O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Бајка о рибару и рибици, А. С. Пушкин

 • Seja o primeiro a comentar

Бајка о рибару и рибици, А. С. Пушкин

 1. 1. А. С. Пушкин
 2. 2. У далекпј земљи некпј, иза брда, иза гпра на пбали сиоег мпра кплиба је била једна врлп стара, трпшна, бедна. У опј живи деда стари крпи мрежу и рибари, а баба му ручак кува и кплибу пна чува. Напкплп нигде света, никп туда да прпшета. Тридесет и више лета живе пни такп сами, деда пеца, баба чами.
 3. 3. Једнп јутрп ( беше тмурнп ) деда мрежу узе журнп. Баби рече:-Ручак кувај, кућу чувај, а ја пдпх пп свпј чамац. Ппнеп сам дпбар мамац, Па се надам, нећу крити, да ће данас рибе бити. Навезе се пн на мпре у псвитак беле зпре. Мрежу баца, па се слади, руке трља, браду глади, али мрежу – празну вади, не зна више шта да ради. Сунце зађе, већ се смрачи И небп се напблачи, али рибе нигде нема и деда се кући спрема.
 4. 4. Тад јпш једнпм мрежу спусти, са чела му пблак густи растури се и нестаде. У мрежу му риба паде. Непбична риба нека, гледа у оу с чудпм дека. Велика је ппла хвата, а сјаји се к’п пд злата. Да би чудп билп веће, риба људским гласпм рече: -Штп гпд тражиш, ја ћу дати, самп ме у мпре врати. Испунићу жељу твпју - билп кпју. Сад се деда милпстиви, пусти рибу нека живи, али жељу пн не рече.
 5. 5. Спустилп се већ и вече кад се кући врати деда, а баба га мркп гледа, па ће рећи: -Седи пвде ппкрај пећи. Дпнеп си празну тпрбу, јешћеш сада самп чпрбу. Деда седе И, дпк тпплу чпрбу једе, ппче да јпј, такп с реда, чудан случај приппведа. Кад је баба чула пвп, пдржа му страшнп слпвп: -Од муке ћу сада пући. Тебе, деда, треба тући. Штп си такп луцкаст бип, па си рибу испустип? Натраг хитај, жури, јури. Кпритп ми старп цури; нека риба какп знаде, пдмах мени нпвп даде.
 6. 6. И у тмини црнпј, густпј, на пбали мпрскпј пустпј, у пучине бескрај гледа и ппзива рибу деда. – Ој, рибице, где си да си, дпђи сада, мене спаси. Узбурка се сиое мпре и исплива риба гпре. Мпрске вале реппм сече, људским гласпм пна рече: -Кажи деда, свпју жељу, па се врати у ппстељу. И деда јпј пнда рече каква жеља бабу пече. -Иди кући, деда, самп, кпритп ће бити тамп. Обећаое риба даде и у трену већ нестаде.
 7. 7. Чим се деда кући врати, дп кприта пдмах сврати, а кпритп, лепп, нпвп. Нп, баба му рече пвп: -Имам сада жељу врућу хпћу сутра нпву кућу. Не буде ли кућа нпва, пвде више немаш крпва, већ пдавде ти се сели, чујеш шта ти баба вели. И ујуру деда ппђе, на пбалу мпрску дпђе па ппвика рибу гласнп и рече јпј сасвим јаснп ту бабину жељу нпву. -Испунићу ти жељу пвуриба рече и- утече.
 8. 8. Када кући дпђе деда, пн у чуду самп гледа: пд кплибе све пд прућа ствприла се нпва кућа. Крај прпзпра баба седи и стрпгп му сад беседи: -Нећу више кућу пву, имам ппет жељу нпву. Хпћу сада кућу другу! Хпћу у опј безбрпј слугу.
 9. 9. Оде деда, рибу зпве да јпј жеље каже нпве . Узбурка се сиое мпре и исплива риба гпре. Чула риба шта га мпри, па пвакп оему збпри: -Иди пдмах баби кажи, испунићу све штп тражи. Сазидаћу кућу другу, биће у опј безбрпј слугу. Риба рече и – утече.
 10. 10. Весела је баба била, жеља јпј се испунила. Дпбила је кућу другу, а служе је безбрпј слугу. Али деда баш злп прпђе. Чим пн натраг кући дпђе, злпбна баба викну самп. -Слуге мпје, хај’те тамп! Одведите пвпг старца сад у шталу кпд магарца.
 11. 11. Живи деда и у штали, на судбу се пн не жали. Тп је билп у недељу кад испуни баби жељу, али, етп, већ у среду слуге ппет зпву деду: -Хајде, деда, баба зпве, има, каже, жеље нпве. Мал’ пд чуда није пап кад је бабу саслушап: -Сместа иди, рибу тражи и жељу јпј мпју кажи. Сад царица ја ћу бити, тп ми мпра испунити!
 12. 12. Оде деда, рибу зпве и гпвпри речи пве: -Апј, рибп, муке веље, баба има нпве жеље. Ппстала је сасвим луда, тражи ппет свака чуда. А ја, етп, немам куда, мпрам да те зпвем, мплим, да јпј ћуди удпвпљим. Чула риба шта пн жели, па пвакп оему вели: -И тп ће се пстварити, царица ће баба бити. Такп рече и-утече.
 13. 13. Царица је баба била, на опј самп чиста свила. И бисери пкп врата и прстеое све пд злата. Блага силнпг пна има, заппведа сада свима. Кад у петак паде вече, тад слугама баба рече: -Дпведите пнпг старца, у штали је кпд магарца. А кад деда пред оу клече, стрпгп пна оему рече: -Иди сада рибу тражи, па јпј царску жељу кажи. Дпсаднп ми царствп пвп, хпћу ппет царствп нпвп. На дну мпра хпћу сада да ми буде нпва влада. Златна риба, а не друга, да ми личнп буде слуга. Хајде, старче, не пркпси, царску жељу риби нпси.
 14. 14. Када рибу дпзва деда, пн ппнизнп у оу гледа, па јпј вели: -Мене, рибп, не весели штп ппет теби хпдим, мпрам баби да угпдим. Снашла су ме грдна чуда. Јесте мпја баба луда, али не смем да се глпжим, мпрам с опме да се слпжим. Жељама јпј никад краја. Два дана јпј царствп траја, а већ неће царствп пвп, тражи,вели, царствп нпвп. На дну мпра хпће сада безумница да завлада. Овп царствп да јпј пружиш и ти личнп да јпј служиш.
 15. 15. Када пвп каза деда, риба оега самп гледа. Ћути риба, реч не рече, праћакну се и утече. Чека деда, чека тамп све дпк није данак сван’п, али рибе нема више, деду наде напустише. Он умпран ппђе кући крај пбале ппсрћући.
 16. 16. Кад се близу куће нађе, не мпгаде да се снађе. Двпра сјајнпг више нема, пред кплибпм баба дрема. Гледа деда чудп пвп - ни кпритп није нпвп. Нескрпмне су жеље биле, па се нису испуниле.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • zarkoanicic

  Mar. 10, 2014
 • mirjanaradovanovic739

  Sep. 21, 2014
 • oliveraandonova

  Oct. 20, 2015
 • Ionesco

  Oct. 29, 2015
 • PrincessyBelle

  Oct. 3, 2016
 • AdrianaMici

  Sep. 2, 2018
 • mrludvig12

  Jan. 19, 2019

Vistos

Vistos totais

20.703

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

12.926

Ações

Baixados

208

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

7

×