Anúncio
Kamu hukuku
Kamu hukuku
Próximos SlideShares
Anayasa sorular ve cevaplarAnayasa sorular ve cevaplar
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Kamu hukuku

  1. KAMU HUKUKU 1. I. Cumhurbaşkanı II. Anayasa mahkemesi başkanı III. TBMM başkanı IV. Bakan V. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na göre milletvekili olmasa da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmalıdır? A. I-II B. I-II C. II-V D. I-IV E. III-IV 2. I. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi II. Cumhurbaşkanının sembolik yetkilere sahip olması III. Cumhurbaşkanının güçlü yetkilere sahip olması IV. Yürütmenin yasamadan doğması V. Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi Yukarıdakilerden hangileri yarı-başkanlık sistemine özgü niteliklerdir? A. I, III ve IV B. II, III ve IV C. I, III ve V D. III, IV ve V E. I, IV ve V 3. Aşağıdakilerden hangisinin milletvekilliğiyle bağdaşmayacağı 1982 anayasasında sayılmamıştır? A. İş takipçiliği B. Temsilcilik C. Kamuya yararlı dernek başkanlığı D. Geliri özel kanunla sağlanan teşebbüse ortaklık E. Avukatlık 4. Aşağıdakilerden hangisinde yer alan özellik veya özellikler, 1982 Anayasası’nda yer almadığı halde Anayasa Mahkemesi tarafından kanun hükmünde kararnamelerde bulunması gereken nitelikler olarak aranmaktadır? a. Zorunluluk ve ivedilik b. Yetki kanununa dayanma c. Meclisin onayına sunulma d. Resmi gazetede yayımlanma e. Değiştirilerek kabul edilmiş kanun hükmünde kararnamelerin sadece değiştirilmiş hükümlerinin yayım tarihinde yürürlüğe gireceği 5. Cumhurbaşkanının yokluğunda Milli Güvenlik Kurulu’na hangisi başkanlık eder? a. Başbakan b. TBMM başkanı c. MGK genel sekreteri d. Genel Kurmay Başkanı e. Milli Savunma Bakanı 6. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının karşı imzaya gerek olmaksızın tek başına yapabileceği bir işlemdir? a. Genel kurmay başkanını atamak b. Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek c. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
  2. d. RTÜK üyelerini seçmek e. Dış temsilcileri kabul etmek 7. Aşağıdakilerden hangisi devletin mali sorumluluğu ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda yer almayan bir düzenlemedir? a. Devletin kamu görevlilerinin verdiği zarardan sorumlu olduğu b. Kamu görevlisi kusurlu ise ona karşı da dava açılabileceği c. Sorumluluğun devletin idari işlem ve eylemlerinden doğabileceği d. Devletin kusuru oranında kamu görevlisine rücu edebileceği e. Devletin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu 8. Hangisi Danıştay’ın idari görevlerinden değildir? a. Bakanlıkların başbakanlık aracılığıyla bilgi istedikleri konularda görüş bildirmek b. Tüzük tasarılarını incelemek c. Tahkim şartı öngörülmeyen imtiyaz sözleşme tasarıları hakkında görüş bildirmek d. Kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek e. Kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek 9. Vali aleyhine verilen soruşturma iznine karşı hangi sürede nereye başvurulabilir? a. 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne b. 10 gün içinde Danıştay’a c. 15 gün içinde Danıştay’a d. 10 gün içinde Asliye Ceza Mahkemesi’ne e. 10 gün içinde İl İdare Kurulu’na 10.Tek hakimle verilen İdare ve Vergi Mahkemesi kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz kanun yoluna başvurma süresi kararın tebliğini izleyen günden itibaren ne kadardır? a. 10 gün b. 15 gün c. 30 gün d. 60 gün e. 7 gün 11.Ceza kanununun kişi bakımından uygulanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A. Cumhurbaşkanı, vatana ihanet suçu haricindeki suçlarından ancak meşhut suç halinde yargılanabilir. B. NATO görevlileri karşılıklılık şartı ile yargılanabilir. C. Diplomatik dokunulmazlığa sahip dış temsilciler ancak ağır cezayı gerektiren meşhut suç halinde ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yargılanabilir. D. Milletvekili olduğu sürece bir milletvekili ağır cezayı gerektiren meşhut suç hali haricinde yargılanamaz E. Bakanların dokunulmazlığı olmadığından bakan oldukları sürece yargılanabilirler 12. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet ilişkisine örnek olamaz? a) Başbakanlık- TÜBİTAK b) İçişleri Bakanlığı- İl Özel İdaresi c) Milli Eğitim Bakanlığı- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü d) YÖK- Üniversiteler e) E. Barolar Birliği- Baro 13. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilen ilk incelemeye yönelik hususlardan değildir? A. Husumet B. 3. ve 5. maddelere uygunluk C. İdari merci tecavüzü D. Yetki E. Şekil yönünden hukuka aykırılık 14. Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Anúncio