अनमोल हीरे

263 visualizações

Publicada em

Islahi Islamic Book

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
263
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

अनमोल हीरे

 1. 1. 1 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï 1 ²ïã Ï¢²¢Ý ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ Ýï ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU “΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ¼èÝ Ú¢ïÁ¢G¢ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G (25 S¢-ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ çS¢. 1430 çã./2009) }¢ï´ S¢ãGÚ¢» }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ¢Ó¢è }¢ï´ ÈUÚ}¢¢²¢ J Á¢GMÚè ¼Ú}¢è}¢ ÜïU S¢¢‰¢ ¼ãGÚèÚÝ ãG¢çÁ¢GÚï ç¶GÎ}¢¼ ãñ J” }¢Á¢çHS¢ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï1 à¢ñ¼G¢Ý H¢¶ S¢éS¼è çÎH¢» ²ïã çÚS¢¢H¢ (24 S¢-ÈGUãG¢¼) ¥¢Ð ¥¢ç¶GÚ ¼ÜU Á¢GMÚ ÐÉG HèçÁ¢²ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU Ï¢ï à¢é}¢¢Ú }¢Ý¢ÈGïU¥G ãG¢çS¢H ã¢ï´x¢ï J ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢ à¢ÚèÈGU çÁ¢ËÎ 23 S¢ÈGUãG¢ 122 ÐÚ ÝvGH ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢éH }¢±¢çãÏ¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï çÜU }¢ñ´ Ýï wG±¢Ï¢ }¢ï´ ÚS¢êHéËH¢ã ÜU¢ï Îﶢ, ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ¼é}¢ »ÜU H¢¶ Ï¢‹Î¢ï´ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚ¢ïx¢ï J” }¢ñ´ Ýï ¥GÁ¢üG ÜUè : “²¢ ÚS¢êHËH¢ã ! }¢ñ´ ÜñUS¢ï §S¢ ÜGU¢çÏ¢H ãé±¢ ?” §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “§S¢ çH²ï çÜU ¼é}¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG ÜUÚ §S¢ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ }¢éÛ¢ï ÝÁ¢íG
 2. 2. 2 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ÜUÚ¼ï ã¢ï J” S¢±¢Ï¢ ÝÁ¢íG ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ÐÉG¼ï ±vG¼ S¢±¢Ï¢ ÝÁ¢íG ÜUÚÝï ÜUè çÎH }¢ï´ çÝIJ¼ ÜUÚ Hï ²¢ ÐÉGÝï S¢ï ÜGUÏH ²¢ Ï¢¢’Î Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï |¢è ÜUã Hï çÜU §S¢ ÎéMÎà¢ÚèÈGUÜU¢ S¢±¢Ï¢ Á¢Ý¢Ï¢ï çÚS¢¢H¼ }¢¥¢Ï¢ ÜUè ÝÁ¢íG ÜUÚ¼¢ ãêæ J ÜUã¼ï ãñ´, »ÜU Ï¢¢Îࢢ㠥ÐÝï }¢éS¢¢çãGÏ¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çÜUS¢è Ï¢¢x¢G ÜïU ÜGUÚèÏ¢ S¢ï x¢éÁ¢GÚ Ú㢠‰¢¢ çÜU ©S¢ Ýï Îﶢ Ï¢¢x¢G }¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ S¢æx¢ÚïÁ¢Gï (²¢’Ýè À¢ïÅï À¢ïÅï Ðy‰¢Ú) ÈïU´ÜU Ú㢠ãñ, »ÜU S¢æx¢ÚïÁ¢G¢ ¶GéÎ §S¢ ÜU¢ï |¢è ¥¢ ÜUÚ Hx¢¢ J ©S¢ Ýï ¶Gég¢}¢ ÜU¢ï ΢ñÇG¢²¢ çÜU Á¢¢ ÜUÚ S¢æx¢ÚïÁ¢Gï ÈïU´ÜUÝï ±¢Hï ÜU¢ï ÐÜUÇG ÜUÚ }¢ïÚï ТS¢ ãG¢çÁ¢GÚ ÜUÚ¢ï, Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¶Gég¢}¢ Ýï »ÜU x¢æ±¢Ú ÜU¢ï ãG¢çÁ¢GÚ ÜUÚ çβ¢ J Ï¢¢Îࢢã Ýï ÜU㢠: ²ïã S¢æx¢ÚïÁ¢Gï ¼é}¢ Ýï ÜUã¢æ S¢ï ãG¢çS¢H çÜU²ï ? ©S¢ Ýï ÇÚ¼ï ÇÚ¼ï ÜU㢠: }¢ñ´ ±èÚ¢Ýï }¢ï´ S¢ñÚ ÜUÚ Ú㢠ƒ¢ çÜU }¢ïÚè ÝÁ¢GÚ §Ý wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼ S¢æx¢ÚGïÁ¢G¢ï´ ÐÚ ÐÇGè, }¢ñ´ Ýï §Ý ÜU¢ï Û¢¢ïHè }¢ï´ |¢Ú çH²¢, §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î çÈUÚ¼¢ çÈUÚ¢¼¢ §S¢ Ï¢¢x¢G }¢ï´ ¥¢ çÝÜUH¢ ¥¢ñÚ ÈUH ¼¢ïÇGÝï ÜïU çH²ï ²ïã S¢æx¢ÚïÁ¢Gï §çS¼’}¢¢H ÜUÚ çH²ï J Ï¢¢Îࢢã Ýï ÜU㢠: ¼é}¢ §Ý S¢æx¢ÚïÁ¢G¢ï´ ÜUè ÜGUè}¢¼ Á¢¢Ý¼ï ã¢ï ? ©S¢ Ýï ¥GÁ¢üG ÜUè : Ýãè´ J Ï¢¢Îࢢã Ï¢¢ïH¢ : ²ïã Ðy‰¢Ú ÜïU ÅéÜUÇGï ÎÚ ¥SH ¥Ý}¢¢ïH
 3. 3. 3 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ãèÚï ‰¢ï, çÁ¢‹ãï´ ¼é}¢ ݢ΢Ýè ÜïU S¢Ï¢Ï¢ Á¢G¢»¥G ÜUÚ Ó¢éÜïU J §S¢ ÐÚ ±¢ïã à¢wGS¢ ¥zGS¢¢ïS¢ ÜUÚÝï Hx¢¢ J }¢x¢Ú ¥Ï¢ ©S¢ ÜU¢ ¥zS¢¢ïS¢ ÜUÚÝ¢ Ï¢ïÜU¢Ú ‰¢¢ çÜU ±¢ïã ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ©S¢ ÜïU 㢉¢ S¢ï çÝÜUH Ó¢éÜïU ‰¢ï J çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU H}ãG¢¼ ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ãñ´ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢è ¼GÚãG ã}¢¢Úè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU H}ãG¢¼ |¢è ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ãñ´ ¥x¢Ú §Ý ÜU¢ï ã}¢ Ýï Ï¢ïÜU¢Ú Á¢G¢»¥G ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï ãGS¢Ú¼ ± Ý΢}¢¼ ÜïU çS¢±¢ ÜéUÀ 㢉¢ Ý ¥¢»x¢¢ J çÎÝ |¢Ú ¶ïH¢ï´ }¢ï´ ¶G¢ÜU ©ÇG¢§ü H¢Á¢ ¥¢§ü Ý Á¢GÚ¢ïZ ÜUè ãæS¢è S¢ï ¥ËH¢ã Ýï §‹S¢¢Ý ÜU¢ï »ÜU }¢éÜGUÚüÚ¢ ±vG¼ ÜïU çH²ï ¶G¢S¢ }¢vGS¢Î ÜïU ¼ãGì¼ §S¢ Î鋲¢ }¢ï´ |¢ïÁ¢¢ ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ТÚã 18 S¢ê-Ú¼éH }¢é¥ç}¢ÝêÝ ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 115 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : ¼¢ï v²¢ ²ïã S¢}¢Û¢¼ï ã¢ï çÜU ã}¢ Ýï ¼é}ãï´ Ï¢ïÜU¢Ú Ϣݢ²¢ ¥¢ñÚ ¼é}ãï´ ã}¢¢Úè ¼GÚÈGU çÈUÚÝ¢ Ýãè´ J “¶GÁ¢G¢§ÝéH §GÚÈGU¢Ý” }¢ï´ §S¢ ¥¢²¼ï }¢éÜGUgS¢¢ ÜïU ¼ãGì¼ çH¶¢ ãñ : ¥¢ñÚ (v²¢ ¼é}ãï´) ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ Á¢Á¢G¢ ÜïU çH²ï ©ÆÝ¢ Ýãè´ Ï¢çËÜU ¼é}ãï´ §GÏ¢¢Î¼ ÜïU çH²ï Ðñ΢ çÜU²¢ çÜU ¼é}¢ ÐÚ §GÏ¢¢Î¼ H¢çÁ¢G}¢ ÜUÚï´ ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ ¼é}¢
 4. 4. 4 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ã}¢¢Úè ¼GÚÈGU H¢ñÅ ÜUÚ ¥¢¥¢ï ¼¢ï ¼é}ãï ¼é}ã¢Úï ¥¢’}¢¢H ÜUè Á¢Á¢G¢ Îï´ J }¢¢ñ¼ ± ãG²¢¼ ÜUè Ðñ΢§à¢ ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãé¥ï ТÚã 29 S¢ê-Ú¼éH }¢éËÜU ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 2 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : ±¢ïã çÁ¢S¢ Ýï }¢¢ñ¼ ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è Ðñ΢ ÜUè ÜUï ¼é}ã¢Úè Á¢¢æÓ¢ ã¢ï ¼é}¢ }¢ï´ çÜUS¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ çÁ¢G²¢Î¢ ¥ÓÀ¢ ãñ J çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ±vG¼ ‰¢¢ïÇG¢ ãñ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! }¢ÁGÜêUÚ¢ ΢ï2 ¥¢²¢¼ ÜïU §GH¢±¢ |¢è ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU }¢ï´ Îèx¢Ú }¢ÜGU¢}¢¢¼ ÐÚ ¼wGHèÜGïU §‹S¢¢Ýè ²¢’Ýè §‹S¢¢Ý ÜUè Ðñ΢§à¢ ÜU¢ }¢vGS¢Î Ï¢²¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J §‹S¢¢Ý ÜU¢ï §S¢ Î鋲¢ }¢ïæ Ï¢ãé¼ }¢éwG¼S¢Ú S¢ï ±vG¼ ÜïU çH²ï ÚãÝ¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ±vGÈGïU }¢ï´ §S¢ï ÜGUÏ¢í¢ï ãGàÚ ÜUï ¼G±èH ¼ÚèÝ }¢é¥G¢-}¢H¢¼ ÜïU çH²ï ¼Ä²¢Úè ÜUÚÝè ãñ çHã¢Á¢G¢ §‹S¢¢Ý ÜU¢ ±vG¼ Ï¢ïãGÎ ÜGUè}¢¼è ãñ J ±vG¼ »ÜU ¼ïÁ¢G ÚzG¼¢Ú x¢¢ÇGè ÜUè ¼GÚãG ÈGUÚ¢üÅï |¢Ú¼¢ ãé±¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ Ý Ú¢ïÜïU LÜU¼¢ ãñ Ý ÐÜUÇGÝï S¢ï 㢉¢ ¥¢¼¢ ãñ, Á¢¢ï S¢¢æS¢ »ÜU Ï¢¢Ú Hï çH²¢ ±¢ïã ÐHÅ ÜUÚ Ýãè´ ¥¢¼¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï S¢¢æS¢ ÜUè }¢¢H¢ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ãGS¢Ýï Ï¢S¢Úè ÈUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :
 5. 5. 5 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï Á¢ËÎè ÜUÚ¢ï ! Á¢ËÎè ÜUÚ¢ï ! ¼é}ã¢Úè çÁ¢G‹Îx¢è v²¢ ãñ ? ²ïãè S¢¢æS¢ ¼¢ï ãñæ çÜU ¥x¢Ú LÜU Á¢¢»æ ¼¢ï ¼é}ã¢Úï ©Ý ¥¢’}¢¢H ÜU¢ çS¢çËS¢H¢ |¢è }¢é‹ÜGU¼ï¥G ã¢ï Á¢¢» çÁ¢Ý S¢ï ¼é}¢ ¥ËH¢ã ÜU¢ ÜGéUÏ¢ü ãG¢çS¢H ÜUÚ¼ï ã¢ï J ¥ËH¢ã ©S¢ à¢wGS¢ ÐÚ ÚãGì}¢ ÈGUÚ}¢¢» çÁ¢S¢ Ýï ¥ÐÝ¢ Á¢¢»Á¢G¢ çH²¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÐÚ Ó¢‹Î ¥¢æS¢ê Ϣ㢻 J ²ïã ÜUãÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢Ð Ýï ТÚã 16 S¢êÚ» }¢Ú²}¢ ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 84 ç¼H¢±¼ ÈGUÚ}¢¢§ü : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : ¥¢ñÚ ã}¢ ¼¢ï §Ý ÜUè çx¢Ý¼è ÐêÚè ÜUÚ¼ï ãñ´ J ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ²ã¢æ çx¢Ý¼è S¢ï S¢¢æS¢¢ï´ ÜUè çx¢Ý¼è }¢éڢΠãñ J (»ãG²¢©H ©GHê}¢, çÁ¢. 4, S¢. 205, ΢Úï S¢¢çÎÚ Ï¢ñM¼) ²ïã S¢¢æS¢ ÜUè }¢¢H¢ ¥Ï¢ Ï¢S¢ ÅêÅÝï ±¢Hè ãñ x¢GzGH¼ S¢ï }¢x¢Ú çÎH v²êæ Ï¢ïÎ¢Ú Ýãè´ ã¢ï¼¢ “çÎÝ” ÜU¢ »’H¢Ý ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ Ï¢ñãÜGUè “à¢é-¥GÏ¢éH §ü}¢¢Ý” }¢ï´ ÝvGH ÜUÚ¼ï ãñ´ : ¼¢Á¢Î¢Úï }¢ÎèÝ¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï §GÏ¢í¼ çÝà¢¢Ý ãñ : Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ S¢éÏãG Á¢Ï¢ S¢êÚÁ¢ ¼GéHê¥G ã¢ï¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ “çÎÝ” ²ïã »’H¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ : ¥x¢Ú ¥¢Á¢ ÜU¢ï§ü ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢ ÜUÚÝ¢ ãñ ¼¢ï ÜUÚ H¢ï çÜU
 6. 6. 6 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ¥¢Á¢ ÜïU Ï¢¢’Î }¢ñ´ ÜU|¢è ÐHÅ ÜUÚ Ýãè´ ¥¢ªæx¢¢ J (à¢é-¥GÏ¢éH §ü}¢¢Ý, çÁ¢. 3, S¢. 386, ãGÎèS¢ : 3840, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼) x¢²¢ ±vG¼ çÈUÚ ã¢‰¢ ¥¢¼¢ Ýãè´ Á¢Ý¢Ï¢ ²¢ }¢ãGêü}¢ ! }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ Á¢¢ï çÎÝ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï x¢²¢ ©S¢è ÜU¢ï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢Ý ÜUÚ çÁ¢¼Ý¢ ã¢ï S¢ÜïU ©S¢ }¢ï´ ¥ÓÀï ¥ÓÀï ÜU¢}¢ ÜUÚ çH²ï Á¢¢»æ ¼¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ çÜU “ÜUH” Ý Á¢¢Ýï ã}¢ï´ H¢ïx¢ “Á¢Ý¢Ï¢” ÜUã ÜUÚ ÐéÜU¢Ú¼ï ãñ´ ²¢ “}¢ãGêü}¢” ÜUã ÜUÚ J ã}¢ï´ §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ »ãGS¢¢S¢ ã¢ï ²¢ Ý ã¢ï }¢x¢Ú ²ïã ãGÜGUèÜGU¼ ãñ çÜU ã}¢ ¥ÐÝè }¢¢ñ¼ ÜUè }¢ç‹Á¢GH ÜUè ¼GÚÈGU çÝ㢲¼ ¼ïÁ¢Gè ÜïU S¢¢‰¢ Ú±¢æ α¢æ ãñ´ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ТÚã 30 S¢êÚ» §ç‹à¢ÜGU¢ÜGU ÜUè ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 6 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : »ï ¥¢Î}¢è ! Ï¢ïà¢ÜU ¼éÛ¢ï ¥ÐÝï ÚÏ¢ ( ) ÜUè ¼GÚÈGU Á¢GMÚ Î¢ñÇGÝ¢ ãñ çÈUÚ ©S¢ S¢ï ç}¢HÝ¢ J }¢Ú¼ï Á¢¢¼ï ãñ´ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ ¥¢Î}¢è ¥G¢çÜGUH¢ï Ý¢Î¢Ý ¥¢ç¶GÚ }¢¢ñ¼ ãñ
 7. 7. 7 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ¥Ó¢¢ÝÜU }¢¢ñ¼ ¥¢ Á¢¢¼è ãñ ¥ÐÝï ±vG¼ ÜU¢ï ÈGéUÁG¢êçH²¢¼ }¢ï´ Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ï ! x¢G¢ñÚ ÜUÚ¢ï çÁ¢G‹Îx¢è çÜUS¢ ÜGUÎÚ ¼ïÁ¢G ÚzG¼¢Úè ÜïU S¢¢‰¢ x¢éÁ¢GÚ¼è Á¢¢ Úãè ãñ J Ï¢¢Ú㢠¥¢Ð Ýï Îﶢ ã¢ïx¢¢ çÜU ¥ÓÀ¢ |¢H¢ ÇïHÇ¢ïH ±¢H¢ §‹S¢¢Ý ¥Ó¢¢ÝÜU }¢¢ñ¼ ÜïU Í¢¢Å ©¼Ú Á¢¢¼¢ ãñ, ¥Ï¢ ÜGUÏ¢í }¢ï´ ©S¢ ÐÚ v²¢ Ï¢è¼ Úãè ãñ §S¢ ÜU¢ ¥‹Î¢Á¢G¢ ã}¢ Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï ¥HÏ¢œ¢¢ ¶GéÎ ©S¢ ÐÚ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ãG¢H ¶éH Ó¢éÜU¢ ã¢ïx¢¢ çÜU : çÜU¼Ýè Ï¢ï »’ç¼Ï¢¢Ú ãñ Î鋲¢ }¢¢ñ¼ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢Ú ãñ Î鋲¢ x¢Ó¢ïü Á¢G¢çãÚ }¢ï´ S¢êÚ¼ï x¢éH ãñ ÐÚ ãGÜGUèÜGU¼ }¢ï´ ¶G¢Ú ãñ Î鋲¢ »ï Î鋲¢ ÜïU }¢¢H ÜïU }¢¼±¢H¢ï ! Á¢}»G }¢¢H ãè ÜU¢ï ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ }¢vGS¢Îï ±ãGèÎ S¢}¢Û¢Ýï ±¢H¢ï ! Á¢ËÎè Á¢ËÎè ¥ÐÝè ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ¼Ä²¢Úè ÜUÚ H¢ï J ÜUãè´ »ïS¢¢ Ý ã¢ï çÜU Ú¢¼ |¢Hï Ó¢æx¢ï S¢¢ïÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ S¢éÏãG ¼é}ãï´ ¥æ{ïÚè ÜGUÏ¢í }¢ï´ Ç¢H çβ¢ Á¢¢» J çHËH¢ã ! x¢GzGH¼ ÜUè Ýè´Î S¢ï Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ï Á¢¢¥¢ï ! ¥ËH¢ã ТÚã 17 S¢ê-Ú¼éH ¥ç}Ï¢²¢¥ ÜUè ÐãHè ¥¢²¼ }¢ï´ §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ : ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ çãGS¢¢Ï¢ ÝÁGÎèÜU ¥¢ñÚ ±¢ïã x¢GzGH¼ }¢ï´ }¢éæã ÈñUÚï ãñ´ J
 8. 8. 8 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï »ÜU Û¢¢ñæÜïU }¢ï´ ãñ §{Ú S¢ï ©{Ú Ó¢¢Ú4 çÎÝ ÜUè Ï¢ã¢Ú ãñ Î鋲¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ |¢è ¥zGS¢¢ïS¢ ! }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ã}¢ï´ ¥ÐÝï ±vG¼ ÜUè ÜGUÎí ÐïãÓ¢¢ÝÝè Á¢GMÚè ãñ, ÈGU¢H¼ê ±vG¼ x¢éÁ¢GÚÝ¢ çÜU¼Ýï Ï¢ÇGï ÝévGS¢¢Ý ÜUè Ï¢¢¼ ãñ ±¢ïã §S¢ ãGÎèS¢ï }¢éÏ¢¢ÚÜU S¢ï S¢}¢çÛ¢²ï Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¼¢Á¢Î¢Úï }¢ÎèÝ¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Ï¢¢ ÜGUÚèÝ¢ ãñ : “¥ãHï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ |¢è ¥zGS¢¢ïS¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ çS¢±¢» ©S¢ S¢¢¥G¼ (²¢’Ýè Í¢ÇGè) ÜïU Á¢¢ï (Î鋲¢ }¢ï´) ¥ËH¢ã ÜïU çÁ¢GRU ÜïU çÏ¢x¢GñÚ x¢éÁ¢GÚ x¢§ü J” (¥H }¢¢ï’Á¢}¢éH ÜUÏ¢èÚ, çÁ¢. 20, S¢. 93,94, ãGÎèS¢ : 172, Î¢Ú¢ï »ãG²¢©œ¢éÚ¢çS¢H ¥G-ÚÏ¢è Ï¢ñM¼) ÜGUH}¢ ÜU¢ ÜGU¼G ãG¢çÈGUÁ¢G §ÏÝï ¥GS¢¢çÜUÚ “¼Ï²èÝé ÜUçÁ¢GçÏ¢H }¢ézG¼Úè” }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : (ТæÓ¢±è´ S¢Îè ÜïU }¢à¢ãêÚ Ï¢éÁ¢Géx¢ü) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ S¢Hè}¢ Ú¢Á¢Gè ÜU¢ ÜGUH}¢ Á¢Ï¢ çH¶¼ï çH¶¼ï çÍ¢S¢ Á¢¢¼¢ ¼¢ï ÜGU¼G Hx¢¢¼ï (²¢’Ýè Ý¢ïÜU ¼Ú¢à¢¼ï) ãé» (¥x¢Ó¢ïü ÎèÝè ¼ãGÚèÚ ÜïU çH²ï ²ïã |¢è S¢±¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ }¢x¢Ú »ÜU Ћ‰¢ ΢ï ÜU¢Á¢ ÜïU ç}¢S΢ÜGU) çÁ¢GRéUËH¢ã à¢éM¥G ÜUÚ Îï¼ï ¼¢çÜU ²ïã ±vG¼ çS¢ÈGUü ÜGU¼G Hx¢¢¼ï ãé» ãè S¢ÈGUü Ý ã¢ï !
 9. 9. 9 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÎÚwG¼ Hx¢±¢§²ï ! ±vG¼ ÜUè ¥ãç}}¢Ä²¼ ÜU¢ §S¢ Ï¢¢¼ S¢ï ¥‹Î¢Á¢G¢ Hx¢¢§²ï çÜU ¥x¢Ú ¥¢Ð Ó¢¢ãï´ ¼¢ï §S¢ Î鋲¢ }¢ï´ Úã¼ï ãé» çS¢ÈGUü »ÜU S¢ïÜU‹Ç }¢ï´ Á¢‹Ý¼ ÜïU ¥‹ÎÚ »ÜU ÎÚwG¼ Hx¢±¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÎÚwG¼ Hx¢±¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ |¢è çÝ㢲¼ ãè ¥¢S¢¢Ý ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï “§ÏÝï }¢¢Á¢ã à¢ÚèÈGU” ÜUè »ÜU ãGÎèS¢ï ТÜU ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU §Ý Ó¢¢Ú¢ï´ ÜUçH}¢¢¼ }¢ï´ S¢ï Á¢¢ï |¢è ÜUçH}¢¢ ÜUãï´ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ »ÜU ÎÚwG¼ Hx¢¢ çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J ±¢ïã ÜUçH}¢¢¼ ²ïã ãñ´ : (1) (2) (3) (4) J (S¢é-ÝÝï §ÏÝï }¢¢Á¢ã, çÁ¢. 4, S¢. 252, ãGÎèS¢ : 3807, ΢LH }¢¢’çÚÈGUã Ï¢ñM¼) ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Îﶢ ¥¢Ð Ýï ! Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÎÚwG¼ Hx¢±¢Ý¢ çÜUS¢ ÜGUÎÚ ¥¢S¢¢Ý ãñ ! ¥x¢Ú Ï¢²¢Ý ÜU΢ü Ó¢¢Ú¢ï´ ÜUçH}¢¢¼ }¢ï´ S¢ï »ÜU ÜUçH}¢¢ ÜUãï´ ¼¢ï »ÜU ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ó¢¢Ú¢ï´ ÜUã Hï´x¢ï ¼¢ï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ó¢¢Ú ÎÚwG¼ Hx¢ Á¢¢»æx¢ï J ¥Ï¢ ¥¢Ð ãè x¢G¢ñÚ ÈGUÚ}¢¢§²ï çÜU ±vG¼ çÜU¼Ý¢ ÜGUè}¢¼è ãñ çÜU Á¢GÏ¢¢Ý ÜU¢ï }¢¢’}¢êHè S¢è ãG-Ú-ÜU¼ ÎïÝï S¢ï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÎÚwG¼ Hx¢ Á¢¢¼ï ãñ´ ¼¢ï »ï ÜU¢à¢ ! ÈGU¢H¼ê Ï¢¢¼¢ï´ ÜUè Á¢x¢ã ÜU¢ ç±Îü ÜUÚ ÜïU ã}¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ï¢ï à¢é}¢¢Ú ÎÚwG¼ Hx¢±¢ çH²¢ ÜUÚï´ J ã}¢ Ó¢¢ãï ¶ÇGï ã¢ï´, Ó¢H Úãï ã¢ï´, Ï¢ñÆï ã¢ï´ ²¢ HñÅï ã¢ï´ ²¢
 10. 10. 10 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜU¢Á¢ ÜUÚ Úãï ã¢ï´ ã}¢¢Úè ÜU¢ïçà¢à¢ ²ïãè ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï çÜU ã}¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼ï Úãï´ çÜU §S¢ ÜïU S¢±¢Ï¢ ÜUè ÜU¢ï§ü §ç‹¼ã¢ Ýãè´ S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢10 ÚãG}¢¼ï´ Ý¢çÁ¢GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ, ÎS¢10 x¢éÝ¢ã ç}¢Å¢¼¢ ãñ, ÎS¢10 Î-ÚÁ¢¢¼ Ï¢éH‹Î ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J (S¢é-ÝÝé‹ÝS¢¢§ü, S¢. 222 ãGÎèS¢ : 1294, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼) ²¢Î Úãï ! Á¢Ï¢ |¢è HñÅï HñÅï ÜU¢ï§ü ç±Îü ÜUÚï´ ¼¢ï Т©æ S¢}¢ïÅ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ÜU¢à¢ ! Ï¢¢ïHÝï S¢ï ÐãHï §S¢ ¼GÚãG ¼¢ïHÝï ÜUè ¥G¢Î¼ ÐÇG Á¢¢» çÜU ²ïã Ï¢¢¼ Á¢¢ï }¢ñ´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼¢ ãêæ §S¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÎèÝè ²¢ Î鋲±è ÈGU¢»Î¢ |¢è ãñ ²¢ Ýãè´ ? ¥x¢Ú ²ïã Ï¢¢¼ ÈGéUÁG¢êH }¢ãGS¢êS¢ ã¢ï ¼¢ï Ï¢¢ïHÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» “ÎéMÎ à¢ÚèÈGU” ÐÉGÝ¢ ²¢ “¥ËH¢ã ¥ËH¢ã” ÜUãÝ¢ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢çÜU Éï򢕫 S¢±¢Ï¢ 㢉¢ ¥¢» J ²¢ ²¢ ²¢ ²¢ ÜUã ÜUÚ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÎÚwG¼ Hx¢±¢Ýï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ç}¢H Á¢¢²¢ ÜUÚï J çÁ¢GRU¢ï ÎéMÎ ãÚ Í¢ÇGè ç±Îïü Á¢GÏ¢¢æ Úãï }¢ïÚè ÈGéUÁG¢êH x¢¢ï§ü ÜUè ¥G¢Î¼ çÝÜU¢H ΢ï
 11. 11. 11 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï S¢¢Æ S¢¢H ÜUè §GÏ¢¢Î¼ S¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥x¢Ú ÜéUÀ ÐÉGÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» ¶G¢}¢¢ïࢠÚãÝï ÜU¢ï Á¢è Ó¢¢ãï ¼¢ï §S¢ }¢ï´ |¢è S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢Ýï ÜUè S¢êÚ¼ïæ ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã ²ïã çÜU ©HÅï S¢è{ï ¶G²¢H¢¼ }¢ï´ ÐÇGÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» ¥¢Î}¢è ²¢Îï ¶Gé΢ ±‹Îè ²¢ ²¢Îï }¢ÎèÝ¢ ± ࢢãï }¢ÎèÝ¢ }¢ï´ x¢é}¢ ã¢ï Á¢¢» J ²¢ §GË}¢ï ÎèÝ }¢ïæ x¢G¢ñÚ¢ï ¼ÈGUvÜéUÚ à¢éM¥G ÜUÚ Îï ²¢ }¢¢ñ¼ ÜïU Û¢ÅÜU¢ï´, ÜGUÏ¢í ÜUè ¼‹ã¢§²¢ï´, §S¢ ÜUè ±ãGìࢼ¢ï´ ¥¢ñÚ }¢ãGà¢Ú ÜUè ã¢ïHÝ¢çÜU²¢ï´ ÜUè S¢¢ïÓ¢ }¢ï´ ÇêÏ¢ Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ¼GÚãG |¢è ±vG¼ Á¢G¢»¥G Ýãè´ ã¢ïx¢¢ Ï¢çËÜU »ÜU »ÜU S¢¢æS¢ §GÏ¢¢Î¼ }¢ï´ à¢é}¢¢Ú ã¢ïx¢¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï “Á¢¢}¢ï»G S¢x¢GèÚ” }¢ï´ ãñ : S¢ÚÜU¢Úï }¢ÎèÝ¢, Ú¢ãG¼ï ÜGUËÏ¢¢ï S¢èÝ¢, Ï¢¢§GS¢ï ÝéÁG¢êHï S¢ÜUèÝ¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Ï¢¢ ÜGUÚèÝ¢ ãñ : (©}¢êÚï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU) Í¢ÇGè |¢Ú ÜïU çH²ï x¢G¢ñÚ¢ï çÈGURU ÜUÚÝ¢ 60 S¢¢H ÜUè §GÏ¢¢Î¼ S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J (¥H Á¢¢ç}¢©GSS¢x¢GèÚ çHSS¢é²ê¼Gè, S¢. 365, ãGÎèS¢ : 5897, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼) ©Ý ÜUè ²¢Î¢ï´ }¢ï´ ¶¢ï Á¢¢§²ï }¢éS¼GÈGU¢ }¢éS¼GÈGU¢ ÜUèçÁ¢²ï ТæÓ¢5 ÜU¢ï ТæÓ¢5 S¢ï ÐãHï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ²ÜGUèÝÝ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢ïãGÎ }¢éwG¼S¢Ú ãñ, Á¢¢ï ±vG¼ ç}¢H x¢²¢ S¢¢ï ç}¢H x¢²¢, ¥¢§‹Î¢ ±vG¼ ç}¢HÝï ÜUè ©}}¢èÎ {¢ïÜU¢ ãñ J v²¢ }¢¢’Hê}¢ ¥¢§‹Î¢ H}ãGï ã}¢ }¢¢ñ¼ S¢ï ã}¢ ¥¢x¢G¢ïࢠã¢ï Ó¢éÜïU ã¢ï´ J ÚãG}¢¼ï
 12. 12. 12 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ¥G¢H}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢, ࢢãï Ï¢Ýè ¥¢Î}¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ¼ÚÁ¢}¢¢ : ТæÓ¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ТæÓ¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ S¢ï ÐãHï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢Ý¢ï (1) Á¢±¢Ýè ÜU¢ï Ï¢éÉG¢Ðï S¢ï ÐãHï (2) çS¢¤GãG¼ ÜU¢ï Ï¢è}¢¢Úè S¢ï ÐãHï (3) }¢¢H΢Úè ÜU¢ï ¼æx¢ÎS¼è S¢ï ÐãHï (4) ÈGéUÚS¢¼ ÜU¢ï }¢àxG¢êçHIJ¼ S¢ï ÐãHï ¥¢ñÚ (5) çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï }¢¢ñ¼ S¢ï ÐãHï J (¥H }¢éS¼ÎÚÜU, çÁ¢. 5, S¢. 435, ãGÎèS¢ : 7916, ΢LH }¢¢’çÚÈGUã Ï¢ñM¼) x¢G¢çÈGUH ¼éÛ¢ï Í¢çÇG²¢H ²ïã Îï¼¢ ãñ }¢éÝ¢Îè ÜGéUÎÚ¼ Ýï Í¢ÇGè ©G}¢í ÜUè §ÜU ¥¢ñÚ Í¢Å¢ Îè ΢ï Ýï’}¢¼ï´ S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú, }¢ÎèÝï ÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú ÜU¢ §à¢¢üÎï ÈGñUÁ¢G Ϣ鋲¢Î ãñ : ΢ï2 Ýï’}¢¼ï´ »ïS¢è ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ Ï¢ãé¼ S¢ï H¢ïx¢ {¢ïÜïU }¢ï´ ãñ´, »ÜU çS¢¤GãG¼ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ÈGUÚ¢x¢G¼ J (S¢ãGèãGéH Ï¢é¶G¢Úè, çÁ¢. 4, S¢. 222, ãGÎèS¢ : 6412, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼) }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ±¢ÜGïU§üG çS¢¤GãG¼ ÜUè ÜGUÎÚ Ï¢è}¢¢Ú
 13. 13. 13 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ãè ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±vG¼ ÜUè ÜGUÎÚ ±¢ïã H¢ïx¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ´ Á¢¢ï Ï¢ïãGÎ }¢SMÈGU ã¢ï¼ï ãñ´ ±ÚÝ¢ Á¢¢ï H¢ïx¢ “ÈGéUÚS¢¼è” ã¢ï¼ï ãñ´ ©Ý ÜU¢ï v²¢ }¢¢’Hê}¢ çÜU ±vG¼ ÜUè v²¢ ¥ãç}}¢Ä²¼ ãñ ! ±vG¼ ÜUè ÜGUÎÚ Ðñ΢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÈGéUÁG¢êH Ï¢¢¼¢ï´, ÈGéUÁG¢êH ÜU¢}¢¢ï´, ÈGéUÁG¢êH ΢ïçS¼²¢ï´ S¢ï x¢éÚïÁ¢G ÜUÚÝï ÜU¢ Á¢GïãìÝ Ï¢Ý¢§²ï J ãGéSÝï §SH¢}¢ ç¼Úç}¢Á¢Gè à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ : S¢ÚÜU¢Úï ΢ï2 ¥G¢H}¢, ÝêÚï }¢éÁ¢SS¢}¢, ࢢãï Ï¢Ýè ¥¢Î}¢, ÚS¢êHï }¢¢ïãGì¼à¢}¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢é¥GÁGÁ¢G}¢ ãñ : §‹S¢¢Ý ÜïU §SH¢}¢ ÜUè wG¢êçÏ¢²¢ï´ }¢ï´ S¢ï »ÜU (wG¢êÏ¢è) À¢ïÇG ÎïÝ¢ ãñ ©S¢ (¥}¢í) ÜU¢ Á¢¢ï §S¢ï ÝzG¥G Ý Îï J (S¢é-ÝÝé眢Úç}¢Á¢Gè, çÁ¢. 4, S¢. 142, ãGÎèS¢ : 2344, ΢LH çÈGURU Ï¢ñM¼) ¥Ý}¢¢ïH H}ãG¢¼ ÜUè ÜGUÎí }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU ¥Ä²¢}¢ Ó¢‹Î Í¢‹Å¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ Í¢‹Åï H}ãG¢ï´ S¢ï §GÏ¢¢Ú¼ ãñ´, çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ãÚ S¢¢æS¢ ¥Ý}¢¢ïH ãèÚ¢ ãñ, ÜU¢à¢ ! »ÜU »ÜU S¢¢æS¢ ÜUè ÜGUÎÚ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï Á¢¢» çÜU ÜUãè´ ÜU¢ï§ü S¢¢æS¢ Ï¢ï ÈGU¢»Î¢ Ý x¢éÁ¢GÚ Á¢¢» ¥¢ñÚ ÜUH Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢ ÝïçÜU²¢ï´ S¢ï ¶G¢Hè Т ÜUÚ ¥àÜïU Ý΢}¢¼ Ý Ï¢ã¢Ýï ÐÇG Á¢¢»æ ! S¢Î ÜUÚ¢ïÇG ÜU¢à¢ ! »ÜU »ÜU H}ãGï ÜU¢ çãGS¢¢Ï¢ ÜUÚÝï ÜUè ¥G¢Î¼ ÐÇG Á¢¢» çÜU ÜUã¢æ Ï¢S¢Ú ã¢ï Ú㢠ãñ, Á¢Gãï }¢éÜGUgÚ !
 14. 14. 14 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè ãÚ ãÚ S¢¢¥G¼ }¢éÈGUèÎ ÜU¢}¢¢ï´ ãè }¢ï´ S¢ÈGUü ã¢ï J Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ ¥±ÜGU¢¼ ÜU¢ï ÈGéUÁG¢êH Ï¢¢¼¢ï´, ¶Géࢠx¢çŒÐ²¢ï´ }¢ï´ x¢éÁ¢GÚ¢ ãé±¢ Т ÜUÚ ÜUãè´ ÜUÈGïU ¥zGS¢¢ïS¢ }¢H¼ï Ý Úã Á¢¢»æ J ±vG¼ ÜïU ÜGUÎíÎ¢Ý¢ï´ ÜïU §à¢¢ü΢¼ ± }¢‹ÜGêUH¢¼ (1) ¥}¢èLH }¢é¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢» ÜU¢»Ý¢¼, ¥GçHIJéH }¢é¼üÁ¢G¢ à¢ïÚï ¶Gé΢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “²ï㠥IJ¢}¢ ¼é}ã¢Úè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU S¢-ÈGUãG¢¼ ãñ´ §Ý ÜU¢ï ¥ÓÀï ¥¢’}¢¢H S¢ï Á¢Gèݼ Ï¢wGࢢï J” (2) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥GÏÎéËH¢ã §ÏÝï }¢SªGÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “}¢ñ´ ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU x¢éÁ¢GÚï ãé» ©S¢ çÎÝ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÐÚ Ý¢çÎ}¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ Á¢¢ï çÎÝ }¢ïÚ¢ ÝïÜU ¥¢’}¢¢H }¢ï´ §Á¢G¢ÈGïU S¢ï ¶G¢Hè ã¢ï J” (3) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ©G}¢Ú çÏ¢Ý ¥GÏÎéH ¥GÁ¢GèÁ¢G ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ¼é}ã¢Úè ©G}¢í }¢éS¢ËS¢H ÜU}¢ ã¢ï¼è Á¢¢ Úãè ãñ ¼¢ï çÈUÚ ÝïçÜU²¢ï´ }¢ï´ v²êæ S¢éS¼è ÜUÚ¼ï ã¢ï ? »ÜU }¢¼üÏ¢¢ çÜUS¢è Ýï ¥GÁ¢üG ÜUè : ²¢ ¥}¢èÚH }¢é¥ç}¢ÝèÝ “²ïã ÜU¢}¢ ¥¢Ð ÜUH ÐÚ }¢é¥wG¶GÚ ÜUÚ ÎèçÁ¢²ï J” §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “}¢ñ´ Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ »ÜU çÎÝ }¢ï´ Ï¢ }¢éçàÜUH }¢éÜU}}¢H ÜUÚ Ð¢¼¢ ãêæ ¥x¢Ú ¥¢Á¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ |¢è ÜUH ÐÚ À¢ïÇG
 15. 15. 15 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï Îêæx¢¢ ¼¢ï çÈUÚ Î¢ï çÎÝ ÜU¢ ÜU¢}¢ »ÜU çÎÝ }¢ï´ v²êæÜUÚ ÜUÚ S¢ÜêæUx¢¢ ?” ¥¢Á¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ÜUH ÐÚ }¢¼ Ç¢H¢ï ÜUH ÎêS¢Ú¢ ÜU¢}¢ ã¢ïx¢¢ (4) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ãGS¢Ýï Ï¢S¢Úè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ J »ï ¥¢Î}¢è ! ¼ê ¥Ä²¢}¢ ãè ÜU¢ }¢Á}¢ê¥G¢ ãñ, Á¢Ï¢ »ÜU Ú¢ïÁ¢G x¢éÁ¢GÚ Á¢¢» ¼¢ï ²êæ S¢}¢Û¢ çÜU ¼ïÚè çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ »ÜU çãGSS¢¢ |¢è x¢éÁ¢GÚ x¢²¢ J (¥œ¢GÏÜGU¢¼éH ÜéUÏ¢í¢ çHH }¢Ý¢±è, çÁ¢. 6, S¢. 259, ΢Úï S¢¢çÎÚ Ï¢ñM¼) (5) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ ࢢÈGïU§üG ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : }¢ñ´ »ÜU }¢ég¼ ¼ÜU ¥ãHéËH¢ã ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ S¢ï ÈGñUÁ¢G²¢Ï¢ Ú㢠©Ý ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ S¢ï }¢éÛ¢ï Î¢ï ¥ã}}¢ Ï¢¢¼ï´ S¢è¶Ýï ÜU¢ï ç}¢Hè´ J (1) ±vG¼ ¼H±¢Ú ÜUè ¼GÚãG ãñ ¼é}¢ §S¢ ÜU¢ï (ÝïÜU ¥¢’}¢¢H ÜïU Á¢GÚè»G) ÜU¢Å¢ï ±ÚÝ¢ (ÈGéUÁG¢êçH²¢¼ }¢ï´ }¢àxG¢êH ÜUÚ ÜïU) ²ïã ¼é}¢ ÜU¢ï ÜU¢Å Îïx¢¢ (2) ¥ÐÝï ÝzGS¢ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚ¢ï ¥x¢Ú ¼é}¢ Ýï §S¢ ÜU¢ï ¥ÓÀï ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢àxG¢êH Ý Ú¶¢ ¼¢ï ²ïã ¼é}¢ ÜU¢ï çÜUS¢è Ï¢éÚï ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢àxG¢êH ÜUÚ Îïx¢¢ J (6) §}¢¢}¢ Ú¢Á¢Gè ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “¶Gé΢ ÜUè ÜGUS¢}¢ ! ¶¢Ý¢ ¶¢¼ï ±vG¼ §GË}¢è }¢àx¢GH¢ (¼ãGÚèÚè ²¢ }¢é¼G¢-H¥G¢) ¼ÜüU ã¢ï Á¢¢Ýï ÜU¢ }¢éÛ¢ï Ï¢ãé¼ ¥zGS¢¢ïS¢ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ±vG¼ çÝ㢲¼ ãè ÜGUè}¢¼è ΢ñH¼ ãñ J” ¥GÁ¢Ï¢ Ó¢èÁ¢G »ãGS¢¢S¢ ãñ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢
 16. 16. 16 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï (7) ¥¢Æ±è´ S¢Îè ÜïU }¢à¢ãêÚ à¢¢ÈGïU§üG ¥G¢çH}¢ S¢çIJÎéÝ¢ à¢}S¢égèÝ ¥SÏ¢ã¢Ýè ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ãG¢çÈGUÁ¢G §ÏÝï ãGÁ¢Ú ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ¥¢Ð §S¢ ¶G¢ñÈGU S¢ï ¶¢Ý¢ ÜU}¢ ¼Ý¢±éH ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï çÜU çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢Ýï S¢ï Ï¢¢ñH ± Ï¢Ú¢Á¢G ÜUè Á¢GMÚ¼ Ï¢ÉGïx¢è ¥¢ñÚ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Ï¢ñ¼éH ¶GH¢ Á¢¢ ÜUÚ ±vG¼ S¢ÈGUü ã¢ïx¢¢ ! (¥gé-ÚLH ÜU¢ç}¢Ýã çHH ¥GSÜGUH¢Ýè, çÁ¢. 4, S¢. 328, Î¢Ú¢ï »ãG²¢©œ¢éÚ¢çS¢H ¥G-ÚÏ¢è Ï¢ñM¼) (8) ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ Á¢GãÏ¢è “¼çÁGÜUÚ¼éH ãGézGÈGU¢Á¢G” }¢ï´ ¶G¼GèÏ¢ï Ï¢x¢G΢Îè ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “¥¢Ð Ú¢ã Ó¢H¼ï |¢è }¢é¼G¢-H¥G¢ Á¢¢Úè Ú¶¼ï J” (¼¢çÜU ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜU¢ ±vG¼ Ï¢ïÜU¢Ú Ý x¢éÁ¢GÚï) (¼çÁGÜUÚ¼éH ãGézGÈGU¢Á¢G, çÁ¢. 3, S¢. 224, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼) (9) ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢éÝñΠϢx¢G΢Îè ±vG¼ï ÝÁG¥G ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÐÉG Úãï ‰¢ï, ©Ý S¢ï §çS¼zGS¢¢Ú çÜU²¢ x¢²¢ : §S¢ ±vG¼ }¢ï |¢è ç¼H¢±¼ ? §à¢¢üÎ ÈUÚ}¢¢²¢ : }¢ïÚ¢ Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H HÐïÅ¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ ¼¢ï Á¢ËÎè Á¢ËÎè §S¢ }¢ï´ §Á¢G¢ÈGU¢ ÜUÚ Ú㢠ãêæ J (S¢èÎéH ¶G¢ç¼GÚ çH §ÏÝéH Á¢êÁ¢Gè, S¢. 227, }¢ÜU-¼-Ï¢» ÝÁGÁ¢G¢Ú }¢éS¼GÈGU¢ ¥H Ï¢¢Á¢G)
 17. 17. 17 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï çÝÁ¢G¢}¢éH ¥±ÜGU¢¼ ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ Ϣݢ HèçÁ¢²ï }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ¥ÐÝ¢ ²¢ñç}¢²¢ çÝÁ¢G¢}¢éH ¥±ÜGU¢¼ ¼Ú¼èÏ¢ Îï HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥Ã±HÝ §Gࢢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÐÉG ÜUÚ ãœ¢H §}ÜU¢Ý ΢ï Í¢‹Åï ÜïU ¥‹ÎÚ ¥‹ÎÚ S¢¢ï Á¢¢§²ï J Ú¢¼ ÜU¢ï ÈGéUÁG¢êH Ó¢¢ñТH Hx¢¢Ý¢, ã¢ïÅH¢ï´ ÜUè Ú¢ñÝÜGU Ï¢ÉG¢Ý¢ ¥¢ñÚ Î¢ïS¼¢ï´ ÜUè }¢Á¢çHS¢¢ï´ }¢ï´ ±vG¼ x¢æ±¢Ý¢ (Á¢Ï¢ çÜU ÜU¢ï§ü ÎèÝè }¢çSHãG¼ Ý ã¢ï) Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ÝévGS¢¢Ý ãñ J ¼zGS¢èÚï MãGéH Ï¢²¢Ý çÁ¢ËÎ 4 S¢ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú 166 ÐÚ ãñ : “ÜGU¢ñ}¢ï Hê¼G ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢ï´ }¢ï´ S¢ï ²ïã |¢è ‰¢¢ çÜU ±¢ïã Ó¢¢ñÚ¢ã¢ï´ ÐÚ Ï¢ñÆ ÜUÚ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Æn¢ }¢S¶GÚè ÜUÚ¼ï ‰¢ï J” Œ²¢Úï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¶G¢ñÈGïU ¶Gé΢ ±‹Îè S¢ï HÚÁ¢G ©çƲï ! ΢ïS¼ Ï¢ Á¢G¢çãÚ ÜñUS¢ï ãè ÝïÜU S¢êÚ¼ ã¢ï´ §Ý ÜUè çÎH ¥¢Á¢G¢Ú ¥¢ñÚ ¶Gé΢» x¢GzGÈGU¢Ú S¢ï x¢G¢çÈGUH ÜUÚ ÎïÝï ±¢Hè }¢ãGçÈGUH¢ï´ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ HèçÁ¢²ï J Ú¢¼ ÜU¢ï ÎèÝè }¢à¢¢çx¢GH S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ï ÜUÚ Á¢ËÎ S¢¢ï Á¢¢§²ï çÜU Ú¢¼ ÜU¢ ¥¢Ú¢}¢ çÎÝ ÜïU ¥¢Ú¢}¢ ÜïU }¢éÜGU¢Ï¢Hï }¢ï´ çÁ¢G²¢Î¢ çS¢¤GãG¼ Ï¢wGࢠãñ ¥¢ñÚ »GïÝ çÈGU¼GÚ¼ ÜU¢ ¼ÜGU¢Á¢G¢ |¢è J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ТÚã 20 S¢ê-Ú¼éH ÜGUS¢S¢ ¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 73 }¢ï´ §à¢¢üÎ ã¢ï¼¢ ãñ :
 18. 18. 18 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï ¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹Á¢GéH §ü}¢¢Ý : ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï ¥ÐÝè }¢ïãìÚ (ÚãG}¢¼) S¢ï ¼é}ã¢Úï çH²ï Ú¢¼ ¥¢ñÚ çÎÝ Ï¢Ý¢» çÜU Ú¢¼ }¢ï´ ¥¢Ú¢}¢ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ çÎÝ }¢ï´ ©S¢ ÜU¢ ÈGUÁGH ÉêæÇ¢ï (²¢’Ýè ÜUSÏ¢ï }¢¥G¢à¢ ÜUÚ¢ï) ¥¢ñÚ §S¢ çH²ï çÜU ¼é}¢ ãGÜGU }¢¢Ý¢ï J }¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ÝêLH §GÚÈGU¢Ý“ S¢ÈGUãG¢ 629 ÐÚ §S¢ ÜïU ¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : §S¢ S¢ï }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU ÜU}¢¢§ü ÜïU çH²ï çÎÝ ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ÜïU çH²ï Ú¢¼ }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚÝè Ï¢ïã¼Ú ãñ J Ú¢¼ ÜU¢ï çÏ¢H¢ ±Á¢ã Ý Á¢¢x¢ï, çÎÝ }¢ï´ Ï¢ïÜU¢Ú Ý Úãï ¥x¢Ú }¢¢’ÁG¢êÚè (}¢Á¢Ï¢êÚè) ÜUè ±Á¢ã S¢ï çÎÝ }¢ï´ S¢¢ï» ¥¢ñÚ Ú¢¼ ÜU¢ï ÜU}¢¢» ¼¢ï ãGÚÁ¢ Ýãè´ Á¢ñS¢ï Ú¢¼ ÜUè Ý¢ïÜUçÚ²¢ï´ ±¢Hï }¢éH¢çÁ¢G}¢ ±x¢GñÚ¢ J S¢éÏãG ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ çÝÁ¢G¢}¢éH ¥±ÜGU¢¼ }¢é-¼¥GÄ²Ý ÜUÚ¼ï ãé» ÜU¢}¢ ÜUè Ý¢ñ§GIJ¼ ¥¢ñÚ ÜñUçÈGUIJ¼ ÜU¢ï Ðïà¢ï ÝÁ¢GÚ Ú¶Ý¢ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ ãñ J }¢-S¢HÝ Á¢¢ï §SH¢}¢è |¢¢§ü Ú¢¼ ÜU¢ï Á¢ËÎè S¢¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ S¢éÏãG ÜïU ±vG¼ ±¢ïã ¼Ú¢ï ¼¢Á¢G¢ ã¢ï¼ï ãñ´ J çHã¢Á¢G¢ §GË}¢è }¢à¢¢çx¢GH ÜïU çH²ï S¢éÏãG ÜU¢ ±vG¼ Ï¢ãé¼ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ ãñ J
 19. 19. 19 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú ÜUè ²ïã Îé¥G¢ “ç¼Úç}¢Á¢Gè” Ýï ÝvGH ÜUè ãñ : “»ï ¥ËH¢ã ! }¢ïÚè ©}}¢¼ ÜïU çH²ï S¢éÏãG ÜïU ¥±ÜGU¢¼ }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢ J” (ç¼Úç}¢Á¢Gè, çÁ¢. 3, S¢. 6, ãGÎèS¢ : 1216) Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï }¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢zG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý §S¢ ãGÎèS¢ï ТÜU ÜïU ¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ²¢’Ýè (²¢ ¥ËH¢ã !) }¢ïÚè ©}}¢¼ ÜïU ¼}¢¢}¢ ©Ý ÎèÝè ± Î鋲¢±è ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ Îï Á¢¢ï ±¢ïã S¢éÏãG S¢±ïÚï çÜU²¢ ÜUÚï´ J Á¢ñS¢ï S¢ÈGUÚ, ¼GHÏ¢ï §GË}¢, ç¼Á¢¢Ú¼ ±x¢GñÚ¢ J (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 5, S¢. 491) ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUèçÁ¢²ï çÜU S¢éÏãG ©ÆÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢ï Hï ÜUÚ Ú¢¼ S¢¢ïÝï ¼ÜU S¢¢Úï ÜU¢}¢¢ï´ ÜïU ¥±ÜGU¢¼ }¢éÜGUÚüÚ ã¢ï´ }¢-S¢HÝ §¼Ýï Ï¢Á¢ï ¼ãÁÁ¢éÎ, §GË}¢è }¢à¢¢çx¢GH, }¢çSÁ¢Î }¢ï´ ¼vÏ¢èÚï ªH¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢ Á¢}¢¢¥G¼ Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í (§S¢è ¼GÚãG Îèx¢Ú Ý}¢¢Á¢Gï´ |¢è) §àÚ¢ÜGU, Ó¢¢à¼, ݢ༢, ÜUSÏ¢ï }¢¥G¢à¢, ΢ï ÐãÚ ÜU¢ ¶¢Ý¢, Í¢ÚïHê }¢é¥G¢-}¢H¢¼, ࢢ}¢ ÜïU }¢à¢¢çx¢GH, ¥ÓÀè S¢¢ïãGÏ¢¼, (¥x¢Ú ²ïã }¢é²SS¢Ú Ý ã¢ï ¼¢ï ¼‹ã¢§ü Ï¢ ÎÚÁ¢ã¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ), §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ S¢ï ÎèÝè Á¢GMçÚ²¢¼ ÜïU ¼ãGì¼ }¢éH¢ÜGU¢¼, ±x¢GñÚ¢ ÜïU ¥±ÜGU¢¼ }¢é-¼¥GÄ²Ý ÜUÚ çH²ï Á¢¢»æ, Á¢¢ï §S¢ ÜïU ¥G¢Îè Ýãè´ ãñ´ ©Ý ÜïU
 20. 20. 20 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï çH²ï ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ à¢éM¥G }¢ï´ ÜéUÀ Îéà±¢Úè Ðïࢠ¥¢» J çÈUÚ Á¢Ï¢ ¥G¢Î¼ ÐÇG Á¢¢»x¢è ¼¢ï §S¢ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ï´ |¢è ¶GéÎ ãè Á¢G¢çãÚ ã¢ï Á¢¢»æx¢è J çÎH Hãì± }¢ï´ ¶¢ïÝ¢ ¼éÛ¢ï à¢Ï¢ S¢éÏãG ¼ÜU S¢¢ïÝ¢ ¼éÛ¢ï à¢}¢ïü ÝÏ¢è ¶G¢ñÈGïU ¶Gé΢ ²ïã |¢è Ýãè´ ±¢ïã |¢è Ýãè´ çÚÁGÜGïU wG¢é΢ ¶¢²¢ çÜU²¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ãGÜGU Å¢H¢ çÜU²¢ à¢éRïU ÜUÚ}¢ ¼ÚS¢ï Á¢Á¢G¢ ²ïã |¢è Ýãè´ ±¢ïã |¢è Ýãè´ (ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢) }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU¢ï §çwG¼¼¢}¢ ÜUè ¼GÚÈGU H¢¼ï ãé» S¢é‹Ý¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ Ó¢‹Î S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼¢ ãêæ J ¼¢Á¢Î¢Úï çÚS¢¢H¼, à¢ã‹à¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, }¢éS¼GÈGU¢ Á¢¢Ýï ÚãG}¢¼, à¢}»G Ï¢ÁG}¢ï çã΢²¼, Ý¢ñࢻ Ï¢ÁG}¢ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Á¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : çÁ¢S¢ Ýï }¢ïÚè S¢é‹Ý¼ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ }¢ïÚï S¢¢‰¢ ã¢ïx¢¢ J (ç}¢àÜU¢¼éH }¢S¢¢Ï¢èãG, çÁ¢. 1, S¢. 55, ãGÎèS¢ : 175, ΢LH ÜéU¼éÏ¢éH §GçË}¢Ä²¢ Ï¢ñM¼)
 21. 21. 21 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï S¢é‹Ý¼ï´ ¥G¢}¢ ÜUÚï´ ÎèÝ ÜU¢ ã}¢ ÜU¢}¢ ÜUÚï´ ÝïÜU ã¢ï Á¢¢»æ }¢éS¢Ë}¢¢Ý }¢ÎèÝï ±¢Hï “ÜU¢à¢ ! Á¢‹Ý¼éH Ï¢ÜGUè¥G ç}¢Hï” ÜïU ЋÎÚã ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï S¢¢ïÝï, Á¢¢x¢Ýï ÜïU 15 }¢-ÎÝè ÈêUH (1) S¢¢ïÝï S¢ï ÐãHï çÏ¢S¼Ú ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼GÚãG Û¢¢ÇG HèçÁ¢²ï ¼¢çÜU ÜU¢ï§ü }¢êÁ¢Gè ÜUèÇG¢ ±x¢GñÚ¢ ã¢ï ¼¢ï çÝÜUH Á¢¢» (2) S¢¢ïÝï S¢ï ÐãHï ²ïã Îé¥G¢ ÐÉG HèçÁ¢²ï : ¼ÚÁ¢}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! }¢ñ´ ¼ïÚï Ý¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ ãè }¢Ú¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ Á¢è¼¢ ãêæ (²¢’Ýè S¢¢ï¼¢ ¥¢ñÚ Á¢¢x¢¼¢ ãêæ) (Ï¢é¶G¢Úè, çÁ¢. 4, S¢. 196, ãGÎèS¢ : 6325) (3) ¥GSÚ ÜïU Ï¢¢’Î Ý S¢¢ï»´ ¥GvGH Á¢G¢§H ã¢ïÝï ÜU¢ ¶G¢ñÈGU ãñ J ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : “Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥GSÚ ÜïU Ï¢¢’Î S¢¢ï» ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ¥GvGH Á¢¢¼è Úãï ¼¢ï ±¢ïã ¥ÐÝï ãè ÜU¢ï }¢H¢}¢¼ ÜUÚï J” (}¢éSÝÎ¢ï ¥Ï¢è ²¢’H¢, ãGÎèS¢ : 4897, çÁ¢. 4, S¢. 278) (4) ΢ï ÐãÚ ÜU¢ï ÜGñUHêH¢ (²¢’Ýè ÜéUÀ ÎïÚ HñÅÝ¢) }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J) (¥G¢H}¢x¢èÚè, çÁ¢. 5, S¢. 376) S¢ÎLàà¢Úè¥G¢, Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGU¢ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : x¢G¢çHÏ¢Ý ²ïã ©Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï ã¢ïx¢¢ Á¢¢ï à¢Ï¢ Ï¢ï΢Úè ÜUÚ¼ï ãñ´, Ú¢¼ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢Gï´ ÐÉG¼ï çÁ¢RïU
 22. 22. 22 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï §H¢ãè ÜUÚ¼ï ãñ´ ²¢ ÜéU¼éÏ¢ Ï¢èÝè ²¢ }¢é¼G¢-H»G }¢ï´ }¢àxG¢êH Úã¼ï ãñ´ çÜU à¢Ï¢ Ï¢ï΢Úè }¢ï´ Á¢¢ï ƒÜU¢Ý ãé§ü ÜGñUHêH¢ S¢ï ÎzG¥G ã¢ï Á¢¢»x¢è J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGSS¢¢ : 16, S¢. 79, }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢) (5) çÎÝ ÜïU §çϼ΢§ü çãGSS¢ï }¢ï´ S¢¢ïÝ¢ ²¢ }¢çxGÚÏ¢ ± §Gࢢ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý }¢ï´ S¢¢ïÝ¢ }¢vMã ãñ J (¥G¢H}¢x¢èÚè, çÁ¢. 5, S¢. 376) (6) S¢¢ïÝï }¢ï´ }¢éS¼ãGÏ¢ ²ïã ãñ çÜU Ï¢¢ ¼Gã¢Ú¼ S¢¢ï» ¥¢ñÚ (7) ÜéUÀ ÎïÚ S¢è{è ÜUڱŠÐÚ S¢è{ï 㢉¢ ÜU¢ï LwGS¢¢Ú (²¢’Ýè x¢¢H) ÜïU ÝèÓ¢ï Ú¶ ÜUÚ çÜGUÏH¢ M S¢¢ï» çÈUÚ §S¢ ÜïU Ï¢¢’ΠϢ¢§æü ÜUڱŠÐÚ (»ïÁ¢GÝ) (8) S¢¢ï¼ï ±vG¼ ÜGUÏ¢í }¢ï´ S¢¢ïÝï ÜU¢ï ²¢Î ÜUÚï çÜU ±ã¢æ ¼‹ã¢ S¢¢ïÝ¢ ã¢ïx¢¢ çS¢±¢ ¥ÐÝï ¥¢’}¢¢H ÜïU ÜU¢ï§ü S¢¢‰¢ Ý ã¢ïx¢¢ (9) S¢¢ï¼ï ±vG¼ ²¢Îï ¶Gé΢ }¢ï´ }¢àxG¢êH ã¢ï ¼ãHèH ± ¼SÏ¢èãG ± ¼ãG}¢èÎ ÐÉGï (²¢’Ýè ¥¢ñÚ ÜU¢ ç±Îü ÜUÚ¼¢ Úãï) ²ã¢æ ¼ÜU çÜU S¢¢ï Á¢¢», çÜU çÁ¢S¢ ãG¢H¼ ÐÚ S¢¢ï¼¢ ãñ ©S¢è ÐÚ ©Æ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ãG¢H¼ ÐÚ }¢Ú¼¢ ãñ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ©S¢è ÐÚ ©Æïx¢¢ (»ïÁ¢GÝ) (10) Á¢¢x¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ²ïã Îé¥G¢ ÐçÉG²ï : (Ï¢é¶G¢Úè, çÁ¢. 4, S¢. 196, ãGÎèS¢ : 6325) ¼ÚÁ¢}¢¢ : ¼}¢¢}¢ ¼¢’ÚèÈGïU´ ¥ËH¢ã ÜïU çH²ï ãñ´ çÁ¢S¢ Ýï ã}¢ï´ }¢¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î çÁ¢G‹Î¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ©S¢è ÜUè ¼GÚÈGU H¢ñÅ ÜUÚ Á¢¢Ý¢ ãñ (11) ©S¢è ±vG¼ §S¢ ÜU¢ ÐvÜU¢ §Ú¢Î¢ ÜUÚï çÜU ÐÚãïÁ¢G x¢¢Úè ± ¼vG±¢ ÜUÚïx¢¢
 23. 23. 23 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï çÜUS¢è ÜU¢ï S¢¼¢»x¢¢ Ýãè´ J (ÈGU¼¢±¢ ¥G¢H}¢x¢èÚè, çÁ¢. 5, S¢. 376) (12) Á¢Ï¢ HÇGÜïU ¥¢ñÚ HÇGÜUè ÜUè ©G}¢í ÎS¢10 S¢¢H ÜUè ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©Ý ÜU¢ï ¥Hx¢ ¥Hx¢ S¢éH¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï Ï¢çËÜU §S¢ ©G}¢í ÜU¢ HÇGÜU¢ §¼Ýï Ï¢ÇGï (²¢’Ýè ¥ÐÝè ©G}¢í ÜïU) HÇGÜU¢ï´ ²¢ (¥ÐÝï S¢ï Ï¢ÇGï) }¢Î¢ïZ ÜïU S¢¢‰¢ |¢è Ý S¢¢ï» (ÎéÚïü }¢éwG¼¢Ú, ÚgéH }¢éãG¼¢Ú, çÁ¢. 9, S¢. 629) (13) ç}¢²¢æ Ï¢è±è Á¢Ï¢ »ÜU Ó¢¢ÚТ§ü ÐÚ S¢¢ï»´ ¼¢ï ÎS¢ Ï¢ÚS¢ ÜïU Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢¢‰¢ Ý S¢éH¢»æ, HÇGÜU¢ Á¢Ï¢ ãGgï à¢ã±¼ ÜU¢ï ÐãéæÓ¢ Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã }¢Îü ÜïU ãGév}¢ }¢ï´ ãñ (ÎéÚïü }¢éwG¼¢Ú, çÁ¢. 9, S¢. 630) (14) Ýè´Î S¢ï Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ï ÜUÚ ç}¢S±¢ÜU ÜUèçÁ¢²ï (15) Ú¢¼ }¢ï´ Ýè´Î S¢ï Ï¢ïÎ¢Ú ã¢ï ÜUÚ ¼ãÁÁ¢éÎ ¥Î¢ ÜUèçÁ¢²ï ¼¢ï Ï¢ÇGè S¢¥G¢Î¼ ãñ J S¢çIJÎéH }¢éÏ¢çËHx¢GèÝ, ÚãGì}¢¼éçËHH ¥G¢-H}¢èÝ Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “ÈGUÁ¢G¢ïZ ÜïU Ï¢¢’Î ¥zGÁ¢GH Ý}¢¢Á¢G Ú¢¼ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ãñ J” (S¢ãGèãG }¢éçSH}¢, S¢. 591, ãGÎèS¢ : 1163) ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè S¢ï´ÜUÇG¢ï´ S¢é‹Ý¼ï´ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 120 S¢-ÈGUãG¢¼ ÜUè çÜU¼¢Ï¢ “S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢” ãçÎIJ¼Ý ãG¢çS¢H ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÐçÉG²ï J S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ ÜU¢ »ÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ Á¢GÚè¥G¢ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU
 24. 24. 24 ¥Ý}¢¢ïH ãèÚï S¢¢‰¢ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ S¢ÈGUÚ |¢è ãñ J S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï HêÅÝï ÚãGì}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï ã¢ï´x¢è ãGH }¢éçàÜUHï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï Т¥¢ïx¢ïÏ¢-Ú-ÜU¼ï´ÜGU¢çÈGUHï}¢ï´Ó¢H¢ï ²ïã çÚS¢¢H¢ ÐÉG ÜUÚ ÎêS¢Úï ÜU¢ï Îï ÎèçÁ¢²ï ࢢÎè x¢G}¢è ÜUè ¼vGÚèÏ¢¢¼, §çÁ¼}¢¢¥G¢¼, »’Ú¢S¢ ¥¢ñÚ Á¢éHêS¢ï }¢èH¢Î ±x¢GñÚ¢ }¢ï´ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜïU ࢢ»¥G ÜU΢ü ÚS¢¢§H ¼vGS¢è}¢ ÜUÚ ÜïU S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï, x¢¢ãÜU¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ çÝIJ¼ï S¢±¢Ï¢ ¼¢ïãGÈGïU }¢ï´ ÎïÝï ÜïU çH²ï ¥ÐÝè ÎéÜU¢Ý¢ï´ ÐÚ |¢è ÚS¢¢§H Ú¶Ýï ÜU¢ }¢¢’}¢êH Ϣݢ§²ï, ¥wGÏ¢¢Ú ÈGUÚ¢ïà¢¢ï´ ²¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU Á¢GÚè»G ¥ÐÝï }¢ãGËHï ÜïU Í¢Ú Í¢Ú }¢ïæ ±vGÈGU¢ ±vGÈGU¢ „ï Ï¢ÎH Ï¢ÎH ÜUÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï ÚS¢¢§H ÐãéæÓ¢¢ ÜUÚ ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ÜUè {ê}¢ï´ }¢Ó¢¢§²ï.

×