O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Implementation of the National Screening Programme in Serbia

690 visualizações

Publicada em

The overall objective of the project „Implementation of the National Screening Programme“is to contribute to the improvement of the health and well-being of the population of Serbia.

The Project aims:

To strengthen the organizational and administrative capacities of the Serbian public health system by establishing and operating the national screening body and by training district public health institutes’ staff to participate in the operation of the cancer screening programmes organisation at local level.
To strengthen the human resources of the Serbian health care institutions by training key staff participating in the operation of the national cancer screening programmes, namely: radiologists, radiographers, cytotechnicians, cytopathologists, gastroenterologists, and to provide a sound methodological basis for a sustainable training plan, in order to maintain and develop concerned human resources.
To increase participation rates in the organised cancer screening programmes by assisting national and regional institutes for public health (training of trainers) in their efforts to train primary health care professionals on organised cancer screening.
To assist Ministry of Health in its future mobilisation campaign intended to motivate the population to participate in organised screening programmes once they are implemented.
Elaboration of national programmes, regulations, policies, standards and guidelines is conducted with the involvement of local experts. Capacity building and knowledge transfer is delivered through both formal and on-the-job training.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Implementation of the National Screening Programme in Serbia

 1. 1. 2 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА СКРИНИНГВодич за комуникацијујун 2013.
 2. 2. 3Садржај1. Предговор2. Комуникација и пројекат3. Улога ПР менаџера у комуникацији4. Израда комуникационог плана5. ПР алати6. Кључне препоруке7. Додатак
 3. 3. 4 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.ПредговорСврхаОвај документ пружа преглед основног концепта и процеса за јавнукомуникацију у вези са активностима Националног програма за ранооткривање рака грлића материце, дојке и дебелог црева на локалном нивоу.Сврха водича је да помогне институцијама здравственог система Србије даидентификују интерне и екстерне кључне јавности, развију комуникациониплан и унапреде комуникацију са свим заинтересованим странама.Основна сврха раног откривања (скрининга) рака је смањивањеморталитета, инциденције и побољшање квалитета живота пацијента. Ранооткривање (скрининг) рака спроводи се коришћењем скрининг теста упривидно здравој, тј. популацији, која не показује знаке болести.Организовани скрининг је организовано, масовно позивање циљнепопулације на тестирање и тумачење тестова, праћено контролом квалитетаи извештавањем. Организовани скрининг се ради у циклусима на неколикогодина (2, 3, 5 или 10 година).Скрининг омогућава не само откривање рака у раној фази, већ и откривањепреканцерозних промена, чијим се уклањањем спречава настанак малигнихпромена. Чланицама Савета Европе, земљама које за то испуњавају услове,препоручено је да спроводе скрининг рака дојке, грлића материце и дебелогцрева.ПрограмВлада Републике Србије донела је уредбу о спровођењу Националнихпрограма за рано откривање рака грлића материце, дојке и дебелогцрева, као и уредбу о Националном програму „Србија против рака“. ЦиљНационалних програма је увођење и унапређење организованих активностискрининга на целој територији Србије за ове типове карцинома.
 4. 4. 5Пројекат и подршкаПројекат „Подршка увођењу Националног програма за скрининг на ракдојке, грлића материце и дебелог црева“ финансирала је Европска унијаиз претприступних фондова за Србију. Пројекат техничке помоћи реализујесе паралелно са испоруком мамографске, колоноскопске и лабораторијскеопреме из донације Европске уније здравственим установама широмСрбије.Пројектом је предвиђено:• Јачање организационих и административних капацитета јавногздравства Републике Србије кроз успостављање и рад националногтела за рано откривање рака и едукација особља у институтима за јавноздравље за рад на подручној организацији раног откривања рака.• Јачање кадровских капацитета у здравству кроз обуку особљаукљученог у националне програме раног откривања рака, и то:радиолога, радиографских техничара, цитотехничара, цитопатолога игастроентеролога и стварање методолошке основе за одржив план обуке,у циљу одржавања и унапређивања релевантних људских ресурса.• Повећавање учешћа у организованим програмима за рано откривањерака кроз подршку институтима и заводима за јавно здравље (едукацијаедукатора) за извођење обуке намењене здравственим радницима напримарном нивоу за рано откривањe рака.• Подршка будућој кампањи Министарства здравља Републике Србије уциљу мотивисања становништва за учешће у организованим програмимаскрининга када такви програми буду почели да се реализују.Развој националних програма, регулативе, стратегија, стандарда исмерница се реализујe уз ангажовање домаћих стручњака. Обука кадрова итрансфер знања изводе се уз учешће домаћих и страних стручњака, у видуформалних програма и кроз праксу на радном месту.Пројекат реализује HD – Еuropean Consulting Group (Београд) у конзорцијуму са Human Dynamics (Беч) иИнститутом за јавно здравље “Др Андрија Штампар“ (Загреб).
 5. 5. 6 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Комуникација и програмКомуникација је процес слања и примања порука, вербалних илиневербалних, између људи.Програмска комуникацијаПрограмска комуникација је размена специфичних информација везанихза конкретан програм (на пример, Национални програма за ранооткривање рака грлића материце, дојке и дебелог црева) са акцентомна креирање разумевања између пошиљаоца и примаоца информација.Ефективна комуникација је битан фактор који доприноси успеху пројекта.Тим за реализацију програма мора да обезбеди правовремене и прецизнеинформације свим циљним јавностима. Информације морају битиприпремљене у различитим формама како би се испунили захтеви иразличитости свих јавности (стручна, лаичка, политичка, пословна, високообразована, лоше образована...).Програмска комуникација укључује комуникацију између чланова тима,али је фокусирана на крајњег корисника услуга - пацијента, ограничена јевременом и подразумева све нивое организације.Стручни тимови лекара који обављају скрининг треба да комуницирајуса ПР менаџерима, који управљају комуникацијом и са лекарима и сапацијентима. Добра програмска комуникација подразумева правовременообавештавање свих страна током процеса. Неопходно је нагласити дакомуникација треба да буде обострана између лекара и ПР менаџера и ПРменаџера и пацијената, посретством медија и промотивних материјала.Разумевање комуникационог процеса је први корак у планирању стратегијекомуникације.Стручни тимови лекараобезбеђују инпутПР менаџериизвршавају елементепројектне комуникацијеПацијентидобијају крајњуинформацију
 6. 6. 7Пет фактора у планирању комуникације:Ко учествује у процесу комуникације? – Чланови пројектног тима свакездравствене установе која реализује скрининг, ПР менаџери здравственихустaнова, Институт за јавно здравље Батут и остали институти и заводи зајавно здравље, Министарство здравља, локалне самоуправе, невладине идруге организације и пацијенти.Шта се саопштава? – Које су то кључне поруке и информације које сесаопштавају.Када се саопштава? - Недељно, месечно, квартално, по потреби или каошто је унапред планирано и договорено.Како се информације дистрибуирају? - Путем саопштења за медије,медијских гостовања, конференције, интервјуа, лифлета у здравствениминституцијама, личним позивима...Ко ће обезбедити информације које се комуницирају? ПР менаџери усарадњи са програмским тимом здравствене установе која спроводискрининг.Улога ПР менаџера у комуникацији?ПР менаџер је важна особа у реализацији комуникационог плана. ПРменаџер је спона између тима који води комуникацију на националном илирегионалном и локалном нивоу и осталих релевантних јавности. ПР менаџердефинише комуникациони план уз помоћ улазних података које добија одосталих чланова тима и које прибавља од других заинтересованих јавностии посебно медија и на тај начин ствара услове за успешно управљањепроцесом комуникације.Задатак ПР менаџера је да:• Дефинише кључне специфичне (локалне) циљеве комуникације премаопштим циљевима програма,• Идентификује кључне јавности у својој средини,• Дефинише кључне поруке према свим јавностима,• Спроводи ПР активности на локалном нивоу у координацији сапројектним тимом.
 7. 7. 8 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Комуникација је одговорност целокупног тима. Управљање комуникацијомје процес који прави важну везу између људи и информација које сунеопходне како би комуникација била успешна.ПР менаџер кроз управљање комуникацијом:• Развија комуникациони план,• Дистрибуира информације уз помоћ комуникационих канала како бипорука најефикасније била пренета до пацијента,• Прати спровођење комуникационих активности.ПР активности које би требало извршавати1. Планирање стратегије комуникације• Припрема медија плана гостовања, јавних наступа, интервјуа, вести• Формулисање, одабирање и одређивање главних порука за свакуциљну јавност. Поруке се презентују свакој циљној јавности кроз пажљивоодабране медије и остале канале комуникације• Одређивање кључних, општих и посебних тема за пласман у медије• Саветовање лекара при сваком медијском или другом јавном наступу• Припремање специјализоване медијске базе, базе пријатељских медијаи ажурирање базе и циљаних медија2. Медиа мониторинг & медиа клипинг• Успостављање редовног медијског мониторинга уз константно праћењемедијских објава на дневном, седмичном и месечном нивоу• Анализа садржаја извештаја штампаних, електронских и онлајн медија• Архивирање материјала за потребе извештаја• Израда препорука директору институције за даље активности на основумедијске анализе објава3. Организовање редовних брифинга са новинарима и преузимањекомплетне комуникације• Редовни састанци са кључним људима у медијима на локалном нивоу• Успостављање пријатељских односа са новинарима како би се што бољеупознали са програмом• Израда комуникационих материјала:°° Саопштења и најава за медије°° Додатнихматеријала°° Изјава за медије°° Интервјуа°° Репортажа°° ТВ прилога (у сарадњи са неком од ТВ продукција)°° Писање говора
 8. 8. 9°° Припремање питања и одговора (Q&А) за сваку конференције заштампу°° Креирање презентација за потребе различитих скупова4. Организовање догађаја за медије према потребиПланирање, организација и осмишљавање различитих догађаја и акцијакоји су у складу са комуникационим планом (прес конференције, округлистолови, промоције)5. Пласирање текстова у медије• Осмишљавање и разрада тема• Контактирање и редовно извештавање новинара о статусу пројекта• Преговарање са медијима• Координација са уредницима6. Израда извештаја директору институцијеДиректор здравствене институције би требало да након сваког месецадобијаредовнеизвештајеопротеклиммедијскимактивностимаимедијскимобјавамаЗбог чега ово радимо?• Подижемо ниво свести о учесталости ове болести у укупној популацији• Унапређујемо знања и мењамо ставове о важности раног откривањарака• Отклањамо личне и социјалне предрасуде, културолошке отпоре и табуеу вези са превентивним прегледима и програмима скрининга• Стварамо позитивну и подстицајну социјалну климу за регистрацију искринингНаправитикомуникационипланзадовољити потребе свихјавности заинформацијамаразвити кључне поруке икомуникационематеријаленаставити саконтинуиранимизвештавањем јавности
 9. 9. 10 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Израда комуникационог планаПрипрема комуникационог плана је активност која помаже тиму даидентификује интерне и екстерне циљне јавности и унапреди комуникацијуизмеђу свих страна укључених у програм.План би требало да буде “жив” документ, који се стално развија и којиможе бити ревидиран када је то неопходно. Комуникациони план је деоцелокупног плана реализације програма.СХЕМА ИЗРАДЕ ПЛАНАЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА1. Ситуациона анализа – где смо сада?Пројектни тим заједно са ПР менаџерима сакупља све релевантнеинформације и анализира све предности, слабости, могућности и претњебитне за пројекат у средини у којој се пројекат реализује. Сакупљање ианализа свих релевантних информација, нарочито оних које долазе одкључних јавности је почетна фаза сваког планирања. Најбоље би било да јеанализа поткрепљена релевантним истраживањима.2. Дефинисање комуникационих циљеваЦиљеви морају бити јасни, прецизни и мерљиви, временски одређениали и дефинисани у складу са очекивањима свих циљних јавности. Добропостављен циљ је пола пута до успеха.Пример добро постављеног циља који ће омогућити да меримо успешностПројектни тим развијакомуникациони план премаследећим питањима:• Коме је потребна одређенаинформација?• Када је потребнаинформација?• Ко одашиље информацију?• На који начин биинформација требало да будепослата?
 10. 10. 11комуникације:“Циљ - Да се до краја године у “Великој” општини 3000 жена одазовескринингу на рак грлића материце.”3. Идентификовање кључних јавностиПР менаџери израђују сопствене мапе циљних јавности у односу на својеокружење. Укључивање друштвене заједнице и свих важних јавности упрограм додатно ће оснажити напоре у постизању заједничког циља, а то јеЗДРАВО ОКРУЖЕЊЕ.Јавности које би било пожељно укључити у процес комуникације:• Локална администрација – представници општина, начелници округа• Цивилни сектор - невладине огранизације на локалном нивоу• Пословна јавност – компаније које желе да буду препознате каодруштвено одговорне• Локални медији који би требало да подрже пројекат• Пацијенти који су се изборили са болешћу• Запослени у здравственом системуИзрада плана кризног комуницирањаКризна комуникација је саставни део ПР стратегије и стратешког плана уодносима с јавношћу. Треба имати у виду да кризе нису увек неочекиване ида по истраживању Института за управљање кризама само 14 одсто криза усвету је дошло неочекивано. Ово ствара потребу стратешког планирања ПРактивности како би се у тренутку избијања кризне ситуације ПР менаџеримогли ослонити на кризни комуникациони план.Кризни комуникациони план требало би да садржи следеће елементе:• Дефинисати ко чини кризни тим и ко шта ради?• Успостављање интерне комуникације у кризној ситуацији• Oдређивање и оспособљавање портпарола који је једина особа којакомуницира с јавношћу током кризе• Сценарио и симулација кризе• Одређивање главних циљних јавности• Дефинисање кључних порука за циљну јавност• Одређивање најефикасније методе комуницирања
 11. 11. 12 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Кључни савети током кризе• Јавност на првом месту.• Јасно и отворено преузимање одговорности за решавање проблема.• Поштен однос - без прикривања чињеница и покушаја обмане.• Изјава „Без коментара“ је забрањена• Одредити једног портпарола који једини комуницира током кризе. Свиостали упућују новинаре на изабраног портпарола.• Организовати информативни центар или кризни штаб• Константно пружање информација без ускраћивања било које важнеинформације• Будите доступни и поштујте рокове медијаПР активности и алатиПрограмски тим ће користити унапред припремљен, адаптибилни сеткомуникационих алата за кампање на регионалном и локалном нивоу.МЕДИЈИ – Главни канал комуникацијеМедији, као један од главних канала комуникације према свим јавностима,имају велики утицај на јавно мњење. Нарочито је важна улога медија уедукацији и мотивацији циљних група пацијената. Кроз добру комуникацијука јавности заблуде о раку и скринингу могу бити умањене, а проценатстановништва који се одазива повећан.пример плана активности на локалном нивоАКТИВНОСТ ОПИС МЕДИЈИ ПОРУКАКОНФЕРЕНЦИЈА ЗАМЕДИЈЕ –НАЈАВА СТРАТЕГИЈЕНА ЛОКАЛНОМ НИВОУДОГОВАРАЊЕГОСТОВАЊА НА ТВСТАНИЦАМАДОГОВАРАЊЕ ШИРИХИНТЕРВЈУА ЗАНОВИНЕПАНЕЛИОвде уписати збогчега организујемоконференцију и косу партнериОвде уписати ко ће избог чега говоритиОвде уписати ко ћеговорити у интервјууОвде описати збогчега организујемопанел и кратак описдешавањаОвде побројатимедије у којимажелимо дапласирамоинформацијуНавести планиранетелевизије загостовањаНавести медијеНавести медијеОвде уписати главнупоруку коју желимо дапренесемо јавности(правило једнаконференција / једнаили две поруке)Овде уписати главнупорукуОвде уписати главнупоруку коју желимо дапренесемоОвде уписати главнупоруку коју желимо дапренесемо
 12. 12. 13Медији имају важну улогу и у обезбеђивању одрживости процеса скрининга рака. Одњих се очекује да преузму улогу преноса информација до јавности. Још важније је дамедији буду и активни партнер у скринингу карцинома преко својих информативних издравствено/образовних програма.ПР алати:Најава/позив за медијеНајавом позивамо представнике медија да присуствују конференцијиили другом догађају за медије на којој ћемо им саопштити најважнијеподатке о почетку или статус пројекта. Најава мора да садржи место, времеодржавања, листу говорника и главну тему.Саопштење за медијеСаопштење за медије је текст у форми извештаја који даје најважнијепоруке и информације са догађаја. Може да садржи и цитате говорника.Уручујемо га медијима на самом догађају или им шаљемо непосредно послезавршетка.(Додатак 1)Додатне информације за медијеДодатни документ који израђујемо како би извештавали о статусу пројектаили додатно информисали медије и може да садржи табеле, извештаје,остале значајне податке о процесу скрининга, биографије саговорника замедије и сл. Може да обухвати обиље стручних или техничких података, даиде у дубину проблема… По правилу га користи мали број новинара, којижели да потпуно разуме питање о коме се комуницира.Прави се посебно, да не би оптерећивао главни доkумент – саопштење зајавност.Брошуре:Информативна брошура - намењен свим заинтересованим јавностима(припремљена на националном нивоу).Едукативна брошура – намењен људима који улазе у процес скрининга(припремљена на националном нивоу).Ваш задатак, као ПР менаџера је редовна локална дистрибуција и контролаприсуства материјала у здравственим устновама на територији.
 13. 13. 14 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Кључне препоруке• Комуникациону стратегију базирати у односу на потребе циљних група уопштини и у складу са њиховом повратном информацијом.• Правовремена дистрибуција информација свим циљним јавностима– екстерним и интерним је од пресудног значаја за успех пројекта.Најважније је осигурати да сви добију информацију у право време.• Креирајте окружење где ће чланови програмског тима и кључне јавностиконструктивно размењивати идеје• Заступајте отворену, искрену, двосмерну и директну комуникацију“лицем у лице”• Упамтите да је комуникација двосмеран процес. Слушајте и примајтеинформације исто онолико колико их шаљете.• Координирајте процес комуникације уз помоћ најважнијих догађаја,активности и резултата• Спроводите редовне процене свих активности и процеса у оквирукомуникационог плана• Комуникација мора бити усмерена на пацијенте као крајње корисникеуслуга• Користите све комуникационе канале које су вам на располагањуТон и језик у комуникацији• Пријатељски настројен, разумљив и поуздан (избегавајте термине којиљуди не разумеју)• Искрен, љубазан, са поштовањем• Позитиван (увек је боље рећи - 9 од 10 жена које су се одазвале скринигуимало је добре резултате него - 1 жена од 10 испитаних је добила дијагнозурака.Језик би требало да буде:• Јасан – кратка реченица, све поткрепити примерима• Једноставан језик без скраћеница, стручних термина и жаргонскогречника
 14. 14. 15ДодациДодатак АСАОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕПОЧЕО СКРИНИНГ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈУ РАКА ГРЛИЋАМАТЕРИЦЕ У ОПШТИНИ “ВЕЛИКИ” ГРАД(4000 жена ће бити обухваћено скринингом у 2013.)Место, датум, годинаПрви пасусЈасан и кратак опис предстојећих активности који одговара на 5 најважнијихновинарских питања КО, ГДЕ, КАДА, КАКО И ЗАШТО.Дом здравља општине “Велики” град у септембру 2013. започињереализацију Националног програма скрининга којим ће бити обухваћено1000 жена. У наредном периоду жене…Други пасуспо могућству цитат говорника који истиче битне податке о даљим акцијама,излаже конкретније податке .“Рано откривање рака грлића материце код испитаних жена ће омогућитилакше, брже и безболније излечење. Уколико се сви будемо одазвалискринингу, смртност рака на нашој општини ће се у наредној годинизначајно умањити” – изјавио је др Петар Петровић, директор здравственеинситуције XY.Трећи пасусОстале информације које су релевантне, али мање важне, па је прихватљивода буду скраћене од стране уредника.Овде уписати чињеницукоја може бити наслов уновинама или вест.Овде уписати релевантнуинформацију која можепроћи као поднаслов уновинама.
 15. 15. 16 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Влада Републике Србије ове године је донела уредбу о Националнимпрограмимазапревенцијуракагрлићаматерице,ракадојкеиколоректалногкарцинома, као и уредбу о Националном програму „Србија против рака“.Циљ Националних програма је увођење и унапређење организованихскрининга на целој територији Србије за ове типове карцинома.У последњој реченици захвалност што као представници медија подржавајуовај пројекат.Овде навести уобичајне податке о пројекту и учесницима.Контакт особа: Ана ПеровићТел:Е mail:Додатак Б – Q&АQ&А – ПР алат који омогућава говорницима да унапред имају припремљенеодговоре на потенцијално шкакљива и неугодна питања која могу дапреусмере комуникацију у негативном правцу.Разговарајте са осталим члановима тима и направите списак специфичнихнегативних питања карактеристичних за вашу средину (нпр. да ли ћетеукључити Роме који немају здравствено осигурање или како ћете реаговатина оне који се не одазову позиву? Зашто се чека на резултате 30 дана? Какосте направили редослед позива, зар тиме неки људи нису дискриминисани,што ће бити позвани тек за пет година?Спремите јасне позитивне и сигурне одговоре.Остали примери питања:1. Због чега програм није кренуо раније када су одобрени фондови?2. Због чега се програм не спроводи у исто време у свим општинама?
 16. 16. 17Додатак В - Контролна листа за организацију догађајаПрипрема докумената АНА даПредлог позива Петар неПредлог саопштења АНА даПротокол ПетарПитања и одговориТезе излагања учесникаБиографија учесникаПисмо захвалностиЛиста медија за позивањеОдобрење докуменатаРезервација простораПровера да ли се организујунеки други догађајипредвиђени датумимаСлање позива за медијеFollow upМодераторБрeндирање простораPress kit садржај (обавезно саопштење)Промотивни материјалПреводилацПреводи докумената (ако је потребно)Снимање КЗН или догађаја, камераФотографије КЗН или догађаја, фотоапаратПрезентацијаШтампање презентацијеШтампање докуменатаШтампање налепница за CDНарезивањеПројекторПлатно или екранМикрофониСплитерТехничка пробаПромотивни филмПокривање трошковаДистрибуција саопштењаПраћење објава у медијимаИзвештај са догађајаТабела присутних новинара са контактимаБр- СТАВКА ОДГОВОРНОСТ ИЗВРШНО ДА/НЕ КОМЕНТАР
 17. 17. 18 Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia. Project funded by the European Union.Додатак ГПлан препоручених ПР активностиКомуникационе активности које ће пратити пројекат скрининга и кампању„Србија против рака“ не би требало посматрати као временски ограничене.Главна идеја је да се јавности константно пласирају и пружају информацијеna локаном нивоу, током трајања прве фазе скрининга, која премапримарним проценама на нивоу целе Србије може трајати од 3 – 5 година.Број активности зависиће и од ваше проактивности, иницијативе али иличне процене. Ви сте најважнији носиоци комуникационих активности налокалном нивоу.Опште препоруке за план комуникације:Активност Циљ ПорукаПрва конференцијаза медијеНајавити и објаснитипројекат, активностии циљевеОбавестити грађане дапочиње позивање накућне адресеИнформисати јавност оконкретним резултатимаскринингаОбавестити јавност да су сепрви пацијенти одазвали икоји су конкретни резултатиНајавити и објаснитипројекат, активностии циљевеПрограм скринингапочиње и у нашојопштиниПрограм скринингапочиње и у нашојопштиниКо може да очекује позиви како ће се спроводитипроцесОдазовите се свом лекаруи прегледајте се, то вамможе спасити животПрегледано је укупно __пацијената, код ____ једијагностификована прва фаза...Уговарање гостовања наТВ станицама и интервјуаза штампане медије*Овај документ треба посматрати као смерницу за прављење плана комуникације. План ћете сами правити ускладу са реализацијом кампање на самој општини, као и у зависности од броја релевантних медија који пратеову тематику.Периодична саопштењаза медије (након 3, 6, 9месеци)Иницијално саопштењеза медијеДруга конференцијаза медије
 18. 18. 19

×