Virtuaaliverkostot

Miia Kosonen
Miia KosonenResearch Manager, South-Eastern Finland University of Applied Sciences em South-Eastern Finland University of Applied Sciences
VIRTUAALIVERKOSTOJEN
JOHTAMINEN
Miia Kosonen
KTT, tki-asiantuntija, Xamk
30.9.2019
Tietojohtamisen
tutkija 2003-
TKI-asiantuntija,
Digitalia, Xamk 2015-
Sosiaalisen median
kouluttaja 2006-
#Tohtoriverkosto perustaja
ja luotsaaja 2015-
Innokas hajautuneen tietotyön,
parviälyn ja itseorganisoitumisen
puolestapuhuja
Nettiyhteisöaktiivi 1998-
Sitran #Ratkaisu100-
innovaatiokilpailun finalisti,
team Skillhive, 2017
SISÄLTÖ
“Miten rakentaa mitään verkossa”: esimerkkejä
onnistumisista ja onnistumisen eväistä
Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma
Kuinka tukea jäsenten sitoutumista
Lisätiedon lähteitä
@MiiaKosonen
Virtuaaliverkostot
Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli urbaanin yhteisöllisyyden lisäämisessä. Tapahtumista tiedottaminen on helppoa ja nopeaa, ja
yhteinen tunnelma alkaa kehittyä jo verkossa. Järjestäytymiseen ei enää tarvita suuria organisaatioita, vaan uudenlaisia tapoja kohdata toisia
ihmisiä syntyy spontaanisti ja kevyellä rakenteella.
–Verkossa ideoiden ja konseptien kehittäminen eteenpäin on ketterää. On myös hienoa, miten samanmieliset ihmiset voivat somessa
verkottua yhdessä yössä tai löytävät toisiaan yli maiden rajojen, Tanja Jänicke sanoo.
https://www.pirkka.fi/artikkeli/uusi-yhteisollisyys
Yhteismaa.fi
Duunitori.fi 9.6.2018
Virtuaaliverkostot
• GrabCAD.com – verkosto tietokoneavusteisen suunnittelun
asiantuntijoille, jaetaan avoimesti CAD–malleja, yli 6,3 M
jäsentä ja yli 3,8 M mallipiirustusta
• PatientsLikeMe.com – vuonna 2005 perustettu
vertaisverkosto, joka on terveydenhoidon alalla maailman
suurin, yli 650 000 jäsentä
• Kotikokki.net – suomalaisille tuttu kokkaajien tietopankki,
jossa lähemmäs 100 000 käyttäjää ja yli 63 000 julkaistua
reseptiä
@MiiaKosonen
Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 1/2
• Selkeä
yhteinen
nimittäjä
• Motivaatio,
innostus
TARVE
• Toimiva
infra
• Kaikki
tarvittava ja
vain se
TYÖKALUT
• Löydetään
avainpelurit
• Seed users
TOIMIJAT
@MiiaKosonen
Rakenteellinen
sosiaalinen pääoma:
verkostot
Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 2/2
@MiiaKosonen
• Tapahtumat ja
tarinat
• Vuorovaikutus
• Luottamus >
kontrolli
YHTEISÖLLISYYS
• Jaetut normit
• Pelisäännöt
• Yhteinen kieli
RUTIINIT
Relationaalinen
sosiaalinen pääoma:
kanssakäyminen
Kognitiivinen
sosiaalinen pääoma:
jaetut käytännöt
Yhteenveto: aktiivinen verkosto
• perustuu erottuvaan ja riittävän selkeästi rajattuun tarpeeseen, joka
innostaa ihmisiä toimimaan yhteisen tavoitteen eteen
• tunnistaa verkoston tavoitteita parhaiten palvelevat yhteistyöalustat
ja viestintäkanavat
• omaa verkoston toiminnan kannalta relevanttia sosiaalista pääomaa
• esim. avoimen lähdekoodin projektit: jaettu ideologia, normit joilla
yhteiskehitystä koordinoidaan
• esim. potilasyhteisöt: anonymiteetti  luotettavuus, jäsenten reilu
ja arvostava kohtelu, myötäeläminen, luottamus
@MiiaKosonen
Kaksi nyrkkisääntöä
• Hyväksyttävä, etteivät virtuaaliset(kaan) verkostot ja
yhteisöt synny ohjattuina, pakotettuina, käskyttämällä tai
lanseeramalla verkkotyökalu. Niiden johtamisessa on
ennen kaikkea kyse otollisten olosuhteiden luomisesta.
• Yhteisöillä on erilaisia elinkaaria ja ”yhteisökuolema” on
luonnollinen muulloinkin kuin kypsyysvaiheen jälkeen.
Kts. https://www.slideshare.net/miiak/yhteisojen-
elinkaari
@MiiaKosonen
Osallistumisen realiteetit
tekijät
osallistujat
opportunistit
lurkkaajat
Jakavat tietoa, kommentoivat
Jakavat ja yhdistelevät tietoa,
tuottavat uusia ratkaisuja
Pyytävät apua itselleen
Vain seurailevat
nukkujatEi-aktiiviset tilit
1 %
9-19 %
80-90 %
@MiiaKosonen
Yhteisöstrategia pähkinänkuoressa
• Toimintaympäristön analyysi: Millaisia muita yhteisöjä ja verkostoja kohderyhmällämme on?
Mihin he käyttävät verkkoa, mitä osaavat, mikä heitä motivoi? Mikä on mielekkäin kanava tai
kanavapaletti juuri heille? Koulutus? Keiden ja minkä kanssa kilpailemme ajasta ja huomiosta?
• Tavoiteanalyysi: Mitkä ovat tavoitteet ja verkkoyhteisön olemassaolon tarkoitus?
• Tietotarpeiden analyysi: Millaista tietoa jaetaan? Mitä ihmiset ovat valmiita jakamaan ja
miten? Soveltuuko kotipesäksi parhaiten oma alusta, kolmannen osapuolen luotettavat alustat,
vai kaupallinen sosiaalinen media? Onko oma toimintakulttuurimme yhteensopiva avoimuuden
periaatteen kanssa?
• Riskianalyysi: SMRA eli Social Media RiskAssessment mukaisesti organisaatiotason
ohjauskäytäntöjen ja –rakenteen määrittely, menettelytavoista sopiminen, palveluihin liittyvät
riskit, palkitsemiskäytännöt, mahdolliset sanktiot, perehdytys, seuranta
• Resurssianalyysi: Mistä saadaan digikulttuurien osaamista ja teknistä osaamista? Ketkä
rakentavat? Keitä ovat yhteisömanagerit ja nettikätilöt, jotka ylläpitävät? Rahoitus? Miten
kannustamme ihmisiä osallistumaan? Lyhyempi kehitysprojekti vai pysyvä yhteisö?
• Vaikuttavuusanalyysi: Kuinka toimintaa mitataan ja arvioidaan? Kuinka yhdessä tuotettua
tietoa hyödynnetään?
@MiiaKosonen
Ihmiset suuntaavat huomionsa niihin
jäseniin, joilla on saman verran tai
enemmän yhteisön kannalta
arvokkaita resursseja kuin heillä.
Assia Lasfer & Emmanuelle Vaast, 2018: A Relational Approach on
Collaborative Resource Spending in Online Communities
@MiiaKosonen
TUNNISTATKO NÄMÄ RESURSSIT?  TIETOKARTTA
ENTÄ AVAINTOIMIJAT?  VERKOSTOANALYYSI
Mitä verkkoyhteisöjen johtajista tiedetään?
• Keskeinen asema ko. verkostossa
• Jakaa aktiivisesti hyödyllistä tietoa
• Taitaa verkon sosiaaliset ympäristöt
• Johtajuus usein kiertävää,
käskyttämistaktiikka ei toimi, ei
perustu titteleihin vaan toimintaan
• Johtamismalleja esim. meritokratia,
hyväntahtoinen diktaattori
@MiiaKosonen
Yhteisöllisyys on…
•tunnetta yhteenkuuluvuudesta
•jäsenten merkitystä toinen toisilleen
•jaettua uskoa siihen, että kuuluminen juuri tähän
yhteisöön auttaa täyttämään jäsenten tarpeet
McMillan & Chavis, 1986; Blanchard, 2004, 2008
@MiiaKosonen
Verkkoyhteisöllisyyden prosessi
• Osaaminen ja infra
• Temperamentti ja persoonallisuus
• Tarpeet ja odotetut hyödyt, U&G, Katz et al. 1973
• Kognitiiviset: informaatio, uuden oppiminen
• Affektiiviset: hauskuus, viihtyminen
• Henkilökohtaiset: uskottavuus, status, maine
• Sosiaaliset: ihmisten kohtaaminen, yhteydenpito
• Jännitteiden poistaminen: huomion suuntaaminen toisaalle,
tunteiden varaventtiili, eskapismi
Edellytykset
• Erottuva jäsenyys
• Identifioituminen
• Rutiinit ja käytännöt
• Tuen jakaminen,
vuorovaikutus
• Luottamus
Elementit
• Aktiivinen osallistuminen
• Tiedon jakaminen
• Sitoutuminen, uskollisuus
• Yhteisö
• Tuote tai palvelu
• Suositukset, word-of-mouth
Koettu
yhteisöllisyys
@MiiaKosonen
Luottamuksen rakentuminen verkossa
Suora kokemus
toisesta
osapuolesta
Toiminta osana
ryhmää
Sosiaaliset
kategoriat
Systeemit
LUOTTAMUS
RYHMÄÄN
Aiemmat positiiviset
kokemukset
• organisaation
käytännöt
• suhdepääoma:
imago, brändi,
maine
Johtajuus, suunnan
näyttäminen ja jaetut
merkitykset
Yhteisten pelisääntöjen
sopiminen ja
noudattaminen
Yhteisön sosiaalinen
identiteetti, ”me-
henki”
Jaetut normit, esim.
avoin lähdekoodi
Mainejärjestelmät
(Myös:
kontrollimekanismit,
eliminoivat
luottamusongelman)
LUOTTAMUS
YKSILÖIHIN
Aiemmat positiiviset
kokemukset
• osaaminen
• rehellisyys
• hyväntahtoisuus
Selkeä ja ennustettava
viestintä
Lupausten pitäminen
Empatia,
myötäeläminen
Tietyn kategorian
jäsenyys, esim.
ammatilliset ryhmät
Mainejärjestelmät,
digitaalinen word-of-
mouth
• reittaukset
• suositukset,
tykkäykset
Hajautunut työtiimi
Parvityö
Verkkoyhteisö Avoimet verkostot,
transaktioyhteisöt
Esimerkki-
tilanteita
Mikä tahansa
ihmisten välinen
@MiiaKosonen
Erityispiirteitä:
nopean luottamuksen
korostuminen, jopa
hyperpersonaalinen ja
kaunisteltu näkemys,
stereotyyppiset
tulkinnat toisesta
osapuolesta
Kuinka tukea sitoutumista
@MiiaKosonen
Perehdytys
Helppous, toimintavarmuus
Tapahtumat
Palkinnot, osaamismerkit
Tärkein tieto edellä
Kytkeytyneisyys
”Tuuppaaminen”,
vaikuttavuuden lisääminen
Nopea palaute, kannustus
Sisäpiiriläppä
Alaryhmien muodostaminen
Konfliktien käsittely
Jaetut rutiinitAlustaan Jäseniin
7 vinkkiä parempaan verkkoviestintään
• Kerro sanottavasi minä -muodossa.Tämä ei ole egoismia, vaan
konflikteja ennaltaehkäisevä tapa toimia. ”Toivon, että voin saada
palautetta ideasta viimeistään 30.9.” on huomattavasti tehokkaampi
viesti kuin ”Kommentoittehan pian”.
• Tarkista tekemäsi oletukset. ”Ymmärsinkö oikein, että haet tällä…”
• Tunteet ja leikillisyys, pelkkä asioista viestiminen on kuolettavaa.
• Keskity. Huomion kohdistaminen meneillään olevaan säästää
hermoja ja auttaa luottamuksen rakentamisessa.
• ÄVK = älä viesti kiireessä.
• OPS = ota palkokasvi sieraimesta, laske tarvittaessa sataan ennen
kuin toimit. Älä koskaan vastaa viestiin vihaisena.
• Pieni sana: ”Kiitos”.
@MiiaKosonen
Lisätietoa
• Suomalaisten some- ja yhteisömanagereiden #cmadfi -yhteisö http://cmad.fi
• Resources for Community Management research, training, tools and
networking https://communityroundtable.com/
• Kosonen, M. 2008. Knowledge sharing in virtual communities.Acta
Universitatis Lappeenrantaensis, 335.
• Faraj, S., Kudaravalli, S. &Wasko, M. 2015. Leading Collaboration in Online
Communities. MIS Quarterly, 39, 2, pp. 393-412.
• Järvensivu,T. 2019.Verkostojen johtaminen.
https://www.verkostojenjohtaminen.fi/
• Fasilitoinnin kolme tyyliä: opettaminen, ohjaava fasilitointi, itseohjautuvuutta tukeva emännöinti
Kiitos!
Lisäoppia
toteutukseen ja
menetelmiin?
Nappaa nettihihasta:
tohtorilletoita.com
digitalia.fi
1 de 25

Recomendados

Yhteisollisyys cmadfi-2022 por
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Miia Kosonen
976 visualizações10 slides
Yhteisollisyys por
YhteisollisyysYhteisollisyys
YhteisollisyysMiia Kosonen
1.7K visualizações15 slides
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019 por
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
557 visualizações16 slides
Yhteisomanagerointi por
YhteisomanagerointiYhteisomanagerointi
YhteisomanagerointiMiia Kosonen
4.4K visualizações40 slides
Luottamus ja hajautunut yhteistyo por
Luottamus ja hajautunut yhteistyoLuottamus ja hajautunut yhteistyo
Luottamus ja hajautunut yhteistyoMiia Kosonen
3K visualizações9 slides
Online-yhteistyo por
Online-yhteistyoOnline-yhteistyo
Online-yhteistyoMiia Kosonen
4.3K visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sosiaalinen media ja johtamisen murros por
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosMiia Kosonen
959 visualizações15 slides
Online co-creation por
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creationMiia Kosonen
1.4K visualizações26 slides
Yhteisojen saattohoito por
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoMiia Kosonen
1.4K visualizações12 slides
Digitaalisuus ja hiljainen tieto por
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tietoMiia Kosonen
1.5K visualizações30 slides
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa por
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaMiia Kosonen
758 visualizações20 slides
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2) por
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Harto Pönkä
1.3K visualizações21 slides

Mais procurados(19)

Sosiaalinen media ja johtamisen murros por Miia Kosonen
Sosiaalinen media ja johtamisen murrosSosiaalinen media ja johtamisen murros
Sosiaalinen media ja johtamisen murros
Miia Kosonen959 visualizações
Online co-creation por Miia Kosonen
Online co-creationOnline co-creation
Online co-creation
Miia Kosonen1.4K visualizações
Yhteisojen saattohoito por Miia Kosonen
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen1.4K visualizações
Digitaalisuus ja hiljainen tieto por Miia Kosonen
Digitaalisuus ja hiljainen tietoDigitaalisuus ja hiljainen tieto
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Miia Kosonen1.5K visualizações
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa por Miia Kosonen
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen758 visualizações
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2) por Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri (v. 2)
Harto Pönkä1.3K visualizações
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet por Harto Pönkä
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä3.2K visualizações
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys) por jeglog
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
Asiakasosallistaminen Menestyksen Avaimena (gradu-esitys)
jeglog1.8K visualizações
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /... por Kurio // The Social Media Age(ncy)
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio // The Social Media Age(ncy)2.6K visualizações
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin por Terhi-Maija Itkonen-Isakov
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihinPiloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Piloteista strategioihin ja uusiin toimintatapoihin
Terhi-Maija Itkonen-Isakov324 visualizações
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa por Sami Laaksonen
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassaViestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Viestintäkulttuuri muuttuu - sosiaalista mediaa seurakunnassa
Sami Laaksonen243 visualizações
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012) por Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Sosiaalinen media yhdistää ihmisiä (Jyväskylä 23.2.2012)
Harto Pönkä635 visualizações
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet por Harto Pönkä
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteetOppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Oppiminen: Digitaalisen sukupolven haasteet
Harto Pönkä632 visualizações
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi por jounisaarikoski
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksiYhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
Yhteisöllisyyden muuttuminen verkkoyhteisöllisyydeksi
jounisaarikoski194 visualizações
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012 por Perttu Iso-Markku
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Ykkösketju kuntoon 29.1.2012
Perttu Iso-Markku310 visualizações
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää? por Tia Härkönen
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Mikä Yammer ja kuinka voisin sitä hyödyntää?
Tia Härkönen724 visualizações
Sometutkimus por Miia Kosonen
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen1.9K visualizações
Pohto. Sosiaalisen median koulutus por rautasilta
Pohto. Sosiaalisen median koulutusPohto. Sosiaalisen median koulutus
Pohto. Sosiaalisen median koulutus
rautasilta522 visualizações
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä por Miia Kosonen
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen848 visualizações

Similar a Virtuaaliverkostot

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... por
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Salla-Maaria Laaksonen
469 visualizações31 slides
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus por
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusSanna Brauer
1.3K visualizações49 slides
Metropolia Studia Generalia por
Metropolia Studia GeneraliaMetropolia Studia Generalia
Metropolia Studia GeneraliaKristiina Pääkkönen
573 visualizações35 slides
Sosiaalisen median ilmiöitä por
Sosiaalisen median ilmiöitäSosiaalisen median ilmiöitä
Sosiaalisen median ilmiöitäMetropolia University of Applied Sciences
800 visualizações35 slides
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä por
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLaura Browne
221 visualizações19 slides
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan por
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanSaara Pajunpää
176 visualizações35 slides

Similar a Virtuaaliverkostot(20)

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm... por Salla-Maaria Laaksonen
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen469 visualizações
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus por Sanna Brauer
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer1.3K visualizações
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä por Laura Browne
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintäLähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Lähiruokakuluttajien organisoituminen ja verkkoviestintä
Laura Browne221 visualizações
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan por Saara Pajunpää
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaanVirkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Virkataanko virtuaalisesti - sosiaalista mediaa järjestötoimintaan
Saara Pajunpää176 visualizações
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010 por Sanna Brauer
Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010Verkko ja verkkoyhteisöt  mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Verkko ja verkkoyhteisöt mitä annettavaa kulttuurialan yrittäjille? epky 2010
Sanna Brauer296 visualizações
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri por Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä1.6K visualizações
Jaettu asiantuntijuus alvar por Sanna Brauer
Jaettu asiantuntijuus alvarJaettu asiantuntijuus alvar
Jaettu asiantuntijuus alvar
Sanna Brauer280 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Sovelto
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Sovelto345 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen320 visualizações
Epilepsia liitto por Sanna Brauer
Epilepsia liittoEpilepsia liitto
Epilepsia liitto
Sanna Brauer346 visualizações
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011 por Antti Leino
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Antti Leino510 visualizações
Verkostomainen ja luova tiimityö por Juha Laamanen
Verkostomainen ja luova tiimityöVerkostomainen ja luova tiimityö
Verkostomainen ja luova tiimityö
Juha Laamanen223 visualizações
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin por Kai Talonpoika
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiinTimo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Timo Rainio - Sosiaalisesta mediasta potkua verkottuvan yrityksen haasteisiin
Kai Talonpoika515 visualizações
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille por Jukka Helin
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Jukka Helin866 visualizações
Anarkia tyopaikoilla por Sonja Ängeslevä
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
Sonja Ängeslevä280 visualizações
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015 por Henrik Saari
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Henrik Saari433 visualizações
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013 por Perttu Iso-Markku
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Sosiaalisen median perusteet järjestöille, Kepa 25.1.2013
Perttu Iso-Markku582 visualizações

Mais de Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea por
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaMiia Kosonen
165 visualizações24 slides
Sinulle sopiva somestrategia por
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaMiia Kosonen
118 visualizações8 slides
Itsensajohtaminen muutostilanteissa por
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaMiia Kosonen
283 visualizações13 slides
Tietojohtamisen tutkimus por
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusMiia Kosonen
389 visualizações16 slides
Twitter-likes por
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likesMiia Kosonen
603 visualizações15 slides
Hinnoittelu por
HinnoitteluHinnoittelu
HinnoitteluMiia Kosonen
749 visualizações22 slides

Mais de Miia Kosonen(17)

Vastuullisempaa-somea por Miia Kosonen
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen165 visualizações
Sinulle sopiva somestrategia por Miia Kosonen
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen118 visualizações
Itsensajohtaminen muutostilanteissa por Miia Kosonen
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen283 visualizações
Tietojohtamisen tutkimus por Miia Kosonen
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen389 visualizações
Twitter-likes por Miia Kosonen
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen603 visualizações
Hinnoittelu por Miia Kosonen
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen749 visualizações
Tohtoriverkosto por Miia Kosonen
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen324 visualizações
Some ja oppimisverkostot por Miia Kosonen
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen423 visualizações
Tiedolla johtamisen illuusio por Miia Kosonen
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen467 visualizações
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen por Miia Kosonen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen15.2K visualizações
Yhteisot ja tieto por Miia Kosonen
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen1.4K visualizações
Online community death por Miia Kosonen
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen593 visualizações
Humour in online innovation por Miia Kosonen
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
Miia Kosonen923 visualizações
Knowledge sharing in coopetitive alliances por Miia Kosonen
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Miia Kosonen1.7K visualizações
Hostility in virtual communities por Miia Kosonen
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
Miia Kosonen1.2K visualizações
When is virtual virtuous por Miia Kosonen
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
Miia Kosonen642 visualizações
Publisher capabilities and online innovations por Miia Kosonen
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
Miia Kosonen961 visualizações

Virtuaaliverkostot

 • 2. Tietojohtamisen tutkija 2003- TKI-asiantuntija, Digitalia, Xamk 2015- Sosiaalisen median kouluttaja 2006- #Tohtoriverkosto perustaja ja luotsaaja 2015- Innokas hajautuneen tietotyön, parviälyn ja itseorganisoitumisen puolestapuhuja Nettiyhteisöaktiivi 1998- Sitran #Ratkaisu100- innovaatiokilpailun finalisti, team Skillhive, 2017
 • 3. SISÄLTÖ “Miten rakentaa mitään verkossa”: esimerkkejä onnistumisista ja onnistumisen eväistä Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma Kuinka tukea jäsenten sitoutumista Lisätiedon lähteitä @MiiaKosonen
 • 5. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli urbaanin yhteisöllisyyden lisäämisessä. Tapahtumista tiedottaminen on helppoa ja nopeaa, ja yhteinen tunnelma alkaa kehittyä jo verkossa. Järjestäytymiseen ei enää tarvita suuria organisaatioita, vaan uudenlaisia tapoja kohdata toisia ihmisiä syntyy spontaanisti ja kevyellä rakenteella. –Verkossa ideoiden ja konseptien kehittäminen eteenpäin on ketterää. On myös hienoa, miten samanmieliset ihmiset voivat somessa verkottua yhdessä yössä tai löytävät toisiaan yli maiden rajojen, Tanja Jänicke sanoo. https://www.pirkka.fi/artikkeli/uusi-yhteisollisyys
 • 9. • GrabCAD.com – verkosto tietokoneavusteisen suunnittelun asiantuntijoille, jaetaan avoimesti CAD–malleja, yli 6,3 M jäsentä ja yli 3,8 M mallipiirustusta • PatientsLikeMe.com – vuonna 2005 perustettu vertaisverkosto, joka on terveydenhoidon alalla maailman suurin, yli 650 000 jäsentä • Kotikokki.net – suomalaisille tuttu kokkaajien tietopankki, jossa lähemmäs 100 000 käyttäjää ja yli 63 000 julkaistua reseptiä @MiiaKosonen
 • 10. Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 1/2 • Selkeä yhteinen nimittäjä • Motivaatio, innostus TARVE • Toimiva infra • Kaikki tarvittava ja vain se TYÖKALUT • Löydetään avainpelurit • Seed users TOIMIJAT @MiiaKosonen Rakenteellinen sosiaalinen pääoma: verkostot
 • 11. Mikä yhdistää onnistumistarinoita? 2/2 @MiiaKosonen • Tapahtumat ja tarinat • Vuorovaikutus • Luottamus > kontrolli YHTEISÖLLISYYS • Jaetut normit • Pelisäännöt • Yhteinen kieli RUTIINIT Relationaalinen sosiaalinen pääoma: kanssakäyminen Kognitiivinen sosiaalinen pääoma: jaetut käytännöt
 • 12. Yhteenveto: aktiivinen verkosto • perustuu erottuvaan ja riittävän selkeästi rajattuun tarpeeseen, joka innostaa ihmisiä toimimaan yhteisen tavoitteen eteen • tunnistaa verkoston tavoitteita parhaiten palvelevat yhteistyöalustat ja viestintäkanavat • omaa verkoston toiminnan kannalta relevanttia sosiaalista pääomaa • esim. avoimen lähdekoodin projektit: jaettu ideologia, normit joilla yhteiskehitystä koordinoidaan • esim. potilasyhteisöt: anonymiteetti  luotettavuus, jäsenten reilu ja arvostava kohtelu, myötäeläminen, luottamus @MiiaKosonen
 • 13. Kaksi nyrkkisääntöä • Hyväksyttävä, etteivät virtuaaliset(kaan) verkostot ja yhteisöt synny ohjattuina, pakotettuina, käskyttämällä tai lanseeramalla verkkotyökalu. Niiden johtamisessa on ennen kaikkea kyse otollisten olosuhteiden luomisesta. • Yhteisöillä on erilaisia elinkaaria ja ”yhteisökuolema” on luonnollinen muulloinkin kuin kypsyysvaiheen jälkeen. Kts. https://www.slideshare.net/miiak/yhteisojen- elinkaari @MiiaKosonen
 • 14. Osallistumisen realiteetit tekijät osallistujat opportunistit lurkkaajat Jakavat tietoa, kommentoivat Jakavat ja yhdistelevät tietoa, tuottavat uusia ratkaisuja Pyytävät apua itselleen Vain seurailevat nukkujatEi-aktiiviset tilit 1 % 9-19 % 80-90 % @MiiaKosonen
 • 15. Yhteisöstrategia pähkinänkuoressa • Toimintaympäristön analyysi: Millaisia muita yhteisöjä ja verkostoja kohderyhmällämme on? Mihin he käyttävät verkkoa, mitä osaavat, mikä heitä motivoi? Mikä on mielekkäin kanava tai kanavapaletti juuri heille? Koulutus? Keiden ja minkä kanssa kilpailemme ajasta ja huomiosta? • Tavoiteanalyysi: Mitkä ovat tavoitteet ja verkkoyhteisön olemassaolon tarkoitus? • Tietotarpeiden analyysi: Millaista tietoa jaetaan? Mitä ihmiset ovat valmiita jakamaan ja miten? Soveltuuko kotipesäksi parhaiten oma alusta, kolmannen osapuolen luotettavat alustat, vai kaupallinen sosiaalinen media? Onko oma toimintakulttuurimme yhteensopiva avoimuuden periaatteen kanssa? • Riskianalyysi: SMRA eli Social Media RiskAssessment mukaisesti organisaatiotason ohjauskäytäntöjen ja –rakenteen määrittely, menettelytavoista sopiminen, palveluihin liittyvät riskit, palkitsemiskäytännöt, mahdolliset sanktiot, perehdytys, seuranta • Resurssianalyysi: Mistä saadaan digikulttuurien osaamista ja teknistä osaamista? Ketkä rakentavat? Keitä ovat yhteisömanagerit ja nettikätilöt, jotka ylläpitävät? Rahoitus? Miten kannustamme ihmisiä osallistumaan? Lyhyempi kehitysprojekti vai pysyvä yhteisö? • Vaikuttavuusanalyysi: Kuinka toimintaa mitataan ja arvioidaan? Kuinka yhdessä tuotettua tietoa hyödynnetään? @MiiaKosonen
 • 16. Ihmiset suuntaavat huomionsa niihin jäseniin, joilla on saman verran tai enemmän yhteisön kannalta arvokkaita resursseja kuin heillä. Assia Lasfer & Emmanuelle Vaast, 2018: A Relational Approach on Collaborative Resource Spending in Online Communities @MiiaKosonen TUNNISTATKO NÄMÄ RESURSSIT?  TIETOKARTTA ENTÄ AVAINTOIMIJAT?  VERKOSTOANALYYSI
 • 17. Mitä verkkoyhteisöjen johtajista tiedetään? • Keskeinen asema ko. verkostossa • Jakaa aktiivisesti hyödyllistä tietoa • Taitaa verkon sosiaaliset ympäristöt • Johtajuus usein kiertävää, käskyttämistaktiikka ei toimi, ei perustu titteleihin vaan toimintaan • Johtamismalleja esim. meritokratia, hyväntahtoinen diktaattori @MiiaKosonen
 • 18. Yhteisöllisyys on… •tunnetta yhteenkuuluvuudesta •jäsenten merkitystä toinen toisilleen •jaettua uskoa siihen, että kuuluminen juuri tähän yhteisöön auttaa täyttämään jäsenten tarpeet McMillan & Chavis, 1986; Blanchard, 2004, 2008 @MiiaKosonen
 • 19. Verkkoyhteisöllisyyden prosessi • Osaaminen ja infra • Temperamentti ja persoonallisuus • Tarpeet ja odotetut hyödyt, U&G, Katz et al. 1973 • Kognitiiviset: informaatio, uuden oppiminen • Affektiiviset: hauskuus, viihtyminen • Henkilökohtaiset: uskottavuus, status, maine • Sosiaaliset: ihmisten kohtaaminen, yhteydenpito • Jännitteiden poistaminen: huomion suuntaaminen toisaalle, tunteiden varaventtiili, eskapismi Edellytykset • Erottuva jäsenyys • Identifioituminen • Rutiinit ja käytännöt • Tuen jakaminen, vuorovaikutus • Luottamus Elementit • Aktiivinen osallistuminen • Tiedon jakaminen • Sitoutuminen, uskollisuus • Yhteisö • Tuote tai palvelu • Suositukset, word-of-mouth Koettu yhteisöllisyys @MiiaKosonen
 • 20. Luottamuksen rakentuminen verkossa Suora kokemus toisesta osapuolesta Toiminta osana ryhmää Sosiaaliset kategoriat Systeemit LUOTTAMUS RYHMÄÄN Aiemmat positiiviset kokemukset • organisaation käytännöt • suhdepääoma: imago, brändi, maine Johtajuus, suunnan näyttäminen ja jaetut merkitykset Yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja noudattaminen Yhteisön sosiaalinen identiteetti, ”me- henki” Jaetut normit, esim. avoin lähdekoodi Mainejärjestelmät (Myös: kontrollimekanismit, eliminoivat luottamusongelman) LUOTTAMUS YKSILÖIHIN Aiemmat positiiviset kokemukset • osaaminen • rehellisyys • hyväntahtoisuus Selkeä ja ennustettava viestintä Lupausten pitäminen Empatia, myötäeläminen Tietyn kategorian jäsenyys, esim. ammatilliset ryhmät Mainejärjestelmät, digitaalinen word-of- mouth • reittaukset • suositukset, tykkäykset Hajautunut työtiimi Parvityö Verkkoyhteisö Avoimet verkostot, transaktioyhteisöt Esimerkki- tilanteita Mikä tahansa ihmisten välinen @MiiaKosonen Erityispiirteitä: nopean luottamuksen korostuminen, jopa hyperpersonaalinen ja kaunisteltu näkemys, stereotyyppiset tulkinnat toisesta osapuolesta
 • 21. Kuinka tukea sitoutumista @MiiaKosonen Perehdytys Helppous, toimintavarmuus Tapahtumat Palkinnot, osaamismerkit Tärkein tieto edellä Kytkeytyneisyys ”Tuuppaaminen”, vaikuttavuuden lisääminen Nopea palaute, kannustus Sisäpiiriläppä Alaryhmien muodostaminen Konfliktien käsittely Jaetut rutiinitAlustaan Jäseniin
 • 22. 7 vinkkiä parempaan verkkoviestintään
 • 23. • Kerro sanottavasi minä -muodossa.Tämä ei ole egoismia, vaan konflikteja ennaltaehkäisevä tapa toimia. ”Toivon, että voin saada palautetta ideasta viimeistään 30.9.” on huomattavasti tehokkaampi viesti kuin ”Kommentoittehan pian”. • Tarkista tekemäsi oletukset. ”Ymmärsinkö oikein, että haet tällä…” • Tunteet ja leikillisyys, pelkkä asioista viestiminen on kuolettavaa. • Keskity. Huomion kohdistaminen meneillään olevaan säästää hermoja ja auttaa luottamuksen rakentamisessa. • ÄVK = älä viesti kiireessä. • OPS = ota palkokasvi sieraimesta, laske tarvittaessa sataan ennen kuin toimit. Älä koskaan vastaa viestiin vihaisena. • Pieni sana: ”Kiitos”. @MiiaKosonen
 • 24. Lisätietoa • Suomalaisten some- ja yhteisömanagereiden #cmadfi -yhteisö http://cmad.fi • Resources for Community Management research, training, tools and networking https://communityroundtable.com/ • Kosonen, M. 2008. Knowledge sharing in virtual communities.Acta Universitatis Lappeenrantaensis, 335. • Faraj, S., Kudaravalli, S. &Wasko, M. 2015. Leading Collaboration in Online Communities. MIS Quarterly, 39, 2, pp. 393-412. • Järvensivu,T. 2019.Verkostojen johtaminen. https://www.verkostojenjohtaminen.fi/ • Fasilitoinnin kolme tyyliä: opettaminen, ohjaava fasilitointi, itseohjautuvuutta tukeva emännöinti