Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X

Hướng dẫn học inventor và mastercam cho người mới bắt đầu.

Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
PHẦN I. TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM CAD/CAM
CHƯƠNG I.TÌM HIỀU PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2011
I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM INVENTOR 2011
1.1.Các tính năng
• Xây dựng dễ dàng chi tiết ,mô hình 3D
• Kết xuất bảng vẽ nhanh chóng ,chuẩn xác
• Thiết kế chi tiết kim loại tấm
• Tính toán, thiết kế chi tiết máy
• Xây dựng hệ thống đường ống và dây dẫn
• Mô phỏng động và động lực cơ cấu
• Phân tích ứng suất ,tối ưu hóa sản phẩm
• Thiết kế sản phẩm nhựa và làm khuôn
• Render hình ảnh và tạo phim
• Thư viện chi tiết đa dạng và chuẩn hóa
• Liên kết với nhiều phần mềm CAD khác
1
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1.2.Các file làm việc của Inventor 2011
1.2.1. Các File định dạng của Inventor
 ipt (chi tiết)
 iam (lắp ráp)
 ipn (phân rã)
 dwg ; idw (bản vẽ)
1.2.2. Inventor 2010 có thể mở ,chèn và liên kết các file định dạng từ rất
nhiều phần mềm CAD khác
 Alias file
 Catia V5 file
 JT file
 Pro/ENGINEER files
 Parasolid files
 SolidWorks files
 UGS NX files
 Mechanical Desktop files
 Mechanical Desktop components
 STEP or IGES files
 SAT files
 Markup DWF
 DWG files
 Microsoft office file
2
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1.3.Khởi động Inventor 2011
1.4.Giao diện và các thanh lệnh chính của Inventor 2011
1.4.1.Giao diện
3
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1.4.2. Thanh trình duyệt Browser
4
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Thể hiện:
-Trạng thái ẩn/hiện)của các gốc tham chiếu (mặt phẳng YZ ;XZ;XY;
trụcX,Y,Z,tâm) hoặc các thành phần .
-Các lệnh thao tác để tạo thành chi tiết, quá trình cấu thành chi tiết.
-Cấu trúc của cụm lắp ráp
-Lệnh cuối cùng được giới hạn bởi thanh kéo End of Part.(môi trường Part)
1.4.3. Các thanh lệnh
5
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Là nơi chứa tất cả các lệnh chức năng của phần mềm autodesk inventor.Ứng với
từng tab bảng lệnh ,mà các lệnh con tương ứng được xuất hiện
*Get Started :
Chứa các lệnh kích hoạt,các lệnh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm
*Tools:Chứa các lệnh hiệu chỉnh và quản lý chung
*Vault: Các lệnh chức năng về quản lý dữ liệu hệ thống
6
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Ngoài các thanh lệnh hiển thị khi mới khởi động chương trình ,còn có các thanh
lệnh khác tương ứng khi kích hoạt từng môi trường làm việc (Part , Assembly
,Drawing ,Presentation)
*Sketch : ( thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường vẽ phác )
*Model: (Thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường dựng khối)
*Assembly : (Xuất hiện khi kích hoạt môi trường lắp ráp)
7
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1.4.4.Vùng đồ họa
ØLà không gian ta thực hiện các thao tác lệnh, thực hiện dựng hình, hiệu chỉnh..
ØỨng với từng mô trường (Sketch, Part , Aseembly ..) mà xuất hiện vùng đồ họa
khác nhau.
8
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
II.MODUN THIẾT KẾ CỦA INVENTOR 2011
2.1.Các lệnh vẽ cơ bản trong môi trường 2D
2.1.1. Khởi động môi trường vẽ phác và tạo chi tiết Standard.ipt
-Bước 1: Kích chọn lệnh New trong Tab lệnh Get Started
9
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Bước 2: Bảng thoại New file xuất hiện.Chọn tab lệnh (ứng với các hệ đơn vị thích
hợp).Kích double vào biểu tượng Standard .ipt
2.1.2. Giao diện môi trường vẽ phác và vị trí lệnh chức năng
2.1.3. Line –Lệnh vẽ đường thẳng
-Lệnh Line dùng vẽ các đoạn thẳng, đoạn thẳng này được xác định bởi 2 điểm
10
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Thao tác :
Từ Tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
L
-Sau khi gọi lệnh ,ta chọn 1 điểm trên không gian vẽ phác làm điểm đầu,sau đó duy
chuyển chuột và chọn điểm thứ 2 làm điểm cuối của đoạn thẳng.
-Ngoài ra lệnh Line còn có 1 tính năng đặc biệt là vẽ cung tròn .Cung tròn này sẽ
tiếp tuyến hoặc vuông góc với một đọan thẳng chứa điểm mà cung tròn xuất phác
2.1.4. Center point Circle – lệnh vẽ đường tròn
-Lệnh này dùng để vẽ một đường tròn được xác định bởi hai điểm. Điểm thứ nhất
là tâm đường tròn,điểm thứ hai là điểm nằm trên đường tròn
-Thao tác:
11
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
C
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau khi gọi lệnh,kích một điểm trên mặt phẳng vẽ phác làm tâm đường tròn ,
sau đó di chuyển chuột và kích một điểm thứ hai làm điểm đường tròn đi qua.
2.1.5. Two point rectangle– Lệnh vẽ hình chữ nhật
-Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm nằm trên đường chéo.Hình
chữ nhật được tạo bởi lệnh này, có hai cặp cạnh thẳng đứng và nằm ngang so với
gốc tọa độ.
-Thao tác:
12
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau khi gọi lệnh ,kích trên mặt phẳng vẽ phác một điểm làm điểm thứ nhất của
đường chéo .Di chuyển chuột kích điểm thứ hai của đường chéo.
2.1.6. Three point rectangle– Lệnh vẽ hình chữ nhật
-Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm ,ba điểm này là ba đỉnh của
hình chữ nhật.
-Thao tác:
13
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
2.1.7. Spline– Lệnh vẽ đường cong bất kì
-Lệnh này dùng vẽ một đường cong liên tục bất kì qua nhiều điểm, mà tiếp tuyến
của nó tại điểm đầu và cuối luôn tiếp xúc(không cắt) với biên dạng của nó.
-Thao tác:

-Sau khi gọi lệnh chọn một điểm
trên mặt phẳng vẽ phác làm điểm bắt đầu của đường Spline
-Kế tiếp ,chọn những điểm tiếp theo mà đường cong này cần đi qua cho đền
điểm cuối cùng,
-Click phải chuột xuất hiện hộp thoại à Chọn Create.
2.1.8. General Dimension– Lệnh ghi kích thước
-Lệnh này dùng để ràng buộc kích thước của một biên dạng,hình thể
-Thao tác:
14
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ Tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Sau khi gọi lệnh, kích vào đối tượng (trên mặt phẳng vẽ phác) cần ràng buộc
kích thước,
-Sau đó duy chuyển chuột sang vùng trống,kích một điểm khác để định vị trí
đặt kích thước
-Duoble click vào kích thước vừa tạo để chỉnh sửa giá trị kích thước phù hợp
2.1.9. Constrain – Các lệnh ràng buộc vị trí
-Trong quá trình vẽ các biên dạng, hình học phức tạp,nếu ràng buộc quá nhiều kích
thước Genaral Dimension sẽ gây rối cho bản vẽ, và hiệu quả kém,thay vào đó
Inventor có các công cụ hỗ trợ ràng buộc vị trí tương quan
-Các lệnh này nằm trong mục lệnh Constrain của tab lệnh Sketch
15
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ Tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
D
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ :Ràng buộc hai đối tượng vuông góc nhau trên mặt phẳng vẽ phác
+ :Ràng buộc hai đối tượng song song nhau trên mặt phẳng vẽ phác
+ :Ràng buộc tiếp xúc giữa hai đối tượng
+ :Ràng buộc một điểm thuộc một đối tượng
+ :Ràng buộc hai đối tượng đồng thẳng nhau
+ :Ràng buộc hai đối tượng đồng tâm.Hai đối tượng này cũng có thể là hai
đường tròn, hai cung tròn ,hoặc đường tròn với cung tròn.
+ :Ràng buộc một đọan thẳng nằm ngang theo gốc tọa độ.Đoạn thẳng này có
thể là đoạn thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm.
+ :Ràng buộc một đoạn thẳng nằm thẳng đứng theo gốc tọa độ. Đoạn thẳng
này cũng có thể là một đọan thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm.
+ :Ràng buộc cho hai đối tượng bằng nhau
+ :Khóa cứng vị trí của một đối tượng trên mặt phẳng vẽ phác. Sau khi thực
hiện lệnh này,đối tượng đó từ màu xanh sẽ chuyển sang màu đen và không thể duy
chuyển hoặc thay đổi kích thước trên mặt phẳng vẽ phác .
+ :Ràng buộc đối xứng hai đối tượng qua một đường tâm.
+ :Làm trơn phần giao nhau của hai đối tượng.
2.1.10. Tangent Circle – lệnh vẽ đường tròn tiếp xúc ba đối tượng
-Lệnh này dùng vẽ một đường tròn tiếp xúc với ba đoạn thẳng cho trước
16
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Thao tác:
Kích lệnh Tangent Circle từ Tab lệnh 2D Sketch.Di chuyển con trỏ chuột vào mặt
phẳng vẽ phác , kích chọn ba đoạn thẳng mà đường tròn cần tiếp xúc.
2.1.11. Elipse– lệnh vẽ hình elíp
-Lệnh này dùng vẽ một hình elíp qua tâm và hai điểm thuộc hai truc ngắn và trục
dài của elip.
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh ,di chuyển con trỏ
chuột lên mặt phẳng vẽ phác,Chọn điểm thứ nhất làm tâm của elip, kích hai điểm
tiếp theo để định phương và độ dài của trục elip.
2.1.12. Three point Arc– lệnh vẽ cung tròn qua 3 điểm
-Lệnh này dùng vẽ cung tròn qua ba điểm, hai điểm đầu là điểm khởi đầu và kết
thúc của cung tròn,điểm thứ ba là điểm nằm giữa của cung tròn.
-Thao tác:
17
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau khi gọi chọn lệnh , duy chuyển con trỏ chuột vào vùng đồ họa, chọn hai điểm
đầu tiên làm điểm đầu và cuối của cung tròn,chọn tiếp điểm thứ ba làm điểm nằm
giữa cung tròn.
2.1.13. Center Point Arc – lệnh vẽ cung tròn khi biết tâm
-Lệnh này dùng để vẽ một cung tròn khi biết tâm , hai điểm xuất phác và kết thúc
của cung
-Thao tác:
2.1.14. Tangent Arc – lệnh vẽ cung tròn tiếp xúc
-Lệnh này dùng vẽ một cung tròn tiếp xúc với một đối tượng khác tại điểm cuối
(End point) của chúng.Các đối tượng này có thể là:đọan thẳng, cung tròn, spline…
-Thao tác:
2.1.15.Fillet – lệnh tạo góc bo
18
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
A
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Lệnh Fillet dùng để bo tròn góc giao của hai đối tượng,và sau khi thực hiện lệnh
này, cung tròn được tạo ra sẽ tiếp xúc với hai đối tượng đó.
-Thao tác:
+Sau khi gọi lệnh Fillet àxuất hiện hộp thoại 2D fillet.
+Nhập giá trị bán kính cung cần bo tròn,
Sau đó, kích chọn hai đối tượng cần bo tròn góc trên mặt phẳng vẽ phác
2.1.16. Chamfer– lệnh vát góc
-Lệnh Chamfer dùng để vát góc giao của hai đoạn thẳng không song song
-Thao tác:
Sau khi gọi lệnh Chamfer à xuất hiện hộp thoại 2D
chamfer.
Nhập các giá trị cần thiết .
19
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
F
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau đó, kích chọn hai đọan thẳng cần vát góc trên mặt phẳng vẽ phác.
2.1.17. Polygon – lệnh vẽ đa giác
-Lệnh Polygon dùng để vẽ một đa giác đều
-Thao tác
2.1.18. Mục lệnh Pattern – Các lệnh vẽ nhanh
-Vị trí : nằm trong tab lệnh Sketch
-Mục lục các lệnh:
+ :Lệnh sao chép theo dòng và cột.
+ : Lệnh sao chép quanh tâm.
20
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ : Lệnh đối xứng.
*Rectangular Pattern– lệnh sao chép theo dòng và cột
-Lệnh Rectangular Patterm dùng sao chép một đối tượng gốc thành nhiều đối
tượng theo nhiều hàng và nhiều cột.
-Thao tác:
* Circular Pattern – lệnh sao chép quanh tâm
-Lệnh Circular Pattern dùng sao chép một đối tượng gốc thành nhiều đối tượng
xoay quanh một tâm (điểm).
-Thao tác:
21
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
*. Mirror– lệnh sao chép đối xứng
- Lệnh Mirror dùng tạo một đối tượng mới đối xứng đối tượng gốc qua một đường
tâm.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: trong mục Pattern của tab lệnh Sketch
2.2.Các lệnh vẽ cơ bản trong môi trường 3D
2.2.1. Chuyển đổi môi trường 2D Sketch sang 3D Part
-Sau khi vẽ phác thảo một biên dạng , để chuyển chúng thành khối hình học 3D ,có
một số lệnh bắt buộc ta phải có một bước chuyển tiếp thoát khỏi môi trường vẽ
phác thảo.
-Lệnh Return : Kích chọn lệnh Return để thoát khỏi môi trường vẽ phác
22
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh 2D Sketch
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt
Kích biểu tượng
Ctrl+Enter
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Khi chuyển sang môi trường 3D Part , tab lệnh Model tự động kích hoạt, chứa các
lệnh tạo mô hình 3D
2.2.2. Extrude - Lệnh tạo khối đùn
-Lệnh Extrude dùng tạo chi tiết 3D bằng cách đùn một biên dạng 2D theo phương
vuông góc với mặt phẳng vẽ phác biên dạng đó.
-Thao tác:
+Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
+Điều kiện để thực hiện được lệnh là phải có một biên dạng 2D được tạo
trước đó.
Sau khi gọi lệnh, hộp thoại Extrude xuất hiện với
các lựa chọn :
23
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
E
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Profile : Chọn biên dạng cần đùn .Ta kích chọn biên dạng cần đùn trên mặt phẳng
vẽ phác à tiết diện cần đùn sẽ chuyển sang màu xanh.
Chế độ tạo hình:
:Join: Tạo thêm
Cut: Cắt
Intersect: Giao
New soild: Tạo khối mới
Output: Chọn phương pháp tạo hình.Gồm 2 giá trị :
24
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Soild :Đùn thành khối đặc.
Surface :Đùn biên dạng ngoài thành
mặt có chiều dày =0.
-Extents: mục định dạng phương pháp và kích thước khối đùn.
2.2.3. Revolve - Lệnh tạo khối xoay quanh một trục
-Lệnh Revolve dùng tạo một chi tiết bằng cách quay một biên dạng quanh một
trục.
25
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Solid
Surface
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Thao tác:
 Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
 Điều kiện để thực hiện được lệnh là phải có một biên dạng 2D và một trục
được tạo trước đó.
Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại Revolve với các lựa chọn sau:
Tab Shape
Phần Shape:
Profile: Chọn biên dạng cần xoay.
Axis :Chọn trục làm tâm quay.
Output: Chọn phương pháp tạo hình.Gồm 2 giá trị :
: Solid : Tạo khối đặc.
:Surface :Tạo mặt
2.2.4. Loft - Lệnh tạo khối có tiết diện thay đổi
26
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
R
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
 Lệnh Loft dùng tạo một chi tiết có tiết diện thay đổi và chạy theo một (hay
nhiều) đường dẫn nối các tiết diện.
 Trong trường hợp không có đường dẫn nối các tiết diện thì hình dạng của
chi tiết tự nội suy theo các tiết diện.
-Thao tác:

Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
 Bước 1: Chuẩn bị các tiết diện dùng tạo hình
Ø Bước 2: Chuẩn bị các đường dẫn cho các tiết diện.(có thể không thực hiện
bước này).
Ø Bước 3: Chọn lệnh Return để chuyển sang môi trường 3D.
Ø Bước 4: Gọi lệnh loft à xuất hiện hộp thoại Loft thực hiện các thuộc tính
sau:
27
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng Ctrl+Shift +L
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Trang Curves:
Section: kích chọn Click to add rồi chọn các
tiết diện đã vẽ
Rails : kích chọn các đường dẫn cho các tiết
diện.có ba lựa chọn:
Rails:các đường dẫn là các đường sinh của chi tiết, giới hạn biên dạng ngoài
của chi tiết.
Center line: đường dẫn là các đường nối tâm các tiết diện.
• Area Loft với lựa chọn này, kích thước của các tiết diện có thể hiệu chỉnh
được.
2.2.5. Sweep - Lệnh quét một biên dạng theo đường dẫn
-Lệnh Sweep dùng tạo một chi tiết bằng cách quét một biên dạng theo một đường
dẫn. Đường dẫn này có thể kín hoặc hở nhưng phải giao với biên dạng.
-Thao tác:
 Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
 Điều kiện để thực hiện lệnh:
Trước khi thực lệnh này, ta cần có một biên dạng và một đường dẫn cho
trường hợp đơn giản nhất. Đối với các trường hợp phức tạp hơn ta cần có
thêm giới hạn cho biên dạng hoặc một bề mặt cho biên dạng xoắn theo.
28
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng Ctrl+Shift +S
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại với các lựa
chọn:
Profile: Kích chọn biên dạng.
Path: Kích chọn đường dẫn,đường dẫn này có thể
là biên dạng 3D hoặc 2D
Type: chọn 1 trong 3 phương pháp tạo hình sau:
 Path: chỉ cần biên dạng và 1 đường dẫn.Tương ứng có 2 thuộc tính
Orientation sau:
Biên dạng được quét uốn lượn theo đường dẫn
Taper :nhập góc côn.
Các tiết diện cắt ngang song song với mặt phẳng chứa biên dạng gốc
thì vẫn giữ nguyên kích thước ,hình dạng như biên dạng gốc
29
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
2.2.6. Rib- Lệnh tạo gân
-Lệnh Rib dùng tạo gân cho các chi tiết
-Thao tác:
-Vị trí lệnh: Nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
 Yêu cầu để thực hiện được lệnh:
30
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Phải có một đường thẳng giới hạn miền tạo gân.
 Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Rib với các lựa chọn sau đây:
Profile: Chọn biên dạng
dùng tạo gân cho chi tiết.
Direction :Kích chọn
hướng tạo gân.Di chuyển
con trỏ chuột theo nhiều hướng xung quanh đường
thẳng giới hạngân, ta sẽ có nhiều lựa chọn tạo gân
khác nhau.Và chọn một hướng thích hợp.
Thickness: Nhập chiều dày gân cần tạo.
Thay đổi các mũi tên để chọn hướng tạo chiều dày gân.
2.2.7. Coil - lệnh tạo biên dạng lò xo
Lệnh Coil dùng tạo một biên dạng lò xo
-Thao tác:
-Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model
 Điều kiện để thực hiện lệnh:
31
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Có một tiết diện làm biên dạng cơ sở và một đoạn thẳng làm đường tâm
 Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Coil
2.2.8. Hole - Lệnh tạo lỗ
-Lệnh Hole dùng tạo đồng thời một hoặc nhiều lỗ trên chi tiết 3D có sẵn.Các
lỗ này có thể là lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ côn, lỗ ren.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model
 Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Hold với các lựa chọn sau đây:
32
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
H
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
2.2.9. Shell - Lệnh tạo thành mỏng.
-Lệnh Shell dùng tạo chi tiết có thành mỏng với chiều dày xác định. Khi thực hiện
lệnh này, bề mặt ngoài cùng của chi tiết được chọn làm bề mặt chuẩn để xác định
chiều dày và hướng tạo thành chiều dày của chi tiết.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model
 Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Shell với các lựa chọn sau:
2.2.10. Fillet- Lệnh bo tròn
- Lệnh Fillet dùng bo tròn các cạnh, góc của chi tiết
3D
-Thao tác:
33
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model
2.2.11. Chamfer- Lệnh vát cạnh
-Lệnh chamfer dùng vát cạnh của của một chi tiết.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify
của tab lệnh Model
Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Fillet với 3 lựa chọn sau đây:
34
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
F
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
Ctrl + Shift+K
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
2.2.12. Thread– lệnh tạo ren ngoài
- Lệnh Thread dùng tạo ren cho chi tiết hình trụ.
-Thao tác:

Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model
Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Thread như sau:
2.2.13.Pattern - Các lệnh tạo khối nhanh
Trong quá trình tạo hình, có những hình dạng
giống nhau và được sử dụng lặp lại nhiều lần.
Nếu như chúng ta vẽ chúng lặp lại nhiều lần sẽ
35
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
làm mất nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng những công cụ sao chép
nhanh Pattern để lấy lại những biên dạng đã từng vẽ.
Vị trí lệnh: nằm trong mục Pattern của Tab lệnh Model.
Lệnh sao chép theo dòng và cột
Lệnh sao chép quanh tâm.
Lệnh sao chép đối xứng
Các thao tác lệnh tương tự như khi vẽ trong 2D.
2.3. Work – Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ.
36
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Trong quá trình dựng hình chi tiết và lắp ráp chúng , ngoài gốc tọa độ với các mặt
chuẩn , trục chuẩn .. Thì chúng ta cần tạo thêm các đối tượng làm việc phụ trợ như
Work Plane ( mặt phẳng) , Work Axis (trục) , Work Point (điểm) …
2.3.1.Work Plane - Lệnh tạo mặt phẳng làm việc.
 Lệnh Work Plane dùng tạo một mặt phẳng phụ trợ.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.
 Các phương pháp tạo mặt phẳng:
+Mặt phẳng đi qua một cạnh, đường thẳng hoặc một trục và hợp một góc với một
mặt phẳng khác.
+Mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước và cách mặt phẳng cho trước
một khoảng xác định
+Mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một cạnh
+Mặt phẳng song song với một mặt phẳng và đi qua một điểm cho trước
+Mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cong và đi qua một cạnh, đoạn thẳng.
+Mặt phẳng đi qua một điểm của một đối tượng và vuông góc với đối tượng đó.
(đối tượng có thể là đoạn thẳng, cung tròn,đường Spline…)
+Mặt phẳng đi qua ba điểm( không thẳng hàng)
37
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng
]
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+Mặt phẳng đi qua hai cạnh hoặc hai trục (không chéo nhau)
2.3.2. Work Axis - Lệnh tạo trục làm việc.
 Lệnh Work Axis dùng tạo một trục phụ trợ, dùng làm tâm xoay cho các lệnh
khác, hoặc dùng tham chiếu trong vẽ phác…
-Thao tác:

Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.
 Các phương pháp tạo Axis:
+Tạo đường trục là đường tâm của khối trụ, lỗ
+Tạo đường trục qua một điểm và song song với một cạnh hoặc một đường cho
trước
+Tạo đường trục qua một điểm và vuông góc một mặt phẳng
+Tạo đường trục là giao tuyến của hai mặt phẳng
2.3.3. Work Point - Lệnh điểm làm việc.
-Lệnh Work Axis dùng tạo một điểm làm việc trên môi trường 3D .Chúng có thể
dùng làm điểm định vị hoặc tham chiếu cho các lệnh ,đối tượng khác.
-Thao tác
38
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng I
Từ tab lệnh Model Lệnh tắt
Kích biểu tượng • (dấu
chấm)
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
- Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.
 Các phương pháp tạo Work Point:
+ Giao điểm của đường thẳng,trục,đường cong hoặc Spline với một mặt phẳng
+Giao điểm của hai trục,hai cạnh,hai đường thẳng.
+Giao điểm của ba mặt phẳng.
+Tạo một Work Point là trọng tâm của một biên dạng kín phức tạp
+Tạo một Work point trùng với điểm đầu , cuối , giữa… của một đối tượng.
III.MODUN LẮP RÁP TRONG INVENTOR 2011-ASSEMBLY
-Sau khi tạo các chi tiết, ta thực hiện lắp ráp chúng lại với nhau để tạo ra một cụm
chi tiết , một cơ cấu máy có vị trí tương quan với nhau .
3.1.Khởi động môi trường lắp ráp:
-Gọi lệnh New để xuất hiện hộp thoại New File
- Trong hộp thoại New File kích double vào biểu tượng Standard.iam
39
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
3.2. Giao diện môi trường lắp ráp:
3.3. Các lệnh cơ bản trong môi trường lắp ráp:
3.3.1. Place Component –lệnh chèn chi tiết .
Lệnh Place Component chèn một chi tiết đã vẽ vào trong môi trường lắp ráp
-Thao tác:
40
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Vị trí lệnh: nằm trên mục Component của tab lệnh Assembly.
 Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại Place Component:
 Chọn chi tiết cần chèn vào môi trường lắp ráp .
Chọn chi tiết cần chèn vào môi
trường lắp ráp .
Kích Open để đưa chi tiết vào
môi trường lắp ráp
Chú ý: Bạn có thể chèn một chi
tiết đơn hoặc một cụm lắp ráp vào
một môi trường lắp ráp mới.
3.3.2. Place From Content Center–lệnh lấy chi tiết từ thư viện
 Lệnh Place From Content Center - lấy các chi tiết tiêu chuẩn trong thư viện
của Inventor như: Bulông , đai ốc, vòng đệm ,vòng phớt, ổ lăn, các loại thép
…
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Component của tab lệnh Assembly. ( phía dưới lệnh
Place Component)
41
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Assembly Lệnh tắt
Kích biểu tượng
P
Từ tab lệnh Assembly
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Sau khi gọi lệnh, xuất hiện bảng thoại Place from Content Center
3.3.3. Constrain–lệnh ràng buộc chi tiết.
-Khi gọi các chi tiết vào trong môi trường Assembly,các chi tiết lúc này hoàn
toàn tự do và không có vị trí xác định trong không gian.Chính vì vậy, cần dùng
lệnh Constraint ràng buộc để các chi tiết có vị trí tương đối với nhau và có khả
năng chuyển động(bậc tự do) chính xác trong không gian.
-Thao tác:
Vị trí lệnh: nằm trên mục Position của tab lệnh Assembly.
 Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại Place Constraint:
-Bảng Assembly
Bảng này dùng tạo các ràng buộc cứng, cố
định giữa các chi tiết.Gồm bốn kiểu nằm
trong ô Type :
42
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Assembly Lệnh tắt
Kích biểu tượng
C
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1. Mate: Ràng buộc đơn vị trí tương đối giữa hai đối tượng là mặt, trục,
cạnh, điểm một khoảng cách không đổi.
2. Angle : Ràng buộc góc giữa hai đối tượng là mặt phẳng , cạnh , trục.
3. Tangle : Ràng buộc tiếp xúc giữa hai bề mặt.
4. Insert : Ràng buộc đôi : đồng trục và khoảng cách giữa hai mặt.
 Bảng motion: dùng tạo ràng buộc chuyển động tương đối giữa hai chi tiết.
Gồm có hai kiểu chuyển động nằm trong ô Type:
1. Rotation :chuyển động xoay.(giống như chuyển động bánh răng)
2. Rotation-Translation: chuyển động xoay và tịnh tuyến(chuyển động bánh
răng - thanh răng)
 Bảng Translation: Ràng buộc này cho phép các
bề mặt của hai đối tượng trượt tương đối với nhau.
Kích chọn hai bề mặt trượt tương ứng với
Selections 1 và 2
Bảng Constraint Set: Ràng buộc hai gốc tọa độ
ảo của hai chi tiết lại với nhau.
3.3.4. Pattern component–lệnh sao chép nhanh
Tương tự như trong modun thiết kế.
43
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
IV.MODUN LÀM KHUÔN CỦA INVENTOR 2011
-Đây là một modun mới được tích hợp từ Inventor 2010.Cho phép các nhà thiết kế
có thể thiết kế khuôn cho các chi tiết nhựa một cách rất thuận lợi.
-Ở đây em sẽ chỉ trình bày các lệnh chính được sử dụng trong quá trình làm khuôn
4.1.Khởi động môi trường làm khuôn:
-Gọi lệnh New để xuất hiện hộp thoại New File
- Trong hộp thoại New File kích vào Metric rồi kích double vào biểu tượng
Mold Design(mm).iam
4.2. Giao diện môi trường làm khuôn:
44
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.Các lệnh cơ bản sử dụng trong modun làm khuôn
4.3.1.Plastic Part-Lệnh chèn chi tiết
-Lệnh này để chèn chi tiết để làm khuôn vào môi trường làm khuôn.
-Thao tác:
Chi tiết được chèn vào như sau:
45
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Layout
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.2.Lệnh Adjust Orientation-Chọn hướng phun
-Dùng để chọn hướng phun khi ép nhựa,chính là để phân biệt khuôn đực và khuôn
cái.
-Thao tác:
-Chi tiết sau khi đã được chọn hướng phun:
Sau khi chọn sẽ xuất hiện hộp thoại như trên hình.Ta có thể đổi hướng phun bằng
cách kích vào biểu tượng đổi chiều trong hộp thoại.
46
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Layout
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.3.Lệnh Select material-Lệnh chọn vật liệu
-Dùng chọn vật liệu chi tiết
-Thao tác:
-Sau khi chọn lệnh,sẽ xuất hiện hộp thoại sau để ta chọn vật liệu của chi tiết cần
làm.Điều này là rất quan trọng để tính nhiệt độ khuôn,độ co vật liệu,tốc độ điền
đầy khuôn về sau.
47
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Layout
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.4.Lệnh Core/Cavity-Chuyển đổi sang chế độ làm khuôn cái và khuôn đực
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện giao diện Tab lệnh Core/Cavity như sau:
4.3.5.Lệnh Gate Location-Chọn vị trí rót nhựa
-Dùng chọn vị trí cổng rót nhựa vào khuôn.
-Thao tác:
48
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Layout
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
Ta có thể làm thủ công bằng cách chọn Set hoặc làm tự động bằng cách chọn
Suggest.
4.3.6.Lệnh Part Process Settings-Sắp xếp các giai đoạn của quá trình phun
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
49
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Ta có thể làm thủ công bằng cách chọn Set hoặc làm tự động bằng cách chọn
Suggest.
4.3.7.Lệnh Part Fill Analysis-Phân tích các giai đoạn điền đầy khuôn
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
Chọn Start để bắt đầu phân tích.
4.3.8.Lệnh Define Workpiece Settings-Xác định kích thước khuôn
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
50
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Chọn kích thước ngoài khuôn theo 3 chiều X-Y-Z bằng cách điền giá trị vào 3 ô
tương ứng trong khung đỏ.
4.3.9.Lệnh Creat Patching Surface-Vá các bề mặt
-Dùng để vá các bề mặt cần vá trong quá trình làm khuôn.
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
+Kích vào biểu tượng trong ô đỏ để thực hiện vá tự động,Inventor sẽ tự động tìm
và vá các bề mặt cần vá.
+Kích vào Click to add trong ô xanh để chọn các bề mặt muốn vá.
51
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.10.Lệnh Creat Runoff Surface-Tạo mặt phân khuôn
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
Kích vào biểu tượng trong ô đỏ để tạo mặt phân khuôn tự động.
Kết quả mặt phân khuôn như sau(mặt phân khuôn màu vàng):
52
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.11.Lệnh Generate Core and Cavity-Tạo khuôn cái và khuôn đực
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
53
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Core/Cavity
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kích vào Preview/Diagnose để kiểm tra lỗi.Nếu không có lỗi thì khuôn cái và
khuôn đực sẽ được tạo như sau:
Kéo con trỏ ở Body Separation để tách 2 khuôn ra khỏi nhau.
Kích vào OK để tạo khuôn.
4.3.12.Lệnh Mold Base-Tạo đế và vỏ khuôn
-Dùng tạo một khuôn hoàn chỉnh
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
54
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Assembly
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kích vào Vendor and Type để chọn loại vỏ khuôn.
Kích vào Size để chọn kích thước vỏ khuôn.
Vỏ khuôn sau khi tạo:
55
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.3.13.Lệnh 2D-Drawing-Tạo bản vẽ chế tạo 2D của khuôn
-Thao tác:
-Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau:
56
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Từ tab lệnh Mold Assembly
Kích biểu tượng
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kích vào các ô vuông trước tên các bộ phận khuôn để tạo bản vẽ 2D cho các bộ
phận đó.
57
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
CHƯƠNG II.TÌM HIỂU PHẦN MỀM MASTERCAM X4
I.T×M HIÓU CHUNG VÒ MASTERCAM X4
1.1. Khëi ®éng MasterCAM
Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch¬ng tr×nh MasterCAM X4 trong m«i trêng
Window:
C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu tîng - shortcut trªn mµn h×nh, Double
Click vµo ®ã
C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start All Programs
MasterCAM X 4 MasterCAM X4
Mµn h×nh khëi ®éng MasterCAM X4
58
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
1.2 Mµn h×nh MasterCAM X4
Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña
MasterCAM víi 4 ph©n vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh
c«ng cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p cña ch¬ng tr×nh (System
response area)
59
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Vïng Menu bar
Vïng thanh c«ng cô
(toolbar)
Vïng Menu phô
Vïng ®å häa
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao.
Vïng ®å ho¹:
§©y lµ vïng lµm viÖc, n¬i c¸c m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng ®îc
thiÕt lËp hoÆc ®îc gäi ra vµ chØnh söa.
Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar):
Thanh c«ng cô lµ mét hµng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mµn
h×nh. Mçi nót nµy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoµi ra nÕu
cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nµo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót
®ã, b¹n sÏ ®îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn
60
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2Trôc to¹ ®é
Vïng to¹ ®é
Vïng hái
®¸p
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
thùc hiÖn lÖnh t¬ng øng víi nót nµo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click
vµo nót ®ã lµ yªu cÇu ®îc thùc hiÖn.
Vïng Menu:
Vïng nµy n»m ë bªn trªn cña mµn h×nh, chøa menu bar. Menu bar ®îc
sö dông ®Ó chän c¸c chøc n¨ng cña MasterCAM, vÝ dô : Creat, modify,
toolpaths... Cßn menu phô n»m ë phÝa díi cña mµn h×nh ®îc sö dông ®Ó
thay ®æi c¸c th«ng sè hÖ thèng cña ch¬ng tr×nh, vÝ dô: §é s©u Z, mµu
s¾c… lµ nh÷ng chøc n¨ng thêng xuyªn ®îc ngêi sö dung thay ®æi. TÊt c¶
c¸c lÖnh dïng trong MasterCAM ®Òu cã thÓ chän tõ vïng Menu .
Vïng hái ®¸p:
T¹i ®©y, mét hoÆc hai dßng v¨n b¶n ë díi cïng cña mµn h×nh sÏ m« t¶
ho¹t ®éng cña c¸c lÖnh. §©y lµ n¬i b¹n nhËn ®îc c¸c lêi nh¾c cña ch¬ng
tr×nh. Ph¶i quan s¸t vïng nµy cÈn thËn, cã thÓ nã sÏ yªu cÇu b¹n ph¶i nhËp
c¸c th«ng sè tõ bµn phÝm.
Chän mét Menu lÖnh:
Trong MasterCAM X4 cã hai c¸ch chän mét menu lÖnh tõ vïng Menu :
1.Di chuyÓn chuét vµo vïng menu , khi hép menu cÇn chän s¸ng lªn
th× nhÊp chuét ®Ó kÝch ho¹t lÖnh.
2.BÊm phÝm t¬ng øng víi kÝ tù ®îc g¹ch ch©n cña dßng lÖnh trªn
menu mµn h×nh.
Menu ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn MasterCAM X4 lµ Menu bar. Mét vµi
menu lÖnh cã c¸c menu phô ®æ xuèng khi c¸c menu nµy ®îc kÝch ho¹t.
B¶ng díi m« t¶ chi tiÕt c¸c lÖnh cña menu chÝnh vµ menu phô xem b¶ng
1.1 vµ 1.2.
B¶ng 1.1 Menu bar
STT Thµnh phÇn
cña menu bar
M« t¶
1 Analyze HiÖn thÞ to¹ ®é vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña ®èi
61
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
tîng ®îc lùa chän vÝ dô nh ®iÓm, ®o¹n th¼ng,
cung trßn, bÒ mÆt … hoÆc kÝch thíc lªn mµn
h×nh. §iÒu nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn d¹ng c¸c
®èi tîng ®· ®îc t¹o ra tríc ®ã, vÝ dô: x¸c ®Þnh gãc
cña mét mét ®o¹n th¼ng ®ang tån t¹i, hay lµ b¸n
kÝnh cña mét vßng trßn x¸c ®Þnh.
2 Create T¹o ra mét ®èi tîng h×nh häc (trong c¬ së d÷ liÖu
vµ trªn vïng mµn h×nh ®å ho¹). C¸c ®èi tîng h×nh
häc bao gåm: ®o¹n th¼ng, cung, vßng trßn, h×nh
ch÷ nhËt …v.v
3 File C¸c thao t¸c xö lý víi file: save, open (më file), save
as (chuyÓn ®æi ®Þnh d¹ng tÖp tin), Export
directory (truyÒn d÷ liÖu ®i), hoÆc Import directory
(nhËn d÷ liÖu ®Õn).
4 Edit ChØnh söa ®èi tîng h×nh häc trªn mµn h×nh, gåm
c¸c lÖnh: fillet, trim, break vµ join
5 Xform Thay ®æi nh÷ng ®èi tîng h×nh häc ®· t¹o b»ng c¸c
lÖnh: Mirror, rotate, scale vµ offset
6 Screen VÏ hoÆc in b¶n vÏ, quan s¸t c¸c h×nh vÏ, chØ ra sè l-
îng c¸c ®èi tîng h×nh vÏ, phãng to, thu nhá, thay
®æi khung nh×n vµ ®Þnh d¹ng cÊu h×nh hÖ thèng.
7 Solids ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng theo
ph¬ng ph¸p dùng h×nh cña m«i trêng Solid
Modeling
8 Toolpaths T¹o ra c¸c ®êng ch¹y dao sö dông theo c¸c chøc
n¨ng khoan (drill), ®êng contour vµ pocket …
9 View LÖnh phãng to thu nhá theo c¸c kiÓu... (Zoom
62
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
window, Zoom target, Zoom in/out..........)
10 Machine type Chän c¸c kiÓu d¹ng ch¹y dao (Mill, Lathe, Router,
Design)
11 Settings ThiÕt lËp cÊu h×nh cña MasterCAM
12 Help Chøc n¨ng hç trî híng dÉn
B¶ng 1.2 Menu phô
STT
Thµnh phÇn
cña menu phô
M« t¶
1 HiÓn thÞ vµ thay ®æi ®é s©u lµm viÖc hiÖn t¹i
2 §Æt mµu mÆc ®Þnh
3 §Æt level lµm viÖc
4
§Æt thuéc tÝnh cho ®é dµy cña nÐt vÏ vµ kiÓu
nÐt vÏ layer lµm viÖc, vµ d¹ng hiÓn thÞ cña ®iÓm,
mµu cña ®èi tîng
5
§Æt mÆt ph¼ng ban ®Çu cho qu¸ tr×nh dùng
h×nh
6
Thay ®æi híng nh×n trªn mµn h×nh ®å ho¹. Chó ý
r»ng, híng nh×n cña mµn h×nh ®å ho¹ cã thÓ
kh«ng phô thuéc vµo mÆt ph¼ng dùng h×nh
1.3.Tho¸t khái MasterCAM
Muèn tho¸t khái MasterCAM, chØ cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau:
63
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
- Di con trá chuét tíi menu bar
- Chän File Exit
- X¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM: chän Yes khi ®îc hái.
HoÆc di trá chuét tíi nót close ë gãc trªn bªn ph¶i, kÝch chuét vµ x¸c
nhËn tho¸t khái MasterCAM.
HoÆc dïng phÝm t¾t : Alt+F4
1.4. Sö dông c¸c lÖnh ®éng trong MasterCAM X4 (MasterCAM X4
Navigation commands)
HiÓu c¸c lÖnh ®éng cña MasterCAM X4 rÊt cÇn thiÕt khi muèn sö
dông ch¬ng tr×nh mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong c¸c môc trªn chóng ta ®· xem
xÐt c¸ch gäi mét lÖnh tõ menu mµn h×nh. §Ó t¨ng tèc ®é thao t¸c, ta dïng
c¸ch gäi lÖnh kh¸c nh ®ång ý mét gi¸ trÞ mÆc ®Þnh vµ phÝm t¾t ®îc m«
t¶ díi ®©y:
Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh - Default Values:
Trong MasterCAM X4, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh ®îc cµi ®Æt bëi ch¬ng
tr×nh ( hoÆc lµ ngêi sö dông tríc ®ã) ®îc chØ ra trong vïng hái ®¸p. VÝ dô:
NÕu b¹n quyÕt ®Þnh dïng gi¸ trÞ nµy th× b¹n kh«ng cÇn ph¶i nhËp l¹i
gi¸ trÞ nµy n÷a vµ cã thÓ dïng mét trong hai c¸ch sau
- BÊm phÝm chän ®iÓm bÊt k× trªn vïng to¹ ®é
- §a con trá chuét tíi ®Ó nhËp ®é kÝch
thíc cÇn thiÕt
NÕu b¹n muèn thay ®æi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, b¹n nhËp gi¸ trÞ míi mµ cÇn
xo¸ gi¸ trÞ cò.
Mét sè phÝm t¾t sö dông trong MasterCAM X4(15 phÝm):
Alt – A Më cöa sæ AutoSave (Tù ®éng lu)
64
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Alt – C
Ch¹y ch¬ng tr×nh øng dông C-Hook (lµ ch¬ng tr×nh ®i
kÌm MasterCAM, hç trî phÇn CNC)
Alt – D
HiÖn cöa sæ c¸c th«ng sè Drafting Global (Ph¸c th¶o
toµn bé)
Alt – F HiÖn thanh c«ng cô File
Alt – H Hç trî trùc tuyÕn
Alt – M
§a ra danh s¸ch c¸c bé nhí ®îc chØ ®Þnh cho
MasterCAM
Alt – O Qu¶n lý ho¹t ®éng
Alt – U Undo
Alt – W Chän chÕ ®é quan s¸t
PageUp/PageDo
wn
Phãng to/Thu nhá
PhÝm mòi tªn Di chuyÓn khung h×nh (Pan)
C¸c phÝm chøc n¨ng (19 phÝm):
PhÝm chøc n¨ng Alt+ phÝm chøc n¨ng
F1 Zoom
Phãng to/thu nhá cho võa mµn
h×nh
F2
Zoom Previous hoÆc scale
hÖ sè 0,5
Scale hÖ sè 0,8
F3 Repaint (t¬ng tù redraw trong Ph©n tÝch t¹i vÞ trÝ con trá
65
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
autocad) hiÖn t¹i
F4 Analyze (Ph©n tÝch) Tho¸t khái MasterCAM
F5 Xo¸ Kh«ng cã t¸c dông
F6 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
F7 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
F8 Kh«ng cã t¸c dông
Configuration (lùa chän cÊu
h×nh ch¬ng tr×nh)
F9 HiÖn th«ng tin hÖ thèng VÏ trôc to¹ ®é
F10 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông
II.MODUN THIÕT KÕ 2D CñA MASTER CAM X4
2.1.Lệnh Point-Tạo điểm
- Lựa chọn Create → Point (Hoặc lựa chọn biểu
tượng trên thanh công cụ).
- Khi đó menu lựa chọn vẽ điểm kéo xuống cho
ta các lựa chọn.
+ Lựa chọn : lệnh này cho ta thực hiện vẽ
điểm bằng cách tích chuột.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho ta thực hiện tạo điểm nằm trên đối tượng hình
học như trên các đường và trên bề mặt.
66
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ Lựa chọn : Lựa chọn này cho phép ta tạo các điểm là các nốt điểm cơ sở
của đường spline.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo điểm nằm trên đối tượng bằng cách
nhập khoảng cách giữa các điểm hoặc nhập số đoạn chia đối tượng được chọn.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo điểm nằm ở điểm cuối hoặc điểm
đầu của đối tượng.
+ Lựa chọn : Tạo điểm nằm ở tâm của cung tròn hoặc đường tròn.
2.2.Lệnh Line-Tạo đường thẳng.
- Lựa chọn Creat→ line. Khi đó menu lệnh tạo đường line kéo xuống cho ta các
lựa chọn.
+ Lựa chọn : Vẽ đường thẳng qua 2 điểm lựa chọn.
+ Lựa chọn : Vẽ đường thẳng ngắn nhất qua tâm đường tròn tới đường
thẳng.
+ Lựa chọn : Vẽ đường phân giác giữa 2 đường.
67
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ Lựa chọn : Vẽ đường thẳng đi qua 1điểm và vuông góc với đối tượng vẽ là
đường thẳng, đường spline ,đường tròn.
+ Lựa chọn : Tạo đối tượng đường thẳng song song.
2.3.Lệnh Arc-Tạo cung tròn và đường tròn.
- Lựa chọn Creat→Arc. Menu lựa chọn lệnh được kéo ra cho ta các lựa chọn
lệnh.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ
đường tròn bằng cách chọn tâm và nhập
đường kính hoặc bán kính.
+ Lựa chọn : Lựa chọn này cho phép
chúng ta vẽ cung tròn bằng cách nhập bán
kính hoặc đường kính cung tròn và nhập
góc bắt đầu và góc kết thúc cung trên
thanh tabbar.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo
đường tròn qua 3 điểm.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách nhập bán kính
hoặc đường kính cung tròn và qua 2 điểm đã biết.
+ Lựa chọn : Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung trong bằng cách lựa chọn điểm
đầu cung (hoặc điểm cuối của cung), đường kính (hoặc bán kính cung), góc bắt
đầu và góc kết thúc cung.
+ Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung tròn tiếp tuyến theo 3 phương
pháp.
2.4.LÖnh Fillet-Bo trßn
68
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
LÖnh nµy t¹o ra 1 hoÆc nhiÒu ®êng lîn cho 2 hay nhiÒu ®èi tîng b»ng
c¸ch ®a ra c¸c tham sè.
Ta cã c¸c lùa chän sau :
+ Create > Fillet > Fillet Entities hoÆc chän biÓu tîng
T¹o ra 1 ®êng lîn gi÷a 2 ®èi tîng : ®êng th¼ng, ®êng trßn
+ Crearte > Fillet > Fillet Chains hoÆc chän biÓu tîng
T¹o nhiÒu ®êng lîn trªn c¸c ®èi tîng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng
lÖnh
2.5. LÖnh Chamfer-V¸t mÐp
Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Chamfer.
LÖnh nµy ®îc dïng khi t¹o ra gãc v¸t gi÷a hai ®êng t¼ng kh«ng trïng
nhau víi c¸c kho¶ng v¸t ®· ®îc ®a ra. Cã mét tuú chän trong lÖnh nµy ®ã lµ
lÖnh thay ®æi ®é dµi v¸t
2.6. LÖnh Spline-T¹o ®êng cong bÊt k×
Trong MasterCAMX4 lÖnh Spline t¹o ra 1 ®êng cong spline liªn tôc ,nã
®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®îc chän, vµ cã 4 tuú chän cña ®êng cong nµy. Ng-
êi dïng cã thÓ thay ®æi c¸c tuú chän nµy .
69
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Cã bèn c¸ch ®Ó ®a ra mét ®êng cong spline :
Menu tiÕp theo cho spline lµ Create > Spline
Tuú chän cuèi cïng cña menu cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®é nghiªng cña
spline t¹i ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ ON
2.8.LÖnh Rectangle-T¹o h×nh ch÷ nhËt
Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Rectangle HoÆc chän biÓu tîng
Trong MasterCAM, cã c¸c tïy chän sau ®Ó t¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt.
• Polar : T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi biÕt täa ®é 2 gãc hoÆc chiÒu dµi vµ
chiÒu réng
70
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Manual §a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline
Automati
c
§a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline
Curves T¹o ra spline tõ ®èi tîng ®· tån t¹i
Blend T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®êng cong
hoÆc line
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
• Anchor to Center: Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®a to¹ ®é t©m, chiÒu
dµi vµ chiÒu réng
• Center surface: Mét lÖnh thay ®æi tuú chän ®Ó t¹o 1 mÆt ph¼ng cã
d¸ng h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®a ra täa ®é 2 gãc cña h×nh ch÷ nhËt,
c¸c ®êng th¼ng ®îc t¹o ra qua h×nh ch÷ nhËt ®ã.
III.MODUN TẠO BỀ MẶT CỦA MASTER CAM X4
3.1.Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted)
Một bề mặt Rulde hoặc lofted được tạo bởi từ ít nhất từ 2 đối tượng đường hoặc
một chuỗi các đối tượng đường. Khác biệt giữa hai lệnh này là lệnh loft sau khi
tạo thì được làm trơn góc lượn tự động.
- Thanh trạng thái lệnh.
3.2.Lệnh revolved.
- Một bề mặt revoled được tạo bằng cách xoay tròn một đối tượng hoặc một
chuỗi các đối tượng đường quanh một trục.
- Thanh trạng thái lệnh.
71
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
3.3.Tạo các bề mặt swept.
- Một bề mặt swept được tạo bằng cách quét một hay một chuỗi các đường dọc
theo một đường dẫn.
- Thanh trạng thái lệnh.
- Bạn có thể tạo mặt Swept theo các phương pháp lựa chọn đối tượng như
dưới đây.
+ Một biên dạng trượt và một đường dẫn.
+ 2 hoặc nhiều hơn một biên dạng trượt và một đường dẫn
+ Một biên dạng trượt và 2 đường dẫn.
3.4.Tạo bề mặt Net.
Bề mặt net được tạo từ hệ thống các đường giao nhau.
- Thanh trạng thái lệnh:
3.5.Tạo bề mặt Fence.
3.6.Lệnh vê mép bề mặt.
a- Vê mép giữa bề mặt với bề mặt.
Sau khi lựa chọn lệnh, chọn bề mặt 1→Enter, chọn bề mặt 2 →Enter. Bảng
thoại Fillet hiện ra
b- Vê góc giữa bề mặt với 1 đường.
- Lựa chọn lệnh → chọn bề mặt→ Enter→chọn đường → Enter.
- Bảng thoại fillet được mở ra.
- chọn OK để kết thúc lệnh.
72
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
c- Vê góc giữa bề mặt với 1 mặt phẳng.
Lựa chọn lệnh → chọn bề mặt→Enter → chọn mặt phẳng.
Hộp thoại Fillet hiện ra.
Nhập các thông số và chọn OK để chấp nhận.
3.7.Lệnh cắt xén bề mặt.
a- Cắt xén bề mặt bằng bề mặt.
- Lựa chọn lệnh → Enter → Lựa chọn bề mặt 1 → Enter → Lựa chọn bề
mặt 2 → Enter → lựa chọn miền giữ lại bề mặt 1 → Enter→Lựa chọn miền giữ
lại bề mặt 2 → Enter.
b-Cắt xén bề mặt đường đường.
- Lựa chọn lệnh → Enter → lựa chọn bề mặt → Enter → lựa chọn đường →
Enter → Lựa chọn miền bề mặt giữ lại.
c-Cắt xén bề mặt bằng một mặt phẳng.
- Lựa chọn lệnh → Enter → lựa chọn bề mặt → Enter → Lựa chọn mặt phẳng
cắt → Enter → Chọn miền giữ lại của bề mặt → Enter.
- Thanh trạng thái lệnh hiển thị như dưới đây.
3.8.Tạo bề mặt từ một biên dạng phẳng kín.
Bạn sử dụng lệnh này để tạo biên dạng bề mặt phẳng từ chuỗi đường khép kín.
- Chọn lệnh → Chọn biên dạng kín → Enter.
3.9.Vá lỗ bề mặt.
Lệnh này có tác dụng vá lỗ trên bề mặt bằng một bề mặt khác.
3.10. Loại bỏ các lỗ đã đục trên bề mặt.
Sử dụng lệnh này để vá lỗ trên bề mặt.
3.11. Cắt xén bề mặt.
Sử dụng lệnh này để xén đất bề mặt theo phương x hoặc y.
3.12. Tạo bề mặt Blend.
Lệnh này cho phép bạn làm trơn góc lượn nối giữa 2 bề mặt.
Ta có thể tạo bề mặt blend giữa 2 bề mặt và giữa 3 bề mặt. Bề mặt blend mới
được tạo sẽ tiếp tuyến với bề mặt được lựa chọn.
3.13. Tạo góc vê blend giữa 3 mặt.
73
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Lệnh này hữu ích khi vê góc của một khối hộp.
- Lựa chọn lệnh → Chọn bề mặt thứ 1 → chọn bề mặt thứ 2 → chọn bề mặt thứ
3.
IV.MODUN TẠO KHỐI CỦA MASTER CAM X4
4.1.Lệnh đùn khối - Extrude.
Lệnh này cho phép bạn phóng một biên dạng kín để tạo.
+ tạo một khối mới hoặc nhiều hơn.
+ Cắt một khối đã tồn tại
+ Tạo thêm khối cho khối đã tồn tại.
- Menu thạng thái lệnh Extrude được hiển thị như ở dưới đây.
- Mục lựa chọn Extrude:
+ Create Body: Tạo một khối mới
+ Cut Body: Cắt khối
+ Add Boss : Cộng khối
+ Draft: tạo góc chóp.
74
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ Extend by specifiecd distance: Phóng khối bằng một khoảng cách xác định.
+ Extend to point : Phóng khối tới điểm lựa chọn.
+ Vector: phóng khối theo tọa độ vector.
+ Extend though all: cắt toàn bộ khối theo chiều phóng khối cắt.
+ Reverse drection: Đổi hướng phóng.
+ Both drection: phóng theo cả hai hướng.
- Mục lựa chọn Thin wall: Tạo khối có thành mỏng.
+ Lựa chọn thicken inward: tạo thành hướng vào trong.
+ Thicken outward: Tạo thành hướng ra ngoài
+ Thick both drection: tạo thành hướng ra cả hai hướng trong và ngoài.
4.2.Lệnh tạo khối tròn xoay – Revolve.
Lệnh này cho phép bạn tạo một khối xoay bằng cách quay một biên dạng kín
theo một trục.
- Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây.
+ Lựa chọn Angle/Axis: cho phép bạn định góc quay.
4.3.Lệnh tạo khối theo đường dẫn – Sweep.
75
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Lệnh này cho phép bạn trượt một biên dạng kín theo một đường dẫn để hình
thành một khối.
- Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây.
- Chọn biên dạng, sau đó chọn đường dẫn để tạo
khối
4.4.Lệnh tạo khối theo các biên dạng khác nhau – Loft.
Lệnh này cho phép ta tạo khối bằng cách phóng giữa các biên dạng kín với
nhau.
+ Menu lệnh được hiển thị như dưới đây.
+ Khi lựa chọn Create as Ruled: Thì khối được tạo sẽ không được làm trơn.
4.5.Lệnh về tròn góc - Fillet:
Lệnh này cho phép bạn vê mép các cạnh bằng các giá trị bán kính xác định.
+ Menu trạng thái lệnh được hiểm thị như dưới đây.
76
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ Tùy chọn Constant Radius: cho phép ta vê góc với một bán kính xác định.
+ Tùy chọn Veriable Radius: Cho phép ta vê mép cạnh với các bán kính khác
nhau.
+ Linear: tùy chọn tuyến tính.
+ Smooth: làm trơn.
+ Tùy chọn Mitered corners: Khi lựa chọn tùy chọn này thì tại đầu mút, tại vị trí
gặp nhau của các cạnh sẽ không được vê trơn.
+ Tùy chọn Propagate along tangencies: Khi lựa chọn tùy chọn này thì tại đầu
mút tại vị trí gặp nhau của các cạnh sẽ được làm trơn bằng góc vê.
4.6.Lệnh vát góc - Chamfer.
Lệnh này cho phép ta vát góc các cạnh của khối.
Lệnh này có 3 tùy chọn vát góc:
+ Vát góc bằng một khoảng cách.
+ Vát góc bằng 2 khoảng cách.
77
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
+ Vát góc bằng 1 khoảng cách cộng với một góc vát.
4.7.Lệnh tạo chi tiết dạng vỏ - Solid Shell.
Lệnh này có tác dụng tạo phần rỗng bên trong cho khối (tạo vỏ).
Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây.
4.8.Lệnh cắt khối - Solid trim.
Sử dụng lệnh này để cắt khối được lựa chọn
bằng một mặt phẳng hoặc một bề mặt. Bạn
cũng có thể lựa chọn cắt bỏ khối hay giữ lại
phần phối cắt bỏ.
Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới
đây.
78
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
4.9.Lệnh tạo mặt nghiêng khối - Draft solid faces.
Lệnh này có tác dụng kéo nghiêng bề mặt được lựa chọn bằng định nghĩa 1 góc
và hướng.
Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây.
4.10.Các lệnh logíc về cộng, trừ, hòa khối.
Các lệnh logíc này cung cấp cho bạn công cụ lệnh tiện ích để bạn thực hiện việc
cộng các khối solid với nhau, trừ các khối, và lấy phần giao của các khối.
Bạn có thể lựa chọn công cụ lệnh từ menu solid.
+ Cộng khối :
+ Trừ khối:
+ Lấy phần giao nhau:
V.MODUN PHAY 2D C A MASTER CAM X4Ủ
MasterCAM cung cấp 3 nhãm của m«đun đường chạy dao để tạo ra
đường chạy dao: m«đun 2D, m«đun 3D, vµ m«đun nhiều trục. Ta sử dụng
m«đun 2D để tạo ra đường chạy dao 2D cho gia c«ng ph«i cã mặt phẳng
dạng 2D. Ta sử dụng m«đun 3D để tạo ra đường chạy dao 3D cho nhiều
loại mặt 3D kh¸c nhau vµ cho m«đun nhiều trục cho gia c«ng c¸c phần
phức tạp. Trong môc nµy giới thiệu m«đun chạy dao 2D. MasterCAM sẽ
cung cấp 4 đường chạy dao của m«đun nµy: contour, pocket, drill, face vµ
engraving. Bảng dưới đ©y sẽ tổng kết nÐt đặc trưng vµ ứng dụng của c¸c
môđun đường chạy dao 2D trªn.
79
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
C¸c lo¹i
mǤun
M« t¶ m«®un øng dông H×nh minh Häa
Contour Tạo ra đường chạy
dao dọc theo c¸c đối
tượng liªn kết như
một đường contour.
Bao gồm c¸c nhãm
h×nh học: Line, arc
hoặc spline
Gia c«ng
bªn trong
hoặc bªn
ngoµi biªn
dạng
Pocket Tạo đường chạy dao
để cắt c¸c phần kim
loại trong đường
contour ®ãng. Bao
gồm c¸c nhãm h×nh
học: biªn giới đãng
Gia c«ng
c¸c loại hộp.
Gia c«ng
nhiều bề
mặt lớn
Drill Tạo c¸c đường chạy
dao thực hiện
khoan, tiện trong,
taro. Bao gồm c¸c
nhãm h×nh học:
point
Khoan
Tiện trong
Taro
Face Tạo c¸c đường chạy
dao thực hiện cắt
c¸c phần kim loại
theo bề mặt
Gia c«ng
bªn trªn bề
mặt chi tiết
Engraving Tạo c¸c đường chạy
dao thực hiện cắt
khắc, trổ, chạm trªn
bề mặt
Gia c«ng bề
mặt chi tiết
5.1. Thiết đặt thuộc tính máy.
80
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
- Trên cây quản lý Toolpath manager bạn có thể hiển thị các kiểu thuộc tính
máy bằng cách kéo dãn các mục thuộc tính.
a- Thẻ Files.
Sử dụng thẻ file này để xem và định nghĩa các tên tệp và các dữ liệu đường
dụng cụ dùng cho các thao tác trong nhóm máy lựa chọn.
Hộp thoại Machine Group Properties được hiển thị như dưới đây.
b- Thẻ Tool Setting.
Sử dụng thẻ này để điều khiển file NC, bù dao, tốc độ chạy dao, tốc độ trục
chính, làm mát, và các tham số đường dụng cụ khác, bao gồm cả vật liệu lựa
chọn.
81
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
c- Thẻ Stock setup.
Thẻ này cung cấp cho bạn các phương pháp định nghĩa phôi.
d- Thẻ Safety Zone.
Thẻ này cho phép ta thiết lập vùng an toàn của máy.
82
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
5.2.X¸c ®Þnh dông cô
MasterCAM nhiÒu lo¹i tham sè ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin liªn quan tíi
viÖc t¹o ra ®êng ch¹y dao. C¸c tham sè ®ã cã thÓ chia lµm c¸c nhãm nh
sau: tool definition (x¸c ®Þnh dông cô), tool parameters (tham sè dông
cô), vµ module specific parameters (m«®un tham sè ®Æc biÖt). Tool
definition cho phÐp ngêi dïng x¸c ®Þnh dông cô míi, chän lùa c¸c dông ®·
cã trong th viÖn, hoÆc hiÖu chØnh c¸c dông cô ®· cã s½n. Tool
parameters nã ®îc coi nh tham sè th«ng thêng bëi v× nã ®îc sö dông thêng
xuyªn trong tÊt c¶ c¸c m«®un ®êng ch¹y dao, trong khi module specific
parameters chØ sö dông trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng cã 1 tr×nh
øng dông nµo lµm kh¸c ®îc.
MasterCAM dïng hép tho¹i cña c¸c lo¹i ®êng ch¹y dao ®Ó x¸c ®Þnh,
chän lùa vµ hiÖu chØnh dông cô. §Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i Êy xuÊt hiÖn nh
h×nh vÏ phÝa díi
83
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
• Chän råi chän ®êng ch¹y dao muèn dïng (Contour, Drill, Face,
Engraving) hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn t¬ng øng víi ®êng ch¹y dao ®· chän
• KÝch chän biªn d¹ng cÇn gia c«ng sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i:
KÝch chän vµo Tool xuÊt hiÖn hép tho¹i sau:
84
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
KÝch vµo sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i ®Ó chän dao :
5.3.ThiÕt lËp chÕ ®é gia c«ng
KÝch chän vµo Cut Parameter xuÊt hiÖn hép tho¹i sau:
KÝch chän vµo c¸c LÖnh trong « ®á ®Ó thiÕt lËp chÕ ®é gia c«ng.
VI.MODUN TIỆN TRONG MASTER CAM X4
Màn hình Modun tiện của MasterCam X4:
85
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
MasterCam X4 cung cấp nhiều loại đường chạy dao như:
6.1.Chu trình tiện mặt đầu
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Face Toolpath sẽ xuất hiện bảng tham số
Parameter
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter
và Face Parameter
86
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
6.2. Chu trình tiện thô
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Rough Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn
đường biên gia công
Sau khi lựa chọn xong biên dạng cần gia công (kiểu chọn : Chain, window, partial,
…), chuyển sang lựa chọn các tham số cần thiết trong bảng tham số Parameter
của chu trình tiện.
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter
và Rough Parameter
87
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
6.3. Chu trình tiện tinh
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Finish Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn
đường biên gia công và các tham số gia công trong bảng Parameter
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter
và Finish Parameter
6.4. Chu trình tiện cắt rãnh
Chu trình tiện cắt rãnh được ứng dụng khi gia công các chỗ lõm hoặc các
rãnh mà không cách nào gia công được bằng các đường gia công thô hoặc dao
cắt của gia công thô không vào được
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Groove Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn
Groove Option
88
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Chọn kiểu xác định vùng gia công : qua một điểm (1 point) ; qua hai điểm (2
points ), qua 3 đường thẳng (3 Lines) hoặc qua chuỗi biên dạng (Chain)
Chọn điểm, hoặc đường để xác định vùng cần gia công
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter ,
Groove Shape Parameter , Groove Rough Parameters, và Groove Finish
Parameters
89
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
6.5.Chu trình tiện ren
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Thread Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn các
tham số gia công trong bảng Parameter
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter,
Thread Shape Parameters và Thread cut Parameters
90
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
6.6.Chu trình tiện cắt đứt
Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Cutoff Toolpath , chương trình sẽ yêu cầu xác
định điểm cần cắt đứt. Chọn một điểm để thực hiện cắt đứt tại điểm đó, một
bảng lựa chọn các tham số gia công Parameter xuất hiện yêu cầu nhập các tham
số cần thiết.
Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter,
Thread cut Parameters
VII.MODUN PHAY 3D CỦA MASTER CAM X4
91
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Master Cam X4 hỗ trợ phay 3D rất tốt so với các phiên bản trước.Ngoài việc có
nhiều lựa chọn chạy dao hơn,Master Cam X4 còn được tích hợp phay trực tiếp
Solid chứ không như các phiên bản trước chỉ nhận phay bề mặt.
Màn hình cùng các Đường chạy dao trong modun phay 3D:
Việc cài đặt phôi,chọn dao,thiết lập chế độ cắt là tương tự như trong phay 2D.
Các chu trình gia công của modun phay 3D là:
7.1.Phay thô bề mặt-Surface Rough
Có các đường chạy dao sau:
92
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
7.2.Phay tinh bề mặt-Surface Finish
Có các đường chạy dao sau:
7.3.Phay tốc độ cao-Surface High Speed
7.4.Phay nhiều trục-Multiaxis
93
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
7.4.Phay nhiều trục đã được cải tiến-Advanced Multiaxis
94
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
PHẦN II.THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN CÁI
VỎ TRÊN ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG I.THIẾT KẾ KHUÔN CÁI VỎ TRÊN ĐIỆN THOẠI BẰNG
PHẦN MỀM INVENTOR 2011
1.1.Thiết kế vỏ trên điện thoại bằng Inventor 2011
-Khởi động Inventor 2011:
-Sau khi giao diện Inventor 2011 hiện lên,chọn New rồi chọn Standard.ipt
-Giao diện Sketch trên mặt phẳng OXY hiện ra:
95
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Trên mặt phẳng này vẽ Sketch như sau:
-Thực hiện lệnh Extrude khối về 2 phía 20mm:
96
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Tạo 1 mặt phẳng Workplane 1 (Wp1) cách mặt phẳng OYZ 100 mm theo hướng
dương Ox.
-Trên Wp1 tạo 1 Sketch như sau:
97
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Extrude mặt về phía âm Ox khoảng cách 100 mm
-Dùng lệnh Split với công cụ cắt là mặt phẳng vừa tạo cắt đi phần phía dưới mặt
phẳng vừa tạo,rồi vê tròn 4 góc xung quanh,kết quả:
-Trên Wp1 tạo 1 Sketch như sau:
98
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Dùng lệnh Extrude mặt tạo 1 mặt phẳng như sau:
-Dùng lệnh Split cắt đi phần trên mặt phẳng vừa tạo:
-Dùng lệnh Face Draft tạo góc nghiêng 4 độ giữa mặt bên với mặt đáy:
99
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Dùng lệnh Shell tạo chi tiết với thành mỏng 1,5 mm:
-Tạo WP2 cách mặt Oxz 1 khoảng 120 mm,tren đó tạo Sketch như sau:
100
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Extrude cắt đi để tạo chi tiết như sau:
-Trên mp OXY tạo Sketch:
-Extrude cắt tạo chi tiết,sau đó bo tròn 1 mm cạnh trên:
101
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Trên mp OXY tạo Sketch:
-Extrude cắt,sau đó lại tạo sketch sau trên mặt OXY:
102
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Extrude cắt vào chi tiết 1 đoạn 7 mm,kết quả:
-Trên mặt dưới của vỏ tạo Sketch sau:
-Extrude cắt để tạo lỗ bàn phím:
103
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Tạo 1 WP cách mặt OYZ 1 khoảng 24 mm về phía chiều dương trục Ox,trên đó
tạo Sketch sau:
-Revolve cắt đi phần hình cung tròn:
-Tạo 1 Wp1 cách mặt OXY 1 khoảng 50 mm về phía dương trục Oz,trên đó tạo
Sketch như sau:
104
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Extrude cắt tạo:
-Trên mặt Oxy tạo Sketch sau:
-Extrude cắt vào phía vật thể 1 khoảng 8,5 mm:
105
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Lưu vào ổ với tên vo dien thoai.ipt,sau đó mở file làm khuôn:
-Lấy chi tiết vừa tạo vào môi trường làm khuôn:
106
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Chọn hướng phun:
-Chọn vật liệu:
107
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Mở trang lệnh Core/Cavity:
-Chọn vị trí rót nhựa,kích vào Gate Location:
108
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kết quả:
-Sắp xếp các giai đoạn quá trình phun tự động,kích vào Part Process Settings:
109
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kết quả:
-Phân tích các giai đoạn điền đầy khuôn,kích vào Part Fill Analysis rồi kích vào
Start khi hộp thoại hiện ra:
110
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kết quả:Chất lượng điền đầy
-Thời gian phun:
111
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Xác định kích thước khuôn:Kích vào Define Workpeice Setting,chọn kích thước
như sau:
- Vá các bề mặt – Kích Vào Creat Patching Surface
112
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kết quả:
-Tạo mặt phân khuôn:Kích vào Creat Runoff Surface
113
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kết quả:
-Tạo khuôn cái và khuôn đực :Kích vào Generate Core and Cavity
114
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Kích vào Preview/Diagnose để kiểm tra lỗi.Nếu không có lỗi thì khuôn cái và
khuôn đực sẽ được tạo như sau:
Kéo con trỏ ở Body Separation để tách 2 khuôn ra khỏi nhau.
Kích vào OK để tạo khuôn.
115
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Finish Core/Cavity rồi kích vào Manual Sketch để vẽ biên dạng tạo đường dẫn
nhựa,chọn mặt phẳng như sau:
-Trên đó vẽ biên dạng sau:
116
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Tạo đường dẫn bằng cách kích vào Runer,chọn dạng đường là bán nguyệt trên
khuôn đực:
-Chọn vị trí rót nhựa vào khuôn như sau:
117
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Tạo đường rót:
-Kích vào Mold Assembly rồi kích Mold Base để tạo vỏ khuôn:
118
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kết quả:
-Tạo đường dẫn nhựa vào khuôn:kích vào Sprue Bushing
119
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Tạo máng dẫn:Kích vào Locating ring
-kết quả 2 việc trên tạo được như sau:
120
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Xuất các bản vẽ khuôn đực,khuôn cái và toàn bộ khuôn ra bản vẽ 2D:Kích vào
2D-Drawing rồi chọn các chi tiết đó
-Kết quả bản vẽ 2D toàn bộ khuôn:
121
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kết quả bản vẽ 2D khuôn cái:
- Kết quả bản vẽ 2D khuôn đực:
122
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Mở khuôn cái bằng cách:
-kết quả:
123
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Nạp vào Master cam để gia công:Chọn Add-Ins,chọn MasterCam Direct:
-Chọn máy:chọn Machine type=>Mill=>Default
124
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Cài đặt phôi:
-Chọn Bounding Box.chọn z=2 ta có kết quả sau:
-Khỏa mặt phôi:Toolpaths=>Face
125
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Giao diện hiện ra:
-Chọn Tool rồi chọn dao như sau:
-Chọn chế độ cắt:
126
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Chọn chiều sâu cắt:2 mm
-Kích OK để phát sinh đường chạy dao
-Chọn chạy dao phá bằng phương pháp cắt tốc độ cao:
127
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Giao diện hiện ra:
-Chọn dao và chế độ cắt:
128
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kích OK để phát sinh đường chạy dao:
-Chọn gia công thô bằng đường chạy dao song song:
129
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Giao diện hiện ra,chọn Select library tool để chọn dao
-Chọn dao và chế độ cắt:
130
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Chọn hộp thoại Rough parallel parameters rồi chọn số liệu như sau:
-Chọn Gap settings rồi chọn Smooth:
131
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Gia công tinh bằng đường chạy dao song song:
Làm tương tự gia công thô với các số liệu sau:
132
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
133
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Chọn cả 4 bước gia công vừa tạo:
134
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Kích chọn Verify để chạy mô phỏng,kết quả gia công:
135
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
-Chọn xuất chương trình NC bằng cách:
-kết quả:
136
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
137
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
PHẦN III. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Câu 20.Trình bày mô hình mặt lưới?Cơ sở toán và thuất toán hình thành mô hình
mặt lưới?
Trả lời:
.1 M« h×nh mÆt cong c¬ së.
Lµ c¸c mÆt cong bËc 2 lµ ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó m« t¶ mÆt
cong. §ã lµ viÖc thùc hiÖn hai hay nhiÒu thao t¸c kÕt nèi, c¾t xÐn trªn c¸c
mÆt cong c¬ së, nãi c¸ch kh¸c thùc hiÖn c¸c phÐp céng logic Boolean trªn
c¸c mÆt cong c¬ së.
2. M« h×nh mÆt cong ®a thøc.
a- X©y dùng m¶nh Bezier tam gi¸c
Díi ®©y tr×nh bµy c¸ch x©y dùng m¶nh mÆt ®a thøc tam gi¸c vµ th-
êng ®îc gäi t¾t lµ x©y dùng mÆt Bezier tam gi¸c. X©y dùng m¶nh Bezier
tam gi¸c ®îc thùc hiÖn theo ®Ønh ®iÒu khiÓn vµ ®¹i sè Bernstein hai
chiÒu. Gi¶ thiÕt r»ng tam gi¸c cã ®Ønh P0, P1, P2 vµ to¹ ®é träng t©m lµ
u,v,w chØ ra trªn h×nh 4-19a. Ta x©y dùng m¶nh Bezier tam gi¸c theo
chÝn ®Ønh ®iÒu khiÓn, c¸c ®Ønh nµy ®îc ¸nh x¹ tõ vïng tam gi¸c trong
kh«ng gian 3D nh chØ ra trªn h×nh 4-19b.
LÊy p lµ mét ®iÓm trªn vïng tam gi¸c vµ tõ tÝnh chÊt cña to¹ ®é träng t©m,
chóng ta nhËn ®îc:
210 wPvPuPP ++= (4.48-a)
1=++ wvu víi 1,,0 ≤≤ wvu (4.48-b)
ThiÕt lËp ®a thøc Bernstein hai chiÒu øng víi to¹ ®é träng t©m cña tam
gi¸c u,v,w:
kji
ni wvu
wji
n
UB
!!!
!
)(, = víi nkji ≤≤ ,,0
(4.49)
Trong ®ã:
138
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
U=(u,v,w) lµ to¹ ®é träng t©m x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4.48)
),,( kjiI = víi [ ] nkjiI =++=
Tõ 10 ®Ønh ®iÒu khiÓn ijkV chØ râ trªn h×nh 4-19b, x¸c ®Þnh mÆt ®a
thøc bËc ba b»ng c¸ch dïng ®a thøc Bernstein nh mét hµm trén. Khi n=3,
m¶nh tam gi¸c Bezier ®îc biÓu diÔn nh sau:
[ ]
)()( 3 3, UBVur I ii∑ =
= (4.50)
Trong ®ã:
I=(i,j,k)
U=(u,v,w)
Víi iV lµ ®iÓm ®iÒu khiÓn Bezier
3,iB lµ ®a thøc Bernstein hai chiÒu bËc ba.
H×nh 4-19 MÆt Bezier tam gi¸c
a1- C¸c ®Æc trng m¶nh Bezier tam gi¸c
a1.1. §¹o hµm theo ph¬ng cña m¶nh Bezier tam gi¸c.
§¹o hµm theo ph¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó t×m tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm nµo ®ã trªn
m¶nh tam gi¸c Bezier. H·y ®Æt ),( 21 ddd = , biÓu diÔn vect¬ híng t¹i ®iÓm
),( vuu = trong ph¹m vi tam gi¸c ®îc biÓu diÔn trªn h×nh 4-20. Vect¬ tiÕp
139
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
tuyÕn cña mÆt ),( vur , t¬ng øng víi vect¬ d ®îc Piper tr×nh bµy vµo n¨m
1987 nh sau:
{ }∑
∑
−=+=
+++−
==++
+−+=








++=
1
1,,21,1,2,111,
0
21,
)(),(
),(),(
nkji
kjikjijkinijk
i
ijk
nkji
nÞkd
PddPdPdvuBn
PtdvtduB
dt
d
vurD
(4.51)
X¸c ®Þnh ®¹o hµm riªng theo u cña mÆt r(u,v) khi d=0,1 nh sau:
{ }1,,,,1
1
1, ),(),( ++
−=++
− −= ∑ kjikji
nkji
nijku PPvuBnvur
(4.52-a)
T¬ng tù ®¹o hµm riªng theo v cña mÆt r(u,v) khi d=0,1 nh sau:
{ }∑−=++
++− −=
1
1,,,,11, ),(),(
nkji
kjikjinijku PPvuBnvur
(4. 52-b)
Khi ®¹o hµm trùc tiÕp ph¬ng tr×nh bÒ mÆt
∑=++
=
nkji
ijknijk PvuBvur ),(),( ,
ta còng nhËn ®îc kÕt qu¶ t¬ng tù nh trªn. §¹o
hµm riªng ph¬ng tr×nh (4.52) sÏ ®¬n gi¶n h¬n khi ta ®¸nh gi¸ ë biªn theo
biªn cña m¶nh. VÝ dô víi u=0. Tõ (4.52) ta cã :
{ }jnjjnji
n
i
niu PPvBnvr −−−
−
=
− −= ∑ ,,01,,
1
0
1, )(),0(
(4.53-a)
{ }jnjjnj
n
j
njv PPvBnvr −−−+
−
=
− −= ∑ ,,01,1,0
1
0
1, )(),0(
(4.53-b)
140
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
H×nh 4-20 §¹o hµm theo híng m¶nh tam gi¸c
a1.2. T¨ng bËc ph¬ng tr×nh m¶nh mÆt tam gi¸c Bezier
Trªn c¬ së c¸ch t¨ng bËc ®êng cong Bezier, ta còng cã thÓ ¸p dông
c¸ch nµy ®Ó t¨ng bËc cho m¶nh mÆt Bezier bËc m,n.
M¶nh mÆt Bezier ),(,
vur nm
theo híng u cã bËc lµ m vµ theo híng v
cã bËc lµ n, nÕu t¨ng bËc cña biÕn u tõ bËc m lªn bËc m+1, ph¬ng tr×nh
m¶nh mÆt ®îc viÕt l¹i lµ ),(,1
vur nm+
. C¸c ®Ønh ®iÒu khiÓn cña m¶nh
mÆt ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
jijiji V
m
i
V
m
i
V ,,1
0
, )
1
1(
1 +
−+
+
= −
+
(4.54-a)
Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1.
T¬ng tù x¸c ®Þnh ®iÒu khiÓn cña liªn kÕt bÒ mÆt Bezier ),(1,
vur nm +
jijiimj V
n
j
V
n
j
V ,1,
0
)
1
1(
1 +
−+
+
= −
+
(4.54-b)
Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1.
Trong ®ã:
{ }jiV , lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(,
vur nm
;
{ }0
,
+
jiV lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(,1
vur nm+
khi t¨ng bËc theo
híng u;
141
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
{ }+0
imjV lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(1,
vur nm +
khi t¨ng bËc theo
híng v.
H×nh 4-21 §¹o hµm theo híng m¶nh tam gi¸c
Ta øng dông ph¬ng tr×nh (4.54-a) vµ (4.54-b) ®Ó t¨ng bËc cho m¶nh mÆt
Bezier bËc m,n theo c¶ hai híng u,v. Trong trêng hîp nµy c¸c ®Ønh ®iÒu
khiÓn ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
[ ] 





−





−=
−
−−−++
j
j
jiji
jiji
iiji
VV
VV
V
β
β
αα
1
)1(
,1,
,11,1
,
(4.55)
Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1.
Trong ®ã: 1
;
1 +
=
+
=
n
j
m
i
ji βα
Ta còng cã thÓ t¨ng bËc cña m¶nh tam gi¸c cã tËp ®Ønh ®iÒu khiÓn
{ }kjiP ,, víi bËc n-1 sang m¶nh bËc cao h¬n, bËc n. §iÒu nµy cã thÓ nhËn
®îc tõ hµm ®Ö quy (i+j+k=n):
1,,,1,,,1,,
111
−−− ++= kjikjikjikji P
n
P
n
P
n
P
(4.56)
142
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
Tõ ®ã víi u,v=[0,1], m¶nh mÆt Bezier bËc n ®îc viÕt nh sau:
∑ ∑=++ −=++
−=
nkji nkji
kjinijkkjinijk PvuBPvuB
1
,,1,,,, ),(),(
(4.57)
M¶nh mÆt Bezier bËc ba t¨ng lªn bËc bèn ®îc chØ ra trªn h×nh 4-21.
b- MÆt loft
Trªn ta ®· kh¶o s¸t trêng hîp cÆp ®êng cong biªn gièng nhau, b©y
giê chóng ta kh¶o s¸t trêng hîp cÆp ®êng cong biªn kh¸c nhau víi tiÕp
tuyÕn biªn chÐo. Víi trêng hîp nµy chóng ta cã:
)(uri víi i=0,1-®êng cong biªn;
)(uti víi i=0,1 tiÕp tuyÕn ®êng biªn chÐo.
C¸ch x©y dùng m¶nh mÆt Loft t¬ng tù c¸ch x©y dùng ®êng cong Ferguson
nhng chØ kh¸c lµ lÇn nµy chóng ta cã hµm ®¸nh gi¸ vect¬. V× vËy mÆt
Loft ®îc x©y dùng tõ hçn hîp c¸c sè liÖu vµo víi hµm trén Hermite )(3, vFi :
)()()()()()()()(),( 13,313,203,103,0 urvFutvFutvFurvFvur +++=
(4.58)
Trong ®ã:
32
3,3
32
3,2
32
3,1
22
3,0
23)(
)(
2)(
231)(
vvvF
vvvF
vvvvF
vvvF
−=
+−=
+−=
+−=
)(uri víi i=0,1-®êng cong biªn;
)(uti víi i=0,1 tiÕp tuyÕn ®êng biªn chÐo.
c- MÆt trît
143
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ
CAD/CAM
MÆt trît ®îc h×nh thµnh bëi chuyÓn ®éng cña mét ®êng cong profile
däc theo mét hoÆc nhiÒu ®êng cong kh¸c. §êng cong chuyÓn ®éng ®îc
gäi lµ ®êng cong sinh vµ ®êng cong mµ ®êng cong profile tùa trªn ®ã
chuyÓn ®éng gäi lµ ®êng cong híng. MÆt trît ®îc ph©n thµnh bèn lo¹i tuú
thuéc vµo sè lîng c¸c ®êng sinh vµ ®êng híng nh sau: MÆt trît tÞnh tiÕn
(translated surface), mÆt gê(draft surface), mÆt trît(swept surface) vµ
mÆt trît víi c¸c ®êng hçn hîp chÐo nhau (swept surface with blended cross
section)
-MÆt trît tÞnh tiÕn
Cho hai ®êng cong kh«ng gian )(),( vdug . NÕu ta coi ®êng cong
)(ug lµ d©y cøng vµ cho ®êng cong )(ug ch¹y däc theo ®êng cong )(vd
th× vÕt ®Ó l¹i cña )(ug x¸c ®Þnh bÒ mÆt chØ ra trªn h×nh 4-22.
H×nh 4-22 BÒ mÆt trît
§êng cong )(ug gäi lµ ®êng cong sinh vµ ®êng cong )(vd gäi lµ ®-
êng cong híng. MÆt h×nh thµnh theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc biÓu diÔn bëi
ph¬ng tr×nh sau:
)0()()(),( dvdugvur −+= víi 1,0 ≤≤ vu (4.59)
Trong ®ã: )0(d lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng cong híng vµ mÆt ®îc sinh ra
gäi lµ mÆt trît tÞnh tiÕn.
144
T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt
vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X
Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X
Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X

Recomendados

Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo) por
Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)
Tài liệu mastercam X7 cho người mới học (Demo)Trung tâm Advance Cad
7.4K visualizações66 slides
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo) por
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
12K visualizações51 slides
Giáo trình phay solidcam por
Giáo trình phay solidcamGiáo trình phay solidcam
Giáo trình phay solidcamTrung tâm Advance Cad
4.9K visualizações90 slides
Trich luot tai lieu tu hoc Solidedge por
Trich luot tai lieu tu hoc SolidedgeTrich luot tai lieu tu hoc Solidedge
Trich luot tai lieu tu hoc SolidedgeTrung tâm Advance Cad
2K visualizações24 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42.1K visualizações41 slides
Solidwork giao trinh xong chentrang por
Solidwork giao trinh xong chentrangSolidwork giao trinh xong chentrang
Solidwork giao trinh xong chentrangTrung tâm Advance Cad
135.7K visualizações72 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khí por
Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khíĐề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khí
Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khíTrung tâm Advance Cad
9.8K visualizações5 slides
Giao trinh tien Mastercam co ban por
Giao trinh tien Mastercam co banGiao trinh tien Mastercam co ban
Giao trinh tien Mastercam co banTrung tâm Advance Cad
9.7K visualizações62 slides
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao por
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng caoGiáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng caoTrung tâm Advance Cad
61.5K visualizações85 slides
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo) por
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)Trung tâm Advance Cad
30.6K visualizações51 slides
Thiết kế sản phẩm Delcam Powershape por
Thiết kế sản phẩm Delcam PowershapeThiết kế sản phẩm Delcam Powershape
Thiết kế sản phẩm Delcam PowershapeTrung tâm Advance Cad
964 visualizações51 slides
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo) por
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)Trung tâm Advance Cad
2.6K visualizações51 slides

Mais procurados(20)

Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khí por Trung tâm Advance Cad
Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khíĐề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khí
Đề 1: Kiểm tra đầu vào Autocad cho kỹ sư cơ khí
Trung tâm Advance Cad9.8K visualizações
Giao trinh tien Mastercam co ban por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh tien Mastercam co banGiao trinh tien Mastercam co ban
Giao trinh tien Mastercam co ban
Trung tâm Advance Cad9.7K visualizações
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng caoGiáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Trung tâm Advance Cad61.5K visualizações
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo) por Trung tâm Advance Cad
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)
Tự học thiết kế sản phẩm nâng cao NX8 (Demo)
Trung tâm Advance Cad30.6K visualizações
Thiết kế sản phẩm Delcam Powershape por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế sản phẩm Delcam PowershapeThiết kế sản phẩm Delcam Powershape
Thiết kế sản phẩm Delcam Powershape
Trung tâm Advance Cad964 visualizações
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo) por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)
Hướng dẫn thiết kế 3D với Delcam Powershape (Demo)
Trung tâm Advance Cad2.6K visualizações
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bảnGiáo trình khuôn dập NX 11 cơ bản
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bản
Trung tâm Advance Cad3K visualizações
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX por Trung tâm Advance Cad
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NXCác bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX
Các bước cơ bản thiết kế khuôn dập liên hoàn NX
Trung tâm Advance Cad32.6K visualizações
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Trung tâm Advance Cad17.8K visualizações
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Trung tâm Advance Cad5.3K visualizações
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Trung tâm Advance Cad11K visualizações
Giáo trình thiết kế NX cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bản
Trung tâm Advance Cad50.3K visualizações
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bảnThực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản
Thực hành thiết kế ngược Rapidform cơ bản
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7 por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7
Trung tâm Advance Cad6.4K visualizações
Giáo trình tiện CNC ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)
Trung tâm Advance Cad6.3K visualizações
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình gia công tiện SolidcamGiáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Trung tâm Advance Cad4.2K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Tap 3: Điêu khắc và chỉnh sửa hình nổi jdpaint ( Demo) por Trung tâm Advance Cad
Tap 3: Điêu khắc và chỉnh sửa hình nổi jdpaint ( Demo)Tap 3: Điêu khắc và chỉnh sửa hình nổi jdpaint ( Demo)
Tap 3: Điêu khắc và chỉnh sửa hình nổi jdpaint ( Demo)
Trung tâm Advance Cad35.8K visualizações

Destaque

Giaotrinhthietkex7 coban por
Giaotrinhthietkex7 cobanGiaotrinhthietkex7 coban
Giaotrinhthietkex7 cobanTrung tâm Advance Cad
18K visualizações107 slides
LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHN por
LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHNLÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHN
LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHNThuan Nguyen
10.5K visualizações52 slides
Lập trình vận hành tiện CNC por
Lập trình vận hành tiện CNCLập trình vận hành tiện CNC
Lập trình vận hành tiện CNCTrung tâm Advance Cad
48.7K visualizações14 slides
Bài giảng MasterCAM por
Bài giảng MasterCAMBài giảng MasterCAM
Bài giảng MasterCAMTrung Thanh Nguyen
15.7K visualizações119 slides
Gia công phay 3D mastercam x7 por
Gia công phay 3D mastercam x7Gia công phay 3D mastercam x7
Gia công phay 3D mastercam x7Trung tâm Advance Cad
25.5K visualizações112 slides
Bài giảng inventor 2008 por
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008Nguyen Van Phuong
23.9K visualizações552 slides

Destaque(16)

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHN por Thuan Nguyen
LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHNLÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHN
LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CNC VÀ BÀI TOÁN MOAY-Ơ XE GẮN MÁY - BAN CNC ĐH BKHN
Thuan Nguyen10.5K visualizações
Lập trình vận hành tiện CNC por Trung tâm Advance Cad
Lập trình vận hành tiện CNCLập trình vận hành tiện CNC
Lập trình vận hành tiện CNC
Trung tâm Advance Cad48.7K visualizações
Bài giảng MasterCAM por Trung Thanh Nguyen
Bài giảng MasterCAMBài giảng MasterCAM
Bài giảng MasterCAM
Trung Thanh Nguyen15.7K visualizações
Gia công phay 3D mastercam x7 por Trung tâm Advance Cad
Gia công phay 3D mastercam x7Gia công phay 3D mastercam x7
Gia công phay 3D mastercam x7
Trung tâm Advance Cad25.5K visualizações
Bài giảng inventor 2008 por Nguyen Van Phuong
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008
Nguyen Van Phuong23.9K visualizações
Cong nghe cnc_ng van djch por xuanthi_bk
Cong nghe cnc_ng van djchCong nghe cnc_ng van djch
Cong nghe cnc_ng van djch
xuanthi_bk379 visualizações
Dream On (Nazareth) English with Vietnamese Translation por Jaime Alfredo Cabrera
Dream On (Nazareth) English with Vietnamese TranslationDream On (Nazareth) English with Vietnamese Translation
Dream On (Nazareth) English with Vietnamese Translation
Jaime Alfredo Cabrera492 visualizações
Tiếng anh trẻ em talk talk english por Phan Thủy
Tiếng anh trẻ em  talk talk englishTiếng anh trẻ em  talk talk english
Tiếng anh trẻ em talk talk english
Phan Thủy365 visualizações
Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm mach3 por Vuong Do
Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm mach3Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm mach3
Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm mach3
Vuong Do11.4K visualizações
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy por Trung Thanh Nguyen
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc DuyBài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Trung Thanh Nguyen5.5K visualizações
Maycnc 5583 por Tuan Nguyen
Maycnc 5583Maycnc 5583
Maycnc 5583
Tuan Nguyen1K visualizações
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9 por Trung tâm Advance Cad
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9
Advance Cad_Giáo trình Mastercam x9
Trung tâm Advance Cad50.1K visualizações
Giao trinh-tien-cnc por Văn Tưởng Bùi
Giao trinh-tien-cncGiao trinh-tien-cnc
Giao trinh-tien-cnc
Văn Tưởng Bùi16.5K visualizações
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Trung tâm Advance Cad15.3K visualizações

Similar a Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X

"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản Thu Vien Co Khi
8.6K visualizações157 slides
Gioi thieu sketch part por
Gioi thieu sketch partGioi thieu sketch part
Gioi thieu sketch partNguyen Van Phuong
5K visualizações157 slides
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) por
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Trung tâm Advance Cad
29.2K visualizações51 slides
Tra cuu lenh_trong_auto_cad por
Tra cuu lenh_trong_auto_cadTra cuu lenh_trong_auto_cad
Tra cuu lenh_trong_auto_cadTruong Dinh
418 visualizações67 slides
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) por
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
41.2K visualizações51 slides
1 nh dang-acad-2012-phan2_d por
1 nh dang-acad-2012-phan2_d1 nh dang-acad-2012-phan2_d
1 nh dang-acad-2012-phan2_dckm2000
109 visualizações52 slides

Similar a Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X(20)

"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
Thu Vien Co Khi8.6K visualizações
Gioi thieu sketch part por Nguyen Van Phuong
Gioi thieu sketch partGioi thieu sketch part
Gioi thieu sketch part
Nguyen Van Phuong5K visualizações
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Trung tâm Advance Cad29.2K visualizações
Tra cuu lenh_trong_auto_cad por Truong Dinh
Tra cuu lenh_trong_auto_cadTra cuu lenh_trong_auto_cad
Tra cuu lenh_trong_auto_cad
Truong Dinh418 visualizações
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad41.2K visualizações
1 nh dang-acad-2012-phan2_d por ckm2000
1 nh dang-acad-2012-phan2_d1 nh dang-acad-2012-phan2_d
1 nh dang-acad-2012-phan2_d
ckm2000109 visualizações
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016
Giáo trình đào tạo Thiết kế cơ khí Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad23.9K visualizações
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007 por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007
"Thu Vien Sach Co Khi" – Tra cứu Lệnh Trong Autocad 2007
Thu Vien Co Khi3.4K visualizações
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Trung tâm Advance Cad8.4K visualizações
[hoccokhi.vn] Bài giảng Mastercam X4 - Phạm Ngọc Duy por Học Cơ Khí
[hoccokhi.vn] Bài giảng Mastercam X4 - Phạm Ngọc Duy[hoccokhi.vn] Bài giảng Mastercam X4 - Phạm Ngọc Duy
[hoccokhi.vn] Bài giảng Mastercam X4 - Phạm Ngọc Duy
Học Cơ Khí126 visualizações
Bai giangthuchanhautocad2000 por Trung Xuan
Bai giangthuchanhautocad2000Bai giangthuchanhautocad2000
Bai giangthuchanhautocad2000
Trung Xuan48 visualizações
Giao trình SoldiWorks por AnhKimTran2
Giao trình SoldiWorksGiao trình SoldiWorks
Giao trình SoldiWorks
AnhKimTran257 visualizações
Giao trinh autodesk inventor professional insert por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh autodesk inventor professional insertGiao trinh autodesk inventor professional insert
Giao trinh autodesk inventor professional insert
Trung tâm Advance Cad20.4K visualizações
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Trung tâm Advance Cad4K visualizações
Autocad nâng cao và lập trình Autocad por Huytraining
Autocad nâng cao và lập trình AutocadAutocad nâng cao và lập trình Autocad
Autocad nâng cao và lập trình Autocad
Huytraining2.2K visualizações
Tự học Autocad 2007 full por Hades Nguyễn
Tự học Autocad 2007 fullTự học Autocad 2007 full
Tự học Autocad 2007 full
Hades Nguyễn24.8K visualizações
Giáo trình Autocad 2007 full Tiếng Việt por PixwaresVitNam
Giáo trình Autocad 2007 full Tiếng ViệtGiáo trình Autocad 2007 full Tiếng Việt
Giáo trình Autocad 2007 full Tiếng Việt
PixwaresVitNam34.5K visualizações
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Inventor 2008 Pro por thaithanhk48
Inventor 2008 ProInventor 2008 Pro
Inventor 2008 Pro
thaithanhk48416 visualizações
SLIDE 1.ppt por cngnghkthutnhit
SLIDE 1.pptSLIDE 1.ppt
SLIDE 1.ppt
cngnghkthutnhit9 visualizações

Hướng dẫn học Inventor và MasterCam X

 • 1. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM PHẦN I. TÌM HIỂU CÁC PHẦN MỀM CAD/CAM CHƯƠNG I.TÌM HIỀU PHẦN MỀM AUTODESK INVENTOR 2011 I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM INVENTOR 2011 1.1.Các tính năng • Xây dựng dễ dàng chi tiết ,mô hình 3D • Kết xuất bảng vẽ nhanh chóng ,chuẩn xác • Thiết kế chi tiết kim loại tấm • Tính toán, thiết kế chi tiết máy • Xây dựng hệ thống đường ống và dây dẫn • Mô phỏng động và động lực cơ cấu • Phân tích ứng suất ,tối ưu hóa sản phẩm • Thiết kế sản phẩm nhựa và làm khuôn • Render hình ảnh và tạo phim • Thư viện chi tiết đa dạng và chuẩn hóa • Liên kết với nhiều phần mềm CAD khác 1 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 2. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1.2.Các file làm việc của Inventor 2011 1.2.1. Các File định dạng của Inventor  ipt (chi tiết)  iam (lắp ráp)  ipn (phân rã)  dwg ; idw (bản vẽ) 1.2.2. Inventor 2010 có thể mở ,chèn và liên kết các file định dạng từ rất nhiều phần mềm CAD khác  Alias file  Catia V5 file  JT file  Pro/ENGINEER files  Parasolid files  SolidWorks files  UGS NX files  Mechanical Desktop files  Mechanical Desktop components  STEP or IGES files  SAT files  Markup DWF  DWG files  Microsoft office file 2 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 3. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1.3.Khởi động Inventor 2011 1.4.Giao diện và các thanh lệnh chính của Inventor 2011 1.4.1.Giao diện 3 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 4. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1.4.2. Thanh trình duyệt Browser 4 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 5. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Thể hiện: -Trạng thái ẩn/hiện)của các gốc tham chiếu (mặt phẳng YZ ;XZ;XY; trụcX,Y,Z,tâm) hoặc các thành phần . -Các lệnh thao tác để tạo thành chi tiết, quá trình cấu thành chi tiết. -Cấu trúc của cụm lắp ráp -Lệnh cuối cùng được giới hạn bởi thanh kéo End of Part.(môi trường Part) 1.4.3. Các thanh lệnh 5 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 6. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Là nơi chứa tất cả các lệnh chức năng của phần mềm autodesk inventor.Ứng với từng tab bảng lệnh ,mà các lệnh con tương ứng được xuất hiện *Get Started : Chứa các lệnh kích hoạt,các lệnh giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm *Tools:Chứa các lệnh hiệu chỉnh và quản lý chung *Vault: Các lệnh chức năng về quản lý dữ liệu hệ thống 6 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 7. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Ngoài các thanh lệnh hiển thị khi mới khởi động chương trình ,còn có các thanh lệnh khác tương ứng khi kích hoạt từng môi trường làm việc (Part , Assembly ,Drawing ,Presentation) *Sketch : ( thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường vẽ phác ) *Model: (Thanh lệnh xuất hiện khi kích hoạt môi trường dựng khối) *Assembly : (Xuất hiện khi kích hoạt môi trường lắp ráp) 7 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 8. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1.4.4.Vùng đồ họa ØLà không gian ta thực hiện các thao tác lệnh, thực hiện dựng hình, hiệu chỉnh.. ØỨng với từng mô trường (Sketch, Part , Aseembly ..) mà xuất hiện vùng đồ họa khác nhau. 8 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 9. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM II.MODUN THIẾT KẾ CỦA INVENTOR 2011 2.1.Các lệnh vẽ cơ bản trong môi trường 2D 2.1.1. Khởi động môi trường vẽ phác và tạo chi tiết Standard.ipt -Bước 1: Kích chọn lệnh New trong Tab lệnh Get Started 9 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 10. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Bước 2: Bảng thoại New file xuất hiện.Chọn tab lệnh (ứng với các hệ đơn vị thích hợp).Kích double vào biểu tượng Standard .ipt 2.1.2. Giao diện môi trường vẽ phác và vị trí lệnh chức năng 2.1.3. Line –Lệnh vẽ đường thẳng -Lệnh Line dùng vẽ các đoạn thẳng, đoạn thẳng này được xác định bởi 2 điểm 10 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 11. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Thao tác : Từ Tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng L -Sau khi gọi lệnh ,ta chọn 1 điểm trên không gian vẽ phác làm điểm đầu,sau đó duy chuyển chuột và chọn điểm thứ 2 làm điểm cuối của đoạn thẳng. -Ngoài ra lệnh Line còn có 1 tính năng đặc biệt là vẽ cung tròn .Cung tròn này sẽ tiếp tuyến hoặc vuông góc với một đọan thẳng chứa điểm mà cung tròn xuất phác 2.1.4. Center point Circle – lệnh vẽ đường tròn -Lệnh này dùng để vẽ một đường tròn được xác định bởi hai điểm. Điểm thứ nhất là tâm đường tròn,điểm thứ hai là điểm nằm trên đường tròn -Thao tác: 11 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng C
 • 12. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau khi gọi lệnh,kích một điểm trên mặt phẳng vẽ phác làm tâm đường tròn , sau đó di chuyển chuột và kích một điểm thứ hai làm điểm đường tròn đi qua. 2.1.5. Two point rectangle– Lệnh vẽ hình chữ nhật -Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm nằm trên đường chéo.Hình chữ nhật được tạo bởi lệnh này, có hai cặp cạnh thẳng đứng và nằm ngang so với gốc tọa độ. -Thao tác: 12 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 13. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau khi gọi lệnh ,kích trên mặt phẳng vẽ phác một điểm làm điểm thứ nhất của đường chéo .Di chuyển chuột kích điểm thứ hai của đường chéo. 2.1.6. Three point rectangle– Lệnh vẽ hình chữ nhật -Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm ,ba điểm này là ba đỉnh của hình chữ nhật. -Thao tác: 13 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 14. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 2.1.7. Spline– Lệnh vẽ đường cong bất kì -Lệnh này dùng vẽ một đường cong liên tục bất kì qua nhiều điểm, mà tiếp tuyến của nó tại điểm đầu và cuối luôn tiếp xúc(không cắt) với biên dạng của nó. -Thao tác:  -Sau khi gọi lệnh chọn một điểm trên mặt phẳng vẽ phác làm điểm bắt đầu của đường Spline -Kế tiếp ,chọn những điểm tiếp theo mà đường cong này cần đi qua cho đền điểm cuối cùng, -Click phải chuột xuất hiện hộp thoại à Chọn Create. 2.1.8. General Dimension– Lệnh ghi kích thước -Lệnh này dùng để ràng buộc kích thước của một biên dạng,hình thể -Thao tác: 14 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ Tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 15. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Sau khi gọi lệnh, kích vào đối tượng (trên mặt phẳng vẽ phác) cần ràng buộc kích thước, -Sau đó duy chuyển chuột sang vùng trống,kích một điểm khác để định vị trí đặt kích thước -Duoble click vào kích thước vừa tạo để chỉnh sửa giá trị kích thước phù hợp 2.1.9. Constrain – Các lệnh ràng buộc vị trí -Trong quá trình vẽ các biên dạng, hình học phức tạp,nếu ràng buộc quá nhiều kích thước Genaral Dimension sẽ gây rối cho bản vẽ, và hiệu quả kém,thay vào đó Inventor có các công cụ hỗ trợ ràng buộc vị trí tương quan -Các lệnh này nằm trong mục lệnh Constrain của tab lệnh Sketch 15 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ Tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng D
 • 16. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + :Ràng buộc hai đối tượng vuông góc nhau trên mặt phẳng vẽ phác + :Ràng buộc hai đối tượng song song nhau trên mặt phẳng vẽ phác + :Ràng buộc tiếp xúc giữa hai đối tượng + :Ràng buộc một điểm thuộc một đối tượng + :Ràng buộc hai đối tượng đồng thẳng nhau + :Ràng buộc hai đối tượng đồng tâm.Hai đối tượng này cũng có thể là hai đường tròn, hai cung tròn ,hoặc đường tròn với cung tròn. + :Ràng buộc một đọan thẳng nằm ngang theo gốc tọa độ.Đoạn thẳng này có thể là đoạn thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm. + :Ràng buộc một đoạn thẳng nằm thẳng đứng theo gốc tọa độ. Đoạn thẳng này cũng có thể là một đọan thẳng ảo giới hạn bởi hai điểm. + :Ràng buộc cho hai đối tượng bằng nhau + :Khóa cứng vị trí của một đối tượng trên mặt phẳng vẽ phác. Sau khi thực hiện lệnh này,đối tượng đó từ màu xanh sẽ chuyển sang màu đen và không thể duy chuyển hoặc thay đổi kích thước trên mặt phẳng vẽ phác . + :Ràng buộc đối xứng hai đối tượng qua một đường tâm. + :Làm trơn phần giao nhau của hai đối tượng. 2.1.10. Tangent Circle – lệnh vẽ đường tròn tiếp xúc ba đối tượng -Lệnh này dùng vẽ một đường tròn tiếp xúc với ba đoạn thẳng cho trước 16 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 17. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Thao tác: Kích lệnh Tangent Circle từ Tab lệnh 2D Sketch.Di chuyển con trỏ chuột vào mặt phẳng vẽ phác , kích chọn ba đoạn thẳng mà đường tròn cần tiếp xúc. 2.1.11. Elipse– lệnh vẽ hình elíp -Lệnh này dùng vẽ một hình elíp qua tâm và hai điểm thuộc hai truc ngắn và trục dài của elip. -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh ,di chuyển con trỏ chuột lên mặt phẳng vẽ phác,Chọn điểm thứ nhất làm tâm của elip, kích hai điểm tiếp theo để định phương và độ dài của trục elip. 2.1.12. Three point Arc– lệnh vẽ cung tròn qua 3 điểm -Lệnh này dùng vẽ cung tròn qua ba điểm, hai điểm đầu là điểm khởi đầu và kết thúc của cung tròn,điểm thứ ba là điểm nằm giữa của cung tròn. -Thao tác: 17 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 18. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau khi gọi chọn lệnh , duy chuyển con trỏ chuột vào vùng đồ họa, chọn hai điểm đầu tiên làm điểm đầu và cuối của cung tròn,chọn tiếp điểm thứ ba làm điểm nằm giữa cung tròn. 2.1.13. Center Point Arc – lệnh vẽ cung tròn khi biết tâm -Lệnh này dùng để vẽ một cung tròn khi biết tâm , hai điểm xuất phác và kết thúc của cung -Thao tác: 2.1.14. Tangent Arc – lệnh vẽ cung tròn tiếp xúc -Lệnh này dùng vẽ một cung tròn tiếp xúc với một đối tượng khác tại điểm cuối (End point) của chúng.Các đối tượng này có thể là:đọan thẳng, cung tròn, spline… -Thao tác: 2.1.15.Fillet – lệnh tạo góc bo 18 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng A Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 19. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Lệnh Fillet dùng để bo tròn góc giao của hai đối tượng,và sau khi thực hiện lệnh này, cung tròn được tạo ra sẽ tiếp xúc với hai đối tượng đó. -Thao tác: +Sau khi gọi lệnh Fillet àxuất hiện hộp thoại 2D fillet. +Nhập giá trị bán kính cung cần bo tròn, Sau đó, kích chọn hai đối tượng cần bo tròn góc trên mặt phẳng vẽ phác 2.1.16. Chamfer– lệnh vát góc -Lệnh Chamfer dùng để vát góc giao của hai đoạn thẳng không song song -Thao tác: Sau khi gọi lệnh Chamfer à xuất hiện hộp thoại 2D chamfer. Nhập các giá trị cần thiết . 19 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng F Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 20. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau đó, kích chọn hai đọan thẳng cần vát góc trên mặt phẳng vẽ phác. 2.1.17. Polygon – lệnh vẽ đa giác -Lệnh Polygon dùng để vẽ một đa giác đều -Thao tác 2.1.18. Mục lệnh Pattern – Các lệnh vẽ nhanh -Vị trí : nằm trong tab lệnh Sketch -Mục lục các lệnh: + :Lệnh sao chép theo dòng và cột. + : Lệnh sao chép quanh tâm. 20 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 21. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + : Lệnh đối xứng. *Rectangular Pattern– lệnh sao chép theo dòng và cột -Lệnh Rectangular Patterm dùng sao chép một đối tượng gốc thành nhiều đối tượng theo nhiều hàng và nhiều cột. -Thao tác: * Circular Pattern – lệnh sao chép quanh tâm -Lệnh Circular Pattern dùng sao chép một đối tượng gốc thành nhiều đối tượng xoay quanh một tâm (điểm). -Thao tác: 21 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng
 • 22. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM *. Mirror– lệnh sao chép đối xứng - Lệnh Mirror dùng tạo một đối tượng mới đối xứng đối tượng gốc qua một đường tâm. -Thao tác: Vị trí lệnh: trong mục Pattern của tab lệnh Sketch 2.2.Các lệnh vẽ cơ bản trong môi trường 3D 2.2.1. Chuyển đổi môi trường 2D Sketch sang 3D Part -Sau khi vẽ phác thảo một biên dạng , để chuyển chúng thành khối hình học 3D ,có một số lệnh bắt buộc ta phải có một bước chuyển tiếp thoát khỏi môi trường vẽ phác thảo. -Lệnh Return : Kích chọn lệnh Return để thoát khỏi môi trường vẽ phác 22 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng Từ tab lệnh 2D Sketch Kích biểu tượng Từ tab lệnh 2D Sketch Lệnh tắt Kích biểu tượng Ctrl+Enter
 • 23. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Khi chuyển sang môi trường 3D Part , tab lệnh Model tự động kích hoạt, chứa các lệnh tạo mô hình 3D 2.2.2. Extrude - Lệnh tạo khối đùn -Lệnh Extrude dùng tạo chi tiết 3D bằng cách đùn một biên dạng 2D theo phương vuông góc với mặt phẳng vẽ phác biên dạng đó. -Thao tác: +Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model +Điều kiện để thực hiện được lệnh là phải có một biên dạng 2D được tạo trước đó. Sau khi gọi lệnh, hộp thoại Extrude xuất hiện với các lựa chọn : 23 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng E
 • 24. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Profile : Chọn biên dạng cần đùn .Ta kích chọn biên dạng cần đùn trên mặt phẳng vẽ phác à tiết diện cần đùn sẽ chuyển sang màu xanh. Chế độ tạo hình: :Join: Tạo thêm Cut: Cắt Intersect: Giao New soild: Tạo khối mới Output: Chọn phương pháp tạo hình.Gồm 2 giá trị : 24 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 25. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Soild :Đùn thành khối đặc. Surface :Đùn biên dạng ngoài thành mặt có chiều dày =0. -Extents: mục định dạng phương pháp và kích thước khối đùn. 2.2.3. Revolve - Lệnh tạo khối xoay quanh một trục -Lệnh Revolve dùng tạo một chi tiết bằng cách quay một biên dạng quanh một trục. 25 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Solid Surface
 • 26. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Thao tác:  Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model  Điều kiện để thực hiện được lệnh là phải có một biên dạng 2D và một trục được tạo trước đó. Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại Revolve với các lựa chọn sau: Tab Shape Phần Shape: Profile: Chọn biên dạng cần xoay. Axis :Chọn trục làm tâm quay. Output: Chọn phương pháp tạo hình.Gồm 2 giá trị : : Solid : Tạo khối đặc. :Surface :Tạo mặt 2.2.4. Loft - Lệnh tạo khối có tiết diện thay đổi 26 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng R
 • 27. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM  Lệnh Loft dùng tạo một chi tiết có tiết diện thay đổi và chạy theo một (hay nhiều) đường dẫn nối các tiết diện.  Trong trường hợp không có đường dẫn nối các tiết diện thì hình dạng của chi tiết tự nội suy theo các tiết diện. -Thao tác:  Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model  Bước 1: Chuẩn bị các tiết diện dùng tạo hình Ø Bước 2: Chuẩn bị các đường dẫn cho các tiết diện.(có thể không thực hiện bước này). Ø Bước 3: Chọn lệnh Return để chuyển sang môi trường 3D. Ø Bước 4: Gọi lệnh loft à xuất hiện hộp thoại Loft thực hiện các thuộc tính sau: 27 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng Ctrl+Shift +L
 • 28. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Trang Curves: Section: kích chọn Click to add rồi chọn các tiết diện đã vẽ Rails : kích chọn các đường dẫn cho các tiết diện.có ba lựa chọn: Rails:các đường dẫn là các đường sinh của chi tiết, giới hạn biên dạng ngoài của chi tiết. Center line: đường dẫn là các đường nối tâm các tiết diện. • Area Loft với lựa chọn này, kích thước của các tiết diện có thể hiệu chỉnh được. 2.2.5. Sweep - Lệnh quét một biên dạng theo đường dẫn -Lệnh Sweep dùng tạo một chi tiết bằng cách quét một biên dạng theo một đường dẫn. Đường dẫn này có thể kín hoặc hở nhưng phải giao với biên dạng. -Thao tác:  Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model  Điều kiện để thực hiện lệnh: Trước khi thực lệnh này, ta cần có một biên dạng và một đường dẫn cho trường hợp đơn giản nhất. Đối với các trường hợp phức tạp hơn ta cần có thêm giới hạn cho biên dạng hoặc một bề mặt cho biên dạng xoắn theo. 28 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng Ctrl+Shift +S
 • 29. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại với các lựa chọn: Profile: Kích chọn biên dạng. Path: Kích chọn đường dẫn,đường dẫn này có thể là biên dạng 3D hoặc 2D Type: chọn 1 trong 3 phương pháp tạo hình sau:  Path: chỉ cần biên dạng và 1 đường dẫn.Tương ứng có 2 thuộc tính Orientation sau: Biên dạng được quét uốn lượn theo đường dẫn Taper :nhập góc côn. Các tiết diện cắt ngang song song với mặt phẳng chứa biên dạng gốc thì vẫn giữ nguyên kích thước ,hình dạng như biên dạng gốc 29 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 30. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 2.2.6. Rib- Lệnh tạo gân -Lệnh Rib dùng tạo gân cho các chi tiết -Thao tác: -Vị trí lệnh: Nằm trên mục Creat của tab lệnh Model  Yêu cầu để thực hiện được lệnh: 30 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Kích biểu tượng
 • 31. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Phải có một đường thẳng giới hạn miền tạo gân.  Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Rib với các lựa chọn sau đây: Profile: Chọn biên dạng dùng tạo gân cho chi tiết. Direction :Kích chọn hướng tạo gân.Di chuyển con trỏ chuột theo nhiều hướng xung quanh đường thẳng giới hạngân, ta sẽ có nhiều lựa chọn tạo gân khác nhau.Và chọn một hướng thích hợp. Thickness: Nhập chiều dày gân cần tạo. Thay đổi các mũi tên để chọn hướng tạo chiều dày gân. 2.2.7. Coil - lệnh tạo biên dạng lò xo Lệnh Coil dùng tạo một biên dạng lò xo -Thao tác: -Vị trí lệnh: nằm trên mục Creat của tab lệnh Model  Điều kiện để thực hiện lệnh: 31 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Kích biểu tượng
 • 32. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Có một tiết diện làm biên dạng cơ sở và một đoạn thẳng làm đường tâm  Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Coil 2.2.8. Hole - Lệnh tạo lỗ -Lệnh Hole dùng tạo đồng thời một hoặc nhiều lỗ trên chi tiết 3D có sẵn.Các lỗ này có thể là lỗ suốt, lỗ bậc, lỗ côn, lỗ ren. -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model  Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Hold với các lựa chọn sau đây: 32 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng H
 • 33. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 2.2.9. Shell - Lệnh tạo thành mỏng. -Lệnh Shell dùng tạo chi tiết có thành mỏng với chiều dày xác định. Khi thực hiện lệnh này, bề mặt ngoài cùng của chi tiết được chọn làm bề mặt chuẩn để xác định chiều dày và hướng tạo thành chiều dày của chi tiết. -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model  Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Shell với các lựa chọn sau: 2.2.10. Fillet- Lệnh bo tròn - Lệnh Fillet dùng bo tròn các cạnh, góc của chi tiết 3D -Thao tác: 33 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Kích biểu tượng
 • 34. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model 2.2.11. Chamfer- Lệnh vát cạnh -Lệnh chamfer dùng vát cạnh của của một chi tiết. -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Fillet với 3 lựa chọn sau đây: 34 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng F Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng Ctrl + Shift+K
 • 35. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 2.2.12. Thread– lệnh tạo ren ngoài - Lệnh Thread dùng tạo ren cho chi tiết hình trụ. -Thao tác:  Vị trí lệnh: nằm trên mục Modify của tab lệnh Model Sau khi gọi lệnh à xuất hiện hộp thoại Thread như sau: 2.2.13.Pattern - Các lệnh tạo khối nhanh Trong quá trình tạo hình, có những hình dạng giống nhau và được sử dụng lặp lại nhiều lần. Nếu như chúng ta vẽ chúng lặp lại nhiều lần sẽ 35 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Kích biểu tượng
 • 36. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM làm mất nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng những công cụ sao chép nhanh Pattern để lấy lại những biên dạng đã từng vẽ. Vị trí lệnh: nằm trong mục Pattern của Tab lệnh Model. Lệnh sao chép theo dòng và cột Lệnh sao chép quanh tâm. Lệnh sao chép đối xứng Các thao tác lệnh tương tự như khi vẽ trong 2D. 2.3. Work – Các lệnh tạo đối tượng phụ trợ. 36 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 37. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Trong quá trình dựng hình chi tiết và lắp ráp chúng , ngoài gốc tọa độ với các mặt chuẩn , trục chuẩn .. Thì chúng ta cần tạo thêm các đối tượng làm việc phụ trợ như Work Plane ( mặt phẳng) , Work Axis (trục) , Work Point (điểm) … 2.3.1.Work Plane - Lệnh tạo mặt phẳng làm việc.  Lệnh Work Plane dùng tạo một mặt phẳng phụ trợ. -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo mặt phẳng: +Mặt phẳng đi qua một cạnh, đường thẳng hoặc một trục và hợp một góc với một mặt phẳng khác. +Mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước và cách mặt phẳng cho trước một khoảng xác định +Mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một cạnh +Mặt phẳng song song với một mặt phẳng và đi qua một điểm cho trước +Mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cong và đi qua một cạnh, đoạn thẳng. +Mặt phẳng đi qua một điểm của một đối tượng và vuông góc với đối tượng đó. (đối tượng có thể là đoạn thẳng, cung tròn,đường Spline…) +Mặt phẳng đi qua ba điểm( không thẳng hàng) 37 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng ]
 • 38. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM +Mặt phẳng đi qua hai cạnh hoặc hai trục (không chéo nhau) 2.3.2. Work Axis - Lệnh tạo trục làm việc.  Lệnh Work Axis dùng tạo một trục phụ trợ, dùng làm tâm xoay cho các lệnh khác, hoặc dùng tham chiếu trong vẽ phác… -Thao tác:  Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo Axis: +Tạo đường trục là đường tâm của khối trụ, lỗ +Tạo đường trục qua một điểm và song song với một cạnh hoặc một đường cho trước +Tạo đường trục qua một điểm và vuông góc một mặt phẳng +Tạo đường trục là giao tuyến của hai mặt phẳng 2.3.3. Work Point - Lệnh điểm làm việc. -Lệnh Work Axis dùng tạo một điểm làm việc trên môi trường 3D .Chúng có thể dùng làm điểm định vị hoặc tham chiếu cho các lệnh ,đối tượng khác. -Thao tác 38 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng I Từ tab lệnh Model Lệnh tắt Kích biểu tượng • (dấu chấm)
 • 39. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM - Vị trí lệnh: nằm trên mục Work features của tab lệnh Model.  Các phương pháp tạo Work Point: + Giao điểm của đường thẳng,trục,đường cong hoặc Spline với một mặt phẳng +Giao điểm của hai trục,hai cạnh,hai đường thẳng. +Giao điểm của ba mặt phẳng. +Tạo một Work Point là trọng tâm của một biên dạng kín phức tạp +Tạo một Work point trùng với điểm đầu , cuối , giữa… của một đối tượng. III.MODUN LẮP RÁP TRONG INVENTOR 2011-ASSEMBLY -Sau khi tạo các chi tiết, ta thực hiện lắp ráp chúng lại với nhau để tạo ra một cụm chi tiết , một cơ cấu máy có vị trí tương quan với nhau . 3.1.Khởi động môi trường lắp ráp: -Gọi lệnh New để xuất hiện hộp thoại New File - Trong hộp thoại New File kích double vào biểu tượng Standard.iam 39 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 40. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 3.2. Giao diện môi trường lắp ráp: 3.3. Các lệnh cơ bản trong môi trường lắp ráp: 3.3.1. Place Component –lệnh chèn chi tiết . Lệnh Place Component chèn một chi tiết đã vẽ vào trong môi trường lắp ráp -Thao tác: 40 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 41. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Vị trí lệnh: nằm trên mục Component của tab lệnh Assembly.  Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại Place Component:  Chọn chi tiết cần chèn vào môi trường lắp ráp . Chọn chi tiết cần chèn vào môi trường lắp ráp . Kích Open để đưa chi tiết vào môi trường lắp ráp Chú ý: Bạn có thể chèn một chi tiết đơn hoặc một cụm lắp ráp vào một môi trường lắp ráp mới. 3.3.2. Place From Content Center–lệnh lấy chi tiết từ thư viện  Lệnh Place From Content Center - lấy các chi tiết tiêu chuẩn trong thư viện của Inventor như: Bulông , đai ốc, vòng đệm ,vòng phớt, ổ lăn, các loại thép … -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Component của tab lệnh Assembly. ( phía dưới lệnh Place Component) 41 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Assembly Lệnh tắt Kích biểu tượng P Từ tab lệnh Assembly Kích biểu tượng
 • 42. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Sau khi gọi lệnh, xuất hiện bảng thoại Place from Content Center 3.3.3. Constrain–lệnh ràng buộc chi tiết. -Khi gọi các chi tiết vào trong môi trường Assembly,các chi tiết lúc này hoàn toàn tự do và không có vị trí xác định trong không gian.Chính vì vậy, cần dùng lệnh Constraint ràng buộc để các chi tiết có vị trí tương đối với nhau và có khả năng chuyển động(bậc tự do) chính xác trong không gian. -Thao tác: Vị trí lệnh: nằm trên mục Position của tab lệnh Assembly.  Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại Place Constraint: -Bảng Assembly Bảng này dùng tạo các ràng buộc cứng, cố định giữa các chi tiết.Gồm bốn kiểu nằm trong ô Type : 42 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Assembly Lệnh tắt Kích biểu tượng C
 • 43. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1. Mate: Ràng buộc đơn vị trí tương đối giữa hai đối tượng là mặt, trục, cạnh, điểm một khoảng cách không đổi. 2. Angle : Ràng buộc góc giữa hai đối tượng là mặt phẳng , cạnh , trục. 3. Tangle : Ràng buộc tiếp xúc giữa hai bề mặt. 4. Insert : Ràng buộc đôi : đồng trục và khoảng cách giữa hai mặt.  Bảng motion: dùng tạo ràng buộc chuyển động tương đối giữa hai chi tiết. Gồm có hai kiểu chuyển động nằm trong ô Type: 1. Rotation :chuyển động xoay.(giống như chuyển động bánh răng) 2. Rotation-Translation: chuyển động xoay và tịnh tuyến(chuyển động bánh răng - thanh răng)  Bảng Translation: Ràng buộc này cho phép các bề mặt của hai đối tượng trượt tương đối với nhau. Kích chọn hai bề mặt trượt tương ứng với Selections 1 và 2 Bảng Constraint Set: Ràng buộc hai gốc tọa độ ảo của hai chi tiết lại với nhau. 3.3.4. Pattern component–lệnh sao chép nhanh Tương tự như trong modun thiết kế. 43 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 44. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM IV.MODUN LÀM KHUÔN CỦA INVENTOR 2011 -Đây là một modun mới được tích hợp từ Inventor 2010.Cho phép các nhà thiết kế có thể thiết kế khuôn cho các chi tiết nhựa một cách rất thuận lợi. -Ở đây em sẽ chỉ trình bày các lệnh chính được sử dụng trong quá trình làm khuôn 4.1.Khởi động môi trường làm khuôn: -Gọi lệnh New để xuất hiện hộp thoại New File - Trong hộp thoại New File kích vào Metric rồi kích double vào biểu tượng Mold Design(mm).iam 4.2. Giao diện môi trường làm khuôn: 44 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 45. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.Các lệnh cơ bản sử dụng trong modun làm khuôn 4.3.1.Plastic Part-Lệnh chèn chi tiết -Lệnh này để chèn chi tiết để làm khuôn vào môi trường làm khuôn. -Thao tác: Chi tiết được chèn vào như sau: 45 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Layout Kích biểu tượng
 • 46. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.2.Lệnh Adjust Orientation-Chọn hướng phun -Dùng để chọn hướng phun khi ép nhựa,chính là để phân biệt khuôn đực và khuôn cái. -Thao tác: -Chi tiết sau khi đã được chọn hướng phun: Sau khi chọn sẽ xuất hiện hộp thoại như trên hình.Ta có thể đổi hướng phun bằng cách kích vào biểu tượng đổi chiều trong hộp thoại. 46 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Layout Kích biểu tượng
 • 47. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.3.Lệnh Select material-Lệnh chọn vật liệu -Dùng chọn vật liệu chi tiết -Thao tác: -Sau khi chọn lệnh,sẽ xuất hiện hộp thoại sau để ta chọn vật liệu của chi tiết cần làm.Điều này là rất quan trọng để tính nhiệt độ khuôn,độ co vật liệu,tốc độ điền đầy khuôn về sau. 47 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Layout Kích biểu tượng
 • 48. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.4.Lệnh Core/Cavity-Chuyển đổi sang chế độ làm khuôn cái và khuôn đực -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện giao diện Tab lệnh Core/Cavity như sau: 4.3.5.Lệnh Gate Location-Chọn vị trí rót nhựa -Dùng chọn vị trí cổng rót nhựa vào khuôn. -Thao tác: 48 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Layout Kích biểu tượng Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 49. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: Ta có thể làm thủ công bằng cách chọn Set hoặc làm tự động bằng cách chọn Suggest. 4.3.6.Lệnh Part Process Settings-Sắp xếp các giai đoạn của quá trình phun -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: 49 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 50. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Ta có thể làm thủ công bằng cách chọn Set hoặc làm tự động bằng cách chọn Suggest. 4.3.7.Lệnh Part Fill Analysis-Phân tích các giai đoạn điền đầy khuôn -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: Chọn Start để bắt đầu phân tích. 4.3.8.Lệnh Define Workpiece Settings-Xác định kích thước khuôn -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: 50 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 51. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Chọn kích thước ngoài khuôn theo 3 chiều X-Y-Z bằng cách điền giá trị vào 3 ô tương ứng trong khung đỏ. 4.3.9.Lệnh Creat Patching Surface-Vá các bề mặt -Dùng để vá các bề mặt cần vá trong quá trình làm khuôn. -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: +Kích vào biểu tượng trong ô đỏ để thực hiện vá tự động,Inventor sẽ tự động tìm và vá các bề mặt cần vá. +Kích vào Click to add trong ô xanh để chọn các bề mặt muốn vá. 51 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 52. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.10.Lệnh Creat Runoff Surface-Tạo mặt phân khuôn -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: Kích vào biểu tượng trong ô đỏ để tạo mặt phân khuôn tự động. Kết quả mặt phân khuôn như sau(mặt phân khuôn màu vàng): 52 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 53. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.11.Lệnh Generate Core and Cavity-Tạo khuôn cái và khuôn đực -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: 53 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Core/Cavity Kích biểu tượng
 • 54. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kích vào Preview/Diagnose để kiểm tra lỗi.Nếu không có lỗi thì khuôn cái và khuôn đực sẽ được tạo như sau: Kéo con trỏ ở Body Separation để tách 2 khuôn ra khỏi nhau. Kích vào OK để tạo khuôn. 4.3.12.Lệnh Mold Base-Tạo đế và vỏ khuôn -Dùng tạo một khuôn hoàn chỉnh -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: 54 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Assembly Kích biểu tượng
 • 55. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kích vào Vendor and Type để chọn loại vỏ khuôn. Kích vào Size để chọn kích thước vỏ khuôn. Vỏ khuôn sau khi tạo: 55 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 56. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.3.13.Lệnh 2D-Drawing-Tạo bản vẽ chế tạo 2D của khuôn -Thao tác: -Sau khi gọi lệnh,xuất hiện hộp thoại sau: 56 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Từ tab lệnh Mold Assembly Kích biểu tượng
 • 57. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kích vào các ô vuông trước tên các bộ phận khuôn để tạo bản vẽ 2D cho các bộ phận đó. 57 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 58. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM CHƯƠNG II.TÌM HIỂU PHẦN MỀM MASTERCAM X4 I.T×M HIÓU CHUNG VÒ MASTERCAM X4 1.1. Khëi ®éng MasterCAM Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch¬ng tr×nh MasterCAM X4 trong m«i trêng Window: C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu tîng - shortcut trªn mµn h×nh, Double Click vµo ®ã C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start All Programs MasterCAM X 4 MasterCAM X4 Mµn h×nh khëi ®éng MasterCAM X4 58 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 59. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 1.2 Mµn h×nh MasterCAM X4 Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña MasterCAM víi 4 ph©n vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p cña ch¬ng tr×nh (System response area) 59 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Vïng Menu bar Vïng thanh c«ng cô (toolbar) Vïng Menu phô Vïng ®å häa
 • 60. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao. Vïng ®å ho¹: §©y lµ vïng lµm viÖc, n¬i c¸c m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng ®îc thiÕt lËp hoÆc ®îc gäi ra vµ chØnh söa. Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar): Thanh c«ng cô lµ mét hµng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mµn h×nh. Mçi nót nµy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoµi ra nÕu cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nµo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ ®îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn 60 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2Trôc to¹ ®é Vïng to¹ ®é Vïng hái ®¸p
 • 61. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM thùc hiÖn lÖnh t¬ng øng víi nót nµo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vµo nót ®ã lµ yªu cÇu ®îc thùc hiÖn. Vïng Menu: Vïng nµy n»m ë bªn trªn cña mµn h×nh, chøa menu bar. Menu bar ®îc sö dông ®Ó chän c¸c chøc n¨ng cña MasterCAM, vÝ dô : Creat, modify, toolpaths... Cßn menu phô n»m ë phÝa díi cña mµn h×nh ®îc sö dông ®Ó thay ®æi c¸c th«ng sè hÖ thèng cña ch¬ng tr×nh, vÝ dô: §é s©u Z, mµu s¾c… lµ nh÷ng chøc n¨ng thêng xuyªn ®îc ngêi sö dung thay ®æi. TÊt c¶ c¸c lÖnh dïng trong MasterCAM ®Òu cã thÓ chän tõ vïng Menu . Vïng hái ®¸p: T¹i ®©y, mét hoÆc hai dßng v¨n b¶n ë díi cïng cña mµn h×nh sÏ m« t¶ ho¹t ®éng cña c¸c lÖnh. §©y lµ n¬i b¹n nhËn ®îc c¸c lêi nh¾c cña ch¬ng tr×nh. Ph¶i quan s¸t vïng nµy cÈn thËn, cã thÓ nã sÏ yªu cÇu b¹n ph¶i nhËp c¸c th«ng sè tõ bµn phÝm. Chän mét Menu lÖnh: Trong MasterCAM X4 cã hai c¸ch chän mét menu lÖnh tõ vïng Menu : 1.Di chuyÓn chuét vµo vïng menu , khi hép menu cÇn chän s¸ng lªn th× nhÊp chuét ®Ó kÝch ho¹t lÖnh. 2.BÊm phÝm t¬ng øng víi kÝ tù ®îc g¹ch ch©n cña dßng lÖnh trªn menu mµn h×nh. Menu ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn MasterCAM X4 lµ Menu bar. Mét vµi menu lÖnh cã c¸c menu phô ®æ xuèng khi c¸c menu nµy ®îc kÝch ho¹t. B¶ng díi m« t¶ chi tiÕt c¸c lÖnh cña menu chÝnh vµ menu phô xem b¶ng 1.1 vµ 1.2. B¶ng 1.1 Menu bar STT Thµnh phÇn cña menu bar M« t¶ 1 Analyze HiÖn thÞ to¹ ®é vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña ®èi 61 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 62. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM tîng ®îc lùa chän vÝ dô nh ®iÓm, ®o¹n th¼ng, cung trßn, bÒ mÆt … hoÆc kÝch thíc lªn mµn h×nh. §iÒu nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn d¹ng c¸c ®èi tîng ®· ®îc t¹o ra tríc ®ã, vÝ dô: x¸c ®Þnh gãc cña mét mét ®o¹n th¼ng ®ang tån t¹i, hay lµ b¸n kÝnh cña mét vßng trßn x¸c ®Þnh. 2 Create T¹o ra mét ®èi tîng h×nh häc (trong c¬ së d÷ liÖu vµ trªn vïng mµn h×nh ®å ho¹). C¸c ®èi tîng h×nh häc bao gåm: ®o¹n th¼ng, cung, vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt …v.v 3 File C¸c thao t¸c xö lý víi file: save, open (më file), save as (chuyÓn ®æi ®Þnh d¹ng tÖp tin), Export directory (truyÒn d÷ liÖu ®i), hoÆc Import directory (nhËn d÷ liÖu ®Õn). 4 Edit ChØnh söa ®èi tîng h×nh häc trªn mµn h×nh, gåm c¸c lÖnh: fillet, trim, break vµ join 5 Xform Thay ®æi nh÷ng ®èi tîng h×nh häc ®· t¹o b»ng c¸c lÖnh: Mirror, rotate, scale vµ offset 6 Screen VÏ hoÆc in b¶n vÏ, quan s¸t c¸c h×nh vÏ, chØ ra sè l- îng c¸c ®èi tîng h×nh vÏ, phãng to, thu nhá, thay ®æi khung nh×n vµ ®Þnh d¹ng cÊu h×nh hÖ thèng. 7 Solids ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi tîng theo ph¬ng ph¸p dùng h×nh cña m«i trêng Solid Modeling 8 Toolpaths T¹o ra c¸c ®êng ch¹y dao sö dông theo c¸c chøc n¨ng khoan (drill), ®êng contour vµ pocket … 9 View LÖnh phãng to thu nhá theo c¸c kiÓu... (Zoom 62 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 63. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM window, Zoom target, Zoom in/out..........) 10 Machine type Chän c¸c kiÓu d¹ng ch¹y dao (Mill, Lathe, Router, Design) 11 Settings ThiÕt lËp cÊu h×nh cña MasterCAM 12 Help Chøc n¨ng hç trî híng dÉn B¶ng 1.2 Menu phô STT Thµnh phÇn cña menu phô M« t¶ 1 HiÓn thÞ vµ thay ®æi ®é s©u lµm viÖc hiÖn t¹i 2 §Æt mµu mÆc ®Þnh 3 §Æt level lµm viÖc 4 §Æt thuéc tÝnh cho ®é dµy cña nÐt vÏ vµ kiÓu nÐt vÏ layer lµm viÖc, vµ d¹ng hiÓn thÞ cña ®iÓm, mµu cña ®èi tîng 5 §Æt mÆt ph¼ng ban ®Çu cho qu¸ tr×nh dùng h×nh 6 Thay ®æi híng nh×n trªn mµn h×nh ®å ho¹. Chó ý r»ng, híng nh×n cña mµn h×nh ®å ho¹ cã thÓ kh«ng phô thuéc vµo mÆt ph¼ng dùng h×nh 1.3.Tho¸t khái MasterCAM Muèn tho¸t khái MasterCAM, chØ cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau: 63 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 64. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM - Di con trá chuét tíi menu bar - Chän File Exit - X¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM: chän Yes khi ®îc hái. HoÆc di trá chuét tíi nót close ë gãc trªn bªn ph¶i, kÝch chuét vµ x¸c nhËn tho¸t khái MasterCAM. HoÆc dïng phÝm t¾t : Alt+F4 1.4. Sö dông c¸c lÖnh ®éng trong MasterCAM X4 (MasterCAM X4 Navigation commands) HiÓu c¸c lÖnh ®éng cña MasterCAM X4 rÊt cÇn thiÕt khi muèn sö dông ch¬ng tr×nh mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong c¸c môc trªn chóng ta ®· xem xÐt c¸ch gäi mét lÖnh tõ menu mµn h×nh. §Ó t¨ng tèc ®é thao t¸c, ta dïng c¸ch gäi lÖnh kh¸c nh ®ång ý mét gi¸ trÞ mÆc ®Þnh vµ phÝm t¾t ®îc m« t¶ díi ®©y: Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh - Default Values: Trong MasterCAM X4, c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh ®îc cµi ®Æt bëi ch¬ng tr×nh ( hoÆc lµ ngêi sö dông tríc ®ã) ®îc chØ ra trong vïng hái ®¸p. VÝ dô: NÕu b¹n quyÕt ®Þnh dïng gi¸ trÞ nµy th× b¹n kh«ng cÇn ph¶i nhËp l¹i gi¸ trÞ nµy n÷a vµ cã thÓ dïng mét trong hai c¸ch sau - BÊm phÝm chän ®iÓm bÊt k× trªn vïng to¹ ®é - §a con trá chuét tíi ®Ó nhËp ®é kÝch thíc cÇn thiÕt NÕu b¹n muèn thay ®æi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh, b¹n nhËp gi¸ trÞ míi mµ cÇn xo¸ gi¸ trÞ cò. Mét sè phÝm t¾t sö dông trong MasterCAM X4(15 phÝm): Alt – A Më cöa sæ AutoSave (Tù ®éng lu) 64 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 65. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Alt – C Ch¹y ch¬ng tr×nh øng dông C-Hook (lµ ch¬ng tr×nh ®i kÌm MasterCAM, hç trî phÇn CNC) Alt – D HiÖn cöa sæ c¸c th«ng sè Drafting Global (Ph¸c th¶o toµn bé) Alt – F HiÖn thanh c«ng cô File Alt – H Hç trî trùc tuyÕn Alt – M §a ra danh s¸ch c¸c bé nhí ®îc chØ ®Þnh cho MasterCAM Alt – O Qu¶n lý ho¹t ®éng Alt – U Undo Alt – W Chän chÕ ®é quan s¸t PageUp/PageDo wn Phãng to/Thu nhá PhÝm mòi tªn Di chuyÓn khung h×nh (Pan) C¸c phÝm chøc n¨ng (19 phÝm): PhÝm chøc n¨ng Alt+ phÝm chøc n¨ng F1 Zoom Phãng to/thu nhá cho võa mµn h×nh F2 Zoom Previous hoÆc scale hÖ sè 0,5 Scale hÖ sè 0,8 F3 Repaint (t¬ng tù redraw trong Ph©n tÝch t¹i vÞ trÝ con trá 65 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 66. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM autocad) hiÖn t¹i F4 Analyze (Ph©n tÝch) Tho¸t khái MasterCAM F5 Xo¸ Kh«ng cã t¸c dông F6 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông F7 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông F8 Kh«ng cã t¸c dông Configuration (lùa chän cÊu h×nh ch¬ng tr×nh) F9 HiÖn th«ng tin hÖ thèng VÏ trôc to¹ ®é F10 Kh«ng cã t¸c dông Kh«ng cã t¸c dông II.MODUN THIÕT KÕ 2D CñA MASTER CAM X4 2.1.Lệnh Point-Tạo điểm - Lựa chọn Create → Point (Hoặc lựa chọn biểu tượng trên thanh công cụ). - Khi đó menu lựa chọn vẽ điểm kéo xuống cho ta các lựa chọn. + Lựa chọn : lệnh này cho ta thực hiện vẽ điểm bằng cách tích chuột. + Lựa chọn : Lệnh này cho ta thực hiện tạo điểm nằm trên đối tượng hình học như trên các đường và trên bề mặt. 66 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 67. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + Lựa chọn : Lựa chọn này cho phép ta tạo các điểm là các nốt điểm cơ sở của đường spline. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo điểm nằm trên đối tượng bằng cách nhập khoảng cách giữa các điểm hoặc nhập số đoạn chia đối tượng được chọn. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo điểm nằm ở điểm cuối hoặc điểm đầu của đối tượng. + Lựa chọn : Tạo điểm nằm ở tâm của cung tròn hoặc đường tròn. 2.2.Lệnh Line-Tạo đường thẳng. - Lựa chọn Creat→ line. Khi đó menu lệnh tạo đường line kéo xuống cho ta các lựa chọn. + Lựa chọn : Vẽ đường thẳng qua 2 điểm lựa chọn. + Lựa chọn : Vẽ đường thẳng ngắn nhất qua tâm đường tròn tới đường thẳng. + Lựa chọn : Vẽ đường phân giác giữa 2 đường. 67 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 68. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + Lựa chọn : Vẽ đường thẳng đi qua 1điểm và vuông góc với đối tượng vẽ là đường thẳng, đường spline ,đường tròn. + Lựa chọn : Tạo đối tượng đường thẳng song song. 2.3.Lệnh Arc-Tạo cung tròn và đường tròn. - Lựa chọn Creat→Arc. Menu lựa chọn lệnh được kéo ra cho ta các lựa chọn lệnh. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ đường tròn bằng cách chọn tâm và nhập đường kính hoặc bán kính. + Lựa chọn : Lựa chọn này cho phép chúng ta vẽ cung tròn bằng cách nhập bán kính hoặc đường kính cung tròn và nhập góc bắt đầu và góc kết thúc cung trên thanh tabbar. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta tạo đường tròn qua 3 điểm. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách nhập bán kính hoặc đường kính cung tròn và qua 2 điểm đã biết. + Lựa chọn : Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung trong bằng cách lựa chọn điểm đầu cung (hoặc điểm cuối của cung), đường kính (hoặc bán kính cung), góc bắt đầu và góc kết thúc cung. + Lựa chọn : Lệnh này cho phép ta vẽ cung tròn tiếp tuyến theo 3 phương pháp. 2.4.LÖnh Fillet-Bo trßn 68 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 69. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM LÖnh nµy t¹o ra 1 hoÆc nhiÒu ®êng lîn cho 2 hay nhiÒu ®èi tîng b»ng c¸ch ®a ra c¸c tham sè. Ta cã c¸c lùa chän sau : + Create > Fillet > Fillet Entities hoÆc chän biÓu tîng T¹o ra 1 ®êng lîn gi÷a 2 ®èi tîng : ®êng th¼ng, ®êng trßn + Crearte > Fillet > Fillet Chains hoÆc chän biÓu tîng T¹o nhiÒu ®êng lîn trªn c¸c ®èi tîng phô thuéc lÉn nhau trªn 1 lÇn dïng lÖnh 2.5. LÖnh Chamfer-V¸t mÐp Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Chamfer. LÖnh nµy ®îc dïng khi t¹o ra gãc v¸t gi÷a hai ®êng t¼ng kh«ng trïng nhau víi c¸c kho¶ng v¸t ®· ®îc ®a ra. Cã mét tuú chän trong lÖnh nµy ®ã lµ lÖnh thay ®æi ®é dµi v¸t 2.6. LÖnh Spline-T¹o ®êng cong bÊt k× Trong MasterCAMX4 lÖnh Spline t¹o ra 1 ®êng cong spline liªn tôc ,nã ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®îc chän, vµ cã 4 tuú chän cña ®êng cong nµy. Ng- êi dïng cã thÓ thay ®æi c¸c tuú chän nµy . 69 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 70. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Cã bèn c¸ch ®Ó ®a ra mét ®êng cong spline : Menu tiÕp theo cho spline lµ Create > Spline Tuú chän cuèi cïng cña menu cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®é nghiªng cña spline t¹i ®iÓm b¾t ®Çu vµ ®iÓm kÕt thóc. Gi¸ trÞ mÆc ®Þnh lµ ON 2.8.LÖnh Rectangle-T¹o h×nh ch÷ nhËt Menu rectangle tiÕp theo lµ Create > Rectangle HoÆc chän biÓu tîng Trong MasterCAM, cã c¸c tïy chän sau ®Ó t¹o ra mét h×nh ch÷ nhËt. • Polar : T¹o 1 h×nh ch÷ nhËt khi biÕt täa ®é 2 gãc hoÆc chiÒu dµi vµ chiÒu réng 70 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2 Manual §a ra b»ng tay tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline Automati c §a ra tù ®éng tÊt c¶ c¸c ®iÓm cho ®êng cong spline Curves T¹o ra spline tõ ®èi tîng ®· tån t¹i Blend T¹o ra spline cã lÊy sù tr¬n cña hai cung trßn , ®êng cong hoÆc line
 • 71. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM • Anchor to Center: Create mét h×nh ch÷ nhËt khi ®a to¹ ®é t©m, chiÒu dµi vµ chiÒu réng • Center surface: Mét lÖnh thay ®æi tuú chän ®Ó t¹o 1 mÆt ph¼ng cã d¸ng h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®a ra täa ®é 2 gãc cña h×nh ch÷ nhËt, c¸c ®êng th¼ng ®îc t¹o ra qua h×nh ch÷ nhËt ®ã. III.MODUN TẠO BỀ MẶT CỦA MASTER CAM X4 3.1.Lệnh phóng (tạo bề mặt Ruled hoặc lofted) Một bề mặt Rulde hoặc lofted được tạo bởi từ ít nhất từ 2 đối tượng đường hoặc một chuỗi các đối tượng đường. Khác biệt giữa hai lệnh này là lệnh loft sau khi tạo thì được làm trơn góc lượn tự động. - Thanh trạng thái lệnh. 3.2.Lệnh revolved. - Một bề mặt revoled được tạo bằng cách xoay tròn một đối tượng hoặc một chuỗi các đối tượng đường quanh một trục. - Thanh trạng thái lệnh. 71 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 72. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 3.3.Tạo các bề mặt swept. - Một bề mặt swept được tạo bằng cách quét một hay một chuỗi các đường dọc theo một đường dẫn. - Thanh trạng thái lệnh. - Bạn có thể tạo mặt Swept theo các phương pháp lựa chọn đối tượng như dưới đây. + Một biên dạng trượt và một đường dẫn. + 2 hoặc nhiều hơn một biên dạng trượt và một đường dẫn + Một biên dạng trượt và 2 đường dẫn. 3.4.Tạo bề mặt Net. Bề mặt net được tạo từ hệ thống các đường giao nhau. - Thanh trạng thái lệnh: 3.5.Tạo bề mặt Fence. 3.6.Lệnh vê mép bề mặt. a- Vê mép giữa bề mặt với bề mặt. Sau khi lựa chọn lệnh, chọn bề mặt 1→Enter, chọn bề mặt 2 →Enter. Bảng thoại Fillet hiện ra b- Vê góc giữa bề mặt với 1 đường. - Lựa chọn lệnh → chọn bề mặt→ Enter→chọn đường → Enter. - Bảng thoại fillet được mở ra. - chọn OK để kết thúc lệnh. 72 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 73. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM c- Vê góc giữa bề mặt với 1 mặt phẳng. Lựa chọn lệnh → chọn bề mặt→Enter → chọn mặt phẳng. Hộp thoại Fillet hiện ra. Nhập các thông số và chọn OK để chấp nhận. 3.7.Lệnh cắt xén bề mặt. a- Cắt xén bề mặt bằng bề mặt. - Lựa chọn lệnh → Enter → Lựa chọn bề mặt 1 → Enter → Lựa chọn bề mặt 2 → Enter → lựa chọn miền giữ lại bề mặt 1 → Enter→Lựa chọn miền giữ lại bề mặt 2 → Enter. b-Cắt xén bề mặt đường đường. - Lựa chọn lệnh → Enter → lựa chọn bề mặt → Enter → lựa chọn đường → Enter → Lựa chọn miền bề mặt giữ lại. c-Cắt xén bề mặt bằng một mặt phẳng. - Lựa chọn lệnh → Enter → lựa chọn bề mặt → Enter → Lựa chọn mặt phẳng cắt → Enter → Chọn miền giữ lại của bề mặt → Enter. - Thanh trạng thái lệnh hiển thị như dưới đây. 3.8.Tạo bề mặt từ một biên dạng phẳng kín. Bạn sử dụng lệnh này để tạo biên dạng bề mặt phẳng từ chuỗi đường khép kín. - Chọn lệnh → Chọn biên dạng kín → Enter. 3.9.Vá lỗ bề mặt. Lệnh này có tác dụng vá lỗ trên bề mặt bằng một bề mặt khác. 3.10. Loại bỏ các lỗ đã đục trên bề mặt. Sử dụng lệnh này để vá lỗ trên bề mặt. 3.11. Cắt xén bề mặt. Sử dụng lệnh này để xén đất bề mặt theo phương x hoặc y. 3.12. Tạo bề mặt Blend. Lệnh này cho phép bạn làm trơn góc lượn nối giữa 2 bề mặt. Ta có thể tạo bề mặt blend giữa 2 bề mặt và giữa 3 bề mặt. Bề mặt blend mới được tạo sẽ tiếp tuyến với bề mặt được lựa chọn. 3.13. Tạo góc vê blend giữa 3 mặt. 73 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 74. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Lệnh này hữu ích khi vê góc của một khối hộp. - Lựa chọn lệnh → Chọn bề mặt thứ 1 → chọn bề mặt thứ 2 → chọn bề mặt thứ 3. IV.MODUN TẠO KHỐI CỦA MASTER CAM X4 4.1.Lệnh đùn khối - Extrude. Lệnh này cho phép bạn phóng một biên dạng kín để tạo. + tạo một khối mới hoặc nhiều hơn. + Cắt một khối đã tồn tại + Tạo thêm khối cho khối đã tồn tại. - Menu thạng thái lệnh Extrude được hiển thị như ở dưới đây. - Mục lựa chọn Extrude: + Create Body: Tạo một khối mới + Cut Body: Cắt khối + Add Boss : Cộng khối + Draft: tạo góc chóp. 74 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 75. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + Extend by specifiecd distance: Phóng khối bằng một khoảng cách xác định. + Extend to point : Phóng khối tới điểm lựa chọn. + Vector: phóng khối theo tọa độ vector. + Extend though all: cắt toàn bộ khối theo chiều phóng khối cắt. + Reverse drection: Đổi hướng phóng. + Both drection: phóng theo cả hai hướng. - Mục lựa chọn Thin wall: Tạo khối có thành mỏng. + Lựa chọn thicken inward: tạo thành hướng vào trong. + Thicken outward: Tạo thành hướng ra ngoài + Thick both drection: tạo thành hướng ra cả hai hướng trong và ngoài. 4.2.Lệnh tạo khối tròn xoay – Revolve. Lệnh này cho phép bạn tạo một khối xoay bằng cách quay một biên dạng kín theo một trục. - Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây. + Lựa chọn Angle/Axis: cho phép bạn định góc quay. 4.3.Lệnh tạo khối theo đường dẫn – Sweep. 75 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 76. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Lệnh này cho phép bạn trượt một biên dạng kín theo một đường dẫn để hình thành một khối. - Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây. - Chọn biên dạng, sau đó chọn đường dẫn để tạo khối 4.4.Lệnh tạo khối theo các biên dạng khác nhau – Loft. Lệnh này cho phép ta tạo khối bằng cách phóng giữa các biên dạng kín với nhau. + Menu lệnh được hiển thị như dưới đây. + Khi lựa chọn Create as Ruled: Thì khối được tạo sẽ không được làm trơn. 4.5.Lệnh về tròn góc - Fillet: Lệnh này cho phép bạn vê mép các cạnh bằng các giá trị bán kính xác định. + Menu trạng thái lệnh được hiểm thị như dưới đây. 76 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 77. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + Tùy chọn Constant Radius: cho phép ta vê góc với một bán kính xác định. + Tùy chọn Veriable Radius: Cho phép ta vê mép cạnh với các bán kính khác nhau. + Linear: tùy chọn tuyến tính. + Smooth: làm trơn. + Tùy chọn Mitered corners: Khi lựa chọn tùy chọn này thì tại đầu mút, tại vị trí gặp nhau của các cạnh sẽ không được vê trơn. + Tùy chọn Propagate along tangencies: Khi lựa chọn tùy chọn này thì tại đầu mút tại vị trí gặp nhau của các cạnh sẽ được làm trơn bằng góc vê. 4.6.Lệnh vát góc - Chamfer. Lệnh này cho phép ta vát góc các cạnh của khối. Lệnh này có 3 tùy chọn vát góc: + Vát góc bằng một khoảng cách. + Vát góc bằng 2 khoảng cách. 77 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 78. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM + Vát góc bằng 1 khoảng cách cộng với một góc vát. 4.7.Lệnh tạo chi tiết dạng vỏ - Solid Shell. Lệnh này có tác dụng tạo phần rỗng bên trong cho khối (tạo vỏ). Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây. 4.8.Lệnh cắt khối - Solid trim. Sử dụng lệnh này để cắt khối được lựa chọn bằng một mặt phẳng hoặc một bề mặt. Bạn cũng có thể lựa chọn cắt bỏ khối hay giữ lại phần phối cắt bỏ. Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây. 78 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 79. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 4.9.Lệnh tạo mặt nghiêng khối - Draft solid faces. Lệnh này có tác dụng kéo nghiêng bề mặt được lựa chọn bằng định nghĩa 1 góc và hướng. Menu trạng thái lệnh được hiển thị như dưới đây. 4.10.Các lệnh logíc về cộng, trừ, hòa khối. Các lệnh logíc này cung cấp cho bạn công cụ lệnh tiện ích để bạn thực hiện việc cộng các khối solid với nhau, trừ các khối, và lấy phần giao của các khối. Bạn có thể lựa chọn công cụ lệnh từ menu solid. + Cộng khối : + Trừ khối: + Lấy phần giao nhau: V.MODUN PHAY 2D C A MASTER CAM X4Ủ MasterCAM cung cấp 3 nhãm của m«đun đường chạy dao để tạo ra đường chạy dao: m«đun 2D, m«đun 3D, vµ m«đun nhiều trục. Ta sử dụng m«đun 2D để tạo ra đường chạy dao 2D cho gia c«ng ph«i cã mặt phẳng dạng 2D. Ta sử dụng m«đun 3D để tạo ra đường chạy dao 3D cho nhiều loại mặt 3D kh¸c nhau vµ cho m«đun nhiều trục cho gia c«ng c¸c phần phức tạp. Trong môc nµy giới thiệu m«đun chạy dao 2D. MasterCAM sẽ cung cấp 4 đường chạy dao của m«đun nµy: contour, pocket, drill, face vµ engraving. Bảng dưới đ©y sẽ tổng kết nÐt đặc trưng vµ ứng dụng của c¸c môđun đường chạy dao 2D trªn. 79 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 80. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM C¸c lo¹i m«§un M« t¶ m«®un øng dông H×nh minh Häa Contour Tạo ra đường chạy dao dọc theo c¸c đối tượng liªn kết như một đường contour. Bao gồm c¸c nhãm h×nh học: Line, arc hoặc spline Gia c«ng bªn trong hoặc bªn ngoµi biªn dạng Pocket Tạo đường chạy dao để cắt c¸c phần kim loại trong đường contour ®ãng. Bao gồm c¸c nhãm h×nh học: biªn giới đãng Gia c«ng c¸c loại hộp. Gia c«ng nhiều bề mặt lớn Drill Tạo c¸c đường chạy dao thực hiện khoan, tiện trong, taro. Bao gồm c¸c nhãm h×nh học: point Khoan Tiện trong Taro Face Tạo c¸c đường chạy dao thực hiện cắt c¸c phần kim loại theo bề mặt Gia c«ng bªn trªn bề mặt chi tiết Engraving Tạo c¸c đường chạy dao thực hiện cắt khắc, trổ, chạm trªn bề mặt Gia c«ng bề mặt chi tiết 5.1. Thiết đặt thuộc tính máy. 80 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 81. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM - Trên cây quản lý Toolpath manager bạn có thể hiển thị các kiểu thuộc tính máy bằng cách kéo dãn các mục thuộc tính. a- Thẻ Files. Sử dụng thẻ file này để xem và định nghĩa các tên tệp và các dữ liệu đường dụng cụ dùng cho các thao tác trong nhóm máy lựa chọn. Hộp thoại Machine Group Properties được hiển thị như dưới đây. b- Thẻ Tool Setting. Sử dụng thẻ này để điều khiển file NC, bù dao, tốc độ chạy dao, tốc độ trục chính, làm mát, và các tham số đường dụng cụ khác, bao gồm cả vật liệu lựa chọn. 81 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 82. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM c- Thẻ Stock setup. Thẻ này cung cấp cho bạn các phương pháp định nghĩa phôi. d- Thẻ Safety Zone. Thẻ này cho phép ta thiết lập vùng an toàn của máy. 82 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 83. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 5.2.X¸c ®Þnh dông cô MasterCAM nhiÒu lo¹i tham sè ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin liªn quan tíi viÖc t¹o ra ®êng ch¹y dao. C¸c tham sè ®ã cã thÓ chia lµm c¸c nhãm nh sau: tool definition (x¸c ®Þnh dông cô), tool parameters (tham sè dông cô), vµ module specific parameters (m«®un tham sè ®Æc biÖt). Tool definition cho phÐp ngêi dïng x¸c ®Þnh dông cô míi, chän lùa c¸c dông ®· cã trong th viÖn, hoÆc hiÖu chØnh c¸c dông cô ®· cã s½n. Tool parameters nã ®îc coi nh tham sè th«ng thêng bëi v× nã ®îc sö dông thêng xuyªn trong tÊt c¶ c¸c m«®un ®êng ch¹y dao, trong khi module specific parameters chØ sö dông trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt kh«ng cã 1 tr×nh øng dông nµo lµm kh¸c ®îc. MasterCAM dïng hép tho¹i cña c¸c lo¹i ®êng ch¹y dao ®Ó x¸c ®Þnh, chän lùa vµ hiÖu chØnh dông cô. §Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i Êy xuÊt hiÖn nh h×nh vÏ phÝa díi 83 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 84. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM • Chän råi chän ®êng ch¹y dao muèn dïng (Contour, Drill, Face, Engraving) hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn t¬ng øng víi ®êng ch¹y dao ®· chän • KÝch chän biªn d¹ng cÇn gia c«ng sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i: KÝch chän vµo Tool xuÊt hiÖn hép tho¹i sau: 84 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 85. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM KÝch vµo sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i ®Ó chän dao : 5.3.ThiÕt lËp chÕ ®é gia c«ng KÝch chän vµo Cut Parameter xuÊt hiÖn hép tho¹i sau: KÝch chän vµo c¸c LÖnh trong « ®á ®Ó thiÕt lËp chÕ ®é gia c«ng. VI.MODUN TIỆN TRONG MASTER CAM X4 Màn hình Modun tiện của MasterCam X4: 85 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 86. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM MasterCam X4 cung cấp nhiều loại đường chạy dao như: 6.1.Chu trình tiện mặt đầu Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Face Toolpath sẽ xuất hiện bảng tham số Parameter Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter và Face Parameter 86 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 87. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 6.2. Chu trình tiện thô Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Rough Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn đường biên gia công Sau khi lựa chọn xong biên dạng cần gia công (kiểu chọn : Chain, window, partial, …), chuyển sang lựa chọn các tham số cần thiết trong bảng tham số Parameter của chu trình tiện. Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter và Rough Parameter 87 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 88. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 6.3. Chu trình tiện tinh Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Finish Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn đường biên gia công và các tham số gia công trong bảng Parameter Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter và Finish Parameter 6.4. Chu trình tiện cắt rãnh Chu trình tiện cắt rãnh được ứng dụng khi gia công các chỗ lõm hoặc các rãnh mà không cách nào gia công được bằng các đường gia công thô hoặc dao cắt của gia công thô không vào được Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Groove Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn Groove Option 88 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 89. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Chọn kiểu xác định vùng gia công : qua một điểm (1 point) ; qua hai điểm (2 points ), qua 3 đường thẳng (3 Lines) hoặc qua chuỗi biên dạng (Chain) Chọn điểm, hoặc đường để xác định vùng cần gia công Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter , Groove Shape Parameter , Groove Rough Parameters, và Groove Finish Parameters 89 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 90. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 6.5.Chu trình tiện ren Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Thread Toolpath sẽ xuất hiện mục lựa chọn các tham số gia công trong bảng Parameter Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter, Thread Shape Parameters và Thread cut Parameters 90 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 91. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 6.6.Chu trình tiện cắt đứt Lựa chọn : Toolpaths / Lathe Cutoff Toolpath , chương trình sẽ yêu cầu xác định điểm cần cắt đứt. Chọn một điểm để thực hiện cắt đứt tại điểm đó, một bảng lựa chọn các tham số gia công Parameter xuất hiện yêu cầu nhập các tham số cần thiết. Chọn dao và nhập các tham số cần thiết ở mục lựa chọn Toolpath Parameter, Thread cut Parameters VII.MODUN PHAY 3D CỦA MASTER CAM X4 91 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 92. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Master Cam X4 hỗ trợ phay 3D rất tốt so với các phiên bản trước.Ngoài việc có nhiều lựa chọn chạy dao hơn,Master Cam X4 còn được tích hợp phay trực tiếp Solid chứ không như các phiên bản trước chỉ nhận phay bề mặt. Màn hình cùng các Đường chạy dao trong modun phay 3D: Việc cài đặt phôi,chọn dao,thiết lập chế độ cắt là tương tự như trong phay 2D. Các chu trình gia công của modun phay 3D là: 7.1.Phay thô bề mặt-Surface Rough Có các đường chạy dao sau: 92 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 93. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 7.2.Phay tinh bề mặt-Surface Finish Có các đường chạy dao sau: 7.3.Phay tốc độ cao-Surface High Speed 7.4.Phay nhiều trục-Multiaxis 93 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 94. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 7.4.Phay nhiều trục đã được cải tiến-Advanced Multiaxis 94 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 95. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM PHẦN II.THIẾT KẾ VÀ GIA CÔNG KHUÔN CÁI VỎ TRÊN ĐIỆN THOẠI CHƯƠNG I.THIẾT KẾ KHUÔN CÁI VỎ TRÊN ĐIỆN THOẠI BẰNG PHẦN MỀM INVENTOR 2011 1.1.Thiết kế vỏ trên điện thoại bằng Inventor 2011 -Khởi động Inventor 2011: -Sau khi giao diện Inventor 2011 hiện lên,chọn New rồi chọn Standard.ipt -Giao diện Sketch trên mặt phẳng OXY hiện ra: 95 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 96. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Trên mặt phẳng này vẽ Sketch như sau: -Thực hiện lệnh Extrude khối về 2 phía 20mm: 96 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 97. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Tạo 1 mặt phẳng Workplane 1 (Wp1) cách mặt phẳng OYZ 100 mm theo hướng dương Ox. -Trên Wp1 tạo 1 Sketch như sau: 97 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 98. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Extrude mặt về phía âm Ox khoảng cách 100 mm -Dùng lệnh Split với công cụ cắt là mặt phẳng vừa tạo cắt đi phần phía dưới mặt phẳng vừa tạo,rồi vê tròn 4 góc xung quanh,kết quả: -Trên Wp1 tạo 1 Sketch như sau: 98 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 99. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Dùng lệnh Extrude mặt tạo 1 mặt phẳng như sau: -Dùng lệnh Split cắt đi phần trên mặt phẳng vừa tạo: -Dùng lệnh Face Draft tạo góc nghiêng 4 độ giữa mặt bên với mặt đáy: 99 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 100. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Dùng lệnh Shell tạo chi tiết với thành mỏng 1,5 mm: -Tạo WP2 cách mặt Oxz 1 khoảng 120 mm,tren đó tạo Sketch như sau: 100 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 101. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Extrude cắt đi để tạo chi tiết như sau: -Trên mp OXY tạo Sketch: -Extrude cắt tạo chi tiết,sau đó bo tròn 1 mm cạnh trên: 101 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 102. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Trên mp OXY tạo Sketch: -Extrude cắt,sau đó lại tạo sketch sau trên mặt OXY: 102 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 103. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Extrude cắt vào chi tiết 1 đoạn 7 mm,kết quả: -Trên mặt dưới của vỏ tạo Sketch sau: -Extrude cắt để tạo lỗ bàn phím: 103 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 104. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Tạo 1 WP cách mặt OYZ 1 khoảng 24 mm về phía chiều dương trục Ox,trên đó tạo Sketch sau: -Revolve cắt đi phần hình cung tròn: -Tạo 1 Wp1 cách mặt OXY 1 khoảng 50 mm về phía dương trục Oz,trên đó tạo Sketch như sau: 104 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 105. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Extrude cắt tạo: -Trên mặt Oxy tạo Sketch sau: -Extrude cắt vào phía vật thể 1 khoảng 8,5 mm: 105 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 106. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Lưu vào ổ với tên vo dien thoai.ipt,sau đó mở file làm khuôn: -Lấy chi tiết vừa tạo vào môi trường làm khuôn: 106 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 107. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Chọn hướng phun: -Chọn vật liệu: 107 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 108. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Mở trang lệnh Core/Cavity: -Chọn vị trí rót nhựa,kích vào Gate Location: 108 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 109. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kết quả: -Sắp xếp các giai đoạn quá trình phun tự động,kích vào Part Process Settings: 109 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 110. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kết quả: -Phân tích các giai đoạn điền đầy khuôn,kích vào Part Fill Analysis rồi kích vào Start khi hộp thoại hiện ra: 110 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 111. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kết quả:Chất lượng điền đầy -Thời gian phun: 111 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 112. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Xác định kích thước khuôn:Kích vào Define Workpeice Setting,chọn kích thước như sau: - Vá các bề mặt – Kích Vào Creat Patching Surface 112 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 113. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kết quả: -Tạo mặt phân khuôn:Kích vào Creat Runoff Surface 113 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 114. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kết quả: -Tạo khuôn cái và khuôn đực :Kích vào Generate Core and Cavity 114 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 115. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Kích vào Preview/Diagnose để kiểm tra lỗi.Nếu không có lỗi thì khuôn cái và khuôn đực sẽ được tạo như sau: Kéo con trỏ ở Body Separation để tách 2 khuôn ra khỏi nhau. Kích vào OK để tạo khuôn. 115 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 116. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Finish Core/Cavity rồi kích vào Manual Sketch để vẽ biên dạng tạo đường dẫn nhựa,chọn mặt phẳng như sau: -Trên đó vẽ biên dạng sau: 116 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 117. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Tạo đường dẫn bằng cách kích vào Runer,chọn dạng đường là bán nguyệt trên khuôn đực: -Chọn vị trí rót nhựa vào khuôn như sau: 117 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 118. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Tạo đường rót: -Kích vào Mold Assembly rồi kích Mold Base để tạo vỏ khuôn: 118 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 119. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kết quả: -Tạo đường dẫn nhựa vào khuôn:kích vào Sprue Bushing 119 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 120. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Tạo máng dẫn:Kích vào Locating ring -kết quả 2 việc trên tạo được như sau: 120 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 121. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Xuất các bản vẽ khuôn đực,khuôn cái và toàn bộ khuôn ra bản vẽ 2D:Kích vào 2D-Drawing rồi chọn các chi tiết đó -Kết quả bản vẽ 2D toàn bộ khuôn: 121 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 122. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kết quả bản vẽ 2D khuôn cái: - Kết quả bản vẽ 2D khuôn đực: 122 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 123. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Mở khuôn cái bằng cách: -kết quả: 123 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 124. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Nạp vào Master cam để gia công:Chọn Add-Ins,chọn MasterCam Direct: -Chọn máy:chọn Machine type=>Mill=>Default 124 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 125. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Cài đặt phôi: -Chọn Bounding Box.chọn z=2 ta có kết quả sau: -Khỏa mặt phôi:Toolpaths=>Face 125 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 126. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Giao diện hiện ra: -Chọn Tool rồi chọn dao như sau: -Chọn chế độ cắt: 126 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 127. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Chọn chiều sâu cắt:2 mm -Kích OK để phát sinh đường chạy dao -Chọn chạy dao phá bằng phương pháp cắt tốc độ cao: 127 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 128. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Giao diện hiện ra: -Chọn dao và chế độ cắt: 128 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 129. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kích OK để phát sinh đường chạy dao: -Chọn gia công thô bằng đường chạy dao song song: 129 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 130. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Giao diện hiện ra,chọn Select library tool để chọn dao -Chọn dao và chế độ cắt: 130 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 131. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Chọn hộp thoại Rough parallel parameters rồi chọn số liệu như sau: -Chọn Gap settings rồi chọn Smooth: 131 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 132. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Gia công tinh bằng đường chạy dao song song: Làm tương tự gia công thô với các số liệu sau: 132 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 133. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 133 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 134. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Chọn cả 4 bước gia công vừa tạo: 134 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 135. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Kích chọn Verify để chạy mô phỏng,kết quả gia công: 135 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 136. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM -Chọn xuất chương trình NC bằng cách: -kết quả: 136 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 137. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM 137 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 138. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM PHẦN III. TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 20.Trình bày mô hình mặt lưới?Cơ sở toán và thuất toán hình thành mô hình mặt lưới? Trả lời: .1 M« h×nh mÆt cong c¬ së. Lµ c¸c mÆt cong bËc 2 lµ ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó m« t¶ mÆt cong. §ã lµ viÖc thùc hiÖn hai hay nhiÒu thao t¸c kÕt nèi, c¾t xÐn trªn c¸c mÆt cong c¬ së, nãi c¸ch kh¸c thùc hiÖn c¸c phÐp céng logic Boolean trªn c¸c mÆt cong c¬ së. 2. M« h×nh mÆt cong ®a thøc. a- X©y dùng m¶nh Bezier tam gi¸c Díi ®©y tr×nh bµy c¸ch x©y dùng m¶nh mÆt ®a thøc tam gi¸c vµ th- êng ®îc gäi t¾t lµ x©y dùng mÆt Bezier tam gi¸c. X©y dùng m¶nh Bezier tam gi¸c ®îc thùc hiÖn theo ®Ønh ®iÒu khiÓn vµ ®¹i sè Bernstein hai chiÒu. Gi¶ thiÕt r»ng tam gi¸c cã ®Ønh P0, P1, P2 vµ to¹ ®é träng t©m lµ u,v,w chØ ra trªn h×nh 4-19a. Ta x©y dùng m¶nh Bezier tam gi¸c theo chÝn ®Ønh ®iÒu khiÓn, c¸c ®Ønh nµy ®îc ¸nh x¹ tõ vïng tam gi¸c trong kh«ng gian 3D nh chØ ra trªn h×nh 4-19b. LÊy p lµ mét ®iÓm trªn vïng tam gi¸c vµ tõ tÝnh chÊt cña to¹ ®é träng t©m, chóng ta nhËn ®îc: 210 wPvPuPP ++= (4.48-a) 1=++ wvu víi 1,,0 ≤≤ wvu (4.48-b) ThiÕt lËp ®a thøc Bernstein hai chiÒu øng víi to¹ ®é träng t©m cña tam gi¸c u,v,w: kji ni wvu wji n UB !!! ! )(, = víi nkji ≤≤ ,,0 (4.49) Trong ®ã: 138 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 139. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM U=(u,v,w) lµ to¹ ®é träng t©m x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4.48) ),,( kjiI = víi [ ] nkjiI =++= Tõ 10 ®Ønh ®iÒu khiÓn ijkV chØ râ trªn h×nh 4-19b, x¸c ®Þnh mÆt ®a thøc bËc ba b»ng c¸ch dïng ®a thøc Bernstein nh mét hµm trén. Khi n=3, m¶nh tam gi¸c Bezier ®îc biÓu diÔn nh sau: [ ] )()( 3 3, UBVur I ii∑ = = (4.50) Trong ®ã: I=(i,j,k) U=(u,v,w) Víi iV lµ ®iÓm ®iÒu khiÓn Bezier 3,iB lµ ®a thøc Bernstein hai chiÒu bËc ba. H×nh 4-19 MÆt Bezier tam gi¸c a1- C¸c ®Æc trng m¶nh Bezier tam gi¸c a1.1. §¹o hµm theo ph¬ng cña m¶nh Bezier tam gi¸c. §¹o hµm theo ph¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó t×m tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm nµo ®ã trªn m¶nh tam gi¸c Bezier. H·y ®Æt ),( 21 ddd = , biÓu diÔn vect¬ híng t¹i ®iÓm ),( vuu = trong ph¹m vi tam gi¸c ®îc biÓu diÔn trªn h×nh 4-20. Vect¬ tiÕp 139 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 140. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM tuyÕn cña mÆt ),( vur , t¬ng øng víi vect¬ d ®îc Piper tr×nh bµy vµo n¨m 1987 nh sau: { }∑ ∑ −=+= +++− ==++ +−+=         ++= 1 1,,21,1,2,111, 0 21, )(),( ),(),( nkji kjikjijkinijk i ijk nkji nÞkd PddPdPdvuBn PtdvtduB dt d vurD (4.51) X¸c ®Þnh ®¹o hµm riªng theo u cña mÆt r(u,v) khi d=0,1 nh sau: { }1,,,,1 1 1, ),(),( ++ −=++ − −= ∑ kjikji nkji nijku PPvuBnvur (4.52-a) T¬ng tù ®¹o hµm riªng theo v cña mÆt r(u,v) khi d=0,1 nh sau: { }∑−=++ ++− −= 1 1,,,,11, ),(),( nkji kjikjinijku PPvuBnvur (4. 52-b) Khi ®¹o hµm trùc tiÕp ph¬ng tr×nh bÒ mÆt ∑=++ = nkji ijknijk PvuBvur ),(),( , ta còng nhËn ®îc kÕt qu¶ t¬ng tù nh trªn. §¹o hµm riªng ph¬ng tr×nh (4.52) sÏ ®¬n gi¶n h¬n khi ta ®¸nh gi¸ ë biªn theo biªn cña m¶nh. VÝ dô víi u=0. Tõ (4.52) ta cã : { }jnjjnji n i niu PPvBnvr −−− − = − −= ∑ ,,01,, 1 0 1, )(),0( (4.53-a) { }jnjjnj n j njv PPvBnvr −−−+ − = − −= ∑ ,,01,1,0 1 0 1, )(),0( (4.53-b) 140 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 141. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM H×nh 4-20 §¹o hµm theo híng m¶nh tam gi¸c a1.2. T¨ng bËc ph¬ng tr×nh m¶nh mÆt tam gi¸c Bezier Trªn c¬ së c¸ch t¨ng bËc ®êng cong Bezier, ta còng cã thÓ ¸p dông c¸ch nµy ®Ó t¨ng bËc cho m¶nh mÆt Bezier bËc m,n. M¶nh mÆt Bezier ),(, vur nm theo híng u cã bËc lµ m vµ theo híng v cã bËc lµ n, nÕu t¨ng bËc cña biÕn u tõ bËc m lªn bËc m+1, ph¬ng tr×nh m¶nh mÆt ®îc viÕt l¹i lµ ),(,1 vur nm+ . C¸c ®Ønh ®iÒu khiÓn cña m¶nh mÆt ®îc x¸c ®Þnh nh sau: jijiji V m i V m i V ,,1 0 , ) 1 1( 1 + −+ + = − + (4.54-a) Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1. T¬ng tù x¸c ®Þnh ®iÒu khiÓn cña liªn kÕt bÒ mÆt Bezier ),(1, vur nm + jijiimj V n j V n j V ,1, 0 ) 1 1( 1 + −+ + = − + (4.54-b) Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1. Trong ®ã: { }jiV , lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(, vur nm ; { }0 , + jiV lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(,1 vur nm+ khi t¨ng bËc theo híng u; 141 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 142. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM { }+0 imjV lµ ®Ønh ®iÒu khiÓn cña bÒ mÆt ),(1, vur nm + khi t¨ng bËc theo híng v. H×nh 4-21 §¹o hµm theo híng m¶nh tam gi¸c Ta øng dông ph¬ng tr×nh (4.54-a) vµ (4.54-b) ®Ó t¨ng bËc cho m¶nh mÆt Bezier bËc m,n theo c¶ hai híng u,v. Trong trêng hîp nµy c¸c ®Ønh ®iÒu khiÓn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: [ ]       −      −= − −−−++ j j jiji jiji iiji VV VV V β β αα 1 )1( ,1, ,11,1 , (4.55) Víi i=0,…,m+1 vµ j=0,…,n+1. Trong ®ã: 1 ; 1 + = + = n j m i ji βα Ta còng cã thÓ t¨ng bËc cña m¶nh tam gi¸c cã tËp ®Ønh ®iÒu khiÓn { }kjiP ,, víi bËc n-1 sang m¶nh bËc cao h¬n, bËc n. §iÒu nµy cã thÓ nhËn ®îc tõ hµm ®Ö quy (i+j+k=n): 1,,,1,,,1,, 111 −−− ++= kjikjikjikji P n P n P n P (4.56) 142 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 143. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM Tõ ®ã víi u,v=[0,1], m¶nh mÆt Bezier bËc n ®îc viÕt nh sau: ∑ ∑=++ −=++ −= nkji nkji kjinijkkjinijk PvuBPvuB 1 ,,1,,,, ),(),( (4.57) M¶nh mÆt Bezier bËc ba t¨ng lªn bËc bèn ®îc chØ ra trªn h×nh 4-21. b- MÆt loft Trªn ta ®· kh¶o s¸t trêng hîp cÆp ®êng cong biªn gièng nhau, b©y giê chóng ta kh¶o s¸t trêng hîp cÆp ®êng cong biªn kh¸c nhau víi tiÕp tuyÕn biªn chÐo. Víi trêng hîp nµy chóng ta cã: )(uri víi i=0,1-®êng cong biªn; )(uti víi i=0,1 tiÕp tuyÕn ®êng biªn chÐo. C¸ch x©y dùng m¶nh mÆt Loft t¬ng tù c¸ch x©y dùng ®êng cong Ferguson nhng chØ kh¸c lµ lÇn nµy chóng ta cã hµm ®¸nh gi¸ vect¬. V× vËy mÆt Loft ®îc x©y dùng tõ hçn hîp c¸c sè liÖu vµo víi hµm trén Hermite )(3, vFi : )()()()()()()()(),( 13,313,203,103,0 urvFutvFutvFurvFvur +++= (4.58) Trong ®ã: 32 3,3 32 3,2 32 3,1 22 3,0 23)( )( 2)( 231)( vvvF vvvF vvvvF vvvF −= +−= +−= +−= )(uri víi i=0,1-®êng cong biªn; )(uti víi i=0,1 tiÕp tuyÕn ®êng biªn chÐo. c- MÆt trît 143 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2
 • 144. Trêng §HCN Hµ Néi Bµi tËp lín C«ng nghÖ CAD/CAM MÆt trît ®îc h×nh thµnh bëi chuyÓn ®éng cña mét ®êng cong profile däc theo mét hoÆc nhiÒu ®êng cong kh¸c. §êng cong chuyÓn ®éng ®îc gäi lµ ®êng cong sinh vµ ®êng cong mµ ®êng cong profile tùa trªn ®ã chuyÓn ®éng gäi lµ ®êng cong híng. MÆt trît ®îc ph©n thµnh bèn lo¹i tuú thuéc vµo sè lîng c¸c ®êng sinh vµ ®êng híng nh sau: MÆt trît tÞnh tiÕn (translated surface), mÆt gê(draft surface), mÆt trît(swept surface) vµ mÆt trît víi c¸c ®êng hçn hîp chÐo nhau (swept surface with blended cross section) -MÆt trît tÞnh tiÕn Cho hai ®êng cong kh«ng gian )(),( vdug . NÕu ta coi ®êng cong )(ug lµ d©y cøng vµ cho ®êng cong )(ug ch¹y däc theo ®êng cong )(vd th× vÕt ®Ó l¹i cña )(ug x¸c ®Þnh bÒ mÆt chØ ra trªn h×nh 4-22. H×nh 4-22 BÒ mÆt trît §êng cong )(ug gäi lµ ®êng cong sinh vµ ®êng cong )(vd gäi lµ ®- êng cong híng. MÆt h×nh thµnh theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc biÓu diÔn bëi ph¬ng tr×nh sau: )0()()(),( dvdugvur −+= víi 1,0 ≤≤ vu (4.59) Trong ®ã: )0(d lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®êng cong híng vµ mÆt ®îc sinh ra gäi lµ mÆt trît tÞnh tiÕn. 144 T×m hiÓu phÇn mÒm Inventor 2011 SV :TrÇn Nguyªn QuyÕt vµ MasterCam X4 Líp :§HCK2-K2