Antygrawitacja

antygrawitacja
Inspiracje dla amatorskich zespołów teatralnych
 Publikacja powstała w ramach programu
    „Dilettante – teatr w ruchu”
cZyM jESt   „Dilettante – teatr w ruchu” to program działający
         w ramach Małopolskiego Instytutu Kultury, prowa-
         dzony przez pasjonatów dla pasjonatów.

  „DiLEttantE  Nazwa programu wywodzi się z włoskiego dilettare,

  – tEatr    co znaczy „lubować się”, i określa osoby, które zaj-
         mują się czymś ze względu na zamiłowanie, a nieko-
         niecznie wykształcenie. Pracujemy właśnie z miłośni-
  w ruchu”?   kami teatru (instruktorami teatralnymi, nauczycielami,
         animatorami kultury, pedagogami), którzy prowadzą
         amatorskie zespoły teatralne, w swojej pracy wyko-
         rzystują elementy teatru albo uczą o teatrze. Zależy
         nam na tym, by przekazać im wiedzę i umiejętności,
         które ich rozwiną i pomogą im w pracy teatralnej.

         Jak to robimy?
         Na warsztatach z pedagogiki teatru pracujemy
         z uczestnikami nad teatrem cieni, improwizacjami,
         tworzeniem lalek teatralnych, głosem, techniką
         aktorską, reżyserią etiud czy przygotowywaniem
         całego spektaklu. Dodatkowo udzielamy konsultacji
         indywidualnych w szkołach, domach kultury, świetli-

2
cach wiejskich, by tworzone tam przestawienia były
inspirujące i coraz ciekawsze – zarówno dla aktorów,
jak i widzów. Mamy również stronę internetową,
na której gromadzimy bezcenne skarby: materiały
edukacyjne, scenariusze, opisy ćwiczeń itp., przydat-
ne w indywidualnych zmaganiach z materią teatru,
a co najważniejsze: raz w roku organizujemy festiwal
– trzydniowe źródło inspiracji teatralnych zarówno
dla instruktorów i ich grup, jak i dla nas – praktyków
i teoretyków teatru.

„Dilettante” jest miejscem wspólnych poszukiwań.
Wierzymy w pracę z nieprofesjonalistami, pasjonata-
mi teatru oraz w możliwość rozwoju, jaką każdemu
może dać teatr. Bo dobry teatr nie musi powstawać
w pięknych wnętrzach, nie musi być bardzo kosztow-
ny. By powstał, potrzebni są przede wszystkim piękni
ludzie i pasja. Potrzebni jesteście Wy – teatralni
dilettanti.
                             3
teatrakCje – wydarzenia       FestIwal teatrów ama-
 teatralne, happeningi, pokazy    torskICh „wózek tesPI-          oPraCowywanIe
spektakli itp. przygotowywane     sa” – wielkie czterodniowe     metoDologII – wspiera-
 przez uczestników aktualnej       święto teatru w jednej      jąc lokalnych instruktorów
 edycji „Dilettante” i realizowa-   z miejscowości w Małopolsce     w ich zmaganiach z mate-
ne w ich rodzinnych miejscowo-    podsumowujące roczną pracę      rią teatru, opracowujemy
 ściach, będące szansą zapre-     instruktorów i grup teatral-     sposoby pracy z amator-
 zentowania swoich osiągnięć      nych w ramach programu       skimi grupami teatralnymi
   lokalnej publiczności          „Dilettante”
     www.dilettante.pl         Centrum eDukaCjI
  strona Internetowa        teatralnej – tworzone wraz
 Programu – dla tych, którzy      z Teatrem Figur Kraków nowe
 w swojej pracy teatralnej czują   miejsce na mapie Krakowa propo-       DIlettante – pasjo-
  się opuszczeni; można tutaj   nujące ofertę edukacyjną dla dzieci,      naci i idealiści w imię
  znaleźć m.in.: opisy ćwiczeń  młodzieży i dorosłych; w programie      dostępnej dla wszystkich
 teatralnych, propozycje reper-  m.in.: stałe grupy teatralne prowa-       edukacji teatralnej
 tuarowe, adaptacje sceniczne   dzone przez aktorów TFK, warszta-
 literatury, materiały warsztato-  ty rytmiczne i pantomimy, wykłady
     we i edukacyjne      i lekcje o teatrze, teatr naukowy,
                       czytanie dramatów
4
kurs mIstrzowskI – pilota-
        żowy projekt „Dilettante” – cykl
        weekendowych spotkań warszta-              kulIsy – comiesięczne
        towych prowadzony przez wybra-             otwarte spotkania warsz-
        nych praktyków teatru z całego            tatowe, prowadzone przez
        świata, podnoszący kwalifikacje             zaproszonych artystów
        kadry programu oraz środowisk              (aktorów, reżyserów,
         teatralnych zainteresowanych            plastyków itp.), na których
        pracą pedagogiczną i tworzeniem             rozwijamy kreatywność
        ambitnej propozycji dla młodego            i zgłębiamy tajniki teatru;
               widza                   dla byłych uczestników
                                     „Pracowni” i nie tylko
 warsztaty
z PeDagogIkI
  teatru

                     PraCownIe – dwuletni            InDywIDualne
                     kurs warsztatowy dla in-         konsultaCje – dla
                    struktorów prowadzących         instruktorów i ich grup
                    amatorskie zespoły teatral-        teatralnych w poszcze-
                    ne, realizowany przez „Di-         gólnych miejscowo-
                    lettante” i aktorów Teatru            ściach
                        Figur Kraków
                                                   5
KiM ByŁ tESPiS  Warto zapamiętać imię Tespisa, bo to właśnie on wy-
           myślił teatr. Jak do tego doszło? W jego czasach (czyli
           w V wieku przed naszą erą) w Grecji ludzie czcili Dioni-
  i cO Z tyM    zosa – boga wina i urodzaju. Podczas obchodów jego
           świąt śpiewano pieśni chóralne, zwane dytyrambami.

  wÓZKiEM?     Znudzony ich monotonną formą Tespis wprowadził
           postać rozmawiającą z chórem, zwaną koryfeuszem
     ?? ?
           (przewodnikiem chóru). Tak wyłonił się pierwszy aktor,
           a wraz z nim – teatr. Tespis, chcąc podzielić się swoim
           odkryciem z innymi mieszkańcami Grecji, jeździł z wioski
           do wioski na wozie – zwanym właśnie wózkiem Tespisa.
      ?
           My nie wymyślamy teatru, ale chcemy dzielić się
      ?
           nim i wspólnie go odkrywać – właśnie dlatego nasz
           Festiwal nosi nazwę Wózek Tespisa. Podróżując po
           niewielkich miejscowościach Małopolski, dzielimy się
     ?
           swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z tymi, któ-
           rym zależy na jakości ich przedstawień. Zwieńczenie
           naszych spotkań, Festiwal „Wózek Tespisa”, pozwala
           nam raz w roku spotkać się, cieszyć swoją obecnością
           i docenić teatr – miejsce wspólnego świętowania.


6
Do tej pory „Wózek Tespisa” wyruszył w podróż
sześć razy: do Wolbromia (2003), Więcławic Starych
(2006–2007), Lanckorony (2008–2010). Gdzie dotrze
następnym razem? Zobaczymy…

„WÓZek teSPiSa”


→ to Festiwal bez nagród – bo nagrodą jest już samo
uczestniczenie, przeżywanie i współdziałanie.


→ to zwieńczenie rocznej pracy instruktorów i grup
teatralnych w ramach danej edycji „Dilettante”; pod-
czas Festiwalu uczestnicy biorą udział w warsztatach
prowadzonych przez zaproszonych artystów z całej
Polski i nie tylko. Dla wszystkich chętnych odbywają
się również warsztaty otwarte.

Festiwal kończy wielka akcja plenerowa – happening
z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu i pu-
bliczności.
/////////////////////////////////////////////                            7
antygrawitacja
  w tEatrZE
  Z czym kojarzy Wam się antygrawitacja? Z rakietą
  kosmiczną, piórkiem na wietrze, pierwszym spacerem
  po Księżycu, dmuchawcami? A co myślicie o antygra-
  witacji w teatrze? Niemożliwe?

  Właśnie szaleństwo takiego pomysłu skłoniło nas
  do jego podjęcia podczas tegorocznego Festiwalu
  „Dilettante”. Sami nie wiemy, czy da się bez pomocy
  maszyn czy kosmicznej energii oderwać od ziemi.
  Może to właśnie teatr stanie się trampoliną, która
  umożliwi dalekie loty, nic sobie nie robiące z przycią-
  gania ziemskiego?

  Antygrawitacyjny temat nasuwa myśl o rewolucji,
  odejściu od reguł, zmianie porządku. W taki też spo-
  sób postanowiliśmy podejść do tej książeczki. Cały
  zespół „Dilettante”, dosłownie wszyscy – aktorzy, re-

8
żyserzy, plastycy, muzycy, teatrolodzy, wolontariusze,
        pedagodzy cyrku, koordynatorzy (w liczbie jednego)
        – opisali na potrzeby tej publikacji swoje ulubione lub
        wymyślone przez siebie ćwiczenie antygrawitacyjne.
        W ten sposób chcemy Wam pokazać, że:


        → w teatrze nie ma rzeczy niemożliwych;
        → jeden temat można próbować rozgryźć na tyle
        sposobów, ile osób w grupie (i pewnie jeszcze więcej


      p
    p-u
        – wystarczy trochę dobrej woli i wyobraźnia);
   po
        → pracę nad spektaklem warto poprzedzić tema-
   lej
wk


        tycznymi ćwiczeniami, rozmowami, zabawami, które
tu
        pomogą Wam spojrzeć na dany temat z różnych per-
        spektyw, otworzyć się na wielość możliwości.

        Specjalna edycja książeczki „Dilettante” dla wyjątko-
        wych osób – zbiór niepowtarzalnych ćwiczeń i po-
        mysłów, które może wykorzystać w pracy teatralnej
        każdy – i mały, i duży.

        Zadanie z pozoru tak niemożliwe do wykonania jak
        osiągnięcie lewitacji. Czy się udało? Oceńcie sami!

                                     9
↓ roZgrZeWka ↓                     unieś jak najwyżej, a lewą opuść jak najniżej.
                               3. Podrzuć lekko piłkę lewą dłonią w kierunku prawej.
                               4. Złap piłkę w locie – chwyć ją prawą dłonią w naj-
                               wyższym punkcie lotu, dokładnie w momencie, kiedy
                               zatrzyma się na chwilę, zanim zacznie spadać.
                               5. Jeśli udało Ci się złapać piłkę, zamień ręce – opuść
                               prawą i unieś lewą. Powtórz ćwiczenie, wyrzucając
                               piłkę tym razem z prawej dłoni.
   → lewItujĄCa PIŁka                   6. Ćwiczenie powtarzaj tak długo, aż piłka wpadnie
   To ćwiczenie rozwija koordynację ruchów, poprawia    w stan lewitacji – delikatnie unosząc się, będzie lądo-
   koncentrację i relaksuje. Pomaga zarówno w nauce    wała w górnej dłoni bez wysiłku. (Piotr Idziak)
   żonglowania, jak i w kształtowaniu podstawowych
   umiejętności lewitacyjnych.               → sPrĘŻenIe / rozPrĘŻenIe
                               Stajesz w następującej pozycji: stopy w takiej odle-
   Do wykonania tego ćwiczenia potrzebujesz piłki do    głości, że każda z nich znajduje się na linii ramienia.
   żonglowania oraz dwóch rąk (lewej i prawej).      Jesteśmy zupełnie rozluźnieni. Dłonią rozmasowuje-
                               my splot słoneczny (okolice mostku). To w tym miej-
   1. Weź piłkę w lewą dłoń. Podrzuć kilka razy przed   scu następuje pierwszy ruch, a jest nim spinanie ciała,
   sobą i obserwuj trasę lotu piłki. Czy widzisz najwyż-  jakby zamienianie w kamień każdego mięśnia. Ruch
   szy punkt jej lotu? Zauważ moment, w którym piłka    rozprowadza się powoli, równomiernie, promieniście
   zatrzymuje się na chwilę, zanim zacznie spadać.     po całym ciele – tak że niebawem wyglądamy jak po-
   2. Wciąż trzymając piłkę w lewej dłoni, prawą rękę   sągi. Całe ciało jest tak bardzo spięte, że aż podnosi

10
się na palcach. Twarz zastyga w dziwnym grymasie,      Podnosimy pięty (stajemy na palcach).
ponieważ każdy jej mięsień jest również bardzo na-     Proste prawda?
pięty. Dłonie też zastygają w tym dziwnym skurczu.     Teraz robimy to na zmianę, równocześnie stojąc na
Musimy tak wytrzymać chwilkę i gdy już czujemy, jak     pięcie jednej nogi i palcach drugiej.
bardzo ciało jest rozgrzane, to z donośnym krzykiem     Jeśli to opanowaliśmy, możemy dołączyć ręce, aby
(który wydobywa się z tego samego miejsca – z cen-     ustabilizować naszą lewitację.
trum, z którego pochodził ruch) gwałtownie rozluźnia-
my ciało. Stajemy znów w pozycji wyjściowej.        Wahadło księżycowe to ćwiczenie ruchów zaprzecza-
                              jących prawom ciążenia ziemskiego, rozwój wyobraź-
Ćwiczenie to uwalnia ciało od stresów, rozgrzewa je i po-  ni i koordynacji ruchowej. (Bas Pawełczak)
woduje, że na twarzy pojawia się uśmiech. Takie rozluź-
nione, rozgrzane, radosne ciało jest gotowe, aby pofru-
nąć – czy to w akrobatycznych lotach podniebnych, czy
uwalniając myśl w lotach projektowania. (Ewa Woźniak)


→ wahaDŁo ksIĘŻyCowe
Aby latać, wcale nie trzeba się rozpędzać czy skakać
w przepaść. Poszukiwanie antygrawitacji należy roz-
począć od pozycji stojącej zrelaksowanej.

Ćwiczenia przygotowawcze:
Podnosimy palce u stóp (stajemy na piętach).

                                                         11
↓ integracJa ↓                      → lInoskoCzek
                               Prowadzący wyznacza na ziemi linię o długości
                               5–10 m (może być za pomocą sznurka). Uczestnicy
                               tej zabawy mają za zadanie przejść dokładnie po linie:
   → sPaCer Po ksIĘŻyCu I                  z głową podniesioną do góry, tyłem, z zawiązanymi
   Dobieramy się w pary, które łapią się za ręce, two-   oczami, trzymając filiżankę pełną wody, skacząc na
   rząc tzw. siodełko. Po ustawieniu się w dwuszereg,    jednej nodze, trzymając w rękach otwarty parasol lub
   w którym pary stają naprzeciw siebie, klękają i tworzą  tańcząc. Dwie osoby mogą także rozpocząć zadanie
   księżycową ścieżkę. Para z początku szeregu roz-     z dwóch różnych krańców liny – gdy się spotkają, mu-
   dziela się: jedna z osób ściąga buty i próbuje przejść  szą wyminąć się tak, aby nie zejść z liny. Zawodnik,
   ścieżkę, stąpając po rękach splecionych w siodełka,   który najlepiej wykona zadanie, wygrywa. (Tomasz
   druga pomaga, przytrzymując partnera za rękę. Osoba   Tylka)
   spacerująca może również podtrzymywać się za głowy
   osób tworzących ścieżkę. Gdy zamknie oczy, uzyskuje   → antygrawItaCyjny kaPeĆ
   wrażenie księżycowej grawitacji. Po przejściu ścieżki  Zakładamy kapcia na stopę (lewa, prawa – do wybo-
   osoby te tworzą ostatnią parę, a kolejna para próbuje  ru; kapeć powinien być rodzaju wsuwanego). Bierze-
   przejść ścieżkę.                     my nożny zamach i gwałtownym ruchem wykopujemy
                               kapeć pionowo w górę. Kto wprawi kapeć w najcie-
   Uwaga! Ważne, by uczestnicy zabawy pomagali       kawszy ruch podczas lotu, wygrywa.
   sobie, a nie przeszkadzali. Ćwiczenie na podwójne
   zaufanie – zarówno do partnera, jak i całej grupy.    To ćwiczenie pokazuje, jak niepowtarzalny i nieprze-
   (Tomasz Tylka)                      widywalny jest ruch wyrzuconego przedmiotu – ile

12
wykopnięć kapcia, tyle rodzajów lotu. Tak też jest   Niestety, po jakimś czasie, w okolicy pojawia się
w improwizacjach – nie ma ustalonych, schematycz-   bardzo niebezpieczny wirus antygrawitacyjny
nych rozwiązań. Każdy kocha inaczej, każdy inaczej   (w tym momencie uaktywnia się druga grupa). Jego
wyobraża sobie szczęście, każdy inaczej rozumie    zadaniem jest zdezorganizowanie pracy maszyny
antygrawitację. (Jakub Snochowski)           grawitacyjnej. Grupa musi znaleźć sposób na wypro-
                            wadzenie maszyny ze skupienia, odwrócenie uwa-
→ maszyna anty-grawItaCyjna              gi poszczególnych jej elementów-uczestników od
Grupa dzieli się na dwie podgrupy. Pierwsza z nich   swojej pracy (jedynej rzeczy, jakiej nie może robić, to
tworzy maszynę grawitacyjną. Na środku sali staje   dotykanie i przewracanie uczestników pierwszej gru-
jeden uczestnik i zaczyna wykonywać dowolny ruch    py). Wirus ma za zadanie zajęcie całego organizmu
(może to być również gest) połączony z jakimś dźwię-  maszyny. Maszyna jednak nie może się poddać, musi
kiem. Kolejna osoba „przyczepia się” do pierwszego   walczyć, stawić czoła wszystkim niebezpiecznym
uczestnika ćwiczenia, tzn. stara się dopasować swoją  cząsteczkom. Gdy wirus antygrawitacyjny całkowicie
propozycję ruchu i dźwięku do działania pierwszego.  opanuje maszynę, na znak prowadzącego ćwiczenie,
Dochodzą kolejne osoby, aż maszyna jest kompletna.   maszyna wybucha i wraz z cząsteczkami wirusa za-
Maszyna musi ze sobą współpracować, cała praca     mienia się w gwiezdny pył. Każdy uczestnik znajduje
odbywa się w odpowiednim tempie, mechanicznie     dla siebie nowy ruch, rytm, dźwięk, może również
i jest skoordynowana. Każdy element jest tam bardzo  działać na różnych poziomach (leżąc na podłodze,
ważny i bez niego sprawne funkcjonowanie maszyny    stojąc na krześle, opierając się o ścianę itp.). Ćwicze-
byłoby niemożliwe. Na znak prowadzącego ćwiczenie,   nie kończy prowadzący zajęcia. (Alicja Komorek)
maszyna może przyspieszać i zwalniać pracę, ale nie
może zgubić swojego rytmu.               /////////////////////////////////////////////

                                                         13
↓ rytm ↓  → or-BItowanIe Bez Cukru
        Dzielimy się na dwie grupy i stajemy naprzeciw siebie
        w dwu rzędach. Pierwsza grupa stąpa w rytmie
        czwórkowym, klaszcząc „na jeden”. Druga grupa, stą-
        pając w rytmie trójkowym, również stara się klaskać
        „na jeden”. Każdy pilnuje swojego rytmu, starając
        się jednocześnie zwrócić uwagę, kiedy klaśnięcia obu
        grup nakładają się na siebie.
     !!!
        Ćwiczenie ma za zadanie uwolnić naszą głowę od
        kontrolowania i nadmiernego rozumienia wszyst-
        kiego. Jeżeli uda się nam przestać liczyć (do trzech
        albo czterech) w trakcie wykonywania ćwiczenia to
        skupimy się na dźwiękach i usłyszymy powtarzający
        się rytm, a wtedy ręce same będą wiedziały, kiedy kla-
        skać. Ćwiczenie to uzmysławia, jak istotne w grze ak-
        torskiej są skupienie oraz słuchanie siebie nawzajem.
        Wprowadzenie ciała w odpowiedni timing bowiem,
        jak i praca aktora na scenie, wymagają skupienia na
        tym, co tu i teraz. (Bartosz Nowakowski)

        /////////////////////////////////////////////

14
↓ Zaufanie ↓                      → sIoDeŁko
                            Dobieramy się w pary. Dzięki wzajemnej współpracy
                            uda nam się osiągnąć zamierzony cel: poczujemy, jak
                            przyjemnie, przynajmniej na chwilę, oderwać ciało
                            od ziemi. Jedna osoba z pary przyjmuje pozycję tzw.
                            siodełka (staje w rozkroku, ugina nogi w kolanach
                            i wypina pupę do tyłu). Kiedy stoi już z wy-
      → huŚtawka                  giętym jak siodełko kręgosłupem, druga
        Dobieramy się w trójki i ustawiamy    osoba z pary dopasowuje się do tej po-
       w rzędzie tak, by dwoje z nas było    zycji swoimi plecami (ciała muszą ściśle
     skierowanych twarzami do osoby w środku    do siebie przylegać; złączenie przypomina
   rzędu. Odległości między uczestnikami ćwicze-   literę „s”). Osoba „siodełkowa” nabiera na plecy
 nia muszą być niewielkie. Środkowa osoba zamy-    swego partnera (przytrzymuje jego ramiona swoimi
ka oczy i wyobraża sobie, że jest huśtawką. W tym    rękami, wyprostowuje nogi i przechyla się nieznacznie
czasie pozostała dwójka próbuje wprawić ją w ruch,   w przód). Gdy poczuje, że partner stabilnie leży na jej
rozkołysać, odpychając bardzo delikatnie rękoma.    plecach, lekko kołyszącym krokiem przemieszcza się
Intencją tych dwu osób jest pomóc huśtawce dotknąć   z nim w przestrzeni. Co jakiś czas funduje swojemu
Nieba, muszą o tym nieustannie myśleć! Huśtawka     partnerowi lekkie drgania ciała. Osoba „unosząca się”
zaczyna się kołysać – leciutko do przodu, do tyłu, do  jest rozluźniona i odprężona. (Aleksandra Tabor)
przodu, do tyłu, huśtawka jest coraz wyżej i wyżej,
opada i znowu się wzbija, dosięga chmur… (Weronika
Idzikowska)                       /////////////////////////////////////////////

                                                         15
↓ koncentracJa ↓                    Ćwiczenie ma na celu wyciszenie i uspokojenie uczest-
                               ników, pomaga też w koncentracji. (Grażyna Tabor)


                               → sPaCer Po ksIĘŻyCu II
                               Wszyscy uczestnicy leżą na plecach rozluźnieni, z za-
                               mkniętymi oczami.

                               Prowadzący ćwiczenie mówi:
                               „Jesteście na księżycu. Widzicie ciemne niebo, planety,
   → ruChome ŁóŻko                     gwiazdy, meteoryty. Powoli rozglądacie się wokoło. Wi-
   Przyjmujemy pozycję w klęku podpartym (na czwo-     dzicie niezwykły krajobraz księżycowy: piasek, kratery,
   rakach). Tworzymy solidny szpaler z ciał połączonych  skały. Zaczynacie iść powoli, żeby zobaczyć dokładniej
   ściśle ze sobą (bok przyciśnięty do boku), tworząc   to, co was zainteresowało. Czujecie, że trudno wam
   w ten sposób łoże dla wybrańców. Wybraniec kładzie   się idzie. Rozglądacie się. Wreszcie docieracie do celu.
   się miękko na łożu z zawiązanymi oczami, w pozycji   Uważnie się przypatrujecie, dotykacie rękoma, badacie
   na plecach. Grupa tworząca łoże serwuje mu różne ro-  znalezisko. Jest niezwykłe. Wracacie, żeby zawołać
   dzaje ruchu (np. płynny ruch kołyszący, ruch okrężny,  przyjaciół, bo chcecie im pokazać swoje odkrycie...”
   drgawkowo-wstrząsający; ruchy mogą się odbywać     Prowadzący prosi uczestników, żeby otworzyli oczy
   przy delikatnych mruczankach, kołysankach, pieśniach  i powoli usiedli na podłodze. Każdy opowiada o swo-
   lub w ciszy). Na koniec łoże miękko się zapada, po-   im spacerze po księżycu. Co widział, jak szedł, jakiego
   zwalając wybrańcowi łagodnie sturlać się na podłogę   koloru było niebo, skały, piasek itd. itp. Czy był w ska-
   (po plecach osób tworzących łoże).           fandrze, czy trudno było mu oddychać. I co znalazł...

16
Ćwiczenie relaksacyjne, uruchamia przeponę, pobudza    → PonaD myŚlamI
wyobraźnię. Powinno być wykonywane w ciszy, bez      Antygrawitacyjnie – to również ponad myślami.
dodatkowych ruchów i gestów. (Alla Maslovskaya)      Ćwiczenie jest bardzo proste. Wystarczy wczesnym
                              rankiem stanąć naprzeciw drugiego Człowieka (na
→ sIŁa wolI                        przykład gdzieś w Lanckoronie, na szczycie Lancko-
Stań w lekkim rozkroku. Weź cztery bardzo głębokie     rońskiej Góry), zamknąć oczy i przez moment powta-
oddechy i dwa mniejsze. Odważnie popatrz przed       rzać w myśli frazę: „Jestem posągiem człowieka na
siebie i lekko uśmiechnij się do świata. Jak to się uda,  posągu świata” (na podstawie: J. Słowacki, Kordian).
pomyśl, aby Twoja ręka uniosła się na wysokość bar-    Wtedy wyobraźnia daje o sobie znać. Bardzo szybko
ków. Nie rób tego mechanicznie. Poczekaj, aż sama     okazuje się, że – po otwarciu oczu – we mgle poranka
się uniesie. Wciąż oddychaj. Tak ustawionej ręki nikt   majaczy znajoma twarz (kogoś, kto myśli o nas tylko
nie będzie w stanie opuścić, choćby próbował się na    pozytywnie). Chodzi o to, aby przekonać się, że oso-
niej powiesić. Jest silna siłą woli, a nie mięśni. Kiedy  ba, którą mamy przed sobą oczekuje od nas napraw-
będziesz gotowy, pomyśl, żeby ręka opadła.         dę takich samych myśli. (Mateusz Paw)

Po co to wszystko? Twoja myśl jest silniejsza niż
przypuszczasz, potężniejsza niż grawitacja! Warto
o tym pamiętać i co jakiś czas ponownie się o tym
przekonywać. Myśl ma siłę sprawczą. Nie zawsze to
jest oczywiste, ale prawie zawsze prawdziwe. Praca
nad świadomością oddechu jest jedną z podstawo-
wych technik teatralnych. (Dagmara Żabska)         /////////////////////////////////////////////

                                                         17
↓ Wyobraźnia ↓                     nie może i postanowiła pomóc swoim podopiecz-
                               nym. Wyposażyła stworzonka w słuch, a później we
                               wzrok. Sprawiła, że głowy otrzymały silną szyję,
                               dzięki której stworzonka mogły rozglądać się dooko-
                               ła, a czasem nawet uśmiechać się do siebie i powie-
                               dzieć cichutko kilka słów. Matka Natura sprawiła
                               też, że wyrosła im jedna ręka, później jedna noga,
   → ĄĆ-ewoluCja                      wkrótce potem druga ręka i – po zaledwie trzydzie-
   Prowadzący prosi grupę, by położyła się na ziemi    stu milionach lat – druga noga. Silne kręgosłupy
   i próbowała swoim ruchem oddawać sposób porusza-    sprawiły, że stworzonka powoli mogły rozpocząć
   nia się poszczególnych istot pojawiających się w jego  naukę siadania, a wkrótce również wstawania – ale
   opowieści.                       tylko opierając się o jakąś ścianę. Często się jednak
                               przewracały, wtedy musiały od początku zbierać
   „Życie na planecie Ąć zaczęło się od maleńkich orga-  siły, by dotrzeć do ściany, usiąść i wstać. Sto czter-
   nizmów, ślepych i głuchych, które wolniutko turlały   dzieści osiem tysięcy lat później co silniejsi potrafili
   się i pełzały po powierzchni planety, nieudolnie    już wstawać bez podpierania, a już po sześćdzie-
   próbując odnaleźć na niej swoje miejsce. Stworzonka   sięciu siedmiu wiekach wszyscy nauczyli się cho-
   miały kształt niewielkich bryłek, bez wyodrębnionych  dzić wolnym krokiem. Dalszych dwanaście wieków
   rąk, nóg czy głów. Planeta Ąć miała niezwykle silną   stworzonka uczyły się chodzić szybko. Wkrótce – po
   grawitację i jej mieszkańcy ledwie mogli się przesu-  ośmiu wiekach pilnej pracy wielu pokoleń – miesz-
   wać po powierzchni. Matka Natura z planety Ąć po    kańcy planety Ąć zaczęli biegać. Gdy tylko posiedli tę
   czterech bilionach lat stwierdziła, że tak dłużej być  trudną sztukę, postanowili pokonać silną grawitację

18
Ąć i ostatecznie opuścić planetę. Również w tym      → PokonaĆ PrzyCIĄganIe
pomogła im Matka Natura – po czterech wiekach       Ćwiczenie antygrawitacyjne uwalniające świadomość
wszystkie dzieci rodziły się ze skrzydłami, wszyscy    naszego ciała; może je wykonać każdy sam w domu,
mieszkańcy planety nauczyli się latać. Ledwie sto lat   można je również wykonywać w grupie – każdy
zajęło im dojście do prędkości, z jaką należało lecieć,  w swoim tempie. Odpowiednio dobrana muzyka uła-
żeby opuścić strefę przyciągania Ąć. I wszyscy,      twia ćwiczenie.
którzy tylko mieli na to siłę, odlecieli w poszukiwaniu
planety o słabszej sile przyciągania.”          1. Jesteśmy robotami z ubiegłego stulecia. Stawy,
                             a właściwie przeguby, z trudem się zginają. Nasza
Alternatywne zakończenie: „Niestety, po zaledwie     świadomość waży ok. 500 kg, a myśli mają zapach
trzech latach spędzonych na nieustannym przemiesz-    oleju napędowego.
czaniu się w przestrzeni kosmicznej przyciągnęła ich   2. Za pomocą gestów i ruchów ciała staramy się od-
potęga grawitacji planety Hrympf, z którą nawet ich    dać charakter wędrówki robota. Droga robota począt-
silne kręgosłupy i mocne skrzydła nie dały sobie rady.  kowo przebiega po równym terenie. Z czasem zaczy-
Musiały zatem zacząć od początku...”           na się piąć w górę, aż na sam szczyt (robot ma lekko
                             napięte mięśnie, porusza się ruchem wyselekcjono-
Ćwiczenie zapoznaje uczestników z różnymi rodzaja-    wanym, czyli jeżeli rusza się jakaś część ciała, pozo-
mi ruchu i zależnością ruchu od (wyobrażonej) mocy    stałe są w bezruchu; warto rozbudowywać szczegóły
grawitacji. Poszczególne etapy życia organizmów      ruchu robota: pochylenie ciała, wodzenie wzrokiem za
z planety Ąć mogą trwać dłużej lub krócej, w zależno-   ptakami itp.).
ści od uznania prowadzącego. (Hubert Michalak)      3. Robot, który stoi na szczycie, przyglądając się pta-
                             kom, zamienia się w piórko. Jego myśli mają zapach

                                                          19
wiatru (piórko porusza się płynnie i w zwolnionym    sobie, że z nieba leci w dół ogromny plaster miodu
   tempie, niczym w wodzie). (Tadeusz Dylawerski)      o temperaturze –20 stopni Celsjusza albo gumowa
                               kula pełna wody. Spróbujcie to coś chwycić i ponow-
   → kula z emoCjamI                    nie wyrzucić w górę.
   Udział biorą: grupa (działająca symultanicznie) i pro-  6. W każdym przypadku sposób chwytania i wyrzuca-
   wadzący ćwiczenie.                    nia kuli ma być inny, uzależniony od rozmiaru, wagi,
                               konsystencji itp. Próbujcie odbijać ją różnymi częściami
   1. Wzbudź w sobie emocję lub stan: radość, złość,    ciała, z wysiłkiem lub bez, uzależniając sposób działa-
   smutek, gniew, szczęście, strach itp.          nia od informacji podawanych przez prowadzącego.
   2. Wyciągnij ją (go) na światło dzienne (przez ucho,   7. Ćwiczenie kończy prowadzący w momencie tylko
   nos, duży palec Twojej stopy, ząb trzonowy itd.).    jemu wiadomym. (Monika Filipowicz)
   3. Uformuj ze swojej emocji kulę i na znak dany przez
   prowadzącego jak najmocniej wyrzuć ją wysoko       → Plama antygrawItaCyjna
   w górę, aby utworzyć ogromną kulę pełną przeróż-     Grawitacja ciągnie naszą wyobraźnię w stronę racjo-
   nych emocji, która pod ich ciężarem koniecznie chce   nalności – w tym ćwiczeniu musimy ją pokonać, uwol-
   opaść na ziemię.                     nić od wszelkich ciągnących nas do ziemi przesądów
   4. Za żadne skarby, pod żadnym pozorem, w żadnym     i przekonań, by wzbiła się w chmury.
   wypadku nie pozwól spaść kuli z emocjami.
   5. Za każdym razem, kiedy ogromna kula chce do-     Spójrzcie na obrazek po prawej stronie tak, jak gdyby
   tknąć ziemi, prowadzący informuje, jaką ma ona      nie miał on góry ani dołu, strony prawej ani lewej.
   konsystencję, zapach, temperaturę, wagę, jaki ma     Zastanówcie się, czy to, co widzicie, to głównie fio-
   kształt, jeśli zdecyduje się go zmienić. Wyobraźcie   letowa plama? A może jasna przestrzeń też formuje

20
się w Waszej wyobraźni w jakiś kształt? Uru-
chomcie wyobraźnię i spójrzcie na ten obrazek
z różnych stron, kątów, odległości. Możecie się
nachylić tak blisko, aż obraz stanie się lekko rozmy-
ty i pozbawiony konturów, albo spojrzeć z dystan-
su, aż będziecie go widzieć jako część
większej całości wraz z powierzchnią,
na której się znajduje. Wedle znanej
anegdoty rosyjski malarz Wassily Kandin-
sky ujrzawszy obraz Claude’a Moneta do góry
nogami, tak się zachwycił, że zainspirowało go to
do zapoczątkowania nowego kierunku w sztuce
zwanego abstrakcjonizmem. Niech poniższy
obrazek będzie impulsem dla Waszej nieogra-
niczonej fantazji. (Agnieszka Polańska)
/////////////////////////////////////////////

                            21
↓ imProWiZacJa ↓                    wznosicieli-szybkoznikaczy, których używał gen. Henk
                               w kampanii antygrawitacyjnej skierowanej przeciwko
                               Gräwitolubom, mieszkańcom słynnej Axis; model ten
                               charakteryzował się zasłoną dymną, która…”). Po
                               zakończonej wypowiedzi ta sama osoba wymyśla ko-
   → antygrawItaCyjne myŚlI                lejną nazwę i rzuca piłkę do innej osoby w kole, przed
                               którą stoi podobne zadanie. Ćwiczenie trwa tak dłu-
   Ćwiczenie dla grupy w każdym wieku. Do jego wy-     go, aż każdy z uczestników poda przynajmniej jedną
   konania potrzebna jest piłeczka lub inny przedmiot,   definicję związaną z antygrawitacyjnym tematem.
   który możemy przerzucać.
                               Ćwiczenie na wyobraźnię i improwizację zarazem. Ma
   Stoimy w kole. Osoba trzymająca piłkę wymyśla      na celu oderwanie naszych myśli od standardowego
   nazwę, która nie funkcjonuje w żadnym ze znanych    toku rozumowania, od zwykłego sposobu postrzega-
   nam języków (na przykład: „kołomłynopapuga futrza-   nia świata, zmusza do poszukiwania niecodziennych
   sta, tutek pstry, karniszospodnie model XP1000v8”    i często zabawnych rozwiązań. (Marta Hankus)
   itp.) i rzuca piłkę do wybranej osoby z koła. Osoba
   łapiąca piłkę – w momencie jej dotknięcia – powtarza
   nazwę, którą usłyszała. Następnie – bez jakiegokol-
   wiek zastanowienia, ze śmiertelną powagą, jakby
   była profesorem, znała całą encyklopedię na pamięć
   – podaje jej definicję (na przykład: „karniszospodnie
   model XP1000v8 – jeden z legendarnych modeli      /////////////////////////////////////////////

22
↓ inSPiracJe ↓                      jednak stanie, jeśli ktoś zaszczepi między istotami
                             wirusa antygrawitacji: poodwraca oznaczenia tak,
                             że każda będzie mieć z przodu minus? Niewidzialne
                             przyciąganie przestanie działać. Istoty zaczną się od-
                             pychać. Trzeba bardzo szybko wynaleźć szczepionkę
→ trzy PomysŁy na etIuDy                 na antygrawitację.
antygrawItaCyjne
                             Wariant 1: Istoty mogą się również przyciągać znaka-
1 → DIagnoza: antygrawItaCja               mi umieszczonymi na plecach. Co się wtedy dzieje?
Plus i minus się przyciągają. Jedne istoty mają z przo-
du plus, inne minus: duże znaki („+” i „–”) wycięte    Wariant 2: Istoty mogą się łączyć w „większe pod-
z kartonu i pomalowane na różne kolory, połączone     zespoły”, przyciągając się. Jak się wtedy zachowują?
dwoma sznurkami przełożonymi przez barki. Kiedy      Czy coś się zmienia?
spotyka się istota, która ma z przodu plus, z istotą,
która ma z przodu minus, niewidzialna siła przyciąga   2 → Przystanek: antygrawItaCja
je do siebie. Istoty z plusem z przodu (a z minusem    Wskazówkowe zegary, na których czas się zatrzy-
z tyłu) mówią: „wszystko się uda”, „świat jest piękny”,  mał (grane przez jedną część aktorów), wylądowały
„każdy jest dobry” itp. Te z minusem z przodu (a plu-   na planecie Antygrawitacja. Zamiast słońca góruje
sem z tyłu) mówią: „nic nigdy nie wychodzi jak trze-   nad nią monstrualnych rozmiarów czerwona wstęga
ba”, „otacza nas przemoc i zło”, „nikomu nie można    Möbiusa: sztywny długi pas brystolu sklejony w za-
ufać” itp. Przyciąganie między plusami i minusami     kręcone koło. Namacalny paradoks: dwuwymiarowa
daje równowagę, stabilizuje dwie skrajności. Co się    płaszczyzna istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej.

                                                          23
Bez początku i bez końca. Zegary szybko poznają    Wariant 1: Myśli kotłują się, wirują, krążą. Następuje
   rdzennych mieszkańców planety: antygrawitacyjne    wymiana myśli: aktorzy-myśli wymieniają się częścia-
   pająki (w tej roli druga część aktorów) bezustannie  mi swoich kostiumów. Komunikują się słowami „myśli
   tkające sieć – przestrzeń czasu. Rozstawione na    się” – krzyczą je, szeptają, wyśpiewują, cedzą. Zapisu-
   czterech drabinach, stojące na podłodze, siedzące,   ją je na kartkach, kredą na podłodze, ścianach; przez
   klęczące... przerzucają do siebie kłębki różnokolo-  chwilę oświetlają latarkami, po czym przechodzą
   rowych włóczek, wstążek, serpentyn. Czy Zegary     w inne miejsce.
   odnajdą na Antygrawitacji sposób na poruszenie
   swoich zastałych mechanizmów?             Wariant 2: Myśli mają różne kolory (różne kolory
                              światła). Jak się ze sobą komunikują? Co się stanie,
   3 → antygrawItaCyjne stany               gdy spotkają się ze sobą dwie myśli o tym samym
   ŚwIaDomoŚCI                      kolorze?
   Pink Floyd, album Meddle, utwór One of These Days.
   W ciemnej przestrzeni poruszają się osoby z przymo-  Wariant 3: Do prezentacji myśli można również użyć
   cowanymi do różnych części ciała małymi latarkami   rzutnika multimedialnego, z którego będą wyświe-
   (lub/i latarkami czołowymi). Są czujne na dźwięk,   tlane różne słowa na prospekcie za aktorami. Można
   reagują na niego ruchem. Przedstawiają lotną myśl,   użyć różnych czcionek, elementów graficznych, zdjęć
   swobodę myśli, myślodsiewnię… Może tam dziać się    itp. Czy obrazy ze sobą korespondują, czy są zawie-
   Wszystko, a może też nie dziać się Nic. Czy z ostat-  szone w próżni? Druga propozycja: słowa, kawałki
   nim dźwiękiem wszystko rozpłynie się tak nagle, jak  zdań, melodie, dźwięki itp. wydobywają się z offu na
   się pojawiło?                     tle muzyki. (Justyna Mikulicz-Nidecka)


24
→ PoP-uP’owa sCenograFIa                 2 → PoP-uP a antygrawItaCja
                             Otwierając książkę zrealizowaną w technice pop-up’u,
1 → Co to jest PoP-uP?                  widzimy, jak z płaskiej kartki papieru, wyłaniają się prze-
Pop-up to pochodzące z języka angielskiego słowo     strzenne krajobrazy, budują zamki, otwierają smocze
oznaczające pojawienie się nagle i niespodziewanie.    paszcze. Prawa grawitacji ulegają odwróceniu, gdy te
Termin ten odnosi się również do techniki tworzenia    trójwymiarowe formy, przeciwstawiając się kierunkowi
trójwymiarowych przestrzennych konstrukcji papie-     ruchu Newtonowskiego jabłka, wędrują do góry, zupeł-
rowych, które działają, opierając się na mechanice    nie nie zważając na swój ciężar.
otwierania zagiętej kartki papieru. Pop-up’owe dzieła   Pop-up’owe konstrukcje możemy potraktować jako
najczęściej pojawiają się w książkach dla dzieci, w ję-  interesującą inspirację scenograficzną. Za pomocą kartki
zyku polskim nazywanych rozkładankami. Technika ta    papieru i kilku przemyślnych cięć i zagięć możemy stwo-
upowszechniła się w XIX wieku, głównie w Wielkiej     rzyć dowolną formę, budynek, a nawet postać. W naszej
Brytanii i Niemczech. Jednym z najbardziej znanych    książeczce zamieszczamy projekt pop-up’u, który może-
twórców przestrzennych książek z tego okresu był     cie wykonać i sami sprawdzić, jakie to proste!
Lothar Meggendörfer (1847–1925). Dwudziestowiecz-
ni mistrzowie pop-up’u to: Wally Hunt, Vic Duppa Why-
te, Ron van der Meer i David A. Carter (na podstawie:
P. Jackson, The Pop-Up Book, New York 1996).

Więcej informacji o technice pop-up’u znajdziecie na
www.dilettante.pl.                                                            25
3  → PoP-uP antygrawItaCyjny
   Postępując wedle poniższej instrukcji, wytnij i wklej
   projekt pop-up’u w odpowiednie miejsce w książeczce      1                 5
   (strony 8–9).

   1. Wytnij projekt pop-up’u z kartki.
   2. Złóż kartkę na pół wzdłuż ciągłej, białej linii.
   3. Przetnij złożoną kartkę wzdłuż granatowych linii.
   Uważaj, żeby nie wyjść poza linię (zdj. 1).
   4. Zagnij wycięte paski wzdłuż białych, kropkowanych
   linii (zdj. 2).
                                  2                 6
   5. Rozprostuj kartkę i przewróć ją na drugą stronę (zdj. 3).
   6. Wypchnij wycięte paski i zegnij je po liniach zagię-
   cia w drugą stronę (zdj. 4).
   7. Złóż kartkę, tak aby zagięte paski złożyły się
   w środku (zdj. 5 i 6).
   8. Rozłóż pop-up (zdj. 7) i wklej w wyznaczone miej-
   sce w książeczce.                       3                 7
                                    proj.: A. Polańska, na podstawie:
                                    P. Jackson, The Pop-Up Book,
                                    New York 1996
                                    fot. A. Polańska
26
                                  4
Antygrawitacja
ANTYGRAWITACJA
AJCATIWARGYTNA
– theologeion – umieszczona w górze platforma, na
↓ teoria ↓                         której pojawiali się teatralni bogowie;
                              – machina do zawieszania – niewidoczne dla widzów
                              liny, na których bogowie „dyndali” ponad sceną.
→ wIelCy antygrawItatorzy                 Grecy bardzo często używali swoich antygrawitacyjnych
teatru I Dramatu                      wynalazków, a nagłą interwencję boga nazwali deus ex
kilka SPoSobÓW na PokonyWanie graWita-           machina – czyli „bóg z maszyny”. Nazwa ta z czasem
cJi W teatrZe i dramacie                  stała się też określeniem niespodziewanego rozwiąza-
                              nia skomplikowanych sytuacji.
Dziś, dzięki technice, mamy tysiące sposobów na to,
by aktor mógł zawisnąć nad sceną. Kiedyś jednak      antygraWitacJa W teatrZe PolSkim
musiano sobie radzić bez elektroniki i zaawansowanej    Greków do zastosowania antygrawitacji skłoniły
techniki.                         bóstwa, Polaków – duchy i poezja. Polskim prekurso-
                              rem antygrawitacji różnego typu jest bowiem Adam
korZenie antygraWitacJi W teatrZe             Mickiewicz (szkoda, że nie widać tego w jego przysa-
System wznoszenia aktora ponad sceną został wymy-     dzistych i ciężkich pomnikach):
ślony już w starożytnej Grecji. Religijni Grecy, by pod-  II część Dziadów Mickiewicza, prezentująca ludowy
kreślić w teatrze nadprzyrodzony charakter bogów,     rytuał wywoływania duchów, ma chyba najdłuższą
stosowali następujące machiny teatralne:          i najbardziej różnorodną antygrawitacyjną tradycję
– mechane – lina przymocowana do wysokiego bloku      w polskim teatrze. Najpopularniejszym przykładem
skalnego, zakończona hakiem, za pomocą której można    stała się Zosia ze spektaklu wyreżyserowanego przez
było podnosić i opuszczać aktorów grających bóstwa;    Stanisława Wyspiańskiego w 1901 roku. Aktorka

                                                          29
grająca tę rolę była zawieszona nad sceną na metalo-
   wym stelażu. Latała zbyt nisko, ale dzięki temu prze-
   szła do historii teatru: żaden recenzent nie omieszkał
   o tym wspomnieć w swojej krytyce;
   Mistrzem antygrawitacji jest również Konrad z III czę-
   ści Dziadów, który siłą swego natchnienia i talentu
   wznosi się ponad ziemią zarówno w Małej, jak i Wiel-
   kiej Improwizacji. Na dowód cytaty: „Wznoszę się!
   Lecę! Tam, na szczyt opoki” lub „Ja mistrz wyciągam
   dłonie! / Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie /
   Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach”.

   antygraWitacJa Jako cecHa gatunku
   teatralnego
   Antygrawitacja jest jednak wpisana na stałe tylko
   w jedną formę teatralną – balet. Tancerze wykonu-
   jący podskoki, piruety, podnoszenia udowadniają, że
   do pokonania grawitacji nie trzeba żadnych instalacji
   – wystarczy zaangażowanie, talent, pasja – i to nie
   tylko w tańcu… (Monika Kwaśniewska)
30
→ marta HankuS
↓ ZESPÓŁ                                  Absolwentka dramatologii UJ,
                                      od trzech lat prowadzi program
DILETTANTE 2010 ↓                              „Dilettante – teatr w ruchu”,
                                      należy do zespołu Teatru Figur
          → tadeuSZ dylaWerSki                  Kraków. Ukończyła kurs z zakre-
          Aktor, lalkarz, mim, pedagog    su pedagogiki teatru organizowany przez Instytut Te-
          teatru i cyrku, absolwent Wy-   atralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie w ramach
          działu Lalkarskiego PWST we    projektu „TiSz Aneks”.
          Wrocławiu (1988) i Studium przy
          Wrocławskim Teatrze Pantomi-              → Piotr idZiak
my, były mim tego teatru, obecnie aktor Teatru Figur            Aktor Teatru Figur Kraków,
Kraków.                                  współpracownik Małopolskiego
                                      Instytutu Kultury. Etnolog, spe-
          → monika filiPoWicZ                  cjalista ds. teatru cieni, muzeów
         Absolwentka Akademii Tea-                 i gier.
         tralnej w Warszawie Wydziału
         Sztuki Lalkarskiej w Białymsto-              → Weronika idZikoWSka
         ku, aktorka krakowskiego Teatru              Studentka kulturoznawstwa
         Lalki Maski i Aktora „Groteska“,             z zamiłowaniem do teatru.
wykładowca AWF w Krakowie.                         Wolontariuszka przy programie
                                      „Dilettante – teatr w ruchu”.

                                                        31
→ alicJa komorek           Pedagog, aktorka Teatru Figur Kraków, instruktorka
             Studentka germanistyki na UP.    teatralna.
             Od trzech lat wolontariuszka
             przy Festiwalu „Wózek Tespisa”              → Hubert micHalak
             oraz Teatru Figur Kraków.                 Doktorant teatrologii UJ, współ-
                                          pracownik czasopism teatral-
                                          nych, aktor i impresario Teatru
             → monika kWaŚnieWSka                   Figur Kraków.
             Doktorantka teatrologii UJ,
             absolwentka Podyplomowych
             Studiów z Zakresu Gender UJ,               → JuStyna mikulicZ-
             sekretarz redakcji „Didaskaliów.             -nidecka
             Gazety Teatralnej”, autorka                Absolwentka Wiedzy o teatrze
   książki Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa              UJ, doktorantka na Wydziale
   Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (Kra-             Polonistyki UJ, instruktor teatral-
   ków 2009).                                  ny w Osiedlowym Klubie Kultu-
                               ry Soboniowice, stażystka w OTE Kangur, autorka
             → alla maSloVSkaya          adaptacji teatralnych dla programu „Dilettante – teatr
             Absolwentka Mińskiego Instytu-    w ruchu”.
             tu Kultury, specjalizacja: reżyse-
             ria teatralna (kierowanie ama-
             torskim zespołem teatralnym).

32
→ agnieSZka PolaŃSka
           → bartoSZ noWakoWSki                   Absolwentka filmoznawstwa UJ
          Absolwent Akademii Praktyk                 oraz SAPU – Szkoły Artystycz-
          Teatralnych Gardzienice, aktor,              nego Projektowania Ubioru,
          reżyser, muzyk, instruktor te-               artystka w zespole Teatru Figur
          atralny. Od 2005 roku prowadzi               Kraków.
grupę teatralno-happenerską „Próg” w Wadowicach,
a od 2009 roku również grupę „Próg Junior”.                  → Jakub SnocHoWSki
                                        Aktor teatralny i filmowy, in-
           → mateuSZ PaW                       struktor teatralny. Związany
           Prawie absolwent dramatolo-                z warszawskimi i krakowskimi
           gii UJ, od dwóch lat współpra-              teatrami (TR Warszawa, Teatr
           cuje z programem „Dilettante               Dramatyczny, Teatr Ludowy).
           – teatr w ruchu” przy organizacji
           Festiwalu „Wózek Tespisa”. Na               → alekSandra tabor
co dzień prowadzi spółkę handlową, w której odpo-               Tegoroczna maturzystka, aktorka
wiada za jej organizację.                           Teatru Tetraedr, od trzech lat wo-
                                        lontariuszka przy Festiwalu „Wó-
           → baS PaWeŁcZak                      zek Tespisa”. Na co dzień zajmuje
           Informatyk, założyciel serwisów              się cyrkiem i teatrem, prowadzi za-
           internetowych kuglarstwo.pl     jęcia cyrkowo-teatralno-ogniowe w Raciborskim Centrum
           oraz jednokolo.pl. Artysta grup   Kultury oraz w Zakładzie Poprawczym w Raciborzu.
           cyrkowych Sweetem i Dropsy,
           autor „Poradnika monocyklisty”.                                 33
→ graŻyna tabor                     → eWa Woźniak
             Pedagog, reżyser teatru dzieci             Aktorka, lalkarka, pedagog
             i młodzieży, aktorka, realizator-            teatru, scenograf. Ukończyła
             ka wielu spektakli i projektów             Akademię Teatralną im. Zelwero-
             artystycznych. Współpracuje               wicza w Warszawie na Wydziale
             m.in. z Teatrem im. C.K. Norwi-             Sztuki Lalkarskiej w Białym-
   da w Jeleniej Górze, Teatrem Brama, Teatrem Kana     stoku, Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice;
   w Szczecinie, Teatrem Figur Kraków, Teatrem A3      obecnie studentka scenografii na DAMU w Pradze,
   w Warszawie. Założycielka Teatru Tetraedr działające-  wiceprezes Stowarzyszenia De-Novo.
   go w Raciborzu.
                                         → dagmara ŻabSka
             → tomaSZ tylka                      Teatrolog, wykładowca aka-
             Astrofizyk, didżej, producent               demicki, aktorka i dyrektorka
             muzyczny. Członek zespołu                 Teatru Figur Kraków, wielolet-
             „Dubska”, współtwórca „Positive              nia koordynatorka programu
             Ferment Sound System”. Bierze               „Dilettante – teatr w ruchu”,
             udział w realizacji wiosek tema-   absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzie-
   tycznych w woj. zachodniopomorskim.           nice, uczestniczka kursów w Figurentheater-Kolleg
                               (Niemcy).
34
SPIS TREŚCI                                    → Ponad myślami ........................................................17
Czym jest „Dilettante – teatr w ruchu”? ................... 2          Wyobraźnia
Kim był Tespis i co z tym wózkiem? ......................... 6          → Ąć-ewolucja ............................................................. 18
Antygrawitacja w teatrze .......................................... 8       → Pokonać przyciąganie ............................................ 19
Rozgrzewka                                    → Kula z emocjami ...................................................... 20
  → Lewitująca piłka .............................................. 10      → Plama antygrawitacyjna ........................................ 20
  → Sprężenie / Rozprężenie ............................... 10         Improwizacja
  → Wahadło księżycowe ...................................... 11         → Antygrawitacyjne myśli .......................................... 22
Integracja                                   Inspiracje
  → Spacer po księżycu I ....................................... 12       → Trzy pomysły na etiudy antygrawitacyjne ............ 23
  → Linoskoczek ..................................................... 12       → Diagnoza: Antygrawitacja ................................ 23
  → Antygrawitacyjny kapeć ................................. 12           → Przystanek: Antygrawitacja ............................. 23
  → Maszyna anty-grawitacyjna ........................... 13             → Antygrawitacyjne stany świadomości ............. 24
Rytm                                       → Pop-up’owa scenografia ........................................ 25
  → Or-bitowanie bez cukru .................................. 14           → Co to jest pop-up? ............................................. 25
Zaufanie                                       → Pop-up a antygrawitacja ................................. 25
  → Huśtawka ........................................................ 15       → Pop-up antygrawitacyjny ................................. 26
  → Siodełko .......................................................... 15   Teoria
Koncentracja                                   → Wielcy antygrawitatorzy teatru i dramatu.
  → Ruchome łóżko ................................................ 16      Kilka sposobów na pokonywanie grawitacji
  → Spacer po księżycu II ...................................... 16       w teatrze i dramacie ................................................. 29
  → Siła woli ........................................................... 17  Zespół Dilettante 2010.................................................. 31
Wsparcie finansowe:    Małopolski Instytut Kultury
    ul. Karmelicka 27
    31-131 Kraków
    tel.: +4812 422 18 84
    www.mik.krakow.pl

        instytucja kultury
        województwa
        Małopolskiego
Publikacja powstała w ramach programu „Dilettante – teatr  Dobór tekstów i opracowanie merytoryczne: Marta Hankus
w ruchu”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.  Redakcja: Marta Hankus, Hubert Michalak, Monika
                               Kwaśniewska
Program „Dilettante – teatr w ruchu” został objęty      Korekta: Ewa Ślusarczyk
honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.


                               ISBN: 978–83–61406–36–5
                               © by Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2010
      www.dilettante.pl
1 de 36

Recomendados

PERFOlio por
PERFOlioPERFOlio
PERFOlioSebastianismo
899 visualizações14 slides
Dilettante - teatr w ruchu, Inspiracje dla nauczycieli por
Dilettante - teatr w ruchu, Inspiracje dla nauczycieliDilettante - teatr w ruchu, Inspiracje dla nauczycieli
Dilettante - teatr w ruchu, Inspiracje dla nauczycieliMałopolski Instytut Kultury
3.5K visualizações33 slides
Vademecum teatru cieni por
Vademecum teatru cieniVademecum teatru cieni
Vademecum teatru cieniDagmara Żabska
4.7K visualizações71 slides
Animatornia. Opis programu por
Animatornia. Opis programuAnimatornia. Opis programu
Animatornia. Opis programuMałopolski Instytut Kultury
394 visualizações25 slides
Piotr Machul, "Epicentrum", Przestrzenie sceny por
Piotr Machul, "Epicentrum", Przestrzenie scenyPiotr Machul, "Epicentrum", Przestrzenie sceny
Piotr Machul, "Epicentrum", Przestrzenie scenyMałopolski Instytut Kultury
662 visualizações4 slides
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wola por
Ścieżki Opowieści - Stalowa WolaŚcieżki Opowieści - Stalowa Wola
Ścieżki Opowieści - Stalowa Wolamivent
638 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Antygrawitacja

Książeczka 2010 por
Książeczka 2010Książeczka 2010
Książeczka 2010Małopolski Instytut Kultury
931 visualizações36 slides
Książeczka 2009 por
Książeczka 2009Książeczka 2009
Książeczka 2009Małopolski Instytut Kultury
1.2K visualizações33 slides
TRZY KROKI DO TEATRU por
TRZY KROKI DO TEATRUTRZY KROKI DO TEATRU
TRZY KROKI DO TEATRUteatrfigur
523 visualizações6 slides
TRZY KROKI DO TEATRU por
TRZY KROKI DO TEATRUTRZY KROKI DO TEATRU
TRZY KROKI DO TEATRUteatrfigur
580 visualizações6 slides
MIK sprawozdanie 2011 por
MIK sprawozdanie 2011MIK sprawozdanie 2011
MIK sprawozdanie 2011Małopolski Instytut Kultury
2.9K visualizações23 slides
2005raport1 por
2005raport12005raport1
2005raport1Kamila Woynicz
287 visualizações20 slides

Similar a Antygrawitacja(20)

TRZY KROKI DO TEATRU por teatrfigur
TRZY KROKI DO TEATRUTRZY KROKI DO TEATRU
TRZY KROKI DO TEATRU
teatrfigur523 visualizações
TRZY KROKI DO TEATRU por teatrfigur
TRZY KROKI DO TEATRUTRZY KROKI DO TEATRU
TRZY KROKI DO TEATRU
teatrfigur580 visualizações
2005raport1 por Kamila Woynicz
2005raport12005raport1
2005raport1
Kamila Woynicz287 visualizações
OFERTA WARSZTATOWA DLA NAUCZYCIELI por teatrfigur
OFERTA WARSZTATOWA DLA NAUCZYCIELIOFERTA WARSZTATOWA DLA NAUCZYCIELI
OFERTA WARSZTATOWA DLA NAUCZYCIELI
teatrfigur344 visualizações
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki por NikaWarejko
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztukiAkademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki
NikaWarejko243 visualizações
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki por NikaWarejko
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztukiAkademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki
Akademia Artystyczna - KROK w stronę sztuki
NikaWarejko361 visualizações
Kontrapunkt 2013 por Tomek Kuczyński
Kontrapunkt 2013Kontrapunkt 2013
Kontrapunkt 2013
Tomek Kuczyński2.3K visualizações
Tygodniowka nr 28 por B G
Tygodniowka nr 28Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28
B G150 visualizações
dwie prezentacje por maliniara
dwie prezentacje dwie prezentacje
dwie prezentacje
maliniara420 visualizações
2006raport 2taniec (1) por Kamila Woynicz
2006raport 2taniec (1)2006raport 2taniec (1)
2006raport 2taniec (1)
Kamila Woynicz588 visualizações
2005raport2 por Kamila Woynicz
2005raport22005raport2
2005raport2
Kamila Woynicz277 visualizações
1 prezentacja palcem po mapie_europa por sportikultura
1 prezentacja palcem po mapie_europa1 prezentacja palcem po mapie_europa
1 prezentacja palcem po mapie_europa
sportikultura4.6K visualizações
Warsztaty edukacyjne w ełku por Psekha
Warsztaty edukacyjne w ełku Warsztaty edukacyjne w ełku
Warsztaty edukacyjne w ełku
Psekha301 visualizações
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś" por Grzegorz Polek
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"
10 lat stowarzyszenia "Dobrze, że jesteś"
Grzegorz Polek6.9K visualizações
Polish educamp absolvent por ellakawka
Polish educamp absolventPolish educamp absolvent
Polish educamp absolvent
ellakawka306 visualizações

Mais de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 visualizações2 slides
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K visualizações13 slides
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K visualizações16 slides
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
509 visualizações4 slides
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.5K visualizações68 slides
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
850 visualizações2 slides

Mais de Małopolski Instytut Kultury(20)

PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury1.9K visualizações
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury2.3K visualizações
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury509 visualizações
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury2.5K visualizações
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Małopolski Instytut Kultury1.1K visualizações
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury4K visualizações
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury7.5K visualizações
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
Małopolski Instytut Kultury2.8K visualizações
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury3.6K visualizações
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Małopolski Instytut Kultury2.4K visualizações
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja) por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
Małopolski Instytut Kultury3.5K visualizações
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury3.3K visualizações
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Małopolski Instytut Kultury5.5K visualizações
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury2.5K visualizações

Antygrawitacja

 • 1. antygrawitacja Inspiracje dla amatorskich zespołów teatralnych Publikacja powstała w ramach programu „Dilettante – teatr w ruchu”
 • 2. cZyM jESt „Dilettante – teatr w ruchu” to program działający w ramach Małopolskiego Instytutu Kultury, prowa- dzony przez pasjonatów dla pasjonatów. „DiLEttantE Nazwa programu wywodzi się z włoskiego dilettare, – tEatr co znaczy „lubować się”, i określa osoby, które zaj- mują się czymś ze względu na zamiłowanie, a nieko- niecznie wykształcenie. Pracujemy właśnie z miłośni- w ruchu”? kami teatru (instruktorami teatralnymi, nauczycielami, animatorami kultury, pedagogami), którzy prowadzą amatorskie zespoły teatralne, w swojej pracy wyko- rzystują elementy teatru albo uczą o teatrze. Zależy nam na tym, by przekazać im wiedzę i umiejętności, które ich rozwiną i pomogą im w pracy teatralnej. Jak to robimy? Na warsztatach z pedagogiki teatru pracujemy z uczestnikami nad teatrem cieni, improwizacjami, tworzeniem lalek teatralnych, głosem, techniką aktorską, reżyserią etiud czy przygotowywaniem całego spektaklu. Dodatkowo udzielamy konsultacji indywidualnych w szkołach, domach kultury, świetli- 2
 • 3. cach wiejskich, by tworzone tam przestawienia były inspirujące i coraz ciekawsze – zarówno dla aktorów, jak i widzów. Mamy również stronę internetową, na której gromadzimy bezcenne skarby: materiały edukacyjne, scenariusze, opisy ćwiczeń itp., przydat- ne w indywidualnych zmaganiach z materią teatru, a co najważniejsze: raz w roku organizujemy festiwal – trzydniowe źródło inspiracji teatralnych zarówno dla instruktorów i ich grup, jak i dla nas – praktyków i teoretyków teatru. „Dilettante” jest miejscem wspólnych poszukiwań. Wierzymy w pracę z nieprofesjonalistami, pasjonata- mi teatru oraz w możliwość rozwoju, jaką każdemu może dać teatr. Bo dobry teatr nie musi powstawać w pięknych wnętrzach, nie musi być bardzo kosztow- ny. By powstał, potrzebni są przede wszystkim piękni ludzie i pasja. Potrzebni jesteście Wy – teatralni dilettanti. 3
 • 4. teatrakCje – wydarzenia FestIwal teatrów ama- teatralne, happeningi, pokazy torskICh „wózek tesPI- oPraCowywanIe spektakli itp. przygotowywane sa” – wielkie czterodniowe metoDologII – wspiera- przez uczestników aktualnej święto teatru w jednej jąc lokalnych instruktorów edycji „Dilettante” i realizowa- z miejscowości w Małopolsce w ich zmaganiach z mate- ne w ich rodzinnych miejscowo- podsumowujące roczną pracę rią teatru, opracowujemy ściach, będące szansą zapre- instruktorów i grup teatral- sposoby pracy z amator- zentowania swoich osiągnięć nych w ramach programu skimi grupami teatralnymi lokalnej publiczności „Dilettante” www.dilettante.pl Centrum eDukaCjI strona Internetowa teatralnej – tworzone wraz Programu – dla tych, którzy z Teatrem Figur Kraków nowe w swojej pracy teatralnej czują miejsce na mapie Krakowa propo- DIlettante – pasjo- się opuszczeni; można tutaj nujące ofertę edukacyjną dla dzieci, naci i idealiści w imię znaleźć m.in.: opisy ćwiczeń młodzieży i dorosłych; w programie dostępnej dla wszystkich teatralnych, propozycje reper- m.in.: stałe grupy teatralne prowa- edukacji teatralnej tuarowe, adaptacje sceniczne dzone przez aktorów TFK, warszta- literatury, materiały warsztato- ty rytmiczne i pantomimy, wykłady we i edukacyjne i lekcje o teatrze, teatr naukowy, czytanie dramatów 4
 • 5. kurs mIstrzowskI – pilota- żowy projekt „Dilettante” – cykl weekendowych spotkań warszta- kulIsy – comiesięczne towych prowadzony przez wybra- otwarte spotkania warsz- nych praktyków teatru z całego tatowe, prowadzone przez świata, podnoszący kwalifikacje zaproszonych artystów kadry programu oraz środowisk (aktorów, reżyserów, teatralnych zainteresowanych plastyków itp.), na których pracą pedagogiczną i tworzeniem rozwijamy kreatywność ambitnej propozycji dla młodego i zgłębiamy tajniki teatru; widza dla byłych uczestników „Pracowni” i nie tylko warsztaty z PeDagogIkI teatru PraCownIe – dwuletni InDywIDualne kurs warsztatowy dla in- konsultaCje – dla struktorów prowadzących instruktorów i ich grup amatorskie zespoły teatral- teatralnych w poszcze- ne, realizowany przez „Di- gólnych miejscowo- lettante” i aktorów Teatru ściach Figur Kraków 5
 • 6. KiM ByŁ tESPiS Warto zapamiętać imię Tespisa, bo to właśnie on wy- myślił teatr. Jak do tego doszło? W jego czasach (czyli w V wieku przed naszą erą) w Grecji ludzie czcili Dioni- i cO Z tyM zosa – boga wina i urodzaju. Podczas obchodów jego świąt śpiewano pieśni chóralne, zwane dytyrambami. wÓZKiEM? Znudzony ich monotonną formą Tespis wprowadził postać rozmawiającą z chórem, zwaną koryfeuszem ?? ? (przewodnikiem chóru). Tak wyłonił się pierwszy aktor, a wraz z nim – teatr. Tespis, chcąc podzielić się swoim odkryciem z innymi mieszkańcami Grecji, jeździł z wioski do wioski na wozie – zwanym właśnie wózkiem Tespisa. ? My nie wymyślamy teatru, ale chcemy dzielić się ? nim i wspólnie go odkrywać – właśnie dlatego nasz Festiwal nosi nazwę Wózek Tespisa. Podróżując po niewielkich miejscowościach Małopolski, dzielimy się ? swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z tymi, któ- rym zależy na jakości ich przedstawień. Zwieńczenie naszych spotkań, Festiwal „Wózek Tespisa”, pozwala nam raz w roku spotkać się, cieszyć swoją obecnością i docenić teatr – miejsce wspólnego świętowania. 6
 • 7. Do tej pory „Wózek Tespisa” wyruszył w podróż sześć razy: do Wolbromia (2003), Więcławic Starych (2006–2007), Lanckorony (2008–2010). Gdzie dotrze następnym razem? Zobaczymy… „WÓZek teSPiSa” → to Festiwal bez nagród – bo nagrodą jest już samo uczestniczenie, przeżywanie i współdziałanie. → to zwieńczenie rocznej pracy instruktorów i grup teatralnych w ramach danej edycji „Dilettante”; pod- czas Festiwalu uczestnicy biorą udział w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych artystów z całej Polski i nie tylko. Dla wszystkich chętnych odbywają się również warsztaty otwarte. Festiwal kończy wielka akcja plenerowa – happening z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu i pu- bliczności. ///////////////////////////////////////////// 7
 • 8. antygrawitacja w tEatrZE Z czym kojarzy Wam się antygrawitacja? Z rakietą kosmiczną, piórkiem na wietrze, pierwszym spacerem po Księżycu, dmuchawcami? A co myślicie o antygra- witacji w teatrze? Niemożliwe? Właśnie szaleństwo takiego pomysłu skłoniło nas do jego podjęcia podczas tegorocznego Festiwalu „Dilettante”. Sami nie wiemy, czy da się bez pomocy maszyn czy kosmicznej energii oderwać od ziemi. Może to właśnie teatr stanie się trampoliną, która umożliwi dalekie loty, nic sobie nie robiące z przycią- gania ziemskiego? Antygrawitacyjny temat nasuwa myśl o rewolucji, odejściu od reguł, zmianie porządku. W taki też spo- sób postanowiliśmy podejść do tej książeczki. Cały zespół „Dilettante”, dosłownie wszyscy – aktorzy, re- 8
 • 9. żyserzy, plastycy, muzycy, teatrolodzy, wolontariusze, pedagodzy cyrku, koordynatorzy (w liczbie jednego) – opisali na potrzeby tej publikacji swoje ulubione lub wymyślone przez siebie ćwiczenie antygrawitacyjne. W ten sposób chcemy Wam pokazać, że: → w teatrze nie ma rzeczy niemożliwych; → jeden temat można próbować rozgryźć na tyle sposobów, ile osób w grupie (i pewnie jeszcze więcej p p-u – wystarczy trochę dobrej woli i wyobraźnia); po → pracę nad spektaklem warto poprzedzić tema- lej wk tycznymi ćwiczeniami, rozmowami, zabawami, które tu pomogą Wam spojrzeć na dany temat z różnych per- spektyw, otworzyć się na wielość możliwości. Specjalna edycja książeczki „Dilettante” dla wyjątko- wych osób – zbiór niepowtarzalnych ćwiczeń i po- mysłów, które może wykorzystać w pracy teatralnej każdy – i mały, i duży. Zadanie z pozoru tak niemożliwe do wykonania jak osiągnięcie lewitacji. Czy się udało? Oceńcie sami! 9
 • 10. ↓ roZgrZeWka ↓ unieś jak najwyżej, a lewą opuść jak najniżej. 3. Podrzuć lekko piłkę lewą dłonią w kierunku prawej. 4. Złap piłkę w locie – chwyć ją prawą dłonią w naj- wyższym punkcie lotu, dokładnie w momencie, kiedy zatrzyma się na chwilę, zanim zacznie spadać. 5. Jeśli udało Ci się złapać piłkę, zamień ręce – opuść prawą i unieś lewą. Powtórz ćwiczenie, wyrzucając piłkę tym razem z prawej dłoni. → lewItujĄCa PIŁka 6. Ćwiczenie powtarzaj tak długo, aż piłka wpadnie To ćwiczenie rozwija koordynację ruchów, poprawia w stan lewitacji – delikatnie unosząc się, będzie lądo- koncentrację i relaksuje. Pomaga zarówno w nauce wała w górnej dłoni bez wysiłku. (Piotr Idziak) żonglowania, jak i w kształtowaniu podstawowych umiejętności lewitacyjnych. → sPrĘŻenIe / rozPrĘŻenIe Stajesz w następującej pozycji: stopy w takiej odle- Do wykonania tego ćwiczenia potrzebujesz piłki do głości, że każda z nich znajduje się na linii ramienia. żonglowania oraz dwóch rąk (lewej i prawej). Jesteśmy zupełnie rozluźnieni. Dłonią rozmasowuje- my splot słoneczny (okolice mostku). To w tym miej- 1. Weź piłkę w lewą dłoń. Podrzuć kilka razy przed scu następuje pierwszy ruch, a jest nim spinanie ciała, sobą i obserwuj trasę lotu piłki. Czy widzisz najwyż- jakby zamienianie w kamień każdego mięśnia. Ruch szy punkt jej lotu? Zauważ moment, w którym piłka rozprowadza się powoli, równomiernie, promieniście zatrzymuje się na chwilę, zanim zacznie spadać. po całym ciele – tak że niebawem wyglądamy jak po- 2. Wciąż trzymając piłkę w lewej dłoni, prawą rękę sągi. Całe ciało jest tak bardzo spięte, że aż podnosi 10
 • 11. się na palcach. Twarz zastyga w dziwnym grymasie, Podnosimy pięty (stajemy na palcach). ponieważ każdy jej mięsień jest również bardzo na- Proste prawda? pięty. Dłonie też zastygają w tym dziwnym skurczu. Teraz robimy to na zmianę, równocześnie stojąc na Musimy tak wytrzymać chwilkę i gdy już czujemy, jak pięcie jednej nogi i palcach drugiej. bardzo ciało jest rozgrzane, to z donośnym krzykiem Jeśli to opanowaliśmy, możemy dołączyć ręce, aby (który wydobywa się z tego samego miejsca – z cen- ustabilizować naszą lewitację. trum, z którego pochodził ruch) gwałtownie rozluźnia- my ciało. Stajemy znów w pozycji wyjściowej. Wahadło księżycowe to ćwiczenie ruchów zaprzecza- jących prawom ciążenia ziemskiego, rozwój wyobraź- Ćwiczenie to uwalnia ciało od stresów, rozgrzewa je i po- ni i koordynacji ruchowej. (Bas Pawełczak) woduje, że na twarzy pojawia się uśmiech. Takie rozluź- nione, rozgrzane, radosne ciało jest gotowe, aby pofru- nąć – czy to w akrobatycznych lotach podniebnych, czy uwalniając myśl w lotach projektowania. (Ewa Woźniak) → wahaDŁo ksIĘŻyCowe Aby latać, wcale nie trzeba się rozpędzać czy skakać w przepaść. Poszukiwanie antygrawitacji należy roz- począć od pozycji stojącej zrelaksowanej. Ćwiczenia przygotowawcze: Podnosimy palce u stóp (stajemy na piętach). 11
 • 12. ↓ integracJa ↓ → lInoskoCzek Prowadzący wyznacza na ziemi linię o długości 5–10 m (może być za pomocą sznurka). Uczestnicy tej zabawy mają za zadanie przejść dokładnie po linie: → sPaCer Po ksIĘŻyCu I z głową podniesioną do góry, tyłem, z zawiązanymi Dobieramy się w pary, które łapią się za ręce, two- oczami, trzymając filiżankę pełną wody, skacząc na rząc tzw. siodełko. Po ustawieniu się w dwuszereg, jednej nodze, trzymając w rękach otwarty parasol lub w którym pary stają naprzeciw siebie, klękają i tworzą tańcząc. Dwie osoby mogą także rozpocząć zadanie księżycową ścieżkę. Para z początku szeregu roz- z dwóch różnych krańców liny – gdy się spotkają, mu- dziela się: jedna z osób ściąga buty i próbuje przejść szą wyminąć się tak, aby nie zejść z liny. Zawodnik, ścieżkę, stąpając po rękach splecionych w siodełka, który najlepiej wykona zadanie, wygrywa. (Tomasz druga pomaga, przytrzymując partnera za rękę. Osoba Tylka) spacerująca może również podtrzymywać się za głowy osób tworzących ścieżkę. Gdy zamknie oczy, uzyskuje → antygrawItaCyjny kaPeĆ wrażenie księżycowej grawitacji. Po przejściu ścieżki Zakładamy kapcia na stopę (lewa, prawa – do wybo- osoby te tworzą ostatnią parę, a kolejna para próbuje ru; kapeć powinien być rodzaju wsuwanego). Bierze- przejść ścieżkę. my nożny zamach i gwałtownym ruchem wykopujemy kapeć pionowo w górę. Kto wprawi kapeć w najcie- Uwaga! Ważne, by uczestnicy zabawy pomagali kawszy ruch podczas lotu, wygrywa. sobie, a nie przeszkadzali. Ćwiczenie na podwójne zaufanie – zarówno do partnera, jak i całej grupy. To ćwiczenie pokazuje, jak niepowtarzalny i nieprze- (Tomasz Tylka) widywalny jest ruch wyrzuconego przedmiotu – ile 12
 • 13. wykopnięć kapcia, tyle rodzajów lotu. Tak też jest Niestety, po jakimś czasie, w okolicy pojawia się w improwizacjach – nie ma ustalonych, schematycz- bardzo niebezpieczny wirus antygrawitacyjny nych rozwiązań. Każdy kocha inaczej, każdy inaczej (w tym momencie uaktywnia się druga grupa). Jego wyobraża sobie szczęście, każdy inaczej rozumie zadaniem jest zdezorganizowanie pracy maszyny antygrawitację. (Jakub Snochowski) grawitacyjnej. Grupa musi znaleźć sposób na wypro- wadzenie maszyny ze skupienia, odwrócenie uwa- → maszyna anty-grawItaCyjna gi poszczególnych jej elementów-uczestników od Grupa dzieli się na dwie podgrupy. Pierwsza z nich swojej pracy (jedynej rzeczy, jakiej nie może robić, to tworzy maszynę grawitacyjną. Na środku sali staje dotykanie i przewracanie uczestników pierwszej gru- jeden uczestnik i zaczyna wykonywać dowolny ruch py). Wirus ma za zadanie zajęcie całego organizmu (może to być również gest) połączony z jakimś dźwię- maszyny. Maszyna jednak nie może się poddać, musi kiem. Kolejna osoba „przyczepia się” do pierwszego walczyć, stawić czoła wszystkim niebezpiecznym uczestnika ćwiczenia, tzn. stara się dopasować swoją cząsteczkom. Gdy wirus antygrawitacyjny całkowicie propozycję ruchu i dźwięku do działania pierwszego. opanuje maszynę, na znak prowadzącego ćwiczenie, Dochodzą kolejne osoby, aż maszyna jest kompletna. maszyna wybucha i wraz z cząsteczkami wirusa za- Maszyna musi ze sobą współpracować, cała praca mienia się w gwiezdny pył. Każdy uczestnik znajduje odbywa się w odpowiednim tempie, mechanicznie dla siebie nowy ruch, rytm, dźwięk, może również i jest skoordynowana. Każdy element jest tam bardzo działać na różnych poziomach (leżąc na podłodze, ważny i bez niego sprawne funkcjonowanie maszyny stojąc na krześle, opierając się o ścianę itp.). Ćwicze- byłoby niemożliwe. Na znak prowadzącego ćwiczenie, nie kończy prowadzący zajęcia. (Alicja Komorek) maszyna może przyspieszać i zwalniać pracę, ale nie może zgubić swojego rytmu. ///////////////////////////////////////////// 13
 • 14. ↓ rytm ↓ → or-BItowanIe Bez Cukru Dzielimy się na dwie grupy i stajemy naprzeciw siebie w dwu rzędach. Pierwsza grupa stąpa w rytmie czwórkowym, klaszcząc „na jeden”. Druga grupa, stą- pając w rytmie trójkowym, również stara się klaskać „na jeden”. Każdy pilnuje swojego rytmu, starając się jednocześnie zwrócić uwagę, kiedy klaśnięcia obu grup nakładają się na siebie. !!! Ćwiczenie ma za zadanie uwolnić naszą głowę od kontrolowania i nadmiernego rozumienia wszyst- kiego. Jeżeli uda się nam przestać liczyć (do trzech albo czterech) w trakcie wykonywania ćwiczenia to skupimy się na dźwiękach i usłyszymy powtarzający się rytm, a wtedy ręce same będą wiedziały, kiedy kla- skać. Ćwiczenie to uzmysławia, jak istotne w grze ak- torskiej są skupienie oraz słuchanie siebie nawzajem. Wprowadzenie ciała w odpowiedni timing bowiem, jak i praca aktora na scenie, wymagają skupienia na tym, co tu i teraz. (Bartosz Nowakowski) ///////////////////////////////////////////// 14
 • 15. ↓ Zaufanie ↓ → sIoDeŁko Dobieramy się w pary. Dzięki wzajemnej współpracy uda nam się osiągnąć zamierzony cel: poczujemy, jak przyjemnie, przynajmniej na chwilę, oderwać ciało od ziemi. Jedna osoba z pary przyjmuje pozycję tzw. siodełka (staje w rozkroku, ugina nogi w kolanach i wypina pupę do tyłu). Kiedy stoi już z wy- → huŚtawka giętym jak siodełko kręgosłupem, druga Dobieramy się w trójki i ustawiamy osoba z pary dopasowuje się do tej po- w rzędzie tak, by dwoje z nas było zycji swoimi plecami (ciała muszą ściśle skierowanych twarzami do osoby w środku do siebie przylegać; złączenie przypomina rzędu. Odległości między uczestnikami ćwicze- literę „s”). Osoba „siodełkowa” nabiera na plecy nia muszą być niewielkie. Środkowa osoba zamy- swego partnera (przytrzymuje jego ramiona swoimi ka oczy i wyobraża sobie, że jest huśtawką. W tym rękami, wyprostowuje nogi i przechyla się nieznacznie czasie pozostała dwójka próbuje wprawić ją w ruch, w przód). Gdy poczuje, że partner stabilnie leży na jej rozkołysać, odpychając bardzo delikatnie rękoma. plecach, lekko kołyszącym krokiem przemieszcza się Intencją tych dwu osób jest pomóc huśtawce dotknąć z nim w przestrzeni. Co jakiś czas funduje swojemu Nieba, muszą o tym nieustannie myśleć! Huśtawka partnerowi lekkie drgania ciała. Osoba „unosząca się” zaczyna się kołysać – leciutko do przodu, do tyłu, do jest rozluźniona i odprężona. (Aleksandra Tabor) przodu, do tyłu, huśtawka jest coraz wyżej i wyżej, opada i znowu się wzbija, dosięga chmur… (Weronika Idzikowska) ///////////////////////////////////////////// 15
 • 16. ↓ koncentracJa ↓ Ćwiczenie ma na celu wyciszenie i uspokojenie uczest- ników, pomaga też w koncentracji. (Grażyna Tabor) → sPaCer Po ksIĘŻyCu II Wszyscy uczestnicy leżą na plecach rozluźnieni, z za- mkniętymi oczami. Prowadzący ćwiczenie mówi: „Jesteście na księżycu. Widzicie ciemne niebo, planety, → ruChome ŁóŻko gwiazdy, meteoryty. Powoli rozglądacie się wokoło. Wi- Przyjmujemy pozycję w klęku podpartym (na czwo- dzicie niezwykły krajobraz księżycowy: piasek, kratery, rakach). Tworzymy solidny szpaler z ciał połączonych skały. Zaczynacie iść powoli, żeby zobaczyć dokładniej ściśle ze sobą (bok przyciśnięty do boku), tworząc to, co was zainteresowało. Czujecie, że trudno wam w ten sposób łoże dla wybrańców. Wybraniec kładzie się idzie. Rozglądacie się. Wreszcie docieracie do celu. się miękko na łożu z zawiązanymi oczami, w pozycji Uważnie się przypatrujecie, dotykacie rękoma, badacie na plecach. Grupa tworząca łoże serwuje mu różne ro- znalezisko. Jest niezwykłe. Wracacie, żeby zawołać dzaje ruchu (np. płynny ruch kołyszący, ruch okrężny, przyjaciół, bo chcecie im pokazać swoje odkrycie...” drgawkowo-wstrząsający; ruchy mogą się odbywać Prowadzący prosi uczestników, żeby otworzyli oczy przy delikatnych mruczankach, kołysankach, pieśniach i powoli usiedli na podłodze. Każdy opowiada o swo- lub w ciszy). Na koniec łoże miękko się zapada, po- im spacerze po księżycu. Co widział, jak szedł, jakiego zwalając wybrańcowi łagodnie sturlać się na podłogę koloru było niebo, skały, piasek itd. itp. Czy był w ska- (po plecach osób tworzących łoże). fandrze, czy trudno było mu oddychać. I co znalazł... 16
 • 17. Ćwiczenie relaksacyjne, uruchamia przeponę, pobudza → PonaD myŚlamI wyobraźnię. Powinno być wykonywane w ciszy, bez Antygrawitacyjnie – to również ponad myślami. dodatkowych ruchów i gestów. (Alla Maslovskaya) Ćwiczenie jest bardzo proste. Wystarczy wczesnym rankiem stanąć naprzeciw drugiego Człowieka (na → sIŁa wolI przykład gdzieś w Lanckoronie, na szczycie Lancko- Stań w lekkim rozkroku. Weź cztery bardzo głębokie rońskiej Góry), zamknąć oczy i przez moment powta- oddechy i dwa mniejsze. Odważnie popatrz przed rzać w myśli frazę: „Jestem posągiem człowieka na siebie i lekko uśmiechnij się do świata. Jak to się uda, posągu świata” (na podstawie: J. Słowacki, Kordian). pomyśl, aby Twoja ręka uniosła się na wysokość bar- Wtedy wyobraźnia daje o sobie znać. Bardzo szybko ków. Nie rób tego mechanicznie. Poczekaj, aż sama okazuje się, że – po otwarciu oczu – we mgle poranka się uniesie. Wciąż oddychaj. Tak ustawionej ręki nikt majaczy znajoma twarz (kogoś, kto myśli o nas tylko nie będzie w stanie opuścić, choćby próbował się na pozytywnie). Chodzi o to, aby przekonać się, że oso- niej powiesić. Jest silna siłą woli, a nie mięśni. Kiedy ba, którą mamy przed sobą oczekuje od nas napraw- będziesz gotowy, pomyśl, żeby ręka opadła. dę takich samych myśli. (Mateusz Paw) Po co to wszystko? Twoja myśl jest silniejsza niż przypuszczasz, potężniejsza niż grawitacja! Warto o tym pamiętać i co jakiś czas ponownie się o tym przekonywać. Myśl ma siłę sprawczą. Nie zawsze to jest oczywiste, ale prawie zawsze prawdziwe. Praca nad świadomością oddechu jest jedną z podstawo- wych technik teatralnych. (Dagmara Żabska) ///////////////////////////////////////////// 17
 • 18. ↓ Wyobraźnia ↓ nie może i postanowiła pomóc swoim podopiecz- nym. Wyposażyła stworzonka w słuch, a później we wzrok. Sprawiła, że głowy otrzymały silną szyję, dzięki której stworzonka mogły rozglądać się dooko- ła, a czasem nawet uśmiechać się do siebie i powie- dzieć cichutko kilka słów. Matka Natura sprawiła też, że wyrosła im jedna ręka, później jedna noga, → ĄĆ-ewoluCja wkrótce potem druga ręka i – po zaledwie trzydzie- Prowadzący prosi grupę, by położyła się na ziemi stu milionach lat – druga noga. Silne kręgosłupy i próbowała swoim ruchem oddawać sposób porusza- sprawiły, że stworzonka powoli mogły rozpocząć nia się poszczególnych istot pojawiających się w jego naukę siadania, a wkrótce również wstawania – ale opowieści. tylko opierając się o jakąś ścianę. Często się jednak przewracały, wtedy musiały od początku zbierać „Życie na planecie Ąć zaczęło się od maleńkich orga- siły, by dotrzeć do ściany, usiąść i wstać. Sto czter- nizmów, ślepych i głuchych, które wolniutko turlały dzieści osiem tysięcy lat później co silniejsi potrafili się i pełzały po powierzchni planety, nieudolnie już wstawać bez podpierania, a już po sześćdzie- próbując odnaleźć na niej swoje miejsce. Stworzonka sięciu siedmiu wiekach wszyscy nauczyli się cho- miały kształt niewielkich bryłek, bez wyodrębnionych dzić wolnym krokiem. Dalszych dwanaście wieków rąk, nóg czy głów. Planeta Ąć miała niezwykle silną stworzonka uczyły się chodzić szybko. Wkrótce – po grawitację i jej mieszkańcy ledwie mogli się przesu- ośmiu wiekach pilnej pracy wielu pokoleń – miesz- wać po powierzchni. Matka Natura z planety Ąć po kańcy planety Ąć zaczęli biegać. Gdy tylko posiedli tę czterech bilionach lat stwierdziła, że tak dłużej być trudną sztukę, postanowili pokonać silną grawitację 18
 • 19. Ąć i ostatecznie opuścić planetę. Również w tym → PokonaĆ PrzyCIĄganIe pomogła im Matka Natura – po czterech wiekach Ćwiczenie antygrawitacyjne uwalniające świadomość wszystkie dzieci rodziły się ze skrzydłami, wszyscy naszego ciała; może je wykonać każdy sam w domu, mieszkańcy planety nauczyli się latać. Ledwie sto lat można je również wykonywać w grupie – każdy zajęło im dojście do prędkości, z jaką należało lecieć, w swoim tempie. Odpowiednio dobrana muzyka uła- żeby opuścić strefę przyciągania Ąć. I wszyscy, twia ćwiczenie. którzy tylko mieli na to siłę, odlecieli w poszukiwaniu planety o słabszej sile przyciągania.” 1. Jesteśmy robotami z ubiegłego stulecia. Stawy, a właściwie przeguby, z trudem się zginają. Nasza Alternatywne zakończenie: „Niestety, po zaledwie świadomość waży ok. 500 kg, a myśli mają zapach trzech latach spędzonych na nieustannym przemiesz- oleju napędowego. czaniu się w przestrzeni kosmicznej przyciągnęła ich 2. Za pomocą gestów i ruchów ciała staramy się od- potęga grawitacji planety Hrympf, z którą nawet ich dać charakter wędrówki robota. Droga robota począt- silne kręgosłupy i mocne skrzydła nie dały sobie rady. kowo przebiega po równym terenie. Z czasem zaczy- Musiały zatem zacząć od początku...” na się piąć w górę, aż na sam szczyt (robot ma lekko napięte mięśnie, porusza się ruchem wyselekcjono- Ćwiczenie zapoznaje uczestników z różnymi rodzaja- wanym, czyli jeżeli rusza się jakaś część ciała, pozo- mi ruchu i zależnością ruchu od (wyobrażonej) mocy stałe są w bezruchu; warto rozbudowywać szczegóły grawitacji. Poszczególne etapy życia organizmów ruchu robota: pochylenie ciała, wodzenie wzrokiem za z planety Ąć mogą trwać dłużej lub krócej, w zależno- ptakami itp.). ści od uznania prowadzącego. (Hubert Michalak) 3. Robot, który stoi na szczycie, przyglądając się pta- kom, zamienia się w piórko. Jego myśli mają zapach 19
 • 20. wiatru (piórko porusza się płynnie i w zwolnionym sobie, że z nieba leci w dół ogromny plaster miodu tempie, niczym w wodzie). (Tadeusz Dylawerski) o temperaturze –20 stopni Celsjusza albo gumowa kula pełna wody. Spróbujcie to coś chwycić i ponow- → kula z emoCjamI nie wyrzucić w górę. Udział biorą: grupa (działająca symultanicznie) i pro- 6. W każdym przypadku sposób chwytania i wyrzuca- wadzący ćwiczenie. nia kuli ma być inny, uzależniony od rozmiaru, wagi, konsystencji itp. Próbujcie odbijać ją różnymi częściami 1. Wzbudź w sobie emocję lub stan: radość, złość, ciała, z wysiłkiem lub bez, uzależniając sposób działa- smutek, gniew, szczęście, strach itp. nia od informacji podawanych przez prowadzącego. 2. Wyciągnij ją (go) na światło dzienne (przez ucho, 7. Ćwiczenie kończy prowadzący w momencie tylko nos, duży palec Twojej stopy, ząb trzonowy itd.). jemu wiadomym. (Monika Filipowicz) 3. Uformuj ze swojej emocji kulę i na znak dany przez prowadzącego jak najmocniej wyrzuć ją wysoko → Plama antygrawItaCyjna w górę, aby utworzyć ogromną kulę pełną przeróż- Grawitacja ciągnie naszą wyobraźnię w stronę racjo- nych emocji, która pod ich ciężarem koniecznie chce nalności – w tym ćwiczeniu musimy ją pokonać, uwol- opaść na ziemię. nić od wszelkich ciągnących nas do ziemi przesądów 4. Za żadne skarby, pod żadnym pozorem, w żadnym i przekonań, by wzbiła się w chmury. wypadku nie pozwól spaść kuli z emocjami. 5. Za każdym razem, kiedy ogromna kula chce do- Spójrzcie na obrazek po prawej stronie tak, jak gdyby tknąć ziemi, prowadzący informuje, jaką ma ona nie miał on góry ani dołu, strony prawej ani lewej. konsystencję, zapach, temperaturę, wagę, jaki ma Zastanówcie się, czy to, co widzicie, to głównie fio- kształt, jeśli zdecyduje się go zmienić. Wyobraźcie letowa plama? A może jasna przestrzeń też formuje 20
 • 21. się w Waszej wyobraźni w jakiś kształt? Uru- chomcie wyobraźnię i spójrzcie na ten obrazek z różnych stron, kątów, odległości. Możecie się nachylić tak blisko, aż obraz stanie się lekko rozmy- ty i pozbawiony konturów, albo spojrzeć z dystan- su, aż będziecie go widzieć jako część większej całości wraz z powierzchnią, na której się znajduje. Wedle znanej anegdoty rosyjski malarz Wassily Kandin- sky ujrzawszy obraz Claude’a Moneta do góry nogami, tak się zachwycił, że zainspirowało go to do zapoczątkowania nowego kierunku w sztuce zwanego abstrakcjonizmem. Niech poniższy obrazek będzie impulsem dla Waszej nieogra- niczonej fantazji. (Agnieszka Polańska) ///////////////////////////////////////////// 21
 • 22. ↓ imProWiZacJa ↓ wznosicieli-szybkoznikaczy, których używał gen. Henk w kampanii antygrawitacyjnej skierowanej przeciwko Gräwitolubom, mieszkańcom słynnej Axis; model ten charakteryzował się zasłoną dymną, która…”). Po zakończonej wypowiedzi ta sama osoba wymyśla ko- → antygrawItaCyjne myŚlI lejną nazwę i rzuca piłkę do innej osoby w kole, przed którą stoi podobne zadanie. Ćwiczenie trwa tak dłu- Ćwiczenie dla grupy w każdym wieku. Do jego wy- go, aż każdy z uczestników poda przynajmniej jedną konania potrzebna jest piłeczka lub inny przedmiot, definicję związaną z antygrawitacyjnym tematem. który możemy przerzucać. Ćwiczenie na wyobraźnię i improwizację zarazem. Ma Stoimy w kole. Osoba trzymająca piłkę wymyśla na celu oderwanie naszych myśli od standardowego nazwę, która nie funkcjonuje w żadnym ze znanych toku rozumowania, od zwykłego sposobu postrzega- nam języków (na przykład: „kołomłynopapuga futrza- nia świata, zmusza do poszukiwania niecodziennych sta, tutek pstry, karniszospodnie model XP1000v8” i często zabawnych rozwiązań. (Marta Hankus) itp.) i rzuca piłkę do wybranej osoby z koła. Osoba łapiąca piłkę – w momencie jej dotknięcia – powtarza nazwę, którą usłyszała. Następnie – bez jakiegokol- wiek zastanowienia, ze śmiertelną powagą, jakby była profesorem, znała całą encyklopedię na pamięć – podaje jej definicję (na przykład: „karniszospodnie model XP1000v8 – jeden z legendarnych modeli ///////////////////////////////////////////// 22
 • 23. ↓ inSPiracJe ↓ jednak stanie, jeśli ktoś zaszczepi między istotami wirusa antygrawitacji: poodwraca oznaczenia tak, że każda będzie mieć z przodu minus? Niewidzialne przyciąganie przestanie działać. Istoty zaczną się od- pychać. Trzeba bardzo szybko wynaleźć szczepionkę → trzy PomysŁy na etIuDy na antygrawitację. antygrawItaCyjne Wariant 1: Istoty mogą się również przyciągać znaka- 1 → DIagnoza: antygrawItaCja mi umieszczonymi na plecach. Co się wtedy dzieje? Plus i minus się przyciągają. Jedne istoty mają z przo- du plus, inne minus: duże znaki („+” i „–”) wycięte Wariant 2: Istoty mogą się łączyć w „większe pod- z kartonu i pomalowane na różne kolory, połączone zespoły”, przyciągając się. Jak się wtedy zachowują? dwoma sznurkami przełożonymi przez barki. Kiedy Czy coś się zmienia? spotyka się istota, która ma z przodu plus, z istotą, która ma z przodu minus, niewidzialna siła przyciąga 2 → Przystanek: antygrawItaCja je do siebie. Istoty z plusem z przodu (a z minusem Wskazówkowe zegary, na których czas się zatrzy- z tyłu) mówią: „wszystko się uda”, „świat jest piękny”, mał (grane przez jedną część aktorów), wylądowały „każdy jest dobry” itp. Te z minusem z przodu (a plu- na planecie Antygrawitacja. Zamiast słońca góruje sem z tyłu) mówią: „nic nigdy nie wychodzi jak trze- nad nią monstrualnych rozmiarów czerwona wstęga ba”, „otacza nas przemoc i zło”, „nikomu nie można Möbiusa: sztywny długi pas brystolu sklejony w za- ufać” itp. Przyciąganie między plusami i minusami kręcone koło. Namacalny paradoks: dwuwymiarowa daje równowagę, stabilizuje dwie skrajności. Co się płaszczyzna istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej. 23
 • 24. Bez początku i bez końca. Zegary szybko poznają Wariant 1: Myśli kotłują się, wirują, krążą. Następuje rdzennych mieszkańców planety: antygrawitacyjne wymiana myśli: aktorzy-myśli wymieniają się częścia- pająki (w tej roli druga część aktorów) bezustannie mi swoich kostiumów. Komunikują się słowami „myśli tkające sieć – przestrzeń czasu. Rozstawione na się” – krzyczą je, szeptają, wyśpiewują, cedzą. Zapisu- czterech drabinach, stojące na podłodze, siedzące, ją je na kartkach, kredą na podłodze, ścianach; przez klęczące... przerzucają do siebie kłębki różnokolo- chwilę oświetlają latarkami, po czym przechodzą rowych włóczek, wstążek, serpentyn. Czy Zegary w inne miejsce. odnajdą na Antygrawitacji sposób na poruszenie swoich zastałych mechanizmów? Wariant 2: Myśli mają różne kolory (różne kolory światła). Jak się ze sobą komunikują? Co się stanie, 3 → antygrawItaCyjne stany gdy spotkają się ze sobą dwie myśli o tym samym ŚwIaDomoŚCI kolorze? Pink Floyd, album Meddle, utwór One of These Days. W ciemnej przestrzeni poruszają się osoby z przymo- Wariant 3: Do prezentacji myśli można również użyć cowanymi do różnych części ciała małymi latarkami rzutnika multimedialnego, z którego będą wyświe- (lub/i latarkami czołowymi). Są czujne na dźwięk, tlane różne słowa na prospekcie za aktorami. Można reagują na niego ruchem. Przedstawiają lotną myśl, użyć różnych czcionek, elementów graficznych, zdjęć swobodę myśli, myślodsiewnię… Może tam dziać się itp. Czy obrazy ze sobą korespondują, czy są zawie- Wszystko, a może też nie dziać się Nic. Czy z ostat- szone w próżni? Druga propozycja: słowa, kawałki nim dźwiękiem wszystko rozpłynie się tak nagle, jak zdań, melodie, dźwięki itp. wydobywają się z offu na się pojawiło? tle muzyki. (Justyna Mikulicz-Nidecka) 24
 • 25. → PoP-uP’owa sCenograFIa 2 → PoP-uP a antygrawItaCja Otwierając książkę zrealizowaną w technice pop-up’u, 1 → Co to jest PoP-uP? widzimy, jak z płaskiej kartki papieru, wyłaniają się prze- Pop-up to pochodzące z języka angielskiego słowo strzenne krajobrazy, budują zamki, otwierają smocze oznaczające pojawienie się nagle i niespodziewanie. paszcze. Prawa grawitacji ulegają odwróceniu, gdy te Termin ten odnosi się również do techniki tworzenia trójwymiarowe formy, przeciwstawiając się kierunkowi trójwymiarowych przestrzennych konstrukcji papie- ruchu Newtonowskiego jabłka, wędrują do góry, zupeł- rowych, które działają, opierając się na mechanice nie nie zważając na swój ciężar. otwierania zagiętej kartki papieru. Pop-up’owe dzieła Pop-up’owe konstrukcje możemy potraktować jako najczęściej pojawiają się w książkach dla dzieci, w ję- interesującą inspirację scenograficzną. Za pomocą kartki zyku polskim nazywanych rozkładankami. Technika ta papieru i kilku przemyślnych cięć i zagięć możemy stwo- upowszechniła się w XIX wieku, głównie w Wielkiej rzyć dowolną formę, budynek, a nawet postać. W naszej Brytanii i Niemczech. Jednym z najbardziej znanych książeczce zamieszczamy projekt pop-up’u, który może- twórców przestrzennych książek z tego okresu był cie wykonać i sami sprawdzić, jakie to proste! Lothar Meggendörfer (1847–1925). Dwudziestowiecz- ni mistrzowie pop-up’u to: Wally Hunt, Vic Duppa Why- te, Ron van der Meer i David A. Carter (na podstawie: P. Jackson, The Pop-Up Book, New York 1996). Więcej informacji o technice pop-up’u znajdziecie na www.dilettante.pl. 25
 • 26. 3 → PoP-uP antygrawItaCyjny Postępując wedle poniższej instrukcji, wytnij i wklej projekt pop-up’u w odpowiednie miejsce w książeczce 1 5 (strony 8–9). 1. Wytnij projekt pop-up’u z kartki. 2. Złóż kartkę na pół wzdłuż ciągłej, białej linii. 3. Przetnij złożoną kartkę wzdłuż granatowych linii. Uważaj, żeby nie wyjść poza linię (zdj. 1). 4. Zagnij wycięte paski wzdłuż białych, kropkowanych linii (zdj. 2). 2 6 5. Rozprostuj kartkę i przewróć ją na drugą stronę (zdj. 3). 6. Wypchnij wycięte paski i zegnij je po liniach zagię- cia w drugą stronę (zdj. 4). 7. Złóż kartkę, tak aby zagięte paski złożyły się w środku (zdj. 5 i 6). 8. Rozłóż pop-up (zdj. 7) i wklej w wyznaczone miej- sce w książeczce. 3 7 proj.: A. Polańska, na podstawie: P. Jackson, The Pop-Up Book, New York 1996 fot. A. Polańska 26 4
 • 29. – theologeion – umieszczona w górze platforma, na ↓ teoria ↓ której pojawiali się teatralni bogowie; – machina do zawieszania – niewidoczne dla widzów liny, na których bogowie „dyndali” ponad sceną. → wIelCy antygrawItatorzy Grecy bardzo często używali swoich antygrawitacyjnych teatru I Dramatu wynalazków, a nagłą interwencję boga nazwali deus ex kilka SPoSobÓW na PokonyWanie graWita- machina – czyli „bóg z maszyny”. Nazwa ta z czasem cJi W teatrZe i dramacie stała się też określeniem niespodziewanego rozwiąza- nia skomplikowanych sytuacji. Dziś, dzięki technice, mamy tysiące sposobów na to, by aktor mógł zawisnąć nad sceną. Kiedyś jednak antygraWitacJa W teatrZe PolSkim musiano sobie radzić bez elektroniki i zaawansowanej Greków do zastosowania antygrawitacji skłoniły techniki. bóstwa, Polaków – duchy i poezja. Polskim prekurso- rem antygrawitacji różnego typu jest bowiem Adam korZenie antygraWitacJi W teatrZe Mickiewicz (szkoda, że nie widać tego w jego przysa- System wznoszenia aktora ponad sceną został wymy- dzistych i ciężkich pomnikach): ślony już w starożytnej Grecji. Religijni Grecy, by pod- II część Dziadów Mickiewicza, prezentująca ludowy kreślić w teatrze nadprzyrodzony charakter bogów, rytuał wywoływania duchów, ma chyba najdłuższą stosowali następujące machiny teatralne: i najbardziej różnorodną antygrawitacyjną tradycję – mechane – lina przymocowana do wysokiego bloku w polskim teatrze. Najpopularniejszym przykładem skalnego, zakończona hakiem, za pomocą której można stała się Zosia ze spektaklu wyreżyserowanego przez było podnosić i opuszczać aktorów grających bóstwa; Stanisława Wyspiańskiego w 1901 roku. Aktorka 29
 • 30. grająca tę rolę była zawieszona nad sceną na metalo- wym stelażu. Latała zbyt nisko, ale dzięki temu prze- szła do historii teatru: żaden recenzent nie omieszkał o tym wspomnieć w swojej krytyce; Mistrzem antygrawitacji jest również Konrad z III czę- ści Dziadów, który siłą swego natchnienia i talentu wznosi się ponad ziemią zarówno w Małej, jak i Wiel- kiej Improwizacji. Na dowód cytaty: „Wznoszę się! Lecę! Tam, na szczyt opoki” lub „Ja mistrz wyciągam dłonie! / Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie / Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach”. antygraWitacJa Jako cecHa gatunku teatralnego Antygrawitacja jest jednak wpisana na stałe tylko w jedną formę teatralną – balet. Tancerze wykonu- jący podskoki, piruety, podnoszenia udowadniają, że do pokonania grawitacji nie trzeba żadnych instalacji – wystarczy zaangażowanie, talent, pasja – i to nie tylko w tańcu… (Monika Kwaśniewska) 30
 • 31. → marta HankuS ↓ ZESPÓŁ Absolwentka dramatologii UJ, od trzech lat prowadzi program DILETTANTE 2010 ↓ „Dilettante – teatr w ruchu”, należy do zespołu Teatru Figur → tadeuSZ dylaWerSki Kraków. Ukończyła kurs z zakre- Aktor, lalkarz, mim, pedagog su pedagogiki teatru organizowany przez Instytut Te- teatru i cyrku, absolwent Wy- atralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie w ramach działu Lalkarskiego PWST we projektu „TiSz Aneks”. Wrocławiu (1988) i Studium przy Wrocławskim Teatrze Pantomi- → Piotr idZiak my, były mim tego teatru, obecnie aktor Teatru Figur Aktor Teatru Figur Kraków, Kraków. współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury. Etnolog, spe- → monika filiPoWicZ cjalista ds. teatru cieni, muzeów Absolwentka Akademii Tea- i gier. tralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymsto- → Weronika idZikoWSka ku, aktorka krakowskiego Teatru Studentka kulturoznawstwa Lalki Maski i Aktora „Groteska“, z zamiłowaniem do teatru. wykładowca AWF w Krakowie. Wolontariuszka przy programie „Dilettante – teatr w ruchu”. 31
 • 32. → alicJa komorek Pedagog, aktorka Teatru Figur Kraków, instruktorka Studentka germanistyki na UP. teatralna. Od trzech lat wolontariuszka przy Festiwalu „Wózek Tespisa” → Hubert micHalak oraz Teatru Figur Kraków. Doktorant teatrologii UJ, współ- pracownik czasopism teatral- nych, aktor i impresario Teatru → monika kWaŚnieWSka Figur Kraków. Doktorantka teatrologii UJ, absolwentka Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender UJ, → JuStyna mikulicZ- sekretarz redakcji „Didaskaliów. -nidecka Gazety Teatralnej”, autorka Absolwentka Wiedzy o teatrze książki Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa UJ, doktorantka na Wydziale Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej (Kra- Polonistyki UJ, instruktor teatral- ków 2009). ny w Osiedlowym Klubie Kultu- ry Soboniowice, stażystka w OTE Kangur, autorka → alla maSloVSkaya adaptacji teatralnych dla programu „Dilettante – teatr Absolwentka Mińskiego Instytu- w ruchu”. tu Kultury, specjalizacja: reżyse- ria teatralna (kierowanie ama- torskim zespołem teatralnym). 32
 • 33. → agnieSZka PolaŃSka → bartoSZ noWakoWSki Absolwentka filmoznawstwa UJ Absolwent Akademii Praktyk oraz SAPU – Szkoły Artystycz- Teatralnych Gardzienice, aktor, nego Projektowania Ubioru, reżyser, muzyk, instruktor te- artystka w zespole Teatru Figur atralny. Od 2005 roku prowadzi Kraków. grupę teatralno-happenerską „Próg” w Wadowicach, a od 2009 roku również grupę „Próg Junior”. → Jakub SnocHoWSki Aktor teatralny i filmowy, in- → mateuSZ PaW struktor teatralny. Związany Prawie absolwent dramatolo- z warszawskimi i krakowskimi gii UJ, od dwóch lat współpra- teatrami (TR Warszawa, Teatr cuje z programem „Dilettante Dramatyczny, Teatr Ludowy). – teatr w ruchu” przy organizacji Festiwalu „Wózek Tespisa”. Na → alekSandra tabor co dzień prowadzi spółkę handlową, w której odpo- Tegoroczna maturzystka, aktorka wiada za jej organizację. Teatru Tetraedr, od trzech lat wo- lontariuszka przy Festiwalu „Wó- → baS PaWeŁcZak zek Tespisa”. Na co dzień zajmuje Informatyk, założyciel serwisów się cyrkiem i teatrem, prowadzi za- internetowych kuglarstwo.pl jęcia cyrkowo-teatralno-ogniowe w Raciborskim Centrum oraz jednokolo.pl. Artysta grup Kultury oraz w Zakładzie Poprawczym w Raciborzu. cyrkowych Sweetem i Dropsy, autor „Poradnika monocyklisty”. 33
 • 34. → graŻyna tabor → eWa Woźniak Pedagog, reżyser teatru dzieci Aktorka, lalkarka, pedagog i młodzieży, aktorka, realizator- teatru, scenograf. Ukończyła ka wielu spektakli i projektów Akademię Teatralną im. Zelwero- artystycznych. Współpracuje wicza w Warszawie na Wydziale m.in. z Teatrem im. C.K. Norwi- Sztuki Lalkarskiej w Białym- da w Jeleniej Górze, Teatrem Brama, Teatrem Kana stoku, Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice; w Szczecinie, Teatrem Figur Kraków, Teatrem A3 obecnie studentka scenografii na DAMU w Pradze, w Warszawie. Założycielka Teatru Tetraedr działające- wiceprezes Stowarzyszenia De-Novo. go w Raciborzu. → dagmara ŻabSka → tomaSZ tylka Teatrolog, wykładowca aka- Astrofizyk, didżej, producent demicki, aktorka i dyrektorka muzyczny. Członek zespołu Teatru Figur Kraków, wielolet- „Dubska”, współtwórca „Positive nia koordynatorka programu Ferment Sound System”. Bierze „Dilettante – teatr w ruchu”, udział w realizacji wiosek tema- absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzie- tycznych w woj. zachodniopomorskim. nice, uczestniczka kursów w Figurentheater-Kolleg (Niemcy). 34
 • 35. SPIS TREŚCI → Ponad myślami ........................................................17 Czym jest „Dilettante – teatr w ruchu”? ................... 2 Wyobraźnia Kim był Tespis i co z tym wózkiem? ......................... 6 → Ąć-ewolucja ............................................................. 18 Antygrawitacja w teatrze .......................................... 8 → Pokonać przyciąganie ............................................ 19 Rozgrzewka → Kula z emocjami ...................................................... 20 → Lewitująca piłka .............................................. 10 → Plama antygrawitacyjna ........................................ 20 → Sprężenie / Rozprężenie ............................... 10 Improwizacja → Wahadło księżycowe ...................................... 11 → Antygrawitacyjne myśli .......................................... 22 Integracja Inspiracje → Spacer po księżycu I ....................................... 12 → Trzy pomysły na etiudy antygrawitacyjne ............ 23 → Linoskoczek ..................................................... 12 → Diagnoza: Antygrawitacja ................................ 23 → Antygrawitacyjny kapeć ................................. 12 → Przystanek: Antygrawitacja ............................. 23 → Maszyna anty-grawitacyjna ........................... 13 → Antygrawitacyjne stany świadomości ............. 24 Rytm → Pop-up’owa scenografia ........................................ 25 → Or-bitowanie bez cukru .................................. 14 → Co to jest pop-up? ............................................. 25 Zaufanie → Pop-up a antygrawitacja ................................. 25 → Huśtawka ........................................................ 15 → Pop-up antygrawitacyjny ................................. 26 → Siodełko .......................................................... 15 Teoria Koncentracja → Wielcy antygrawitatorzy teatru i dramatu. → Ruchome łóżko ................................................ 16 Kilka sposobów na pokonywanie grawitacji → Spacer po księżycu II ...................................... 16 w teatrze i dramacie ................................................. 29 → Siła woli ........................................................... 17 Zespół Dilettante 2010.................................................. 31
 • 36. Wsparcie finansowe: Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków tel.: +4812 422 18 84 www.mik.krakow.pl instytucja kultury województwa Małopolskiego Publikacja powstała w ramach programu „Dilettante – teatr Dobór tekstów i opracowanie merytoryczne: Marta Hankus w ruchu”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Redakcja: Marta Hankus, Hubert Michalak, Monika Kwaśniewska Program „Dilettante – teatr w ruchu” został objęty Korekta: Ewa Ślusarczyk honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. ISBN: 978–83–61406–36–5 © by Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2010 www.dilettante.pl