Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Dasar dasar dan hala tuju pendidikan malaysia

 1. Pendahuluan Jika melihat kepada sorotan sejarah pendidikan di negara kita, pastinya kita sedar bahawa pendidikan di negara kita telah melalui pelbagai peringkat. Perkembangan pendidikan di Malaysia jelas menunjukkan perbandingan yang ketara dalam hala tuju dan falasafah pendidikan era sebelum merdeka dan zaman pascamerdeka. Pendidikan di Malaysia telah melalui saat suka dan duka serta sering berlaku perubahan demi perubahan untuk memartabatkan pendidikan. 1/36
 2. 2/36 HALA TUJU DAN FALSAFAH PENDIDIKAN PRAMERDEKA Pendidikan pada Zaman Pramerdeka terbahagi kepada beberapa peringkat yang menjadi pemangkin kepada hala tuju dan falsafah pendidikan di Malaysia. era masyarakat tradisional era penjajahan Terdapat dua peringkat
 3. 7/36 Akibat daripada ketidakseimbangan ini, pihak Inggeris telah membuat kajian. Rentetan daripada itu, beberapa laporan telah dirangka antaranya Laporan Barnes 1950 Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Razak 1956 Laporan ini telah membawa perubahan yang besar dalam hala tuju dan falsafah pendidikan di negara kita.
 4. Dasar-dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2006-2010) 2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA 2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN 2.1.3 MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN 2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN 2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN 2.2 SARANAN HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA OLEH YAB MENTERI PELAJARAN 18/36
 5. 2.1 PERKEMBANGAN BARU HASIL DARIPADA PERSIDANGAN KAJIAN SEMULA PIPP 2009 • Persidangan Kajian Semula PIPP anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia telah diadakan pada 19-22 Julai 2009. • Tujuan utama persidangan ini adalah untuk mengenalpasti kesesuaian strategi pelaksanaan, pelan tindakan, aktiviti, indikator dan jangka masa yang ditetapkan sama ada perlu dikekalkan, dipinda atau digugurkan berdasarkan perkembangan dasar- dasar baru Kerajaan. 19/36
 6. 2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA • Konsep 1Malaysia perlu diterapkan dalam aktiviti pendidikan ke arah memantapkan perpaduan di kalangan murid. • Fokus perlu diberikan dalam memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris. • JPN menentukan kuota penyertaan murid daripada pelbagai kaum bagi aktiviti kokurikulum. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 20/36
 7. 2.1.1 MEMBINA NEGARA BANGSA (sam.) • Sekolah swasta dilibatkan dalam aktiviti bagi Teras 1. • JPN mengehadkan bilangan pasukan beruniform di peringkat sekolah bagi menggalakkan lebih ramai murid pelbagai kaum terlibat. • JPN perlu menerapkan nilai-nilai Konsep 1Malaysia dalam pengurusan dan pentadbiran di peringkat sekolah. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 21/36
 8. 2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN • Fokus kepada pembentukan modal insan yang holistik, mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif. • Penyediaan profil murid Tahun 1 bagi membolehkan sekolah mengenalpasti tahap penguasaan. • Gunakan sistem modular dan pelbagai kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah penguasaan 3M. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 22/36
 9. 2.1.2 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN (sam.) • Peningkatan kadar literasi murid di peringkat sekolah rendah dijadikan KPI untuk Guru Besar, PPD dan Pengarah JPN. • Sekolah memberi penekanan kepada pembangunan nilai, etika dan jati diri, daya kreativiti dan inovasi serta kepimpinan dan keusahawanan. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 23/36
 10. 2.1.3 MEMPERKASAKAN SK • Setiap Pengetua /Guru Besar diberi tempoh percubaan selama setahun (kegagalan mencapai KPI yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan). • Semua sekolah mempunyai guru terlatih yang mencukupi dan mengikut opsyen terutama di luar bandar dan pedalaman. • Pengarah JPN diberi kuasa untuk membuat redeployment guru - guru Bahasa Inggeris ke sekolahsekolah di luar bandar dan pedalaman sebelum akhir 2009. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 24/36
 11. 2.1.3 MEMPERKASAKAN SK (sam.) • Penekanan kepada peningkatan pencapaian akademik kerana perkara ini merupakan daya tarikan ibu bapa. • Semua sekolah menekankan keperluan asas infrastruktur lengkap dan berfungsi sepenuhnya (semua sekolah sentiasa bersih, kemas dan teratur dalam semua aspek). 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 25/36
 12. 2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN • Definisi bandar dan luar bandar perlu dikaji semula dengan mengambil kira kedudukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP). • Asrama Desa dan Asrama Harian diperluaskan. • Dasar penempatan guru permulaan dalam mata pelajaran kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman hendaklah dianggap sebagai satu khidmat negara. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 26/36
 13. 2.1.4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN (sam.) • Guru cemerlang perlu berada di sekolah masing- masing sekurang-kurangnya empat hari seminggu dan satu hari sahaja dibenarkan keluar untuk tugas . • Sekolah-sekolah pinggir bandar juga perlu diberi tumpuan dengan mengambilkira kesesakan pelajar dan keperluan asas serta guru. • Peluasan prasekolah dikaji semula bagi memastikan kanak-kanak yang terpinggir ( reaching the unreach ) disediakan pendidikan prasekolah. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 27/36
 14. 2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN • Mewujudkan pusat latihan seperti Pusat Latihan Biro Tatanegara atau dengan menggunakan Pusat Kokurikulum Negeri bagi menanamkan sikap positif kepada guru-guru permulaan serta guru-guru yang telah berkhidmat lebih lima (>5) tahun. • Mengadakan program-program motivasi untuk menyegarbugarkan ( revitalising and rejunevate ) guruguru yang telah lama berkhidmat. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 28/36
 15. 2.1.5 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN (sam.) • Elaun khas kepada guru diberikan berdasarkan peformance-based tanpa mengira lokasi. • Memperkenalkan konsep tour of duty dengan memberi markah bonus untuk urusan kenaikan pangkat bagi guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman. • Semua Pengetua/Guru Besar memakai lencana ( badge ) seperti “Saya Agen Perubahan” atau “Saya Guru Berkualiti” mulai tahun 2010. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 29/36
 16. 2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN • Memantapkan jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak tempatan dan luar negara seperti IPTA/IPTS bagi melonjakkan Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) bidang kebitaraan ( niche areas ) masing-masing. • Menyediakan mekanisme penilaian bagi membolehkan murid menilai guru dan guru menilai pihak pentadbir s ekolah untuk tingkatkan kecemerlangan SKK. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 30/36
 17. 2.1.6 MELONJAKKAN KECERMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN • 80 peratus daripada pelajar daripada SKK perlu cemerlang dalam bidang kebitaraan sekolah tersebut pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. • Semua Pengetua / Guru Besar perlu mengekalkan prestasi lebih 80 peratus berdasarkan SKPM sekurangkurangnya 3 tahun berturut- turut. • Pelantikan guru dan jurulatih di SKK mempunyai kelayakan dan kepakaran dalam bidang kebitaraan masing-masing. 2.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PIPP (2006-2010) 31/36
 18. 2.2 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA [Saranan YAB Menteri Pelajaran Malaysia] • Mewujudkan satu masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovatif. • Melahirkan modal insan yang dapat menguasai sekurang- kurang tiga quotient iaitu Intelectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ). • Merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar selaras dengan Pendidikan Untuk Semua ( Education For All ) yang disasarkan oleh UNESCO. 32/36
 19. 2.2 HALA TUJU SISTEM PENDIDIKAN NEGARA [Saranan YAB Menteri Pelajaran Malaysia] (sam.) • Menggalakkan dan memaksimumkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda di sekolah sejak dari peringkat rendah. • Menyisipkan unsur futuristik berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi. • Mengkaji dan memurnikan perancangan sedia ada dalam PIPP dan perancangan pelan strategik untuk RMKe-10,dengan memberi tumpuan kepada merealisasikan Gagasan 1Malaysia. 34/36
 20. Rajah 1 rangka kerja bersepadu 36/36
 21. 4.0 RUMUSAN Semua bahagian KPM diharapkan dapat memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan penyediaan PIPP RMKe-10 . U saha KPM diperlukan bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’ .
Anúncio