O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pronoms febles amb exemples

57.850 visualizações

Publicada em

Pronoms febles, exemples, llengua catalana, mestres, universitat de valencia.

Exposició realitzada a l´aula.
"Llengua catalana per a mestres"

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Pronoms febles amb exemples

 1. 1. PRONOMS FEBLES<br />Els pronoms febles o àtons són uns elements que equivalen a un nom o a un sintagma nominal i que es pronuncien formant una unitat prosòdica amb el verb, és a dir, sempre van al costat del verb. La funció principal que exerceixen és la de substituir complements que ja han aparegut en el discurs (funció anafòrica) per evitar repeticions innecessàries.<br />
 2. 2. COL·LOCACIÓ I FORMES<br />
 3. 3. COMPLEMENT INDIRECTE <br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />
 4. 4. Quan la resposta a qui fa l’acció es a ell/a ella/a ells/a elles els pronoms que substitueixen el CI son: LI (singular) i ELS (plural) <br />*Pleonasme<br />
 5. 5. COMPLEMENT DIRECTE<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />
 6. 6. <ul><li>Una vegada localitzat el complement directe, cal identificar si és definit, neutre o indefinit:- Un CD és definit quan està determinat mitjançant un article (el/la/els/les) o un demostratiu (aquest/a/s/es, aqueix/a/os/es, aquell/a/s/es) o és un nom propi.Exemple: «Compraré el cotxe» (la moto, els cotxes, les motos). «He comprat aquest cotxe» (aquesta moto, aquests cotxes, aquestes motos).- Un CD és neutre quan és un demostratiu neutre (açò, això, allò) o tota una oració equivalent a un demostratiu neutre, o va amb la paraula tot.Exemple: « He comprat aquest cotxe» «L´he comprat aquest cotxe»- Un CD és indefinit quan no està determinat o ho està per un indefinit (un, algun, cap...) o un quantificador (molt, poc, tant...). Exemple: «Vull açò» «Mira allò».</li></li></ul><li>COMPLEMENT ATRIBUTIU<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />La substitució per pronoms del complement atributiu és similar a la del complement directe:<br /> <br /><ul><li>Si l’atribut és definit (determinat per un article o demostratiu) és substituït pels pronoms el, la, els, les (amb totes les seues formes):</li></ul>«El teu amic és el metge del poble» (El teu amic l`és)<br />«Aparenta elsnorantaanys que té» (Els aparenta). <br /> <br /><ul><li>Si es tracta d’un atribut indefinit, un demostratiu neutre o una oració és substituït per ho:</li></ul> «El teuamicésmetge» (El teuamichoés). <br /> «Aparenta tenirnorantaanys» (Ho aparenta).a)<br /> <br />
 7. 7. COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />El CC de manera és substituït sempre pel pronom hi (-hi) i el podreu localitzar preguntant-vos com es fa l’acció.<br />Pere treballava de valent-> Perehi treballava <br />Marc, camina de pressa, per favor!-> Marc, camina-hi, per favor! <br /> <br />Els altres complements circumstancials també són substituïts pel pronom hi, llevat d’un únic cas: si el complement és introduït per la preposició DE, és substituït per en (n’ / ‘n / -ne).<br />Torna al poble!-> Torna-hi!Torneu al treball!-> Torneu-hi!<br />
 8. 8. COMPLEMENT PREPOSICIONAL I DE RÈGIM VERBAL<br />Alguns dels verbs que admeten aquest complement:<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />Com els complements circumstancials, si el complement de règim verbal és introduït per la preposició DE és substituït per en (n’ / ‘n / -ne), però si és introduït per qualsevol altra preposició és substituït per hi (-hi):<br />
 9. 9. COMBINACIÓ DE PRONMS FEBLES<br />La col·locació davant o darrere del verb segueix la norma següent:<br /> <br /><ul><li>Han d’anar sempre junts: o els dos davant o els dos darrere.
 10. 10. Sempre col·locarem l’apòstrof tant a la dreta com puguem:</li></ul>li’l donaré però li l’he donat<br /> <br />Ordre de col·locació:<br />
 11. 11. <ul><li>Les combinacions LA + HI, SE + US no s’apostrofen:</li></ul>Posa la llibreta damunt la taula: posa-la-hi<br />Se us ha dit que calleu<br /> <br /><ul><li>Davant del verb: els pronoms EM, ET, ES quan entren en combinació amb un altre pronom prenen la forma ME, TE, SE:</li></ul> <br />Em dóna peròme la dóna<br />Et dóna però te’l dóna<br />Es mira però se la mira<br />
 12. 12. <ul><li>Darrere del verb:  </li></ul>Si es combinen dos pronoms i el verb acaba en consonant (i per tant no es pot apostrofar) el primer adopta la forma plena (-los, -nos, -vos, -me, -te, se):<br />vull donar-los-ho, dir-vos-ho, menjar-me’n, donar-te’n<br />Si es combinen dos pronoms i el primer acaba en –S, s’utilitza la forma reforçada en el segon:<br />porta’ns-en, poseu-nos-en, doneu-los-els<br /> <br />Les combinacions: -ME-LA, -TE-LA, -SE-LA no s’apostrofen encara que el verb acabe en vocal:<br />Dóna-me-la; emporta-te-la<br /><ul><li>No són possibles les combinacions: *HI + HI *HO + EN</li></ul> *HO + HI *EN + EN<br /> *HO + HO<br />
 13. 13. Un dels problemes més greus que està patint el català actualment és la pèrdua dels Pronoms Febles "EN" i "HI", a causa de la traducció literal del castellà.<br />Els pronoms febles són uns pronoms necessaris per entendre el significat de moltes expressions en les que volem estalviar-nos de dir un Complement Directe (el substituïm per "EN") o bé un complement circumstancial (el substituïm per "HI").<br />EXEMPLES:<br />Avui menjaré espaguetis.......................Avui menjaré (INCORRECTE).<br />Avui menjaré espaguetis......................Avui EN menjaré (CORRECTE)<br />Demà aniré a Terol?.........................Demà aniré (INCORRECTE)<br />Demà aniré a Terol?..........................Demà HI aniré (CORRECTE)<br />Aplicacionsincorrectes<br />
 14. 14. El verb HAVER-HI:<br /> S’utilitza de forma incorrecta sense el pronom HI a causa de que en castellà no s’utilitza.<br />Exemple: Hubogente que no vino.<br />Va haver gent que no va vindre (INCORRECTE)<br />Hi va haver gent que no va vindre (CORRECTE)<br />
 15. 15. Equivalències en llenguaespanyola<br /><ul><li>em: similar al pronom me del espanyol.
 16. 16. et: similar al pronom te del espanyol.
 17. 17. ens: similar al pronom nos del espanyol.
 18. 18. us: similar al pronom os del espanyol.
 19. 19. es: similar al pronom se del espanyol.
 20. 20. el: similar al pronom lo del espanyol.
 21. 21. la: similar al pronom la del espanyol.
 22. 22. li: complemento indirecte singular, similar al pronom ledel espanyol.
 23. 23. els: pot correspondre al los o al les del espanyol, segons si és objecte directe masculí plural, o bé objecte indirecte plural de qualsevol dels dos gèneres.
 24. 24. les: similar al pronom las del espanyol.
 25. 25. ho: complement directe neutre (esto, aquello) o preposicions subordinades substantives de complement directe.</li></li></ul><li><ul><li>Existeixen formes del català que no tenen equivalència en l’espanyol.</li></ul> EN<br /> Exemple: Tengocaramelos, ¿quieresuno?<br /> Tinc caramels, vols un? (INCORRECTE)<br /> Tinc caramels, en vols un? (CORRECTE) <br /><ul><li>Pronunciació «u»</li></ul> Exemple: Voy a dártelo / Vaig a donar-t’ho<br />Algunesdiferències entre llengües<br />
 26. 26. <ul><li>Combinació de pronoms</li></ul> Exemple: Vamos a comérnoslo / Anem a menjar-nos-el<br /><ul><li>En llengua espanyola no s’utilitza apóstrof ni guió.</li></ul> Exemple: T’ho demane per favor, dona-li-ho / Te lo pido por favor, dáselo.<br /><ul><li>«Se» «Es»</li></ul> Exemple: Ell es banya / Él se moja<br />

×