Anúncio
Bảng giá cáp hàn bọc cao su Hàn Quốc
Próximos SlideShares
Baogiaongvaphukienu Baogiaongvaphukienu
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Bảng giá cáp hàn bọc cao su Hàn Quốc

  1. caùp haøn caùp cao su caùp choáng chaùy caùp taøu bieån caùp haï theá caùp trung theá caùp ñieàu khieån soá: 0713 aùp duïng ngaøy: 20/12/2013 11:54 QUI CAÙCH GIAÙ GHI CHUÙ QUI CAÙCH GHI CHUÙ 2C x 1.5 14,500 200m/cuoän 3C x 2.5 + 1.5 37,000 200m/cuoän 2C x 2.5 19,500 200m/cuoän 3C x 4 + 2.5 55,000 200m/cuoän 2C x 4 31,000 200m/cuoän 3C x 6 + 4 75,000 200m/cuoän 2C x 6 51,500 200m/cuoän 3C x 10 + 6 110,000 2C x 10 75,000 200m/cuoän 3C x 16 + 10 165,000 2C x 16 200m/cuoän 3C x 25 +10 255,000 3C x 1.5 22,000 200m/cuoän 3C x 25 + 16 260,000 3C x 2.5 30,000 200m/cuoän 3C x 35 + 16 337,000 4C x 1.5 31,000 200m/cuoän 3C x 50 + 25 492,000 4C x 2.5 200m/cuoän 3C x 70 + 35 677,000 4C x 4 200m/cuoän 3C x 95 + 50 872,000 5C x 6 95,000 200m/cuoän 3C x 120 + 70 1,250,000 7C X 1.0 200m/cuoän 3C x 150 + 95 1,850,000 QUI CAÙCH GIAÙ GHI CHUÙ QUI CAÙCH GIAÙ GHI CHUÙ HAØN 16 35,000 200m/ cuoän HAØN 16 38,500 200m/ cuoän HAØN 25 51,000 200m/ cuoän HAØN 25 56,100 200m/ cuoän HAØN 35 75,000 200m/ cuoän HAØN 35 82,500 200m/ cuoän HAØN 50 101,000 200m/ cuoän HAØN 50 111,100 200m/ cuoän HAØN 70 150,000 HAØN 70 165,000 HAØN 95 204,000 HAØN 95 224,400 HAØN 120 275,000 HAØN 120 302,500 HAØN 150 339,000 order HAØN 150 372,900 order HAØN 185 501,000 order HAØN 185 551,100 order HAØN 200 735,000 order HAØN 200 808,500 order HAØN 250 915,000 order HAØN 250 1,006,500 order XUAÁT XÖÙ CAÙP ÑÖÔÏC MADE IN KOREA HOÃ TRÔÏ HOÙA ÑÔN VAT CHÖÙNG CHÆ SAÛN PHAÅM COÙ CHÖÙNG CHÆ XUAÁT XÖÙ C/O, TEST REPORT CHIEÁT KHAÁU 3% tel: 08 39302952 - 08 39302400 cell: 0919499255 - 0917499255 - 0942963120 - 0942963130 - 0942963140 fax: 08 39304953 email: phamhuuduc@hcm.fpt.vn CAÙP ÑÖÔÏC SAÛN XUAÁT TAÏI HAØN QUOÁC, 99.9% ÑOÀNG NGUYEÂN CHAÁT, COÙ NGUOÀN GOÁC XUAÁT XÖÙ DUSONC cable HIEÄU DUSONC CAÙP HAØN BOÏC CAO SU DUSONC - DEAHAN -SAMWON CAÙP BOÏC CAO SU COÙ BOÁ SAMWON - DUSONC BAÛNG GIAÙ COÂNG TY QUAÂN PHAÏM HIEÄU SAMWON 285 Ñieän Bieân Phuû, P.07 - Q.03
Anúncio