O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Fmea01
Fmea01
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis

Baixar para ler offline

جزوه آموزشی FMEA
آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن
Failure Mode and Effects Analysis

جزوه آموزشی FMEA
آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن
Failure Mode and Effects Analysis

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (14)

Semelhante a FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

FMEA آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن Failure Mode and Effects Analysis

 1. 1. ‫خدا‬ ‫بنام‬‫خدا‬ ‫بنام‬ ‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫خرابی‬ ‫بالقوه‬ ‫حال ت‬ ‫آنالیز‬‫آن‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫خرابی‬ ‫بالقوه‬ ‫حال ت‬ ‫آنالیز‬ FFailureailure MModeode andand EEffectsffects AAnalysisnalysis ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬13911391 meisam_j_moghadam@yahoo.commeisam_j_moghadam@yahoo.com
 2. 2. FMEA‫يك‬‫تحليل‬ ‫ابزار‬‫گر‬‫باشد‬ ‫مي‬‫كه‬ ‫توسط‬‫واحدهای‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫تیمی‬‫توليد‬/‫مونتاژ‬ /‫مهندسي‬/QC/...‫و‬ ‫فنی‬ ‫از‬ ‫اطمينان‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫شكست‬ ‫بالقوه‬ ‫عوامل‬ ‫شناسائي‬ .‫ميگردد‬ ‫استفاده‬   - ‫عبارتي‬ ‫به‬FMEAFMEA‫از‬ ‫است‬ ‫عبار ت‬‫از‬ ‫است‬ ‫عبار ت‬: ‫تي‬ ‫افكار‬ ‫خلصه‬‫تي‬ ‫افكار‬ ‫خلصه‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫م‬،، ‫شامل‬‫شامل‬‫شناسائی‬‫شناسائی‬‫تجربيا ت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫هائي‬ ‫آيتم‬‫تجربيا ت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫هائي‬ ‫آيتم‬،،‫مي‬‫مي‬ ‫توانند‬‫توانند‬‫اشتباه‬‫اشتباه‬‫شون‬ ‫انجام‬‫شون‬ ‫انجام‬‫د‬‫د‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫اجرای‬ ‫و‬‫وقوع‬‫وقوع‬‫را‬ ‫محتمل‬ ‫های‬ ‫خرابی‬‫را‬ ‫محتمل‬ ‫های‬ ‫خرابی‬ .‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬.‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ : ‫مقدمه‬: ‫مقدمه‬ 2 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 3. 3. ‫دهه‬ ‫در‬١٩٥٠‫اهميت‬‫ايمني‬ ‫مسائل‬‫و‬‫از‬ ‫پيشگيري‬ ‫فضا‬ ‫هوا‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫قابل‬ ‫حوادث‬‫علت‬ ‫پيدايش‬ ‫اصلي‬FMEA‫شد‬. ‫براي‬ ‫كليدي‬ ‫ابزاري‬ ‫بعنوان‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫بعد‬ ‫چندي‬ ‫شيميائي‬ ‫درصنايع‬ ‫ايمني‬ ‫افزايش‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫بعد‬ ‫به‬FMEA‫و‬ ‫تصادفا ت‬ ‫از‬ ‫پيشگيري‬ ‫اتفاقا ت‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬   ‫فوريه‬ ‫در‬١٩٩٢،‫استاندارد‬SAE-J-1739‫ب‬‫ه‬‫عنوان‬ ‫در‬ ‫مرجع‬‫خودرو‬ ‫صنايع‬‫در‬ ‫آن‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معرفي‬ ‫در‬ ‫کيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫سيستمهاي‬ ‫توسعه‬ ‫اخير‬ ‫سالهاي‬ ‫استاندارد‬ ‫وضع‬ ‫بخصوص‬ ‫خودرو‬ ‫صنعت‬ISO/TS- 16949‫از‬ ‫استفاده‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫موجب‬FMEA‫بيشتري‬ ‫رواج‬ : ‫تاریخچه‬: ‫تاریخچه‬ 3 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 4. 4. ‫انواع‬‫انواع‬FMEAFMEA: ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬: ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ 4 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com Process- ‫مونتاژ‬‫سا‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ - Design‫ها‬‫قط‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ System- ‫سیستم‬‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ Machine- ‫تجهیزا ت‬‫م‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ Safety- ‫کار‬‫ایم‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ... ‫و‬
 5. 5. ۱-‫افزايش‬‫درجه‬‫اطمينان‬‫کیفیت‬ ‫سطح‬ ،‫ايمني‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫محصولت‬‫ی‬ ۲-‫زمان‬ ‫كاهش‬‫بازار‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫معرفي‬)‫به‬ ‫رسیدن‬ (‫مرحله‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ۳-‫کاهش‬‫به‬ ‫نياز‬‫تغييرات‬‫محصول‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫هنگام‬‫انبوه‬ ‫توليد‬ ۴-‫مشتري‬ ‫نزد‬ ‫سازمان‬ ‫تصوير‬ ‫بهبود‬‫و‬‫افزایش‬ ‫مشتری‬ ‫رضایتمندی‬ ۵-‫هزينه‬ ‫كاهش‬‫خراب‬ ‫محصولت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ( )‫کاری‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫ضایعات‬ 6-‫بر‬ ‫تاكيد‬ ‫با‬ ‫فرآيندها‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫سعي‬‫خطا‬ ‫اجرای‬ ‫مزایای‬‫اجرای‬ ‫مزایای‬FMEAFMEA:: 5 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 6. 6. 7-‫دهي‬ ‫آدرس‬‫شكست‬‫ها‬‫ی‬‫د‬‫ا‬‫رای‬‫بال‬ ‫ريسك‬‫به‬ ‫همراه‬‫كاهش‬ ‫برنامه‬‫آنها‬‫تيم‬ ‫ازطرف‬‫تخصصی‬ ‫چند‬، ‫جوانب‬ ‫کلیه‬ ‫درنظرگرفتن‬ ‫با‬ 8‫ـ‬‫تيمي‬ ‫كار‬ ‫فرهنگ‬ ‫رواج‬)CFT(‫سازمان‬ ‫در‬ 9‫ـ‬‫مشخص‬‫شدن‬‫کلیدی‬ ‫کارکترهای‬/‫فرایند‬ ‫طراحی‬ 10‫ـ‬‫استفاده‬‫بهینه‬‫محصول‬ ، ‫مشتری‬ ‫شکایات‬ ‫از‬‫ت‬ ‫نامنطبق‬... ‫و‬ 11‫ـ‬‫مستندسازی‬‫سیستماتیک‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بهبود‬/‫فرایند‬ ‫طراحی‬ . . . ‫و‬ ‫اجرای‬ ‫مزایای‬‫اجرای‬ ‫مزایای‬FMEAFMEA:: 6 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 7. 7. ۱-‫طراحي‬‫محصول‬‫جديد‬ 2‫اعمال‬ ‫ـ‬‫در‬ ‫تغییر‬‫فرآيند‬ 3-‫طراحي‬ ‫در‬ ‫تغيير‬‫يا‬‫فرآيند‬)‫بودن‬ ‫موجود‬ ‫فرض‬ ‫با‬ FMEA(‫قبلی‬ 4‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫ـ‬‫تكنولوژي‬‫های‬‫جديد‬ 5-‫در‬ ‫فعلي‬ ‫فرآيند‬ ‫يا‬ ‫طراحي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫محيطي‬ ‫جديد‬ . . . ‫و‬ ‫کاربرد‬ ‫موارد‬‫کاربرد‬ ‫موارد‬FMEAFMEA:: 7 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 8. 8. 1-‫طوفان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫خرابي‬ ‫حالت‬ ‫كردن‬ ‫مشخص‬ /‫كردن‬ ‫مشخص‬ ‫براي‬ ، ‫تجربيات‬ ‫و‬ ‫سوابق‬ ‫ذهني‬ ‫فرآيند‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خرابي‬ ‫حالت‬ 2-‫خرابي‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫هريك‬ ‫تاثيرهاي‬ ‫كردن‬ ‫مشخص‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬* 3) -‫جداول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شدت‬ ‫رتبه‬ ‫كردن‬ ‫مشخص‬ ( ‫راهنما‬ 4-‫تعیین‬CLASS‫اهمیت‬ ‫درجه‬ ‫یا‬ ‫رتبه‬ ، 8/9/10=A5/6/7 =B1/2/3/4 =C : ‫اول‬ ‫فاز‬: ‫اول‬ ‫فاز‬ 8 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 9. 9. 5-‫خرابي‬ ‫بالقوه‬ ‫علل‬ ‫استخراج‬ . –‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫معلول‬ ‫علت‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 6( ) -‫راهنما‬ ‫جداول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫وقوع‬ ‫رتبه‬ ‫قابلیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نامنطبق‬ ‫محصولت‬ ‫سوابق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ :‫دوم‬ ‫فاز‬:‫دوم‬ ‫فاز‬ 9 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 10. 10. 7: -‫پيشگيرانه‬ ‫جاري‬ ‫كنترلهاي‬ ‫ها‬ ‫علت‬ ‫وقوع‬ ‫كاهش‬ ‫ويا‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ (.. . / )‫و‬ ‫كاليبراسيون‬ ‫تعميرات‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫مانند‬ 8: -‫خرابي‬ ‫حالت‬ ‫دهنده‬ ‫تشخيص‬ ‫جاري‬ ‫كنترل‬ ‫قطعات‬ ‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫خرابي‬ ‫حالت‬ ‫تشخيص‬ ‫مشتري‬ ‫به‬ ‫معيوب‬ )‫مانند‬S.P.C/ /‫كنترلهاي‬ ‫ها‬ ‫محموله‬ ‫بازرسي‬ (. . . ‫و‬ ‫چشمي‬ 9( ) -‫راهنما‬ ‫جداول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تشخيص‬ ‫رتبه‬ ‫تعیین‬ :‫سوم‬ ‫فاز‬:‫سوم‬ ‫فاز‬ 10 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 11. 11. 10-‫محاسبه‬RISK PRIORITY NUMBER 11-‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫اقدامات‬ ‫این‬RPN‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫بال‬ ‫های‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫مصوب‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬ *) ‫پارتـو‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬80/20(‫پیشنهاد‬ .‫میگردد‬ 12-‫اقدام‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫اجراء‬ ‫مسئول‬ ‫كردن‬ ‫مشخص‬ :‫چهارم‬ ‫فاز‬:‫چهارم‬ ‫فاز‬ 11 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 12. 12. 13-‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ 14/ / -‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫وقوع‬ ‫شدت‬ ‫مقادیر‬ ‫مجدد‬ ‫تعیین‬ ‫مجدد‬ ‫محاسبه‬RPN *‫همواره‬RPN‫قبلی‬ ‫مقادیر‬ ‫جایگزین‬ ‫جدید‬ ‫های‬ .‫گردد‬ ‫می‬ *‫طرح‬ ‫در‬ ، ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫تاثیر‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫لحاظ‬ ‫کیفیت‬ :‫پنجم‬ ‫فاز‬:‫پنجم‬ ‫فاز‬ 12 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 13. 13. :‫فرم‬ ‫نمونه‬:‫فرم‬ ‫نمونه‬ 13‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 14. 14. FMEA‫كه‬‫يك‬ : ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مشتري‬ ‫شكايات‬‫مشتري‬ ‫شكايات‬ ‫ضايعات‬ ‫آمار‬‫ضايعات‬ ‫آمار‬ ‫ها‬ ‫برگشتي‬‫ها‬ ‫برگشتي‬ ‫تيـم‬ ‫تجارب‬ ‫و‬‫تيـم‬ ‫تجارب‬ ‫و‬ ‫مي‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫مستمر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫گردد‬ ‫نهایتـا‬‫نهایتـا‬:: 14 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com
 15. 15. ‫همراهی‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫شما‬ 15 ‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫مقدم‬ ‫جهانیـار‬ ‫میثم‬1391 meisam_j_moghadam@yahoo.com ‫جزوه‬‫خرابي‬ ‫حالت‬ ‫آناليز‬ ‫راهنماي‬ ‫سایپا‬ ‫گستر‬ ‫سازه‬ ‫کیفیت‬ ‫امور‬ FMEA ‫کتاب‬‫پیاده‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫سازی‬ -‫دستورنیکو‬ ‫نیکا‬ ‫ساپکو‬ ‫انتشارات‬

×