O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

अडण्णे शिगमो लोकसाहित्य

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a अडण्णे शिगमो लोकसाहित्य (13)

Mais de Mithil Fal Desai (20)

Anúncio

अडण्णे शिगमो लोकसाहित्य

  1. 1. अडण्णे शिगमो लोकसाशित्य थाप: चानयेच्या पिलाां तुका तीनां पाटं। रावणान पिते वयला दाकय वाटं। थाप: घाटावयल्या बैला कोणकोण श ंगा, सोमनाथादेवळा भांगरा शलंगा। चौरंग:िाळदाळकाांन्टे िावळे नारीतुजा भक्तारकोण क ु ठे गेलागां गोरीये,भक्तारकोणक ु ठे गेलागांमु। दात नािले िुणे झाड नािली डोांगरी िारोडे खेळयाि गेला मु।िारोडे खेळयाि गेला मु। िारोडे जावन त्यानी मोर चाळवील बा।िारोडे जावन त्यानी मोर चाळवील। झडि मारून उडुन गेला बा झडि मारून उडुन गेला। उडुन बिला मोर करमलाच्या वृक्शबा उडुन बिला मोर करमलाच्या वृक्श। करमलार बिून मोर पििे िोडीत बा करमलार बिून मोर पििे िोडीत।त्यो त्यो पििो आमीपवचयाल्योरे बात्योत्यो पििोआमीपवचयाल्यो। दवळ्याबैलार वावयल्योरे बा दवळ्या बैलार वावयल्यो। दवळ्या बैलान मारीला धाव जोडीला अण्णे गाव बा रावजी जोडीला अण्णे गाव मु। चौरंग:िाळदाळकाांन्टे िावळे नारीतुजा भक्तारकोण क ु ठे गेलागां गोरीये,भक्तारकोणक ु ठे गेलागांमु। दात नािले िुणेघेवनझाड नािलीडोांगरीिारोडे खेळयाि गेलामु।िारोडे खेळयाि गेलामु।िारोडे जावनत्यानी मोरचाळवील बा।िारोडे जावन त्यानी मोर चाळवीला। झडि मारून उडुन गेला बा झडि मारून उडुनगेला। उडुनबिला मोर करमलाच्यावृक्शाबा उडुन बिला मोर करमलाच्यावृक्शा।करमलारबिून मोर पििे िोडीतबा करमलारबिून मोर पििे िोडीता। त्यो त्यो पििोआमी पवचयाल्यो रे बा त्यो त्यो पििोआमी पवचयाल्यो। दवळ्या बैलार वावयल्यो रे बा दवळ्या बैलार वावयल्यो। दवळ्या बैलान मारीला धाव जोडीला अण्णे गाव बा रावजी जोडीला अण्णे गाव मु। चौरंग:हातात फणी उटीतकळी बा हातात फणी उटीतकळी। क े ि वळत दोगे माय िुन्योबा क े ि वळत दोगे माय िुन्यो। क े ि वळोन त्यानी वेणी बा क े ि वळोन त्यानी वेणी। त्यावर माडल्यो कळीयाच्यो वळी बा त्यावर माडल्यो कळीयाच्यो वळी। माहेरा वयतली धा दीि रावतली िुकदुक िागतली मायबािा ती रायबा िुकदुक िागतली मायबािाक। चौरंग:हस्तनिूर राज्यामधे िाांडवराजकरीबा हस्तनिूर राज्यामधे िाांडवराजकरी।िाांडवाच्याराजारे कलीिावल्यो बा िाांडवाच्या राजारे कली िावल्यो।कलीच्या िायाने िाांडव गेले वनवािा बा कलीच्या िायाने िाांडव गेले वनवािा। वनवािा जातेवेळी िुयय मावळला बा वनवािा जातेवेळी िुयय मावळला। िुयय मावळला थांय आश्रम क े ल बा िुयय मावळला थांय आश्रम क े ल। ता थय ता। खेळ दोन तोणी: गोिाळा िरीिरी मािू चला रे अडवी यशोधा। वेळवेळा अनांत तुजा पनळा रे बाळा जो जो जो। खेळ दोन तोणी: दशरत आणी क ै विुल्या अयोधे जातील जोड्यानी। तेथे ते राज करीत बैिो नी िाखर वाटत घोड्यानी। खेळ दोन तोणी: नांदाचा अनुबेला रे मदमोहन मुरलीवाला। यदुराच्या घरी कण्या भक्षुनी िृष्टी िालक झाला रे मदमोहन मुरलीवाला। आरत: आम्याचे पानगे बाये आमवत आम्याचे पानगे बाये आमवत आरत: सोन्याची गोराटी रामा रुप्याची दोरी सोन्याची गोराटी रामा रुप्याची दोरी। ती गोराटी घेवन गेला समुद्राच्या तीरी। राम लक्षमण दोघे मासे मारी। मासे मारून त्यानी घातल्यो रा ी।मासे मारून त्यानी काय हो क े ले, मासे मारून त्यानी काय हो क े ले, । मोटे मोटे मासे त्यानी घरा धाशडले,बारीकसाजुक मासे त्यानी शजवदान शदले। मागीर आरत हाडली बाये तीने आसवत, पाच जण पूत्र महापौर नांदु सासवत।काचेच्या काकणा भले लक्षणा गळ्ांतल्या शपडुका आळवापाना।

×