Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ozonski omotac

 1. OŠ TE C E NJ E OZONS K OG OMOTA Č A ➲ SLOJEVI U ATMOSFERI
 2. MOLEKUL OZONA ➲ Ozon je sastavljen od tri atoma.Prvi od njih naziva se O preostla dva se nazivaju O2,i zajedno čine O3.
 3. OZON ➲ Ozon je nestabilan Molekul kiseonika, (O3).Sastavljen od tri atoma.Koji u nižim slojevima atmosfere zagađuje.
 4. STRATOSFERA ➲ U gornjim slojevima atmosfere(15-40km) ozon prirodno nastaje pod dejstvom ultraljubičastog zračenja. ➲ Ozon štiti biosferu na Zemlji od negativnog delovalja ultraljubičastog zračenja koji dolazi iz svemira.
 5. OZONSKI OMOTAC ➲ U stratosferi,20-30 kilometara iznad površine Zemlje, nagomilani ozon formira sloj koji se naziva ozonski omotač.
 6. OŠTEĆENJE OZONSKOG OMOTAČA ➲ 1985 godine primećena su prva oštećenja ozonskog omotača na južnom polu iznad Antartika.Stanjen ozonski omotač je prouzrokovao povećano zračenje ultraljubičastog zraka-ozonske rupe
 7. K A K O NA S TA J U OŠ TE Ć E NJ A OZONS K OG OMOTA Č A ?
 8. Na s t a j u ...
 9. HLORFLUORUGLJOVODONICI ➲ CFCs su nezapaljiva, vrlo stabilna netoksična jedinjenja koja se masovno koriste u industriji.
 10. DA L I S E C F C s K OR I S T E U I NDUS T R I J I S P RE J E V A?
 11. DA KORISTE SE!!!
 12. SPREJ ➲S PREJ ZAGADJU JE OZONS KI OMOTA č .
 13. FREON ➲ Isto kao i sprej i freon je nepoželjan u atmosferi zato sto ispušta hlor.On oduzima jedan atom kiseonika.
 14. P I T A NJ A 1-ŠT A JE OZ ON ? 2-K A K O SE ST V A R A OZ ON SK I OM OT A Č? 3-K OJA JE U L OGA OZ ON SK OG OM OT A ČA U OD N OSU N A Z I V I SV E T ? 4-ŠT A SU OZ ON SK E R U P E ? 5-ŠT A SU C F C JE D I N JE N JA ? 6-GD E SE K OR I ST E C F C JE D I N JE N JA ? 7-D A L I JE U L T R A L JU B I ČA ST O Z R A ČE N JE D OB R O I L I L OŠE Z A ST R A T OSF E R U I Z A ŠT O?
Anúncio