaat kerja berpasukan kepada pihak pengurusan dan organisasi termasuklah: Mewujudkan perasaan percaya mempercayai dan saling hormat menghormati di antara pekerja dan pihak pengurusan, Mewujudkan semangat bekerja secara berkumpulan atau berpasukan di kalangan pekerja yang menguntungkan pihak pengurusan dan organisasi,
 • 23. Mempertingkatkan daya tahan, daya saing dan daya juang atau survival organisasi, Pihak pengurusan berupaya memupuk dan mencapai matlamat learning organization, iaitu mencipta satu suasana dan persekitaran kondusif dalam organisasi, di mana pekerja sentiasa digalakkan terus belajar dan sentiasa mementingkan imaginasi, kreativiti dan mengembangkan potensi diri demi perubahan dan kecemerlangan organisasi,
 • 24. Memperbaiki proses dan tahap komunikasi serta persefahaman di antara pihak pengurusan dan pekerja, Mempertingkatkan kualiti dan produktiviti organisasi, Mempertingkatkan citra dan nama baik organisasi,
 • 25. Memupuk semangat kekitaan dan semangat kepunyaan di kalangan pekerja yang menguntungkan organisasi, Membolehkan pihak pengurusan memimpin pekerja dan tidak semata-mata menguruskan pekerja mereka sebagaimana pendekatan tradisional, Memupuk dan menyuburkan konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan dalam organisasi,
 • 26. .  Mewujudkan suasana harmoni dan selesa dalam organisasi kerana pihak pengurusan dan pekerja berupaya melaksanakan tanggungjawab sehari-harian dalam keadaan muhibah, saling hormat menghormati dan saling percaya mempercayai antara satu sama lain,  Mengurangkan krisis dan konflik antara pekerja dan pengurusan.
 • 27. Kerja Berpasukan Mengikut Pendekatan TQM  Usaha mempertingkatkan tahap kepuasan hati pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan,  Usahamempertingkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan dan/produk,  Usahamempertingkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan sistem dan prosedur kerja,
 • 28.  Usaha mempertingkatkan prestasi kewangan, imej dan daya saing organisasi,  Usahamempertingkatkan persekitaran dan suasana tempat kerja,  Usaha mempertingkatkan kompetensi modal insan/sumber tenaga manusia,
 • 29.  Usaha mengurangkan kos dan pembaziran, termasuk pembaziran masa [ recycle time ], kecacatan dan kesilapan,  Usaha melakukan penandaarasan [ benchmarking ].
 • 30. Perbezaan antara Organisasi Tradisional dengan Learning Organization Daripada Kepada Pekerja sebagai kos Pekerja sebagai aset Mengurus pekerja Memimpin pekerja Kawalan Komitmen
 • 31. Bersaing dengan pekerja Bekerjasama dengan pekerja Pengasingan Penglibatan Pengiktirafan individu Pengiktirafan kumpulan
 • 32. Stereotaip Kreatif dan inovatif Rahsia Berkongsi maklumat Bergantung kepada Fokus kepada peraturan natijah/hasil Reaktif Proaktif
 • 33. Bekerja secara individu Bekerja secara berpasukan Menggunakan hirarki Menggunakan jaringan
 • 34. Perubahan dalam gaya komunikasi Amalan/pendekatan komunikasi secara “ top down ” perlu diadunkan dengan pendekatan/amalan “ bottom up ” Dengar idea pekerja dan manfaatkan idea/buah fikiran yang baik Dengar sungutan pelanggan – complain is a gift
 • 35. Sistem pengiktirafan pekerja Perkenalkan sistem pengiktirafan secara berkumpulan [ team recognition ] Raikan kejayaan pekerja secara beramai - ramai > Ketua Jabatan perlu hadir sama
 • 36. Sistem Pengukuran dan Pemantauan Ambil langkah yang sesuai untuk memantau prestasi kumpulan Bentuk kriteria/penilaian prestasi yang jelas Wujudkan sistem maklumbalas yang sesuai dan beri peluang pasukan kerja melakukan penambahbaikan kualiti
 • 37. • Agama Islam menggalakkan umatnya bersatu padu, saling bantu membantu dan bekerja dalam satu pasukan yang mantap - bina tali silaturrahim • Pemimpin, pengurus dan pekerja perlu memahami dan menghayati ajaran Islam
 • 38. • Dalam tradisi, pemikiran dan budaya orang Melayu, nilai kerjasama, bantu membantu dan kerja berpasukan sangat dititikberatkan. • Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. • Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
 • 39. Angin barat bertiup lembut, Bertiup pagi sampai ke petang, Kerja muafakat pasti bersambut, Nama yang baik sentiasa ditatang.
 • 40. Bulat air kerana pembentung, Bulat manusia kerana muafakat, Kerja berkumpulan membawa untung, UKM sentiasa dilimpahi berkat.