O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

תוצאות שאלון עמדות מנהלי שיווק מצייצים - אירוע קורנפלקס תלמה/יוניליוור

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Fisica 2
Fisica 2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

תוצאות שאלון עמדות מנהלי שיווק מצייצים - אירוע קורנפלקס תלמה/יוניליוור

Baixar para ler offline

הסקר בוצע בקרב קהילת מנהלי השיווק - קהילת מנהלי שיווק מצייצים - לפניכם תוצאות הסקר על פי ניתוח של מכון המחקר ifocus

הסקר בוצע בקרב קהילת מנהלי השיווק - קהילת מנהלי שיווק מצייצים - לפניכם תוצאות הסקר על פי ניתוח של מכון המחקר ifocus

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (13)

Anúncio

תוצאות שאלון עמדות מנהלי שיווק מצייצים - אירוע קורנפלקס תלמה/יוניליוור

  1. 1. ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫קהילת‬ ‫סקר‬ ‫משיבי‬ ‫עמדות‬ ‫ממצאי‬ ‫ניתוח‬ ‫תלמה‬ ‫קורנפלקס‬ ‫אירוע‬ ‫כלפי‬ ‫מצייצים‬/Unilever
  2. 2. ‫מתודולוגיה‬ •‫המכיל‬ ‫סקר‬5‫בתאריך‬ ‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬ ‫קהילת‬ ‫באמצעות‬ ‫הופץ‬ ‫שאלות‬ 31.8.16. •‫הבאות‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫דרך‬ ‫לסקר‬ ‫השיבו‬ ‫משיבים‬ ‫מאות‬:
  3. 3. ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ 59% 41% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫להתנהלותה‬ ‫ציון‬Unilever ‫האירוע‬ ‫בימי‬(1‫עד‬10) ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫החברה‬ ‫האם‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫לפרסם‬ ‫אותו‬ ‫שגילתה‬ ‫ברגע‬? 69% 31% 62% 37% 1% ‫לתקופה‬ ‫לקנות‬ ‫יפסיקו‬ ‫ויחזרו‬ ‫לקנות‬ ‫ימשיכו‬ ‫בעתיד‬ ‫מלקנות‬ ‫יימנעו‬ ‫הצרכנים‬ ‫מרבית‬ ‫האם‬:‫לתקופה‬ ‫לקנות‬ ‫יפסיקו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ויחזרו‬,‫בעתיד‬ ‫מלקנות‬ ‫יימנעו‬ ‫או‬ ‫כרגיל‬ ‫לקנות‬ ‫ימשיכו‬? ‫של‬ ‫להתנהלותה‬ ‫ציון‬Unilever ‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬(1‫עד‬10) ‫התקשורת‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬ ‫והוציאה‬ ‫ניפחה‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫מפרופורציות‬?
  4. 4. ‫ומסקנות‬ ‫הממצאים‬ ‫סיכום‬ "‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬"‫כי‬ ‫חושבים‬Unilever‫זה‬ ‫באירוע‬ ‫גרועה‬ ‫ואף‬ ‫טובה‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬ ‫מתנהלת‬. ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫החברה‬,‫לדעתם‬,‫האירוע‬ ‫גילוי‬ ‫מרגע‬ ‫הצרכנים‬ ‫מול‬ ‫בשקיפות‬ ‫לפעול‬.‫זאת‬ ‫כל‬ ‫ולמרות‬, ‫הוציאה‬ ‫התקשורת‬,‫לדעתם‬,‫מפרופורציה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬.‫בנוסף‬,‫על‬ ‫ישפיע‬ ‫הזה‬ ‫האירוע‬ ‫שכל‬ ‫מאמינים‬ ‫הם‬ ‫הצרכן‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫ישפיע‬ ‫שלא‬ ‫מאמינים‬ ‫אף‬ ‫יותר‬ ‫הקטן‬ ‫וחלקם‬ ‫בלבד‬ ‫זמני‬ ‫באופן‬ ‫הצרכן‬. •"‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬"‫של‬ ‫שהתנהלותה‬ ‫חושבים‬Unilever‫גרועים‬ ‫ואף‬ ‫טובים‬ ‫לא‬ ‫בתקשורת‬ ‫ותגובותיה‬ ‫זה‬ ‫באירוע‬. •‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫תזמון‬ ‫לגבי‬ ‫חלוקות‬ ‫הדעות‬(‫האירוע‬ ‫גילוי‬ ‫ברגע‬),‫שחושבים‬ ‫משיבים‬ ‫ליותר‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫לכך‬ ‫מחויבת‬ ‫לא‬ ‫שיוניליוור‬ ‫למרות‬ ‫התקלה‬ ‫גילוי‬ ‫ברגע‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫צריך‬ ‫שהיה‬. •‫זאת‬ ‫למרות‬,‫מפרופורציה‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫הוציאה‬ ‫שהתקשורת‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫מרבית‬. •‫החברה‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ ‫זמני‬ ‫באופן‬ ‫ישפיע‬ ‫שהאירוע‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫מרבית‬–‫כ‬-2/3‫שהצרכנים‬ ‫חושבים‬ ‫ואח‬ ‫מסוימת‬ ‫לתקופה‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫יפסיקו‬"‫ימשיכו‬ ‫כ‬.‫ימשיך‬ ‫והצרכן‬ ‫כלום‬ ‫יקרה‬ ‫שלא‬ ‫חושבים‬ ‫כשליש‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬.
  5. 5. ‫הממצאים‬ ‫תיאור‬
  6. 6. ‫של‬ ‫התנהלותה‬ ‫כלפי‬ ‫עמדות‬‫יוניליוור‬‫באירוע‬ ‫מתאר‬ ‫היית‬ ‫איך‬/‫חברת‬ ‫של‬ ‫התנהלותה‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫ת‬ ‫תלמה‬/Unilever‫האחרונים‬ ‫בימים‬ ‫האירוע‬ ‫בניהול‬? (10–‫מצוינת‬ ‫התנהגות‬,1–‫גרועה‬ ‫התנהלות‬ ‫בתקשורת‬ ‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬,‫לדעתך‬ ‫האם‬ ‫של‬ ‫התגובות‬Unilever‫הן‬(10–‫מצוינות‬,1–‫גרועות‬) •‫של‬ ‫התנהלותה‬Unilever‫טובות‬ ‫לא‬ ‫נתפסות‬ ‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬ ‫ותגובותיה‬-‫גרועות‬:‫ניתנו‬‫ציונים‬ ‫ביותר‬ ‫נמוכים‬ ‫ממוצעים‬4.5-4.7 •74%‫בין‬ ‫ציון‬ ‫לחברה‬ ‫נתנו‬1-6‫אלו‬ ‫בשאלות‬ ‫בלבד‬,‫וכ‬-10%‫ציון‬ ‫לה‬ ‫שתנו‬ ‫בלבד‬9-10.
  7. 7. ‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫תזמון‬ 59% 41% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫שגילתה‬ ‫ברגע‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫לפרסם‬ ‫צריכה‬ ‫הייתה‬ ‫החברה‬ ‫האם‬? ‫האירוע‬ ‫חשיפת‬ ‫תזמון‬ ‫לגבי‬ ‫חלוקות‬ ‫הדעות‬: ‫המשיבים‬ ‫מרבית‬(59%)‫כי‬ ‫חושבים‬Unilever‫היתה‬‫הגילוי‬ ‫ברגע‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫צריכה‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫שיעור‬ ‫אבל‬(41%)‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫חושבים‬‫היתה‬‫הגילוי‬ ‫ברגע‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫צריכה‬
  8. 8. ‫התקשורת‬ ‫התנהלות‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫מפרופורציות‬ ‫והוציאה‬ ‫ניפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬? 69% 31% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫המשיבים‬ ‫מרבית‬(69%)‫מפרופורציות‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫והוציאה‬ ‫ניפחה‬ ‫שהתקשורת‬ ‫חושבים‬
  9. 9. ‫האירוע‬ ‫בעקבות‬ ‫הצרכן‬ ‫התנהגות‬ 62% 37% 1% ‫ויחזרו‬ ‫לתקופה‬ ‫לקנות‬ ‫יפסיקו‬ ‫לקנות‬ ‫ימשיכו‬ ‫בעתיד‬ ‫מלקנות‬ ‫יימנעו‬ ‫הצרכנים‬ ‫מרבית‬ ‫האם‬:‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ויחזרו‬ ‫לתקופה‬ ‫לקנות‬ ‫יפסיקו‬,‫בעתיד‬ ‫מלקנות‬ ‫יימנעו‬ ‫או‬ ‫כרגיל‬ ‫לקנות‬ ‫ימשיכו‬ •‫המשיבים‬ ‫מרבית‬(62%)‫ולאחר‬ ‫תלמה‬ ‫קורנפלקס‬ ‫מוצרי‬ ‫בקניית‬ ‫זמנית‬ ‫הפסקה‬ ‫שתהיה‬ ‫חושבים‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫יחזרו‬ ‫תקופה‬. •37%‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫ימשיכו‬ ‫הצרכנים‬ ‫שמרבית‬ ‫טוענים‬.
  10. 10. ‫לסקרים‬ ‫להצעות‬ ‫והפרסום‬ ‫השיווק‬ ‫בענף‬: amir@shivuk-il.co.il

×