Anúncio

Gradbeni tehnik ind 2015

ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
12 de Feb de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Gradbeni tehnik ind 2015

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA GRADBENA TEHNICA GRADBENI TEHNIK SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA GRADBENIŠTVO • je prisotno, odkar obstaja družba/civilizacija, • poganja ga družba, • stroka, ki je neposredno povezana z razvojem družbe in civilizacije, saj zagotavlja osnovno infrastrukturo, ki je temelj za razvoj, • je odsev razvitosti družbe,
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA GRADBENIŠTVO • družbi omogoča eksistenco civilizacije/človeka, • povezuje, • naloge gradbenih inženirjev so načrtovanje, gradnja, vzdrževanje naravnega in grajenega okolja tako, da izpolnjuje osnovne potrebe družbe in izboljšuje kvaliteto življenja, • je prisotno na vseh področjih našega bivanja
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA • pridobijo temeljna znanja iz stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in poslovanja, geodezije, • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij, • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela. CILJ IP GRADBENI TEHNIK
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI • Slovenščina • Tuji jezik • Matematika • Umetnost • Zgodovina • Geografija • Psihologija / Sociologija • Fizika • Kemija • Športna vzgoja
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA STROKOVNI MODULI TemeljniTemeljni modulimoduli STAVBARSTVOSTAVBARSTVO GRADBENIGRADBENI INŽENIRSKIINŽENIRSKI OBJEKTIOBJEKTI GRADBENAGRADBENA MEHANIKAMEHANIKA KALKULACIJE INKALKULACIJE IN POSLOVANJEPOSLOVANJE GRADBENAGRADBENA GEODEZIJAGEODEZIJA OSNOVEOSNOVE PROJEKTIRANJAPROJEKTIRANJA
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA STROKOVNI MODULI Obvezni izbirni moduli Dijak izbere 2 od 4 PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE STAVBSTAVB PROJEKTIRANJEPROJEKTIRANJE GRADBENIHGRADBENIH INZENIRSKIHINZENIRSKIH OBJEKTOVOBJEKTOV PRIPRAVA INPRIPRAVA IN VODENJEVODENJE GRADBENIH DELGRADBENIH DEL GRADBENAGRADBENA EKONOMIKAEKONOMIKA
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA ODPRTI KURIKUL NIZKOENERGIJSKA IN LESENA GRADNJA MEHANIKA ŽELEZNICE IN MOSTOVI POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA PROJEKTNA NALOGA MATEMATIKA V GRADBENIŠTVU
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA PRKATIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 80 ur / 10 dni • 3. letnik 72 ur / 9 dni
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA PROJEKT EUROPRAKSA • Tritedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini. • Praksa malo drugače: - spoznavanje drugih načinov dela - primerjava znanj in veščin - spoznavanje drugih kultur, jezika, - predstavitev SLO v tujini - priznavanje pridobljenih kvalifikacij in kompetenc
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA • vodenje pripravljalnih in posameznih gradbenih del na gradbišču • vodenje zaključnih gradbenih del • pomoč pri organizaciji del na gradbišču • izdelava popisov del, predizmer, predračunov in ponudb • izvajanje komercialnih del v prodaji in nabavi • laboratorijska dela in preiskave materialov in konstrukcij • sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije POKLICNE KOMPETENCE
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA Obvezni del: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit graditve objektov Izbirni del: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika • izdelek oziroma storitev z zagovorom POKLICNA MATURA
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature • katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi)
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA OSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLA NIŽJANIŽJA POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA SREDNJASREDNJA POKLICNA ŠOLAPOKLICNA ŠOLA SREDNJASREDNJA STROKOVNA ŠOLASTROKOVNA ŠOLA TEHNIŠKATEHNIŠKA GIMNAZIJAGIMNAZIJA SPLOŠNASPLOŠNA GIMNAZIJAGIMNAZIJA PTIPTI MATURITETNI TEČAJMATURITETNI TEČAJ POKLICNI TEČAJPOKLICNI TEČAJ POKLICNA MATURAPOKLICNA MATURA SPLOŠNA MATURASPLOŠNA MATURA VIŠJEVIŠJE STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE VISOKEVISOKE STROKOVNE ŠOLESTROKOVNE ŠOLE UNIVERZEUNIVERZE VERTIKALA IZOBRAŽEVANJA PETI PREDMET PETI PREDMET
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠOLANJA NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠOLANJA
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI • Gradbeništvo je panoga, ki odpira zelo široke zaposlitvene možnosti (biroji, upravne enote, gradbišča….) • Konkretne potrebe delodajalcev po posameznih profilih lahko najdete na spletnih straneh različnih zaposlitvenih agencij. • Perspektivni poklici v naslednjem desetletju z vidika zaposljivosti: - s področja naravoslovja, matematike in tehnologije, - biotehnologije in nanotehnologije - informacijske tehnologije, telekomunikacij… ……poleg tega še znanja s področja podjetništva, prava in ekonomije.
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI • Gradbeništvo je panoga, ki odpira zelo široke zaposlitvene možnosti (biroji, upravne enote, gradbišča….) • Konkretne potrebe delodajalcev po posameznih profilih lahko najdete na spletnih straneh različnih zaposlitvenih agencij. • Perspektivni poklici v naslednjem desetletju z vidika zaposljivosti: - s področja naravoslovja, matematike in tehnologije, - biotehnologije in nanotehnologije - informacijske tehnologije, telekomunikacij… ……poleg tega še znanja s področja podjetništva, prava in ekonomije.
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA …ZA KONEC… • Prihodnost je v gradnji z lesom, gradnji energetsko učinkovitih stavb in obnovljivih virih energije. • Pokazati želimo kako z upoštevanjem tradicije gradimo sedanjost in soustvarjamo prihodnost. • Imamo: - TRADICIJO, - ZNANJE, - SODELOVANJE, - VIZIJO PRIHODNOSTI!
Anúncio