Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Uvod u teoriju evolucije stojkovic b.

 1. Evolucija i teorija evolucije -osnovni koncepti i problemi-
 2. Zašto je teško razumeti evoluciju? Filozofsko – filozofija nauke i naučna metodologija Psihološko - problem razumevanja procesa evolucije - emocije, strah, uteha,... Civilizacijsko – problem tradicije i etička pitanja PITANJA:
 3. Šta je nauka? Sistem saznavanja i objašnjenja realnog sveta koji nas okružuje Metodološki naturalizam – prihvatljiva su samo ona objašnjenja i hipoteze koja se zasnivaju na prirodnim uzrocima
 4. Teorija evolucije je nauka  Naučni metod - Prepoznavanje činjenica u prirodi i uočavanje pravilnosti (obrazaca) koji ih povezuju - Identifikovanje procesa koji objašnjavaju uočen obrazac  Darvin - Sakupljanje činjenica i obrazac promenljivosti (evolucije) - Formulisanje procesa (mehanizama) koji leže u osnovi evolucionih promena živih bića → prirodna selekcija
 5. Naučni elementi teorije evolucije Hipotetičko-deduktivni metod uveden u biologiju - biologija više nije samo deskriptivna - hipoteze i testiranje (opovrgljivost) 1. iskaz (činjenica) – reproduktivni potencijal 2. iskaz (činjenica) – konstantna brojnost populacije prva dedukcija – BORBA ZA OPSTANAK Koncepcija prirodne selekcije 3. iskaz (činjenica) – individualna varijabilnost druga dedukcija – PRIRODNA SELEKCIJA
 6. Kako je došao do koncepcije prirodne selekcije?  1838. Darvin pročitao Esej o populacionom principu Tomasa Maltusa (Thomas Malthus, 1766- 1834)  Ključ za prirodnu selekciju  Prirodni svet je svet borbe
 7. “Teorija” specijalne kreacije  Pretpostavke (“činjenice”):  vrste se ne menjaju kroz vreme  vrste su stvorene nezavisno jedna od druge  vrste su kreirane nedavno  Proces koji je odgovoran za ovakav “obrazac”:  nadprirodan, delo božje promisli Teološka objašnjenja: - ne mogu se testirati - zasnivaju se isključivo na religijskom verovanju
 8. Nenaučne “teorije”  Nemaju observacione posledice koje se mogu testirati  Ne mogu se opovrgnuti Npr. možemo li naučno testirati postojanje Boga?Pitanje boga je isključivo na terenu filozofije. Npr. Kantova dedukcija: teološka premisa: Bog je savršeno biće, čovek nije Iskaz 1: čovek je stvorio boga Iskaz 2: bog je stvorio čoveka I dedukcija: savršeniji je onaj koji stvara savršenstvo → čovek je savršeniji od boga Premisa: bog je savršeno biće II dedukcija: bog ne može postojati jer ne može biti manje savršeno biće od čoveka
 9.  Sve na svetu ima svoj uzrok.  Beskonačnom regresijom u uzrocima iste vrste, morate doći do primarnog uzroka i nazvaćete ga Bog.  Dolazite na pitanja na koje nemate odgovor – “Ko je kreirao Kreatora?”  Vilijam Okam (14. vek) – postojanje Boga se može “demonstrirati” isključivo verom.  Tertulijan (2. vek) – Credo quia absurdum! Argument o primarnom uzroku svega
 10. Filozofski uslovi za nastanak i razumevanje teorije evolucije Napuštanje 2 osnovna filozofska pojma: 2. Preformacionizam (osnova svih finalističkih i ortogenetskih teorija) 1. Tipološko mišljenje (diskontinuitet tipova)
 11. Tipološko mišljenje (esencijalizam)  Pojmovi “eidos” (Platon) i “essences” (T. Akvinski) predstavljaju formalno filozofsko kodifikovanje ovog načina mišljenja. “Stalne nepromenljive “ideje” na kojima počiva opažena raznovrsnost jedine su stvarne i trajne” (Platon) Aristotelova razrada – varijabilnost predstavlja odstupanje od “prirodnog stanja” (eidosa) → dominantna filozofija u prirodnim naukama do 19. veka. - Nepromenljiva suština “tipova” (vrsta) - Potpuni diskontinuitet između pojedinačnih eidosa (tipova) Eidos (tip) je stvaran, varijabilnost je iluzija
 12. Preformacionizam  Jedinka minijatura se nalazi u gametu (najčešće spermatozoidu) i tokom razvića se samo uvećava.  Termin “evolucija” nastao iz takve ideje o razvijanju.  Prenet iz ontogeneze u kasnijem kontekstu “filogeneza” značio je razvijanje već postojećeg plana.  Evolucija ne dovodi do stvarnih promena već predstavlja sazrevanje imanentnih sposobnosti.  Razvoj “tipa” = razvoj jedinke homunculus
 13. Antiesencijalizam (populaciono mišljenje) - ključni element evolucione biologije  Esencijalizam izvrnut naglavačke:  Varijabilnost je stvarna, prosečan tip je apstrakcija  Ne postoje dve identične jedinke  Prosečan tip je statistička apstrakcija, jedinke su stvarne  Individualna varijabilnost je “pokretač” evolucije
 14. Šta je evolucija???
 15. Definicija ??  Biološka evolucija predstavlja procese progresivnih promena u genetičkim i/ili ontogenetskim sistemima koje su primarno zasnovane na izmenjenim interakcijama populacija i životnih sredina. -Genetička struktura populacije (geni, hromozomi) -Rekombinacije i sistem ukrštanja, -Regulacija ekspresije gena, epigenetičke promene, -Ekološki parametri populacije (veličina pop., odnos polova, uzrasna struktura, itd.)
 16. Zašto je teško razumeti evoluciju? Problem jedinke !!!!
 17. Formiranje evolucione misli (1.)  Uloga Zeitgeist-a u formiranju naučne misli.  Uloga prethodnih znanja u formiranju teorija. Pre-Sokratovska filozofija: -materijalisti (prirodni fenomeni prate uzroke koje čovek može razumeti) -4 elementa: vatra, vazduh, voda, zemlja -Anaksimander (6. vek p.n.e.) – prvi evolucionista -živa bića nastaju iz elemenata mulja, -čovek je nastao od životinja neke druge vrste. -Empedokle (5. vek p.n.e.) – dve sile prirode: ljubav i mržnja, -tokom vladavine ljubavi, delovi životinja se izdižu iz zemlje i slobodno kombinuju (opstaju samo neki monstrumi).
 18. Sokrat i Platon – idealistička filozofija - Apstraktni principi leže ispod stvarnosti. - Uočljivi objekti su samo nesavršene kopije perfektnih apstrakcija. - Iz ove filozofije proizilazi esencijalizam. Formiranje evolucione misli (2.)
 19. Formiranje evolucione misli (3.)  Do 17. veka tri razloga za uspon evolucionizma:  Sazrevanje naučnog načina razmišljanja  Francis Bacon (1561 – 1626) – metod indukcije  René Decartes (1596 – 1650) – metod dedukcije  Francesco Redi (1626 – 1698) – eksperiment  Industrijska revolucija u zap. Evropi u 18. veku.  Francuska revolucija (1789 – 1799)
 20.  Prva genetička teorija, ideje o embriologiji i poreklu vrsta (kao nerazdvojivi procesi)  Umesto monada – PARTIKULE koje se parno spajaju (homologne), a partikula jednog roditelja može biti dominantna!  Postoji stabilnost vrsta, ali nastaju rase kao udaljavanje od originalnog dizajna (slučajni događaji utiču na partikule)  Ako se isto ponavlja kroz generacije i sredina je povoljna, rase mogu postati nove vrste (pseudonim dr Bauman)  Čak se dotiče i principa prirodne selekcije, ali ne prepoznaje je kao mehanizam za formiranje novih vrsta (samo u kontekstu eliminacije) Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698 – 1759)
 21. Prirodna teologija Adaptacije su imale centralno mesto u Prirodnoj teologiji (argument koji se poziva na promisao, engl. argument from design) William Paley (1743 – 1805)
 22. Patrick Matthew (1790 – 1874)  Pre-darvinista koji je razumeo prirodnu selekciju  Anticipirao Darvinovu koncepciju  Ne postoji suštinska razlika između varijeteta i vrsta!  Ako čovek može napraviti varijete za nekoliko godina, priroda može produkovati nove vrste tokom miliona godina.
 23. Jean Baptiste Pierre Antoine De Monet De Lamarck (1744 – 1829)  1778: Flora Francuske  1789: Botaničko odeljenje Prirodnjačkog muzeja  1793: Profesor inferiornih životinja  1809: Zoološka filozofija
 24. Kako je Lamark postao evolucionista? Rešenje problema izumiranja vrsta EVOLUCIJA Proučavanje fosila mekušaca Rekonstrukcija evolucionih linija
 25. Kako je Lamark objašnjavao evoluciju? - uzroci evolucije- Veliki lanac bića (lestvica prirode, scala naturae): od jednostavnog do složenog (urodjeni potencijal). Potreba da se ostane prilagođen na promenljivu životnu sredinu (insistiranje na ponašanju životinja). - Uniformitarizam (geol.) → gradualizam (biologija)
 26. Koraci u evoluciji po Lamarkovoj teoriji organizmi promena sredine nove potrebe organizama promena PONAŠANJA nove strukture (organi) pokreti u telesnim tečnostima modifikacije tkiva NASLEĐIVANJE STEČENIH OSOBINA
 27. Zašto je vredno pominjati Lamarka?  Prva koherentna teorija evolucije.  Shvatanje evolucije kao kontinuiranog procesa.  Prvi istakao da su promene životne sredine uzrok evolucije.  Uloga ponašanja u evoluciji životinja.  Nasleđivanje “izvan gena” (epigenetika).
 28. Charles Robert Darwin (1809 – 1882)  Rođen: 12. februar 1809.  Umro: 19. april 1882.  Studije:  1826. Edinburg (medicina)  1828-1831. Kembridž (bogoslovija)
 29. Putovanje Biglom  od 27.12.1831.  do 22.10.1836.
 30. Kada je postao evolucionista?  Juli 1837: Transmutacije vrsta  1844. godina: Prva šira skica teorije evolucije
 31. Zašto je čekao sa objavljivanjem teorije evolucije?  Objavljivanje knjiga iz geologije (tri knjige 1830-1833)  Materijalističko objašnjenje postanka vrsta  primer: R.Čembers Ostaci prirodne istorije stvaranja  Rad na Ciripedijama  Strah od osude
 32. Zašto je ipak objavio svoju teoriju?  1858 - pismo Alfreda Rasela Volasa (Alfred Russel Wallace): O tendenciji varijeteta da se beskonačno udaljavaju od originalnog tipa.
 33. 24. novembar 1859. prvo izdanje
 34. Prvi prevod na srpski jezik - 1878. god.
 35. Osnovni elementi Darvinove teorije evolucije (1.)  ZAJEDNIČKO POREKLO - Hipoteza da biološke vrste divergiraju od zajedničkih predaka. - Svi oblici života se mogu prikazati u obliku stabla sa brojnim granama. - Hipotezu je verifikovao brojnim podacima iz biogeografije, paleontologije, anatomije, sistematike i embriologije. Ovo se danas tretira kao osnovni “dokaz” evolucije.
 36. Osnovni elementi Darvinove teorije evolucije (2.)  POPULACIONA PROMENA (antiesencijalizam) - Evolucija - pretvaranje varijacija unutar populacije u razlike između populacija. - Potvrdu ove hipoteze nalazio je u radu engleskih oplemenjivača životinja.
 37. Osnovni elementi Darvinove teorije evolucije (3.)  GRADUALIZAM - Hipoteza da razlike između vrsta nastaju akumulacijom malih naslednih promena tokom dugih intervala vremena. - PRIRODA NE PRAVI SKOKOVE - Postulirao je postojanje PRELAZNIH OBLIKA kao verifikaciju ove hipoteze Tiktaalik 375 mya Archaeopteryx 150-155 mya
 38. Osnovni elementi Darvinove teorije evolucije (4.)  PRIRODNA SELEKCIJA. - Najznačajniji evolucioni mehanizam jer se njome može objasniti evolucija adaptivnih osobina. - Osobine koje nazivamo ADAPTACIJAMA evoluiraju jer su u POPULACIJAMA promene u učestalostima STANJA OSOBINA posledica njihovih različitih uticaja na PREŽIVLJAVANJE i REPRODUKCIJU.
 39. “Otkrivanje Mendela” (1900) Gregor Johann Mendel (1822 - 1884) “Eksperimenti na biljnim hibridima” (1865)
 40. Mendelisti Osnovne karakteristike: -diskontinuirana varijabilnost, -sve evolucione promene nastaju velikim mutacijama, -prirodna selekcija je nedelotvoran mehanizam. “Mutaciona teorija” Hugo de Vries (1901) Hugo De Vries (1848-1935) William Bateson (1861-1926)
 41. Biometričari Osnovna karakteristika: kontinuirana varijabilnost i prirodna selekcija. Predstavnici: Karl Pearson (1857-1936), Frank Raphael Walter Weldon (1860-1906) i većina taksonoma i ekologa. Karl Pearson (1857-1936) Raphael Weldon (1860-1906)
 42. Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)  integrisao Mendelove elemente u objašnjenje kontunuirane varijabilnosti
 43. Raspodela osobine fenotip učestalost fenotip učestalostučestalost fenotip n gena (po 2 alela) (2n+1) fenotipskih klasa distribucija sve bolja aproksimacija kontinuirane (normalne)
 44. Sintetička teorija evolucije  integracija mendelističke genetike i prirodne selekcije koja deluje na kontinuiranu varijabilnost  nastala u periodu 1936 - 1947 Theodosius Dobzhansky (1902 – 1975) Sewall Wright (1889 - 1988) JBS Haldane (1892 – 1964) Georg Gaylord Simpson (1902 - 1984) Ernst Mayr (1904 - 2005)
Anúncio