O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ilmastolaki tilaisuus ministerin versio

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a Ilmastolaki tilaisuus ministerin versio (20)

Anúncio

Ilmastolaki tilaisuus ministerin versio

 1. 1. Ilmastolaki - Suomesta vähähiilisen yhteiskunnan edelläkävijä ja menestyjä 5.6.2014
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Nykyiset päästövähennyslupaukset (v 2020) eivät riitä 2°C asteen tavoitteen saavuttamiseen
 4. 4. Komission vähähiilitiekartta v 2050 EU:lle EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80%:lla vuoteen 2050 - miten jatkaa päästövähennyksiä kohti vuotta 2050. Nykyinen politiikka kattaa jo toteutetut toimet. Asuminen ja palvelut
 5. 5. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5 Ilmastolain tavoitteet 1/2 • Fiksusti kohti vähähiilistä yhteiskuntaa vuonna 2050: varmis sitoutumisen päästövähennysten toteuttamiseen. • Suomesta vähähiilisen yhteiskunnan edelläkävijä ja menesty kustannustehokasta, ennakoitavaa ja sektorirajat ylittävää päästövähennysten toimeenpanoa. • Yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan talouden menestykseen ja ihmisten hyvinvointiin
 6. 6. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 6 Ilmastolain tavoitteet 2/2 • Lainsäädännöllinen pohja ilmastopolitiikan pitkäjänteiselle suunnittelujärjestelmälle • Ilmastopolitiikasta ennakoitavaa, avointa ja suunnitelmallist • Turvataan laaja ja monipuolinen tietopohja ilmastopolitiikan perusteena • Paremmat osallistumismahdollisuudet suunnitelmien käsitte
 7. 7. Ilmastolain valmistelun aikataulu Esittäjän nimi alatunnisteeseen 7
 8. 8. Lain keskeinen sisältö Väh. 80 % päästövähennys- tavoite vuoteen 2050 mennessä Pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmat (selontekoina eduskunnalle) Valtion viranomaisten tehtävänjako ilmastopolitiikan suunnittelussa Ilmastopaneeli ja sen tehtävät Vuosittain eduskunnalle annettava kertomus 8
 9. 9. Päästökaupan ulkopuolinen kokonaisuus haltuun - fiksua suunnittelua sektoriajattelun sijaan
 10. 10. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen lain tasolle • Ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelma (väh. 10 vuoden välein) • Keinot edistää alueellisia ja paikallisia sopeutumis- toimia • Sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun • Parantaa yhteiskunnan sopeutumiskykyä ja vähentää ilmaston- muutoksesta aiheutuvia kustannuksia 10
 11. 11. Mitä ilmastolaki tarkoittaa – ja ei tarkoita? 1/2 • Laki on puitelaki -> ei sisällä eri alojen (liikenne, maatalous, asuminen, rakentaminen) aineellista lainsäädäntöä, vaan luo prosessin, jossa tällaisista politiikkatoimista voidaan päättää kustannustehokkaasti ja ennakoivasti • Koskee ja ohjaa valtionhallinnon toimijoita -> ei uusia velvoitteita yksityisille toimijoille, tehostaa valtionhallinnon ohjausta yli sektorirajojen • Nostaa vuoden 2050 tavoitteen 80 % vähennyksistä lakiin -> Suomi sitoutunut osana EU:ta osaltaan vähentämään vähintään 80 prosentilla päästöjä vuoteen 2050 mennessä -> ei kiristä jo päätettyjä päästövähennystavoitteita, mutta tuo pitkän aikavälin tavoitteen lain tasolle ohjaamaan suunnittelua -> kukin hallitus päättää erikseen kulloisistakin välitavoitteista, joita ilmastolain suunnittelujärjestelmä toteuttaa -> velvollisuus ennakoivaan suunnitteluun ja vahvistaa tavoitteiden saavuttamista 11
 12. 12. Mitä ilmastolaki tarkoittaa – ja ei tarkoita? 2/2 • Lain kohteena erityisesti päästökaupan ulkopuolinen sektori -> pitkän aikavälin päästövähennystavoite koskee kaikkia päästöjä -> päästökauppajärjestelmä toimii EU:n tasolla • Ei siis koske teollisuutta ja energiantuotantoa, jotka päästökaupan piirissä • Ilmastolain mukaiset suunnitelmat ja nykyisen kaltaiset strategiat sovitetaan yhteen -> ei päällekkäisyyttä ja eri tavoilla tehtävää raportointia • Ilmastolaki ei aiheuta taloudellisia kustannuksia -> päästövähennystavoitteisiin kustannustehokkaasti ja ennakoitavasti siten, että talous menestyy ja ihmisten hyvinvointi vahvistuu. -> Vahvistaa uuden puhtaan teknologian käyttöönottoa, purkaa esteitä ja edistää talouden uudistumista -> Parantaa mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuuden asuinympäristöjä ja ihmisten arkea kestävästi 12
 13. 13. Miten ilmastolaki vaikuttaa? • Suunnitelmien laatimisen sisällön ja niiden toimeenpanon kautta: lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja informaatio-ohjauksen keinoja • Yleisön osallistumismahdollisuudet paranevat • Mahdollistaisi eduskunnan tiiviimmän osallistumisen ilmastopolitiikan muotoilemiseen • Valtion viranomaisten yleinen hillinnän ja sopeutumisen edistämisvelvollisuus • Tieteen ja politiikan vuoropuhelu: vahvistaa tieteellisen ilmastopaneelin roolia riippumattomana neuvonantajana • Selkeä päämäärä ilmastopolitiikalle yli hallituskausien 13
 14. 14. Ilmastolain pykälät I 1 § Lain tarkoitus Vahvistetaan puitteet ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmälle, jolla osaltaan hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen; myös eduskunnan ja yleisön osallistumismahdollisuuksia vahvistetaan. 2 § Soveltamisala Säädetään valtion viranomaisten tehtävistä suunnitelmien laatimisessa. Todetaan muu ilmastopolitiikan lainsäädäntö. 3 § Vaikutukset muuhun suunnitteluun Ilmastolain suunnitelmien huomioon ottaminen muun lainsäädännön perusteella tapahtuvassa suunnittelussa. 4 § Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista edistävät toimet Valtion viranomaiselle yleinen edistämisvelvollisuus omassa toiminnassaan. 5 § Määritelmät Laissa käytettyjen käsitteiden määritelmät. 6 § Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä Suunnittelujärjestelmän rakenne ja tarkoitus. Pitkän aikavälin päästövähennystavoite (väh. 80 %:n päästövähennys vuoteen 2050 mennessä). Suunnitelmien laatimisen kriteerit ja lähtökohdat. 7 § Pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Tarkastellaan kokonaispäästöjä, skenaariotarkastelu vuoteen 2050. Valtioneuvosto hyväksyy väh. kerran 10 vuodessa. 8 § Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman vähintään kerran 10 vuodessa. Sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun.
 15. 15. Ilmastolain pykälät II 9 § Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Koskee päästövähennystoimia päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Toimenpideohjelman ja päästökehitysarvion sisällöt. Yhteensovittaminen energia- ja liikennepolitiikan kanssa. 10 § Ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelu Yleisön kuuleminen, lausuntojen pyytäminen. Viittaus SOVA-lakiin. 11 § Selonteko eduskunnalle Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteot suunnitelmista säännöllisesti. 12 § Suunnitelmiin liittyvä seuranta Suunnitelmien toteutumista seurattava riittävästi. Korjaavien toimenpiteiden tarpeen arviointi. Seuranta perustuu inventaariojärjestelmän tuottamiin tietoihin. Myös politiikkatoimien raportointia hyödynnetään. 13 § Ilmastopolitiikan suunnitelmien muuttaminen Suunnitelmien muuttaminen mahdollinen seurannassa ilmenneiden tietojen perusteella. Muuttaminen perustuu 12 §:n mukaiseen päätöksentekoon. Lisäksi teknisluontoinen muuttaminen mahdollinen 10 §:sta poiketen. 14 § Ilmastovuosikertomus Valtioneuvosto toimittaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen päästökehityksestä sekä keskipitkän suunnitelman toteutumisesta. 15 § Viranomaisten tehtävät Kukin ministeriö valmistelee oman osuutensa lain mukaisiin suunnitelmiin. Suunnitelmien yhteensovittamisesta ja kokoamisesta säädetään laissa. 16 § Tieteellinen asiantuntijaelin Valtioneuvosto asettaa tieteellisen asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnitelun tueksi. Laissa määritellään elimen tehtävät suhteessa ilmastolakiin. Eri tieteenalojen edustus ja määräaikaiset jäsenyydet. 17 § Voimaantulo 15
 16. 16. Kiitos!

×