Ulasan dapatan jurnalkrp6044 norziah binti md ali(m20141000701)

NorZie Ali
Ijazah Sarjana – Semester 2
Sesi 2014/2015
KPT6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK
DISEDIAKAN OLEH : NORZIAH BINTI MD ALI
KAD PENGENALAN : 790505105828
NO MATRIK :M20141000701
NAMA PENSYARAH : PROFESOR MADYA DR. ABD LATIFF B HAJI GAFOR
ULASAN DAPATAN JURNALULASAN DAPATAN JURNAL
ULASAN DAPATAN JURNAL 1
TAJUK JURNAL : APLIKASI ‘E-LEARNING ‘ DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA : isu dan cadangan perlaksanaannya
OLEH : Wahyu binti Idrus, Yahya Buntat Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
ULASAN DAPATAN JURNAL 1
TAJUK JURNAL : APLIKASI ‘E-LEARNING ‘ DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA : isu dan cadangan perlaksanaannya
OLEH : Wahyu binti Idrus, Yahya Buntat Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
Dalam Jurnal ini , Penyelidik telah menyatakan dengan jelas Definisi e-
learning iaitu, ‘e-learning’ adalah sebarang pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau internet) untuk
menyampaian isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet,
Intranet, satelit, tape audio/ video, TV interaktif dan CD ROM adalah
sebahagian media elektronik. Pengajaran boleh dijalankan secara
‘synchronously’ (pada waktu yang sama) atau ‘asynchronously’ (pada
waktu yang berbeza). Bahan pengajaran dan pembelajaran boleh
disampaikan melalui media ini mempunyai ciri-ciri multimedia seperti
teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan
kemudahan untuk ‘discussion group’ serta membolehkan bimbingan
dijalankan dalam talian ‘on line’ (Learnframe, 2001)
Perkembangan ‘e-learning’ di Malaysia masih baru jika dibandingkan
dengan negara-negara barat dan Singapura. Di Malaysia ianya terarah
kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang kebanyakannya
ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai
usahasama dengan universiti luar negara dimana yuran yang dikenakan
agak mahal dan tinggi. Perbezaan pembelajaran e-learing dan tradisional
pula ialah, Di dalam kelas tradisional, suasana pembelajaran adalah
berpusatkan guru. Guru dianggap sebagai orang yang serba tahu untuk
menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Terpulang kepada
guru sama ada menggunakan ‘konsep suap’, ‘tipu sunat’ atau pelbagai
teori yang telah dipelajari dahulu seperti behaviourisme, kontruktivitisme
dan teori kecerdasan pelbagai. Modul pengajaran hanya bergantung
kepada buku teks dan pengetahuan pelajar terbatas setakat kandungan
dalam buku teks sahaja. Manakala dalam kelas e-learning pula, fokus
utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan
memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam
pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu
sendiri. Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan
daya usaha dan inisiatif sendiri.
Perkembangan ‘e-learning’ di Malaysia masih baru jika dibandingkan
dengan negara-negara barat dan Singapura. Di Malaysia ianya terarah
kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang kebanyakannya
ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai
usahasama dengan universiti luar negara dimana yuran yang dikenakan
agak mahal dan tinggi. Perbezaan pembelajaran e-learing dan tradisional
pula ialah, Di dalam kelas tradisional, suasana pembelajaran adalah
berpusatkan guru. Guru dianggap sebagai orang yang serba tahu untuk
menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Terpulang kepada
guru sama ada menggunakan ‘konsep suap’, ‘tipu sunat’ atau pelbagai
teori yang telah dipelajari dahulu seperti behaviourisme, kontruktivitisme
dan teori kecerdasan pelbagai. Modul pengajaran hanya bergantung
kepada buku teks dan pengetahuan pelajar terbatas setakat kandungan
dalam buku teks sahaja. Manakala dalam kelas e-learning pula, fokus
utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan
memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam
pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu
sendiri. Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan
daya usaha dan inisiatif sendiri.
Penyelidik juga telah menyatakan perbezaan antara pembelajaran
Tradisional dan e learning. Namun begitu maklumat dan rujukan yang
digunakan oleh Penyelidik terlalu terhad dan terbatas. Penyelidik juga
telah menyatakan aplikasi e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran
di Malaysia. Namun begitu, dapat saya tafsirkan bahawa e-learning yang
telah dilaksanakan ini terlalu banyak kekurangan dan perlu diberi
perhatian dan tindakan yang sewajarnya supaya selari dengan
perkembangan negara kita sebagai sebuah negara maju. Dalam
pengenalan ini juga, penyelidik telah berjaya merujuk kepada beberapa
jurnal walaupun ia terlalu sedikit.
Penyelidik juga telah menyatakan perbezaan antara pembelajaran
Tradisional dan e learning. Namun begitu maklumat dan rujukan yang
digunakan oleh Penyelidik terlalu terhad dan terbatas. Penyelidik juga
telah menyatakan aplikasi e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran
di Malaysia. Namun begitu, dapat saya tafsirkan bahawa e-learning yang
telah dilaksanakan ini terlalu banyak kekurangan dan perlu diberi
perhatian dan tindakan yang sewajarnya supaya selari dengan
perkembangan negara kita sebagai sebuah negara maju. Dalam
pengenalan ini juga, penyelidik telah berjaya merujuk kepada beberapa
jurnal walaupun ia terlalu sedikit.
ULASAN DAPATAN JURNAL 2
Tajuk Jurnal : Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap
Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Oleh : SHARIFAH NOR PUTEH & KAMARUL AZMAN ABD SALAM
ULASAN DAPATAN JURNAL 2
Tajuk Jurnal : Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap
Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Oleh : SHARIFAH NOR PUTEH & KAMARUL AZMAN ABD SALAM
Berdasarkan hasil kajian ini bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan ICT
dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah bukanlah satu kemestian
untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Hasil
kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak tidak memerlukan
komputer dan teknologi digital seratus peratus untuk meningkatkan
perkembangan kognitif mereka.Mereka boleh belajar dengan berkesan
tanpa penggunaan ICT oleh guru mereka. Dapatan kajian mungkin
melegakan bagi golongan miskin dan tidak berkemampuan membelikan
komputer untuk kegunaan anak-anakmereka belajar dan penduduk yang
tinggal dikawasan luar bandar dan pedalaman yang belum mempunyai
kemudahan asas elektrik dan telefon.Kanak-kanak di luar bandar dan di
pedalaman walaupun tidak didedahkan dengan penggunaan ICT masih
boleh belajar melalui pelbagai kaedah danteknik pengajaran dan
pembelajaran bersesuaiandengan tahap perkembangan keupayaan dan
kebolehan mereka.
Berdasarkan hasil kajian ini bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan ICT
dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah bukanlah satu kemestian
untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Hasil
kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak tidak memerlukan
komputer dan teknologi digital seratus peratus untuk meningkatkan
perkembangan kognitif mereka.Mereka boleh belajar dengan berkesan
tanpa penggunaan ICT oleh guru mereka. Dapatan kajian mungkin
melegakan bagi golongan miskin dan tidak berkemampuan membelikan
komputer untuk kegunaan anak-anakmereka belajar dan penduduk yang
tinggal dikawasan luar bandar dan pedalaman yang belum mempunyai
kemudahan asas elektrik dan telefon.Kanak-kanak di luar bandar dan di
pedalaman walaupun tidak didedahkan dengan penggunaan ICT masih
boleh belajar melalui pelbagai kaedah danteknik pengajaran dan
pembelajaran bersesuaiandengan tahap perkembangan keupayaan dan
kebolehan mereka.
Kanak-kanak masih boleh meningkatkan literasi menerusi persekitaran
pembelajaran yang kondusif menggunakan pelbagai aktiviti mencabar
serta penglibatan aktif mereka. Dapatan kajian menunjukkan tiada
perbezaan dalam hasil pembelajaran dan tingkah laku murid yang
menggunakan ICT dengan mereka yang tidak menggunakan ICT.
Sehubungan itu, perlu diteliti semula apakah faktor penyebab kepada
hasil dapatan pengajaran menggunakan ICT dan tanpa ICT adalah sama.
Menurut Rohani et al.(2003), analisis perlu dibuat dengan melihat semula
aspek kesediaan kelas dan pedagogi guru dalam melaksanakan
pengajaran. Jika penggunaan komputer dapat dioptimumkan kepada
murid dan guru pula pandai mengolah kandungan pengajaran mengikut
kesesuaian nescaya impak penggunaan ICT mampu mencapai tahap yang
memberangsangkan perkembangan kognitif murid. Selain itu, untuk
memastikan dasar kerajaan yang mengutamakan penggunaan ICT
mencapai matlamatnya, semuapihak khususnya KPM perlu memastikan
aspek kesediaan seperti infrastruktur fizikal sempurna dan lengkap
sementara kemahiran guru dipertingkat melalui latihan dan pendedahan.
Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji keberkesanan
penggunaan ICT di peringkat rendah dan menengah.
Kanak-kanak masih boleh meningkatkan literasi menerusi persekitaran
pembelajaran yang kondusif menggunakan pelbagai aktiviti mencabar
serta penglibatan aktif mereka. Dapatan kajian menunjukkan tiada
perbezaan dalam hasil pembelajaran dan tingkah laku murid yang
menggunakan ICT dengan mereka yang tidak menggunakan ICT.
Sehubungan itu, perlu diteliti semula apakah faktor penyebab kepada
hasil dapatan pengajaran menggunakan ICT dan tanpa ICT adalah sama.
Menurut Rohani et al.(2003), analisis perlu dibuat dengan melihat semula
aspek kesediaan kelas dan pedagogi guru dalam melaksanakan
pengajaran. Jika penggunaan komputer dapat dioptimumkan kepada
murid dan guru pula pandai mengolah kandungan pengajaran mengikut
kesesuaian nescaya impak penggunaan ICT mampu mencapai tahap yang
memberangsangkan perkembangan kognitif murid. Selain itu, untuk
memastikan dasar kerajaan yang mengutamakan penggunaan ICT
mencapai matlamatnya, semuapihak khususnya KPM perlu memastikan
aspek kesediaan seperti infrastruktur fizikal sempurna dan lengkap
sementara kemahiran guru dipertingkat melalui latihan dan pendedahan.
Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji keberkesanan
penggunaan ICT di peringkat rendah dan menengah.
ULASAN DAPATAN JURNAL 3
Tajuk Jurnal :
PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
Johan @ Eddy Luaran
Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia
ULASAN DAPATAN JURNAL 3
Tajuk Jurnal :
PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
Johan @ Eddy Luaran
Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia
Dapatan kajian ialah kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan
perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan
Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti
kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet, pembinaan
laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai
dengan pengajaran subjek. Dalam Kajian ini dapatan yang lebih penting
adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut
dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana matlamat kita adalah
untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan
dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. Namun begitu, harus
diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan
kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah
untuk kecemerlangan masa hadapan.
Dapatan kajian ialah kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan
perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan
Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti
kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet, pembinaan
laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai
dengan pengajaran subjek. Dalam Kajian ini dapatan yang lebih penting
adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut
dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana matlamat kita adalah
untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan
dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. Namun begitu, harus
diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan
kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah
untuk kecemerlangan masa hadapan.
ULASAN DAPATAN JURNAL 4
Tajuk Jurnal :
Kesedaran, Penilaian dan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik
ULASAN DAPATAN JURNAL 4
Tajuk Jurnal :
Kesedaran, Penilaian dan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik
Dapatan kajian ialah, kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam
sistem P&P. kefahaman responden berada pada tahap min yang tinggi
iaitu 3.99 - 4.52. Membuktikan majoriti ahli akademik USM bersetuju dan
sedar terhadap konsep e-pembelajaran dalam P&P mereka. Kefahaman
terhadap e-pembelajaran dengan kesediaan pembelajaran arahan
kendiri.berada di tahap min yang sederhana iaitu diantara 3.13 - 3.26. Ini
menunjukkan terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada e-
pembelajaran dan tidak bergantung kepada kesediaan pembelajaran
kendiri ahli akademik.
Dapatan kajian ialah, kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam
sistem P&P. kefahaman responden berada pada tahap min yang tinggi
iaitu 3.99 - 4.52. Membuktikan majoriti ahli akademik USM bersetuju dan
sedar terhadap konsep e-pembelajaran dalam P&P mereka. Kefahaman
terhadap e-pembelajaran dengan kesediaan pembelajaran arahan
kendiri.berada di tahap min yang sederhana iaitu diantara 3.13 - 3.26. Ini
menunjukkan terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada e-
pembelajaran dan tidak bergantung kepada kesediaan pembelajaran
kendiri ahli akademik.
RUJUKANRUJUKAN
Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan
Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.
Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan
perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara.
Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran
dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara.
Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli
Akademik
Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan
Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.
Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan
perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara.
Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran
dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara.
Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli
Akademik
RUJUKANRUJUKAN
Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan
Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.
Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan
perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara.
Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran
dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara.
Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli
Akademik
Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan
Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia.
Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan
perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara.
Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran
dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah
Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara.
Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli
Akademik
1 de 10

Recomendados

Ulasan jurnal kpt6044 m20141000701 norziah ali por
Ulasan jurnal kpt6044 m20141000701 norziah aliUlasan jurnal kpt6044 m20141000701 norziah ali
Ulasan jurnal kpt6044 m20141000701 norziah aliNorZie Ali
380 visualizações10 slides
Ulasan Jurnal KPT6044 por
Ulasan Jurnal KPT6044Ulasan Jurnal KPT6044
Ulasan Jurnal KPT6044NorZie Ali
201 visualizações8 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Jazman664
2K visualizações13 slides
Ulasan jurnal por
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnalAhmad Syakir
3.1K visualizações4 slides
kajian tinjauan pandemik por
kajian tinjauan pandemikkajian tinjauan pandemik
kajian tinjauan pandemiknooriza kassim
126 visualizações15 slides
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0... por
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Djadja Sardjana
3.6K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21 por
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21Sherly Jewinly
12.3K visualizações26 slides
Jurnal latif por
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latifilah2012
377 visualizações15 slides
Isu isu dalam jurnal por
Isu isu dalam jurnalIsu isu dalam jurnal
Isu isu dalam jurnalbtsumathy
4.9K visualizações53 slides
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran por
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan PembelajaranPenggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajarandaniadarweesy
14.4K visualizações28 slides
isu semasa teknologi maklumat por
isu semasa teknologi maklumatisu semasa teknologi maklumat
isu semasa teknologi maklumatJus Oren
48.5K visualizações54 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3rubiha86
3.6K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21 por Sherly Jewinly
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Sherly Jewinly12.3K visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações
Isu isu dalam jurnal por btsumathy
Isu isu dalam jurnalIsu isu dalam jurnal
Isu isu dalam jurnal
btsumathy4.9K visualizações
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran por daniadarweesy
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan PembelajaranPenggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
daniadarweesy14.4K visualizações
isu semasa teknologi maklumat por Jus Oren
isu semasa teknologi maklumatisu semasa teknologi maklumat
isu semasa teknologi maklumat
Jus Oren48.5K visualizações
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K visualizações
Tugasan 3 por suzanasaudin
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
suzanasaudin639 visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Ulasan artikel por Ker0
Ulasan artikelUlasan artikel
Ulasan artikel
Ker038.4K visualizações
Jurnal Pendidikan Khas por Anjini Anjni
Jurnal Pendidikan KhasJurnal Pendidikan Khas
Jurnal Pendidikan Khas
Anjini Anjni1.2K visualizações
Teknologi dalam pendidikan por Munirah Sobri
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikan
Munirah Sobri30.8K visualizações
Cabaran pelajar belajar atas talian por Damairin Selangor
Cabaran pelajar belajar atas talianCabaran pelajar belajar atas talian
Cabaran pelajar belajar atas talian
Damairin Selangor616 visualizações
Asimen hbef233 por ainuldindin
Asimen hbef233Asimen hbef233
Asimen hbef233
ainuldindin38 visualizações
Teknologi por KUmiko KiYoko
TeknologiTeknologi
Teknologi
KUmiko KiYoko15.8K visualizações
Ulasan jurnal e learning por ronaroni1706
Ulasan jurnal e learningUlasan jurnal e learning
Ulasan jurnal e learning
ronaroni17061.1K visualizações
Jurnal masrina turnip por Masrina Turnip
Jurnal masrina turnipJurnal masrina turnip
Jurnal masrina turnip
Masrina Turnip589 visualizações
Contoh jurnal-pendidikan-peningkatan-tik-guru por Frey Krasic
Contoh jurnal-pendidikan-peningkatan-tik-guruContoh jurnal-pendidikan-peningkatan-tik-guru
Contoh jurnal-pendidikan-peningkatan-tik-guru
Frey Krasic38.7K visualizações
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran por Muhammad Affrini Azim Zahari
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranPenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Muhammad Affrini Azim Zahari14.4K visualizações
Kemahiran Belajar Cemerlang dan Kemahiran Literasi Maklumat Bagi Pembelajaran... por Fara Megat
Kemahiran Belajar Cemerlang dan Kemahiran Literasi Maklumat Bagi Pembelajaran...Kemahiran Belajar Cemerlang dan Kemahiran Literasi Maklumat Bagi Pembelajaran...
Kemahiran Belajar Cemerlang dan Kemahiran Literasi Maklumat Bagi Pembelajaran...
Fara Megat4.8K visualizações
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P... por Samsul Hamdan
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...
Samsul Hamdan5.4K visualizações

Destaque

Customer and service katalog engl por
Customer and service katalog englCustomer and service katalog engl
Customer and service katalog englTCM Asia Co., Ltd.
1.3K visualizações16 slides
Nano 2 k lacquer metal protection english por
Nano 2 k lacquer  metal protection englishNano 2 k lacquer  metal protection english
Nano 2 k lacquer metal protection englishTCM Asia Co., Ltd.
2K visualizações7 slides
Marina por
MarinaMarina
Marinajuanpilar745
146 visualizações4 slides
Fido Leisure Culture Lifestyle por
Fido Leisure Culture LifestyleFido Leisure Culture Lifestyle
Fido Leisure Culture Lifestylegpeers
331 visualizações21 slides
Geo por
GeoGeo
Geomgzbatx1
366 visualizações12 slides
Ppt for google drive video por
Ppt for google drive videoPpt for google drive video
Ppt for google drive videoRobin Briones, M.A.Ed
495 visualizações39 slides

Destaque(20)

Customer and service katalog engl por TCM Asia Co., Ltd.
Customer and service katalog englCustomer and service katalog engl
Customer and service katalog engl
TCM Asia Co., Ltd.1.3K visualizações
Nano 2 k lacquer metal protection english por TCM Asia Co., Ltd.
Nano 2 k lacquer  metal protection englishNano 2 k lacquer  metal protection english
Nano 2 k lacquer metal protection english
TCM Asia Co., Ltd.2K visualizações
Marina por juanpilar745
MarinaMarina
Marina
juanpilar745146 visualizações
Fido Leisure Culture Lifestyle por gpeers
Fido Leisure Culture LifestyleFido Leisure Culture Lifestyle
Fido Leisure Culture Lifestyle
gpeers331 visualizações
Geo por mgzbatx1
GeoGeo
Geo
mgzbatx1366 visualizações
Презентация девушек Most Creative Club к 23 февраля por Vasily Kulakov
Презентация девушек Most Creative Club к 23 февраляПрезентация девушек Most Creative Club к 23 февраля
Презентация девушек Most Creative Club к 23 февраля
Vasily Kulakov658 visualizações
Your Digestive Health Solutions por healthyannarbor
Your Digestive Health SolutionsYour Digestive Health Solutions
Your Digestive Health Solutions
healthyannarbor313 visualizações
TCM Asia Grip Coat por TCM Asia Co., Ltd.
TCM Asia Grip CoatTCM Asia Grip Coat
TCM Asia Grip Coat
TCM Asia Co., Ltd.1.1K visualizações
test-temp por healthyannarbor
test-temptest-temp
test-temp
healthyannarbor225 visualizações
2010B問題 por 匡 春原
2010B問題2010B問題
2010B問題
匡 春原1.5K visualizações
Digestive Health Ann Arbor: Your Solutions por healthyannarbor
Digestive Health Ann Arbor: Your SolutionsDigestive Health Ann Arbor: Your Solutions
Digestive Health Ann Arbor: Your Solutions
healthyannarbor343 visualizações
Los paisajes de la tierra por rosasanisidro
Los paisajes de la tierraLos paisajes de la tierra
Los paisajes de la tierra
rosasanisidro528 visualizações
Redess por adriana2011111
RedessRedess
Redess
adriana2011111157 visualizações
Getting started por Ter Tum
Getting startedGetting started
Getting started
Ter Tum143 visualizações
Against Conventional Medical Wisdom: Digestive Health Solutions por healthyannarbor
Against Conventional Medical Wisdom: Digestive Health SolutionsAgainst Conventional Medical Wisdom: Digestive Health Solutions
Against Conventional Medical Wisdom: Digestive Health Solutions
healthyannarbor329 visualizações
TabSite Contests and Timeline Webinar por Mike Gingerich
TabSite Contests and Timeline WebinarTabSite Contests and Timeline Webinar
TabSite Contests and Timeline Webinar
Mike Gingerich905 visualizações
How do job related field experiences affect job readiness por Michelle Uetz
How do job related field experiences affect job readinessHow do job related field experiences affect job readiness
How do job related field experiences affect job readiness
Michelle Uetz413 visualizações
Planning for adult life college or work por Michelle Uetz
Planning for adult life  college or workPlanning for adult life  college or work
Planning for adult life college or work
Michelle Uetz403 visualizações
Nu2021.nl - presentatie Marco van Dorst, ronde 3 por nu2021
Nu2021.nl - presentatie Marco van Dorst, ronde 3Nu2021.nl - presentatie Marco van Dorst, ronde 3
Nu2021.nl - presentatie Marco van Dorst, ronde 3
nu2021319 visualizações

Similar a Ulasan dapatan jurnalkrp6044 norziah binti md ali(m20141000701)

Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Zurina Husain
653 visualizações10 slides
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044) por
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)zalizakpt6044
2.8K visualizações4 slides
penulisan dapatan kajian e-learning por
penulisan dapatan kajian e-learningpenulisan dapatan kajian e-learning
penulisan dapatan kajian e-learningnurulhudanasarrudin88
189 visualizações3 slides
Perkembangan e learning di malaysia por
Perkembangan e learning di malaysiaPerkembangan e learning di malaysia
Perkembangan e learning di malaysiaErwan Nur Arief
2.7K visualizações4 slides
Bahan rujukan por
Bahan rujukanBahan rujukan
Bahan rujukanShamiun Salleh
572 visualizações32 slides
Bahan rujukan por
Bahan rujukanBahan rujukan
Bahan rujukanShamiun Salleh
1.5K visualizações32 slides

Similar a Ulasan dapatan jurnalkrp6044 norziah binti md ali(m20141000701)(20)

Tugasan 3 por Zurina Husain
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Zurina Husain653 visualizações
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044) por zalizakpt6044
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
zalizakpt60442.8K visualizações
penulisan dapatan kajian e-learning por nurulhudanasarrudin88
penulisan dapatan kajian e-learningpenulisan dapatan kajian e-learning
penulisan dapatan kajian e-learning
nurulhudanasarrudin88189 visualizações
Perkembangan e learning di malaysia por Erwan Nur Arief
Perkembangan e learning di malaysiaPerkembangan e learning di malaysia
Perkembangan e learning di malaysia
Erwan Nur Arief2.7K visualizações
Bahan rujukan por Shamiun Salleh
Bahan rujukanBahan rujukan
Bahan rujukan
Shamiun Salleh572 visualizações
Bahan rujukan por Shamiun Salleh
Bahan rujukanBahan rujukan
Bahan rujukan
Shamiun Salleh1.5K visualizações
Tugasan 1 kpt 6044 por Masytah Yazid
Tugasan 1 kpt 6044Tugasan 1 kpt 6044
Tugasan 1 kpt 6044
Masytah Yazid160 visualizações
Dapatan kajian kpt 6044 por zailaamir
Dapatan kajian kpt 6044Dapatan kajian kpt 6044
Dapatan kajian kpt 6044
zailaamir295 visualizações
Penggunaan ICT por As Nuurien Najma
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICT
As Nuurien Najma5.9K visualizações
Asigment bm por Rosnani Hassan
Asigment bmAsigment bm
Asigment bm
Rosnani Hassan305 visualizações
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian por Wan Mohamad Farhan
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas TalianPembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian
Wan Mohamad Farhan 3.1K visualizações
PPT_E-Learning-Kel 3.pptx por DeaPratiwi12
PPT_E-Learning-Kel 3.pptxPPT_E-Learning-Kel 3.pptx
PPT_E-Learning-Kel 3.pptx
DeaPratiwi122 visualizações
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf por Nur Putriana
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdfSim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Sim nur putriana, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma pengenalan e learning.pdf
Nur Putriana40 visualizações
Makalah seminar por FKIP UHO
Makalah seminarMakalah seminar
Makalah seminar
FKIP UHO2.6K visualizações
Pembentangan tugasan 1 por Noor Azean Mamat
Pembentangan tugasan 1Pembentangan tugasan 1
Pembentangan tugasan 1
Noor Azean Mamat326 visualizações
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring por Syaiful Ahdan
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
Syaiful Ahdan104 visualizações
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21 por Kau Ilhamku
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21
Kau Ilhamku15.7K visualizações

Último

632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdfdanifirdos
17 visualizações44 slides
SKI_BAB_2_EDIT.pptx por
SKI_BAB_2_EDIT.pptxSKI_BAB_2_EDIT.pptx
SKI_BAB_2_EDIT.pptxirpandialbantani1
8 visualizações15 slides
review-jurnal-ilmiah.pdf por
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdfAdePutraTunggali
9 visualizações12 slides
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxNataliaApricaAnwar
45 visualizações9 slides
ARTIKEL GEGURITAN.docx por
ARTIKEL GEGURITAN.docxARTIKEL GEGURITAN.docx
ARTIKEL GEGURITAN.docxpujiastutikbaledono
14 visualizações4 slides
Materi Ai dan Persiapan Khotbah por
Materi Ai dan Persiapan KhotbahMateri Ai dan Persiapan Khotbah
Materi Ai dan Persiapan KhotbahSABDA
11 visualizações26 slides

Último(20)

632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 visualizações
SKI_BAB_2_EDIT.pptx por irpandialbantani1
SKI_BAB_2_EDIT.pptxSKI_BAB_2_EDIT.pptx
SKI_BAB_2_EDIT.pptx
irpandialbantani18 visualizações
review-jurnal-ilmiah.pdf por AdePutraTunggali
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdf
AdePutraTunggali9 visualizações
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por NataliaApricaAnwar
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
NataliaApricaAnwar45 visualizações
Materi Ai dan Persiapan Khotbah por SABDA
Materi Ai dan Persiapan KhotbahMateri Ai dan Persiapan Khotbah
Materi Ai dan Persiapan Khotbah
SABDA11 visualizações
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf por delimajie08
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
(Fase A ) - Kewirausahaan - Sayurku Bentuk Tanggung Jawab ku.pdf
delimajie0810 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken90 visualizações
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx por raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 visualizações
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf por SolihinSolihin35
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
SolihinSolihin356 visualizações
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN por TopanSeptiady
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANINOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
TopanSeptiady7 visualizações
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 visualizações
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx por irpandialbantani1
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptxSEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx
irpandialbantani111 visualizações
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952165 visualizações
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ... por Kanaidi ken
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Tahapan Leaderhip dalam Mengatur Bawahan _Training "Effective Leadership and ...
Kanaidi ken6 visualizações
Senyawa Turunan Alkana.ppt por lyricsong1117
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.ppt
lyricsong111712 visualizações
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por selvianafitri2k17
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
selvianafitri2k1712 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 visualizações

Ulasan dapatan jurnalkrp6044 norziah binti md ali(m20141000701)

 • 1. Ijazah Sarjana – Semester 2 Sesi 2014/2015 KPT6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DISEDIAKAN OLEH : NORZIAH BINTI MD ALI KAD PENGENALAN : 790505105828 NO MATRIK :M20141000701 NAMA PENSYARAH : PROFESOR MADYA DR. ABD LATIFF B HAJI GAFOR ULASAN DAPATAN JURNALULASAN DAPATAN JURNAL
 • 2. ULASAN DAPATAN JURNAL 1 TAJUK JURNAL : APLIKASI ‘E-LEARNING ‘ DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA : isu dan cadangan perlaksanaannya OLEH : Wahyu binti Idrus, Yahya Buntat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ULASAN DAPATAN JURNAL 1 TAJUK JURNAL : APLIKASI ‘E-LEARNING ‘ DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA : isu dan cadangan perlaksanaannya OLEH : Wahyu binti Idrus, Yahya Buntat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Dalam Jurnal ini , Penyelidik telah menyatakan dengan jelas Definisi e- learning iaitu, ‘e-learning’ adalah sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau internet) untuk menyampaian isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet, Intranet, satelit, tape audio/ video, TV interaktif dan CD ROM adalah sebahagian media elektronik. Pengajaran boleh dijalankan secara ‘synchronously’ (pada waktu yang sama) atau ‘asynchronously’ (pada waktu yang berbeza). Bahan pengajaran dan pembelajaran boleh disampaikan melalui media ini mempunyai ciri-ciri multimedia seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk ‘discussion group’ serta membolehkan bimbingan dijalankan dalam talian ‘on line’ (Learnframe, 2001)
 • 3. Perkembangan ‘e-learning’ di Malaysia masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara barat dan Singapura. Di Malaysia ianya terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang kebanyakannya ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai usahasama dengan universiti luar negara dimana yuran yang dikenakan agak mahal dan tinggi. Perbezaan pembelajaran e-learing dan tradisional pula ialah, Di dalam kelas tradisional, suasana pembelajaran adalah berpusatkan guru. Guru dianggap sebagai orang yang serba tahu untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Terpulang kepada guru sama ada menggunakan ‘konsep suap’, ‘tipu sunat’ atau pelbagai teori yang telah dipelajari dahulu seperti behaviourisme, kontruktivitisme dan teori kecerdasan pelbagai. Modul pengajaran hanya bergantung kepada buku teks dan pengetahuan pelajar terbatas setakat kandungan dalam buku teks sahaja. Manakala dalam kelas e-learning pula, fokus utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri. Perkembangan ‘e-learning’ di Malaysia masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara barat dan Singapura. Di Malaysia ianya terarah kepada pembelajaran jarak jauh dan ‘on-line’ yang kebanyakannya ditawarkan di peringkat universiti serta kolej swasta yang mempunyai usahasama dengan universiti luar negara dimana yuran yang dikenakan agak mahal dan tinggi. Perbezaan pembelajaran e-learing dan tradisional pula ialah, Di dalam kelas tradisional, suasana pembelajaran adalah berpusatkan guru. Guru dianggap sebagai orang yang serba tahu untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Terpulang kepada guru sama ada menggunakan ‘konsep suap’, ‘tipu sunat’ atau pelbagai teori yang telah dipelajari dahulu seperti behaviourisme, kontruktivitisme dan teori kecerdasan pelbagai. Modul pengajaran hanya bergantung kepada buku teks dan pengetahuan pelajar terbatas setakat kandungan dalam buku teks sahaja. Manakala dalam kelas e-learning pula, fokus utamanya adalah pelajar. Suasana pembelajaran ‘e-learning’ akan memaksa pelajar menjadi berdikari dan lebih aktif dalam pembelajarannya kerana perancangan pelajaran dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Pelajar membuat perancangan dan mencari maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri.
 • 4. Penyelidik juga telah menyatakan perbezaan antara pembelajaran Tradisional dan e learning. Namun begitu maklumat dan rujukan yang digunakan oleh Penyelidik terlalu terhad dan terbatas. Penyelidik juga telah menyatakan aplikasi e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Namun begitu, dapat saya tafsirkan bahawa e-learning yang telah dilaksanakan ini terlalu banyak kekurangan dan perlu diberi perhatian dan tindakan yang sewajarnya supaya selari dengan perkembangan negara kita sebagai sebuah negara maju. Dalam pengenalan ini juga, penyelidik telah berjaya merujuk kepada beberapa jurnal walaupun ia terlalu sedikit. Penyelidik juga telah menyatakan perbezaan antara pembelajaran Tradisional dan e learning. Namun begitu maklumat dan rujukan yang digunakan oleh Penyelidik terlalu terhad dan terbatas. Penyelidik juga telah menyatakan aplikasi e-learning dalam pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Namun begitu, dapat saya tafsirkan bahawa e-learning yang telah dilaksanakan ini terlalu banyak kekurangan dan perlu diberi perhatian dan tindakan yang sewajarnya supaya selari dengan perkembangan negara kita sebagai sebuah negara maju. Dalam pengenalan ini juga, penyelidik telah berjaya merujuk kepada beberapa jurnal walaupun ia terlalu sedikit.
 • 5. ULASAN DAPATAN JURNAL 2 Tajuk Jurnal : Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Oleh : SHARIFAH NOR PUTEH & KAMARUL AZMAN ABD SALAM ULASAN DAPATAN JURNAL 2 Tajuk Jurnal : Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Oleh : SHARIFAH NOR PUTEH & KAMARUL AZMAN ABD SALAM Berdasarkan hasil kajian ini bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah bukanlah satu kemestian untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak tidak memerlukan komputer dan teknologi digital seratus peratus untuk meningkatkan perkembangan kognitif mereka.Mereka boleh belajar dengan berkesan tanpa penggunaan ICT oleh guru mereka. Dapatan kajian mungkin melegakan bagi golongan miskin dan tidak berkemampuan membelikan komputer untuk kegunaan anak-anakmereka belajar dan penduduk yang tinggal dikawasan luar bandar dan pedalaman yang belum mempunyai kemudahan asas elektrik dan telefon.Kanak-kanak di luar bandar dan di pedalaman walaupun tidak didedahkan dengan penggunaan ICT masih boleh belajar melalui pelbagai kaedah danteknik pengajaran dan pembelajaran bersesuaiandengan tahap perkembangan keupayaan dan kebolehan mereka. Berdasarkan hasil kajian ini bolehlah dirumuskan bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah bukanlah satu kemestian untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak tidak memerlukan komputer dan teknologi digital seratus peratus untuk meningkatkan perkembangan kognitif mereka.Mereka boleh belajar dengan berkesan tanpa penggunaan ICT oleh guru mereka. Dapatan kajian mungkin melegakan bagi golongan miskin dan tidak berkemampuan membelikan komputer untuk kegunaan anak-anakmereka belajar dan penduduk yang tinggal dikawasan luar bandar dan pedalaman yang belum mempunyai kemudahan asas elektrik dan telefon.Kanak-kanak di luar bandar dan di pedalaman walaupun tidak didedahkan dengan penggunaan ICT masih boleh belajar melalui pelbagai kaedah danteknik pengajaran dan pembelajaran bersesuaiandengan tahap perkembangan keupayaan dan kebolehan mereka.
 • 6. Kanak-kanak masih boleh meningkatkan literasi menerusi persekitaran pembelajaran yang kondusif menggunakan pelbagai aktiviti mencabar serta penglibatan aktif mereka. Dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan dalam hasil pembelajaran dan tingkah laku murid yang menggunakan ICT dengan mereka yang tidak menggunakan ICT. Sehubungan itu, perlu diteliti semula apakah faktor penyebab kepada hasil dapatan pengajaran menggunakan ICT dan tanpa ICT adalah sama. Menurut Rohani et al.(2003), analisis perlu dibuat dengan melihat semula aspek kesediaan kelas dan pedagogi guru dalam melaksanakan pengajaran. Jika penggunaan komputer dapat dioptimumkan kepada murid dan guru pula pandai mengolah kandungan pengajaran mengikut kesesuaian nescaya impak penggunaan ICT mampu mencapai tahap yang memberangsangkan perkembangan kognitif murid. Selain itu, untuk memastikan dasar kerajaan yang mengutamakan penggunaan ICT mencapai matlamatnya, semuapihak khususnya KPM perlu memastikan aspek kesediaan seperti infrastruktur fizikal sempurna dan lengkap sementara kemahiran guru dipertingkat melalui latihan dan pendedahan. Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji keberkesanan penggunaan ICT di peringkat rendah dan menengah. Kanak-kanak masih boleh meningkatkan literasi menerusi persekitaran pembelajaran yang kondusif menggunakan pelbagai aktiviti mencabar serta penglibatan aktif mereka. Dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan dalam hasil pembelajaran dan tingkah laku murid yang menggunakan ICT dengan mereka yang tidak menggunakan ICT. Sehubungan itu, perlu diteliti semula apakah faktor penyebab kepada hasil dapatan pengajaran menggunakan ICT dan tanpa ICT adalah sama. Menurut Rohani et al.(2003), analisis perlu dibuat dengan melihat semula aspek kesediaan kelas dan pedagogi guru dalam melaksanakan pengajaran. Jika penggunaan komputer dapat dioptimumkan kepada murid dan guru pula pandai mengolah kandungan pengajaran mengikut kesesuaian nescaya impak penggunaan ICT mampu mencapai tahap yang memberangsangkan perkembangan kognitif murid. Selain itu, untuk memastikan dasar kerajaan yang mengutamakan penggunaan ICT mencapai matlamatnya, semuapihak khususnya KPM perlu memastikan aspek kesediaan seperti infrastruktur fizikal sempurna dan lengkap sementara kemahiran guru dipertingkat melalui latihan dan pendedahan. Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji keberkesanan penggunaan ICT di peringkat rendah dan menengah.
 • 7. ULASAN DAPATAN JURNAL 3 Tajuk Jurnal : PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA Johan @ Eddy Luaran Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia ULASAN DAPATAN JURNAL 3 Tajuk Jurnal : PERKEMBANGAN, CABARAN DAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MALAYSIA Johan @ Eddy Luaran Faculti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia Dapatan kajian ialah kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet, pembinaan laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai dengan pengajaran subjek. Dalam Kajian ini dapatan yang lebih penting adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana matlamat kita adalah untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. Namun begitu, harus diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan. Dapatan kajian ialah kemahiran alatan produktiviti iaitu pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data dan Internet tumpuan kursus dan latihan perlu ke arah kemahiran lain seperti kemahiran mencari dan memilih maklumat daripada Internet, pembinaan laman web dan juga mengarang perisian kursus pendidikan yang sesuai dengan pengajaran subjek. Dalam Kajian ini dapatan yang lebih penting adalah kebolehan untuk menyebatikan kemahiran-kemahiran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana matlamat kita adalah untuk menggunakan teknologi komputer dalam pendidikan secara am dan dalam pengajaran dan pembelajaran secara khusus. Namun begitu, harus diingat bahawa teknologi hanya merupakan alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia tidak akan dapat menggantikan kedudukan guru dalam erti kata yang luas. Pendidikan hari ini adalah untuk kecemerlangan masa hadapan.
 • 8. ULASAN DAPATAN JURNAL 4 Tajuk Jurnal : Kesedaran, Penilaian dan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik ULASAN DAPATAN JURNAL 4 Tajuk Jurnal : Kesedaran, Penilaian dan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik Dapatan kajian ialah, kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam sistem P&P. kefahaman responden berada pada tahap min yang tinggi iaitu 3.99 - 4.52. Membuktikan majoriti ahli akademik USM bersetuju dan sedar terhadap konsep e-pembelajaran dalam P&P mereka. Kefahaman terhadap e-pembelajaran dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri.berada di tahap min yang sederhana iaitu diantara 3.13 - 3.26. Ini menunjukkan terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada e- pembelajaran dan tidak bergantung kepada kesediaan pembelajaran kendiri ahli akademik. Dapatan kajian ialah, kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam sistem P&P. kefahaman responden berada pada tahap min yang tinggi iaitu 3.99 - 4.52. Membuktikan majoriti ahli akademik USM bersetuju dan sedar terhadap konsep e-pembelajaran dalam P&P mereka. Kefahaman terhadap e-pembelajaran dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri.berada di tahap min yang sederhana iaitu diantara 3.13 - 3.26. Ini menunjukkan terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada e- pembelajaran dan tidak bergantung kepada kesediaan pembelajaran kendiri ahli akademik.
 • 9. RUJUKANRUJUKAN Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia. Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara. Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara. Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia. Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara. Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara. Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik
 • 10. RUJUKANRUJUKAN Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia. Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara. Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara. Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik Adenan Husin. (1999). Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer.Tesis Sarjana. Universiti Utara Malaysia. Wahyu Idrus, Aplikasi e –learning dalam pengajaran dn pembelajaran di Malaysia : isu dan cadangan perlaksanaannya. Universiti Teknologi Mara. Sharifah Nor Putih. (2011). Kamarul Azman. Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan Tingkah Laku Murid Prasekolah Johan. Perkembangan cabaran dan aplikasi teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Universiti Teknologi Mara. Rubiah Omar.Jamilah (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e- Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik