Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Rörelseprojektet(20)

Anúncio

Último(20)

Rörelseprojektet

 1. Rörelseprojektet i Sundsvall Caroline Blomstedt Lingensjö Lennart Johansson S:t Olofsskolan och Södermalms skola Rörelseprojektet
 2. På vilket sätt får eleverna rörelse på er skola/arbetsplats (förutom i Idrott- och hälsaundervisning enligt timplan)? Rörelseprojektet
 3. Fysisk aktivitet har tydliga effekter på nervsystemet •Fokusering •Humör •Minne •Kreativitet •Ökar kopplingar mellan nervceller •Binder samman de olika hjärndelarna bättre •Så viktigt att det finns ett inbyggt belöningssystem •Endorfiner Rörelseprojektet Hos äldre och hos barn tycks träning vara särskilt viktigt för kognition.
 4. Anders Hansen Rörelseprojektet ”men kanske borde diskussionen handla lite mindre om pedagogiska metoder och klasstorlek och lite mer om något som forskningen visar har en formidabel effekt på barns minne och inlärningsförmåga – att de rör på sig.” sid 182 ”när tioåringars hjärna undersöktes i magnetkamera visade det sig att barn med bra kondition hade större hippocampus! Ett av hjärnans absolut viktigaste områden var alltså större hos barn med bra kondition.” sid 184 Anders Hansen är leg läkare från Karolinska Institutet och idag verksam som överläkare i psykiatri. Anders har skrivit över 2000 artiklar om medicinsk forskning och läkemedel.
 5. Bunkeflomodellen • Mugi-test och extra idrott • 45 minuter rörelse varje dag • 89 procent av eleverna från skolan med vanlig gympa hade betyg nog för att söka till gymnasiet. • 96 procent på Ängsslättsskolan. • Endast 83 procent av pojkarna med vanlig gympa hade gymnasiebehörighet mot dagligen fysiskt aktiva där hela 96 procent hade fullständiga betyg. Ur ett nationellt perspektiv skulle det innebära cirka 7 000 fler pojkar med gymnasiebehörighet varje år! • Motorik →Självförtroende→Motivation→Koncentration • Bättre motorisk förmåga, stärkt benmassa, minskad risk för att utveckla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Rörelseprojektet
 6. Malmökommissionen 2013 • Hälsoekonomisk analys av Bunkeflomodellen • VINST: 59 milj ökat produktionsvärde • VINST: 56 milj minskade sjukvårdskostnader • KOSTNAD: 11+5 milj = 16 milj (4 600 kr per elev) • VINST: 38 000 kr per elev • Malmökommissionen 2013: • ” Förstärk ämnet idrott och hälsa till samtliga barn i Malmös skolor ” (Gerdtham, Ghatnekar& Svensson, s. 139). Rörelseprojektet
 7. Elever med NPF Daglig fysisk aktivitet – skolans ansvar är särskilt stort för dessa grupper •Ökar självkänsla •Minskar ängslighet/oro •Ökar fokuseringsförmåga •Underlättar inlärning/minne •Förbättrar förmåga till självbehärskning/humörsutbrott minskar Alf Kågström, Barnläkare Gävle Rörelseprojektet
 8. Riksmaten Barn (2016-1017) Rörelseprojektet (n=558, kl 07-23, skoltid 08-16)
 9. De som rör sig, rör sig mer och mer. De som inte rör sig blir fler och fler. Rörelseprojektet Hansen al MSSE 2014
 10. Brainbreak Rörelseprojektet
 11. Vad har rörelseprojektet innehållit? • Daglig fysisk aktivitet • Motoriktest och riktad motorisk träning för elever med särskilda behov • Fortbildning • Övningsförråd i rörelseaktiviteter • Information • Anpassa skolgårdar och rastaktiviteter Rörelseprojektet
 12. Personalenkäter visade… Att stor andel av personalen kunde se starka samband mellan Rörelseprojektet och • Minskade elevkonflikter • Bättre samarbetsklimat • Ökad kvalitet i elevernas sociala interaktioner • Ökad trivsel • Större arbetsglädje • Ökad självkänsla/självförtroende Rörelseprojektet Dessutom svarar personalen att de upplever mindre stress, uppger en egen bättre hälsa, anser att det blir en lugnare stämning i klassen och ser fram emot arbetet med metoden
 13. Lärdomar • Stöd av skolledare • Ha kollegor med i arbetet • Rörelseövningar, utomhus, i daglig undervisning tenderar att minska vintertid och vid regniga dagar • Schemalägg rörelse • Lägg schema efter idrottslektioner och rörelse • Ha rörelse på dagordning i t ex arbetslagsmöten och APT • Aktualisera rörelseförråd och övningsförråd • Håll fortbildningar kontinuerligt och för nya medarbetare Rörelseprojektet ”Vi behöver se framstegen över en längre tid, de kortsiktiga framstegen ser vi redan idag.” Rektorsutvärdering
 14. Datum: DEL 1: Syfte: med hänvisning till forskning och beprövad erfarenhet (t ex Forskning visar att genom att ….) Nulägesbeskrivning: Målbeskrivning/utvecklingsmål kort- och långsiktiga: (t ex ”Under läsåret ska arbetet för att alla på skolan genomför daglig rörelse innehålla detta: ….) Koppling till: Styrdokument (t ex Läroplan) Elevhälsan/Elevhälsosamtal Elever med NPF-problematik Likabehandlingsplanen Kostplan (motsvarande) Elevhälsoträdet och dess Motoriklöv Systematiska kvalitetskontrollen/Aktivitetsplanen Måluppfyllelse Budget Fortbildningsinsatser, kort- och långsiktiga: Elevmedverkan: Hälso-/Rörelsegrupp, ledning och styrning: Tidsaxel med ansvarig(-a) för de olika aktiviteterna: Rörelseprojektet
 15. Skolans rörelseplan Rörelseprojektet DEL 2: Specifika fördjupningsområden (t ex friluftsliv, bollspel, Skol-IF …) Rörelseaktivitetsdagar/-besök (t ex Birstahov, Freemovr, Gärdehov osv) Bad och simkunnighet Utomhuspedagogik (integrerat i (alla) ämnen) Utökad timplan i Idrott och hälsa Skolans val Elevens val Motoriska tester (t ex MUGI-testet) Anpassad motorisk träning (extragympa) Övergripande rörelseteman/ämnessamverkan Rörelsetemaveckor (t ex Friskvårdsveckor) Externa kontakter (t ex idrottsföreningar, Naturskolan, andra kommunala aktörer gällande skridskoisar, längdskidspår, skidbackar, simhallspersonal osv) Ansavarsfördelning mellan ämnen (t ex kursplanernas (hälso- och kart-)skrivningar i Hkk, So, Kemi, Biologi, Idrott och hälsa mfl) Fritidshemmens bidrag, både under skoltid och eftermiddagstid Rastaktiviteter (t ex styrda raster) Materielbehov (ev nyinköp, förråd mm) Skolgårdsutveckling, motoriskt och pedagogiskt utmanande Utnyttjande av närområdet Skolidrottsföreningens bidrag och förutsättningar Skolmåltider (t ex fruktstunder, frukost, salladsbar, 2 maträtter mm) Övriga hälsoinsatser (t ex massage, avslappning m) DEL 3: Utvärdering, uppföljning och uppdatering av Rörelseplanen. Vem/vilka ansvarar, hur ofta, vilka datum, mm. Lämnas in till verksamhetschefen/centralt ansvarig grupp/rektor?
 16. Mer forskning… Rörelseprojektet • Castelli DM, Journal of sport & exercise psychology 2007. • Fedewa AL Research quarterly for exercise and sport 2011. • Hillman CHDevelopmental psychology 2009. • Hillman CH, Neuroscience 2009. • Kamijo K. Developmental science 2011.
 17. Tack för visat intresse! caroline.blomstedt@skola.sundsvall.se lennart.johansson@skola.sundsvall.se S:t Olofsskolan Rörelseprojektet

Notas do Editor

 1. Kognition= olika mentala procedurer såsom perception, uppmärksamhet, minne, språk och problemlösning Exekutiva funktioner= en högre form av kognitivt beteende som gör att vi kan utföra målinriktat beteende.
 2. ”Skolgymnastik handlar inte om att bli bra på en sport utan att bli bra på matte och svenska”
 3. Långtidsstudien har presenterats och resultatet är slående. Eleverna följdes från första till nionde klass och skolan med daglig fysisk aktivitet hade 96 procent gymnasiebehörighet bland sina elever. Enbart 89 procent av eleverna från skolan med vanlig gympa hade betyg nog för att söka till gymnasiet. Särskilt bland pojkar är skillnaden stor. Endast 83 procent av pojkarna med vanlig gympa hade gymnasiebehörighet mot dagligen fysiskt aktiva där hela 96 procent hade fullständiga betyg. Ur ett nationellt perspektiv skulle det innebära cirka 7 000 fler pojkar med gymnasiebehörighet varje år! Vidare visar studien tydligt att eleverna har lättare att koncentrera sig, sitta still och att de orkar mer under dagen. Rent fysiskt får barnen mycket bättre motorisk förmåga, stärkt benmassa och minskar riskerna att utveckla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Per Gärdsell menar också att det fysiska beteendet dessutom innebär ett socialt beteende och att de mer fysiskt aktiva eleverna uppvisar starkare självkänsla och större tillit till egen förmåga.
 4. Personal- och lokalkostnader, samtliga 9 år i grundskolan
 5. SVT presenterade i helgen som var en studie som visar på att överdrivet rörelsemönster hos barn med ADHD triggas av kognitivt utmanande uppgifter. Mark Rapport 2015.
 6. Livsmedelsverkets matvaneundersökning
 7. Beep-test.
 8. Elevkonflikter 45% Samarbetsklimat 64 % Ökad kvalitet sociala interaktioner 56% Ökad trivsel 77% Större arbetsglädje 70% Ökad självkänsla 60% Mindre stress personal 34% Egen bättre hälsa 47 % Lugnares stämning 53% Ser fram emot arbetet med metoden 64%
 9. Bristen på fysisk aktivitet har lika stor enskild effekt på den enskilda individen som rökning….större än övervikt. Rörelse är inte något lätvindigt lattjo utan livsviktigt” Örjan Ekblom ” Svårt att satsa här och nu på något som ger effekt om tio år” Hans Rosling ”Vem ska ta ansvar för hälsan hos barn och unga om vi i skolan inte gör det?”
Anúncio