O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Uzor program P1 teme

1.250 visualizações

Publicada em

SOPAS Uzor program P1

Publicada em: Esportes
 • Login to see the comments

Uzor program P1 teme

 1. 1. PROGRAM OBUKE RONIOCA P1*Standardi i uslovi za obuku ronilaca - UZOR
 2. 2. T1. CILJ OBUKE I NAČIN REALIZACIJE: Predstavljanje, upoznavanje, evidentiranje Cilj kursa i program obuke Organizacija kursa(mesto, vreme, raspored.....) Obezbeñivanje opreme Način provere znanja Verifikacija kursa (karneti, diplome, kartice) Ronilačke kategorije i “UZOR” (Standardi i uslovi za obuku ronilaca) Prava i obaveze P1
 3. 3. T2. OSNOVNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, delovi i način funkcionisanja, vrstei izbor, upotreba, održavanje i čuvanje:MDP (maska, disalica, peraja)Mokra ronilačka odela - rashladjivanje i pregrevanjePojas sa tegovima -Arhimedov zakon, plovnostKompenzator plovnosti –napomene o opasnoti nekontrolisanog izrona
 4. 4. T3. AUTONOMNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, osnovni principifunkcionisanja, osnovne vrste i izbor,upotreba, održavanje i čuvanje:Autonomni ronilački aparat (boca saglavnim ventilom i ventilom rezerve)Odnos pritiska i zapremine (Bojl-Mariotovzakon)Hidrostatički regulatorPojam ambijentalnog pritiska (atmosferski,hidrostatički i apsolutni pritisak)
 5. 5. T4. UREðAJI ZA MERENJE I POMOĆNA RONILAČKA OPREMA:Namena, opis, vrste, izbor, upotreba,održavanje i čuvanje:ManometarDubinometarSatDekompresione tablice (samo ihpomenuti, upotreba u T9.)KompjuterBova, zastavica, nož, lampa...
 6. 6. T5. OSNOVI FIZIOLOGIJE RONJENJA:Čula (vid i sluh u vodi)Sporazumevanje u ronjenju(osnovni signali po CMAS-u)Respiratorni i kardiovaskularnisistemProces disanja - Henrijev zakonSastav vazduha - Daltonov zakon
 7. 7. T6. PREVENCIJA RONILAČKIH UDESA I PRVA POMOĆ:Zadihavanje (etiologija, prevencija)Hipoksija (etiologija, prevencija)Utapanje (etiologija, prevencija)Postupci i tehnike samospašavanjaPostupci i tehnike spašavanjaVeštačko disanje i masaža srca
 8. 8. T7. BAROTRAUME:Uzroci, znaci i simptomi, prevencija,postupci prve pomoći i zbrinjavanje:UšiSinusiZubiSkviz ronilačke opreme (maska)PlućaGasna embolija
 9. 9. T8. TOKSIČNO DELOVANJE GASOVA:Uzroci, znaci i simptomi,prevencija, postupci prvepomoći i zbrinjavanje:KiseonikUgljen dioksidUgljen monoksid
 10. 10. T9. DELOVANJE AZOTA U RONJENJU:Uzroci, znaci i simptomi,prevencija, postupci prvepomoći i zbrinjavanje:Azotna narkozaDekompresiona bolestUpotreba dekompresionihtablica
 11. 11. T10. PRINCIPI BEZBEDNOSTI U RONJENJU:Postupci pre ronjenja (planiranje, izbor i pripremaopreme-proračun autonomije aparata, kontrola,odlazak na teren, obeležavanje, provera, procedurau slučaju incidenta, znaci i signalizacija)Postupci u toku ronjenja (ronjenje u paru, voñaronjenja i njegova uloga, održavanje dubine -položaj u grupi, postupci pri gubljenju)Postupci nakon ronjenja (izveštaj, odnos premaopremi)
 12. 12. T11. RONILAČKA SREDINA MORE, JEZERO, REKA:Fizičke karakteristike (gustina,vidljivost, temperatura...)Struje i osnovni vetroviVrste dna i izbor terenaŽivot pod vodom i potreba zaštiteeko-sistemaOpasne životinje i biljke i terapija uslučaju povrede
 13. 13. T12. SPORTSKE RONILAČKE AKTIVNOSTIPodvodna orijentacijaBrzinsko ronjenje i plivanjeperajamaPodvodne igre (hokej, ragbi)Podvodni foto lovPodvodni lovPodvodne veštine
 14. 14. PRAKTIČNA OBUKA: (8 u zatvorenoj + 5 u otvorenoj vodi)V1. Upotreba MPD (maske, disalice,peraja)V2. Raspremanje i opremanje MDPV3. Praktična primena autonomne ronilačke opreme u mestuV4. Praktična primena autonomne ronilačke opreme u pokretuV5. Praktična primena autonomne ron. opreme uz bratsko disanjeV6. Raspremanje i opremanje ARO bez izranjanja i vežba spasavanjaV7. Ronjenje sa i bez ARO i MDP i opremanje pod vodomV8. Provera ron. veština prema uslovima za sticanje kategorije P1V9. Ronjenje u otvorenoj vodi sa obaleV10. Ronjenje u otvorenoj vodiV11. Vežba spasavanja u otvorenoj vodiV12. Dva stažna ronjenja
 15. 15. V1. UPOTREBA MDP (maske, disalice, peraja)Pripremanje, stavljanje i podešavanjeMDP na suvom i u vodi po parovimaUlasci u vodu sa MDP iz sedećegpoložaja poluokretomPražnjenje disalicePromena plovnosti dubinom udaha-izdahPlivanje uz pomoć MDPUron na glavu i nogeRonjenje sa MDPPlivanje sa MDP uz učestalo potapanjeI pražnjenje disalice u pokretuIzlazak iz vode
 16. 16. V2. RASPREMANJE I OPREMANJE MDP:Pripremanje, stavljanje i podešavanjeMDPUlazak u vodu na nogePražnjenje maskePronalaženje i pražnjenje maskePlavljenje i pražnjenje maske bezskidanja uz disanje na disalicuRonjenje sa i bez MDP i opremanjepod vodom
 17. 17. V3. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME U MESTU:Sastavljanje autonomne ronilačke opreme (boca, regulator,kompenzator plovnosti)Medjusobna kontrola opreme i provera disanja prekoregulatoraProvera poznavanja znakova i upozorenje o nekontrolisanomizronuUlazak u vodu i opremanje uz uzajamnu pomoć (para)Pražnjenje regulatora i disanje na površiniDisanje pod vodom Ispuštanje i bočno hvatanje regulatoraPražnjenje maske bez skidanjaDisanje pod vodom bez maskePromene i regulacija plovnosti upotrebom kompenzatoraplovnostiIzlazak iz vodeRaspremanje, rastavljanje autonomneronilačke opreme
 18. 18. V4. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME U POKRETU:Pripremanje i opremanje autonomnom ronilačkom opremom nasuvomUlazak u vodu iz sedećeg položaja polukolutom unazad (kao izčamca)Vežba plivanja sa ARO na disalicuPražnjenje maske, disanje bez maskeHvatanje regulatora na više načinaDisanje pomoću alternativnog izvora vazduha u mestuRonjenje sa ARO sa i bez maskeRonjenje sa ARO uz vañenje i prihvatanje regulatora u pokretuIzlazak iz vode uz pasivnu asistenciju ronilačkog paraRastavljanje ARO
 19. 19. V5. PRAKTIČNA PRIMENA AUTONOMNE RONILAČKE OPREME UZ BRATSKO DISANJE:Opremanje ARO i ulazak u vodu naledja polukolutomBratsko disanje u mesto uz promenuulogaBratsko disanje u okretu na obanačina uz zamenu uloga(4 varijante)Plivanje uz upotrebu kompenzatoraplovnosti uz promene položajaIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 20. 20. V6. VEŽBA SPASAVANJA I RASPREMANJE OPREMANJE ARO U MESTU BEZ IZRANJANJA:Opremanje i ulazak u voduPostupci I tehnike samospašavanjaPostupci I tehnike pomaganja ronilačkom paruVežba spasavanja sa površine i dna (izvlačenjena površinu, teglenje...)Raspremanje ARO i MDP u mestu bezizranjanjaIzranjanje u paru uz korišćenje jednogregulatoraZaustavljanje izmeñu dna i površineVertikalan izron sa neprekidnimizdisanjem u regulatorIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 21. 21. V7. RONJENJE SA I BEZ ARO I MDP I OPREMANJE POD VODOMOpremanje i ulazak u vodu na noge,raskorakomZaron na 3-5 metaraRaspremanjeKontrolisan slobodan izronPlivanje na distancu od 15-20 mKratak odmorPravilan uron i ronjenje do ostavljeneopremeOpremanje i podešavanje opremeIzronIzlazak iz vode i rastavljanje ARO
 22. 22. V8. PROVERA RONILAČKIH VEŽBI PREMA USLOVIMA ZA STICANJE KATEGORIJE P1:Plivanje sa ronilačkom bocom iMDP (ARO) u dužini od 100 metaraBratsko disanje u pokretu u obeuloge na dva načina uz promenupravcaPravilan zaron, raspremanje iopremanje na dubini od 3-5 metara
 23. 23. V9. RONJENJE U OTVORENOJ VODI SA OBALEOpremanje i balansiranje u plitkojvodiOtklanjanje i prihvatanje regulatoraPražnjenje maskeDisanje bez maskeBratsko disanjeKontrolisan izronRaspremanje
 24. 24. V10. RONJENJE U OTVORENOJ VODI:Opremanje i ulazak u voduPodvodne šetnjePonavljanje vežbi iz prethodne celineu dubljoj vodi bez izrona(8-10m)Podvodna šetnjaDekompresioni zastanak5 min, na 4,5 mIzron i izlazak iz vode, raspremanje
 25. 25. V11: VEŽBA SPAŠAVANJA U OTVORENOJ VODI:Opremanje i ulazak u voduSpasavanje, vežba izvlačenja itegljenjaPromena uloga u vežbi spasavanjaIzranjanje u paru uz korišćenjejednog regulatoraPružanje prve pomoći
 26. 26. V12. STICANJE POČETNE PRAKSE:Dva standardna stažna ronjenja zaprvu zvezduVarijacija dubine i načina ulaska uvodu i izlaska iz njeAkcentirati karakteristike ronjenja ugrupi

×