Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande(20)

Anúncio
Anúncio

Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande

 1. Så utvecklas kvaliteten i fritidshemmet genom Kollegialt lärande
 2. ””We do not learn from experience, weWe do not learn from experience, we learn from reflecting on experience.”learn from reflecting on experience.” John DeweyJohn Dewey
 3. Innehåll • Projektet kvalitet i fritidshem - Bakgrund - Upplägg - Effekter • Kvalitetsindikatorer • Fortsatt arbete
 4. Projektet ”Kvalitet i fritidshem” 2012-2015 Bakgrund: Skolinspektionens granskning 2011 av kommunens fritidshem RP-uppdrag, BoU- nämnden som beslutade
 5. Syfte med projektet: Att utveckla kvaliteten i kommunens fritidshemenligt gällande styrdokument. ”Fritidshemmenbehövertasitt pedagogiskauppdragpå störreallvarochihögregradstödjabarnenideras lärande ochpersonligutvecklingivardagen.”Skolinspektionen
 6. Vilka deltog? lla kommunala fritidshemerbjöds delta 5 av 32 valde att delta
 7. Målen förprojektet: valiteten i kommunens fritidshemska öka. edagogerna och arbetslagen somdeltari projektet ska arbeta i enlighet med gällande styrdokument. ynliggöra fritidshemmens verksamhet. ikvärdigheten mellan kommunens fritidshemska öka.
 8. Vid starten: rustrerad personalgrupp an såg många organisatoriska hinder tora barngrupper örigt ögoms skola: startat ett utvecklingsarbete, strukturi organisation och lokaler
 9. Upplägg: re nätverksträffarpertermin et är varhela fritidsarbetslaget somdeltog i projektet an skickade ”representanter” på nätverksträffarna amtalsstruktur(lärande samtal) trukturerfördokumentation, hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet
 10. Upplägg Uppgifter” att göra i arbetslagen mellan träffarna, kollegialt lärande öreläsning förall personal i fritids varje termin ektorsträffar(max en pertermin) tyrgrupp (referensgrupp) somträffas 1-2 ggrpertermin
 11. Grund förupplägget yfta upp den tysta kunskapen somfinns hos pedagogerna ollegialt lärande (Systematiskkunskapsbildning, stödstrukturför arbetet, följervetenskaplig praxis) tvecklingsarbetet utgårfrån vardagsverksamheten och de frågor somärangelägna förden egna verksamheten e energi
 12. Att hitta lärområden •Samtalade om”vad ärkvalitet i fritidshem”? •Alla fritidshemfickformulera ett lärområde utifrån det man såg att man behövde utveckla Högom •Lärandet på fritids •Koppling till läroplanen •Trygghet, observationer •Koppling till allmänna råden
 13. Gemensamma lärområden n fysiskmiljö somfrämjarbarns lärande oppla verksamheten till styrdokument/uppdrag ärandet på fritidshem levinflytande
 14. Vilka effekterhararbetet gett - på kommunnivå •En merpositiv personalgrupp somärstyrkta i sin yrkesroll. •Man lägger”bollen i sitt eget knä” och jobbarmed det man kan påverka i större utsträckning. •Mer fokus på elevinflytande. •Större medvetenhet omvad eleverna lärpå fritids och hurman arbetarmed att kommunicera det. •Större medvetenhet kring den fysiska miljöns betydelse för lärandet. •Organiserarsig annorlunda, ex. grupperarelever
 15. Vilka effekterhararbetet gett - på Högoms skola •Elevinflytande •Organisation •Strukturi det kollegiala lärandet och systematiska kvalitetsarbetet - dokumentation - uppföljning
 16. Målen förprojektet ärtill stordel uppfyllda Ur slutrapporten för projektet, juni 2015
 17. Avslutningsenkät Vt. 2015 ” Jag ärmerstolt över vårverksamhet och säkrare på vårt uppdrag” ”Vi vågarlyfta framvårt arbete i det stora sammanhanget” ”Vårgemensamma tid behöverstruktureras upp så att tid avsätts till det kollegiala lärandet/reflektion,”
 18. Avslutningsenkät Vt. 2015 ”Ett mermedvetet arbete utifrån styrdokument” ”Vi harlärt oss att sätta fokus på det vi kan påverka i vårvardag” ”Förutsättningarna är inte det bästa, men vi använderdet vi harbättre”
 19. Avslutningsenkät Vt. 2015 Organisatoriska förutsättningar ” Förlite tid till planering, reflektion och dokumentation. Skulle behövt mer avsatt tid” ” Vi harhaft full uppbackning. Vårrektor hartyckt det varit viktigt” ” Svårt att förmedla allt som hänt på nätverksträffarna - få med alla på tåget”
 20. Vad tyckerdu krävs föratt fortsätta arbetet med att utveckla kvaliteten på fritidshemmen? id/organisation förutveckling och planering ortsatt utvecklingsarbete, kollegialt lärande ortsatta nätverk, centralt, skolområdesvis, förrektorer elaktighet (rektor, all personal) amverkan med skolan
 21. Kvalitetskriterieroch indikatorer förfritidshemmen iktiga utgångspunkter: tt självvärderingsverktyg sombidrartill reflektion och utveckling av verksamheten elaktighet och medskapande förpedagoger nte orimligt hög arbetsinsats förpedagogeroch rektorer
 22. Kvalitetskriterieroch indikatorer förfritidshemmen rbetsgång hittills…. tgångspunkten harvarit pedagogernas och rektorernas tankar om: ”vad ärkvalitet i fritidshem?” önster/områden, fyra stycken oppling och formuleringartill styrdokument earbetning i styrgrupp- revidering oppling till förvaltningens verksamhetsplan och prioriterade områden- revidering
 23. Kvalitetskriterieroch indikatorer förfritidshemmen rbetsgång hittills…. resentation förrektorer, (dec.2015) synpunkter- revideringar illägg i Lgr-11, fritidshemmets syfte -revideringar earbetas i pedagogernas lokala nätverkoch på skolorna i januari och resten av terminen ynpunkter- revideringar
 24. Indikatorerområden rygghet tvecklande lärmiljö unskaper, och utveckla sin fulla potential (Utveckling och lärande) levinflytande
 25. Utvecklande lärmiljö
 26. Fortsatt arbete… ndikatorerna växerframunderhösten 2015 och våren 2016, börjaranvändas Ht 2016 okala nätverki varje skolområde ärnu igång!! ätverksträffarkring fritids förrektorer, en gång pertermin räffar förall personal erbjuds en gång pertermin, föreläsning och kollegialt lärande (i årFritidshems-biennlen , MIUN och Gävle högskola 14-15/4)
 27. Planer… i planeraren inspirerande dag tillsammans med en mycket inspirerande föreläsare i september2016 då ”startskottet” för indikatorerna kommeratt gå. nkät (eleveroch vårdnadshavare kopplad till indikatorerna ….
 28. Fortsatta utmaningar Skolinspektionens tillsyn, beslut dec. 2015 ystematiskt kavalitetsarbete på huvudmannanivå artläggning och dokumentation av arbetet mot kränkande behandling på enhetsnivå ynliggöra fritidshemmens utveckling i den lokala VP:n örutsättningar, följa upp på huvudmannanivå
 29. Skolinspektionens tillsyn, beslut dec. 2015 •Skolinspektionen serpositivt på de indikatorersomärunder framtagande. •Skolinspektionen lyfteratt projektet i många fritidshemhar bidragit till att synliggöra fritidshemmens verksamhet och tydligare koppla den till fritidshemmens uppdrag enligt skollag och läroplan.
 30. Vi måste fortsätta arbetet ”Hålla i och hålla ut” karin.fridholm@skola.sundsvall.se jenny.byström@skola.sundsvall.se

Notas do Editor

 1. Presentation av mig och Jenny
 2. Jenny beskriver hur hon upplevde det
 3. Ca 30 i varje nätverksgrupp, lärgrupper med ca 6 i varje. Hur har det varit på Högom med dokumentationen?
 4. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 5. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 6. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 7. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 8. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 9. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 10. Utifrån det pedagogerna uttryckt och också det projektledarna sett att vi behöver trycka extra på
 11. Ex, kvaliteten har ökat, gett mig möjlighet att fördjupa mig i styrdokumenten, sätta i relation till mitt eget tänkande, formulerar syftet med olika aktiviteter, elevernas delaktighet och inflytande har ökat, kvaliteten i vårt fritidshem har ökat Ett sätt var att vi skickade ut en enkät. 55% är ändå ett hyfsat resultat
 12. Ex, kvaliteten har ökat, gett mig möjlighet att fördjupa mig i styrdokumenten, sätta i relation till mitt eget tänkande, formulerar syftet med olika aktiviteter, den fysiska lärmilön har utvecklats Ett sätt var att vi skickade ut en enkät. 55% är ändå ett hyfsat resultat
 13. Ex, kvaliteten har ökat, gett mig möjlighet att fördjupa mig i styrdokumenten, sätta i relation till mitt eget tänkande, formulerar syftet med olika aktiviteter, den fysiska lärmilön har utvecklats Ett sätt var att vi skickade ut en enkät. 55% är ändå ett hyfsat resultat
 14. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, arbestordning - se dokument 150831
 15. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, arbestordning - se dokument 150831
 16. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 17. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 18. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 19. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, arbestordning - se dokument 150831
 20. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 21. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 22. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
 23. Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK, Sammanställning – förslag på områden Formuleringar från olika underlag – Allmänna råd, Lgr 11, BRUK,
Anúncio