O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011).

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne

 1. 1. Raport końcowy projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Opracowanie: Joanna Osiewicz-Lorenzutti MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY Kraków 2011Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez Małopolski Instytut Kultury byłwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
 2. 2. ZAŁOŻENIA ORAZ CELE PROJEKTUZałożenia projektuCele ogólne projektuCele szczegółowe projektuOPIS REALIZACJI PROJEKTUOkres realizacjiPrezentowane obiektyZespół projektowyPartnerzy / współrealizatorzy działańProdukty oraz rezultaty projektuWNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH I REKOMENDACJEWnioski z badań ewaluacyjnychZgodność rezultatów i efektów z celami projektuRekomendacjeSPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 2 z 19
 3. 3. ZAŁOŻENIA ORAZ CELE PROJEKTUMałopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazującychi promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Powstały z inicjatywy Zarządu WojewództwaMałopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Co roku, podczas dwóch majowychdni, można nieodpłatnie zwiedzać wybrane obiekty, korzystając z materiałów przygotowanychspecjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznychimprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków często znajdują się obiekty mało znanelub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych.W projekcie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zaproponowano odkrywanieMałopolski w nowej formule: dwanaście wybranych zabytków dziedzictwa kulturowego Małopolskizostało zaprezentowanych poprzez związane z nimi, ważne dla Małopolski postacie („twarze”) –artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych.Założenia projektuProjekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego polegał na przygotowaniui przeprowadzeniu imprezy o charakterze festiwalowym w 12 miejscach: w Krakowie (trzy obiekty natrasie krakowskiej) oraz dziewięciu obiektów w obrębie trzech wybranych tras na terenie Małopolski.Główne wydarzenia w projekcie zaplanowane zostały na pierwszą połowę maja 2011, z kulminacjąw postaci „weekendu z zabytkami” przypadającym 14 i 15 maja 2011. Program wydarzeń obejmowałtakże wystawę plenerową na Małym Rynku oraz emisję specjalnie przygotowanego cyklu filmówdokumentalnych poświęconych dziedzictwu regionu.Udział we wszystkich wydarzeniach oferowanych w ramach projektu wedle założeń był bezpłatny, comiało podnieść atrakcyjność imprezy oraz umożliwić udział w programie wszystkim zainteresowanym,bez względu na stopień zamożności. Miało to w szczególny sposób zachęcić do uczestnictwa grupyrodzinne, ze względu na stworzenie znakomitej okazji do atrakcyjnego i pożytecznego wykorzystaniaczasu wolnego.Ze względu na szeroką formułę programową, obejmująca jednoczesną prezentację dwunastuzabytkowych obiektów/miejsc zlokalizowanych na terenie kilku różnych powiatów (w tym Kraków),konieczne było stworzenie kilku zespołów programowych oraz przygotowanie oferty programowejw porozumieniu i ścisłej współpracy z gospodarzami obiektów wybranych do udziału w projekcie.Instytucje lub osoby prywatne, będące właścicielami lub zarządcami tych miejsc miały zostaćzaproszone do współtworzenia unikalnego programu kulturalnego (obejmującego m.in. koncerty,wystawy, spektakle, warsztaty, spotkania, projekcje) realizowanego podczas majowego „weekenduz zabytkami”. W porozumieniu z gospodarzami miejsc/obiektów ustalone miały zostać także zasadyzwiedzania i zakres udostępniania zabytków – zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwaoraz innymi wymaganymi normami.Cele ogólne projektuCelem ogólnym projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego był wzrostkonkurencyjności Małopolski poprzez wzbogacenie jej atrakcyjności turystycznej, realizowany jakowykorzystanie strategicznego zasobu regionu, jakim jest jego dziedzictwo kulturowe, a któregorezultatem będzie zwiększenie ruchu turystycznego w Małopolsce.Cele szczegółowe projektuCelem bezpośrednim projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego był rozwójcyklicznego programu Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako markowego produkturegionalnego, nakierowanego na promocję zasobów dziedzictwa kultury Małopolski oraz budowanieform aktywnego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Małopolski, a także odwiedzających regionturystów. Strona 3 z 19
 4. 4. W wyniku realizacji projektu region miał zyskać ważną imprezę w formule festiwalu dziedzictwaMałopolski o zasięgu ponadregionalnym, na którą złożyło się 12 imprez kulturalnych związanych z 12zabytkowymi obiektami/miejscami, 1 wystawa plenerowa inspirowana dziedzictwem regionu, 12filmów dokumentalnych poświęconych ważnym małopolskim miejscom i postaciom oraz 1 konkursplastyczny Skarby Małopolski wraz z wystawą pokonkursową. Szacowano, że oferta ta zaangażuje douczestnictwa nie mniej niż 378 150 odbiorców, w tym mieszkańców miasta i regionu oraz turystówkrajowych i zagranicznych.Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego miał przyczynić się bezpośrednio dorealizacji następujących celów:  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku dziedzictwa kulturowego jako potencjału rozwoju lokalnego oraz promocję przestrzeni regionalnej Małopolski – miejsca dla inwestowania w oparciu o zasoby dziedzictwa kultury;  promocja zasobów dziedzictwa kultury i oferty turystyki kulturowej regionu w Małopolsce oraz na Śląsku, którego mieszkańcy oraz liczne grupy turystów są ważnymi klientami przedsięwzięć z zakresu przemysłów czasu wolnego w Małopolsce;  promocja wysokiej jakości uczestnictwa w kulturze na obszarach o niższej aktywności turystyczno-kulturalnej, a pośrednio wskazywanie lokalnym społecznościom ich potencjału w zakresie rozwoju turystyki kulturowej i wzmacnianie ich tożsamości poprzez wskazywanie wartości lokalnego dziedzictwa kultury;  tworzenie szerokich koalicji partnerskich (instytucje kultury województwa małopolskiego, samorząd wojewódzki, samorządy lokalne, gospodarze obiektów, organizacje pozarządowe, firmy sektora kultury) na rzecz efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu, zorganizowaną w oparciu o obieg gospodarczy w sektorze przemysłów czasu wolnego (lokalne firmy i organizacje pozarządowe jako współrealizatorzy programu Dni Dziedzictwa, Dni Dziedzictwa jako przestrzeń lokalnych innowacji w sektorze kultury);  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego na polu społecznym i jakości życia poprzez budowanie wysokiej jakości oferty kulturalnej regionu oraz kreowanie świadomości społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców Małopolski za ochronę dziedzictwa kultury;  deglomeracja ruchu turystyki kulturowej w Małopolsce poprzez budowanie szans dla miejsc mniej znanych a bogatych w walory dziedzictwa kulturowego, co ma umożliwić równomierniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów dla turystyki w Małopolsce, a w efekcie przełoży się na większą spójność wewnątrzregionalną województwa;  promocja wysokiej jakości uczestnictwa w kulturze na obszarach wiejskich w Małopolsce, a pośrednio wskazywanie lokalnym społecznościom ich potencjału w zakresie rozwoju turystyki kulturowej i wzmacnianie ich tożsamości poprzez wskazywanie wartości lokalnego dziedzictwa kultury;  rozwój potencjału instytucjonalnego Małopolskiego Instytutu Kultury w zakresie tworzenia programów kulturalnych dedykowanych aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu rozwoju przemysłów czasu wolnego.OPIS REALIZACJI PROJEKTUOkres realizacjiProjekt był realizowany w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.Prezentowane obiektyW ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanych zostało12 obiektów. Ich wybór dokonany został na podstawie przyjętych kryteriów atrakcyjności,dostępności, komplementarności w stosunku do pozostałych obiektów oraz obiektów prezentowanychw poprzednich dwunastu edycjach Dni Dziedzictwa. Bardzo ważnym czynnikiem były także zdolności Strona 4 z 19
 5. 5. organizacyjnej instytucji/osób zarządzających obiektami do współorganizowania i obsługi tego typuimprezy.Obiekty prezentowane w projekcie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego podzielonezostały na 4 trasy:TRASA I: KRAKOWSKA  Kolegiata pw. św. Anny (ul. św. Anny 11) - „twarz”: Józef Tischner  Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM) (al. Zygmunta Krasińskiego 34) - „twarz”: Krakowski Festiwal Filmowy  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka" Oddziału Krakowskiego PTTK (ul. Włodzimierza Tetmajera 28) - „twarz”: Lucjan RydelTRASA II: OKOLICE OLKUSZA  Poliptyk olkuski – bazylika kolegiacka pw. św. Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz) - „twarz”: Jan Wielki  Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze) - „twarz”: Pan Twardowski  Rezerwat przyrody Dolina Racławki (gmina Krzeszowice) - „twarz”: Stanisław PagaczewskiTRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIA  Pałac w Ryczowie (gmina Spytkowice) - „twarz”: gen. Zygmunt Piasecki  Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim) - „twarz”: Eufrozyna – księżna oświęcimska  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gmina Kęty) - „twarz”: Aleksander KłosińskiTRASA IV: POŁUDNIOWA  Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu (gmina Stary Sącz) - „twarz”: św. Kinga  Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gmina Krynica-Zdrój) - „twarz”: Jan Kiepura  Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (gmina Muszyna) - „twarz”: Jan PeregrynSzczegółowy opis obiektów wybranych do prezentacji znajduje się w załączniku nr 1.Zespół projektowykierownik projektu: Joanna Osiewicz-Lorenzuttinadzór merytoryczny: Karolina Pachla-Wojciechowska (pracownik etatowy), Ewa Ślusarczyk(pracownik etatowy)koordynator trasy krakowskiej: Paweł Pomykalskikoordynator trasy okolice Olkusza: Anna Miodyńska (pracownik etatowy)koordynator trasy okolice Oświęcimia: Beata Skrzypekkoordynator trasy południowej: Joanna Nowostawska-Gyalókay (pracownik etatowy)supervisor produkcji filmowej: Paulina Hłyńkoordynatorzy konkursu plastycznego: Katarzyna Dzigańska (pracownik etatowy), Marcin Klag(pracownik etatowy)zarządzanie projektem: Katarzyna Duda (pracownik etatowy), Danuta Turecka (pracownik etatowy) Strona 5 z 19
 6. 6. Realizacja poszczególnych modułów projektu (program „majowego weekendu”, wystawa, cyklfilmowy, konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”, mini-przewodniki), a także promocja oraz obsługaprawna wymagały pozyskania odpowiednich wykonawców.kreator modułu www: Aleksandra Miernikopracowanie scenariusza i treści merytorycznych wystawy: Joanna Kołodziejidentyfikacja wizualna projektu i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, opracowaniegraficzne 2 miniprzewodników oraz nadzór nad pracą grafików, opracowanie graficzne strony www,opracowanie graficzne wystawy: Agnieszka Buława-Orłowskadokumentacja na potrzeby produkcji filmowej: Anna Kwiatek, Marcin Kwiatek, Dorota Strojnowska,Iwona Matejczuk, Joanna Kołodziej, Paweł Pomykalski, Aleksandra Miernikwykonanie fotografii do miniprzewodników: Marcin Łukaszewicz / Graphiaautorzy przewodników: Aleksandra Skorek, Dorota Jędruch, Krzysztof Maczuga, Jan Michalski, HelenaPostawka, Krzysztof Magnowski, Anna Komorowska, Krzysztof Lelekjury konkursu plastycznego Skarby Małopolski: Justyna Masłowiec, Aleksandra Rzońca, AgnieszkaBuława-Orłowskakoncepcja przestrzenna wystawy (dot. modułu wystawowego): Dagmara Latałaprojekt wykonawczy, nadzór autorski (dot. modułu wystawowego): Jacek Paździorserwis fotograficzny: Rafał Stankiewiczscenariusz, reżyseria, scenografia (dot. modułu filmowego): Marcin Kaprońplan zdjęć, zdjęcia (dot. modułu filmowego): Marcin Kaprońrealizacja dźwięku, reżyseria montażu i dźwięku (dot. modułu filmowego): Marcin Kaprońwynajem sprzętu realizacyjnego (dot. modułu filmowego): AnialkaTeamwynajem studia montażowego i dźwiękowego (dot. modułu filmowego): AnialkaTeamopracowanie plastyczne, efekty wizualne (dot. modułu filmowego): AnialkaTeamkonsultacja merytoryczna, kreacja aktorska (dot. modułu filmowego): Leszek Sibilakreacja aktorska (dot. modułu filmowego): Maciej Miezianopracowanie muzyczne (dot. modułu filmowego): Maria Krawczykobsługa prawna: Sanecki Kowalik Kancelaria Radców PrawnychObsługa punktów informacyjnych w czasie „weekendu z zabytkami”:Zosia Noworól, Aleksandra Miernik, Joanna Kołodziej, Paulina Hłyń oraz pracownicy etatowi MIK:Dorota Chojnacka, Ewa Ślusarczyk, Katarzyna Dzigańska, Marcin Wójcik, Łucja Piekarska-Duraj,Karolina Fidyk, Piotr Knaś, Joanna Hajduk, Agnieszka Szewczyk, Dorota Leśniak-Rychlak, SebastianWacięga, Kinga KołodziejskaOsoba odpowiedzialna za strategię oraz koordynację działań promocyjnych MIK:Greta GorgońOsoby pełniące funkcje reprezentacyjne MIK w czasie spotkań studyjnych:Joanna Orlik – dyrektor, Anna Jamrozik – zastępca dyrektoraPartnerzy / współrealizatorzy działańPośród partnerów i współorganizatorów projektu znalazło się 21 gospodarzy obiektów (właścicieleoraz gospodarze terytorialni), 17 instytucji, stowarzyszeń i firm oraz 61 wolontariuszy MIK.Współpraca obejmowała wsparcie merytoryczne i logistyczne realizowanych działań. Polegała naorganizacyjnym oraz intelektualnym zaangażowaniu w projekt, świadczonym w formie doradztwa,konsultacji lub transferu wiedzy oraz doświadczeń.Zgodnie z założeniami pozyskano do współpracy w roli doradczej i konsultacyjnej StowarzyszenieHistoryków Sztuki – Oddział Krakowski (SHS), w zakresie:  zaopiniowania przygotowywanych w ramach projektu materiałów merytorycznych z zakresu historii sztuki;  promowania projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego w środowisku historyków sztuki zrzeszonych w SHS-ie. Strona 6 z 19
 7. 7. Wolontariusze (m.in. obsługa wystawy, obsługa stanowisk informacyjnych, obsługa organizacyjna,dokumentacja fotograficzna): Joanna Antonik, Anna Bartyzel, Agnieszka Buczek, Natasza Burczyk,Katarzyna Chlebda, Elżbieta Cholewka, Anna Chrobak, Aleksandra Daszkiewicz, Kinga Dębska, NataliaDoległo, Beata Dziubanowska, Weronika Firek, Lucas Garske, Paulina Gosek, Katarzyna Harasim,Barbara Janeczek, Katarzyna Jasielska, Anita Jaśkiewicz, Urszula Karpińska, Katarzyna Jura, OlgaKasztelewicz, Natalia Kida, Małgorzata Kobylańska, Kamila Kosmalska, Kinga Kostecka, AleksandraKozak, Anna Kozioł, Anna Kubica, Justyna Kulczycka, Agnieszka Ławecka, Katarzyna Łuszczak, AnnaMaj, Paulina Maj, Joanna Marcinek, Anna Marjankowska, Aleksandra Michno, Anna Moskal, AgataMuniak, Ewelina Mykicka, Maciej Nowak, Aleksandra Niewczas, Jakub Pagacz, Agnieszka Piastowska,Anna Piekarska, Iwona Popowczak, Agnieszka Pyka, Kinga Rozwadowska, Alicja Rzepa, KarolinaSzczygieł, Aleksandra Spaczyńska, Agata Staniak, Maja Stępień, Daria Strączyńska, MałgorzataTraczyk, Sylwia Tyńska, Tetiana Voskovets, Marcin Wierciak, Klaudia Witkowska, Martyna Woch, KajaZemła, Maria Zimny, Alicja Złotnik, Aleksandra Zujewa.Przy realizacji programu majowego „weekendu z zabytkami” współpracowano z gospodarzami(właścicielami obiektów oraz przedstawicielami lokalnych samorządów) oraz innymi instytucjami.Współpraca polegała na współtworzeniu programu artystycznego oraz zaplecza logistycznego„weekendu z zabytkami”. Gospodarze byli odpowiedzialni za pełne zabezpieczenie dostępnościzabytków i bezpieczeństwo zwiedzających. Poniższy układ odzwierciedla zaangażowaniew przygotowanie programu w poszczególnych obiektach:TRASA I: KRAKOWSKAKolegiata pw. św. Anny  Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Krakowie (gospodarz)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca)Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM)  Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM), Apollo Film sp z o.o. (gospodarz)  Krakowski Festiwal Filmowy (współpraca)  Księgarnia House of Albums (współpraca)Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka" Oddziału Krakowskiego PTTK  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka", Oddział Krakowskiego PTTK im. Ks. Karola Wojtyły (gospodarz)  Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (współpraca)TRASA II: OKOLICE OLKUSZAPoliptyk Olkuski – bazylika kolegiacka pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu  Rzymskokatolicka Parafia przy bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (gospodarz)  Urząd Miasta i Gminy Olkusz (samorząd lokalny)  Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu (współpraca)Pustynia Błędowska  Starostwo Powiatowe w Olkuszu (gospodarz)  Urząd Gminy Klucze (samorząd lokalny)  Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca)Rezerwat przyrody Dolina Racławki  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (gospodarz)  Urząd Miejski w Krzeszowicach (samorząd lokalny)  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice (współpraca)  Hufiec ZHP Krzeszowice (współpraca)TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIAPałac w Ryczowie  Zofia Piasecka-Tarabuła (gospodarz) Strona 7 z 19
 8. 8.  Urząd Gminy Spytkowice (samorząd lokalny)  Fundacja Pałac w Ryczowie (współpraca)  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie (współpraca)  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca)Muzeum Zamek w Oświęcimiu:  Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gospodarz)  Urząd Miasta Oświęcim (samorząd lokalny)Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gospodarz)  Urząd Gminy Kęty (samorząd lokalny)  Dom Kultury w Kętach (współpraca)  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (współpraca)TRASA IV: POŁUDNIOWAKościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu  Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu (gospodarz)  Gmina Stary Sącz (samorząd lokalny)  Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca)Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju  Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA (gospodarz)  Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju (samorząd lokalny)  Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (współpraca)  Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju (współpraca)  Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (współpraca)Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (gospodarz)  Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (samorząd lokalny)Produkty oraz rezultaty projektuW wyniku działań podjętych w ramach realizacji projektu Twarze Małopolski. XIII Dni DziedzictwaKulturowego zrealizowane zostały następujące moduły:1. „Weekend z zabytkami” 12 imprez (14–15 maja 2011)Każdy z zabytków został przedstawiony w kontekście wybranego tematu przewodniego (postaci),który pojawił się w materiałach promocyjnych oraz został rozwinięty w mini-przewodnikach i przezproponowane punkty programu. Zorganizowano dwanaście dużych imprez artystycznych w każdymz dwunastu obiektów. Udział we wszystkich wydarzeniach oferowanych w ramach projektu byłbezpłatny. Program, przygotowany wspólnie z gospodarzami obiektów oraz środowiskami lokalnymi,zyskał kulminację w postaci wydarzenia o randze ponadregionalnej.Program „weekendu z zabytkami” objął ponad 300 wydarzeń w ramach dwunastu imprez. Uczestnicyprojektu brali udział w oprowadzaniach po prezentowanych obiektach (z profesjonalnymprzewodnikiem lub mieszkańcem czy lokalnym pasjonatem), wykładach, prezentacjach oraz pokazach,wystawach i instalacjach, koncertach, występach oraz spektaklach, projekcjach filmowych,warsztatach, grach rodzinnych i questingach. Strona 8 z 19
 9. 9. Uczestnicy „weekendu z zabytkami” proszeni byli o wypełnienie ankiet. Ewaluacja dokonana na ichpodstawie wskazuje, że zdecydowana większość uczestników bardzo wysoko oceniła oprowadzaniaoraz inne punkty programu w obiektach. Prawie wszyscy ankietowani uważali, że Dni Dziedzictwazapewniają interesującą ofertę weekendową dla całej rodziny oraz promują Małopolskę i umożliwiająpoznawanie dziedzictwa kulturowego regionu.Rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami obiektów dowodzą, że podjęte w ramach Dni Dziedzictwadziałania przywołały zapomniane tradycje, przypomniały o przesuniętym na dalszy plan lokalnymdziedzictwie kulturowym, które włączone w obieg życia społecznego buduje poczucie tożsamości. DniDziedzictwa stały się dla społeczności lokalnych szansą uświadomienia sobie własnych zasobów orazuruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania.Szczegółowy opis programu zrealizowanego w każdym z prezentowanych obiektów znajduje sięw załączniku nr 2.Planowany rezultat: 40 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 24 740 odbiorcówŹródła weryfikacji: każdy koordynator trasy posiadał zespół odpowiedzialny za ewaluację imprezy(ankietowanie uczestników) oraz zliczanie osób uczestnicących w imprezie. Osiągnięte wskaźnikiodnoszą się do łącznej liczby uczestników poszczególnych wydarzeń programu artystycznegoi edukacyjnego. Tabela zestawiająca liczbę uczestników wydarzeń w poszczególnych obiektachstanowi załącznik nr 3.Komentarz:Ze względu na formułę imprezy, obejmującą wiele wydarzeń plenerowych, osiągnięcie założonej liczby40 000 odbiorców „weekendu z zabytkami” było w wysokim stopniu uzależnione od czynnikówpogodowych. Ważną motywację do udziału w programie Dni Dziedzictwa stanowi chęć spędzeniaatrakcyjnego weekendu poza miastem, często w większej grupie podróżującej także z dziećmi.Przyjęte wartości szacunkowe odnosiły się do wariantu optymalnego przebiegu imprezy. Złe prognozypogody tuż przed weekendem 14-15 maja oraz gwałtowne ulewy 15 maja wpłynęły na ostatecznaliczbę odbiorców.2. Wystawa plenerowa w Krakowie (7–15 maja 2011)Wystawa Powiązania prezentowana była na krakowskim Małym Rynku w ciągu 9 dni poprzedzających„weekend z zabytkami” i stanowiła zapowiedź oraz intrygujący wstęp do udziału w projekcie TwarzeMałopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Zrealizowana została w formie instalacji artystycznej,w ciekawej bryle rzeźbiarskiej, a nawiązując do regionalnych tradycji rzemieślniczych promowałamałopolskie dziedzictwo w nowoczesnej, dizajnerskiej formule – ukazując jednocześnie współczesnypotencjał kulturowy regionu.Głównym elementem instalacji był przestrzenny układ sznurków przytwierdzonych do paneli,tworzących charakterystyczną bryłę, nawiązującą swoim obrysem do kształtu województwamałopolskiego. Swobodnie zawieszone, falujące na wietrze sznurki (podstawowe tworzywo koroneki plecionek ludowych) miały zachęcić odbiorców do zanurzenia się w ich gąszczu, gdzie ukryte zostałyinteraktywne stanowiska i eksponaty – nieoczywiste i fascynujące skarby Małopolski. Aranżacjawewnętrznej wystawy umożliwiała odbiorcom poszukiwania – na własną rękę – powiązań międzyprzywołanymi miejscami – zabytkami i tytułowymi twarzami projektu, które dla autorów wystawy byłyimpulsem do szerszych rozważań nad zjawiskami takimi, jak interpretacja historii, iluzja czy fenomenmuzealizowania rzeczywistości. Z myślą o odbiorcach poszukujących dodatkowych informacjii przewodnika po ekspozycji przygotowano odpowiednie materiały: dedykowaną ulotkę oraz panelinformacyjny zlokalizowany w pobliżu instalacji.Wystawa została skonstruowana z elementów modułowych umożliwiających jej ewentualną dalsząeksploatację – jako ekspozycji promującej Małopolskę przy okazji wydarzeń międzynarodowych lubpromocji w regionach partnerskich (jak np. Dni Małopolski w Brukseli). Strona 9 z 19
 10. 10. Szczegółowy wykaz oraz opis elementów instalacji i ich wykonawców zawiera załącznik nr 4.Planowany rezultat: 36 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 43 700 odbiorcówŹródła weryfikacji: każdego dnia w wyznaczonych godzinach obsługa wystawy zliczała odbiorcówwystawy, na podstawie wykonanych szacunków została wyliczona liczba zwiedzających.Komentarz:Dzięki dobrej lokalizacji oraz intrygującej formie wystawy, udało się zainteresować większą liczbęodbiorców niż początkowo szacowano. Za szczególny sukces należy uznać fakt, że wystawa byłaentuzjastycznie odbierana przez wszystkie grupy wiekowe, zarówno wśród odbiorców polskich, jaki turystów zagranicznych.3. Cykl 12 filmów dokumentalnychPostacie i obiekty wybrane do prezentacji w ramach projektu zostały przedstawione w cyklupoświęconych im dwunastu filmów dokumentalnych. Scenariusz każdego z odcinków powstał napodstawie opracowań naukowych, konsultacji merytorycznych oraz materiałów archiwalnych. Zdjęciazostały zrealizowane w obiektach których dotyczyły, narracja cyklu prowadzona była przez dwóchhistoryków wcielających się w role dociekliwych „detektywów przeszłości” – Macieja Mieziana i LeszkaSybilę. Filmy prezentowane były podczas majowego „weekendu z zabytkami” w obiektach, o którychopowiadają. Projekcje filmów odbywały się także w ramach krakowskiej wystawy (na terenie KinaKijów). Cały cykl był również emitowany w TV Kraków oraz na portalu Dni Dziedzictwa w okresiebezpośrednio poprzedzającym „weekend z zabytkami” i prezentację wystawy.W realizacji poszczególnych odcinków brali udział przedstawiciele gospodarza danego obiektu orazokoliczni mieszkańcy. Każdy z filmów stanowi materiał, który znacząco przyczynia się do budowanialokalnej tożsamości kulturowej, a także umożliwia promocję samego obiektu wśród szerokiego kręgówodbiorców.Planowany rezultat: 300 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 600 000 odbiorcówŹródła weryfikacji: dane TVP Kraków o oglądalności audycji z filmami dokumentalnymi.Komentarz:Dzięki emisji cyklu filmów dokumentalnych w dobrym czasie antenowym udało się uzyskać wyższąoglądalność niż początkowo zakładano. Wynik ten wskazuje także na potencjalnie dużezainteresowanie telewidzów analogicznymi produkcjami.4. Portal internetowyJednym z narzędzi promocyjnych, a zarazem źródłem informacji o projekcie i kulturowym dziedzictwieMałopolski stał się internetowy portal dziedzictwa prezentujący obiekty i trasy zwiedzania wszystkichdotychczasowych edycji Dni. Zawiera także opracowania poświęcone zabytkom (w tym m.in.przewodniki do pobrania w formacie PDF) i mapy. Poza obiektami Dni Dziedzictwa portal promowałtakże te szlaki turystyczno-kulturowe, na których znajdowały się obiekty tegorocznej edycji wydarzenialub przebiegające w pobliżu. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat danegozabytku została ponadto opracowana i udostępniona bibliografia pozycji książkowych oraz materiałówźródłowych. Portal ma charakter interaktywny: może być współtworzony przez użytkowników,publikujących własne relacje, opinie, komentarze oraz zdjęcia.Planowany rezultat: 15 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 23 312 odbiorcówŹródła weryfikacji: Dane z internetowych narzędzi statystycznych (program Google Analytics zliczającypodstawowe dane o odwiedzinach strony WWW) Strona 10 z 19
 11. 11. Komentarz:Osiągnięty rezultat odnosi się do liczby unikalnych użytkowników w okresie 01.02–28.06.2011 r.Największą odwiedzalność strony zanotowano w okresie kampanii promocyjnej (01–15.05.11),wówczas witryna zgromadziła 14 576 unikalnych użytkowników.5. Kampania promocyjna (Małopolska, Śląsk)Działania promocyjne stanowią istotny moduł realizacyjny projektu. Ze względu na wysoki stopieńatrakcyjności obiektów i tematów prezentowanych w ramach projektu kampania promocyjnarealizowana była w dwóch wymiarach: informacyjnym oraz wizerunkowym.Strategia działań promocyjnych dla projektu została opracowana w oparciu o badania ruchuturystycznego w Małopolsce (źródło: „Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy”,Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008) oraz raporty z badań ankietowych uczestnikówpoprzednich edycji Dni Dziedzictwa (źródła własne MIK). Zawarte w nich dane wskazują na fakt, iż DniDziedzictwa cieszą się dużą rozpoznawalnością, zwłaszcza wśród mieszkańców Krakowa – dla nichwięc promocja jest przede wszystkim źródłem informacji o programie i obiektach wybranych doprezentacji w kolejnej edycji Dni. Druga, mniej liczna grupa (częściej w Małopolsce niż w Krakowie)nie zna jeszcze oferty Dni Dziedzictwa – do nich kierowano działania wizerunkowe, mające na celuzaciekawienie ofertą i rozbudzenie chęci skorzystania z „zaproszenia do poznawania Małopolski”.Można także uznać, że kampania promocyjna tego typu wydarzeń ma także wymiar społeczny,uświadamiając bogactwo kulturowe regionu.Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie i rosnący udział w Dniach Dziedzictwa mieszkańcówŚląska przeprowadzono – poza utrzymaną na dotychczasowym poziomie promocją regionalną –kampanię reklamową na terenie Aglomeracji Śląskiej. Dodatkowym powodem prowadzenia kampaniipromocyjnej na Śląsku stała się lokalizacja części oferty programowej na terenie graniczącychz województwem śląskim powiatów: olkuskiego i oświęcimskiego.W ramach kampanii zrealizowano następujące działania promocyjno-reklamowe:- reklama w prasie - wydanie specjalnie opracowanego dodatku z wybranymi punktami programuimprezy, opisem udostępnionych obiektów, praktycznymi informacjami ułatwiającymi zwiedzaniei dotarcie do wybranych obiektów, dystrybuowanego w 3 dziennikach o zasięgu regionalnym;- reklama w Internecie – publikacje w lokalnych serwisach samorządowych i społecznościowych,mailing, kampania wizerunkowa w wybranym portalu;- kampania outdoorowa - program imprezy był promowany poprzez billboardy (Kraków i Śląsk) orazplakaty i ulotki;- kampania radiowa;- emisja zwiastuna filmowego zapowiadającego Dni w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych.W mediach tradycyjnych i elektronicznych ukazało się ok. 175 publikacji dotyczących projektu, w tym:- Internet - ok. 150 odniesień do wydarzenia w mediach elektronicznych (artykuły, zapowiedzi, relacjem.in.: Wirtualna Polska serwis Kultura i Turystyka, Interia Turystyka, gazeta.pl Kraków, Czas Dzieci,Miasto Dzieci, onet.pl), lokalnych serwisach samorządowych (olkusz.pl, kety.pl) i społecznościowych,serwisach tematycznych;- Prasa - ok. 15 publikacji w prasie (m.in. miesięcznik Karnet, prasa codzienna: Dziennik Polski, GazetaKrakowa, Gazeta Wyborcza, lokalne periodyki: Głos Ziemi Oświęcimskiej, Tygodnik Nowosądecki,Przegląd Olkuski);- Radio i TV - ok. 10 materiałów w radio i TV (audycje, wywiady, zapowiedzi, relacje m.in. w RadioKraków, Radio Eska i Plus, Radio Złote Przeboje, Radiofonia, TVP Kraków, TV Krak, TV Krynica).Szczegółowe zestawienie publikacji dotyczących projektu („ech medialnych”) znajduje się w załącznikunr 5.Planowany rezultat: 1 000 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 2 000 000 odbiorców Strona 11 z 19
 12. 12. Źródła weryfikacji: Analizy wykonawcy Kampanii, dane dostarczone przez podmioty realizującekampanię promocyjnąKomentarz:Szczegóły dotyczące odbiorców poszczególnych działań promocyjnych:- reklama w prasie – insert: 299 850 (zainsertowanych 199 900 egz. x 1,5);- reklama w Internecie: ok. 1 200 000 odsłon kreacji;- kampania outdoorowa: ok. 700 000 osób, które zapamiętały kampanię reklamową;- kampania radiowa: ok. 500 000 odbiorców;- ulotki: ok. 35 000 odbiorców.6. 12 mini-przewodnikówDla wszystkich 12 prezentowanych w ramach majowego finału obiektów przygotowano bezpłatnewydawnictwa edukacyjne popularyzujące dziedzictwo Małopolski. Opracowane zostały wersje dladorosłych i dzieci.Każdy z przewodników dla dorosłych opisywał zarówno prezentowane miejsce (jego historię i wartośćartystyczną) jak również związaną z nim postać (ze szczególnym naciskiem na związki z danymmiejscem oraz rolę jaką odegrała w historii danego zabytku). Warto podkreślić, że tekstyprzewodników są nie tylko ciekawym i kompetentnym przewodnikiem po konkretnym miejscu orazanegdotyczną opowieścią o losach wybranych postaci, ale również rodzajem prezentacji ciekawychi ważnych dla regionu zagadnień historycznych i kulturowych (np. chłopomania, kultura lat 60. XX w.,iluzjonizm barokowy, sztuka współczesna i wiele innych).Przewodniki dla dzieci zostały przygotowane przez historyków sztuki specjalizujących się w pracyz młodym odbiorcą. Przekazywały wiedzę o danym obiekcie oraz postaci w ciekawej formie zagadeki łamigłówek.Wszystkie wydawnictwa edukacyjne dostępne były nieodpłatnie w punktach informacyjnych czynnychw czasie majowego weekendu przy prezentowanych obiektach. Wszystkie wydrukowane materiałyedukacyjne, które nie zostały rozdystrybuowane w czasie majowego weekendu, zostały przekazanegospodarzom obiektów. Będą oni posługiwać się nimi w działaniach informacyjnych i promocyjnych,przestrzegając zasady nieodpłatnej dystrybucji. Osoby, które nie dotarły do prezentowanych miejscw czasie majowego weekendu, mają możliwość pobrania przewodników w formie PDF-ów z portaluinternetowego Dni Dziedzictwa.Planowany rezultat: 27 000 odbiorcówOsiągnięty rezultat: 27 000 odbiorcówŹródła weryfikacji: nakład, który został przekazany uczestnikom7. Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski” z wystawą pokonkursowąKonkurs adresowany był do nauczycieli gimnazjów (kategoria – najlepszy scenariusz warsztatowy)oraz do ich uczniów (kategoria – najlepsza praca plastyczna). Dla nauczycieli warunkiem przystąpieniai uczestnictwa w konkursie był udział w sesjach przygotowawczych w Krakowie, stworzeniescenariusza warsztatów eksplorujących wybrany temat oraz przeprowadzenie tychże warsztatóww swojej szkole. Dla uczniów warunkiem uczestnictwa był udział w warsztatach oraz przygotowaniewłasnej wypowiedzi plastycznej. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali i realizowali projektyedukacyjne dla uczniów w swoich szkołach. Ich efektem były prace plastyczne wykonane przezgimnazjalistów oraz scenariusze zajęć napisane przez nauczycieli.Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i scenariuszowego odbyło się podczas inauguracjiprojektu Twarzy Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Po uroczystości zaproszonouczestników konkursu na wernisaż wystawy. Wystawie towarzyszył katalog (w wersji cyfrowej,dostępny na stronie internetowej projektu), w którym znalazły się nagrodzone prace plastyczne oraznajlepsze scenariusze nauczycieli. Strona 12 z 19
 13. 13. Do konkursu zgłosiło się 29 szkół, 56 nauczycieli, z czego w warsztatach wzięło udział 41 nauczycieli.w kilkumiesięcznym konkursie uczestniczyło około 300 uczniów. Nadesłano 22 scenariusze oraz 60prac plastycznych. Łącznie przyznano 102 nagrody. Nagrodzono 4 szkoły, 11 nauczycieli, 8 uczniówindywidualnie, 79 grupowo.Pełna lista laureatów znajduje się w załączniku nr 6.Katalog wystawy dostępny jest pod adresem: http://2011.dnidziedzictwa.pl/konkurs/Planowany rezultat: 2150 odbiorców / uczestnikówOsiągnięty rezultat: 2150 odbiorców / uczestnikówŹródła weryfikacji: listy obecności na warsztatach i zajęciach realizowanych w ramach konkursu, liczbawejść na wystawę.Komentarz:Osiągnięte wskaźniki odnoszą się do uczniów (ok. 300) oraz nauczycieli (41), biorących udziałw warsztatach i zajęciach przygotowując prace do konkursu, uczestników gali inaugurującej projekt 13maja (300 osób), w czasie której rozdano nagrody oraz odbiorców wystawy pokonkursowej (ok. 1510osób - oszacowano ma podstawie frekwencji w Kinie Kijów 14 i 15 maja).WNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH I REKOMENDACJECo roku w trakcie finału projektu Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego wykonywane są badaniaankietowe uczestników, służące ocenie wydarzenia oraz poznaniu oczekiwań odbiorców. Badania teprzeprowadzono także w celu ewaluacji projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego– uczestnicy „weekendu z zabytkami” w poszczególnych obiektach oraz zwiedzający wystawęplenerową Powiązania na Małym Rynku w Krakowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiet.Ze względu na wagę współpracy z podmiotami i instytucjami lokalnymi, wspólne wypracowywanieprogramu wydarzeń i rozwiązań logistycznych, konieczne było przeprowadzenie spotkańewaluacyjnych z gospodarzami oraz organizacjami współpracującymi.Formularz ankiety dotyczącej „weekendu z zabytkami” wraz z szczegółową prezentacją wynikówdostępny jest pod adresem:http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/06/21/twarze-malopolski-mddk-raport-ewaluacyjny/Prezentacja wyników ankiety dotyczącej wystawy plenerowej Powiązania dostępna jest pod adresem:http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/06/21/wystawa-powiazania-mddk-wyniki-sondazu-ankietowego/Wyniki badań ankietowych z wcześniejszych edycji (2009 i 2010) Małopolskich Dni DziedzictwaKulturowego, wykorzystane w raporcie w celach porównawczych dostępne są na stronie:http://badania-w-kulturze.mik.krakow.plWnioski z badań ewaluacyjnych  „Weekend z zabytkami”Zdecydowana większość uczestników bardzo wysoko oceniła atrakcyjność wybranych zabytków/miejscoraz oprowadzania z przewodnikami. Inne punkty programu w obiektach (koncerty, wystawy i in.)również zostały ocenione wysoko, jednak stosunkowo spora liczba badanych (ok. 30%) zaznaczyłaodpowiedź „nie mam zdania”, co w opinii zespołu projektowego świadczy o przywiązaniu odbiorcówDni Dziedzictwa do tradycyjnych form prezentacji zabytków. W pytaniu o typy obiektów, któreankietowani najchętniej zwiedziliby w ramach Dni Dziedzictwa, najwięcej z nich zaznaczyło obiektysakralne (ponad 40%), architekturę drewnianą oraz ludową (ponad 40%), muzea i architekturęrezydencjonalną (dwa ostatnie typy po ok. 35%). Odpowiedzi te, choć potwierdzają powszechne Strona 13 z 19
 14. 14. znaczenie pojęciowe ‘zabytku’, nie w pełni znajdują odzwierciedlenie w zestawieniu tegorocznej liczbyuczestników w prezentowanych obiektach – dwa muzea (Rydlówka oraz Muzeum Kłosińskiego) miałynajniższe wskazania, kościoły odwiedzane były chętnie, ale prawdziwym sukcesem frekwencyjnymokazały się (poza Pałacem w Ryczowie, który cieszył się największym powodzeniem) Sanatorium„Partia” w Krynicy-Zdroju oraz Pustynia Błędowska (choć architektura współczesna i obiektyprzyrodnicze wskazywane były rzadziej niż inne typy).Dla ponad połowy badanych decyzja o udziale w „weekendzie z zabytkami” związana była główniez pozytywnymi doświadczeniami uczestnictwa w poprzednich edycjach Małopolskich Dni DziedzictwaKulturowego. Prawie 70% badanych brało udział w co najmniej jednej wcześniejszej edycji. Obawyniki świadczą o wypracowanej marce wydarzenia.Prawie wszyscy ankietowani uważali, że Dni Dziedzictwa zapewniają interesującą ofertę weekendowądla całej rodziny oraz promują Małopolskę i umożliwiają poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu.Opinie dodatkowe:- „Nie można oczekiwać lepszej obsługi, przewodników! Zasługują na najwyższą ocenę. Doskonałaorganizacja, koncerty na wysokim poziomie, doskonałe opracowanie.”- „Świetnie prowadzone warsztaty dla dzieci.”- „Więcej obiektów znajdujących się w rękach prywatnych, niedostępnych na co dzień”- „Powinny być dodatkowe warsztaty dla mieszkańców z okolicy obiektu.”- „Zbyt krótki czas na przejazd między poszczególnymi obiektami/wydarzeniami”- „Do niektórych miejsc trudno jest dojechać bez samochodu. Potrzeba transportu zorganizowanego.”  Wystawa plenerowa Powiązania w KrakowieDuży sukces frekwencyjny wystawy oraz wyniki obu ankiet potwierdzają słuszność decyzjio wprowadzeniu tego modułu do projektu oraz o wykorzystaniu go nie tylko w celu wzmocnieniapromocji wydarzenia, ale także jako niezależnego działania zachęcającego do aktywnego poznawaniadziedzictwa kulturowego Małopolski.Wyniki ankiety przeprowadzonej w obiektach wskazują, że około 32% uczestników „weekenduz zabytkami” widziało wystawę, z czego 59% oceniło ją pozytywnie.Zdecydowana większość ankietowanych na wystawie uznała ją merytorycznie interesującą,artystycznie zaciekawiającą oraz zachęcającą do interakcji. Najwięcej osób trafiło na wystawęprzypadkiem, zaciekawione nietypową bryłą w przestrzeni Małego Rynku, co potwierdza założeniazespołu i projektantów instalacji co do wyboru lokalizacji na turystycznym szlaku komunikacyjnymoraz nowoczesnej i intrygującej formy.Więcej niż połowa badanych nie słyszała wcześniej o Dniach Dziedzictwa, a jednocześnie prawiewszyscy ankietowani zadeklarowali chęć udziału w wydarzeniu. Udało się więc dotrzeć do odbiorców,którzy nie mieli okazji zetknąć się z informacją o projekcie przekazywaną kanałami strictepromocyjnymi. Liczną grupę stanowili wśród nich turyści zagraniczni, którzy docenili dwujęzycznemateriały oraz bardzo entuzjastycznie wypowiadali się o tak nowatorskim promowaniu dziedzictwakulturowego. Sukces wystawy, która opierała się na grze skojarzeń i zachęcała do przyjęcianiekonwencjonalnych form uczestnictwa w poznawaniu regionu, potwierdzają także głosy turystówpolskich i mieszkańców Krakowa – zdecydowana większość uznała, że tego rodzaju działaniaartystyczne oraz edukacyjne skutecznie promują Małopolskę i turystykę kulturową.Opinie dodatkowe:- „Jestem zachwycony instalacją na Małym Rynku. Wreszcie prezentacja zabytków nienachalna,inspirująca, zabawna, wciągająca w grę, a co rzadko spotykane: przemyślana od a do z, włączniemateriałami drukowanymi w tym samym stylu i do wykorzystania na później. SUPER!, brawa dlatwórców i gratulacje dla wykonawców.”  Cykl 12 filmów dokumentalnychCykl filmów dokumentalnych o obiektach i „twarzach” projektu dwukrotnie przekroczył zakładanąoglądalność. Uśredniony wynik dla jednego filmu to 50 000 widzów. Z ankiet przeprowadzonychw obiektach wynika, że 34% obejrzało jeden lub więcej filmów, a 65% z nich oceniło je wysokoi bardzo wysoko. Niewielu z 600 000 widzów całego cyklu wzięło udział w „weekendzie z zabytkami”,ale ich edukacyjny i popularyzatorski efekt ma charakter długofalowy i jest nie do przecenienia. Strona 14 z 19
 15. 15.  Portal internetowyWyniki ankiety przeprowadzonej w obiektach wskazują, że około 64% uczestników „weekenduz zabytkami” weszło na stronę dnidziedzictwa.pl, z czego 80% oceniło portal pozytywnie. Blisko 50%ankietowanych wskazywało stronę internetową wydarzenia jako główne źródło informacji, a wrazz innymi portalami łączna suma wskazań na treści internetowe wynosi 64%, co daje najwyższy wynikw ostatnich 5 latach. Świadczy to zarówno o wzroście znaczenia Internetu jako medium, jak i większejatrakcyjności portalu dnidziedzictwa.pl.  Kampania promocyjnaBlisko 40% ankietowanych jako główny powód wzięcia udziału w projekcie wskazało zainteresowaniemateriałami promocyjnymi. 91% wysoko i bardzo wysoko oceniło materiały informacyjne dotycząceprojektu (w tym 12 mini-przewodników po obiektach).W analizie ankiet zauważono także wyraźny wzrost wskazań na billboardy, plakaty oraz ulotkęz programem. Główną funkcję informacyjną przejął Internet, ale wysokie wyniki materiałówgraficznych świadczą o zwiększeniu rozpoznawalności oraz zauważalności kampanii promocyjnej. Jestto bezpośrednim rezultatem zmiany identyfikacji wizualnej Dni Dziedzictwa oraz dobrego wyborumiejsc ekspozycji.Mniejsze niż w ubiegłych latach wskazania na dodatek prasowy potwierdzają wnioski dotyczącewzrostu znaczenia Internetu oraz związane są z zauważalnym przez wydawców spadkiem czytelnictwaprasy. Porównując wyniki ubiegłoroczne, zauważalny jest wzrost wskazań na ulotkę z programem jakoźródło informacji.  OdbiorcaPrawie 70% ankietowanych w czasie „weekendu z zabytkami” deklarowało uczestnictwow poprzednich edycjach Dni Dziedzictwa, a 50% wskazywało wcześniejsze pozytywne doświadczeniajako główny powód udziału w wydarzeniu w 2011 roku. Około 20% uczestników stanowiły rodziny /grupy z dziećmi, co stanowi spadek w porównaniu z latami ubiegłymi (25% w 2010 r. oraz 42%w 2009 r.). Większość ankietowanych uczestników to, podobnie jak w latach ubiegłych, kobiety (65%)z wyższym wykształceniem (70%). Zmiany odnotowano w wieku uczestników – kilkuprocentowyspadek w przedziałach 26-45 lat oraz 46-65 lat na rzecz grup do 18 lat oraz 19-25 lat. Najwięcejuczestników (40%) to osoby w wieku 26-45 lat (podobnie jak w latach ubiegłych). Dominującą grupęstanowią mieszkańcy Krakowa (ponad 50%), ale zauważalny jest spadek w stosunku do lat ubiegłych(70% w 2010 r. oraz 61% w 2009 r.) na rzecz innych miast w Małopolsce (20% w 2011 r., 12%w 2010 r., 15% w 2009 r.) oraz osób spoza regionu (12% w 2011 r., 9% w 2010 r., 5% w 2009 r.).Najwięcej osób spoza Małopolski to mieszkańcy województwa śląskiego (prawie 60%).Zgodność rezultatów i efektów z celami projektuAnaliza wyników obu ankiet oraz rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami i zespołem prowadzą doogólnego wniosku, że poszczególne elementy projektu oraz jego realizację należy uznać za udane.  Skuteczność w wymiarze ilościowym (produkty oraz rezultaty projektu)Wszystkie produkty projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Prognozowane rezultatyzostały przekroczone – mimo mniejszej niż szacowano liczby odbiorców „weekendu z zabytkami”,dzięki zwiększeniu rezultatów wystawy plenerowej oraz cyklu 12 filmów dokumentalnych,zaangażowano do uczestnictwa prawie dwukrotną w stosunku do planowanej liczbę odbiorców –670 590 osób. Zgodnie z szacunkami, uczestnikami byli zarówno mieszkańcy miasta i regionu, jaki turyści krajowi i zagraniczni.  Skuteczność w wymiarze jakościowym (zgodność z celami projektu) Strona 15 z 19
 16. 16. Cel ogólny projektu, tj. wzrost konkurencyjności Małopolski poprzez wzbogacenie jej atrakcyjnościturystycznej, realizowane jako wykorzystanie strategicznego zasobu regionu, jakim jest jegodziedzictwo kulturowe, został osiągnięty poprzez zorganizowanie wielomodułowej imprezy w formulefestiwalu dziedzictwa (imprezy kulturalne w 12 obiektach / miejscach z dedykowanym programemzwiązanym z postacią, wystawa plenerowa, cykl filmów dokumentalnych oraz konkurs plastyczny).Założeniem projektu był rozwój cyklicznego programu Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jakomarkowego produktu regionalnego nakierowanego na promocję zasobów dziedzictwa kulturyMałopolski oraz budowanie form aktywnego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Małopolski,a także odwiedzających region turystów. Cel ten został osiągnięty, na co wskazuje wysokarozpoznawalność marki Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako produktu promującegodziedzictwo kulturowe regionu, wysokie oceny poszczególnych modułów tegorocznej edycji orazpozytywne opinie dotyczące efektów programu. Wyniki ankiet pokazują, że zdecydowana większośćodbiorców uważa, że Dni zapewniają interesującą ofertę dla całej rodziny i umożliwiają poznawaniedziedzictwa kulturowego Małopolski. O ustalonej marce Dni Dziedzictwa świadczyć może fakt, iżpomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (złe prognozy na weekend oraz ulewne deszcze15 maja) wiele osób zdecydowało się wybrać w trasę i wziąć udział w programie.Projekt ukazał wartości tradycji i skarbów dziedzictwa kulturowego poprzez wprowadzanie ich dowspółczesnej świadomości oraz w obieg życia społecznego. Dzięki wprowadzeniu nowych elementówudało się pozyskać nowych odbiorców oraz zwiększyć zasięg terytorialny kampanii promocyjneji informacyjnej. Wystawa czasowa na Małym Rynku w Krakowie spotkała się ze znakomitymprzyjęciem zarówno mieszkańców i turystów, jak i artystów oraz historyków sztuki. Gruntowną wiedzęna temat obiektów, miejsc, zabytków dostarczały różnorodne materiały edukacyjne i promocyjne, copozwoliło na pogłębienie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie Małopolski. Dużezainteresowanie projektem, a także zauważalność kampanii promocyjnej potwierdzają, że zmianaidentyfikacji wizualnej i wykreowanie nowoczesnego wizerunku dziedzictwa kulturowego pozytywniewpłynęły na odbiór projektu oraz odświeżyły jego formułę. Szeroka promocja obejmowałanajskuteczniejsze metody dotarcia do potencjalnych odbiorców, a wyprzedzając o kilka tygodni finałprojektu, zwiększyła szansę na bardziej świadomy odbiór programu. Stało się to szansą na pogłębieniewiedzy o dziedzictwie kulturowym w wybranym przez odbiorcę aspekcie. Dzięki emisji cyklu filmówTwarze Małopolski w Telewizji Kraków oraz szerokiej promocji w Internecie udało się dotrzeć donowych odbiorców, a zaobserwowany wzrost udziału turystów ze województwa śląskiego świadczyo dużym zainteresowaniu ofertą turystyki kulturowej regionu oraz o skuteczności odbytej kampaniipromocyjnej.Rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami obiektów dowodzą, że podjęte w ramach Dni Dziedzictwadziałania przywołały zapomniane tradycje, przypomniały o przesuniętym na dalszy plan lokalnymdziedzictwie kulturowym, które włączone w obieg życia społecznego buduje poczucie tożsamości. DniDziedzictwa umożliwiły mieszkańcom miast i obszarów wiejskich nie tylko uczestnictwow interesującym programie artystyczno-edukacyjnym, ale także stały się dla społeczności lokalnychszansą uświadomienia własnych zasobów oraz uruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania.Wielokrotnie, spotykano się z zaskoczeniem mieszkańców, którzy nie wiedzieli o istnieniu zabytkuw okolicy lub o jego znaczeniu dla regionu.W fazie przygotowania i realizacji projektu mocno zaangażowane były lokalne środowiska, gospodarzeobiektów, administracja samorządowa, instytucje kultury, stowarzyszenia i grupy pasjonatów. DniDziedzictwa stają się dla społeczności lokalnych szansą uświadomienia sobie własnych zasobów orazuruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania. Jak pokazują poprzednie edycje, także i w tymroku praca z gospodarzami obiektu i władzami samorządowymi zaowocowała poprawą relacji orazwpłynęła na plany związane z użytkowaniem prezentowanego w czasie Dni zabytku. W kilkuprzypadkach wspólna praca nad programem Dni Dziedzictwa była impulsem do stworzenia możliwościdla stałej współpracy między jednostkami na rzecz efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu.Przykładem niech będzie realizacja projektu w pałacu w Ryczowie, gdzie – dzięki inicjowanym przezMIK spotkaniom roboczym z gospodarzami obiektu, przedstawicielami gminy Spytkowice, dyrektorkąszkoły w Ryczowie oraz mieszkańcami – powołano fundację „Pałac w Ryczowie” oraz zawiązanoStowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi. Celem obu inicjatyw jest wzrost znajomości lokalnejhistorii oraz budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców m.in. poprzez wspólne powołanie Izby Strona 16 z 19
 17. 17. Regionalnej gromadzącej pamiątki po generale Zygmuncie Piaseckim oraz dokumentów i sprzętówzwiązanych z historią wsi.Kolejnym przykładem jest zaangażowanie instytucji uczestniczących w tworzeniu programu „weekenduz zabytkami” w dolinie Racławki i wspólna praca nad rzecz aktywnej turystyki, które zaowocowałyinicjatywą powołania koalicji na rzecz dolinek podkrakowskich znajdujących się na terenie dwóchgmin: Krzeszowice i Zabierzów.Dodatkowo, warto wspomnieć o wzroście świadomości gospodarzy obiektów dotyczącejodpowiedzialności za ochronę zabytku. Za przykład niech posłuży Sanatorium Patria oraz stopniowe –narastające wraz z postępem prac nad programem wydarzeń – zainteresowanie władz UzdrowiskaKrynica-Żegiestów SA gruntownym remontem obiektu. Wydaje się, że przed włączeniem do projektu„Twarze Małopolski”, nie doceniono znaczenia, a co za tym idzie nie dostrzeżono możliwościwykorzystania historyczno-kulturowych walorów zabytku.RekomendacjeRekomendacje dla przyszłych edycji Dni Dziedzictwa oraz podobnych projektów opierają się nauwagach zawartych w ankietach ewaluacyjnych, doświadczeniach zespołu z realizacji projektu orazrozmowach z współorganizatorami.1. Zmiana terminuPodobnie jak w ubiegłych latach, wśród odbiorców „weekendu z zabytkami” pojawiły się głosysugerujące zmianę majowego terminu Dni Dziedzictwa ze względu na współwystępowanie z innymiwydarzeniami w regionie o podobnym charakterze (np. Noc Muzeów), kumulację wydarzeń społeczno-religijnych (przede wszystkim Pierwsze Komunie oraz inne wynikające z kalendarza liturgicznego) orazzagrożenia intensywnymi opadami (także powodziami) i nagłymi spadkami temperatury. Spośródankietowanych osób, które opowiedziały się za zmianą, większość wskazała termin czerwcowy.Gospodarze obiektów (szczególnie sakralnych) również sugerowali przesunięcie realizacji na czerwiec.2. Wydłużenie czasu trwaniaJednoczesna realizacja programu wydarzeń w 12 obiektach jest ogromnym przedsięwzięciemorganizacyjnych. O ile w tegorocznej edycji nie było to powodem problemów natury logistycznej, wieluodbiorców „weekendu z zabytkami” narzekało na brak możliwości uczestnictwa w programie wydarzeńkilku obiektów. Zbyt duże odległości między prezentowanymi zabytkami, trudności z transportem orazzależność od przewoźników, wpływają na ograniczenie dostępności turystów do więcej niż kilkupunktów programu. Zgodnie z głosami większości uczestników optujących za zmianą, rekomenduje sięrozszerzenie formuły na dwa kolejne weekendy. Umożliwi to odbiorcom wzięcie udziału w programiezwiedzania i wydarzeń w większości prezentowanych obiektów (a tym samym wpłynie na zwiększeniefrekwencji), ułatwi pracę zespołu (rozłożenie sił i zasobów kadrowych) oraz wzmocni działaniapromocyjne (wydarzenia pierwszego weekendu promują następny).3. Zorganizowanie transportu między obiektamiZaproponowanie uczestnikom Dni Dziedzictwa przejazdów (w miarę możliwości bezpłatnych) międzyobiektami zwiększy dostępność obiektów położonych poza głównymi trasami oraz umożliwi ich szersząprezentację dla turystów niezmotoryzowanych.4. Wybór obiektu pozwalający na współpracę z instytucjami znajdującymi się w jego bezpośrednimotoczeniuPo raz pierwszy zaproszono zwiedzających do obiektu przyrodniczego, któremu nie towarzyszyłozaplecze logistyczne (budynki instytucji publicznych, gastronomia, zaplecze sanitarne) – RezerwatuPrzyrody „Dolina Racławki”. Program wydarzeń realizowany był we wsi Dubie (gdzie zaczynają sięścieżki dydaktyczne i szlak turystyczny po dolinie), w której nie było żadnej instytucji kultury,a społeczność lokalna nie jest przywiązana do swojego otoczenia przyrodniczego. Organizatorzyi gospodarze miejsca liczyli głównie na zainteresowanie turystów. Ogromne zaangażowanie (ZespołuMałopolskich Parków Krajobrazowych, Hufca ZHP Krzeszowice, Nadleśnictwa Krzeszowice, UrzęduGminy Krzeszowice oraz Kół Gospodyń Wiejskich) w przygotowania atrakcyjnego program artystyczno-edukacyjny oraz zorganizowanie bezpłatnego transportu okazały się niewystarczające by przyciągnąć Strona 17 z 19
 18. 18. uczestników. Na dodatkową niekorzyść działały niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewne deszczedrugiego dnia „weekendu z zabytkami”).Podobnym w charakterze obiektem była Pustynia Błędowska, która jednak – dzięki ogromnemuwsparciu lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych z gminy Klucze – okazała się frekwencyjnymsukcesem. Współpraca ze społecznością lokalną bezpośrednio związaną z prezentowanym miejscemodznaczała się ogromnym zaangażowaniem wszystkich stron oraz pozwoliła na organizacjęprawdziwego święta dziedzictwa. W przypadku „Doliny Racławki”, mimo wsparcia odległych o 10 kminstytucji w Krzeszowicach, brak partnerów w miejscu odbywających się imprez, zaważył nanajsłabszej popularności tego miejsca wśród wszystkich prezentowanych w projekcie.5. Zwiększenie oddziaływania lokalnej promocjiW związku z przeważnie niewystarczającą dystrybucją materiałów promocyjnych (ulotki z programemi plakaty) w gminach objętych projektem, rekomenduje się bliższą współpracę z przedstawicielamisamorządów terytorialnych w zakresie lokalnej promocji wydarzenia. Koordynatorzy wydarzeńw obiektach nie posiadają odpowiednich narzędzi do egzekwowania postanowień dotyczącychpromocji wynikających z umów o współpracy. Konieczny wydaje się nadzór oraz opieka dodatkowegopracownika zespołu projektowego, który odpowiedzialny byłby za współpracę z lokalnymi wydziałamipromocji. Strona 18 z 19
 19. 19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW1. Opis obiektów prezentowanych w ramach projektu.2. Szczegółowy opis programu zrealizowanego w każdym z prezentowanych obiektów w ramach„weekendu z zabytkami” 14 i 15 maja 2011 roku.3. Tabela zestawiająca liczbę uczestników wydarzeń kulturalnych w poszczególnych obiektach w czasie„weekendu z zabytkami” 14 i 15 maja 2011 roku.4. Szczegółowy wykaz oraz opis elementów instalacji artystycznej Powiązania.5. Zestawienie publikacji dotyczących projektu w mediach tradycyjnych i elektronicznych.6. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie „Skarby Małopolski”.7. Harmonogram prac w projekcie w ujęciu miesięcznym.8. Wybrana dokumentacja fotograficzna projektu.9. Płyta CD/DVD z dokumentacją fotograficzną projektu, projektami materiałów graficznych orazelektroniczną wersją raportu i załączników. Strona 19 z 19

×