O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

The YouTube Creator Playbook [Thai Version]

1.090 visualizações

Publicada em

How to create Great content for YouTube. Statistics and interesting information. Recommend for Brand channel and Digital marketer.

Publicada em: Mídias sociais
 • Seja o primeiro a comentar

The YouTube Creator Playbook [Thai Version]

 1. 1. YouTube Creator Playbook สำ�หรับแบรนด์
 2. 2. สารบัญ บทนำ� 5 โครงสร้างของ Playbook 6 ไอคอนและคำ�จำ�กัดความที่สำ�คัญ 7 ส่วนที่ 1: การตลาดด้านเนื้อหาในฐานะส่วนหนึ่ง ของกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ 9 ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างแผนเนื้อหา 11 หลักการชี้นำ� 16 รายการตรวจสอบ 18 ส่วนที่ 2: หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้างเนื้อหา ที่ผู้คนชื่นชอบ 19 รายการตรวจสอบ 35 ส่วนที่ 3: กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ 37 พัฒนากลยุทธ์การเขียนโปรแกรม 39 รายการตรวจสอบ 47 ส่วนที่ 4: เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ 49 ข้อมูลเมตา 51 ภาพขนาดย่อ 57 คำ�อธิบายประกอบ 60 เพลย์ลิสต์ 64 ประสบการณ์ในการใช้งานช่อง 68 รายการตรวจสอบ 73 ส่วนที่ 5: โปรโมตเนื้อหาด้วยสื่อที่มีค่าใช้จ่าย 75 จุดประกายสื่อสร้างรายได้โดยอาศัยสื่อที่มีค่าใช้จ่าย 78 เลือกรูปแบบโฆษณาวิดีโอที่เหมาะสม 79 เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอสำ�หรับการโปรโมตที่มีค่าใช้จ่าย 82 เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของคุณ 83 เลือกการโปรโมตที่เหมาะกับเนื้อหาแต่ละประเภท 84 เปลี่ยนผู้ดูให้กลายเป็นผู้ติดตาม 86 วัดความสำ�เร็จของคุณ 87 รายการตรวจสอบ 88 ส่วนที่ 6: ขยายวงเนื้อหาของคุณด้วยโลกโซเชียล 89 สื่อสารกับผู้ชมของคุณตามระดับที่เหมาะสม 92 แฟนตัวยง 93 Google+ แฮงเอาท์ ออนแอร์ 95 ใช้ประโยชน์จากการตลาดทุกช่องทาง 97 ใช้ประโยชน์จาก Google + 100 รายการตรวจสอบ 102 ส่วนที่ 7: การวัดผล 103 ระบุเมตริกวัดผลที่สำ�คัญ 105 สรุป KPI 107 ภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมือติดตาม 108 อภิธานศัพท์ 109 3
 3. 3. 4
 4. 4. ข้อมูลเบื้องต้น ในโลกที่ช่วงความสนใจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วพร้อมกับทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น การโฆษณาจึงเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง โฆษณากลายเป็น เนื้อหาที่ผู้คนเลือกที่จะดูมากยิ่งขึ้น ใน PlayBook นี้เราจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือและวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยผู้สร้างเนื้อหา YouTube รุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆสามารถนำ�ไปใช้พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่จะสะท้อนถึง ผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่คุณอ่าน PlayBook มีสองสามสิ่งที่ควรคำ�นึงถึงดังนี้ ทำ�ไมต้อง YouTube วิดีโอออนไลน์มอบโอกาสที่โทรทัศน์ไม่สามารถให้ได้ YouTube ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มผู้ชมอายุน้อยกว่าที่เปิดรับการเชื่อมต่อถึงกันและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมเสมอ ซึ่ง ต้องการการติดต่อสื่อสารแบบสองทางดังที่ YouTube นำ�เสนอ YouTube แตกต่างจาก โทรทัศน์ตรงที่ใช้งานได้ ทั่วทุกหนแห่งเพราะสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือหลาย ร้อยล้านเครื่องทั่วโลก เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดในการกำ�หนดและดำ�เนินกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความ สำ�เร็จบน YouTube เราจะมาดูวิธีสร้างวิดีโอที่ประสบความสำ�เร็จ วิธีคิดค้นกลยุทธ์ช่อง ทางโดยรวม และวิธีโปรโมตวิดีโอของคุณผ่านทั้งช่องทางที่มีและไม่มีค่าใช้จ่ายบน YouTube สิ่งสุดท้ายคือ เราจะมาพูดคุยถึงวิธีวัดผลลัพธ์ของคุณและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เทคโนโลยีขยายตัวในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เนื้อหาออนไลน์ช่วยให้ผู้คนแสดงอารมณ์ความรู้สึกและเชื่อมต่อถึงกันตามควาสนใจ ที่มีร่วมกัน ผู้ใช้ต้องการโต้ตอบกันผ่านการแชร์ แสดงความเห็น และร่วมสนทนา แบรนด์ของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจและการสนทนาเหล่านี้เพื่อ หล่อหลอมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้บริโภค ผู้ใช้คือหัวใจสำ�คัญ ปัจจุบันผู้ใช้มีบทบาทในการควบคุม เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ใช้ เพราะพวกเขาคาดหวัง ให้แบรนด์นำ�เสนอข้อมูล มอบความบันเทิง และให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และคาดว่าจะได้ รับข้อมูลดังกล่าวในเวลา สถานที่ และวิธีที่พวกเขาต้องการ ใช้วิดีโอออนไลน์เพื่อให้ บริการแก่ผู้บริโภคได้ 24 ชั่วโมงทุกวันทั้งสัปดาห์ ในขณะที่เราไม่ได้มีคำ�ตอบให้กับทุกคำ�ถาม แต่เราหวังว่า PlayBook นี้จะช่วยเพิ่ม ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ให้กับคุณ และช่วยคุณสำ�รวจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ด้านการ โฆษณา 5
 5. 5. โครงสร้างของ Playbook Playbook สำ�หรับแบรนด์แบ่งออกเป็น 7 ส่วน แต่ละส่วนนำ�เสนอกลยุทธ์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพที่หลากหลายสำ�หรับการสร้างกลุ่มผู้ชมที่มีส่วนร่วมบน YouTube ข้อพึงปฏิบัติเหล่านี้จะอธิบายไว้เป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแต่ละประเด็นและแนะนำ� คุณผ่านการลงมือปฏิบัติ 6 ภาพรวม ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ • กลยุทธ์: คำ�อธิบายโดยย่อ • ทำ�ไมจึงได้ผล: บริบทและการให้เหตุผล • วิธีการ: คำ�อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้งาน คำ�แนะนำ�สำ�คัญที่มองเห็นภาพ • ต้นทุนด้านเวลา: ประมาณเวลาที่จำ�เป็นต้องใช้ • ผลกระทบ: สรุปเมตริกที่จะได้รับผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพ • คะแนนผลกระทบ: ประมาณความมากน้อยของผลกระทบที่กลยุทธ์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพจะมีต่อเมตริกที่ระบุ • ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพ: บ่งชี้ว่า ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพกับกลยุทธ์ สิ่งใดที่ ส่งผลต่อการรับรู้ การพิจารณา การขาย หรือความภักดีในแบรนด์ รายละเอียด • ให้บริบทและรายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อพึงปฏิบัติที่ระบุนี้สำ�คัญเพราะอะไร และมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร ตัวอย่าง • นำ�เสนอตัวอย่างและ/หรือวิธีการหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน
 6. 6. เวลา: น้อย 0-5 นาที คะแนนผลกระทบ: พอสมควร 1 จาก 5 พอสมควร น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แข็งแกร่ง 3 จาก 5 ปานกลาง มากกว่า 1 ชั่วโมง มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น สูงสุด 5 จาก 5 ไอคอนและคำ�จำ�กัดความที่สำ�คัญ 7
 7. 7. 8
 8. 8. ส่วนที่ 1 การตลาดด้านเนื้อหา ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ปฏิบัติตามหลักการชี้นำ�ของเราในขณะที่คุณพัฒนาเนื้อหาของคุณบน YouTube และกำ�หนดลักษณะที่จะเหมาะกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยรวม ก่อนสร้างวิดีโอ ให้จัดทำ�แผนเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณทั้งตอบสนองตามเป้าหมายของแบรนด์และดึงดูด ผู้ชมที่คุณต้องการ จากนั้นหลักการชี้นำ� 5 ข้อของเราจะช่วยให้คุณกำ�หนดเนื้อหาการตลาดได้อย่างเฉพาะเจาะจง บน YouTube โดยใช้เพียงคำ�ถามง่ายๆ เนื้อหามีดังนี้ ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างแผนเนื้อหา หลักการชี้นำ� รายการตรวจสอบ
 9. 9. 10
 10. 10. กลยุทธ์: กำ�หนดบทบาทเนื้อหาของแบรนด์และ YouTube ในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณโดยใช้หลักการชี้นำ� ของเรา ก่อนที่คุณจะเริ่มแคมเปญวิดีโอ ทำ�ไมจึงได้ผล: กลยุทธ์ของคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำ�เร็จ เมื่อได้รับความเข้าใจ กำ�หนดเป้าหมาย และวัดผล อย่างเหมาะสม วิธีการ: ระบุผู้ชมและคู่แข่งของคุณ ทำ�ความเข้าใจแบรนด์ และตัดสินใจถึงลักษณะที่แสดงถึงความสำ�เร็จ 5 จาก 5 ต้นทุนด้านเวลา มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น เอฟเฟกต์   ผู้ชม   ผู้ติดตาม   เวลาในการดู   การมีส่วนร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพ   การรับรู้ถึงแบรนด์   ความภักดีต่อแบรนด์   สร้างอิทธิพลต่อ การพิจารณา กระตุ้นยอดขาย ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา 11 ผลกระทบ
 11. 11. ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา แม้ว่า Playbook นี้จะพูดถึงการสร้างเนื้อหาแบรนด์ และการกระจายเนื้อหาบน YouTube แต่เนื้อหา YouTube ของคุณควรอยู่ในแผนเนื้อหาแบรนด์ที่มีขอบเขตกว้างกว่านั้น โดย ไม่จำ�กัดเพียงแค่วิดีโอ หรือสื่อดิจิทัล แผนเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถกำ�หนดบทบาทของ เนื้อหาแบรนด์ภายในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยรวมของคุณ ในขณะที่กรอบการทำ�งานอาจแตกต่างกันไป เราพยายามที่จะสรุปคำ�ถามสำ�คัญและขั้น ตอนในการสร้างกลยุทธ์และแผนเนื้อหาของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ 12 กำ�หนดกลยุทธ์เนื้อหาหลัก ขั้นแรก ให้กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องในเชิงกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ ของคุณ ซึ่งเป็นจุดร่วมระหว่างประเด็นความสนใจของผู้ชมกับการนำ�เสนอคุณค่าแบรนด์ของ คุณ อะไรเป็นเนื้อหาที่โดดเด่น ซึ่งแบรนด์ของคุณสามารถนำ�เสนอให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้าง ความภักดีต่อแบรนด์ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ American Express ให้สิทธิ์สมาชิกในการเข้า ถึงบริการเฉพาะ คอนเสิร์ตซีรีส์ UNSTAGED ของ American Express เพิ่มคุณค่าให้กับ แบรนด์ได้อย่างเหลือเชื่อ โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่รักในเสียงเพลงในการดูคอนเสิร์ต ของศิลปินชื่อดังในแบบที่ไม่เหมือนใครผ่านการกำ�กับเวทีโดยผู้กำ�กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง คุณอาจมีวิธีอื่นๆ ในการกระตุ้นความสนใจจากผู้ชม และทำ�ให้พวกเขาอยากติดตามเนื้อหา ของคุณ ตามสิ่งที่บอกความเป็นแบรนด์คุณ เราได้ระบุ 3 วิธีหลักในการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมด้วยเรื่องราวที่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกและสามารถเชื่อมโยงได้ ให้ความรู้แก่ผู้ชมด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมโดยการสร้าง ความประหลาดใจ ทำ�ให้พวกเขาหัวเราะ หรือแชร์เนื้อหาที่น่าประทับใจ การเลือกวิธีดึงดูดผู้ชม ของคุณจะช่วยให้คุณกำ�หนดโทนและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อได้
 12. 12. อัตลักษณ์และจุดยืนของแบรนด์ • การนำ�เสนอคุณค่าที่โดดเด่นของแบรนด์คุณคืออะไร • อะไรเป็นประโยชน์ที่แตกต่างซึ่งแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ นำ�เสนอแก่ผู้บริโภค ความสนใจและหลงใหลของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย •อะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเป้าหมายของคุณสนใจและหลงใหลใน ชีวิตประจำ�วัน มีประเด็นความสนใจของผู้บริโภคที่แบรนด์ของคุณสามารถ นำ�เสนอเนื้อหาที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์หรือไม่ กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขต • คุณค่าใดที่เนื้อหาแบรนด์ของคุณสามารถเพิ่มให้กับผู้บริโภค สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ ให้ความบันเทิง กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: โทนและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ 13 ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา
 13. 13. กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขตและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา: สร้าง ทำ�งานร่วมกัน หรือดูแลจัดการ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา: เนื้อหา HYGIENE, HUB และ HERO Hygiene เนื้อหา “ดึงดูด” ที่พร้อม ใช้งานเสมอซึ่งออกแบบ มาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย หลัก Hub เนื้อหา “ผลักดัน” ที่มี การวางกำ�หนดการเป็น ประจำ�ซึ่งออกแบบมา เพื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายหลัก Hero กิจกรรมสนับสนุนขนาด ใหญ่ หรือช่วงเวลา “สำ�คัญ” ที่ออกแบบ ขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึง แบรนด์ในวงกว้าง กำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา กำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา ขณะที่คุณกำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะจัดทำ�เนื้อหาและกำ�หนด โครงสร้างอย่างไร สำ�หรับการจัดทำ�เนื้อหา แบรนด์สามารถเลือกได้จาก 3 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างเนื้อหาของ แบรนด์เอง การสร้างโดยอาศัยความร่วมมือ หรือรวบรวมและคัดสรรเนื้อหาที่มีอยู่ ในส่วนของการสร้างเนื้อหา เราแนะนำ�ให้จัดโครงสร้างเนื้อหา 3 ประเภทดังกล่าวตามกรอบ การทำ�งาน ซึ่งได้แก่ เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero • เนื้อหา Hygiene (ตามเกณฑ์ทั่วไป): ผู้ชมของคุณมักค้นหาสิ่งใดเมื่อพูดถึงแบรนด์หรือธุรกิจ ของคุณ เนื้อหาใดที่สามารถวางผังให้พร้อมรองรับผู้ชมได้ตลอด 365 วัน ในลักษณะของการ ดึงดูด (PULL) ผู้ชม เช่น เนื้อหาสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ แนะนำ�วิธีการ บริการลูกค้า เป็นต้น • เนื้อหา Hub (เจาะกลุ่ม): เนื้อหาที่คุณพัฒนาอยู่เป็นประจำ� เพื่อให้มุมมองที่สดใหม่เกี่ยว กับประเด็นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น เนื้อหาที่ให้รายละเอียดย่อยเกี่ยวกับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง) ซึ่งมักจะสับเปลี่ยนไปมาตลอดทั้งปี • เนื้อหา Hero (ตัวชูโรง): เนื้อหาใดที่คุณต้องการผลักดัน (PUSH) ไปสู่กลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ ในวงกว้าง ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ระดับ Super Bowl ของคุณคือช่วงใด แบรนด์อาจมีช่วงเวลา ที่โดดเด่นเพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละปี เช่น งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมสนับสนุนตาม ประเภทธุรกิจ 14 • อะไรที่จะเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างเนื้อหาของคุณ • คุณมีสิทธิ์ในการสร้างเนื้อหาของตัวเองหรือไม่ • คุณต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรหรือไม่ หรือคุณสามารถอาศัย เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น • เนื้อหาที่ต่างกันประเภทใดที่ควรพัฒนา • คุณจะวางโครงสร้างของแผนเนื้อหาอย่างไร สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero โปรดดูส่วนที่ 3 ของ PlayBook นี้ในหน้า 37
 14. 14. กลยุทธ์การกระจายเนื้อหาของแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขตและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ จัดเก็บ แสดง กระตุ้น ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหา กำ�หนดกลยุทธ์การกระจายเนื้อหา คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการกำ�หนดวิธีกระจายและขับเคลื่อนเนื้อหาสำ�หรับผู้บริโภค • สร้าง ทำ�งานร่วมกัน หรือดูแลจัดการ • กำ�หนดเนื้อหา HYGIENE, HUB และ HERO • เนื้อหาจัดเก็บอยู่ที่ใด • เราจะกระจายและขับเคลื่อนเนื้อหาของเราอย่างไร 1. จัดเก็บ: คุณจะต้องมีแหล่งศูนย์กลางสำ�หรับจัดเก็บและจัดการเนื้อหาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ลองพิจารณาใช้ช่อง YouTube โดยเชื่อมโยงแหล่งจัดเก็บอื่นๆ ของคุณเพื่อเป็นฮับเนื้อหา สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ประสบการณ์ใช้งานช่อง” ในหน้า 68 2. แสดง: ปฏิทินบรรณาธิการจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดทั้งปี และช่วยในการวางผังเนื้อหาให้สอดคล้องกับปฏิทินการตลาดของคุณให้พิจารณา ปฏิทิน 3 ระดับที่ประกอบไปด้วย • เนื้อหา Hygiene แบบถาวร • เนื้อหา Hub ที่สอดคล้องกับแคมเปญการตลาดที่กำ�หนดเป้าหมายไว้และสลับสับเปลี่ยนกัน ตลอดปี และกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา • เนื้อหา Hero ที่สอดคล้องกับกิจกรรมสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละปี 3. กระตุ้น: เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่มีอยู่มากมายบน YouTube จุดสำ�คัญไม่ใช่แค่ การสร้างเนื้อหาที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องแน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวเข้าถึงผู้ชมที่คุณต้องการด้วย กลยุทธ์การโปรโมตและขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การขับเคลื่อนที่เหมาะสมเป็นไปตาม ประเภทของเนื้อหา เนื้อหา Hero ควรได้รับการกระตุ้นโดยแคมเปญส่งเสริมการขายสำ�หรับลูกค้า จำ�นวนมากผ่านหลายช่องทาง เนื้อหา Hub ต้องการการกระตุ้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมายมากกว่า โปรดดูเพิ่มเติมที่ “เลือกการโปรโมตที่เหมาะกับเนื้อหาแต่ละประเภท” ในหน้า 84 และ “ขยายวงเนื้อหาของคุณด้วยโลกโซเชียล” ในหน้า 89 15
 15. 15. หลักการชี้นำ� นอกจากคุณจะรู้วิธีเข้าถึงผู้ชมของคุณแล้ว แต่คุณยังต้องปรับแปลงแนวทางเพื่อให้ใช้ได้ ผลบน YouTube หลักการชี้นำ� 5 ข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมบน YouTube ได้ดีขึ้น เพื่อให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 1. ทราบปัญหาที่คุณพยายามแก้ไข กำ�หนดเป้าหมายด้านลำ�ดับความสำ�คัญของแบรนด์บน YouTube คุณต้องการให้วิดีโอ มีบทบาทอย่างไรในส่วนผสมทางการตลาดของคุณ การสร้างความรับรู้ • ผู้ใช้สามารถจดจำ�และนึกถึงแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้หรือไม่หลังจากดูวิดีโอ การสร้างอิทธิผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ • ผู้ใช้จะพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของฉันหรือไม่หลังจากดูวิดีโอนี้ การขับเคลื่อนยอดขายในแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ • ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของฉันมากขึ้นหรือไม่ หลังจากดูวิดีโอนี้ การขยายความภักดีต่อแบรนด์ • ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะแนะนำ�แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของฉันมากขึ้นหรือไม่ หลังจากดูวิดีโอนี้ 16 2. รู้ว่าคุณพยายามสื่อสารกับใคร คุณทราบถึงผู้ชมหลักและกลุ่มประชากรของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว คราวนี้คุณต้องสืบเสาะให้ ตรงจุดว่าพวกเขามีพฤติกรรมการใช้ YouTube อย่างไร พวกเขาดูวิดีโอใดบ้าง ใช้งานเครือข่ายสังคมบ่อยเพียงใด ใช้งานอุปกรณ์มือถือของตนอย่างไร Google มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณศึกษาค้นคว้าและเข้าใจผู้ชม ของคุณได้ดีขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ • หน้าแดชบอร์ดเทรนด์ของ YouTube (ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณดูสิ่งใดบ้าง) • Mobile Planet ของเรา (เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานแบบเคลื่อนที่ของกลุ่มเป้าหมาย) • Google.com/think (แนวโน้มของผู้บริโภค ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด และ การวิจัยอุตสาหกรรม) 3. รู้จักแบรนด์ของคุณบน YouTube แบรนด์ของคุณมีความหมายอย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณบน YouTube พวกเขา รู้อะไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณบ้าง พวกเขารู้หรือไม่ว่าคุณให้บริการอะไร หรือผลิตอะไร YouTube Analytics ช่วยให้คุณมองเห็นได้ว่าเนื้อหาของคุณส่งผล (หรือไม่ส่งผล) อย่างไรในปัจจุบันต่อกลุ่มเป้าหมาย
 16. 16. เคล็ดลับ ค้นหาคำ�หลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณบน YouTube วิดีโอใดที่ เชื่อมโยงกับหมวดหมู่ของคุณมากที่สุด คู่แข่งของคุณปรากฏในผลลัพธ์อันดับสูงสุด หรือไม่ หลักการชี้นำ� 4. รู้จักคู่แข่ง ใช้เวลาศึกษาว่าคู่แข่งสำ�คัญของคุณทำ�อย่างไรกับเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ของตน เยี่ยมชมช่อง YouTube ของคู่แข่ง และดูว่าสิ่งใดที่พวกเขาทำ�ได้ดี และสิ่งที่พวกเขากำ�ลังให้ความสนใจภายในระบบนิเวศน์ดิจิทัลทั้งระบบ สิ่งใดที่คู่แข่ง ประสบความสำ�เร็จ จุดไหนที่เป็นโอกาสสำ�หรับแบรนด์ของคุณ 5. รู้จักภาพความสำ�เร็จ เมื่อคุณอยู่บนเส้นทางการสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมของแบรนด์แล้ว คุณนึกถึงความสำ�เร็จ ของคุณอย่างไร ในแง่ของจำ�นวนการดูใช่ไหม หรือในแง่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ลองจินตนาการว่าคุณสร้างวิดีโอที่สร้างสรรค์หรือวิดีโอในฝันสำ�หรับ ช่องแบรนด์ของคุณ พาดหัวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ จะมีข้อความว่าอย่างไร ลองเขียนพาดหัวประชาสัมพันธ์สักสองสามประโยค เมื่อคุณกำ�หนดได้แล้วว่าภาพความสำ�เร็จของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะต้องติดตามเมตริกที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากวิดีโอเผยแพร่ เพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นทำ�ให้เข็มวัดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โปรดดูตัวอย่างของ เมตริกวัดผลที่สำ�คัญที่ “การวัดผล” ในหน้า 103 17
 17. 17. ใช้ขั้นตอนและคำ�ถามหลักในส่วนนี้ในการสร้างแผนเนื้อหาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ จัดลำ�ดับความสำ�คัญให้กับเป้าหมายแบรนด์ของคุณ ได้แก่ การรับรู้ การพิจารณาตัดสินใจ ยอดขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอลงในโปรไฟล์ผู้ชมสำ�หรับผู้ชมเป้าหมายของคุณบน YouTube พวกเขาดูอะไรบ้าง และพวกเขาชอบอะไร ศึกษาคู่แข่งของคุณ เพื่อดูว่าพวกเขาพลาดโอกาสใดไปบน YouTube กำ�หนดภาพความสำ�เร็จ: สิ่งใดที่คุณต้องการได้จากแคมเปญวิดีโอนี้ กำ�หนดตัวชี้วัดที่เหมาะกับความพยายามของคุณ การตลาดด้านเนื้อหา ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ รายการตรวจสอบ 18
 18. 18. ส่วนที่ 2 หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้าง เนื้อหาที่ผู้คนชื่นชอบ พัฒนากลยุทธ์สร้างสรรค์ที่จะสร้างกลุ่มผู้ชมและรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในระยะยาว แนวคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำ�เร็จสามารถส่งผลกระทบได้อย่างมหาศาลต่อช่องวิดีโอที่น่าทึ่ง สามารถดึงดูดผู้ชมใหม่ๆ แนะนำ�ให้พวกเขาดูเนื้อหาส่วนที่เหลือ และสร้างฐานแฟนคลับผู้ติดตามเนื้อหา แม้ว่าจะไม่มีกฎที่เข้มงวดที่ควบคุมการสร้างเนื้อหาบน YouTube แต่มีหลักพื้นฐาน 10 ข้อที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคำ�แนะนำ�ที่สำ�คัญที่สุดต่อกลยุทธ์สร้างสรรค์ที่ประสบความสำ�เร็จ 19 เนื้อหามีดังนี้ หลักพื้นฐาน 10 ข้อสำ�หรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานบน YouTube 1. เนื้อหาที่แชร์ได้ 5. ความสม่ำ�เสมอ 9. เนื้อหาเชิงโต้ตอบ 2. ความร่วมมือ 6. การกำ�หนดเป้าหมาย 10. ความเชื่อถือได้ 3. หัวข้อที่พบได้ 7. ความยั่งยืน 4. ความสามารถในการเข้าถึง 8. การสื่อสารกับผู้ชม รายการตรวจสอบ
 19. 19. 20
 20. 20. กลยุทธ์: เข้าถึงเนื้อหาของคุณในฐานะผู้สร้างเนื้อหาของ YouTube และใช้ ประโยชน์จากแนวทางที่สร้างสรรค์ซึ่งนำ�มาใช้กันโดยทั่วไปในช่อง YouTube ที่ได้รับความนิยม มุ่งเน้นทำ�ความเข้าใจวิธีที่จะทำ�ให้ เนื้อหาสามารถแชร์ ค้นหา เข้าถึงได้ สม่ำ�เสมอ มีเป้าหมาย น่าเชื่อถือ พร้อมสื่อสาร โต้ตอบ ก่อให้เกิดความร่วมมือ และ ปรากฏอย่างยั่งยืนมากที่สุด ทำ�ไมจึงได้ผล: YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร ความเข้าใจวิธีการ สร้าง ให้บริการ และเข้าถึงผู้ชมจะทำ�ให้มีผู้ติดตามดูเนื้อหาของคุณ มากยิ่งขึ้น คุณไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้หลักพื้นฐานข้อใดๆ ในส่วนนี้ แต่คุณต้องค้นหาว่าหลักข้อใดที่จะขับเคลื่อนจำ�นวนผู้ชม ให้กับคุณ วิธีการ: ถามตัวเองว่าคุณจะรวมหลักพื้นฐานเหล่านี้ไว้ในกลยุทธ ์ที่สร้างสรรค์ในขณะที่รวบรวมไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างไร หลักพื้นฐาน 10 ข้อ สำ�หรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานบน YouTube 21
 21. 21. เคล็ดลับ การคาดเดาว่าวิดีโอตอนใดจะสร้างความนิยมสูงสุดอาจเป็นเรื่องยาก คุณจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับวิดีโอทั้งหมดโดยบอกให้ผู้ดูรู้วิธีและเหตุผลว่าทำ�ไมจึงควรติดตามช่องของคุณ หากต้องการคำ�แนะนำ� โปรดดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 49 1 เนื้อหาที่แชร์ได้ เมื่อแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากเรื่อยๆ การแชร์กลายเป็นวิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งใน การค้นหาและพัฒนาผู้ชม ขณะที่คุณการันตีไม่ได้ว่าวิดีโอใดจะแพร่กระจายสู่คนหมู่มากอย่าง รวดเร็ว แต่คุณสามารถทำ�ให้วิดีโอของคุณแชร์ออกไปได้มากขึ้น โดยใช้กลวิธีบางข้อที่ผ่าน การพิสูจน์รับรองมาแล้วดังนี้ ระบุประเด็นเนื้อหาเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ • ติดตามความเคลื่อนไหวบน YouTube และคอยดูว่าคำ�ใดบ้างที่ผู้ใช้นิยมค้นหา • ผู้ชมใช้ถ้อยคำ�ใดอธิบายถึงวิดีโอของคุณเมื่อแชร์วิดีโอนั้น และคุณจะคลิกดูหรือไม่ เชื่อมโยงผ่านอารมณ์ความรู้สึก • ผู้ดูมักแชร์วิดีโอที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่ชัดเจนในด้านอารมณ์ความรู้สึก สร้างวิดีโอที่ชักจูงให้ผู้ชมหัวเราะ หรือรู้สึกถึงความหวาน ความตื่นเต้น หรือหวนนึกถึง เรื่องราวในอดีต 22 ดึงดูดใจด้วยค่านิยมของผู้ชม บ่อยครั้งที่ผู้คนมักแชร์เนื้อหา เพราะรู้สึกว่าเนื้อหานั้นสื่อถึงสิ่งที่ตนเชื่อ การแชร์เนื้อหา ตลกขำ�ขันทำ�ให้ผู้คนรู้สึกสนุก การแชร์เนื้อหาที่ให้ข้อมูลทำ�ให้พวกเขารู้สึกมีความรอบรู้ และการแชร์เนื้อหาซึ่งเป็นที่พูดถึงในขณะนั้นทำ�ให้พวกเขารู้สึกทันสมัยต่อข่าวสารต่างๆ โปรดคำ�นึงว่า วิดีโอของคุณจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับผู้ใช้ที่แชร์ สร้างซีรีส์ที่ต่อเนื่องพร้อมโอกาสในการสร้างความนิยมสูงสุด วิดีโอแบบไวรัลและวิดีโอแบบต่อเนื่องไม่ได้แยกจากกันไปเสียทั้งหมด ผู้สร้างที่ได้รับ ความนิยมของ YouTube จำ�นวนมากเผยแพร่ซีรีส์ที่มียอดการแชร์สูงและกระจายใน แบบไวรัลในแต่ละตอน บ่อยครั้งที่มักจะมีวิดีโอหนึ่งที่มียอดทะลุสูงสุด และทำ�ให้ผู้ชม จำ�นวนมากรู้จักทุกตอนในซีรีส์นั้น
 22. 22. Dollar Shave Club: เรื่องตลก Hot Wheels Record Jump: Spectacle 1 เนื้อหาที่แชร์ได้ 23
 23. 23. 2 ความร่วมมือ ผู้ชมที่คุณเสาะหาใช้งาน YouTube อยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องหาให้เจอ อยากรู้วิธีที่มี ประสิทธิภาพใช่ไหม ให้ร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายของคุณได้แล้ว ทำ�ไมจึงควรร่วมมือกัน • เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงสร้างสรรค์ ถ้าผู้สร้างสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้ว ก็ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือที่แท้จริงในขั้นต่อไป • เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย หากคุณสามารถนำ�เสนอคุณค่าที่ผู้สร้างอาจ ไม่ได้รับจากคนอื่นๆ ผู้สร้างก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน • เพื่อสร้างฐานผู้ชม แต่ละช่องสามารถเข้าถึงผู้ชมของอีกช่องได้ และค้นหาผู้ติดตาม รายใหม่ๆ ผู้ชมของฝ่ายผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ก็สามารถที่จะเข้าใจวิธีติดตาม แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ได้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด • สร้างความแปลกใหม่ที่เป็นแบบฉบับ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ใช้ YouTube มักตั้งคำ�ถามกับ การโฆษณาในแบบดั้งเดิม ให้คิดหาวิธีที่ชาญฉลาด (และโปร่งใส) ในการเชื่อมโยงผู้สร้าง เนื้อหาเข้ากับแบรนด์ของคุณ • สร้างความน่าเชื่อถือ หากผู้ชมไม่เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นของจริง ก็ไม่มีฝ่ายใดได้ รับประโยชน์ ให้พิจารณาตอบข้อสงสัยและความกังวลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา 24 กำ�หนดผู้ที่มีแนวโน้มที่จะทำ�งานร่วมกัน • หาข้อมูลผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่มเป้าหมาย เหมือนกันกับคุณ • เรียกดูบล็อกและเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหาบุคคลอื่นๆ ที่อาจช่วยเผยแพร่ ให้ทราบถึงช่องของคุณได้ (ไซต์การจัดอันดับข้อมูลในโลกโซเชียลอย่าง Open Slate และ Technorati สามารถช่วยค้นหาบุคคลที่มีคาบเกี่ยวร่วมกันคุณได้) จำ�ไว้ว่า ผู้ใช้ YouTube ก็เป็นแบรนด์เช่นเดียวกัน บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน YouTube ใช้เวลานานในการสร้างจำ�นวนผู้ชมของตน และพวกเขาให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าว ความร่วมมือจึงไม่ควรอยู่ในลักษณะดังนี้ • เงินโฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณ • กระบวนการเชิงสร้างสรรค์เพียงฝ่ายเดียว ไตร่ตรองให้รอบคอบเกี่ยวกับคนที่คุณจะร่วมมือด้วย และสื่อสารกันให้ชัดเจน ตลอดกระบวนการ
 24. 24. Wheezy Waiter Vsauce ในรายการของ Vidcon/wheezynews Daily Grace และ Shane Dawson/dailygrace 2 ความร่วมมือ O2GuruTV Danisnotonfire และ AmazingPhil/O2GuruTV 25
 25. 25. เคล็ดลับ ใช้ google.com/trends เพื่อดูว่าเนื้อหาประเภทใดที่ผู้ชมของคุณกำ�ลังค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณกำ�หนดกลยุทธ์เนื้อหาได้ ใช้หน้าแดชบอร์ดเทรนด์ของ YouTube เพื่อระบุถึงวิดีโอยอดนิยมที่ผู้ชมของคุณกำ�ลังดู 3 หัวข้อที่พบได้ เปิดโอกาสในการค้นพบ YouTube เป็นหนึ่งในเครื่องมือค้นหาที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อค้นหาวิดีโอที่มีเนื้อหาทุกๆแนว ผู้ชมเหล่านี้อาจไม่ได้ต้องการค้นหาวิดีโอของคุณ แต่พวกเขาสามารถเห็นวิดีโอ นั้นได้ เมื่อวิดีโอปรากฏในหน้าแรกๆ ของไซต์ อะไรที่ทำ�ให้ค้นพบเนื้อหาได้ • วิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่มีจำ�นวนการค้นหาสูงจะปรากฏในรายการระดับบนของผลการค้นหา • คำ�ที่ใช้ค้นหาบางคำ�เป็นที่นิยมอยู่นานหลายปี วิดีโอที่พูดถึงคำ�สืบค้นเหล่านี้จะมี ระยะเวลาคงอยู่ที่ยาวนานกว่าบน YouTube แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับการค้นพบเนื้อหา • จัดทำ�วิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เนื้อหาของคุณจะปรากฏ เป็นรายการแรกๆ เมื่อมีกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับหัวข้อนั้น • สร้างวิดีโอที่ “ดูได้ตลอดปี” ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ตลอด เช่น วิดีโอแนะนำ�วิธีการ • จำ�ไว้ว่าอัลกอริทึมดูวิดีโอไม่ได้ ดังนั้นให้เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเมตาให้ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ชื่อ แท็ก และคำ�อธิบาย (ดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 49) 26 วิดีโอ “Share It Maybe” จาก Sesame Street ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่อยู่ในความนิยม
 26. 26. 4 ความสามารถในการเข้าถึง คุณจะรู้ว่างานคุณเสร็จสิ้นต่อเมื่อรายการทุกตอน สามารถออกสู่สายตาของผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก ได้อย่างครบถ้วน พูดง่ายๆ ก็คือ วิดีโอของคุณไม่ควร ปิดกั้นผู้ชมใหม่ๆ ที่พบวิดีโอนั้นโดยบังเอิญ โปรดจำ�ไว้ว่า มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวที่ผู้ชมจะค้นพบวิดีโอของคุณจากฟีดในโลกโซเชียล ผลการค้นหา หรือตำ�แหน่งวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะไม่ทราบบริบท ของวิดีโอนั้นมาก่อน แม้แต่วิดีโอที่เป็นตอนต่อเนื่องก็สามารถจัดโครงสร้างได้ เพื่อให้แต่ละตอนมี ความโดดเด่นในตัว และสามารถเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย • พิจารณาผู้ชมใหม่ๆ เสมอเมื่อเขียนและจัดทำ�เนื้อหา ผู้ชมใหม่ๆ จะทราบถึงเนื้อหาของวิดีโอ ได้ทันทีหรือไม่ • เพิ่มเติมบริบทถ้าจำ�เป็น แต่อย่าอ้างอิงถึงวิดีโอที่ผู้ชมอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน • ถ้าคุณมีเนื้อหาที่เป็นตอนต่อเนื่อง ให้เพิ่มสรุปเนื้อหาแบบรวบรัดเมื่อเริ่มต้นแต่ละตอน เพื่อให้ผู้ชมใหม่ติดตามได้รวดเร็ว ภาพยนตร์เปิดตัวของ BMW แต่ละตอนล้วนมีความโดดเด่นในตัว ไม่ว่าคุณจะเคยดูตอนก่อนหน้านั้นหรือไม่ 27
 27. 27. เคล็ดลับ ถ้าคุณสามารถอัปโหลดได้ตามกำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอ ให้บอกกับผู้ชมของคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่า จะเข้ามาดูวิดีโอใหม่ได้เมื่อใด โปรดศึกษาวิธีการได้ที่ “กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 37 5 ความสม่ำ�เสมอ ผู้สร้างเนื้อหา YouTube ยอดนิยมโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าความสม่ำ�เสมอเป็นสิ่งสำ�คัญ ต่อความสำ�เร็จในไซต์ แต่ความสม่ำ�เสมออาจหมายถึงสิ่งอื่นได้เช่นกัน ความสม่ำ�เสมอหมายถึงอะไรบ้าง • รูปแบบที่สม่ำ�เสมอ จัดทำ�รายการหรือซีรีส์ที่เป็นตอนต่อเนื่องเพื่อให้ฉายซ้ำ�ได้เรื่อยๆ • กำ�หนดเวลาที่สอดคล้อง อัปโหลดวิดีโอไปยังช่องของคุณใน วันที่เฉพาะเจาะจงและอย่าพลาดวันครบกำ�หนดนั้น • องค์ประกอบที่สม่ำ�เสมอ ใช้องค์ประกอบเล็กๆ ของรายการแบบซ้ำ�กันเหมือนเดิม ทุกครั้ง เช่น อินโทรและเอาท์โทร หรือเลือกใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำ�ในแต่ละตอน • เสียงที่สม่ำ�เสมอ ถ่ายทอดมุมมองที่เชื่อมั่นและชัดเจนซึ่งปรากฏให้เห็นในวิดีโอทุกตัว ไม่ว่า แต่ละวิดีโอจะแตกต่างกันอย่างไร 28 ทำ�ไมจึงต้องสม่ำ�เสมอ • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาดูสิ่งที่ตนชื่นชอบและคุ้นเคยซ้ำ�อีก • เพื่อเพิ่มการติดตามของกลุ่มแฟนๆ • เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ชม • เพื่อช่วยพัฒนาความรู้สึกคาดหวังของผู้ชม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความสม่ำ�เสมอ • พัฒนาไอเดียเกี่ยวกับวิดีโอที่สามารถแสดงออกผ่านตอนต่างๆ ของวิดีโอ • สร้างรูปแบบที่มีการกำ�หนดโครงสร้างเพื่อไม่ให้คุณต้องคิดค้นวิดีโอทุกตัว ใหม่หมด • อัปโหลดวิดีโอตามตารางเวลาที่สม่ำ�เสมอและอย่าพลาดที่จะอัปโหลดใน วันที่ถึงกำ�หนด • ตรวจดูว่าวิดีโอของคุณถ่ายทอดมุมมองได้ชัดเจนถึงสิ่งที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ อย่างแท้จริง
 28. 28. ความสม่ำ�เสมอของกำ�หนดเวลา/RhettandLink2 The Mythical Show Ep 4 ความสม่ำ�เสมอขององค์ประกอบ/PBSideachannel Why Do We Love Zombies? ความสม่ำ�เสมอของเสียง/Vice The Warrior Women of Asgarda (Documentary) 5 ความสม่ำ�เสมอ ความสม่ำ�เสมอของรูปแบบ/Rokenbok Rokenbok Airport 29
 29. 29. เคล็ดลับ ใช้ YouTube Analytics เพื่อติดตามว่าวิดีโอตัวใดที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเป้าหมาย ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ “การวัดผล” ในหน้า 103 การกำ�หนดเป้าหมายที่ผู้ชมจำ�นวนมาก/Vsauce What if Everyone JUMPED At Once? 6 การกำ�หนดเป้าหมาย ยิ่งคุณกำ�หนดกลุ่มที่จะพยายามเข้าถึงได้มากเท่าใด การตอบรับเนื้อหาของคุณ ก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้น ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเข้าถึงกลุ่มคนหมู่มากหรือผู้ชมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเฉพาะอาจรวม กลุ่มคนที่หลงใหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสูงสุด เช่น Minecraft, ศิลปะการตกแต่งเล็บ หรือ การสะสมของเล่น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำ�หนดเป้าหมายผู้ชม • ศึกษาเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเนื้อหาของคุณ และพยายามระบุกลุ่มประชากรที่ คุณกำ�ลังจะเข้าถึง • ลองดูเนื้อหาทั้งหมดที่คุณมีอยู่ (ภายในแพลตฟอร์มต่างๆ) และกำ�หนดว่าใคร ที่จะตอบสนองเนื้อหาเหล่านั้น • ออกแบบทุกองค์ประกอบของเนื้อหาให้สะท้อนถึงกลุ่มคนที่คุณต้องการเข้าถึง 30 การกำ�หนดเป้าหมายที่ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม/Puma PUMA Football: Usain Bolt corre com Sergio Agüero
 30. 30. Jamie Oliver Vogue: From the Vogue Closet 7 ความยั่งยืน แผนระยะยาว ถ้าคุณออกแบบรูปแบบที่สอดคล้องกันไว้แล้วสำ�หรับวิดีโอของคุณก็เยี่ยมไปเลย คราวนี้ถึงเวลาที่จะตรวจ ดูว่าคุณจะคงความเป็นรูปแบบนั้นๆ ได้ตลอดหรือไม่ ลองดูทุกองค์ประกอบของงานที่สร้างขึ้น ตั้งแต่เรื่อง สถานที่ นักแสดง ไปจนถึงงบประมาณโดยรวมในระยะยาว และตัดสินใจว่าคุณจะสามารถรักษาโปรเจ็กต์นี้ ให้คงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ทำ�ไมจึงตั้งเป้าหมายที่ความยั่งยืน เพื่อช่วยให้คุณนำ�เสนอเนื้อหาแก่ผู้ชมได้อย่างสม่ำ�เสมอในระยะยาว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการคงความยั่งยืน • วางแผนแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างรอบคอบ แนวคิดนั้นมีอายุได้ยาวนานหรือไม่ • ใช้รูปแบบที่ต่อเนื่องและกำ�หนดการเขียนโปรแกรมที่คาดเดาได้ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลุ่มบุคคลจากตัวแทนหรือของคุณเองที่ประจำ�อยู่เพื่อสนับสนุน การทำ�งานนี้ในระยะยาว 31
 31. 31. My Damn Channel 8 การสื่อสารกับผู้ชม ส่วนที่สร้างความโดดเด่นให้กับ YouTube คือคุณสามารถพูดคุยกับผู้ติดตามผลงานได้ ในแบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถบอกกับคุณได้ทันทีว่าสิ่งใดที่ดีและสิ่งใดที ่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ไมจึงต้องสร้างเนื้อหาเชิงสนทนา แฟนๆ ของคุณอาจต้องการรู้สึกว่าพวกเขาได้ช่วยปรับแต่งแบรนด์ของคุณให้ เป็นรูปเป็นร่าง มอบโอกาสที่หายากแก่พวกเขาในการเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ โดยให้โอกาสแสดงคำ�ติชม หรือจะดียิ่งขึ้น ถ้าให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ชม • สร้างความเชื่อมโยงด้านอารมณ์ความรู้สึก จิตวิทยาการรู้คิดแสดงให้เห็นว่าผู้คนมัก จดจำ�สิ่งที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างแรงกล้า • ขอความคิดเห็นอย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ผู้ชมรู้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาสำ�คัญ และคุณกำ�ลังรับฟัง • ตอบกลับความคิดเห็นของผู้ชม ทั้งในวิดีโอ (ถ้าทำ�ได้) และบนสื่อสังคมออนไลน์ 32 OREO Separator Machine #1 Creator: Physicist David Neevel
 32. 32. GoPro ใช้วิดีโอที่มาจากลูกค้า/gopro 9 เนื้อหาเชิงโต้ตอบ ในขณะที่การสื่อสารกับผู้ชมของคุณช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ช่อง YouTube สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นอีกระดับ ความสัมพันธ์กับผู้ชมอาจแตกต่างกันไป คุณสามารถแลกเปลี่ยนคำ�ถามและความคิดเห็น กับผู้ชมในวิดีโอ หรือรวมเนื้อหาที่เป็นของพวกเขาจริงๆลงในช่องแบรนด์ของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถให้ผู้ชมกำ�หนดเนื้อหาด้วยตัวเอง ทำ�ไมจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม • การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมสามารถช่วยให้พวกเขามีความรู้สึกในการเป็น เจ้าของและความเชื่อมโยงกับวิดีโอมากยิ่งขึ้น • ผู้ชมอาจมีไอเดียและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม • มอบทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ชมในการมีส่วนร่วม ผู้ชมสามารถให้คำ� แนะนำ� หรือมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยสร้างวิดีโอให้กับช่องได้อย่างแท้จริง Barclays bespoke ballads เปลี่ยนทวีตของผู้ใช้ให้กลายเป็นเพลง/ Bespokeoffers 33
 33. 33. Halloween Treats Gone Wrong/Crest 10 ความเชื่อถือได้ ในยุคดิจิตอล ผู้ชมต่างต้องการความเชื่อมโยงในระดับของบุคคล และพวกเขาอยากจะรู้เพิ่ม ว่าสิ่งใดที่ทำ�ให้คุณพิเศษ บอกให้ผู้ชมทราบสิ่งที่คุณทำ�และสาเหตุ เช่น แชร์ค่านิยมหลัก เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ อายุการทำ�งาน และความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่พวกเขา ทำ�ไมจึงต้องสร้างเนื้อหาที่เชื่อถือได้ ความเชื่อถือได้ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณได้มากขึ้น สร้างเนื้อหาที่ ให้แรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง และคุณจะสามารถเปลี่ยนผู้ชมทั่วไปให้กลายเป็นแฟนคลับ ถาวรและยาวนาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ • จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมืออาชีพในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ สิ่งที่คุณต้องการสื่อ • นำ�เสนอเรื่องราวในชีวิตจริงของแฟนๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับข้อความของคุณ • ลองเล่าเรื่องราวเบื้องหลังแบรนด์ของคุณในวิดีโอพิเศษหรือวิดีโอตัวอย่างของช่อง ย้ำ�เตือนแฟนๆ ว่าแบรนด์ของคุณมาจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย หรือแชร์เรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้เกี่ยวกับแบรนด์ มุ่งสร้างสิ่งที่เชื่อถือได้ทุกครั้ง • ผู้ชมจะสัมผัสได้เมื่อได้ดูใครคนหนึ่งที่หลงใหลในงานศิลปะอย่างแท้จริง หรือพูดในสิ่งที่ พวกเขารัก ถามตัวเองว่าวิดีโอแต่ละตัวของคุณแสดงให้เห็นความหลงใหลชื่นชอบ ดังกล่าวหรือไม่ 34
 34. 34. รายการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรพิจารณา ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ พัฒนารูปแบบรายการให้มีโอกาสที่จะแชร์ได้สูง ร่วมมือกับช่อง YouTube อื่นเพื่อหาผู้ชมใหม่ๆ สื่อสารกับผู้ชมของคุณ ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะติดตามบุคคล ไม่ใช่แบรนด์ สร้างวิดีโอแต่ละตัวให้ครอบคลุมถึงผู้ที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะเป็นตอนเดียวของวิดีโอในชุด พัฒนาเสียง รูปแบบ และกำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 35 หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้างเนื้อหา ที่ผู้คนชื่นชอบ รายการตรวจสอบ
 35. 35. 36
 36. 36. ส่วนที่ 3 กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ พัฒนากลยุทธ์การจัดผังรายการและวางกำ�หนดการให้กับเนื้อหาของคุณสำ�หรับปีนั้นๆ คราวนี้ก็ถึงเวลากำ�หนดกลยุทธ์โดยรวมสำ�หรับช่องของคุณ คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าควรเผยแพร่วิดีโอตัวไหนเมื่อใด ก่อนอื่นคุณต้องสื่อให้เห็นจุดยืนของช่อง จากนั้นก็ต้องกำ�หนดประเภทวิดีโอต่างๆ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเผยแพร่ เนื้อหามีดังนี้ พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ รายการตรวจสอบ 37
 37. 37. 38
 38. 38. กลยุทธ์: จัดเนื้อหาของคุณให้อยู่ในหนึ่งในสามหมวด ซึ่งได้แก่ Hygiene, Hub หรือ Hero ทำ�ไมจึงได้ผล: กำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอและคาดเดาได้เสริมให้ผู้เข้าชมกลับมา ที่ช่องของคุณอีกเพื่อดูวิดีโอใหม่ๆ วิธีการ: นำ�กลยุทธ์อย่างน้อยหนึ่งกลยุทธ์มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการค้นพบ การมีส่วนร่วม และการเติบโตในขณะที่ ช่องของคุณพัฒนาตลอดวันหรือมากกว่านั้น ผลกระทบ 4 จาก 5 ต้นทุนด้านเวลา มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น เอฟเฟกต์   ผู้ชม   ผู้ติดตาม   เวลาในการดู   การมีส่วนร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพ   การรับรู้ถึงแบรนด์   สร้างอิทธิพลต่อ การพิจารณา   ขยายความภักดี พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ 39
 39. 39. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ “การวางผังรายการ” หมายถึง การสร้างประสบการณ์รับชมที่สัมพันธ์กันทั่วทั้งช่อง ของคุณ แต่ละวิดีโอควรเหมาะกับวิสัยทัศน์ของช่องที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การวางผังรายการ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมช่วงเตรียมการและช่วงการผลิต โดยพิจารณาถึงประเภทเนื้อหาที่ จะผลิต รวมทั้งวิธีการเผยแพร่และใช้งานร่วมกัน กลยุทธ์การวางผังรายการของคุณควรประกอบขึ้นจากเนื้อหาที่ต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero ในหน้าถัดไป เราจะได้ทบทวนเนื้อหาแต่ละประเภทโดยละเอียดยิ่งขึ้น 40
 40. 40. เคล็ดลับ แบรนด์ควรตั้งเป้าหมายเนื้อหา Hygiene ไว้เป็นจำ�นวนอย่างน้อย 8 วิดีโอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ ค้นพบช่องได้ พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ เนื้อหา Hygiene คุณรู้ว่าคนกลุ่มใดที่คุณต้องการเข้าถึง แต่การที่จะดึงดูดให้ผู้ดูเข้ามาที่ช่องของคุณ คุณ ต้องจับความต้องการของพวกเขาให้ได้ กล่าวคือ เข้าใจว่าผู้ดูค้นหาอะไรเมื่อเข้ามาที่ YouTube ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการค้นหา (หรือเรียกว่า “คำ�ค้นหา”) เพื่อดูว่าผู้ใช้ค้นหา อะไรบ่อยที่สุด คำ�ค้นหาใดที่แบรนด์ของคุณตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน เริ่มจัดทำ�วิดีโอที่ตอบรับคำ�ค้นหาเหล่านี้ได้รวดเร็วและชัดเจน วิดีโอเหล่านี้เรียกว่า เนื้อหา “Hygiene” (ตามเกณฑ์ทั่วไป) “เนื้อหา Hygiene” หมายถึง วิดีโอพื้นฐานที่รองรับผู้ชมได้ตลอดในช่องของคุณ ซึ่ง อาจเป็น วิดีโอสอนการใช้งาน ที่ตอบรับคำ�ค้นหายอดนิยมในขอบเขตเนื้อหาของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hygiene • ใช้ Google หรือ YouTube เทรนด์เพื่อระบุการค้นหาที่มีจำ�นวนมากในหมวดหมู ที่คุณกำ�หนดเป้าหมายไว้ • สร้างวิดีโอพื้นฐานที่ตอบโจทย์คำ�ใดคำ�หนึ่งที่มีผู้ค้นหาเป็นจำ�นวนมากได้อย่าง ชัดเจนและไม่ซับซ้อน • กำ�หนดสาเหตุที่แบรนด์ควรจะตอบโจทย์คำ�ค้นหาดังกล่าว แต่ใช้สำ�นวนการ เสนอขายให้น้อยที่สุด • รวมขั้นของการนำ�เสนอแบรนด์และแพ็กเกจ ถ้าจำ�เป็น แต่นำ�ไปไว้ในตอนท้าย ของวิดีโอ • เมื่อคุณตอบโจทย์คำ�ค้นหานั้นได้แล้ว ให้รวมการเชิญให้ผู้ใช้ติดตาม ให้เหตุผล ที่เหมาะสม เช่น “เราทำ�วิดีโอแบบนี้ทุกๆ สัปดาห์” 41
 41. 41. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ คุณจับความต้องการของผู้ชมได้แล้ว และคุณกำ�ลังตอบโจทย์คำ�ค้นหาดังกล่าว แต่คุณจะ ทำ�อย่างไรให้ผู้ที่เข้ามาดูเพียงครั้งเดียวกลับมาดูซ้ำ� ถึงเวลาที่จะผลักดันผู้ชมให้เข้าสู่เนื้อหา “Hub” 42 เนื้อหา Hub “เนื้อหา Hub” คือเนื้อหาประจำ�ที่เป็นไปตามกำ�หนดเวลา ซึ่งเป็นเหตุผลให้ต้องติดตามและ กลับมาดูที่ช่องอยู่เป็นระยะ ซีรีส์ที่มีรูปแบบและต่อเนื่องเป็นตอนเหมาะที่จะเป็นเนื้อหา Hub มากที่สุด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hub • สร้างการนำ�เสนอที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร • ลองเพิ่มลักษณะเฉพาะที่เป็นหนึ่งเดียวและบ่งบอกความเป็นตัวตนให้ปรากฏในเนื้อหา ทั้งหมดของคุณ • ใช้ภาษาภาพที่คงเดิมโดยสอดคล้องกัน • บอกให้ทราบถึงกำ�หนดเวลาที่ชัดเจนและสม่ำ�เสมอภายในหน้าปกช่อง คำ�อธิบายวิดีโอ และ/หรือคำ�กระตุ้นการตัดสินใจในวิดีโอของคุณ (ดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ใน หน้า 49) ระยะเวลาที่เหมาะที่สุดคือสัปดาห์ละหนึ่งตอน • พัฒนากลยุทธ์การโปรโมตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ การโปรโมตแบบ ข้ามช่องทางและสิ่งจูงใจให้ผู้ติดตามร่วมแชร์เนื้อหา
 42. 42. Tip Since hero content usually requires a large investment, develop a sound hub and hygiene strategy first to build your channel’s viewership. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ เมื่อคุณเริ่มสร้างฐานผู้ชมที่มั่นคง ซึ่งคอยติดตามและกลับเข้ามาดูความเคลื่อนไหวในช่องของ คุณแล้ว คุณก็พร้อมแล้วที่จะนึกถึงการดึงดูดความสนใจอีกระดับด้วยเนื้อหา Hero เนื้อหา Hero “เนื้อหา Hero” หมายถึงกิจกรรมสนับสนุนขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตของฐานผู้ชมของคุณ เนื้อหา Hero อาจเป็น กิจกรรมถ่ายทอดสด วิดีโอที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว Google+ แฮงเอาท์กับบุคคลที่มาก ความสามารถ การโปรโมตข้ามช่องทางด้วยนักเคลื่อนไหวของ YouTube หรือแม้แต่โฆษณาที่ จัดทำ�ขึ้นเพื่อ YouTube โดยเฉพาะ โดยอาจสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่แพร่หลาย เช่น วันฮัลโลวีน หรือการแข่งขัน Super Bowl หรืออาจเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่คุณผลักดัน ให้เกิดขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hero • กำ�หนดกิจกรรมสนับสนุนที่สัมพันธ์กับผู้ชมของคุณ • จัดทำ�ปฏิทินผังรายการที่ครอบคลุมวิดีโอทั้งหมดที่คุณกำ�ลังจะสร้างหรือรวบรวม สำ�หรับกิจกรรมนั้นๆ • รู้ล่วงหน้าว่าเรื่องใดอยู่ในกระแส โดยใช้เครื่องมือ “สำ�รวจ” ใน Google.com/trends เพื่อวัดว่า กิจกรรมอยู่ในความสนใจก่อนหน้านี้หรือตลอดจนถึงตอนนี้มากน้อยเพียงใด เผยแพร่วิดีโอย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหา Hero ของคุณหลายๆ วันก่อนถึงกิจกรรม “Buzz ล่วงหน้า” ที่เกริ่นนำ�ก่อนถึงกิจกรรมมีความสำ�คัญเช่นเดียวกับ (หรือสำ�คัญกว่า) กิจกรรมจริง นำ�เสนอเนื้อหา Hero ของคุณกับบล็อกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น 43
 43. 43. เคล็ดลับ ดูตัวอย่างปฏิทินการวางผังรายการได้ในหน้า 40 หากต้องการไอเดียเกี่ยวกับวิธีแยกและผสาน การเผยแพร่เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero ตลอดทั้งปี พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ • ถามตัวเองว่า ผู้คนจะสนใจแชร์เนื้อหานี้ในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ เนื้อหานี้เหมาะ จะเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หรือไม่ คุณนึกภาพออกหรือไหมว่าผู้ชมจะจ่ายเงิน ซื้อเนื้อหานี้ • ตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมของผู้ชมในกิจกรรม ผู้ชมสามารถออกแบบกิจกรรมได้ ไหม ร่วมแสดงในวิดีโอได้ไหม ร่วมโหวตได้หรือไม่ เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ จะช่วยโปรโมตกิจกรรมก่อนการเปิดตัว • ใช้การโฆษณาแบบออฟไลน์ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และการสนับสนุนผู้ เคลื่อนไหว กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและหายไปจะให้ผลสำ�เร็จได้น้อยกว่ากลยุทธ์ การโปรโมตที่มีการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 44 โปรโมตช่องของคุณ เมื่อผู้ชมพบวิดีโอ Hygiene, Hub หรือ Hero ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร หนึ่งในวิธี ที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนผู้ที่เข้ามาดูเพียงครั้งเดียวให้เป็นผู้ชมที่ถาวรคือการเชิญให้พวกเขา ติดตามช่องของคุณ • บอกให้ทราบว่าวิดีโอทั้งหมดล้วนเป็นวิดีโอในช่อง และเพิ่มคำ�กระตุ้นการตัดสินใจให้ติดตาม ช่องของคุณลงในวิดีโอแต่ละตัว ดูตัวอย่างวิธีการใช้คำ�อธิบายประกอบ เพื่อบอกให้ผู้ดู ติดตามช่องของคุณได้ที่ “คำ�อธิบายประกอบ” ในหน้า 60 • เน้นจุดสำ�คัญของเนื้อหา ซีรีส์ กำ�หนดเวลา และข้อเสนอของคุณ • ออกแบบแบรนด์ กราฟิก และแพ็กเกจเพื่อสื่อถึงธีมประจำ�ช่อง
 44. 44. เนื้อหา Hygiene: จำ�นวนการค้นหาสูง เพิ่มการค้นพบเนื้อหา เนื้อหา Hero: เนื้อหาสนับสนุน ขยายการเข้าถึงและผลกระทบ เนื้อหา Hub: ซีรีส์ที่เป็นเผยแพร่เป็นตอน เพิ่มความถี่ในการเข้าชม พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ สิ่งใดที่เรียนรู้ได้จาก Samsung ตัวอย่างเช่น ลักษณะความสอดคล้องของประเภทเนื้อหากับเป้าหมายทางการตลาด 45

×