O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Мапа снпва:
Какп да ппставимп циљеве и
радимп пнп штп вплимп?
Радипницу впди: Милена Милићевић
Факултет за инжеоерски мена...
Мапа снпва уз путпваоа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Одлишна каријера и сјајан живпт.
Малала.
Нисам пстрвп.
Библиптека.
Рас...
Не брините збпг чудне агенде.
Хпћемп да ппбпљщамп ваще памћеое
ппмпћу кљушних реши.
Све ће вам бити јаснп за пар минута.
Пре негп штп ппчнемп...
... напишите на парчету папира 3 речи:
1. Какп дефинищете себе? (именица или придев)
2. Какп дефин...
Сад се ви питате...
• Заштп се бавимп ппстављаоем циљева?
-Затп щтп нам та вещтина мпже јакп ппмпћи.
-Затп щтп тп нисмп уш...
Одлична каријера и сјајан
живпт.
• У ващем живпту се нищта неће прпменити набпље
псим акп ви не дпнесете пдлуку да нещтп буде
бпље и другашије.
• Осим акп ...
Ја сам Малала.
• Ја не мпгу утицати на пнп штп се дпгађа пкп мене.
Већ самп на сппствену реакцију.
• Акп нисам пдгпвпран/а за ратпве и кп...
Нисам пстрвп.
• Kада гпвпримп п пднпсу са другима, шестп
желимп да ппбегнемп где нас никп не зна.
• Затп мнпги мисле инпстранствп= срећа...
Други и ја = Библиптека.
http://www.youtube.com/watch?v=M28qEksJvdA
• Да се разумемп, није важнп щта други мисле п
вама и да ли вас пгпварају.
• Већина људи ипнакп иде светпм и мисли:
,,Щта ...
Раскпл= Раскпљникпв
Ппдељенпст впди ка неразумеваоу различитпсти.
• Људи су шестп неусаглащени и ппдељени.
• Затп щтп увек, увек гпвпре из свпје преспективе.
• Најважнија вештина кпју мпра...
Захваљујући разумеваоу схватим да...
Имам.
Дпвпљнп.
Ресурса, људи, времена.
Али пре свега мпрам да имам визију.
• Мпрамп да разграничимп визију и мисију.
• Визија: ппжељнп стаое у будућнпсти;надахнуће
и идеја впдиља у наредних 5-10 гп...
• Међутим, акп људи не разумеју мпју визију, тј.
какп желим да прпменим свет, ппбпљщам
заједницу, урадим прпјекат... Ја пп...
Људи мпрају да ми верују:
да знам щта радим и да им желим дпбрп.

А акп нема лидера у мпјпј пкплини,
мпраћу ја да ппстанем...
Акп немамп узпре за нацију или младе,
ствпримп их.
• Прптивнике мпжете ппбедити пружјем
кпје пни не кпристе:
Љубављу, тпле...
Са ппдршкпм других и циљевима не иде лакп.
Осим акп не радимп на оима свакпдневнп.
О тпме ушимп пд Јапана.
• Живпт мпже да личи на трешоин цвет.
• ,,Када пада, пвај цвет падне пдједнпм. Ипак,трещоа је
изузетнп птппрна на ниске те...
Време је једини ресурс на свету кпји сви
људи имају ппдједнакп на ппчетку.
Затп је на нама да најбпље искпристимп
време ,,...
Заштп су САД, Немачка и Швајцарска пбећане
земље? Кпд оих је време нпвац. Ове земље јакп
цене прпдуктивнпст и генерацијама...
Ипак, не смемп забправити
важнпст игре и пдмпра.
Бащ кап у Средопј земљи.
Медитеран нас учи да је чпвек биће кпје се игра.
Велике ппрпдице, хедпнизам, пдмпр,
архитектура фпрмирају ппсебан став људ...
Чему нас учи Индија?
Присутнпсти, живпту у садащопсти,
да 15 минута дневнп ппсветимп пдмпру у сампћи
такп щтп или ,,не рад...
Присутнпст ппдразумева да пбратимп пажоу на свпје
дисаое, држаое и ппкрете, кап и на призпре, звуке,
мирисе и укусе у наще...
А какве везе имају Хераклит и Бразил?
• Екпнпмија Бразила је прва пп расту у
ппследоих 10 гпдина. Усредсређенпст
Бразилаца на напредак ппсебнп надахоује јер
теж...
• И сва пва сазнаоа... п нама самима, другима,
прпмени и путпваоима нас дпвпде дп првпг
пута... Када нам све ппстане пптпу...
Јпш данас
• Купите бележницу и пбавежите се да ћете
редпвнп ппстављати циљеве и радити на оима.
•
•
•
•
•
•
•

Радите на п...
Хвала вам на пажои и
запамтите следећи принцип:

Koнтакт: milena.milicevic@fim.rs
Kako da postavimo ciljeve i radimo ono što volimo?
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kako da postavimo ciljeve i radimo ono što volimo?

419 visualizações

Publicada em

Prezentacija Kako da postavimo ciljeve i radimo ono što volimo? održana je na Fakultetu za inženjerski menadžment u Beogradu u okviru kursa Upravljanje karijerom. Milena Milicevic je podelila primere dobre prakse uz korišćenje saznanja o stranim zemljama, psihologiji i filmskoj umetnosti.

This presentation How to Set Smart Goals? accompanied Milena Milicevic's lecture at the Faculty of Engineering Management within course Career Management. The presentation is in Serbian and the methodology used combines examples across diverse countries in the world, the understanding of psychology and film directing with management principles.

Publicada em: Carreiras
 • Entre para ver os comentários

Kako da postavimo ciljeve i radimo ono što volimo?

 1. 1. Мапа снпва: Какп да ппставимп циљеве и радимп пнп штп вплимп? Радипницу впди: Милена Милићевић Факултет за инжеоерски меначмент, Центар за развпј каријере, Предмет: Управљаое каријерпм 10/12/2013
 2. 2. Мапа снпва уз путпваоа • • • • • • • • • • • • • • Одлишна каријера и сјајан живпт. Малала. Нисам пстрвп. Библиптека. Раскпл. Имам. Мадиба. Трещоин цвет. Шаспвник. Средоа земља. Лптпс. Амазпн. Први пут. Јпщ данас.
 3. 3. Не брините збпг чудне агенде. Хпћемп да ппбпљщамп ваще памћеое ппмпћу кљушних реши. Све ће вам бити јаснп за пар минута.
 4. 4. Пре негп штп ппчнемп... ... напишите на парчету папира 3 речи: 1. Какп дефинищете себе? (именица или придев) 2. Какп дефинищете свпје најбпље пријатеље? (именица или придев) 3. Какп дефинищете Србију? (именица или придев)
 5. 5. Сад се ви питате... • Заштп се бавимп ппстављаоем циљева? -Затп щтп нам та вещтина мпже јакп ппмпћи. -Затп щтп тп нисмп ушили у щкпли. -Затп щтп је важнп бити спреман за будућнпст. -Затп щтп 10% људи управља са 90% светскпг бпгатства. (Извпр: Рпберт Кијпсаки ,,Бпгати птац, сирпмащни птац’’ http://www.goodreads.com/quotes/616680-once-again-the-90-10-rule-of-money-applies---10) • Инаше ЗАШТО јесте најважнија реч кпјпм мпжете истражити щта мптивище вас и ващу пкплину.
 6. 6. Одлична каријера и сјајан живпт.
 7. 7. • У ващем живпту се нищта неће прпменити набпље псим акп ви не дпнесете пдлуку да нещтп буде бпље и другашије. • Осим акп не пбећате себи да ћете свакпг дана радити на тпме да ващ живпт ппстане пнакав какав желите. О тпме гпвпри прпфеспр Лари Смит: http://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail _to_have_a_great_career.html Одлична каријера и сјајан живпт  рад и ппсвећенпст.
 8. 8. Ја сам Малала.
 9. 9. • Ја не мпгу утицати на пнп штп се дпгађа пкп мене. Већ самп на сппствену реакцију. • Акп нисам пдгпвпран/а за ратпве и кпнфликте, имам шист ппшетак и невинпст. Нисам бирап/ла местп рпђеоа. Али сам пдгпвпран/а за пнп щтп ћу урадити са свпјим живптпм и какп ћу реагпвати на кризу. • Олпвка, бележница и праве инфпрмације су мпћније пд билп кпг пружја. • ,,Ја сам Малала’’ јесте коига и стил живпта.
 10. 10. Нисам пстрвп.
 11. 11. • Kада гпвпримп п пднпсу са другима, шестп желимп да ппбегнемп где нас никп не зна. • Затп мнпги мисле инпстранствп= срећан живпт. • Ипак, прпмена лпкације честп не ппмаже јер ми настављамп да се ппнашамп на исти начин. • Мпрамп наушити да живимп са другим људима. • Ниједан чпвек није пстрвп. (Чпн Дпн, песник)
 12. 12. Други и ја = Библиптека. http://www.youtube.com/watch?v=M28qEksJvdA
 13. 13. • Да се разумемп, није важнп щта други мисле п вама и да ли вас пгпварају. • Већина људи ипнакп иде светпм и мисли: ,,Щта ли је знашилп пнп щтп је рекап/рекла?’’ • Оптерећени су свпјим мислима и бригама па се не баве вама. Ви будите другачији. • Окружите се ппзитивним мислима и људима. • Библиптека у ,,Небу над Берлинпм’’= људи.
 14. 14. Раскпл= Раскпљникпв Ппдељенпст впди ка неразумеваоу различитпсти.
 15. 15. • Људи су шестп неусаглащени и ппдељени. • Затп щтп увек, увек гпвпре из свпје преспективе. • Најважнија вештина кпју мпрамп да научимп јесте асертивна кпмуникација. • Акп се саберемп и умнпжимп свпј утицај, никп неће мпћи да нам пдузме нащ резултат. • Раскпл= треба да прерасте у разумеваое. Бащ кап щтп се леппта у Русији примећује у разлишитпстима пд Санкт Петерсбурга дп Владивпстпка.
 16. 16. Захваљујући разумеваоу схватим да... Имам. Дпвпљнп. Ресурса, људи, времена. Али пре свега мпрам да имам визију.
 17. 17. • Мпрамп да разграничимп визију и мисију. • Визија: ппжељнп стаое у будућнпсти;надахнуће и идеја впдиља у наредних 5-10 гпдина. • Мисија: садащои тренутак и сврха прганизације. • ШТА радимп? ЗА кпга? КАКО тп радимп? • А када дпђемп дп циљева, самп паметнп: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timed
 18. 18. • Међутим, акп људи не разумеју мпју визију, тј. какп желим да прпменим свет, ппбпљщам заједницу, урадим прпјекат... Ја ппстајем претоа. • Евп филмскпг примера какп бунтпвна визија дпвпди дп ппасних санкција кпд аутпритета. • Имам живпт и визију, али друге је баш брига... http://www.youtube.com/watch?v=-1LRD3DtFAo
 19. 19. Људи мпрају да ми верују: да знам щта радим и да им желим дпбрп. А акп нема лидера у мпјпј пкплини, мпраћу ја да ппстанем тај/та.
 20. 20. Акп немамп узпре за нацију или младе, ствпримп их. • Прптивнике мпжете ппбедити пружјем кпје пни не кпристе: Љубављу, тплеранцијпм и пбразпваоем. • • • • Баш кап Мадиба- Мендела: 27 гпдина у затвпру; убили су му сина. Сппрт кап ташка пкупљаоа. Некпликп кљушних људи ппдржалп на ппшетку. • Вище инфпрмација: http://www.6yka.com/novost/39294/imajedna-zemlja
 21. 21. Са ппдршкпм других и циљевима не иде лакп. Осим акп не радимп на оима свакпдневнп. О тпме ушимп пд Јапана.
 22. 22. • Живпт мпже да личи на трешоин цвет. • ,,Када пада, пвај цвет падне пдједнпм. Ипак,трещоа је изузетнп птппрна на ниске температуре и тпкпм зиме, некп краће време, мпже да издржи температуре и дп -28ºстепени.’’ Каизен ппмаже у прпменама: -елиминисати 7, радити 5
 23. 23. Време је једини ресурс на свету кпји сви људи имају ппдједнакп на ппчетку. Затп је на нама да најбпље искпристимп време ,,кпје нам је датп’’.
 24. 24. Заштп су САД, Немачка и Швајцарска пбећане земље? Кпд оих је време нпвац. Ове земље јакп цене прпдуктивнпст и генерацијама су стварале часпвничаре, градитеље, прпдавце, твпрце машина и инжеоере, предузетнике. Од оих мпжемп научити какп да планирамп време. Планираое времена не значи дпсаднпст. Акп управљамп временпм, мпћи ћемп да га издвпјимп за сппнтане активнпсти кад се прилика укаже. ,,Кп неће кад мпже, неће мпћи кад буде хтеп.’’ (Рабле) Више п прпдуктивнпсти у истпријскпм кпнтексту на странама 79- 87: http://books.google.rs/books?id=QX8M7NllnFQC&pg=PA79&dq=productivity+from+clockmakers+t o+steam+engine&hl=en&sa=X&ei=v26oUtVAYPAhAew7oGYBw&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=productivity%20from%20clockmakers%2 0to%20steam%20engine&f=false
 25. 25. Ипак, не смемп забправити важнпст игре и пдмпра. Бащ кап у Средопј земљи.
 26. 26. Медитеран нас учи да је чпвек биће кпје се игра. Велике ппрпдице, хедпнизам, пдмпр, архитектура фпрмирају ппсебан став људи п времену и нпвцу.
 27. 27. Чему нас учи Индија? Присутнпсти, живпту у садащопсти, да 15 минута дневнп ппсветимп пдмпру у сампћи такп щтп или ,,не радимп нищта’’ или размищљамп п циљевима.
 28. 28. Присутнпст ппдразумева да пбратимп пажоу на свпје дисаое, држаое и ппкрете, кап и на призпре, звуке, мирисе и укусе у нащем пкружеоу. Уживаое у садащопсти је најприметније када се бавимп сппртпм, плеспм, када интензивнп пратимп радоу некпг уметнишкпг дела: коиге, филма, песме. Лптпс је један пд симбпла Индије и пп будизму пзначава чистпту и најбпље у чпвеку; баш кап штп лптпс пдплева блату.
 29. 29. А какве везе имају Хераклит и Бразил?
 30. 30. • Екпнпмија Бразила је прва пп расту у ппследоих 10 гпдина. Усредсређенпст Бразилаца на напредак ппсебнп надахоује јер теже пдрживпсти и пбразпваоу. Спцијалнп предузетништвп је у замаху. • Нека нас инспиришу Амазпн и Хераклитпва филпзпфија: ,,Не мпжемп два пута ући у исту реку јер нити смп ми исти, нити је река иста.’’
 31. 31. • И сва пва сазнаоа... п нама самима, другима, прпмени и путпваоима нас дпвпде дп првпг пута... Када нам све ппстане пптпунп јаснп. И све разумемп и све прихватамп јер се све ,,уклапа’’. Бащ кап щтп гпвпри Т.С.Елипт.
 32. 32. Јпш данас • Купите бележницу и пбавежите се да ћете редпвнп ппстављати циљеве и радити на оима. • • • • • • • Радите на пвим ставкама п кпјима смп гпвприли: Ја (Щта је мени стварнп важнп?) Други (Какп их дпживљавам, а пни мене?) Какп утишем на друге ппзитивнп? Какп ушим пд других? Какп се меоам и путујем? Где стижем на крају (када пстварим свпј циљ)?
 33. 33. Хвала вам на пажои и запамтите следећи принцип: Koнтакт: milena.milicevic@fim.rs

×