Negocimi - MDA Foundation

MDA Foundation
MDA FoundationMDA Foundation
Management Development Associates LLC 1
Objektivi ynë
Të mësuarit e negocimit efektiv duke
zbuluar se si të fillohet fuqishëm,
si të krijohet mesatarja e përbashkët,
dhe si të arrihet marrëveshja.
Management Development Associates LLC 2
Struktura e prezentimit
► Definimi i negocimit
► Të kuptuarit e principit të shkëmbimit
► Identifikimi i objektivave
► Pregaditja e juaj
► Vlerësimi i opozitës
► Zgjedhja e strategjisë
► Krijimi i atmosferës së qëlluar
► Përdorimi i planeve të uljes
Pregaditja për
negocim
Zhvillimi i
negocimit
Përfundimi i
negocimit
Për të negociuar ju
nevojitet
një plan – qëllimi
përfundimtar
i juaji dhe strategjia për ta
rritur atë.
Management Development Associates LLC 3
Negocimi ndodhë kur dikush tjetër posedon atë që dëshironi
dhe ju jeni të gatshëm të bëni “pazarllëk” (bini në ujdi) për të –
dhe e kundërta.
Të njohurit e aftësive:
Aftësia për të definuar një sër objektivash, dhe prapë të jesh fleksibil për disa
prej tyre;
Aftësia për tu pregaditur mirë;
Kompetencë interaktive, që nënkutpon, mundësia për ti ndëgjuar dhe pyetur
palët tjera;
Mundësia për të prioritizuar qartë.
Management Development Associates LLC 4
Tipet e ndryshme të negocimit kërkojnë aftësi të ndryshme
TIPET E NEGOCIMEVE NË ORGANIZATA
TIPET SHEMBUJT PALET E INVOLVUARA
NGA DITA-NË-DITË /
MENAXHERIAL
Problemet interne dhe lidhjet
e punës në mes puntorëve
• Rregullimi i pagave,
kushtet e punës
• Definimi i roleve të punës
dhe përgjegjësive
• Menaxhmenti
• Nënpunësit
• Kolegët
• Sindikatat
• Këshilltarët ligjorë
KOMERCIALE
Të arriturat financiare në mes
një organizate dhe pale të
tretë
• Të fituarit e kontratës së
furnizimit
• Caktimi i orarit për
furnizim të shërbimeve /
produkteve
• Menaxhmenti
• Furnitorët
• Klientët
• Qeveria
• Sindikatat
• Këshilltarët ligjorë
LEGALE
Formalisht dhe legalisht
detyruese. Mosmarrëveshjet
mbi precedentat mund të
bëhen aq të rëndësishme sa
çështjet kryesore.
• Përmbajta ndaj
autoriteteve lokale dhe
ligjeve kombëtare për
planifikim
• Komunikimi me
rregullatorë.
• Qeveria lokale
• Qeveria kombëtare
• Rregullatorët
• Menaxhmenti
Management Development Associates LLC 5
Principi i shkëmbimit: ju duhet të jepni për të marrë
NIVELET E NEGOCIMIT
Pergaditja
Propozimi
Debati
Pazarllëqet
Mbyllja
TË QENURIT FLEKSIBIL
Fleksibiliteti është karakteristikë vitale
përreth tavolinës negociuse
Shembull: Blerësi <> Furnitori!
Management Development Associates LLC
Hapi i parë i planifikimit të çfarëdo forme të negocimit është
për ti identifikuar objektivat tuaja
VLERESIMI I PRIORITETEVE TE NDRYSHME
PER KOMPANINE PRIORITETI PER FURNITORET
Cmimi Parë Kualiteti
Koha Dytë Cmimi
Kualiteti Tretë Koha
Kuantiteti Katërt Kuantiteti
Prioritetet: Ideale <> Realistike <> Minimum
Dëshirat dhe Nevojat: Shembulli: Telefoni / Hard-drajvi!
Management Development Associates LLC 7
Pergaditja e juaj për negocim serioz përfshin hulumtim të
tërthortë.
Pozita e hapjes është
planifikuar me kujdes
Rezultati ideal
arrihet
Kompromisi i
pranueshëm gjindet
Negociatat
shpartallohen
Negocimi përcjellë
rrugën e planifikuar
Negocimi përcjellë
rrugën e pa-planifikuar
Rruga e gjatë
humbas kohë
Rruga e rrezikshme
dërgon deri në argument
ANTICIPIMI I DREJTIMEVE TË MUNDSHME TË NEGOCIMIT
Management Development Associates LLC 8
Është në përparësinë tuaj për ti studiuar fuqitë dhe dobësitë e
mundshme të pozicionit negociues të opozitës, dhe prapavinë
e negociatorëve.
Pyetje për ti bërë vehtës
1.A janë negociatorët e opozitës të
eksperiencuar?
2.A ka dallime në të menduar brenda
opozitës?
3.A ka opozita dituri dhe fakte të
mjaftueshme për ti arritur qëllimet?
4.A ka opozita fuqi dhe autoritet për ti
arritur qëllimet e veta?
5.A është opozita ndër presion për tu
pajtuar shpejtë?
TË QËLLUARIT E OBJEKTIVAVE TË OPOZITËS
TOP PRIORITET
Objektivat që opozita i konsideron vitale për ti
arritur.
PRIORITETI I MESËM
Objektivat që opozita ka dëshirë ti arrijë.
PRIORITETI I ULËT
Objektivat që opozita do ti konsideronte si
bonus nëse i arrin.
Fuqitë vs Dobësitë
A kanë rast të fortë?
A është e logjikshme?
A është moralisht e pranueshme?
A kanë udhëheqës negociimi të fortë?
Management Development Associates LLC 9
Pas analizimit të objektivave, përdorni fuqitë e personaliteteve
në ekip për ta krijuar strategjinë.
DEFINIMI I ROLEVE BRENDA EKIPEVE
ROLET PERGJEGJSITE
UDHËHEQËSI
Personi me më së shumti
eksperiencë, jo me
deomos më seniori i
ekipit.
• Udhëheqja e negociimit, thirrja e të tjerëve për të folur.
• Vendimet për çështje të ekspertizës (p.sh. vendimi nëse ka apo nuk ka të
holla të mjaftueshme për të konkuruar).
• Orkestrimin e antarëve tjerë të ekipit.
NJERIU I MIRË
Personi me të cilin
shumica e antarëve të
ekipit kundërshtar do të
ndërlidhen.
• Shprehja e simpatisë dhe kuptimit ndaj pikëpamjeve të opozitës.
• Paraqitja e zvarritjes në pozicionin e mbajtur nga ekipi i tyre.
• Mashtrimi i antarëve të ekipit kundërshtar në një ndjenjë të rrejshme të
sigurisë, duke i lejuar ata që të relaksohen.
NJERIU I KEQ
I kundërti i njeriut të mirë.
• Ndalja e negocimeve nga procedimi, nëse dhe kur ka nevojë.
• Nënvlerësimi I çfarëdo argumenti apo pikëpamjeje që pala kundërshtare
nxjerrë përpara.
• Frikësim / Kërcënim i opozitës dhe tentimi për ti ekspozuar dobësitë e tyre.
NJERIU I RREPTË
Merr një pozicion të
vështirë në çdo gjë.
• Observimi dhe regjistrimi i progresit të negocimit.
• Mbajtja e fokusit të ekipit në objektivat e negocimit.
GJITHËPËRFSHIRËSI
Përmbledhë të gjitha
pikëpamjet e shprehura
• Sygjerimi i mënyrave ose taktikave për të dalë nga dështimi i negociatave.
• Shprehja e çfarëdo inkonsistencave të qëndrimit opozitar.
Management Development Associates LLC 10
Rezultati i negocimit mund të ndikohet nga ambienti në të
cilin mbahet.
TIPET E LOKACIONIT PËR NEGOCIM
LOKACIONI FAKTORËT PËR TI KONSIDERUAR
VEND SHTËPIE
Zyre apo dhomë në
organizatën tuaj.
• Lehtë për të organizuar ndërhyrje strategjike.
• Vështirë për t’ju shmangur ndërhyrjeve të pa-
planfikuara.
• Lehtë për të thirrë ekspertët e juaj të shtëpisë.
VEND NEUTRAL
Zyra e palës së tretë, ose
dhomë publike e marrur me
qira.
• Asnjëra palë nuk ka përparësi për arsye të mos-
njohjes së lokacionit.
• Të dyja palët duhet ti sjellin ekspertat e tyre dhe
çfarëdo materiale të temës që nevojiten.
VEND JASHTË
Zyre ose dhomë e palës
negociuese.
• Mos-njohja e ambientit mund të shkaktojë
problem.
• Ju nuk keni kontrollë mbi logjistikën.
• Ju mund ta vononi procesin duke thënë se duhet
të konsultoheni me dikë në zyren tuaj.
Management Development Associates LLC 11
Ulja mund të ketë efekt në tonin si dhe rezultatin e sesionit
negociues.
Udhëheqësi i ekipit
kundërshtar
Gjithëpërshirësi
mund të shohë
reagimet e
ekipit tjetër nga
fundi i tavolinës
Njeriu i Rreptë është pranë
Gjithëpërshirësi, pasiqë
aftësitë e tyre
komplimentojnë njera tjerën
Udhëheqësi ulet në
qendër, bashkon të
gjithë antarët
Njeriu i Mirë
ulet pranë
Udhëheqësit,
që të dy
krijojnë një
njësi të afërt
dhe shoqërore
Njeriu i Keq
është ulur në
fund të
tavolinës për
tu ndarë nga
antarët tjerë
të ekipit
Management Development Associates LLC 12
Struktura e prezentimit
► Gjykimi i disponimit
► Dhënia e propozimit
► Përgjigja ndaj propozimit
► Përgjigja ndaj kurtheve
► Të kuptuarit e gjuhës trupore
► Krijimi i pozicioneve
► Forcimi i pozicionit tuaj
► Sforcimi i pozicionit të palës tjetër
Pregaditja për
negocim
Zhvillimi i
negocimit
Përfundimi i
negocimit
Planifikoni lëvizjet
fillestare
të negocimit me kujdes
për
të krijuar një ton pozitiv.
Management Development Associates LLC 13
Planifikoni me kujdes lëvizjet tuaja fillestare për të krijuar një
ton pozitiv.
Negocimi është aq për të ndëgjuar dhe observuar sa është për të folur.
Observoni sinjale
jo-verbale
Ndëgjoni se si
e thojnë atë
Ndëgjoni çka ka pala
tjetër për të thënë
Gjuha trupore
Kryqëzimi i duarve dhe këmbëve tregon mbrojtshmëri
Mbështetja mbrapa në karrikë shprehë mërzitje
Management Development Associates LLC
Është vitale për të vendosur herët në procesin e planifikimit
nëse ju dëshironi të flisni i pari, ose ti përgjigjeni propozimit të
opozitës.
• Ndëgjoni me kujdes palën tjetër
• Leni mjaft hapsirë për manevrim
në propozimin tuaj
• Ndjehni të lirë që mos ta pranoni
ofertën e parë.
• Ofroni oferta kondicionale,
sikurse, “nëse ju e bëni këtë, ne
do ta bëjmë atë.”
• Provoni sjelljet e opozitës: “Cilat
do të ishin ndjenjat e juaj
poqëse…!”
Gjërat për tu bërë dhe Gjërat që nuk duhet të bëhen
• Mos bëni shumë lëshime në faza të
herëshme.
• Mos u bëni shumë ekstrem në fillim
që të humbasni fytyrën nëse do të
duheni të lëshohni poshtë.
• Kurrë mos thuani “kurrë”
• Mos u përgjigjeni pyetjeve me “po”
apo “jo” të thjeshtë.
• Mos e bëni opozitën të duket keq
Management Development Associates LLC 15
Identifikoni dhe rezistoni taktikat manipulative kur ato ndodhin
për t’iu shmangur gabimeve të shtrejta gjatë negocimit
KUNDERVIMI I TAKTIKAVE TIPIKE
TAKTIKAT TAKTIKAT KUNDËRUVESE
BËRJA E KËRCENIMEVE
Lajmërimi I pasojave nëse dështon të pajtohet me termet e ofertës..
Tregoni palës tjetër se ju nuk mundeni të
negocioni nën shtrëngim / detyrim.
OFERTIMI I FYERJEVE
Vërja në pyetje kompetencën tuaj profesionale.
Rri qetë, mos e humb durimin ose mos
ofro fyerje në kthim.
MASHTRIMI
Kërcënimi me veprim ndëshkimor pa qenë shumë specifik.
Vë në pikëpyetje të gjitha deklaratat dhe
kërko dëshmi për ti përkrahur ato.
PËDORIMI I FRIGËS
Duke ju lënë juve të pritni, marrja e telefonatave ose vizitorëve gjatë
negociatave.
Kupto se këto janë kurtha / lojë për t’ju
bërë më pak të sigurtë.
NDARJA DHE SUNDIMI
Shfrytëzimi i mosmarrëveshjeve potenciale në mes antarëve të ekipit tuaj.
Njofto antarët e ekipit më herët, dhe
vendosë për një pozicion që është I
pranueshëm për të gjithë.
PËRDORIMI I PYETJEVE UDHËHEQËSE
Pyetjet që ju shtyejnë të deklaroni një dobësi në pozicionin e juaj
negociues.
Shmangu përgjigjeve kur nuk e kuptoni
qëllimin prapa pyetjeve.
APELIMET EMOCIONALE
Akuza ndaj juve për veprim të padrejtë në mosmarrëveshje të termeve,
duke deklaruar se janë të prekur me mungesën tuaj të besimit.
Konfirmo përkushtimin tuaj në arritjene
marrëveshjes së drejtë në termet e
biznesit.
TESTIMI I KUFIJVE
Arritja e koncesioneve tjera përmes ndryshimeve të vogla në termet e
pajtuara.
Sigurohu se e ke të qartë për çka
saktësisht po pajtohesh kur arrin
marrëveshjen.
Management Development Associates LLC 16
Kur shpërthimi emocional paraqitet, vendosë a është kurthë /
lojë apo pa qëllim, dhe kthe diskutimin mbrapa në rrugë sa më
shpejtë që është e mundur.
BALLAFAQIMI ME KURTHA / LOJERA DHE SJELLJE QE NUK NDIHMOJNE
PROBLEMET SOLUCIONET E MUNDSHME
NEGOCIATORI
KONFUZ
Përdorë mjete vizuele për të qartësuar qështje komplekse që janë duke krijuar
konfuzitet.
Krijo propozime të shkruara komplekse, duke përdorur fjali të shkurta dhe të
qarta.
Përcjellë agjendë konqize hap-pas-hapi.
NEGOCIATORI I PA-
VENDOSTË
Vazhdo ngadalë dhe në mënyrë metodologjike, dhe je I gatshëm për të
rikonfirmuar pikëpamjet.
Thirrë pushimin për ti lejuar negociatorit të pa-vendostë të konsultohet me
ekipin e vet.
Mundohu ta prezantoshë qështjen në një mënyrë të freskët dhe origjinale.
NEGOCIATORI
AGRESIV
Ri-konfirmo të gjitha faktet, duke u mbajtur I qetë dhe duke iu shmangur gjuhës
emocionale.
Refuzo të hysh në luftë fjalësh, dhe qëndro I qetë vazhdimisht.
Shqipto fuqimisht se frikësimi dhe kërcënimi janë të papranueshme.
NEGOCIATORI
EMOCIONAL
Mos I sfido motivet ose integritetin e negociatorit.
Mos I ndalë shpërthimet, pritë me durim për tu përgjigjur.
Përgjigju shpërthimeve emocionale me pyetje racionale.
Management Development Associates LLC
Shumë mund të mësohet për sjelljet e anës tjetër në negocim
nga gjuha trupore e tyre.
Shikimi jo-i-fokusuar do të thotë
mungesë e koncentrimit.
Luajtja me kimik konfirmon se mendimet
janë diku tjetër.
TË VENDOSURIT
TË KUNDËRSHTUARIT
MUNGESA E INTERESIMIT
TË INTERESUARIT
Mbështetja mbrapa sygjeron armiqësi.
Duart e kryqëzuara tregojnë mosbesim.
Kontakti direkt me sy sygjeron mendime
të mira.
Dora në mjekërr tregon kujdesi.
Shprehja e hapur tregon interesim në
vajtjen e bisedimeve.
TË QËNDRUARIT NEUTRAL
Hapur, vështrim i ngulët në sy tregon
dëshirën për të ndihmuar
Management Development Associates LLC 18
Filloni të lëvizni drejt një marrëveshje të pranuar nga dy anët
atëherë kur të dy palët kanë rivlerësuar / rishprehur pozicionet
e tyre.
Pergaditja
Mbyllja
Shpartallimi
“Pazarllëk”Propozimi
Diskutimi
Rruga
ideale
Rrugët
tjera
Zemërim/Egërsim: Nofulla e tensionuar, sytë e hapur, vetullat e quara tregojnë iritim dhe frustrim.
Mërzitje: Koka e lëvizur në një anë dhe vështrimi i pjesërishëm tregojnë mërzi.
Mosbesim: Dora prekë veshin dhe lëvizja evasive e syve sygjeron se ndëgjuesi nuk është i bindur.
Të lexuarit e shprehjeve të fytyrës
Management Development Associates LLC 19
Përdorni një sër taktikash për të zvogluar influencën e
kundërshtarit në negociata.
PËRDORIMI I TAKTIKAVE PËR TË DOBËSUAR OPOZITËN
TIPET E TAKTIKËS SHEMBUJ SI TË PËRDOREN TAKTIKAT
FINANCIAR
Imponimi i kostos nëse
marrëveshja nuk arrihet.
Kostoja do të ndodhë nëse të mirat mbahen në depo derisa të zgjidhet
mos-marrëveshja mbi pronësinë. Kostoja e oportunitetit do të ndodhë
nëse negocimi prolongohet.
LEGAL
Përdorimi i sanksioneve për
parandalimin e vonesave.
Kërceno të vazhdoshë me veprim penal, nëse ke rast solid, dhe thekso
koston, në kohë dhe të holla, palës tjetër nëse ajo humb.
SOCIALE
Imponimi i restriksioneve përmes
mos-aprovimit të një zgjidhjeje të
propozuar.
Demonstro sa jo-fer propozimet e sygjeruara janë kur ato krahasohen
me tretmenin që njerëzit tjerë kanë në situatat e ngjajshme.
POSHTËRIMI
Poshtërimi publik i një pale apo
individi në sytë e njohurëve të tij.
Poshtërimi mund të shkaktojë dëmtim afat-gjatë kredibilitetit të tyre,
por ka gjasa të vogla të ketë efekt drastik në biznesin e palës tjetër. Keni
parasyshë se për poshtërim pala tjetër mund të kërkojë hakmarrje në të
ardhmen.
EMOCIONAL
Bërja e kundërshtarit të ndihet
fajtor nëse ata nuk bëjne asnjë
koncesion / lëshim.
Taktika emocionale mund të jetë e pa-barabartë në efikasitetin e saj.
Nganjëherë, njerëzit që mendojnë se janë manipuluar emocionalisht
mund të bëhen edhe më shumë jo-të-gatshëm që të bëjnë lëshime në të
ardhmen.
Management Development Associates LLC 20
Struktura e prezentimit
► Ndërrimi i pozicioneve
► Zgjedhja e mbylljes
► Lëvizja afër mbylljes
► Përballimi i shpartallimit
► Përdorimi i meditatorit
► Arbitrimi
► Implementimi i vendimeve
► Vlerësimi i aftësive tuaja
Pregaditja për
negocim
Zhvillimi i
negocimit
Përfundimi i
negocimit
Negocimi mund të
përfundojë
me sukses vetëm kur të dy
palët
kanë bërë lëshime që janë të
pranueshme nga të dy anët
për të
arritur marrëveshjen.
.
Management Development Associates LLC 21
Ndërrimi i pozicioneve është proces delikat i “pazarllëkut” ku
secila palë bën lëshime për të arritur marrëveshjen
BËRJA E PROPOZIMEVE HIPOTETIKE
Testoje sa fleksibil janë kundërshtarët tuaj duke bërë propozime hipotetike para se të
bëj lëshime.
,, Nëse ofrojmë edhe një milion euro
tjera, a do të mi jepnit operacionet e
Prizrenit? ”
,, Nëse e zvogëloj çmimin për 20
përqind, a do të më jepni porositë e
firmës më herët ?”
,, Nëse ti jap unë 90 ditë kredit në vend të 60, a do të ma japësh interesin që
do ta kishit paguar ?”
BËRJA E PROPOZIMEVE HIPOTETIKE
Testoje sa fleksibil janë kundërshtarët tuaj duke bërë propozime hipotetike para se të
bëj lëshime.
Management Development Associates LLC 22
Pajtohu, sigurohu edhe mshele.
METODAT PËR MBYLLJEN E NEGOCIATAVE
METODAT E MBARIMIT FAKTORËT PËR TI KONSIDERUAR
ARRITJA E LËSHIMEVE QË JANË TË PRANUESHME PËR TË GJITHA PALËT
Propozimi dhe pranimi i koncesionit / lëshimit i cili ndihmon ti jap fund
marrëveshjes pa e venë në rrezik pozitën e palës tuaj.
Bërja e kontesteve vonë në
negociata mund ta shkatërroj
kredibilitetin tuaj.
NDARJA E DIFERENCËS NË MES TË TË GJITHA PALËVE
Pajtimi në mes të gjitha anëve të involvuara në negociata për të dërguar
përpara bazën e pajtuar në mënyrë që të arrihet marrëveshja.
Asnjëra prej palëve nuk do të
ndihet se ka fituar apo ka
humbur në fund të negociatave.
DHËNIA PALËS ZGJIDHJEN NGA DY ALTERNATIVA TË PRANUESHME
Inkurajimi i partise tjetër për të lëvizur përpara duke i ofruar atyre dy
zgjedhje të ndryshme prej të cilave mund të zgjedhin.
Kjo sygjeron se qfarëdo oferte
të ,,fundit” që ju veq e keni bëre
s’ka qenë thirrja juaj e fundit.
PREZENTIMI I INCENTIVAVE OSE SANKSIONEVE TË REJA
Sjellja e presionit ndaj palës tjetër duke prezentuar incentiva apo
sankcione t ë reja.
Kërcënimet mund ti shtojnë
kundershtarit ndjenjat se ju jeni
armiqësor.
PREZENTIMI I IDEAVE TE REJA APO FAKTET NË SKENËN E VONSHME
Sjellja e ideve të reja në tavolinën e takimeve parashikon nxitje për
diskutime të reja dhe mund të ju dërgon deri te marreveshja.
Kjo mund ta nënvlerësojë
bazën e negociatave dhe të ju
kthejë prapa në fillim.
SYGJERIMI I AZHURNIMIT KUR PENGESA SHFAQET
Azhurnimi lejon secilës anë në negociata kohë për të shqyrtuar çka do të
ndodhë nëse nuk ka pajtim.
Kjo i jep mundesi secilës palë
që të konsultohet me këshilltarë
të jashtëm.
Management Development Associates LLC 23
Vendoseni veten ne poziten e pales tjeter
NDIHMO PALËN TJETËR TË LËVIZË DERI TE MBYLLJA
METODAT REZULTATET
THEKSOJI BENEFICIONET
Koncentrohu duke i spjeguar palës tjetër si
marreveshja e propozuar do të jetë në benefit të tyre.
Krijon perceptimin e situatës fitore /
fitore më mirë se fitore / humbje.
INKURAJIMI DHE DUARTROKITJET
Shprehi mirëseardhje secilit propozim që sjellë dobi
nga pala tjetër, pa marrë parasysh sa do të zgjasë të
shfaqet.
Krijon gjendje shpirtrore pozitive e cila
shkon drejt negocimit dhe mbylljes.
SHMANGIA E SITUATËS FITORE/ HUMBJE
Shfaqe se ju jeni duke kërkuar një përfundim që është
i barabartë dhe i pranueshëm për të dyja palët.
Shmangë konfrontimin, i cili më me
gjasë do të rezultonte në shtimit e
armiqësisë dhe dështimit të plotë.
RUAJTJA E FYTYRËS
I ofro palës tjetër një rrugëdalje duke i bërë pyetje
hipotetike, p.sh., “si do të ndiheshit nëse…?” ose “çka
nëse ne…?”
Do të thotë se pala tjetër ka më pak
presion për të pranuar apo refuzuar
propozimet tuaja, por mund të vijë deri
të vendimi më shpejtë.
Management Development Associates LLC 24
Kur negociatat shpartallohen, veprimi i menjëherëshëm është
vital për të preventuar keqësimin e mëtejshëm të situates.
Shpartallimet zakonisht ndodhin kur një palë ngritet e nevrikosur dhe lëshon
takimin.
DËMI I KUFIZUAR: Rithemelo komunikimin sa me shpejtë që mundesh.
SHËRIMI I PËRQARJES: Mundohu te mbledhesh shkaterrimin pa bere lutje
nga jashte.
PËRBALLJA NDAJ SHPARTALLIMEVE ME QËLLIM: Kur ekipi juaj vjen me një
informatë të pa pritur e cila totalisht do ta shkatëroj pozicionin e
kundershtarit, ata do të zgjedhin të manipulojnë me shpartallimin e
negociatave. Nese kjo shfaqet, qëndroni të qetë, dhe mundohuni ta
përmirësoni situatën duke bërë pajtim të efektshëm.
Management Development Associates LLC 25
Kur keni eksploruar të gjitha mundësitë, dhe palët në negocim
ende nuk kanë arritur një marrëveshje, mund të ketë nevojë
për ndërmjetësues.
ROLI I NDËRMJETËSUESIT
• Ndihmon ti vej përballë palët që të
kuptojnë njera-tjetrë
• E shqyrton problemin nga secila anë
• Është i paanshëm në secilën kohë
• Ju ndihmon palëve të krijojnë zgjidhje
të tyre
• Sygjeron zgjidhje të tjera
• I spjegon problemin secilës anë
Management Development Associates LLC 26
Nëse negocimi shpartallohet, ju mund ta zgjedhni konfliktin
përmes arbitrimit.
ZGJEDHJA E ARBITRARIT
• I ndihmon të dyja palëve për të arritur
solucionet
• Është i paanshëm gjatë negociatave
• Ështe i dijshëm për të gjitha problemet
• Merr vendim në mes të dy palëve
• E shqyrton problemin që po shkakton
shpartallimin
• E merr vendimin i cili është i detyruar
me ligj
Management Development Associates LLC 27
Kur arrihet marrëveshja, duhet të implementohet vendimi
juaj përfundimtar.
PAJTIMI NË AKCION
Duhet të pajtohet se si të implementohet vendimi, ndoshta nga grupi i bashkuar.
EMËRTIMI I EKIPIT
Kush është më i miri në lutje për secilën pjesë, dhe kush duhet të dijë çka? Si do ti
marrin informatat pjesëtarët e ekipit, dhe nga kush? A do të pranojnë raporte,
dhe sa kohë do të ju ipet të reagojnë në informata?
ORARI DHE IMPLEMENTIMI
Vendimi i negociuar nuk konsiderohet si sukses deri sa nuk implementohet, pra krijo
afate dhe një plan veprimi në secilën marrëveshje që bëhet në tavolinën e
negociatave.
REAGIMI POZITIV
Ngjallë vullnet të mirë rreth tavolinës së negociatave duke reaguar pozitivisht dhe
me entusiazëm kur marreveshja përfundimtare se si të implementohen
vendimet arrihet.
Management Development Associates LLC 28
• Një aplikanti i është ofruar vendi i punës! Çfarë të bëhet tani?
Pavarësisht nëse jeni duke filluar karrierën me vendin e parë
zyrtar të punës në fushën e zgjedhur ose keni qenë në atë
vend për vite, gjithmonë ekziston strategjia për pranimin dhe
refuzimin e pozitave nga të cilat përfitoni gjatë viteve që vijnë.
• Mund të jetë tentim për ta pranuar ofertën e parë që ju
bëhet, por ju dëshironi të bëni vlerësimin e punës dhe
mënyrës se si i përshtatet planit tuaj të gjithmbarshëm, si
dhe, të shikoni potencialin tuaj për negocim.
• Siguroni të merrni parasysh të gjithë faktorët që ju si aplikant
për vend të punës i konsideroni të rëndësishme për të
përmbushur dëshirën për vendin e punës, siç është filozofia
dhe misioni i kompanisë, mjedisi i punës dhe kështu me
radhë.
Negocimi
Management Development Associates LLC 29
• Jepni kohë vetës– Pavarësisht nëse oferta për punë bëhet përmes
telefonit, letrës ose personalisht, kërkoni kohë për të menduar në
lidhje me ofertën dhe për pyetje për të cilat keni nevojë për përgjigje.
• Vlerësoni nevojat tuaja – A përshtatet oferta me qëllimin tuaj? Nëse
po atëherë ju mund të pranoni atë shpejtë dhe të finalizoni
marrëveshjen.
• Pyetni vetën:
– A përshtatet pozita me qëllimet e karrierës tuaj?
– A duket se kjo pozitë ofron sfidat që ju i kërkoni?
– A do të përdorë kjo pozitë shkathtësitë dhe përgatitjen arsimore
tuajën mirë?
– A i kuptoni qartë përgjegjësitë e punës? Cili është fushëveprimi i
përgjegjësisë tuaj? Qëllimet parësore?
Këshilla praktike
Management Development Associates LLC 30
Fundi i prezantimit
Ju falemnderit!
Ndonjë pyetje?
31
1 de 31

Recomendados

Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
22.8K visualizações23 slides
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikeskulla 2010
86.3K visualizações38 slides
Politika monetarePolitika monetare
Politika monetareMenaxherat
11.9K visualizações11 slides
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarVeton Sopjani
29.3K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

M.rriskut dhe sigurimeM.rriskut dhe sigurime
M.rriskut dhe sigurimeVllaznim Bytyqi
14.9K visualizações12 slides
Kurba e PhilipsitKurba e Philipsit
Kurba e PhilipsitMenaxherat
5.2K visualizações34 slides
Menaxhment BankarMenaxhment Bankar
Menaxhment BankarDpz : Zambaku "
58.5K visualizações35 slides
Banka Qendrore ShqiptareBanka Qendrore Shqiptare
Banka Qendrore ShqiptareGoogle
1.1K visualizações18 slides
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)Kastriot Gashi
4.7K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

M.rriskut dhe sigurimeM.rriskut dhe sigurime
M.rriskut dhe sigurime
Vllaznim Bytyqi14.9K visualizações
Kurba e PhilipsitKurba e Philipsit
Kurba e Philipsit
Menaxherat5.2K visualizações
Menaxhment BankarMenaxhment Bankar
Menaxhment Bankar
Dpz : Zambaku "58.5K visualizações
Banka Qendrore ShqiptareBanka Qendrore Shqiptare
Banka Qendrore Shqiptare
Google1.1K visualizações
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiDetyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Sava Elezaj11.9K visualizações
Makro: Banka qendrore (1)Makro: Banka qendrore (1)
Makro: Banka qendrore (1)
Kastriot Gashi4.7K visualizações
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Hekuran Zogaj17K visualizações
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
Tatimet definicioni baza dhe norma tatimore 2017
UBT University3.2K visualizações
Mikroekonomi 2Mikroekonomi 2
Mikroekonomi 2
Ermon Cërvadiku28.4K visualizações
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Sistemi financiar funksionet dhe elementet perberes te tij (1)
Landmark Communications Tirana6K visualizações
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat30.8K visualizações
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)
Violeta Visha5.2K visualizações
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Ermon Cërvadiku28.2K visualizações
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
Vilma Hoxha22.5K visualizações
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
LidijeRapaj19.8K visualizações
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
Bujar Morina65.3K visualizações
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar3034.8K visualizações
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani8.1K visualizações
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.3K visualizações

Negocimi - MDA Foundation

 • 2. Objektivi ynë Të mësuarit e negocimit efektiv duke zbuluar se si të fillohet fuqishëm, si të krijohet mesatarja e përbashkët, dhe si të arrihet marrëveshja. Management Development Associates LLC 2
 • 3. Struktura e prezentimit ► Definimi i negocimit ► Të kuptuarit e principit të shkëmbimit ► Identifikimi i objektivave ► Pregaditja e juaj ► Vlerësimi i opozitës ► Zgjedhja e strategjisë ► Krijimi i atmosferës së qëlluar ► Përdorimi i planeve të uljes Pregaditja për negocim Zhvillimi i negocimit Përfundimi i negocimit Për të negociuar ju nevojitet një plan – qëllimi përfundimtar i juaji dhe strategjia për ta rritur atë. Management Development Associates LLC 3
 • 4. Negocimi ndodhë kur dikush tjetër posedon atë që dëshironi dhe ju jeni të gatshëm të bëni “pazarllëk” (bini në ujdi) për të – dhe e kundërta. Të njohurit e aftësive: Aftësia për të definuar një sër objektivash, dhe prapë të jesh fleksibil për disa prej tyre; Aftësia për tu pregaditur mirë; Kompetencë interaktive, që nënkutpon, mundësia për ti ndëgjuar dhe pyetur palët tjera; Mundësia për të prioritizuar qartë. Management Development Associates LLC 4
 • 5. Tipet e ndryshme të negocimit kërkojnë aftësi të ndryshme TIPET E NEGOCIMEVE NË ORGANIZATA TIPET SHEMBUJT PALET E INVOLVUARA NGA DITA-NË-DITË / MENAXHERIAL Problemet interne dhe lidhjet e punës në mes puntorëve • Rregullimi i pagave, kushtet e punës • Definimi i roleve të punës dhe përgjegjësive • Menaxhmenti • Nënpunësit • Kolegët • Sindikatat • Këshilltarët ligjorë KOMERCIALE Të arriturat financiare në mes një organizate dhe pale të tretë • Të fituarit e kontratës së furnizimit • Caktimi i orarit për furnizim të shërbimeve / produkteve • Menaxhmenti • Furnitorët • Klientët • Qeveria • Sindikatat • Këshilltarët ligjorë LEGALE Formalisht dhe legalisht detyruese. Mosmarrëveshjet mbi precedentat mund të bëhen aq të rëndësishme sa çështjet kryesore. • Përmbajta ndaj autoriteteve lokale dhe ligjeve kombëtare për planifikim • Komunikimi me rregullatorë. • Qeveria lokale • Qeveria kombëtare • Rregullatorët • Menaxhmenti Management Development Associates LLC 5
 • 6. Principi i shkëmbimit: ju duhet të jepni për të marrë NIVELET E NEGOCIMIT Pergaditja Propozimi Debati Pazarllëqet Mbyllja TË QENURIT FLEKSIBIL Fleksibiliteti është karakteristikë vitale përreth tavolinës negociuse Shembull: Blerësi <> Furnitori! Management Development Associates LLC
 • 7. Hapi i parë i planifikimit të çfarëdo forme të negocimit është për ti identifikuar objektivat tuaja VLERESIMI I PRIORITETEVE TE NDRYSHME PER KOMPANINE PRIORITETI PER FURNITORET Cmimi Parë Kualiteti Koha Dytë Cmimi Kualiteti Tretë Koha Kuantiteti Katërt Kuantiteti Prioritetet: Ideale <> Realistike <> Minimum Dëshirat dhe Nevojat: Shembulli: Telefoni / Hard-drajvi! Management Development Associates LLC 7
 • 8. Pergaditja e juaj për negocim serioz përfshin hulumtim të tërthortë. Pozita e hapjes është planifikuar me kujdes Rezultati ideal arrihet Kompromisi i pranueshëm gjindet Negociatat shpartallohen Negocimi përcjellë rrugën e planifikuar Negocimi përcjellë rrugën e pa-planifikuar Rruga e gjatë humbas kohë Rruga e rrezikshme dërgon deri në argument ANTICIPIMI I DREJTIMEVE TË MUNDSHME TË NEGOCIMIT Management Development Associates LLC 8
 • 9. Është në përparësinë tuaj për ti studiuar fuqitë dhe dobësitë e mundshme të pozicionit negociues të opozitës, dhe prapavinë e negociatorëve. Pyetje për ti bërë vehtës 1.A janë negociatorët e opozitës të eksperiencuar? 2.A ka dallime në të menduar brenda opozitës? 3.A ka opozita dituri dhe fakte të mjaftueshme për ti arritur qëllimet? 4.A ka opozita fuqi dhe autoritet për ti arritur qëllimet e veta? 5.A është opozita ndër presion për tu pajtuar shpejtë? TË QËLLUARIT E OBJEKTIVAVE TË OPOZITËS TOP PRIORITET Objektivat që opozita i konsideron vitale për ti arritur. PRIORITETI I MESËM Objektivat që opozita ka dëshirë ti arrijë. PRIORITETI I ULËT Objektivat që opozita do ti konsideronte si bonus nëse i arrin. Fuqitë vs Dobësitë A kanë rast të fortë? A është e logjikshme? A është moralisht e pranueshme? A kanë udhëheqës negociimi të fortë? Management Development Associates LLC 9
 • 10. Pas analizimit të objektivave, përdorni fuqitë e personaliteteve në ekip për ta krijuar strategjinë. DEFINIMI I ROLEVE BRENDA EKIPEVE ROLET PERGJEGJSITE UDHËHEQËSI Personi me më së shumti eksperiencë, jo me deomos më seniori i ekipit. • Udhëheqja e negociimit, thirrja e të tjerëve për të folur. • Vendimet për çështje të ekspertizës (p.sh. vendimi nëse ka apo nuk ka të holla të mjaftueshme për të konkuruar). • Orkestrimin e antarëve tjerë të ekipit. NJERIU I MIRË Personi me të cilin shumica e antarëve të ekipit kundërshtar do të ndërlidhen. • Shprehja e simpatisë dhe kuptimit ndaj pikëpamjeve të opozitës. • Paraqitja e zvarritjes në pozicionin e mbajtur nga ekipi i tyre. • Mashtrimi i antarëve të ekipit kundërshtar në një ndjenjë të rrejshme të sigurisë, duke i lejuar ata që të relaksohen. NJERIU I KEQ I kundërti i njeriut të mirë. • Ndalja e negocimeve nga procedimi, nëse dhe kur ka nevojë. • Nënvlerësimi I çfarëdo argumenti apo pikëpamjeje që pala kundërshtare nxjerrë përpara. • Frikësim / Kërcënim i opozitës dhe tentimi për ti ekspozuar dobësitë e tyre. NJERIU I RREPTË Merr një pozicion të vështirë në çdo gjë. • Observimi dhe regjistrimi i progresit të negocimit. • Mbajtja e fokusit të ekipit në objektivat e negocimit. GJITHËPËRFSHIRËSI Përmbledhë të gjitha pikëpamjet e shprehura • Sygjerimi i mënyrave ose taktikave për të dalë nga dështimi i negociatave. • Shprehja e çfarëdo inkonsistencave të qëndrimit opozitar. Management Development Associates LLC 10
 • 11. Rezultati i negocimit mund të ndikohet nga ambienti në të cilin mbahet. TIPET E LOKACIONIT PËR NEGOCIM LOKACIONI FAKTORËT PËR TI KONSIDERUAR VEND SHTËPIE Zyre apo dhomë në organizatën tuaj. • Lehtë për të organizuar ndërhyrje strategjike. • Vështirë për t’ju shmangur ndërhyrjeve të pa- planfikuara. • Lehtë për të thirrë ekspertët e juaj të shtëpisë. VEND NEUTRAL Zyra e palës së tretë, ose dhomë publike e marrur me qira. • Asnjëra palë nuk ka përparësi për arsye të mos- njohjes së lokacionit. • Të dyja palët duhet ti sjellin ekspertat e tyre dhe çfarëdo materiale të temës që nevojiten. VEND JASHTË Zyre ose dhomë e palës negociuese. • Mos-njohja e ambientit mund të shkaktojë problem. • Ju nuk keni kontrollë mbi logjistikën. • Ju mund ta vononi procesin duke thënë se duhet të konsultoheni me dikë në zyren tuaj. Management Development Associates LLC 11
 • 12. Ulja mund të ketë efekt në tonin si dhe rezultatin e sesionit negociues. Udhëheqësi i ekipit kundërshtar Gjithëpërshirësi mund të shohë reagimet e ekipit tjetër nga fundi i tavolinës Njeriu i Rreptë është pranë Gjithëpërshirësi, pasiqë aftësitë e tyre komplimentojnë njera tjerën Udhëheqësi ulet në qendër, bashkon të gjithë antarët Njeriu i Mirë ulet pranë Udhëheqësit, që të dy krijojnë një njësi të afërt dhe shoqërore Njeriu i Keq është ulur në fund të tavolinës për tu ndarë nga antarët tjerë të ekipit Management Development Associates LLC 12
 • 13. Struktura e prezentimit ► Gjykimi i disponimit ► Dhënia e propozimit ► Përgjigja ndaj propozimit ► Përgjigja ndaj kurtheve ► Të kuptuarit e gjuhës trupore ► Krijimi i pozicioneve ► Forcimi i pozicionit tuaj ► Sforcimi i pozicionit të palës tjetër Pregaditja për negocim Zhvillimi i negocimit Përfundimi i negocimit Planifikoni lëvizjet fillestare të negocimit me kujdes për të krijuar një ton pozitiv. Management Development Associates LLC 13
 • 14. Planifikoni me kujdes lëvizjet tuaja fillestare për të krijuar një ton pozitiv. Negocimi është aq për të ndëgjuar dhe observuar sa është për të folur. Observoni sinjale jo-verbale Ndëgjoni se si e thojnë atë Ndëgjoni çka ka pala tjetër për të thënë Gjuha trupore Kryqëzimi i duarve dhe këmbëve tregon mbrojtshmëri Mbështetja mbrapa në karrikë shprehë mërzitje Management Development Associates LLC
 • 15. Është vitale për të vendosur herët në procesin e planifikimit nëse ju dëshironi të flisni i pari, ose ti përgjigjeni propozimit të opozitës. • Ndëgjoni me kujdes palën tjetër • Leni mjaft hapsirë për manevrim në propozimin tuaj • Ndjehni të lirë që mos ta pranoni ofertën e parë. • Ofroni oferta kondicionale, sikurse, “nëse ju e bëni këtë, ne do ta bëjmë atë.” • Provoni sjelljet e opozitës: “Cilat do të ishin ndjenjat e juaj poqëse…!” Gjërat për tu bërë dhe Gjërat që nuk duhet të bëhen • Mos bëni shumë lëshime në faza të herëshme. • Mos u bëni shumë ekstrem në fillim që të humbasni fytyrën nëse do të duheni të lëshohni poshtë. • Kurrë mos thuani “kurrë” • Mos u përgjigjeni pyetjeve me “po” apo “jo” të thjeshtë. • Mos e bëni opozitën të duket keq Management Development Associates LLC 15
 • 16. Identifikoni dhe rezistoni taktikat manipulative kur ato ndodhin për t’iu shmangur gabimeve të shtrejta gjatë negocimit KUNDERVIMI I TAKTIKAVE TIPIKE TAKTIKAT TAKTIKAT KUNDËRUVESE BËRJA E KËRCENIMEVE Lajmërimi I pasojave nëse dështon të pajtohet me termet e ofertës.. Tregoni palës tjetër se ju nuk mundeni të negocioni nën shtrëngim / detyrim. OFERTIMI I FYERJEVE Vërja në pyetje kompetencën tuaj profesionale. Rri qetë, mos e humb durimin ose mos ofro fyerje në kthim. MASHTRIMI Kërcënimi me veprim ndëshkimor pa qenë shumë specifik. Vë në pikëpyetje të gjitha deklaratat dhe kërko dëshmi për ti përkrahur ato. PËDORIMI I FRIGËS Duke ju lënë juve të pritni, marrja e telefonatave ose vizitorëve gjatë negociatave. Kupto se këto janë kurtha / lojë për t’ju bërë më pak të sigurtë. NDARJA DHE SUNDIMI Shfrytëzimi i mosmarrëveshjeve potenciale në mes antarëve të ekipit tuaj. Njofto antarët e ekipit më herët, dhe vendosë për një pozicion që është I pranueshëm për të gjithë. PËRDORIMI I PYETJEVE UDHËHEQËSE Pyetjet që ju shtyejnë të deklaroni një dobësi në pozicionin e juaj negociues. Shmangu përgjigjeve kur nuk e kuptoni qëllimin prapa pyetjeve. APELIMET EMOCIONALE Akuza ndaj juve për veprim të padrejtë në mosmarrëveshje të termeve, duke deklaruar se janë të prekur me mungesën tuaj të besimit. Konfirmo përkushtimin tuaj në arritjene marrëveshjes së drejtë në termet e biznesit. TESTIMI I KUFIJVE Arritja e koncesioneve tjera përmes ndryshimeve të vogla në termet e pajtuara. Sigurohu se e ke të qartë për çka saktësisht po pajtohesh kur arrin marrëveshjen. Management Development Associates LLC 16
 • 17. Kur shpërthimi emocional paraqitet, vendosë a është kurthë / lojë apo pa qëllim, dhe kthe diskutimin mbrapa në rrugë sa më shpejtë që është e mundur. BALLAFAQIMI ME KURTHA / LOJERA DHE SJELLJE QE NUK NDIHMOJNE PROBLEMET SOLUCIONET E MUNDSHME NEGOCIATORI KONFUZ Përdorë mjete vizuele për të qartësuar qështje komplekse që janë duke krijuar konfuzitet. Krijo propozime të shkruara komplekse, duke përdorur fjali të shkurta dhe të qarta. Përcjellë agjendë konqize hap-pas-hapi. NEGOCIATORI I PA- VENDOSTË Vazhdo ngadalë dhe në mënyrë metodologjike, dhe je I gatshëm për të rikonfirmuar pikëpamjet. Thirrë pushimin për ti lejuar negociatorit të pa-vendostë të konsultohet me ekipin e vet. Mundohu ta prezantoshë qështjen në një mënyrë të freskët dhe origjinale. NEGOCIATORI AGRESIV Ri-konfirmo të gjitha faktet, duke u mbajtur I qetë dhe duke iu shmangur gjuhës emocionale. Refuzo të hysh në luftë fjalësh, dhe qëndro I qetë vazhdimisht. Shqipto fuqimisht se frikësimi dhe kërcënimi janë të papranueshme. NEGOCIATORI EMOCIONAL Mos I sfido motivet ose integritetin e negociatorit. Mos I ndalë shpërthimet, pritë me durim për tu përgjigjur. Përgjigju shpërthimeve emocionale me pyetje racionale. Management Development Associates LLC
 • 18. Shumë mund të mësohet për sjelljet e anës tjetër në negocim nga gjuha trupore e tyre. Shikimi jo-i-fokusuar do të thotë mungesë e koncentrimit. Luajtja me kimik konfirmon se mendimet janë diku tjetër. TË VENDOSURIT TË KUNDËRSHTUARIT MUNGESA E INTERESIMIT TË INTERESUARIT Mbështetja mbrapa sygjeron armiqësi. Duart e kryqëzuara tregojnë mosbesim. Kontakti direkt me sy sygjeron mendime të mira. Dora në mjekërr tregon kujdesi. Shprehja e hapur tregon interesim në vajtjen e bisedimeve. TË QËNDRUARIT NEUTRAL Hapur, vështrim i ngulët në sy tregon dëshirën për të ndihmuar Management Development Associates LLC 18
 • 19. Filloni të lëvizni drejt një marrëveshje të pranuar nga dy anët atëherë kur të dy palët kanë rivlerësuar / rishprehur pozicionet e tyre. Pergaditja Mbyllja Shpartallimi “Pazarllëk”Propozimi Diskutimi Rruga ideale Rrugët tjera Zemërim/Egërsim: Nofulla e tensionuar, sytë e hapur, vetullat e quara tregojnë iritim dhe frustrim. Mërzitje: Koka e lëvizur në një anë dhe vështrimi i pjesërishëm tregojnë mërzi. Mosbesim: Dora prekë veshin dhe lëvizja evasive e syve sygjeron se ndëgjuesi nuk është i bindur. Të lexuarit e shprehjeve të fytyrës Management Development Associates LLC 19
 • 20. Përdorni një sër taktikash për të zvogluar influencën e kundërshtarit në negociata. PËRDORIMI I TAKTIKAVE PËR TË DOBËSUAR OPOZITËN TIPET E TAKTIKËS SHEMBUJ SI TË PËRDOREN TAKTIKAT FINANCIAR Imponimi i kostos nëse marrëveshja nuk arrihet. Kostoja do të ndodhë nëse të mirat mbahen në depo derisa të zgjidhet mos-marrëveshja mbi pronësinë. Kostoja e oportunitetit do të ndodhë nëse negocimi prolongohet. LEGAL Përdorimi i sanksioneve për parandalimin e vonesave. Kërceno të vazhdoshë me veprim penal, nëse ke rast solid, dhe thekso koston, në kohë dhe të holla, palës tjetër nëse ajo humb. SOCIALE Imponimi i restriksioneve përmes mos-aprovimit të një zgjidhjeje të propozuar. Demonstro sa jo-fer propozimet e sygjeruara janë kur ato krahasohen me tretmenin që njerëzit tjerë kanë në situatat e ngjajshme. POSHTËRIMI Poshtërimi publik i një pale apo individi në sytë e njohurëve të tij. Poshtërimi mund të shkaktojë dëmtim afat-gjatë kredibilitetit të tyre, por ka gjasa të vogla të ketë efekt drastik në biznesin e palës tjetër. Keni parasyshë se për poshtërim pala tjetër mund të kërkojë hakmarrje në të ardhmen. EMOCIONAL Bërja e kundërshtarit të ndihet fajtor nëse ata nuk bëjne asnjë koncesion / lëshim. Taktika emocionale mund të jetë e pa-barabartë në efikasitetin e saj. Nganjëherë, njerëzit që mendojnë se janë manipuluar emocionalisht mund të bëhen edhe më shumë jo-të-gatshëm që të bëjnë lëshime në të ardhmen. Management Development Associates LLC 20
 • 21. Struktura e prezentimit ► Ndërrimi i pozicioneve ► Zgjedhja e mbylljes ► Lëvizja afër mbylljes ► Përballimi i shpartallimit ► Përdorimi i meditatorit ► Arbitrimi ► Implementimi i vendimeve ► Vlerësimi i aftësive tuaja Pregaditja për negocim Zhvillimi i negocimit Përfundimi i negocimit Negocimi mund të përfundojë me sukses vetëm kur të dy palët kanë bërë lëshime që janë të pranueshme nga të dy anët për të arritur marrëveshjen. . Management Development Associates LLC 21
 • 22. Ndërrimi i pozicioneve është proces delikat i “pazarllëkut” ku secila palë bën lëshime për të arritur marrëveshjen BËRJA E PROPOZIMEVE HIPOTETIKE Testoje sa fleksibil janë kundërshtarët tuaj duke bërë propozime hipotetike para se të bëj lëshime. ,, Nëse ofrojmë edhe një milion euro tjera, a do të mi jepnit operacionet e Prizrenit? ” ,, Nëse e zvogëloj çmimin për 20 përqind, a do të më jepni porositë e firmës më herët ?” ,, Nëse ti jap unë 90 ditë kredit në vend të 60, a do të ma japësh interesin që do ta kishit paguar ?” BËRJA E PROPOZIMEVE HIPOTETIKE Testoje sa fleksibil janë kundërshtarët tuaj duke bërë propozime hipotetike para se të bëj lëshime. Management Development Associates LLC 22
 • 23. Pajtohu, sigurohu edhe mshele. METODAT PËR MBYLLJEN E NEGOCIATAVE METODAT E MBARIMIT FAKTORËT PËR TI KONSIDERUAR ARRITJA E LËSHIMEVE QË JANË TË PRANUESHME PËR TË GJITHA PALËT Propozimi dhe pranimi i koncesionit / lëshimit i cili ndihmon ti jap fund marrëveshjes pa e venë në rrezik pozitën e palës tuaj. Bërja e kontesteve vonë në negociata mund ta shkatërroj kredibilitetin tuaj. NDARJA E DIFERENCËS NË MES TË TË GJITHA PALËVE Pajtimi në mes të gjitha anëve të involvuara në negociata për të dërguar përpara bazën e pajtuar në mënyrë që të arrihet marrëveshja. Asnjëra prej palëve nuk do të ndihet se ka fituar apo ka humbur në fund të negociatave. DHËNIA PALËS ZGJIDHJEN NGA DY ALTERNATIVA TË PRANUESHME Inkurajimi i partise tjetër për të lëvizur përpara duke i ofruar atyre dy zgjedhje të ndryshme prej të cilave mund të zgjedhin. Kjo sygjeron se qfarëdo oferte të ,,fundit” që ju veq e keni bëre s’ka qenë thirrja juaj e fundit. PREZENTIMI I INCENTIVAVE OSE SANKSIONEVE TË REJA Sjellja e presionit ndaj palës tjetër duke prezentuar incentiva apo sankcione t ë reja. Kërcënimet mund ti shtojnë kundershtarit ndjenjat se ju jeni armiqësor. PREZENTIMI I IDEAVE TE REJA APO FAKTET NË SKENËN E VONSHME Sjellja e ideve të reja në tavolinën e takimeve parashikon nxitje për diskutime të reja dhe mund të ju dërgon deri te marreveshja. Kjo mund ta nënvlerësojë bazën e negociatave dhe të ju kthejë prapa në fillim. SYGJERIMI I AZHURNIMIT KUR PENGESA SHFAQET Azhurnimi lejon secilës anë në negociata kohë për të shqyrtuar çka do të ndodhë nëse nuk ka pajtim. Kjo i jep mundesi secilës palë që të konsultohet me këshilltarë të jashtëm. Management Development Associates LLC 23
 • 24. Vendoseni veten ne poziten e pales tjeter NDIHMO PALËN TJETËR TË LËVIZË DERI TE MBYLLJA METODAT REZULTATET THEKSOJI BENEFICIONET Koncentrohu duke i spjeguar palës tjetër si marreveshja e propozuar do të jetë në benefit të tyre. Krijon perceptimin e situatës fitore / fitore më mirë se fitore / humbje. INKURAJIMI DHE DUARTROKITJET Shprehi mirëseardhje secilit propozim që sjellë dobi nga pala tjetër, pa marrë parasysh sa do të zgjasë të shfaqet. Krijon gjendje shpirtrore pozitive e cila shkon drejt negocimit dhe mbylljes. SHMANGIA E SITUATËS FITORE/ HUMBJE Shfaqe se ju jeni duke kërkuar një përfundim që është i barabartë dhe i pranueshëm për të dyja palët. Shmangë konfrontimin, i cili më me gjasë do të rezultonte në shtimit e armiqësisë dhe dështimit të plotë. RUAJTJA E FYTYRËS I ofro palës tjetër një rrugëdalje duke i bërë pyetje hipotetike, p.sh., “si do të ndiheshit nëse…?” ose “çka nëse ne…?” Do të thotë se pala tjetër ka më pak presion për të pranuar apo refuzuar propozimet tuaja, por mund të vijë deri të vendimi më shpejtë. Management Development Associates LLC 24
 • 25. Kur negociatat shpartallohen, veprimi i menjëherëshëm është vital për të preventuar keqësimin e mëtejshëm të situates. Shpartallimet zakonisht ndodhin kur një palë ngritet e nevrikosur dhe lëshon takimin. DËMI I KUFIZUAR: Rithemelo komunikimin sa me shpejtë që mundesh. SHËRIMI I PËRQARJES: Mundohu te mbledhesh shkaterrimin pa bere lutje nga jashte. PËRBALLJA NDAJ SHPARTALLIMEVE ME QËLLIM: Kur ekipi juaj vjen me një informatë të pa pritur e cila totalisht do ta shkatëroj pozicionin e kundershtarit, ata do të zgjedhin të manipulojnë me shpartallimin e negociatave. Nese kjo shfaqet, qëndroni të qetë, dhe mundohuni ta përmirësoni situatën duke bërë pajtim të efektshëm. Management Development Associates LLC 25
 • 26. Kur keni eksploruar të gjitha mundësitë, dhe palët në negocim ende nuk kanë arritur një marrëveshje, mund të ketë nevojë për ndërmjetësues. ROLI I NDËRMJETËSUESIT • Ndihmon ti vej përballë palët që të kuptojnë njera-tjetrë • E shqyrton problemin nga secila anë • Është i paanshëm në secilën kohë • Ju ndihmon palëve të krijojnë zgjidhje të tyre • Sygjeron zgjidhje të tjera • I spjegon problemin secilës anë Management Development Associates LLC 26
 • 27. Nëse negocimi shpartallohet, ju mund ta zgjedhni konfliktin përmes arbitrimit. ZGJEDHJA E ARBITRARIT • I ndihmon të dyja palëve për të arritur solucionet • Është i paanshëm gjatë negociatave • Ështe i dijshëm për të gjitha problemet • Merr vendim në mes të dy palëve • E shqyrton problemin që po shkakton shpartallimin • E merr vendimin i cili është i detyruar me ligj Management Development Associates LLC 27
 • 28. Kur arrihet marrëveshja, duhet të implementohet vendimi juaj përfundimtar. PAJTIMI NË AKCION Duhet të pajtohet se si të implementohet vendimi, ndoshta nga grupi i bashkuar. EMËRTIMI I EKIPIT Kush është më i miri në lutje për secilën pjesë, dhe kush duhet të dijë çka? Si do ti marrin informatat pjesëtarët e ekipit, dhe nga kush? A do të pranojnë raporte, dhe sa kohë do të ju ipet të reagojnë në informata? ORARI DHE IMPLEMENTIMI Vendimi i negociuar nuk konsiderohet si sukses deri sa nuk implementohet, pra krijo afate dhe një plan veprimi në secilën marrëveshje që bëhet në tavolinën e negociatave. REAGIMI POZITIV Ngjallë vullnet të mirë rreth tavolinës së negociatave duke reaguar pozitivisht dhe me entusiazëm kur marreveshja përfundimtare se si të implementohen vendimet arrihet. Management Development Associates LLC 28
 • 29. • Një aplikanti i është ofruar vendi i punës! Çfarë të bëhet tani? Pavarësisht nëse jeni duke filluar karrierën me vendin e parë zyrtar të punës në fushën e zgjedhur ose keni qenë në atë vend për vite, gjithmonë ekziston strategjia për pranimin dhe refuzimin e pozitave nga të cilat përfitoni gjatë viteve që vijnë. • Mund të jetë tentim për ta pranuar ofertën e parë që ju bëhet, por ju dëshironi të bëni vlerësimin e punës dhe mënyrës se si i përshtatet planit tuaj të gjithmbarshëm, si dhe, të shikoni potencialin tuaj për negocim. • Siguroni të merrni parasysh të gjithë faktorët që ju si aplikant për vend të punës i konsideroni të rëndësishme për të përmbushur dëshirën për vendin e punës, siç është filozofia dhe misioni i kompanisë, mjedisi i punës dhe kështu me radhë. Negocimi Management Development Associates LLC 29
 • 30. • Jepni kohë vetës– Pavarësisht nëse oferta për punë bëhet përmes telefonit, letrës ose personalisht, kërkoni kohë për të menduar në lidhje me ofertën dhe për pyetje për të cilat keni nevojë për përgjigje. • Vlerësoni nevojat tuaja – A përshtatet oferta me qëllimin tuaj? Nëse po atëherë ju mund të pranoni atë shpejtë dhe të finalizoni marrëveshjen. • Pyetni vetën: – A përshtatet pozita me qëllimet e karrierës tuaj? – A duket se kjo pozitë ofron sfidat që ju i kërkoni? – A do të përdorë kjo pozitë shkathtësitë dhe përgatitjen arsimore tuajën mirë? – A i kuptoni qartë përgjegjësitë e punës? Cili është fushëveprimi i përgjegjësisë tuaj? Qëllimet parësore? Këshilla praktike Management Development Associates LLC 30
 • 31. Fundi i prezantimit Ju falemnderit! Ndonjë pyetje? 31