REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFABABA EJIOGBEREZO: BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYEERU OSHE BANU OBARANIREGUN IR...
NIODRE LEYERI ASHANA IKU     "   "   "  ARUN     "   "   "  OFO     "   "   "  EYO, ON...
OGBE YEKUNREZO: OGBE YEKU BABA OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUNAWANO IKIBE AKORA KEKE AWANO TIO PITO BIYE LEKEERANKO ANDOB...
OGBE IWORIREZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDIIRE UMBO  OMOFA EBE BODA KIMI IDERELE ADIFAFUNASHEG...
ADAKE DAYE BABARIWO AWO OMITUNTUN AYEKALE ARUN SHE A BANIOFINTO OMO KEKE OBINI AYE LODAFUN ORUNMILA ABEBA-DAWINOIDELE OMO ...
REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITONOMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.SUYERE: OGBE DI KAKA, O...
DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBEDI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITIADIFAFUN ELU...
REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWAORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSOUNTELE ASH...
GBOGBO IGBA OMO  BIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBAAGBA BEYIN BORE  KAFEREFUN ORUNMILA.1ER. SUYERE: OGBATUN OMAKA OD...
OGBE OJUANIREZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE,EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE ...
OREKUN EYO MEYI OTA SHE OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUNOMO MIKABAMI TEFA OKOKAN OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KOLOKO IFA BIRE...
OGBE BARAREZO: OGBE BARA BI BARA TEREE ADIFAFUN SESE BI ABERE BABATERERE ADIFAFUN SHANGO BI ABERE BABA TERERE ALORDOFUNOLO...
REZO: LEKE LEKE LEKEBE AWO AWERE ANILERE BIYE ABRUN MOFUEOYE KUANKUAN LIMIDIO LU ALOMOYE ABERUN FUO EMAWODRUN MAKUOEIYE AB...
OGBE KANAREZO: OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFAOMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDEBIRINI...
REZO: ERIN LAFIAKU ORO LEGEN LABAOWO OROLOWUOKO OROTIOSHEGI ERIN ABIKUNLO OYEKU OLOFIN ERIN PEREBI AJANAKUTINE-LUIKARA ONI...
OGBE OGUNDAREZO: OGBE YONO OBOSORBO OBOKONO ADIFAFUN SHONA.SUYERE: ATIPONLA IFA BORU, ATIPONLA IFA BORU.    IFA OWE, I...
SUYERE: SHEBERE OKUN ABO EKUN, SHEBERE OKUN ABO EKUN.REZO: OGBE YONO KUKUNDUKU LAYANI LEKE BEBELEKE ILEKE YOSHEOSHA AUN BA...
REZO: OGBE YONO OBO NILO OSABO OGBE YONO OBO NILO SABEABONI LARA AGUO FECHE IRE BOBO LERI OMO LARA YIRE AGUOIFA UNLO YEBA ...
OGBE OSAREZO: OGBE SA YEYEMATERO AFEFE SALU AYE, AFETE SALU OLORUNADIFAFUN EWE BANA AWAYANI ABO, AWAYENI ORUNMILA AFEFE LO...
IKI OBATE ABO ONIONIONI IKI OMIGA ULE OLOFIN AFEFE LEKEKEKE. AWO OWI OGALONLO AWO IWI OSHERA MEYI LOKITISA OSHUPA.REZO: OG...
OGBE IKAREZO: OGBE KA LAFILA AWO OGBE LOSHUDE ELEGBA IBA FILA ASIAAKETEFUN OMO SHEREGUN IFA LAYENI FILA AWO.SUYERE: LASHEW...
AIKONU KONKOLE SHUGBON ONILATE MONI ILOPO MEYI ORUN-MILAOLOFIN GBOGBO IMALO ORANO OLORUN KALE ERIN A WARA BAWOSIRAWE OLOKU...
OGBE OTRUPONREZO: OGBE TUMAKO KUKUYE AYA KUKUYE AYU ARUN ATANA YUBARAKUMISAYA ADELEWA ORUNMILA AGBANI IBA, ABO LEBO. ORUN ...
OGBE OTURAREZO: OGBE TUANILARA MOFOU SESI ONIBARABANIRE AYEGUEOLUWOPOPO FUYERE ADDE KUE BAYAMI ARAGBA KALEKUN ABEKUNMOFOU ...
SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO, ASHEBO ASHETO    ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.SUYERE: AWO TENIYO NI EB...
OGBE IRETEREZO: OGBEREKUNTELE ODANDE IFA MAFEREFUN OGGUN.OGBEREKUNTELE ADDE IFA OBARABANIREGUN ORISHA WANEYI IFAMORI YEYEO...
REZO: OGBE ATE ADIFAFUN OMOBIRIN ATOLE SHAWO EGUNGUN LAISUN   ORUN EFE AKARE LODAFUN OSANYIN OMODERE OLOBINU ONI   O...
OGBE SHEREZO: OGBE SHE BATOLOSHE ESHU OSHE AWADI EBONI OLE OBAOLUWO OBASHE OMOSHE OMO IYA LODE IFA KAFEREFUNORUNMILA,YEMAY...
AYE ORE IBAYE DEWA AWA SODIDE.SUYERE: EYA LEWE ENI LEWE, EYA TUTU MOFORI BAWAO ORI    NALAWONI EWE OWE OGGUN YARUKURU ...
NIADA ADA OGGUN OFO LERI TOKU EYI NI GBOGBO ENI ARAYE NIOFO TURA LADE NI LATIBA NI LATIBA OSA UMBO ELESE IGI EROESON LABA ...
REZO: OGBE FUN FUNLO IKU PUANI ORI BAWA IKU MAYOYORI WANIADIFAFUN ERUBA OUN LOFE OMA OBATALA ASHO LEBO, JEKUAOSHUSHE IGUNG...
MEBAYA EYE MEBAYA MONA OFO MEBAYA.SUYERE: AKUALOYARE ABATILODE EGGUN IKU OFONA.SUYERE: OGBE FUN FUNLO OWONIKI AMAIYEGUN OM...
REZO: OSHEIWONO  OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI  OGUNGUNUMBOWNILE ORUNMILA OSORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO   KANOS...
ASHE  ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE   ELAYE ASHUGBO   TITIDONI  OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO    OMO EYANI.REZO:...
ORUNMILA ORUN  LALA  OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUNORUNMILA.REZO:  IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA  BOLOKE AWOSHE ...
REZO: OYEKUN NILOBE BABA AMALU KOMA ARUGBO NISHE     EKUNBAYE AVALO BOGBO NISHE AYALO OUN BISYE OMODE BAYA     OMA...
REZO: OYEKUN WORI ADIFAFUN  OKUNI  ELEGBARA  OWO  KAFEREFUNOSHUN, LODAFUN ORUNMILA.REZO:EPANDIKI O EFANDIKI ESHANDIK...
REZO: OYEKUN DI ORUNMILA ADIFAYOKO OLO U YUEKO ORUGBOORUGBO, AKUKO, EURE YARAKO, AYA, EBEYO, OWO IWA, BOGBOINKAN ARAYE EBE...
REZO: OYEKUN BIROSO AWO OTI OLOFIN TULO SHWO SADU MERIN OTIOWO IWOKO, EBEYO ALA,  ERI, BOGBO INTORI  AYE KURBO OTIBEEYEL...
REZO: OYEKUN  JUANI BADAWA IFA OBA MAYIRE ELEGBARA BADAWA FA    AYORE  LOKUN OBA YORE OBA LOKUN ELEGBARA IFA LAYE  ...
REZO: IGUI  INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUNONA NI ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI  LORUBO EKU,EYA, EPO...
OYEKUN OBARAREZO: OYEKUN BARA ALORDAFUN OSHUN LO OSAIN OÑI SHANGOSHEBE SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO SHISHE IFA SHEMIO...
REZO: OYEKUN BARA OLODABA ESU LO KIMOLU NI OKUSENI TE ESINNI LOKO SESE NI TOASEMI LAFOSE NIBA ABAL    BONSE  OMOOLOFIN...
OYEKUN OKANAREZO:  OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA OYEYU OBARA YIRE WAOBINI   AYE OLONU OGUTIYUN LARIFUHN LODI IKU OYEKU P...
REZO: ADIFAFUN  OKANA  YEKUN AGRIA BLENIRE  IFA EGGUNAGUANI LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN  OKUA  AKUARI EGGUNFIFESH...
OYEKUN OGUNDAREZO: OYEKUN TEKUNDA LOBINA NASA OYO OPA OTA KUKU WORAADIFAFUN ABEREGUE LUBA OMO ORUNMILA KOBA  OGGUN TITIW...
OYEKUN OSAREZO: OYEKUN BIKUSA KUKUTE KUKI ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI.DARIKO OYEKUN SA   KAFEREFUN OYA,   ORUNMILA ADIF...
OYEKUN IKAREZO: OYEKUN OYEWODELAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA.OYEKUN BIKA ALAKE EDON ADIFA OYE OKA NOGBATI TIN ISOPO KUN...
OJO OWORO TIBI OLOWO NINUOLOWO GOLOTO IMOFA GELOTOOJO OJO ASHE IMEFANONI OKO ISHERODOYON A MA NONWOYON A MA NO RA.REZO: IF...
REZO: OYEKUN BATRUPON IFA NI UNLOSILE ILARE LOKIN ILAREOBINI PAMI KAFEREFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN OLOFIN.REZO: ADIFAFUN ...
REZO: OYEKUN TESIA AKIKI OLORUN OBI LOLUN MATI BIBIKOUGUNAWO APIGUMI WATA ORUNMILA AKINE IDILA SARA AKUKO ABELOWO ELEBO.RE...
REZO: OYEKUN BIRETE MOLALA AWO MOLALA INTORI IFA ARUNMOLALA ABE OYU LAYE TINSHORE IFA OLOWO-POPO MOLALA AWOTINSHORE IFA OS...
REZO: OYEKUN PAKIOSHE OBI OSHEMA EYELEO KAMA SHERUWO ILEKENDE OMA FIRO OSHUN OBINI MEYI TANILO.REZO:NI  MORE  OYE PAKIOS...
REZO: OYEKUN BERDURA MAFUN ABA BARABA MAFUN ABA OFUNMAYEKUN FUN YANZAN LELE    BERELE  FOGUEREMALELE OYEKUNFUN MAFUN ...
ADIFAFUN OSUN  OLORUN (2 VECES)REZO:  OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHAMABA A OFE IBUNI  ILE  OYO SHAN...
REZO: IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLOYEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN ORUNLALORUBO.REZO: ...
REZO: AKASO FARATILE LODAFUN KONISA, BOGO ODI AKUKO AKOFAEKU EYA EBETA AOGUO ADIFAYOKO AKORIDO KULE KONKO LELUNKORIKO ORUG...
REZO: ATAKARA  MATIKA AIRA UYO OMA ATANI KARA EYE OKOKOMORELENI ADIFA  BABA AKAFILA  ELENO APOSHI APOSHIRE  AWOEWE I...
REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWEANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN ARABUSHE AWOMAYAW...
REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKANTOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKANTO GIRELORI KO...
REZO: IWORY BODE IWERI IFA IWERI OSO YENE GONGOLE YEBEOSHANLA ABERE NI IFA OLOKUN OBORE GBORE OMO INA BORE IFAWOLODE FI AL...
REZO:IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKEARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU, OLUWO ABO MENIFA EMO AWO OYE...
IWORI JUANI       63
REZO: IFA IWORY JUANI IFA WARA WARA NI MORO KASHEITAKASHEMINE WARA WARA BABASONA ELAROYE LAROYE KASHEITAKASHEMINI WARA WAR...
REZO:IWORY JOBERE OUN BEREYO OUN TIROLA OUN TIROLO IYETIMODE AYE  OUN BERE LEKE UJU ADIFAFUN YALORDEEYEBEMEKUN YEWA YOKO...
REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUNOBA OKUN AGANA LOPA LERI, KAFEREFUN ORUNLA.LODAFUN OLOKUN.REZO: OW...
REZO:IWORY  OGUNDA, IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUNAWANIRI  LORIN  OÑI IFA AWO BEHENI IFA  AWAKENI  IFAORIBAY...
REZO:IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGOOGBO NI OLOGUN OGBO, AIYE OLOFIN ALAMORERE, KAFEREFUNOBATALA, LOD...
REZO:IWORY BIKA ADIFAFUN ORUNLA IWORY BOKA BOKO ADIFAFUNORUNLA ADIE ELEBO. BABA BOKA GUNUGUN ASHABA GODA GUNUGUNAKA ASHABA...
REZO:IWORY TRUPON EYELE, EKO, OÑI KERE YELE ADAKOY EYELELEBO OWUNKO LEBO. MAFEREFUN OLOKUN, ALA ATI ALEYO.REZO: EYELE EKO ...
REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERUAKUKO LEBO.REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO  AYE OMA OL...
OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU  NI IWORYOTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI  LE TE  ARUN ARA AILOKUNATIRE OTOR...
REZO:IWORY ROTE ADAE  OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA  TELOIJOSHEKE IRI  SHAKE ADIFAFUN AKUKO  MOKOKOJE ABO TOLOFEANAKE...
IWORI BOSHE       74
REZO:IWORY BOSHE OBA LERI, OBA LERI INLE BOLEDI WANWANLODO NIGFA ABEYERE AWO LERI BALERI INLE IWORY OBA NI.WORI BABA LONI ...
REZO:IWORY  BOFUN, IWORY TOWOFUN, IWORY TOSEFU OBA  IWORYFARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONUTIRIKO A...
REZO: ABAYENI OTONI  BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFAIWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE  AWOORI EBE...
NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA”.              +++ODI MEYI              78
REZO: ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA  SHUKURUKURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO  OMOOÑI YEGA...
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1

26.812 visualizações

Publicada em

5 Rezos De Los 256 Oddun De Ifa1

 1. 1. REZOS DE LOS 256 ODDUN DE IFABABA EJIOGBEREZO: BABA EJIOGBE ALOKUYE IRE MOWADE ABATA BUTU AYEERU OSHE BANU OBARANIREGUN IRU OBATALA OGBONI ASIFAFUNGBOGBO ORUN GBOGBO LOWO ESHU OMA ATOTOLO OLE AFEKANADIFAFUN OBATALA OSHEREIGBO OBI ITANA AMBIAMA ITANAAMBIAMA EYELE MEDILOGUN ELEBO.SUYERE: ASHINIMA ASHINIMA IKU FURIBUYEMA " " ARUN " " " OFO " " " EYO " " " EGUO " " " ONA " " " ARAYE " AWO OSHEMINIE, OSHEMINMIE, ...REZO: ORUNMILA NI ODI ELESE MESA, MONI ODI MESE ONI OKOMESE TIRE KO BAJA.REZO: BABA EJIOGBE ORUNMILA MIGBATI OLOGBA ASHE LAWO OLODU-MARE ORUBO. OLORDUMARE MEWA FI ASHO FUN MIGBATI GBOGBO KIYEGBOGBO OTIGBA ASHE LOWO OLORDUMARE AWON NIWO TO- GBOGBO EYITI SHINSHE LATI IBA MOWA NI AMUPE ASHO.REZO: BABA EJIOGBE ONI WAYU OWO OBA OÑI ODE ADIFAFUN IFELOYA TINSHOMOBE GBOGBO KOEYEBO AGBOBOADIE LEBO, ONI LENOOWO BOYURINA ONA DAKE ADIFAFUN ORIBIDE, ADA, ARIDA, TUTUAGUTAN LEBO, OPOLOPO OWO ADASILA KOSILE,INSHERI LEBO.REZO: BABA EJIOGBE ALALOKUN MONI LEKUN OKO, AYA LALA OMODUABOSHUN OMO ONIKOSHE OISHE KAMU ILEKE OMO LERI ADIFAFUNALADESHE IMAPAPORO TIMBALORDI AGOGO.SUYERE: BABA EJIOGBE ORUNMILA NIODERE LEYERI ERAN " " " " " EKU " " " " " EYA " " " " " EPO " " " " " ADIE " " " " " EURE 1
 2. 2. NIODRE LEYERI ASHANA IKU " " " ARUN " " " OFO " " " EYO, ONA, OGU, ETC.REZO: BABA EJIOGBE ALALAKUN OBA ONI FAKUN BABA AUN BINIYAOKUN DABA ALALA BI OKU BABA OTOKO BABA ARARRORO ATONONISHE IFA BABA OFIDEYABA LODAFUN BARABAIREGUN.REZO: BABA EJIOGBE IBE ALAPILI YOKO DIDO BABALAWO LODAFUNBARABA ODDUN ONIRE DAFUN.REZO: ETA ONI BABALAWO LODAFUN ARDERE. AWO ARDERETE ORUBOAUN META.REZO: ERIN ONO BABALAWO LODAFUN AREBE OKO AWO AREBEOKOKORUBO NI ARAYE AFIBORAN SHE UNYO. IFA ONI BABALAWO LODAFUNADFA ORUBO AUN MEFA. EYI ONO BABALAWO LOFAFUN BARABARIREGUNONI BABALAWO ONI BARABANIREGUN ORUBO AUN MESAN MEFAKI AYAOBANIRI KOBESA LASHARE.EWA ONI BABALAWO LODAFUNBARABANIREGUN AWO BARABANIREGUN ORUBO AUN MEWA LAWAGIRO ADOAWO LAWAGORI ILE AWO.REZO: BABA EJIOGBE ONI TEGUN ONI TOSAN ENLO SODE ONI YERIENLALO OFE OYE ODUWA TANI AUN SOYE KETEFA AYA TOYA TAMI OBAOPA OLOKUN KOTAKUN KITAKUN OMI GODO AWO APALOKUN BANILUBANLORUN GBOGBO LOWAYU PETUKIE SODE ALAGUEDE OMA ORIKUBABAWA.SUYERE: TINI YOBI ABE OBILENA ADAFUN GBOGBO TENUYEN ABANSHE-KE ASHOKO ODUFUO BEWA. 2
 3. 3. OGBE YEKUNREZO: OGBE YEKU BABA OMOLU ABAKAKA BABA O AN ADIFAFUNAWANO IKIBE AKORA KEKE AWANO TIO PITO BIYE LEKEERANKO ANDOBELASHI GBOGBO ERANKO LORUBO KEKE MEDILOGUNERAN MALU, EKU, EYA, AWADO, OÑI, OPOLOPO OWO.SUYERE: EDAFON SHURO MI ORE, EDA EWE EDA EFUN AGAYU RAUN OSOMOBO MOBO SODOROMI YARE IYA LODE ABA.REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMILU AGBA OLOYA NIRO DEMU,AGOGO NLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUNDUNNI PARASIDI OTENU BATA JAD YEKUN ADIFAFUN OZAIN LODAFUNORUNMILA KAFEREFUN OJUANI MEYI.REZO: AKUENO OLORI ASHUBO AWO KAKA ADO ADIFAFUN ORIKAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OGBE YEKUN KUKUTU ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOGBUORUNGAN.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU ABAKAKA BARA ADAN ADIFAFUN KENEUN TIO PIO BIYE LOKE ERANKO ALUBODE LANSHI LORUBO.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHORO KOKOEPASIDA IKIBO OKARA KOKO ROKO OKO KOBERU OGBE.REZO: OGBE YEKUN OMOLU OBA KAKA EDAN ADIFAFUN YEBEKA OKAAPEINDA IKIBO OSHOSI KAKARAKA OKO KOBORUN OGBE LOLA OGBETEKE OUN KOYE KOBIN ADIFAFUN KENKUN TIO PIO EYELE LOWOERANKO OLUBEBE GBOGBO ERANKO ETU LORUBO.REZO: OGBE YEKUN BABA OMOLU BABA ADIFAFUN SHERE KEKEEPISANDA IKIBO SHERU KEKE OKO KOBORU OGBE YEKU LO TOKE OUNKOSHE KOTIN ADIFAFUN OWUNKO ITA FIRE IYE REWE OLUBAMBATOLI LEBO ETU KORUBO MEDILOGUN ERAN MALU, OÑI MEDILOGUN OWOELEBO.REZO: OGBE YEKUN NI BABA OMULO AGBA OLOYA NIRO DEMU, AGOGONLA SHENU GBAGBA LONI NI PARIKOKO OTENU DUN DUN NA LORINI PARA OTENU BATA JAD OGBA YEKUN ADIFAFUN OZAIN, LODAFUNORUNMILA. OJUANI MEYI.REZO: KUKUTO KUKO ADIFAFUN GUONITI AFITI BIYE LOUGBU ORUNGO. 3
 4. 4. OGBE IWORIREZO: OGBE WEÑE MAFEREFUN OBATALA, OBATALA ALEYO UMBO INEDIIRE UMBO OMOFA EBE BODA KIMI IDERELE ADIFAFUNASHEGUIDA ORUNMILA ADSHEKUE KII EYELE, AIKORDIE, EKU,EYA, EPO, AWADO, OPOLOPO OWO.SUYERE: MOÑU EKUE, MOÑU EKUE MOSARAO, OPOLO YAMI OPOLO YUMI MOÑU EKUE MOSARAO.REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANITA AYEOBA ORUNMILA KOLADE OBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKO LAYE.REZO: OGBE WEÑE DOGUO ADAFA OMI BABALAWO ERA OLONA EWE AYAAYALORUN EWE EBOKARA OMI SIBA AKORDIE, EYELE, ETU.REZO: OGBE WEÑE KAFEREFUN SHANGO, OBATALA ALEYO UMBO IREUMBO OMOFA UMBO, ALAFIA MANI LELU TOFE ORUNMILA AYEORUNMILA FOMBO INTORI EURE ASHO ARA OJIBARA OMI OLE LUAYUOLUO ENCO UMBO LEÑO KOKOTO NILARA KOFEREBO EKUEYA, OPOLOPO OWO.REZO: OGBE IWERI IFANI GUENI GUENI GUATO ORUNMILA LODAFUNALEYO LODAFUN SHANGO SHAQUITI NERBO OLUO ORA ADIFAFUNORUNMILA ILE OLOKUN EURE LEBO SHAQUITI LEBO OLUO ARUNADIFAFUN OSHORI QUINSHO LORO LORO LERI ORDA AKUKO LEBOKAREFUN OLOKUN, YALODE OBINI ORUNMILA QUINSHE ELEBOADIFAFUN ABA LO OLEBO EKU, EYA, AYA, KONO ELEDE IKON KONIAYA OGRIAN TANKATE IYALE LO DRIAN OLO DE OGRION EBITIPANY AWO EMBEPAYA GRIO OBINI BORIO.REZO: OGBE WEÑE SILEDEO AWO SHOGOIKO AWO BABA SHERE.SUYERE PARA DAR CANDELA A ELEGBA:--------------------------------MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU MALANGE IKU INAFE MALANGE IKU.SUYERE PARA OBATALA:-------------------ORISHA OBATALA BABAE PRISHA OSHANIA BABA EE.REZO: LERIKAN ADIFAFUN AWO SARAKO BABA WELE AWO ABANIA AYEBABA ORUNMILA KOLADE OGBE KAILEBO LEBO OGBE WEÑE SARAKOLAYE.REZO: ADIFAFUN OLOFIN OLOTORUN OMO AYE EGUGUN ORUN OKUARIBO 4
 5. 5. ADAKE DAYE BABARIWO AWO OMITUNTUN AYEKALE ARUN SHE A BANIOFINTO OMO KEKE OBINI AYE LODAFUN ORUNMILA ABEBA-DAWINOIDELE OMO OLOFIN.OGBE ODI 5
 6. 6. REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE IYA LAMU BOROTITI OLITONOMO ABAN SHARAELA ADIFAFUN UNBATI ORUNMILA.SUYERE: OGBE DI KAKA, OGE DI LELE, OGBE DI LELE, OGBE DI KAKA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE OGBE DI ASUSE AFEFE AYERIOTA EYYE IYA LOMI BOROTITI IYA LAMEBERE TITI ADIFAFUNSHENIBUE BA UNLO EGUNGUN LANSHE.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAFUN BOROTITI IYA LOMIOLI OTORONSHELA WARA ELEBO.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADA SHASHA OSIKO OBANAADIFAFUN OSHUN ATI OGGUN TINSHE KOMADIE EYELE MARUN ELEBO.REZO: OGBE DI IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKOLU AWO BAROSIABOROKATON JORO JORO EGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUNORISHA ELEGBA.REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARO LESE KAN ATI OLOFINUNLO SHON SHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU AROKO UNYEN SHANGOARA UMBO NI SHANGO TIYA ONI YEMEYA OKU OKO KAFEREFUN OSHUNOMI DUN DUN SHIRI LODAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE, DEDELA BORU, DEDELA BOYE,DEDELA BORU.REZO: OGBE DI KAKA DI ADIFAYOKO BARABANIREGUN ADIFAFUNOSHUN ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATERO AFEFE LOSALU OBOLODE AWOLODA LO IKIN.ESTE ES EL REZO PARA DESPERTARA ORUNMILA.SUYERE: OGBE DI KAKA, OGBE DI LELE. OGBE DI LELE OGBE DI KAKA.SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.REZO: OGBE DI KAKA OGBE DI LELE ADIFAYOKE BARABANIREGUNADIFAFUN OSHUN, ADIFAFUN OGGUN OBINI OGBE SA YEYE MATEOAFEFE LO SALU OBOLODE AWALODA LO IKIN.REZO: OGBE DI OZAIN LEDO IBO IGBE AWO OGBE DI KAKA KUKU 6
 7. 7. DIGAGA YAYEMUGAGA EYA AWO IYA IGAGAON IKUYA ELE ADAWO OGBEDI KAKA OGBE DI LELE OBORI ATAYE IYA GOBAMIABOROTITIADIFAFUN ELUTENSHA MILA UOMA ABAN SHORUTAN UNKO WARANLALODAFUN OSHUN LODAFUN IYA ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: IFA NI ORISHA ADIFAFUN MOKELU AWO BOROKOTON KUTUNEGGUN NILE LODAFUN ORUNMILA KAFEREFUN ORISHA ELEGBA.REZO: ORISHAOKO ABURE NI SHANGO ARE LESE KAN ATI OLUFINAUNLO SHONSHON OGGUN ORISHAOKO AFEFE IKU UNRYN SHANGOARA UMBO NI SHANGO TIYA TIYA ONI YEMAYA OKU KEFEREFUNOSHUN OMI DUN DUN ASHIRI LODAFUN ORUNMILA.SUYERE: OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA.OGBE IROSO 7
 8. 8. REZO: OGBE ROSO UNTELE ASHE EBBO ASHE TO ARIKU BABAWAORUNMILA AKUALOSIÑA AKUA EBBO RERA ORUNMILA ISOTA OGBE ROSOUNTELE ASHE ATIE DEKU ATIE, ATIE DEYA DEYA ATIE, ATIE AKUKOATIE, ATIE ADIE ATIE, ATIE ASHE ASHE ADIE.SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN ATIE JA ORUNMILA HURUN HURUN MOLE PIN HURUN MOLE PIN HURUN. BOBO BO MI ERAN BOBO BO MI EJE.REZO: OGBE ROSO UNTELE ENABORO ADIFAFUN EBBO TINIBELE ELOSOARUN ABO ELEBO.REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN OKURIN ODE, OPIPO OBIRIN OROINDOKO OFIKALE PECULO OPOLOPO OKUNI.REZO: OGBE ROSO ADIFAFUN AYAN ASHE LODUN ASHOKO SHOBOAJOGUN LEFA ANAYO ADEDI NILE LODAFUN OLODO.REZO: OGBE ROSO MONI OSHA AHEREBO MONI OSHA AHEREBO MONIOSHA ADASHELE.REZO: OGBE ROSO KORO AWO OKO ALIA AWO ILE OLOFUN ADIFAFUNAGUNDARE ADIFAFUN SHEKORDA.SUYERE: MONI OSHA SESEREBO, MONI OSHA SESEREBO, MONI OLOFUN ORISHA MONI OSHA SESEREBO.SUYERE: OGBE ROSO UNTELE, ATIE KUN, ATIE JA, ORUNMILA RURUNRURUN, MOLPIN, RURUN MOLE PIN RURUN. BOBO MI ERAN BOBO BOMI EJE.REZO: OGBA ROSO UNTELE ISHIN AWO ORISHOIPKUO OKUN ISHI NIIWIN ORISHA ABANIDIYE AFI YEBA EGOWORO ESAYO OLORUNNI ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN SHANGO, ATI EGGUN.REZO: OFA ERI OBA ASHESHE NI ORUN AGBO NAWO OSA OBASHO ERIPERI AWO ODA IYE BU ADIFAFUN OLOFIN TINSHE OKO ABUTUN WONIGUI OLOLE LEJUN PARUGO KI AYEBE WUNDIA IFA MABA EKUKIGBOGBO ISHE ATI WAHALA ELERI LEYI OBINI NOGBA BO IGUIRIPADUNKO LEBO ADA LEFE GARUBO KELOPO AYA KOIGBA EDEODOLOPO KOSI MOPE NOJO MASAN NI AWO IRUN OMOTE ATI AWONEGGUN NITU URUMBO WARIVE IGBA BU OMI OMI OKAN NIMU AWONDIGUN WOYITI EGGUN MOSI OMU OMITI OSI NIBE IBANI POLU TITI 8
 9. 9. GBOGBO IGBA OMO BIBIN NIGBA OMO BIRIN OMIFUN EGGUN OBAAGBA BEYIN BORE KAFEREFUN ORUNMILA.1ER. SUYERE: OGBATUN OMAKA ODARA INSHE OMU LODE IGBA FIGBA ISHE KOMI ASHE OMOLODE ASHE OMOLODE.2DO. SUYERE: (PARA DARLE AGUA A EGGUN). OBA FI OMO ISHE OMI KOBI OSHE OMOLODE ASHE OMOLODE.3ER. SUYERE: (PARA DESPEDIR A EGGUN). OYILE IGBE EMO NIJE IJE ORAGUN.REZO: OGBE ROSO AFIDI KUE OSORIBENLEKUI OLELE OLELE BABABIALE OMO OBA LELE OLELE BABA BIALE OMO OBA LALAOLELE OKUA SURE OLELE LAKUA ODA AUN ANIYA BAYAKUNLOSILE ELELE SILE ELELE AUN MAFUFU KETE AUN MALAKUIOROBO.REZO: OGBE ROSO, ADIKANKUN, OBININ, OSHISHA UMBO, ALEODARA, ORUNMILA PELURE, OYA ATI, OSHUN OBIRIN. ODARALODAFUN OLOFIN. 9
 10. 10. OGBE OJUANIREZO: OGBE WALW ADIFAFUN ADIE YARAKO UNBOWA SILE EÑI ADIE,EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERE LAWAADIE ERE TASHE ADIE. ADIE WIWO NI OKU LERI ADIFAFUNOGBE WALE KETE WALERI ADIFAIA NI ASIWERE LODAFUN ELEGBA.SUYERE: ALA OLE OMO MAYO, MADE ISERE NI MAYO.REZO: OGBE WALE OGBE WANIKU OGBE WALE KETO WALE WA NILE ONIBABALAWO ADIFAKOKO KANFUN ORUNMILA OBARABANIREGUNORUNBO GBOGBO TENUYEN ADIE MEYI, AIKORDIE, EKO, EYA, EPO,AWADO, OPOLOPO OWO.REZO: OGBE WALE ITE ADIFAFUN AGUTAN ADIE LEBO, AIKORDIELEBO GBOGBO YEKU, OBETA OWO, EKU, EYA, OPO, AWADO, EYA TUTUFIFESHU, ORUNMILA LORUGBO.REZO: OGBE WANIMU OWUNKO KARIRA ABIMIKU ABERIN OUNKO OKOIFA MORA IFA RAKANSE EMU AJUAN IDI LUARO KOTOWO ADIFAFUNEKUTE.REZO: OGBE WANIMU AGO EÑI IBOBORU KO OKUNI PAWO AYAWALA OTOAYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KETO WALE TO OUNBELONA OTO ETA. ALA OLE OMO MAYE ISERE MI MAYE.AKERE KENKON GBOGBO NISHE OLEDE ATANIGBE ATAMIDA FEKOGBOGBO KOGBO.REZO: OGBE WALE KOTOWALE EKINI ENJE AYA OFO ISESHENI ARUNINU AWO ADOFA LOBO KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUN AYA.REZO: OGBE WALE AMEGO AMONA OREGUN, ELEDA NI AWO OGBE WALEBABARE NI IFA BABARE NI BURUKU, OFONA ILE OGBE WALE, IBETILESE IGI, OPARALDO OYALORI AWO. KAFEREFUN ORUNMILA LODAFUNIBEYIS.REZO: OGBE WALE ELEGBA META, ESHU LAREYE, ALAWANA, EKUTEOKOLEGBANA, AWADO KUKUNDUKUN MARIBO OGU ABITI ABURE MEYI.REZO: OGBE WALE AGO ENI IBEBORU KE OKUNI PAWO AYAWALA OTOAYAMAWALA OSI MOKUNLE MOKUNLE WALE KOTOWALE TO UN BELONA TOTO.REZO: OGBE WALE IWAKUMA IR IKUNI OMO LODE OSHA AGUANA ORITOMI AYA IFA UNLE OGBE ILEKUNA ABALIKA OZAIN AGBA BURUOLOKUE BABA OMI TIYA OMO AKEKE OYOKUN OMO OBO IYA IYAO IYA 10
 11. 11. OREKUN EYO MEYI OTA SHE OYANLO MOBI OBIA OMO AYAMI ORGUNOMO MIKABAMI TEFA OKOKAN OYO YEGUERE BURE ADIFAFUN KOLOKO IFA BIRE BERE OLONSHE ABANI TEFA ASHOMA DUN DUN AWOORI OBE OFO BOGANI OSHAWANI IFA LODAFUN OLOFIN.SUYERE: ALO ALO OMO MAYE, MADE ISERE NI MAYO.SUYERE: ARERE KE KEN BOBONISHE, OLODO ATANIBO ATIMIDA FOKE GBOGBO KO GBO.REZO: ELEGBA META, ESHU LAROYE, ALAGWANA, EKUTE, OKELAGBANAAWADO, KUKUNDUKUN ISHUGARA MANIGBE OGU ABITI ABUREMEYI, LODAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE WARINU, OWUNKO KO RI BA ABIMEKU, AYA, ABERIN,OWUNKO SHE INFANORA INFARAKAN SA EMU, AJUU. IDI LAROYOTOGUO, ADIFAFUN EKUTE.REZO: OGBE WALE KETE KETE WENDE GBOGBO FEREKUN KOKO ATEFAIBIGAN LOLOEMI NERE LODAFUN OSHANLA OPOLOPO OWO BURAKATAAGOGO FUN FUN, KAFEREFUN ELEGBA, OSHUN.REZO: ADIFAFUN OBATALA ONA SUARE OGBE WALE INLE INLE EYITEAKEKE MARUN OMOKORIN KEKE IBINU TOKU LERI OMODE OGBE WALEINLE, MARUN OMO. IKA ATAPAKO, IFA BELA OBA ARUN ASHO MONGBEOMO DINRIN LODAFUN AMONA ORE.REZO: ADIFAFUN ADIE YORAKE UMBO WASILE EÑI ADIE KUEKUEYE NIOMO KEKERE ADIRE ORODIE FUN FUN KO MO ARARE ADIE ORE TASHEADIE WIWE NI OKU ORO LERI ADIFAFUN OGBE WALE KOTOADIFAFUN ADIE NI ASIWERO LODAFUN ELEGBA. 11
 12. 12. OGBE BARAREZO: OGBE BARA BI BARA TEREE ADIFAFUN SESE BI ABERE BABATERERE ADIFAFUN SHANGO BI ABERE BABA TERERE ALORDOFUNOLOFIN BABA YEKU KOLADEE EYO UNLO AGUERE NI ORUNMILA TOIBAN ESHU BI BABA TERE ADIFAFUN OLOFIN.SUYERE: ISHONSHON ABE ISHONSHON ABE ODARA KOLORI EYO ISHONSHON ABEREZO: OGBE BARA TEMU TEMU PILO ADIFAFUN OLOKUN NI EJETIOFIN OKUN OJENSHO IRAJON EWE NWENI KI ORUBO KEREUBEYIOBI OMO SHAGBONKI AWO OMOBE MABA MABA ARA SHE OTANIKI ORUBO, EURE DUN DUN LEBO ASHO ITELERI LEBO AKUKOMETA LEBO EYILEGUN OWO LEBO KERUN, AKUKO META LEBOOMIKI ENSHABI OMO MOGBATI OMABI OBI SENIN OSIBI AFON.REZO: OGBE BARA ORIKOYE AWO AGUARO OMO SHABI OBARALABALA OGBE BARA ONIKOYE AWO KOKEREY TORI SHEGUA EGGUN BORUNOBA AWO LORUN BABA TOBI SHANGO UN SORO OGBE BARA ORI-KOYEAWO OYORUNLEWA BAGUN IFA OYORUNLEWA OLOFIN KOROÑIRE OYUTISHE ELEGBA ORIYOKE AWO AGBANI SHANGO OBARA-LA BAYABIFA.REZO: OGBE BARA ADIFAFUN OBATALA ORIKOSUN ORE OBORISA EYELEETU ELEGBA OGGUN OSHOSIS EKINI ORISHA FUN FUN BABAKAFEREFUN OLUFON.SUYERE: ISHONSHEN ABO ISHONSHEN ABO, ODARA KOLORI EYO ISHONSHEN ABO.SUYERE DE EGGUN: MOLERE IKU OBARA BARA MELAYE EGGUN IKU OBA MOLAYE IKU SHANGO MOLAYE EGGUN.SUYERE DEL OPARALDO: SARAYEYE EGGUN BOLEKUN LOWA. EGGUNMAWA MORIYEYE BELEKUN OLONA EGGUN IKU SARAYEYESUYERE PARA EBBO MISI Y BAWE LERI: SHOKUIN KUEKUE EWE MOFIYANLAO. SHANGO MOFI YANLAO LORI MOI LANYAO.SUYERE: ALAMANA FUNI LALA MOSUKO, ALAMANA FUNI LALA MOSUKO.SUYERE: ALAGUANA FUMI LOLA MUSOKO.REZO: EYELE ADIFAFUN EYELE LORDAFUN OLOFIN MAFEREFUN ELEGBAKE KONUYA GBOGBO OFO LOKO ISHU. 12
 13. 13. REZO: LEKE LEKE LEKEBE AWO AWERE ANILERE BIYE ABRUN MOFUEOYE KUANKUAN LIMIDIO LU ALOMOYE ABERUN FUO EMAWODRUN MAKUOEIYE ABORUN AKODE LODAFUN ORUNMILA APARO ALEBO.REZO: BABA TIRIBU ABIRI BABA BALAYA BISHIKO OU ADIFAFUNSESE MERAN EYELE LEBO AYAPA AKUKO LEBO KAFEREFUN SHANGO.REZO: OGBE BARA TIELOGAN LEKUN IFASHO BOFO OJUN MIOUNADIFA-FUN ORUNMILA TIONLE SIAPA OKUN ILAJE ESA MIIWORAN NIBITE EJAGO INSHE GBOGBO LEJU EMI NIWON NIKI ERULEBO EYA LOBO EYO ERE LOBO EYELE FUN FUN MERIN LOBO MEYOLAOWO LOBO. AYI EMU OWO BA ELA OFUNLO AYIOLE PELU IME OSHODIE AYIGBA EYELE EKUN AYIOFI SINGBERE OYEKU OYO SIERI.IFA NI ONIRE LEJIN ADIFAFUN ORO OKAN ENIYE LOWO PIPETIBE BENITO RETOBI IGE BA EWE OKUN OSI WO EWE SHUGBONATIWO OWO MASHERE.REZO: OGBE BARA IKOYO LODAFUN ORIKA MOGAN ODA NILE EGGUNLORUBO AKUKO LEBO BATE AYA ESHU ETA META AKUKO ELEBO OGGUNLORUBO ELEBO ESHU FORUN ORUNMILA UNLO ILE IFE INLE OGGUNLODAFUN ELEGBA.REZO: AGBA DIGBO OLEWO LAKU ERU MEDI OSIRIKIKI BAJE KONOKARAN OMO ANABI KOSHEMIBI TANYI KOBO TOKOSO KOLEBO OJUMOKOLA GERI ODUDUWA ALAWANA ENI ETI EGUNGUN ALALA SHENA APAMATA OPE LERI MARIWO ORUNMILA AFURI BI OYE ADABIBARELODAFUN EGGUN MEYI NI ODARA.SUYERE: ALAWANA FUMI LALA MUSOKO.SUYERE: EMI OBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI AKORIKOBA OMOLOYUMI EMI OBA OMOLOYUMI. 13
 14. 14. OGBE KANAREZO: OGBE KANA LODAFUN OBATALA ATI SHANGO NI MOTI EWEFAOMODE KOBO ORI OUYEN IYARE ATI BABARE. SHANGO IYEDEBIRINIWA MOFA ADA ELEBO.SUYERE: OGOMOLOSHE BIRERE IRU LODAFUN MAYAWAL.REZO: OGBA KANA LODAFUN OBATALA ODAFUN SHANGO NI MOTIALAMO-NI ALAKOSI MONI YEUN EGGUN BABARE ORUNMILA LERUGBO.REZO: OGBE KIKANA KOMASE ADIFAFUN OGGUN.REZO: ERI KIPE DI ERIKIKAN ELUYU KIPE DI ELUYU EKUN ODEIGBANGBA KIPE DI ODE OMODE ILAUN ADIFAFUN OMO.REZO: OGBE KANA AWO NI BEBE NI LORUN AWO NI BONI BOSHE ABE-LEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASAMI LAYE INLE BORELO ENIOTOTOMI ILO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHEOLORUN SHANGO OGBEKANA OLORUN KOLOYE SHANGO ODARA.REZO: EKIKUN KIPO DIN EKIKUN ERIN ABATA KIPE DI ABATA EFONORERE KIPE OMO ILAUN AWEN ADIFAFUN AWO NI MORE AGBADA NIEJITEBON SI ORUN NI OFUN SHUGBON OLORUNSUYERE: OGOLOSHE BIRERE IRU LOFUN KAYAWALE.SUYERE: KUDU AKOGBA, EKO, LAYE KOTO ONIKO.SUYERE: OSARA MA KOME BEO.REZO: OGBE KANA AWO NI BOBE NI LORUN AWO NI MONI BOSHE ABE-LEKUN LORUN INLE GANGA NI LODE ASANI LAYE INLE BORELE ENIOTOTOMI TO NI SHANGO OMO AWO MONI BOSHE LORUN SHANGOOGBE KANA OLORUN KOYELE SHANGO ODARA.REZO PARA DARLE EL EYA TUTU Y KLA LERI JUNTO CON SHANGO:ZALARA OREO NI IFA AWO MONI BOSHE EBEYENI IFA KORI BO WO AYEORI LORUN AGBA NI SHANGO AWO MONI BOSHE ARAGBA NI OBANILORUN ODUA ORUNMILA AWO IFA MOYARE ODARA, IFA SHANGO AGUANILORUN.SUYERE DEL EYE EN LA LERI:"EYE EYENI YERE ARAGBA FELEGUEGUE FELEGUEGUE AGBA OEREO." 14
 15. 15. REZO: ERIN LAFIAKU ORO LEGEN LABAOWO OROLOWUOKO OROTIOSHEGI ERIN ABIKUNLO OYEKU OLOFIN ERIN PEREBI AJANAKUTINE-LUIKARA ONI MOWA ERIN OKE MOFOYU LABUTA LABUTA BI OLO-WU KUDU AKOGBA OKE ERI SOFOBU LABATA BI OLUWO KUDUAKOGBA OKE ERIN OTOKU AJANAKU KOTO SILE ADE ERIN LARIERIN KOLARUN ADIFAFUN ERIN OKO LAYE KOTE NIKO LOJOMOELOJIN GBRO AFI ORI KUNLO FOKO LODAFUN ORUNMILA.SUYERE: KUDU AKOGBA EKE, LAYE KOTE ONIKO. 15
 16. 16. OGBE OGUNDAREZO: OGBE YONO OBOSORBO OBOKONO ADIFAFUN SHONA.SUYERE: ATIPONLA IFA BORU, ATIPONLA IFA BORU. IFA OWE, IFA OMA, IFA IRE. ATIPONLA IFA BORU.SUYERE: IYO MALERO IYO MALERO AJALA IYO MALERO. (PARA LA SAL). EPO MALERO EPO MALERO AJALA EPO MALERO. (PARA LA MANTECA DE COROJO). ORI NALERO ORI MALERO AJALA ORI MALERO. (PARA LA MANTECA DE CACAO). EFUN MALERO EFUN MALERO AJALA EFUN MALERO. (PARA LA CASCARILLA).REZO: OGBE YONO AYE ADE MOWAYE EREÑI LAYE ADIFAFUN ODUDUWAWANEMI OFA OWAYE ODUDUWA IKU SEGUERE, ARUN SEGUERE, OFESEGUERE,EYE SEGUERE, OGU SEGUERE, EYU ARAYE SEGUERE ELEMUSEGUERE.REZO: ADDE YENI MOWA YENI EWE YENI ADOPE MI LADDE OLUWOPOPO IRE ARIKU, IRA OMO, IRE OMA, IRE OWO, IRE ASHEGUN OTA.REZO: OGBE YONO, EBOMISI OBASALE OBIMISI NI AGBENIYA ADIFA-FUN OTAPOKON UMBATI ORUBO OMODE.REZO: OGBE YONO YONO OKUYEYE, OKUKUYERU ADIFAFUN ORUNMILAOBINI.REZO: OGBE YONO IFA OLANLA OBA BINI OBALOLO.REZO: OGBE YONO KIRIPUEKE AKITIPOKE KUKUTEKU LODAFUN ABUANABUAN LORUBE.REZO: OGBE YONO PANRERE OFONAMI FONAKITI ADIFAFUN SIEGUIADOEBUESAN KARASHETE.SUYERE: SEDEME DE KAE KENEDEME MADO KAE SHEGUERE NIWA KAO BODEME KAE MADO KE.SUYERE: YAE YAE MASHE YAE YAE PAE TAKUARA MAYAKUA KERE YAE YAE.SUYERE: BONAN SEBERE IKU, IKU SEBERE, ARUN SEBERE, OFO SEBERE. 16
 17. 17. SUYERE: SHEBERE OKUN ABO EKUN, SHEBERE OKUN ABO EKUN.REZO: OGBE YONO KUKUNDUKU LAYANI LEKE BEBELEKE ILEKE YOSHEOSHA AUN BABALAWO ADIFAFUN YOKAN ONIFA EGUI MAYO OLOWONOAYO ELEGBA GBOGBO YEYE OTONIFA IDA ILU GBOGBO INSHEGUIAGGUN LOYENI AGGUN.GBOGBO OSHE ILEKE LABO ABAYEIFA OMOLOYO ILEKE AGGUNOBONLAYA OYU ARINLA BEBE ILEKE IÑAFA FOROLOYU, IÑAFAKOFERU BOYU FURAWA OTONIBOSHE ERE IKUTASHE NARA NARAJUN ADIFAFUN.OLUYEBE OBI ORUN AWO OBI INAAWO OLUYEBE LOBI IKU JUNAWO OLUYEBE LOBI ARON JUNAWO OLUYEBE LOBI EYO JUNAWO OLUYEBE LOBI OFO JUNOKOLOYO YEYE ENIFA ILOKE LOYEYE AWO ILEKE, BEBE ORUNMILAANIFEKUN GBOGBO OSHA WA GBOGBO OSHA ANU ADIFAFUN ORUNMILA.LE REZO A EGGUN ASI:INALE EGGUN KUELE, AWO BELELO IÑAFA KUELE ORUN OTONIBOSHE.SUYERE: SHEBERE BOKOMO ABE IKU SHEBERE BOKOMO SOKUREZO: BITI EBOKO NIYEDI CUCO ADIFAFUN ORISHAOKO OMO OGGUNADIFAFUN ORILOMORE OMO YO ORUN ADIFAFUN OFUWAPO TINSHOMOORUNMILA HIJO TIWO LERE OLODUMARE LORE YERIN AWO MEMOTATODARUKO WONYI OKENIWO NIGRATODOJE KAN NIWORA OHIMOKERE KAWO OLESILE AYE WONIBI AWO BADE LE AYE BOYAIBALOSAN AWO JU ORUN NA LO AGBALAGBA SUJUWO WONNILATIKOKO LOBI ODO AJACA LOTI IKUIN NIBO EWE KANANIEKILATI SA MEBANLO ILE AJACA NIKI OMA LO SARATA BABARILONA NIKI WON OTOKON SEDA OSALAIYE ODILA AJACA AJAMOTOMON OSEI BIWON BARINDE NIWE BABE IBIKAN, BOTIWO OPOTUNSURUN OGBE YONO NI WORI NIGBATI AWO BABALAWO ILE ORUNMILA AWOIFA NA OSUN KOMONA SHERENIKUIN KEKE MINIBE OMIBOPI A KOKOAJALA LEMERE KUILE AJACA JIRASI JEN MIMON BABIN KURELODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI WUN OBANILE AJACABADUKUE KURO LODARE NIBA TI WUN DELE AJACA JIRASI IWUNOBANILE AJACA BADUKUE LOWO OTUWARE AJACA NI ORI EYENIDAYORE NI ORI TODELEAYE KODARA KUERI. 17
 18. 18. REZO: OGBE YONO OBO NILO OSABO OGBE YONO OBO NILO SABEABONI LARA AGUO FECHE IRE BOBO LERI OMO LARA YIRE AGUOIFA UNLO YEBA YENILARA LAYO BOBO NI YERE OBARA DADA IFALADE TINCHE ME AGUO NI LARA OGBE YONO OBAKI OBO IFALAYE NIFA OMO LALA NIFA OGBE YONO IFA NIYA LE ASHEKUNOTA IFA OMO LADE KEFEREFUN ORUNMILA IFA KAFEREFUN OBATALA KAFEREFUN OGGUN IFA KAFEREFUN SHANGO. 18
 19. 19. OGBE OSAREZO: OGBE SA YEYEMATERO AFEFE SALU AYE, AFETE SALU OLORUNADIFAFUN EWE BANA AWAYANI ABO, AWAYENI ORUNMILA AFEFE LONASHANGO ADIFAFUN EWE BANA. OGBE SA ADIFAFUN ORUNMILAISHONSHON NABE GBOGBO SIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUNBARAPETU LODAFUN OZAIN ERU WAMALE WAMALE ORISHAOKO AYEAFEFE.SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBOLO UN YERE DUN.REZO: ERU WAN ERU MALE ORISHAOKO AYE AFEFE.REZO: SHEBELO KUE ABO KU SHEBELO MEDE LE MEKU SHEBELOKUSHESHEBELE KUE ABO KU SHEBELE ABO MELE SHIKU. JOBO SATOLEMOEKU EGGUN.SUYERE: KUSHENE ABO KUNE SHEBOLE ABO JUE SHEBELE.REZO: SHANGO LONGO ARAO FILANI OGBE SA BILARI EKOSI LARIOOGBE SA AFEFE INTO AFEFE LAO SALU AYE. OGBE SA AFEFE INTOAFEFE LAO LAO AWO SALU OLORUN APONTE PEKITA LORUBOEBBO OBO ORUN OGBE SA YEYEMETERO AFEFE OMO OLOFIN ILUFULEYE OMI IYAYE IKU BONILO LIJI LOMA.SUYERE: ABONSA ABONIYA AWO LODA IWI (SE REPITE).REZO: OGBE SA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ESADO ORIOASNI OLOFIN IWI EBATE ABE ONIONIONI IWI OMIGA ILEOLOFIN AFEFE LEGUE GUEGUE AWO OGUI OGALONLO AWE ESHURAMEYI LOQUITISIA OUPA.SUYERE: EKUE MORE SALU EKUE, BABATATA EKUE MOLOBORO UN YEREDUN.REZO: OGBE SA OYA BORI BOKUN LAROYE IYA IYA TOKU ORU OSHEABOYERE OGBA IFA GRELOKO LORE ONI OGBE SA OSI YEYELINA.SUYERE: AWO KALEBO AWO OBA MOYOYE IKU EGGUN OBONIYE IKU AWO BOSIKEO AWO.REZO: ADIFAFUN ORUNMILA ISHONSHON NABE GBOGBO AIYE INLEOBA OLOFIN ARUYE KAFEREFUN BARAPETU LODAFUN OZAIN.REZO: OGBESA OGBERIKUSA OLOFIN NIYIN KUTUN ORI OAMI OLOFIN 19
 20. 20. IKI OBATE ABO ONIONIONI IKI OMIGA ULE OLOFIN AFEFE LEKEKEKE. AWO OWI OGALONLO AWO IWI OSHERA MEYI LOKITISA OSHUPA.REZO: OGBE SA, OGBE YONO, OTI IKU, ANSI ALABO IKU, ATILABIYA, OGBE SA PARA OBASAKUASA, KUASA OKIKAN KI DUBULO IKU,BORO OMOSHUBUN, BORO OMO DIDE.REZO: OGBE SA ATEMOLETA OSHU AWO NANIO. OGBE SA ORIAFEFE-LORUN AFEFE MAWA ORUN OÑI LEKAN IGUEDE FIERUBAYEAWO OGBE SA. OMO OLOFIN ENEFA ELEGBA ATEMOLETA SHANGOMEYERI ODDUN. TENTE ABURE OKANA GIO, ABURE OKANA SA.ORI NIFA TENTE MONI LAYE, ABURE OKANA YEKUN OLOWO ORUNABURE OGBE TUA KATIYEBE NIFA AYEWARA, TONTI ABURE, ODIKAKA OGUERE ORI ORONI LAYE OKUN TENTE ORI LAYE NIFA,OJUANI SHOGBE IMBELARIO ORI OGBE SA ATEMOLETA ORI BAWAORUN MAYENI IFA AGBANI BOSHE ADELE NIFA OGBE SA AGBA-NILE OSHUN IKAYO ADELE OLERIFA OMO TONIGBASHE UNTEFAORUN LADEYE ORUN LADEYE NIFA ORI OGBE SA AWO ODARABORI OLOFIN OMOKIO IFA ORUN LAYE IFA ODARA AWO DANIO. 20
 21. 21. OGBE IKAREZO: OGBE KA LAFILA AWO OGBE LOSHUDE ELEGBA IBA FILA ASIAAKETEFUN OMO SHEREGUN IFA LAYENI FILA AWO.SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMEWA.REZO: OGBE KA ADIFAYOKO KAFUN ASHEBEREBERE OMO OLOFIN OBA.REZO: OGBE OKALA OKOE OKONURE AWO OKAMBA OMO OLOFINBARA BARA ARAWE NIREGUN AGRI KUALONUBE OWUNKO OPA AKUKO EWEEYA OPO EWEYEWO OGBE KA ABABIKO ADIFAFUN IYA OYUPANADIE.REZO: OGBE KANLA LASHEBANA ADIFAFUN PEISHEBA OMA ESHU AMEGUNREZO: OGBE KA ORUNMILA, OGGUN Y OSHOSI, OGBE KAADIFAFUN ASHIBEROBRE OMO OLOFIN.REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU ANARE ANANA EKUTALE YEKEABEREKU YEKU IYELA KUTALO NANA.SUYERE: NANA OKUNAYE EKUTALE, NANA ANANIYO, KUTALE NANA.SUYERE: LASHEWA LASHEWA OMO SEMOWA.SUYERE: OWENE WENE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO, OFO TANSHE SHEMISHE ABIGBO, OWENE WENE ABIGBO.SUYERE: KINI WANILE NNILEKE, AWO KINI WANILE AWO.SUYERE: OWUENE WENE ABIGBO, AFETAN SHEMENI ORUNMILA ABIGBO OKERE KERE, ABIGBO AFETAN SHEMENI.SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUMO AWO AWO RIRE AJIBOWA, BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KANFU ASHEREBEREBE OMO OLOFIN.REZO : AILELE ATENI OJUMO MOKONI ADAWU NIPOYIRERE KOLAOKU LOKUNI AGBELE LOOJIN BUMBUN OPI OJO ADAFUN ORUNMILAOJO INSHE AWO OGBE IKA WEN NIKI ORUTO OGBE BAGUNDAKANTI OWA MUNU AKE IWOOBI ADA ABEBO ADIE MEYI, EKU,EYA, NITORI KIWON NABA NUÑELE NIBRIN TINLO OSI TUNIBOAWON BABALAWO LOWON SISE LEMPE KI OTUN WA NI EBBO 21
 22. 22. AIKONU KONKOLE SHUGBON ONILATE MONI ILOPO MEYI ORUN-MILAOLOFIN GBOGBO IMALO ORANO OLORUN KALE ERIN A WARA BAWOSIRAWE OLOKUN OLARE OSUPA GBOGBO IMALE AINA EMI OLORI OKANIPIN IMPORI GBOGBO ONONLO FI OGBO BAGUNDA MAGUN IDIESHU LORDAFUN GBOGBO ORUNALE ESHU.SUYERE: OJUMO AWO AWO RIREO, OJUNMO AWO AWO RIRE AJILOWA, BALA BALA LOWO, OJUMO AWO AWO RIRE.SUYERE: AWENE WENE ABIBO ORUNMILA. ADEFE ITANAE ABIBO ORUNMILA. AWENE WENE ABIBO ORUNMILA.REZO: ADIFAFUN BARA PETU KOBORI OLE YEWA ONILU OPALYEORUNMILA OGBE IKA KEFEREFUN ELEGBA.REZO: OGBE IKA EBBO YEKU TU AMARE ANANA EKUTALE YEKEABEREKU IYELA KUTALE NANA.SUYERE: OKUNAYE OKUTALE NANA, OKUNAYE OKUTALE NANA, ANANAYE ARA NAYE KUTALE NANA. 22
 23. 23. OGBE OTRUPONREZO: OGBE TUMAKO KUKUYE AYA KUKUYE AYU ARUN ATANA YUBARAKUMISAYA ADELEWA ORUNMILA AGBANI IBA, ABO LEBO. ORUN IRENIRA KILODA FUN ESHU.SUYERE: KUYE KUYE IKU KUYE BINI, KUYE KUYE BERE AWO ATA MAYURU ILU BERE AWO ELEGBA OMODE.REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHE OBINI IKUKU NISHE OBINIAMU ATAMU OBINI NISHE OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUMILAAGBANIROGUN TAMALA MALA BALANSHE IWI ESHU NI OKUTE KULALEKEIWI BALELE IFA OMOKEKERE OFA MEYA GBOGBO ARAYETOKU OSODE IFA LODAFUN ELEGBA.REZO: OGBE TUMAKO KAKUYE AYA KUKUYE AYA ARUN ATANA YUBARAKUMISAYA ADELEWA ORUNMILA ABUANI LEBO ABO LEBO ORUN IRENIRA KEFEREFUN ESHU.SUYERE: KUYE KUYE IKU BINI ATA MAYARU IKU BERE ELEGBA ABA- LONKA.SUYERE: KUELKE KUTE IKUMBILE KUYE IKU BERE UNLO ATA MAYARU IKU BERE UNLO ELEGBA OMODE.SUYERE: OZAIN SHIWIRI KUI KUI, OZAIN SHIWIRI KUI KUI OUN FERE MOLE EÑI ORUN EÑI ORUN, OZAIN SHIWIRI KUI KUI.REZO: OGBE TUMAKO IKU YEYE NISHO OBINI IKU KUKU NISHE OBINIAMU ATANU OBININISHO OMO ODUDUWA ADIFAFUN ALA ORUNMILAAGBONIREGUN TOMALA BELANSHE IGI ESHU NI OKUTA KULA-LALEKEIGI BELELE IFA OMOKEKE OFA MEYI GBOGBO ARAYE TOKU OSODE IFALODAFUN ELEGBA. 23
 24. 24. OGBE OTURAREZO: OGBE TUANILARA MOFOU SESI ONIBARABANIRE AYEGUEOLUWOPOPO FUYERE ADDE KUE BAYAMI ARAGBA KALEKUN ABEKUNMOFOU SESI AYERE NI IFA OLOFIN ADIFAFUN OLUWO-POPO.SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO ASHEBO ASHETE ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.REZO: OGBE TUA MOFEU SESI ADIFAFUN OLUWO ALADE MOFEU SESIADIFAFUN AYAPA TIROKO LELE NIFA EYEGUE ODUDUWA MOWALE YEREOLOFIN.REZO: OGBE TUA GUA GUA AWOSOYU ADIFAYOKE KONDUN OYA IBONMERUN ADIFAFUN AYA UMBATOLO IYA META GBOGBO IGI INYA OMAORUNMILA LORUBO.REZO: OGBE TUA LARA KATIYERE EKU OGDABA ARO SHAROMODO LAROSHARO OBATALA EDUN SHEPO EKUTE INA KAFEREFUN OBATALAKAFEREFUN OZAIN ADIFAFUN ORUNMILA LODAFUN ELEGBA.REZO: OGBE TUA ADIFAFUN AWONI MERIDILOGUN OBGADO IFAODDUN OGIDE EWINI ODDUN IYASI EDUN POKON LADO EJEPAOKOTASHE INLE OGBE TUAMORO OYA IFE OBA LODAFUN OLOFIN,KAFERE-FUN ODUDUWA, ADIFAFUN ORUNMILA.REZO: OGBE TUA NIKO TINSHOMO GUAYE ADIFAFUN OBA YEBE UNKAHIN ALE OMO SHANGO LORUBO.REZO: OGBE TUALARA ADIFAFUN AWO LARERE ILOBAYE NI OBALUMAADIFAYOKO OLOFIN LADE ABAYE ONI BABALAWO LARRE AYE BARABONIREGUN OLUO SIWAYU LODAFUN ORUNMILA SHANGO Y OGGUN.REZO: OGBE TUANILARA OBANI SHANGO ONI IRE IYA OBOYENI IFAORUNMILA ILE YENYO SHANGO OBANI OKUE JEKUE OZAIN ORUPUEOBA YENTE OKO EWO NI SHANGO OBANI LORUN OBEBUFUN EYELEMEDILOGUN APARO MEDILOGUN BEYEKU IFA.REZO: ADIFAFUN IYABAFUN IYA OGIEDAY OMO BI OBA MAKASHE BABAOSAWANI IYA NI OBONO IYABAFUN IYA NI OBONO IYABAFUN IYAOLONO LELE INLE OGUNDAY IWA METETA LERI ASANI OMOLOGOOGUNDAY BABAWA IYABAFUN IYA KERE OGUNDAY IYA IWE METETALERI OBALELE ODARA BI EGGUN BABA OSAWANI ARUBO YAKON LALEOSA RA BIEMESAN ODDUN MESAN ODDUN MESAN IYABAFUN ASHEALO OMO OGUEDAY NIWAGUE ALAKAN SHOSHO AYO LERI OGBETUANILARA OSAWANI SATAMASIA AWO OSHENBOKO LELU LELEKAFERFUN ORUNMILA LODAFUN OLOFIN. 24
 25. 25. SUYERE: AWO OBA YEMILO ORUNMILA AWO YEMILO, ASHEBO ASHETO ASHE LOMO ASHE LOWO ARIKU BABAWA.SUYERE: AWO TENIYO NI EBBO GUNUGUN ASHE NI EBBO GUNUGUN ASHE NI OLORUN GUNUGUN ASHE NI ASHE GUNUGUN ASHE ORISHA OLORUN.SUYERE: OGUEDAY ASHE OMO FUN WAWAO OMO KEKE ODARA NI LAYE.SUYERE: ORUGBA LELE OMO INLE SHEPE OMO LELE ENI BONSI EUN NI KAYE.SUYERE: INLE OGUERE AWO LOYA ADIE, ADIE BABA OGBE TUANILARA,BABA AWO MOREYA, AWO LOYA ADIE, ADIE BABA.SUYERE: ODUDUWA AREMO SOKUN LOMASHE MUDARE ODARA EMIDARA.SUYERE: AJA BEKUN BELO KOIÑA, AJA BELE KOIÑA KOIÑA APUANIYE.REZO: ADIFAFUN AWONI ERIDILOGUN OBAGDO IFE AWO ODDUN OGIDEEWENI ODDUN IYASI EDUN POKON LADE EJEPA OKOTASHE INLE OGBETUAMORA OYA OBA LODAFUN OLOFIN, KAFEREFUN ORUNMILA,KAFEREFUN ODUDUWA. 25
 26. 26. OGBE IRETEREZO: OGBEREKUNTELE ODANDE IFA MAFEREFUN OGGUN.OGBEREKUNTELE ADDE IFA OBARABANIREGUN ORISHA WANEYI IFAMORI YEYEO ADIFAFUN ORUNMILA AKUALOSIÑA OMO IFA.SUYERE: OBAIKU BABA YERERE OMO OBOKOYE IKU SEWERE, ARUN SEWERE, OFO SEWERE, EYO SEWERE, BERELADE OBENIRE OBAYE.REZO: OGBE ATE OSADE ODANDE MERI YEYEO APETEBI WADAMAIBERU,APETEBI WADA MAIYOBA, APETEBI WADA MAIBOSHESHE.OSHUN MORI YEYEO IFA AYE MOWA EYE EYIDE EYERI OLOFIN BABAORUN. ORUN LOYEBONI IFA OMO LAYE IKU AYEÑI IFEI ODEDEORUN LAYE.REZO: OGBEREKUNTELE OSODE ODANDE ODANDE LAYE ODANDEORISHA ODANDE ELA. ORUNMILA OMO IFA OLOFIN AGUENO AWETEASHE OLOFIN, ASHE OGGUN OBAYE IFA EBBO SHANGO OBA KOSOOBAYE ORUNMILA OGBEREKUNTELE LETE OZAIN LAYE OBIKUALARA LAYE.REZO: OGBE ATE OGBE MATA ALUMEMATA OMO AWOSHE MAFITARUNADIFAFUN OMO OBANISHE AIKORDIE, ADIE, EKU, EYA, ILA, EFUN,OU, OBATALA OWO MESAN.REZO: OGBE DANDE ADIFAYOKO ADIFAFUN ORUNMILA IFA FOTOLUSHOADIFAFUN YALORDE.REZO: OGBE ATE OBA OBE IKUN ABURE IFA BEYE IDARE OBOKOYE.REZO: OKPELE EBEYEKUN WA EUMINIYO IYALORDE OWA NILORUNSUNINIYE OGGUN, OGGUN ARERE OWO OKPELE BANIYEKUN ORUNMILAAPALOSIÑA OWO YEKUN OWONU ODARA AWENA WEÑA YEYEKUNOKPELE NISHABO IYALORDE OBEYARI OLORUN OKPELE MEYIAWANIEBANIWA ALA ALABOYARI ORUNMILA OKPELE NIKE YIRIKAOKUEBA BUKERE OBA BOKARE ONI OLORUN EYERE EGGUN OKPELEOGGUN ODARA.REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWA OGBONI OTORUN IFA OBADAWOOMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERI OGBETE OMO-NI FAUNSODE NIFA OGBEATE TOKU ESHU BELU BELEBU OJO AWOGUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DI OKE BELEBUKOMOPE IJERIJKU ANAIRERI OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLEORUN KAFEREFUN ORUNMILA. 26
 27. 27. REZO: OGBE ATE ADIFAFUN OMOBIRIN ATOLE SHAWO EGUNGUN LAISUN ORUN EFE AKARE LODAFUN OSANYIN OMODERE OLOBINU ONI OLOSA.REZO: ORUN KAWADO OGBE ATE ARUN KOWADO OGBE ATEOMOLOGU,OGBE ATE ADAFORI ADI FAYOKO OSHUN ADIFAJOKOLODAFUN SHANGO OBANIREGUN ORUNMILA.SUYERE: ARERE OGGUN LAYEO OGGUN LAYE, BABA OGGUN LAYEO OGGUN LAYE.SUYERE DE EGGUN: EUERE WERE NITO WERE, AFARAMOYO KOTOFADILAMA OMO IKU WAMBE WAMBE FADILAMA FABAMANBEFADILAMA, EBBO EBBO FEREYE EÑI EBBO FEREYEUNYEN OLOYU WERE IKOKO.SUYERE DE EGGUN: EGGUN EKUN FEYU TANA ELUKEREKUN BEKUNSUN EGGUN LELE.SUYERE: OBOIKUN BABA YEYERE OWO OBOKOYE IKU SEWERE ORUN SHEWERE OFO SHEWERE EYO SHEWERE BERELADE ABENIRE ABOKOYE.SUYERE: EYE EYA LORIDEO OGGUN ALAGUEDE OGGUN LAYABA NILEO OGGUN OKPELE.SUYERE ARABA: EJU NIKOO O NANKO ESOFA MIKUO OMANKO AFAYOIBE MEDI LETE.REZO: ADIFAFUN OBERU KUNTELE YEDO AWO OBEDANDE ABERU OBERYTASHERE QUERE INLE TINWANILLE PAYA WE INTIVA AKUELEAWO OTOKAN ESON AKUELERI OBEDANDE OBERE KUNTELE LODAFUNYEMAYA KAFEREFUN AGOTEKU KAFEREFUN YALORDE.SUYERE: OBERU KUNTELE EYE MOKUE ENENKO ORISHA MIJUE OMANKO IFA EJIOGBE AWENDA IRETE.REZO: OGBE ATE AWO NIFA OSHAWO OGBONI OGBONI OTORUN EFAOBADAWO OMO AWONI EMIMOLE BUBURU OSHA MAWO TOMBU IJERIOGBE ATE OMONI EAUSODE NIFA OGBE ATE TOKU ESHU BELUBELEBU OJO AWO GUNUGUN UMBO WAIYE BI AWO TINLU AWO DIOKE BELEBU KOMOPE IJERIKU OFELOSODE AWO LODAFUN IMOLEORUN KAFEREFUN ORUNMILA.SUYERE: LAMI LAMI OLORI AWO ALAWO IKU ONISHEGUN A ORUN OGBEDANDE AWO ODARA. 27
 28. 28. OGBE SHEREZO: OGBE SHE BATOLOSHE ESHU OSHE AWADI EBONI OLE OBAOLUWO OBASHE OMOSHE OMO IYA LODE IFA KAFEREFUNORUNMILA,YEMAYA, OGGUN, ELEGBA, OSHUN, OLUWO LAYE OGBESHE BARABASHE BAWA OMO ONIRE AYE TIMBELAYE OLUWO ASHAUDE.SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE, IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO AYE ORE IBAYE DOWA AWA SODIDE.REZO: OGBE SHE AWO NIRE OLOFIN IRE EYA NI BAWA EYENLOGBOGBO IKU ONIRE OBA NI OLORDUMARE ORI BAWA EYA IRE OBA NI.REZO: OGBE SHE BALOBOSHE OBATO WOSHE ADIBA DIBA ONIBABALAWO LODAFUN OLUWO DIDE.REZO: OGBE SHE KANTON OBAYE DEWA KODIDE SARAUNDEREOLOLODIDE IYALODE OKERE YI MORO ENIDESUN EFIDEBOROOTOLAREFA EYIBOYO NILA ODDUN AYIBAGADARA NAWASI IKOWOBOSHEIYANI NORO YEYEO SHIYANI MORO YEYEO.REZO: OYO OTO EGBA MI OLUWO OGBE SHE LODAFUN AKATAMBO UNTO-RODIYA OWODORE ERIN BATI OTOGBA TOBOSILE ORUNMILA.REZO: OGBE SHE OWORI WOWO ADIFA OLOFIN AKARO WAYA.REZO: BABA OGBE SHE AYE BABA DAWESHE AMUERUN KARAKU TANSIDEWESHE LOBIODUN KEKERE DIONEGUN TIOKO ADIFAFUN OLUO EBBO.REZO: ORUNMILA DIFA ADAFUN AYE ALIAKA ONTIGUO YOKO ORUBOARAYE EMALKIDA OTUNDA AWO UMBO ELESE ORUNMILA ILESE ORISHAEBINKUAKO.REZO: OGBE SHE IKU KALENLEKU OGBA OMO NIEGBA UMBATINILEOMODE OPA OLUGWA YALORDE, LODAFUN SHANGO Y OBA.REZO: OGBE SHE AWO ERI IFA ONIOSHE KABASHE ASHO NISHELE AWONIRE ENI IFA JUNJUN AWONI IFA SHANGO AWO EBA KOLA ENIRE IFA.REZO: ADIFAFUN LEKE LEKE EWARADA OBETOLOMIRA NO OSHA LEKELEKE OFOTILO OUMINI LATIBASI IKOKO OGU OZAIN OFOYUDEOYONOWA TAQUEYO OYU ONI ADIFAFUN OZAIN OLOROFUN.SUYERE: LEKE LEKE LAWAO OYU ODARA, AFELA AYE NBO NI ODO OYU ODARA, LEKE LEKE LAMBO LAWAO.SUYERE: IBAYE DEWA WASHE DIDE, IBAYE DEWA WAO DIDE GBOGBO 28
 29. 29. AYE ORE IBAYE DEWA AWA SODIDE.SUYERE: EYA LEWE ENI LEWE, EYA TUTU MOFORI BAWAO ORI NALAWONI EWE OWE OGGUN YARUKURU OGGUN MASENIWEWE AWO MALAYONI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE BORITOYO AWO ABONIBOSHE.SUYERE DEL OPARALDO: SARAYE IBA KILODE IFA INTORI ARAYEKAURESUYERE DEL KOBORI: EYA BEWA ORI LAWADE EYA WA WA FARI MAMA FARI EYA TUTU BELEKE ORI FELEKEKE ORI FELEKEKE MAMA FARA.SUYERE DEL ELLA TUTU A EGGUN: EYA LEKE ENI LEKE EYA TUTUMOFORI BAWAO ERI MALAGUIDI EWE EWE OGGUN YANYA OTE OGGUNMASHE NIGUEGUE OGGUN MALA YENI AWO IFA OGBE SHEBORIBOSHE.REZO: OGBE SHE ORIBONOSHE ALALALELEKUN SHANGO OBONIBOSHEORI OMO OLUO ASHE ARANLALE BI EWA OGGUN IFA ENIEWA OGGUNORIBOSHE ATENI LARA ONIBARANIREGUN ENI FIFE OYA ANIRE-YE ONIBOSHE ENIFA INLE IYESEWA IFA KAFEREFUN SHANGO,KAFEREFUN ORUNMILA KAFERFUN OYA.SUYERE DE ESTA CEREMONIA DEL EYA TUTU: EYA LOWE ENI ELEWE, EYA TUTU MOFORIBAWAO ORI MALAWENI EWE EWE OGGUN YANYA URO OGGUN MASENIWEWE AWO MALAYENI AWO IFA OGBE SHE BORIBOSHE. AWO OBORIBOSHE.SI EL EGGUN ES AWO SOLO SE PONE EL SIGNO.REZO: OGBE SHE BOLOBOSHE AYE BALOSHE OSU OSHIKALIKA NINI PAUBESHE NILA ADIFAFUN ODIDE ABANKEKE ADIFAFUN ODIDETIOLOSI IWOSHALA.REZO: ODE LAIWO ADIFAFUN ORUNMILA UNLO IGBO OFE TILE IGBINAGBANI JORO JORO IWO OPEO OLORUN LODAFUN ELEGBA OPEOOLORUN ODE OPOLOPO OWO OPOLOPO ASHE SODAKE UNSORO OBINIODE OFETILE ASHURI OLORUN AGBANI OMO OSHOSI ODE ODARAOPOLOPO OWO KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: ADIFAFUN AYABA OBA MANIBU YAKUA SILE ODOÑE ASHABA 29
 30. 30. NIADA ADA OGGUN OFO LERI TOKU EYI NI GBOGBO ENI ARAYE NIOFO TURA LADE NI LATIBA NI LATIBA OSA UMBO ELESE IGI EROESON LABA ERO NI ADIMU OBA LODAFUN OSHUN MORI YEYEO OBA OFOAI OTI AYRANI ENYA ASHIRI NI ADA OBA ORISHA.REZO: ADIFAFUN OLOFIN MEBBO ESE LOKIKAN MASIBU GBOGBOARIANA OBAYE ELEWE MOJABAE FAYA SABERE OMI SHANGO ODIDEEAYIA SE OLORISHA ARO ERE FERDA BE LODAFUN SHANGO.OGBE FUN 30
 31. 31. REZO: OGBE FUN FUNLO IKU PUANI ORI BAWA IKU MAYOYORI WANIADIFAFUN ERUBA OUN LOFE OMA OBATALA ASHO LEBO, JEKUAOSHUSHE IGUNGUN MARIWO LEBO, AIKORDIE MEYI LEBO,AKUKOMEYI LEBO, EKU, EYA, AWADO, LEBO.SUYERE PARA HACER ASHINIMA:--------------------------OGBE FUN FUNLO ENI OYA EWE ASHINIMA ELUDERE OGGUN YEYE OGBEBA ILE, OGUNDE OSHE ARA IKOKO OGUNDE ARIWO TALE.REZO: ORUNMIA ADIFAFUN KUBITE TEKAYO OKUNI OLAFUN LAISHEOBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINIODARA IYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODDUN LESEIGBO, LESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODE, LODAFUN ELEGBA,KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: OGBE FUN FUNLO IKU UNLO ARUN UNLO, EYO UNLO, OFOUNLO,IÑA UNLO, ARAYE UNLO, ALKOBA UNLO, OKUMOLORUN INLE,OGBE FUN FUNLE FOSHE FUNLO OLOGARO GOLOWO OMO LAYEOZAIN MOWO OZAIN OSILITUKU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑAOGUNERI IFA OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA ENI OYA,OTURAO, LODAFUN ORUNMILA, OBATALA OYE OMORABISHE.REZO: OGBE FUN IKU FUESAI ORUGABUN YEKI WASI EKUAL ADIFAFUNERUGBA ESILOPE ESE OBATALA ASHELESE JEKUA ODUSHE GOROGUAMARIBO DIDE AFEFE OTE AFEFE ETA SALUD AYE.REZO: ARERE EGGUN YIYEKU NO WAYE SHANGO YEYEREKUN EGGUNMOLELE EGGUN SARAYE OBA KORDARE EGGUN A WAYARE IBA OLORUNKOFIEDEMO EBBO KAYIKO EGGUN EBBO KAYIKO OBA.REZO: OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGAROGOLOWO MOWO OMOLAYE OZAIN OSILIITKU WONWO LAYENI OMO OZAIN IÑA OWERENI IFAOMO OGBE FUN FUNLO OMO ORUNMILA, ORUNMILA ORUBO.REZO: ABITA LOGUN ORUNMILA, ORUNMILA NIKAN TIWO KOMO, OGGUNNI EKETA IMALE KOFIDAN ORUNMILA UMANI ERU IFA, OKUNIKAMPURU ORUNMILA TO BA NIKI IKU ONA LEWA, EDIBADA ABAOLOWARE AKUBI ETU ALU KUBI EKERI AGBA NI IKU ODIJA ABITATI ORUNMILA, ODIJA ALAFIA BURURU APATAKI IMALE ALA KAIYEIFA ALAFIA. LODAFUN ORUNMILA.SUYERE: ONIDE KUYO NIDE, AYARAWO ONIDE KUYU NIDE AYARAWO.SUYERE: BARIKU MEBAYA ELEWE WEYI, WEWEYI WEWE OMO BARANU, 31
 32. 32. MEBAYA EYE MEBAYA MONA OFO MEBAYA.SUYERE: AKUALOYARE ABATILODE EGGUN IKU OFONA.SUYERE: OGBE FUN FUNLO OWONIKI AMAIYEGUN OMOKEKERE.SUYERE PARA ASHINIMA: OGBE FUN ENI OYA OWO SHINIMA FLUEDEROOGGUN YOYA EGE BAILE FLUDERO OGGUN YOYA EGE BA ILE, OGUNDEOGUNDE ISHE ARA IKOKO OGGUN DE ARIWO.SUYERE: ONI KUYU SIDE, ONI KUYU SIDE, ONI KUYU SIDE, AYARABE IALO AFEFE UNTE, UNTE ISLE AFEFE LAE, IKU KUASI IKU MAYEBI OSI NI OPA.REZO: ORUNMILA ADIFAFUN KUBITO TOKAYO OKUNI OLAFUN LAISHEOBINI EURE MEYI LEBO ADOFA OWO LEBO OLOFIN OFUN OBINI ODARAIYAWO KUBITO OLOTIYAKO LOWO ARAYE META ODON LESE IGBOLESE ELEGBA ASHIRI LESE IBU ODO, LODAFUN ELEGBA,KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: ABURE PERRE, PERE, ADIFAFUN ORUNMILA MOBUAN MOBOMOBUAN ORISHA IKU ALASHO ALASHONA.REZO: OWENIKU AGBA ASHIRI AMAIYEGUN, LESUN, LABO LERI OGGUNSHANGO ATI AMOKERE, A LO AWONIKU EGUNGUN OMOKERE, AGBAASHIRI EGGUN EBORA OSHA IMOLE LODAFUN AMAIYEGUN.SUYERE: OGBE FUNLO OWONIKU AMAIYEGUN, OMOKERE.REZO: OGBE FUNLO FUNLO IKU, UNLO ARUN, UNLO EYO, UNLOOFO,UNLO IÑA, UNLO ARAYE, UNLO AKOBA, OKUMOLORUN INLE,OGBE FUN FUNLO FOSHE FUNLO OLOGARE GOLOWO OMO LAYEOZAIN MOWO OZAIN OSILITU KU WOWO LAYENI OMO OZAIN IÑA,IÑA OGUERENI IFA, OMO OGBE FUN FUNLO ORUNMILA, ENIOYA, OTURAO, LODAFUN ORUNMILA, OBATALA OYE OMORABISHE. +++OYEKUN MEYI 32
 33. 33. REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUNUMBOWNILE ORUNMILA OSORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO KANOSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUNGUN BABA ALAGBANAGBA OKUNIOLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OYEKUN AWO KOBOOSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWOKAFEREFUN EGGUN.REZO: BABA OYEKUN MEYI ARIKU MADAWA EYO OGGUN SIGUNMOLE POROREYARUN OÑI PO UN BABALAWO ADIFAFUN OGBE OLUWOAGOGO, ABO LEBO.REZO:BABA OYEKUN MEYI BABA OLOFIN OYU INLE EGBA NIYERUNEGBA AKUE LELE SHANGO OKO OMO ABBA AYE OWO ORINDILUGUNBEWA OYEKU IFA SHANGO ATEFA ODDUN IFA OKUE DARAORUNMILA NI LARE IFA ODARA BABA MOKIO SHANGO MORARAOBBA OKUELELE OYEKU MEYI BOYOMIWO AWO KUELELE BABAOLOFIN ORUNMILA AYOYE ORUN OMI BARGABANI LEGUN.REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO OYIMIFUN OKANA REFU OKUDA.REZO:ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYA TUTUEYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUNIKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYABATUTO UMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYAOMOLORUN KAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN.REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUNAWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONIOFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBO YAFUNAWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO BEWA OBALU AYE OMOLUORUNMILA ORUN LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUNORUNMILA.REZO:IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMO NIMOADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUBO AWONIPIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORU ONI BAWOLAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALE ODO OPAWOLEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITI ONIKU OKOTIOSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADA ATI OGBUN AWOSE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑ EYA ATI AWOOMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFI AGBALERI IÑA 33
 34. 34. ASHE ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE ELAYE ASHUGBO TITIDONI OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWO OMO EYANI.REZO:OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANU OMO INSHEILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNI KAFEREFUN ASHEDA.REZO: BABA OYIYI MEYI ADIKU MADAWA FOFO FORO ORANIYANOMO OKUNI AKIO ALABARA MANA MANA SHANGO SHANGO OYA MINIBABA ALAFIA OBA EYO LAMORUN IFE ALORUN OLOYO OBANIYANOBONIBOSHE AKINFA ADIE WAWASHE TI AGUEMA AKUA ODUDUWAWAWASHE TIBONI ASHE OSHA LOWA OSHAGRIÑAN AIGAN INLEIBARIBA EYOLA ORANIYAN OBA ALAIYELUNA.SUYERE:------EYO PAPA FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKU PAKOLEPAATORI.SUYERE:BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN.REZO: OSHEIWONO OSHEKU OMO OLOKU AWO ONI OGBONI OGUNGUNUMBOWNILE RUNMILA SORDE OYIYI EBBO ORINDILOGUA ABO EKANOSHEIWOMO KOBO IYAKU EGGUN GUN BABA ALAGBANAGBA OKUNIOLEJA IKONONIYE TADAGO ASHIKUELU OAJO OLOKUN AWO KOBOOSODE OSHEIWONO OSHEUNLO EGGUN ADIFAFUN OMO OLOKUN AWOKAFEREFUN EGGUN.SUYERE: BABA IKU OSHEUWOMO OSHE UNLO EGUNGUN.REZO: OYEKUN MEYI BABA OYEDI ADIFAFUN BAREOKO OYO OYIMIFUN OKANA REFU OKUDA.SUYERE: “EYO PAPA FOCHO WAO SATORI ABORENSE BOBOIKUPAKOLEPA ATORI”.REZO: ADIFAFUN SHANGO OYIYI OPON EYA TUTU EKUADO EYATUTO EYIGUMEKUN ARUYE OTENURE AYE AIYE CONYE AIKU OFO ARUNIKU OPA NI EGUNGUN KOPONI SHANGO KOPONI OLOFIN EYA BATUTOUMBO WAIYE SEKUN ODARA LODAFUN SHANGO EYA OMOLORUNKAFEREFUN OLEYE KAFEREFUN OLOFIN.REZO: AYAYA OMONIFUN AFON BALE BELELE IROKI ADIFAFUNAWOYENI OMOLUNI ORUN OSHUN AWONI ORUBO NATORI OMO OGBONIOFOJI OMI OSI OGBO ERI ATUKESHU OTUN KAKARA EBBOYAFUN AWON OÑI IFA INLE OSHUN OBAYEWO EWA OBALU AYE OMOLU 34
 35. 35. ORUNMILA ORUN LALA OSHUN KAFEREFUN OBALU AYE KAFEREFUNORUNMILA.REZO: IWO OYE EMIOYE OYE SHESHENLA BOLOKE AWOSHE BOYUMONIMO ADIFAFUN EYA TINSHOMO WO LADE ODO AWONI EYA ORUGBOAWONI PIPO NIRE OMODE SHUGBO BORUKO KORUBO AREYE KORUONI BAWO LAWO OTA ASHELE ONIRAN ARAWO OMO OUN LALEODO OPAWO LEKE OPA ESHU LOLE OWORUN ÑAÑA BI ENITIONIKU OKOTI OSHEBO TOMO ARAYE DIDE AWO NAWO OKO ADAATI OGBUN AWO SE ODU AWO SIBERE SIGBONO IGBA TO MITALEÑEYA ATI AWO OMO ORE NI AWO OMO ARBAMU AWO AGBA SIFIAGBALE RI ÑA ASHE ESHU NI KOYEBI AWO OMO EYA OLE ELAYEASHUGBO TITI DONI OLONI AWO OMO ARAYE IKO AWOMO EYANI.REZO: OKUNI KIAGE KEKO MAMU OMI LOWO INLE SHISHE MANUOMO INSHE ILE LODAFUN ORUNMILA ADIFAFUN OKUNIKAFEREFUN OSHEDA.OYEKUN NILOGBE 35
 36. 36. REZO: OYEKUN NILOBE BABA AMALU KOMA ARUGBO NISHE EKUNBAYE AVALO BOGBO NISHE AYALO OUN BISYE OMODE BAYA OMAARUGBO NITU AYE SHE OBIFIN OBIFA KONINIBO.REZO:BARA OYEKUN SEMI LOGUE RAULO ASHESE BODO LORISHA.SUYERE:ORO NIDE IKU DEDE OMI ODUDUWA AWODE TESIODE ODIRISHE.SUYERE:ARARA SOBEYEYO BADO AKUE DAYOKUN YEKU LOBE SOBEYEYOBANOWI BAMIESI YEKU LOGBE.SUYERE:OKOKIDI IKIDI KUADE OMO DUDU DESHESI OKOKIDI IKIDI KUADEOMO DUDU DESHESI AWO.REZO: BABA ODAJUN RA UNLO LORI ESHESI ODO ORISHA.REZO: ONILA SHANGO Y EBELLI OBATALA NI OLOGUN NI ORUNMILAORONIN SHAGUE OFA OLLEGUNGUI EGUIN ECHIGUELLE OLIROBONINCHE COLA OYA ONI SHOSHORO ICRINOCU GUEGUERE COLLEKOBAYO ELIROBO NI TA LLECHE COMO FICAN ILUA TOBAFO PELE OLLE EBBO LUBO EGUO LA MELLO.REZO: OGBE EKO OYEKUN OGGUN OLOKOSHE EYANKA ELULU EYIOSAEIYE, LODAFUN OZAIN, KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: UMBOIFA INLE OLOFIN AWO MERILOGUN OMO IFAOUNTISHE ATEFA AYO OMODE OLOFIN OMO LAYE LOVI OMO OLUOINTORI KEKERE ODDUN.OYEKUN IWORI 36
 37. 37. REZO: OYEKUN WORI ADIFAFUN OKUNI ELEGBARA OWO KAFEREFUNOSHUN, LODAFUN ORUNMILA.REZO:EPANDIKI O EFANDIKI ESHANDIKI OKO SHAMBAKIRAN. ADIFAFUNORUNMILA OFANDIKI OKO SHAMBA KIRAN. ADIFAFUN ORUNMILA.REZO:INSHO ADIFAFUN KETA ABOÑU, IÑA KOYEBEFA, IÑI ONU OKUNIOJUN OYEKUN IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA, KAFEREFUNORUNMILA.REZO:OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO FUN FUNLEBO.REZO:APUANDIKI, APUANDIKI ONI SHAMBA KIRIN LOYO ONI SHAMBAINAN, ADIFAFUN ORUNMILA BARABANIREGUN.REZO:OYEKUN WORI OKO OWO KOLLELEBO LODAFORRIMU BORI KOYULOINBARI EYELE MEYO BUYE AKUKO EKU EYA OBI OWO LA MEYOOUYO. ORIRU BODIYO KETAOKOAYE KUN OPADO OYU MEYI OKIORI APADE ETU MEYI APADO IRU MEY APADO OYU MEYI OKI ORIAPADO ETU MEYI APADO EMU MEYI APADO IRU MEYI APADO IROMEYO.REZO: OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN LOBO ASHO PUPUA ASHO FUNFUN LEBO.SUYERE: OJA OSUN LOFIN KITUNIBA KAMARIKU KAMARI ANO,KAMARI EYO, KAMARI OFO, ETC.REZO: INSHO ADIFAFUN KETA ABOÑU, IÑA KOYEBEFA, IÑI ONUOKUNI OJUN OYEKUN IWORI PITI PITI LODAFUN ELEGBA,KAFEREFUN ORUNMILA.OYEKUN DI 37
 38. 38. REZO: OYEKUN DI ORUNMILA ADIFAYOKO OLO U YUEKO ORUGBOORUGBO, AKUKO, EURE YARAKO, AYA, EBEYO, OWO IWA, BOGBOINKAN ARAYE EBEBIKAN LONLE ILE OLOFIN.REZO: OYEKUN DI OLORUN LATIKU ORUN KANTARI OYEKUN DI.REZO: OYEKUN DI LERI NI BOGBO ORISHA PINU OLOFIN KURILATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERI NI AWOORUNLA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMARE MODDU KUESUN LOALODO IRE.REZO: OLLOCUNDI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. ORUNMILAADIFALLOCO OLO ILUOCUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU,EYA, EBELLO EGUE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILAOLOFIN. OLLATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUNAGUORIEBIARI OBA OCUN ANIALLE A LA ILU OCUN AGUORI.REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELELEBO. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLEALOLLUN A EKUN AWO RIRE.REZO: OYEKUN DI LERI NI GBOGBO ORISHA PINU OLOFINKURI LATINO ORISHA LERI BOGBO KO KOGNA LENI ELERINI AWO ORUNMILA ESI ELERI NI OMO MINU OLODUMAREMODDU KUESUN LO ALODO IRE.REZO: OYEKUN DI ILO TIN UN OLORUN ALLECUIDI. ORUNMILAADIFAYOKO OLO ILUOKUO ORUBO OQUE EURE YARAKO EKU, EYA,EBELLO EWE IGUABOBO INCARALLE EBICAN LOALO ILA OLOFIN.OYATUN OCU OLORUN OTI OLLECUIDI ELEUN AGUORIEBIARI OBAOKUN ANIALLE A LA ILU OKUN AGUORI.REZO: OYEKUN DIDI ADIFAFUN ALLE TONLOCO ODA ADIE EYELELEBO. ALLOILUN ECUN AWO RIRE AWO RIRE BIERI OLALLEALOLLUN A EKUN AWO RIRE.OYEKUN IROSO 38
 39. 39. REZO: OYEKUN BIROSO AWO OTI OLOFIN TULO SHWO SADU MERIN OTIOWO IWOKO, EBEYO ALA, ERI, BOGBO INTORI AYE KURBO OTIBEEYELE ABO INTORI IKU.REZO:OYEKUN IROSO, OGUO OTI OGUO IGUOBO ABOLLE ALA ORIGOGO INTORI ALLO CURBO OTIBO ALBA LEBO INTORI IKU.REZO:OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMO AKONE RIIKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN, BANIRE KOMO AWOPARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLO ONA BENIREGUNAWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWO OYEKUN BIROS ABONIORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NO ORUN.REZO:ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA.REZO: OYEKUN BIROSO AWO KOMO OWOBIA ABANIRE AWO KOMOAKONERI IKU AWO KOMO AYE ADIE DUN DUN, BANIREKOMO AWO OPARALDO OBARISHAWO KOMO AWO IKU ABERIKUNLOONA BENIREGUN AWO KOMO AWO AYO IKU AWO KOMO AWOOYEKUN BIROSO ABONI ORUNMILA OMO KOMO ABUYA IFA AWO NOORUN.NOTA: AQUI NACIO EL GRAN PODER DEL HIJO DE IKU Y ELGRAN PODER DEL HIJO DE IFA Y EL OPARALDO.REZO: ABITI OMO INLE ABEYI AWO ADIFAFUN LODAFUN ORUNMILA.SUYERE BBO LASHE EBBO LASHE ONI IGBA OMO IKUN EBBO LASHE OJOKORO ANGBE IKA.OYEKUN OJUANI 39
 40. 40. REZO: OYEKUN JUANI BADAWA IFA OBA MAYIRE ELEGBARA BADAWA FA AYORE LOKUN OBA YORE OBA LOKUN ELEGBARA IFA LAYE BEITA IRE ASHEGUN OTA LESE ELEGBARA UN BATI AWO BOGBO OUN BAYE OLUWO.REZO:INTORI ARAYE OUKO ELEBO INTORI IWABOBO AKUTA ELEBO AIKUNIARE.REZO:OYEKUN ONIGUA ADIFAFUN OBINI INTORI ELLO IKOKO EFUNKUPA EYELE LEBO ADIE.REZO:IYERE O BABA ETIKA OSHEGUN FUN KOLOSHEGURE COBO OMASHELONI ESETONSHE AKUKO ADIE AGUTAN EBEFA OWO.REZO:ORUNMILA ADIFAYOKO ODAFUN A IKU OWO NI ORIN.REZO:ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATI ILEOYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKO SHILEKUNILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFA NIKAFEREFUN ORUNMILA.REZO:BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELE OYERELEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATE AWOWAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE.REZO:IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUN ONA NIADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU, EYA,EPO, OWUNKO, MEDILOGUN OWO.REZO: ADIFAFUN OBATALA LERI OMO ILEWA INTORI ARAYE LATIILE OYEKUN OJUANI OBATALA UNLO ILE IÑA LOFEKEBA YOKOSHILEKUN ILE ARAYE IÑA KURUMA SHANGO OGGUN ATI OSHOSI IFANI KAFEREFUN ORUNMILA.REZO: BADAWA IBA OBA OMAYERE ELEGBARA BADAWA EFA ELEOYERE LEKUN OBAYERE OBALEKUN ELEGBARA UMBATI AYE UNBATEAWO WAWA GBOGBO CABAYE OLUO FARE. 40
 41. 41. REZO: IGUI INTORI OYO LAYO OPA KOFIADENO AYA ARUBO ORUNONA NI ADA GBOGBO TENUYEN YOURO ABITI LARI LORUBO EKU,EYA, EPO, OWUNKO, MEDILOGUN OWO. 41
 42. 42. OYEKUN OBARAREZO: OYEKUN BARA ALORDAFUN OSHUN LO OSAIN OÑI SHANGOSHEBE SHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO SHISHE IFA SHEMIOSHUN LONSHE OLUFINA OPOLOPO OTI OÑI SHANGO.REZO:OYEKUN BARA OLODOFA ESHU LOQUI MALU NI MALU AKUSHEWI TIOSHI MI BOKOSHISHE BI TONSHENILA FASHE NIBA ABALE NITISHE OBINI AMBIMU PAWALE NO KITIM IYA LONA AKUKO UNBERESI MI PAMALE LONDE OMO OLOFIN. OYEKUN BARA MOFOKOSHOKUOLLO KAFEREFUN OBATALA, KAFEREFUN ESHU.REZO:----ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANA SOFANIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN, ADIE DUNDUN, ISHERI META, EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYEKERE OMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO,KAFEREFUN OZAIN, LODAFUN OBATALA.REZO:----OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGO SHINTILUOSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHE MAMUOLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFIN LODAFUNOZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO.SUYERE:ESHIN KIKO, ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NI TO SUN.REZO: ADIFAFUN IFA IKU YOYE ADIFAFUN ITA LUBA OLEFANASOFA NIKUA MAMETA LODO SHEDE LADE SHOKA LUDO EKUN, ADIE DUNDUN, ISHERI META, EWEFA OWO LOKE OMA AYE RERE OMA AYE KEREOMA AYE IKUPA KEKE IKUPA MAKI ASHEBO PASHAN ELEBO,KAFEREFUN OZAIN, LODAFUN OBATALA.REZO: OYEKUN BARA LODAFUN ESHIN LO OZAIN SHANGOSHINTILU OSUSHE MUTI ESHIN NILOKO IFA SHOMI OSHUN LONSHEMAMU OLUFINA OPOLOPO OTI OGU WERE NINSHE OMO OLOFINLODAFUN OZAIN KAFEREFUN ABOÑO OÑI SHANGO.SUYERE: ESHIN KOKO, ORO ASARELE ONI SHANGO WERE WERE NITO SUN. 42
 43. 43. REZO: OYEKUN BARA OLODABA ESU LO KIMOLU NI OKUSENI TE ESINNI LOKO SESE NI TOASEMI LAFOSE NIBA ABAL BONSE OMOOLOFIN. 43
 44. 44. OYEKUN OKANAREZO: OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA OYEYU OBARA YIRE WAOBINI AYE OLONU OGUTIYUN LARIFUHN LODI IKU OYEKU PELEKA.REZO:IDI FORISHE MOLEGU BABA ILINGUO AUN MODIA NO EIFECAPADA KORIMIO LIRE META OTAPI BABARE LO CADAMO MOCHIILUDEDE SAGUA LEGUA COCURI RE OLEDAO OBINI LO CONLOGUN ORUBO AKORDIE ETU MELLO, EKU, EYA, EWE JARA JARAABEFA OWO.REZO:----OYEKUN OKANA KARA AWO WITI EFAN AWO IBANA ADIFAFUNIMPEGUO OKARAN YAKUN IMPEGUO OKARAN WAMPO OMO OWOWAMPO LODE ADIE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN LA MESAUOSAN.REZO:----ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUN AGUANILOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUN FIFESHUAOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFA OLOKUN IFAKAFEREFUN OLOKUN Y AAYE.REZO:----OYEKUN PELEKA ADIFAFUN OKANA YEKU OBARAYIRE YA OBINI AYEOLONU OMO TITUN LARIFUN LODIKU OYEKUN PELEKA ADIFAFUNELEKUN OMO BARAYAN OKANA YEKU OYEKUN PELEKA EGGUN EFUOBARADARASE NI ELEKUN OBAYEKU LARA LARA LAYEBAISHESHELERI OYEKUN PELEKA OKANA YEKU MODAWA AMOYARE MOYAREYOYOUN LEKUN ELEKUN OMO LERIFUN LEDIFUN.REZO:ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA, OMO OSHA TIRO OFINTOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABA ERIN, EFUNKAFUN TOLE AYE, EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUN TOLE ILEKE AWOLAYE EKUN, NIYE BABA ERIN OKE ENIFA OSHA BABA OSUN ASHEORI BEWA, BABA NILEFUN OSHA ORI AGBANI BOSHE BABANIFAOLORUN EFUN LOWA, ORUN LOWA, OSUN AYEGBE ENI OSHA BABAOLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYA LANIRE SHANGO BIOSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKE BOWAO OMO ONI AYEOSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA, KAFEREFUN SHANGO, YEMAYA,OSUN, LODAFUN ORUNMILA. 44
 45. 45. REZO: ADIFAFUN OKANA YEKUN AGRIA BLENIRE IFA EGGUNAGUANI LOKUN LERI FIFESHU LERI EGGUN OKUA AKUARI EGGUNFIFESHU AOBANI OLOKUN OBANIRE ALAKUARA YALE OGUANI IFAOLOKUN IFA KAFEREFUN OLOKUN Y AAYE.REZO: ODARA BI OSHA OYE AWO OSHAKUNODA, OMO OSHA TIROOFIN TOKUN AGBA ENI OSHA EYE EKUN SHINAYAKUA BABAERIN, EFUN KAFUN TOLE AYE, EKUN OBANI BOSHE OSUN KAFUNTOLE ILEKE AWO LAYE EKUN, NIYE BABA ERIN OKE ENIFAOSHA BABA OSUN ASHE ORI BEWA, BABA NILEFUN OSHA ORIAGBANIBOSHE BABANIFA OLORUN EFUN LOWA, ORUN LOWA, OSUNAYEGBE ENI OSHA BABA OLOFIN LOWA AYEGBE ENI OBOLOYO YEMAYALANIRE SHANGO BI OSUN BABANI IRAWO OBATALA BABA IROKEBOWAO OMO ONI AYE OSHA IFA NI KAFEREFUN OBATALA,KAFEREFUN SHANGO, YEMAYA, OSUN, LODAFUN ORUNMILA. 45
 46. 46. OYEKUN OGUNDAREZO: OYEKUN TEKUNDA LOBINA NASA OYO OPA OTA KUKU WORAADIFAFUN ABEREGUE LUBA OMO ORUNMILA KOBA OGGUN TITIWOBEBERE OLOTURA AGOGO LABINIKU TENIYE EWE OGUMA IFA NIOTA OJOJO EBBO ADIE, EKU, EYA, OWO TETEBORU.REZO:OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFIN ESHUAKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTI LOSE AUN OTAORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA.REZO:INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO ERO LOMBATUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKO ODDUNDEASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA, LODAFUN OBATALA.REZO:INTORI ARAYE EYELE LEBO INTORI IGUABOBO AGUTAN LEBOORUNMILA IFAYOKO LODAFUN EGGUN AYAKA.REZO:ORUNMILA ADIFAYOKO OGGUN AYAKA.REZO:APATO MABIRAN AQUITE MABIBELLI EFIN ABILOGUE SHAUNDATILARE ILISHU RANIPO ARDE MAMAKE BABA SHIKE IGUIORIBEOLLOKU TEGUNDA LOBINA NASA TITI GUO LELERE ELETURAAGOGO LEBO LEOBABEBINKA TENULLA OGUOAGUMA IFANI OTAOFOFO LEBO OKU EYA.REZO: OYEKUN OGUNDA INTORI ARAYE KAFEREFUN OSHUN OLOFINESHU AKATA BOMI OMI AMUOKOTE MOSU SOYO OSHE LOTILOSE AUN OTA ORUNMILA OLOFIN DIRE LOFA ORUNMILA.REZO: INTORI EYELE NI LETE AWO IBASEN BONO NO LOLO EROLOMBA TUMBA AWO RERE NI ADIFAFUN TOBO SHIWI IFA OWUNKOODDUNDE ASHO TELEDI INTORI OKUNI ILE LONA, LODAFUN OBATALA. 46
 47. 47. OYEKUN OSAREZO: OYEKUN BIKUSA KUKUTE KUKI ADIFAFUN OGGUN ATI OSHOSI.DARIKO OYEKUN SA KAFEREFUN OYA, ORUNMILA ADIFAYOKOALADAFA AWO ALADAFA OTOKE TOYO INA MEYI INYA LOWO ODSANITO LOSUSHU KOMANDI KOLILU EDAN ATOKE TOYO ORUGBOAIKORDIE, AKUKO PUPUA ELEBO.REZO: KUKUTE KUKADIFAFUN OGGUN Y OSHOSI DARICO YOKUNSAKAFEREFUN OYA ORUNMILA ADIFAYOKO ALADAFA OWO ALADAFAATOKEOYO OÑA MEYI INYA LOGUO ASONITO LASUSHU KOMANDIO LILUEDAN OLOKU ATOQUE TELLO ORUBO AIKORDIE AKOKO PUPUA.REZO: AGOI OMODE AZOWANO OMOLITASA TASA NIWA GUDU UNLO AZONMALITE OBINI ODARA OBEYAWO OKUNI OPOLOPO OWO ALAGBA AGBAODARA NANU IYA BOGBO AZOWANU, ENIMO OTERI BASHO KUKUTONILE ZANGBETO DAJONI NILE BABA EGUNGUN ORO AWO IKOFA AGOIARIKU LODAFUN ORUNMILA, MAFEREFUN AZOWANU IKU.SUYERE: AGOI WIYEBO AGOI KOIYEWO BABA EGUNGUN, ONIFA ARIKU. 47
 48. 48. OYEKUN IKAREZO: OYEKUN OYEWODELAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA.OYEKUN BIKA ALAKE EDON ADIFA OYE OKA NOGBATI TIN ISOPO KUNEKU, EYA TIO LA SHAWO.REZO:IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURA IÑAOLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA, LODAFUN IBEYI ORU EDUNLOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NI IFAKAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANI YEKUN ELLANIRE OLOFIN Y ORUNMILA.REZO:LEJE EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANA IKUBIÑI.REZO:OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUN ELEMAREEGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA, KAFEREFUN OPAIGUI LERI MESAN.REZO:OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA OYEKU BIKAALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN TROLASHAWO.REZO:OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN MADAJUN OJOORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI BURUKU OFIORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU.REZO:IGBA, 41 CARACOLES, ORO, PLATA, COBRE, BRONCE, ESTAÑO,PLOMO, PLATINO, HIERRO, MARFIL, ALGODON QUE SEA DE LOSSANTOS OLEOS, ERO, KOLA, OBI, OSUN, ORUGBO, IYEFA, IGUIPEREGUN, 4 KOIDE, OTI, EPO, EFUN, ASHO FUN FUN, ASHO DUNDUN, PUPUA, OÑI , OPOLOPO OWO.SUYERE:OLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARAOLAÑO OLAÑO OUN OTA EWE BARA.SUYERE:IKUTOPA OJUBA ONOPOWO.SUYERE: 48
 49. 49. OJO OWORO TIBI OLOWO NINUOLOWO GOLOTO IMOFA GELOTOOJO OJO ASHE IMEFANONI OKO ISHERODOYON A MA NONWOYON A MA NO RA.REZO: IFA NIRE ERE AWADO OMO OLOFIN OMONI SHANGO ABURAIÑA OLOTE MEYA ADIFAFUN ORUNMILA, LODAFUN IBEYI ORUEDUN LOBAYE EGGUN ABURE ÑAÑIRE AWO ITUTO BILAYEO NIIFA KAFEREFUN OLOFIN AWO ELE TTUTU MOSHE OBANIYEKUN EYA NIRE OLOFIN Y ORUNMILA.REZO: AKIKARA IGBA IMIYA MUYA EGU AWO OYEKUN BIKA OMOLUSOYAYA ILE OKOKON BOROMU BOLELE DE MI BASHEYA KOFIBORIIÑIRI EYA KAFEREFUN BOROMU ADIFAFUN SOYAYA.REZO: LEJE EL LERI OKURIN OROGBO IGBA DUDU ELEJE OKANAIKU BIÑA.SUYERE: IKUTOPA OJUBA ONOPOWO.REZO: OYEKUN BIKA LERI MESAN ABALODO AWO ILE GUNGUNELEMARE EGGUN AWO KORO IWA EGO KAFEREFUN ASHEDA, KAFEREFUNOPA IGUI LERI MESAN.SUYERE:“BABA LERI IKU MESAN, LERI IKU OPOLOPO LERI IKU ASHEDALERISO LERI YEKUN BIKA OYEKUN AZONA”.REZO: OYEWODE LAKA ADIFAFUN OYEKUN ADIFAFUN IKA OYEKUBIKA ALAKE EDON ADEFA OYE UN OKA WATI FIN WOSHOKUN TROLASHAWO.REZO: OYEKU BIKA LOMI OLASHO ORUNMILA AWAKAN MADAJUNOJO ORUKO OBI ISHEYI SOROPE ORONIA JUN OLORI BURUKU OFIORIYA IGUI ODIOLODI OFI ISHEWE LU IGUI YUBU.REZO: IGBA, 41 CARACOLES, ORO, PLATA, COBRE, BRONCE,ESTAÑO, PLOMO, PLATINO, HIERRO, MARFIL, ALGODON QUE SEADE LOS SANTOS OLEOS, ERO, KOLA, OBI, O SUN, ORIGBO,IYEFA, IGUI PEREGUN, 4 AIKORDIE, OTI, EPO, EFUN, ASHO UNFUN, ASHO DUN DUN, PUPUA, OÑI, OPOLOPO OWO.OYEKUN TRUPON 49
 50. 50. REZO: OYEKUN BATRUPON IFA NI UNLOSILE ILARE LOKIN ILAREOBINI PAMI KAFEREFUN ORUNMILA OBARABANIREGUN OLOFIN.REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA SALAMANO INLE OGGUN OPA ENIBELE BELE BEKE ILE IKU MAWANI AWO ASARE AWO FILANIOZAIN ODARA AWO ILEKUN, AWO FILANI OZAIN ODARA AWOILEKUN, AWO FILANI KOKE UNSORONITITONI SORO EGGUN,LODAFUN OBATALA.REZO: IFANI UN LOSINE ILARE YEKUN YAREDO PAMI MEFEREFUNOLOFIN Y ORUNMILA OBARABO NIREGUN.REZO: IFA ILARE, OKUN UNYE KUBAONA AKASHE EKO OBI METAINTOGGUN UMBAWA OTUKA OLUO AKOPOLA.REZO: ADIFAFUN SHANGO OBA SALAMANO INLE OGGUN OPA ENIBELEBELE BEKE ILE IKU MAWANI AWO ASARE AWO FILANI OZAINODARA AWO ILEKUN, AWO FILANI OZAIN ODARA AWO ILEKUN, AWOFILANI KOKE UNSORONITITONI SORO EGGUN, LODAFUN OBATALA.OYEKUN TURA 50
 51. 51. REZO: OYEKUN TESIA AKIKI OLORUN OBI LOLUN MATI BIBIKOUGUNAWO APIGUMI WATA ORUNMILA AKINE IDILA SARA AKUKO ABELOWO ELEBO.REZO:OYEKU TESIA AKIKI OLORUN INIBOLON MATIBIBI KONGU OWOAPIGUNI GUATA ORUNILA AGUINO IDILA SARA AKUKO ABELO GUE.REZO:LLEBO NIBUNI ADIFAFUN ERONI MOYELE TINTIATE OMO OLOKUNNIFA EBBO ADIE RE ELEGBA AKUKO.REZO:EKARU EKARU OMILE LODAFUN ORUNMILA INTORI OMO ADIFAFUNOLOKUN ADIFAFUN SHANGO.REZO:UWOYUJO OMINO ADIFAFUN OBATALA OSHEREGBO UMBOBO UMBATIOMARE.REZO:OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUN YODA ORIINLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYE OWAOLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANI METABENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUN ABIBOMARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENIOBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN.REZO: EKARU EKARU OMILE LODAFUN ORUNMILA INTORI OMOADIFAFUN OLOKUN ADIFAFUN SHANGO.REZO: UWOYUJO OMINO ADIFAFUN OBATALA OSHEREGBO UMBOBOUMBATI OMARE.REZO: OYEKUN OTURA ASIA ADIFAFUN OMOLOKUN OZAIN OLORUNODA ORI INLE MABA DA LEYA OBANSHE LERI OMA ARONI MEYEYEOWA OLOKUN ORUNMILA NIFA OMA OBAYENI AWO AUM ORIKANIMETA BENI LAYE OMO OBAYANI AUM AWO AKINKUN OLO ORUNABIBO MARAYELENI AWO OLO ABIBO GONGO ORUN ADIFAFUN ISHENIOBAYE LODAFUN ORUNMILA Y OLOFIN.OYEKUN IRETE 51
 52. 52. REZO: OYEKUN BIRETE MOLALA AWO MOLALA INTORI IFA ARUNMOLALA ABE OYU LAYE TINSHORE IFA OLOWO-POPO MOLALA AWOTINSHORE IFA OSHE OSHANLA IFA MOLALA NI YABE OTARENIIFA MOYARE NI LAYE MOLALA.REZO:----OWO ADA ADIFAFUN IBINO NIRUBO ADIFAFUN ERU NILLO IBEYOOBUOMELLO MAFEREFUN BABALU AYE.REZO:----OPO CURETA ADIFAFUN ESHU BATILOMBIBE ACOSHE EYELE EMENI OWOKAFEREFUN AGRINIKA ENI BABALAWO KIROSHILE NIKA.REZO:----OYEKUN IRETE ADIFAFUN BABALU AYE KONIBO ESHI TETANOBATALA, EPO AKUKO, KOLONI, EIYOKO, OWO LA MERIN ADIFAFUNADA ADANIBI AYALUBERI ETUFO EYELE MEYI, ORI, OWO LA EPOKARETE ADIFAFUN ESHU UMBALE VIE.REZO:----OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLA ABEEYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFA ORANLAMELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLA NISHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA.REZO:----OYEKUN BIRETE YANA YANA IFA ABELEYERE IFA OBO ODEDIESHUN Y AYOBI ETA AGUA YEBA ARA EYEKU LOKUN ABONISESHANGO AWO OBAYOBI AWO OYEKU BIRETE BAYA BAGUARA BABARAABAYEKU OLUO POPO OYEKUN IRETE OMO EWE YEKUN NISHANGO A IÑA.REZO: OYEKUN IRETE MOLOLA AWO MOLOLA INERI ARUN MOLOLAABE EYULELE EYU LERUN TINSHORE IFA MOYARE BE IFAORANLA MELALA NI YABE OTORONI IFA MOYARE NILAYE MOLOLANI SHANGO YOROBO FUN BORI BEKUN INTOBI AWO MOLOLA.INTORI ARUN GIN GUN:OYEKUN SHE 52
 53. 53. REZO: OYEKUN PAKIOSHE OBI OSHEMA EYELEO KAMA SHERUWO ILEKENDE OMA FIRO OSHUN OBINI MEYI TANILO.REZO:NI MORE OYE PAKIOSHE EFU AGUATUN MELLA AFITORI MABOOSHE ASHUN KAODERU UMBA OKULA ABANI OMO LLOMO ARUN IKULAMODI LOMBOLO LLUMU.REZO:OYEKUN PAKIOSHE NI MARI ALLO PAKIOSHER APAGUO OTRUNMELLO APOTARI MOBO OSHE OSHUPA ONDENI UMBAICA ABANAMALLA MU ERU IKU LONDI TOUMBA IKU BOOMO LLUMU.REZO:ONI BIBE KORO GUAGUO ELA LAKAN AYAFO AKUKO LEBO OYEKUNPAONE NIMORE SIYO PAKIOSHE OJO OWO LA MELLO OFOSI MABOOSHUKA ODARU OMBAIKU LA ABAN OMO YOMILI ERU IGULANDITOMBLE YOMU.REZO: ADIFAFUN BABARE ADAFUN ORUNMILA ESHU OSHUN Y EGGUN.REZO: ADIFAFUN BABARE ODO FUN ORUNMILA ESHU, OSUN Y EGGUN.OYEKUN BERDURA 53
 54. 54. REZO: OYEKUN BERDURA MAFUN ABA BARABA MAFUN ABA OFUNMAYEKUN FUN YANZAN LELE BERELE FOGUEREMALELE OYEKUNFUN MAFUN YEKU BERERE ORI OSHUN MERIYEYE MOLALA LALAYERI YALORDE MORIYEYEE LELE OSHUN BEBERE OKANA YELEGUEYELELE OYEKUN FUN YEYEBI OYA OMA YIRE AWO BADAWA. AWOOBA ERI IFA KAFEREFUN LERI IFA KAFEREFUN ELEGBARA.REZO:OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHAMABA A OFEIBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFIN UMBINA UNLOARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI ORO AWO LOMBOEKU, EYA, EPO, EKO, OWO LAMEFA, OTUN, OSI.REZO:OYEKUN FUN OYEKUN BODURA IFA KUERIANO ODAFUN ORUNLAOLOKUN.REZO:BEBE AWO AFIBOYA LOGUE NITOSHE TOSHISHE BALERI YAGUNYAGUNANDIFAYESE KANFUN SHISHI LORAN OMO TINTUN MAFEREFUNOGGUN MAFEREFUN ARRIKUE OWA SHURIKUI UN SHOLA KOKOARAYO ALA KAAKOLA AGUERE ALARA UNFUN BEROYANO ANDIFAFOYO LABEBE AFUN MUAA OLADE YOMOFUN MENI EYELE ADIFAFUNOSUN RONLORO INTORI OFO.REZO:KUKU ADIFAFUN AYO OKU TINSHOMA OLORDUMARE AKUKO LEBO IFADE AROGIO.REZO:MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELEFAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUNMORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENALELE OSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHULARUFA OBA YEBE IKU, IKU OLORIN, AWO DAGUA NI OSHUNYEYEBI OYA OMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFEREFUNLERI IFA KAFEREFUN ELEGBA.REZO:ESHU OWEREWI UNSHOLE KOKAROYO ALAGA OROKONLA AWEREALOUN OFUN RERE YARU ADIFAYOKO OYETOURERE OFIN.SUYERE:OFUN MINI ALDEYANO (2 VECES) 54
 55. 55. ADIFAFUN OSUN OLORUN (2 VECES)REZO: OYEKUN FUN IGUI AWO ILE ADO IRO AWO IKAURO AKOSHAMABA A OFE IBUNI ILE OYO SHANGO IBAURO ADIFAFUN OLOFINUMBINA UNLO ARA OMODE LOMBO ADA ADIE IBUN EFUN EBEYI OROAWO LOMBO EKU, EYA, EPO, EKO, OWO LAMEFA, OTUN, OSI.REZO: MAFUN AWO BABAGUA MAFUN AWO OFUN YANZA LELE BERELEFAGUERE MALELE OYEKUN FUN MAFUN YEKU BERERE ERI OSHUNMORI YEYEO MALEBE LALAYENI YALODE MORI YEYEO ABEJENA LELEOSHUN BIBERE OKANA YELEGUE YELELE OYEKUN FUN ESHU LARUFAOBA YEBE IKU, IKU OLORIN, AWO DAGUA NI OSHUN YEYEBI OYAOMAYIRE AWO MALAGUA AWO OBA ERI IFA KAFERE FUN LERI IFAKAFEREFUN ELEGBA. +++IWORI MEYI 55
 56. 56. REZO: IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUN KOKOLOYEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPIN ORUNLALORUBO.REZO: OSHISHE KOLORI MILLEKAN OKONI FINIGONI HANDU ADIEANI BABALAWO. LODIFAFUN ARERE ONI OLOKUN OMO AYA ARELELOORONOPIN IWORY MEYI YIGUI YIGUI MAYO MAYO ADIFAFUNKOKOLO YEBEIFA TIROKEYA LAMPE SHANGO ARONI YEO ELEREPINORUNLA LORUBO.QUIOLORUN ABO AKORDIE EKU EPO ABEFA OWO.REZO: ASHESHE KODORA ALOSHIN KONI LLEGANARARENI PURU INAGUEGUI IBADU ADIE CUN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI LORUNUBEALLARERE ARONIPIN EYA LONOBO KOLA ODENE NI MUABATASHOSHIN OKUTA GUERA LODE EMBORUSHOLA NATA PEREBORO KARAIDEFAFUN AKATO AYARE NIBATI OLO RUN ENGUERE LEBO.REZO: OTICOGUE SHOMO NIDE MAGUELE ADAFUN BALE TINSHOMOIGUE ARUMBON AIDO DIE MELLE LEBO OWO LA MEYO MEYO ASHISHAOMO ALARA OTONISHA YEKAN ORONIPINI EYA LENU SHOLA EREBEN YTINLA BORO BORO SOKO AYA OTAN ADIFA FUN OKOTE AYARE ARIMIBATIALOKUN GUERENGUERE LEBO.REZO: IFA ANULA BOBORO KOKO BOISHE BORE KARINKUNKU BORUSHOLA AIDAFUN OLOKUN KOKOTO AYARE.REZO: EBENEGU SHOLEN ORE BENINUN ABALU OKUTE BERE OMONIMA OMO ITI KONIOGUE ANUMIN PANIUN OLDE OUKO BORU SHOLAINATA BOROBORO AYO, OTAN BORO, BORO KAMU ADIFAFUNYOKAFUN OKOTO AYARE OWUNKO AKORDIE EYELE OWO LA MEFAOKU EYA.REZO: YIGUI YIGUI MOYO ADAFUN UMBATOLO LOORBA LODA BOBOKEKE OMOLONGO ODAFUN YONLO ODE BALASA ODIYO ODERE ODEBALASA ODERE EBO EWE META GUAGUA BANETA EL LEÑA Y UN EKO.REZO: IFA O. ODIFAYOKO OKANIKO ENLE KOKORIOKO LELUNKOKORIOKO RUBO KINKO MELLA AKORDIE ADIE MELLI ADOFA ELBOFUN KORIKO YOMBA, LOIGODO OKON RESHEGUE ASECERO GRI GRILONIO BABALAWO ADOFA YOKO FUN SHEKERE DIBAYU TANTO LOYEBABARE ARENI IGUS ARE NI ODI OFA SHEGUE ORONI MOLE OFE.REZO: OSHISHE OMO LARA ATISHE KONI YEKAN ARONI GUIN NIPONIIBA DUADIE UN BABALAWO LODIFAFUN ARERE ONI OLORUN AYAERELOARONI GUIN EYA ABEMEBU SHOLA ARE BEUN MABADA SHO ESHUNEKUTA GUEREGUERE NI OMO ITIKOKO MOPE ORUN OSHUPA NI OMODEBARUN SHOLA BORO SOKO AYO OTA BORO KARUN ADIFAFUN KOTOEYELE. 56
 57. 57. REZO: AKASO FARATILE LODAFUN KONISA, BOGO ODI AKUKO AKOFAEKU EYA EBETA AOGUO ADIFAYOKO AKORIDO KULE KONKO LELUNKORIKO ORUGBO ADIE MELLI ONLE OKOFA EKU EYA EBETA OWO.REZO: IWORY MEYI AKUSHERALA OTOSHE NI YEKU ALERE NI AJALDAOGOLDE DIESDE EYELE IBO.AWO SHEKE ESOKAN QUIERE GRIGRI OLOMA TOLO FALLE GUALEALIAKA LODAFUN ORUNLA ORUBA AKORDIE AUKO IGUALE METAERU EYA EBETA OWO.DICE QUE LA PERSONA ESTA MUY MAL Y QUE EL COJO NO PUEDECORRER; Y EL QUE TIENE UN SOLO MEDIO NO PUEDE SONARLO.DESPUES DE LA ROGACION USARA UN PAÑUELO TODOS LOS DIAS YASI VERA SU ADELANTO Y LO QUE DESEA.REZO: ASHIBE OLARA AWO ATOSHI KONIYEKAN OBINI LANLA NIBANINIMU NI BANDU ADDIE ODAFUN ADERE OBINI AYA OLORUN LOMUOKAN IÑI KIROSHEKE ESEHAN GUIRI GUIRI LONA ADIFAFUNOBINI AYA SHEKERELUBA OYUPAN UNLE YIWI MAYO MAYOADI AFUNTOKOLUBA OBINI UNLEUN LODE EPEITI ASHISHELEOGODO NISHOYUKEK TOLOKUN ADAPA ALANLA KUTIFIKO GBOBO ARAISHE TOLOYUOBINI KARAWA LODAFUN OBANLA KAFEREFUN OGGUN, SHANGO ATIOZAIN.REZO: IWORY MEYI AWO OMO NIFA ENI IFA ELEGBARA AWO OMONIFA UNSORO AWO OMO NIFA AFEKU ELEGBA AIBALE AIYA SHONSHON LOMA OYU OBATALA OFORANLE OBATALA ILE ORUNLA EGGUNBABA ELEGBA IBURA IFA SHANGO AGBORAN OSHE OMOLO OMAMOTUMBA O IWORY MEYI AWO OMO NIFA MAFEREFUN ELEGBA OBATALASHANGO ATI EGGUN BABARE.REZO: ORI BAWA LORI IBE ONONIRE ILE IKU INTORI AWO ONIRELORI ABERE ORI OKANA GALERE LERI INA BEKE LESE SHANGOONI SHANGO KOGIELEKUN WA NI IRE AWO OSHE OBINI ARUNOBARI INTORI IRE ORUNLA.REZO: ASOPEMPE YARU ADIFAFUN SARUMI TIODOLORUN ABORI YUGUADIFAFUN ODE LEIBO OGIRI SAPALA EGIRI SAPALO AJUBU LUKORIKO LODE OBODO ARUGBO.REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATIUMPON.REZO: BABA IWORY MEYI OBINI META TA OFI OFI OLO ORISIREIGUERI ALELE IWORY IFA LOGUIFUN LORUBO EURE META ISHU ILUMETA ERUSHI META OWO. 57
 58. 58. REZO: ATAKARA MATIKA AIRA UYO OMA ATANI KARA EYE OKOKOMORELENI ADIFA BABA AKAFILA ELENO APOSHI APOSHIRE AWOEWE IFA AKAKARA MATIKA AJARA JERI OMOLO IKI OPA SHORO SHOROOFOTA KOTA KORU.IWORI BOGBE 58
 59. 59. REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWEANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUN ARABUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGO ONIWE OLOKUNONINI IFA.REZO: IWORY BOGBE IFA MAYEWE IFA AFELE ITI IKI ITI EWEANANAKUN ORUN BEBANI IFA ADIYOKO ONIBARABANIRE GUNARA BUSHE AWOMAYAWE AWO ADIYEKE ORI IFA OÑI SHANGOONIWE OLOKUN ONINI IFA.REZO: ALLA KONI ESEN AYA IWO KANKATE Y LLABE. MAFEREFUNOLOKUN YALORDE OBINI SHESHE OLOGO ADIFAFUN AYE EYELE LEBOEKU EYA LEBO.REZO: IWORY BOGBE ORO BOENI LOJU INADEMI LETI ADAFUNELEMALE ILE ALU IKUN UN ELENMALE OKO NI OJO TI NEON IFIOMO SHA ASIKU.SUYERE: KUORON LEYUN BARA KUELE KUALAYA. KUORON LEYUN BARA KUELE.REZO: IWORY BOGBE IFAYE OMO LORIFA BEYAMO AFEFE ARON IREABEYABI AWO LORIFA IWORY BOGBE ASHEBI ASHE IWORY BOGBEALEYO ASHE IWORY BOGBE LORIFA ABEYARI LADE IFA OMA MAYARINIFA KAFEREFUN OBINI MAYORA IFA ASHE KEIBE ASHE IFALORIFA IFA ASHEGUN OTA MALALA ABERIN LORUN IWORY BOGBEORUN MI LA ASHEBO ASHETO IFA LORIFA.REZO: IWORY BOGBE IFA AWO TOSHE MONI IKA KAFEREFUN OSHUNMONI BOSHE LODE NI IFA OMO IFA LOCOYEO IWORY BOGBE MONIBOSHE LALO NIFA YAKUN BABA IWORY BOGBE IFA TOSHE MONIOBOSHE KALE NI IFA MOWAYE NI IFA AFEFE LORUN BAWA OLOFIN.REZO: IFA ALEYO UMBO. IWORY BOGBE EFA ASHE BELLERE EFA AWOABELLO NI AGBA NI BOSHE BODARANI TEMBOBOLE IFA A FE FEOLORU. AGOFORE KA AGBANI OLORUN. OBONI OBA NI BOSHEOLORUN. ONIBAYE BAYE OBONI. IBORI BOGBE ASHE IGUA LODEAGUIE TOLE IFA TOLO.IWORI YEKU 59
 60. 60. REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKANTOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKANTO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI.REZO: IWORY YEKU INKAN OMBELARE OUN YELENI INTORI INKANTOWALORE ALA TOKUMA ALA BURURU OUN BATONSHE GUE INKANTO GIRELORI KOMAWA YOTE LOWO LOMA NI MI OBORI.REZO: IKAN OKU OMBELARE UN YELDEÑI INTORI IKAN TO GUALOREALA TOGUEMA ALA BURURU UN BATONSHE GUE INKAN GUA TOGIRALORI COMOGUA LLOTE LOGUO YOMONI NI OBORI.REZO: DAKE ENU IBUYU BORI MU ADAGUEDE ADIFAFUN IWORY UNBATILOFE OKU GUO ETU LEBO ADIE.REZO: DAKEE ONCE BULUBARI ENUNDAQUE ADIFAFUN IWORY TINLOLEKOKUEKU GUETUETU LEBO ADIE MELLI EKU EYA.REZO: YEKAWO MOMENO KAMOROLO AWO KUKU AWO KOMAYA ADIFAFUNENIMELE AFORUN YELOPE AGUE ABO AGUE KOKO EKU EYA EPO REZO:DAKENSE IBO YUBARI ENU ADAKE ADIFAFUN IWORY UN BATISHEAGUGUO ETU LEBO ADIE.REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NIKI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATIEGBETA LELOGBON.REZO: IWORY YEKU ADIFAFUN AKADO OKUNI MOTUMBA AWIGBOLODAFUN ELEGBA IFA NI KAFEREFUN ORUNLA.REZO: IJATIJATI AWO ORUN ODE ADAFUN OLUKOUN IJIWO TI A NIKI ORUGBO NITORI OKO IDI RE SHOKOTO IDI RE OBUKO KAN ATIEGBETA LELOGBON.IWORI ODI 60
 61. 61. REZO: IWORY BODE IWERI IFA IWERI OSO YENE GONGOLE YEBEOSHANLA ABERE NI IFA OLOKUN OBORE GBORE OMO INA BORE IFAWOLODE FI ALAQUEMA SOVERE IFA OSHANLA LORUBO.IWORI KOSO / IWORI IROSO 61
 62. 62. REZO:IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKEARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU, OLUWO ABO MENIFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANIFAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA.REZO: IWORY KOSO EÑI EWA OBINI EGUN IKU EVEQUE IWONEKEARUN OFUN EFUN LELE YEKU IYA ARUN OBONU, OLUWO ABOMEN IFA EMO AWO OYEKUN LEYE LENGUA YENQUE ORUN AGBANIFAINLO EBBO LOKUN OMO NIKA.REZO: IWORY OKOSI LESE OYUPO EYE LOKO ADIFAFUN LO DUROTIMOSHONA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO LEBOAKUKO EYELE LEBO. IFA ORUNLA GUONIN GUOMA GUEN ENFOADIFAFUN EYELE BATONTO KITI EFAN EYELE OSU LEBO.REZO: IWORY KOSU LERE AYUPO EYILOKO ADIFAFUN ALODUROTINSHOBA EYE LOKO ETU MEYI ASHO PUPUA EBEFA OWO.REZO: IWORY KOSO ENI EYA EWA ABONI EGUN IFUN AYEWE WOKEYIARUN IFUN LELE YEKUN IYA ORUN LEYE LEYE NEORI ARUN ABOYUNOLUO ABONI ENI IFA OMO ARUN O LELEKUN LEYE YENYE ORUNABONIFA INLE EBBO LOGUN OMO INFA.REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERIAWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONI NISHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO.REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWOEGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINIAWO.REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUONADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBAIFA.REZO: IWORY KOSO IFA MAMU ELENU AFEFE IFA LERI BA OBA LERIAWO EGUN ASIERE ILE YIRE ABONO SHANGO MO PUE ILE AMONINI SHANGO OMO YIRE AWO BAYEBI OMO SHANGO OLONIRE AWO.REZO: IWORY KOSO IFA LENU ELENU AFEFE LERI MORATERI AWOEGUN ASIERE MOBIRE ABONI SHANGO MOPEO LELE OBORI OMA YINIAWO.REZO: OLU SUAYA AYE ORI OLOGU MAYA PASA AFORA LOFUONADIFAFUN ORUNLA EYELE LEBO AIKORDIE ETU OMO FINA EKU ELEGBAIFA. 62
 63. 63. IWORI JUANI 63
 64. 64. REZO: IFA IWORY JUANI IFA WARA WARA NI MORO KASHEITAKASHEMINE WARA WARA BABASONA ELAROYE LAROYE KASHEITAKASHEMINI WARA WARA MORO ORUNLA O LORUGBO.REZO: ABARA MONO ABARA MONO OLODAFUN NIFE MERO ASHE ITAISHE MINI.IWORY LEMI LESE PAPA CATABO GUNI GUNIWORY KUKUA CELABAMI GUERI KILINEBO.IWORY GUANI ELESE PARA KATOPO GUIRI GUIRI.IWORY DERIN POPA KALABABO MU KIRI KIRI.REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWOILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKAFIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODOADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTOIWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU.SUYERE: ATIPONLA AIFAGURURU ATIPONLA IFA OMA IFA OMA ATIPONLA IFAGURU.SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE.SUYERE: AWARA WARA NIMORO. AWARA WARA NIMORO KASHE ITA KASHE MINI AWARA.REZO: BALE ARIKU ARUKU LAYE KOYIWO ILU BALENDI IFA KOYIWOILU BALEMBERE ABO MEYI OZAIN EGUNGUN DEÑIGU AYA INA OKAKAFIWO TIKU EGGUN TOTO BITAN LAWAYI ODO FUN KAWA GERI ODOADUSHU ISHU WAYUWO KODIDE KAWOKO TOKESO JORO JORO OYUTOIWORY JUANI LODAFUN ORUNLA KAFEREFUN ESHU.SUYERE: IWORY JUANI OLE BAWASHE ODUN OLE BAWASHE.IWORI OBARA 64
 65. 65. REZO:IWORY JOBERE OUN BEREYO OUN TIROLA OUN TIROLO IYETIMODE AYE OUN BERE LEKE UJU ADIFAFUN YALORDEEYEBEMEKUN YEWA YOKO YEWA EURE ELEBO. KAFEREFUN ORUNLA,YALORDE ATI SHANGO. MAREREFUN ELEGBARA.REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUNTIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUNYALORDE EYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO.REZO: OYOAYA KOMABE IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATOAYUMA KOBOMATO AKUA.REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKANKORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYAOLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBEISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLAOLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFE REFUN OLOFIN.REZO: IWORY OBERE UN BARERA BOROLLO UN TIRO LATIROLUTIOMODE AYA OBORE LOKO ORI ADIFAFUN YALORDE EYA BOMOKU OGUAYOKO OGUA. ADIFAYOKO KANFUN O BAGUYA LORUBO FUNSHESHEFUNAGUA AYO OPOLOPO EYELE ABO MEGUA NIAMO KIYA.REZO: OYUMANA KAMABE IKOKO KAMA LORI ARO LOUINA KOKOMATEIYUIMA KOBO MATO LEBO.REZO: UMBEREYA UMBEREYA ADOKO ADIE ADIFAFUN TOMODE.REZO: IWORY BARA AUN BERERA AUN BEREYO AUN TIROLA AUNTIROLO IYO TIMOLE AYE AUN BERE LOKO UJU ADIFAFUN YALORDEEYEBO MEKUN YEWA YOKO YEWA EURE LEBO.REZO: OYOAYA KOMABE IKOKO KOMA LORI ARUN LONINA KOKOMATOAYUMA KOBOMATO AKUA.REZO: ADIFAFUN YEMAYA ATARAMAGUA ADIFAFUN AWO SEIKO ASEKANKORRE EGUA ORI EYA TUTO OLONTOAYE GUAYR AYAKA ATAFUN IYAOLO OYO ORUBASHIRU AGBE ACHICUIABIOEO FUNI ORUN BI OGBEISHU FERE OBINI ONI TAN AOBA OYO OMI NILEKEY NIKORO ORUNLAOLORUN ASHE ABAIMA MIGUALOREYU KAFEREFUN OLOFIN.IWORI KANA 65
 66. 66. REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUNOBA OKUN AGANA LOPA LERI, KAFEREFUN ORUNLA.LODAFUN OLOKUN.REZO: OWO OBOKA LENISURE OBEYOGUO. AWO OLORE AKOBA OMAAKOTIGUA BATAN EURE LEBO EL BEYO OWO ADAFUN OBATALA.ALADAFUN OLOKUN.REZO: IWORY KANA ADIFAFUN EYA OKUNRIA ASHIRI OKUN OLOKUNOBA OKUN AGANA LOPA LERI, KAFEREFUN ORUNLA. LODAFUN OLOKUN.IWORI OGUNDA 66
 67. 67. REZO:IWORY OGUNDA, IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUNAWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFAORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO.REZO: IWORY OGUNDA, IWORY OWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUNAWANIRI LORIN OÑI IFA AWO BEHENI IFA AWAKENI IFAORIBAYE AWO ABIWA ABANI AWO.REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORINONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANIAWO; OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTAELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBAONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN,YEMAYA, SHANGO ATI ELEGBA.REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERELAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA.REZO: IWORY AWA LELE IFA OGUNDA AWABO BORUN AWANIRI LORINONI IFA AWO KANIBI IFA AWAKENI IFA ORIBAYE AWO ABIWA ABANIAWO; OSHANLA KEKEREYE YENI ONI BABALAWAO OBANI ALAKENTAELEGBA ASHE LEBI LEGUN OBAYE NI AWO ELEGBAONI EGGUN TENI IKI OGUE SHANGO INA BI IFA KAFEREFUN OGUN,YEMAYA, SHANGO ATI ELEGBA.REZO: LAMI LAMI OGGUN ALAN TAKUA UMBO ILE IBU OMODE KERELAMI LAMI UNSODE ORUNLA LODAFUN ORUNLA.IWORI OSA 67
 68. 68. REZO:IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGOOGBO NI OLOGUN OGBO, AIYE OLOFIN ALAMORERE, KAFEREFUNOBATALA, LODAFUN ODUDUWA.REZO: IWORY ROSA ADIFAFUN BABA AYALGUNA ELESE OLOFIN AMEGOOGBO NI OLOGUN OGBO, AIYE OLOFIN ALAMORERE, KAFEREFUNOBATALA, LODAFUN ODUDUWA.REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO,ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE, OWUNKO WEWENIELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA.REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONIOLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALALODAFUN OSHUN.REZO: ILELE IWORY BOSASO MI ATI FUN AIGBORAN GBOGBO PAWATIENLA ABAPERUDE DEKUN ELEGBA OGA DE KUNI NITORI OLUGARA NIOLOFIN ELEGBA YIOKUTE.REZO: IWORY BOSA ADIFAFUN OYIGBONA WOSA BERENI AWO,ELEGBARA ORI IKU MAWA EYONI WOWONI EWE, OWUNKO WEWENIELEGBA OBI AÑAÑAJUN OWUNKO TIBONI BOKUN AKOBA.REZO: ADIFAFUN BABA AYAGUNA ELESE OLOFIN AMEGO OGBONIOLOGUN GBOGBO AIYE OLOFIN ALA MORERE KAFEREFUN OBATALALODAFUN OSHUN.IWORI BOKA / IWORI IKA 68
 69. 69. REZO:IWORY BIKA ADIFAFUN ORUNLA IWORY BOKA BOKO ADIFAFUNORUNLA ADIE ELEBO. BABA BOKA GUNUGUN ASHABA GODA GUNUGUNAKA ASHABA GUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUEKO BABA BUEKOOMI ELE DOMIYE ASHABA LEDE APATA PINA EWE, EPO ELEBO.REZO: BABAKOKA BUKO GUNUGUN ASHABA BOKO BOKO ADIFAFUN ENILAYO EBA BABA BAKO BABA GUSHINI AFEDU MUYE ASHANI BABAYEDELE APATA PITI AMANSI ODABATANI AFEDU MUYE ASHANI BABAYEDELE PATA PITI.REZO: IWORY KA ADIFAFUN ORUNLA IWORY GUOKA BOKO ADIFAFUNORUNLA ADIE LEBO BOBA GUOKA GUMIGU ASHABA GAGA GUGINAKA ASHABAGUOKO ADIFAFUN ALEYO IBABA GUOKO BABA EMIELEDOMIYE DOMIYA ASHABALADE PINA EWE EPO.REZO: BABA GUOKA BABA GUOKA GUNUGUN OSHALA GAGAGUGU OKOOSHABA GUOKA GUOKO OBINI OLOFIN IRU LAKADO OBINI OLOFINAMUNI ODABA ODABA TAÑI AFEDUMUYE ASHAMBALA YEDE DEAPATAPITI OWO EPO ADIE FUN FUN.REZO: SHEGUE SHEGUE SHEGUERE GUIRI GUIRI KAN GUILONO UMBATIUMPON.IWORI TRUPON 69
 70. 70. REZO:IWORY TRUPON EYELE, EKO, OÑI KERE YELE ADAKOY EYELELEBO OWUNKO LEBO. MAFEREFUN OLOKUN, ALA ATI ALEYO.REZO: EYELE EKO OÑI GUEREYELE ADAKOY EYELE ELEBO OWUNKOMAFEREFUN OLOKUN MAFEREFUN ALA MAFEREFUN ORUNLA MAFEREFUNALIYO.REZO: IWORY TRUPON EYELE, EKO, OÑI KERE YELE ADAKOY EYELELEBO OWUNKO LENO. MAFEREFUN OLOKUN, ALA ATI ALEYO.IWORI OTURA 70
 71. 71. REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERUAKUKO LEBO.REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUNOBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBOIWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUN MILA AYE OMOOLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKUGUNLE OFO LERI LAITOSHU.REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN TOMA OWUNKO EKU LEBO ONERUAKUKO LEBOREZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHUGOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORYTUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYIMAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODEOBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLAORIBOSHE ELEGBA.REZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAINADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TIOZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI WORIOTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARAAILOKUN ATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUNOZAIN, OYA, ATI OBATALA.REZO: OLUMENE TU NENE, OLUMENE TUNENE DINAN KUKO YOKA WAWAEWINA KIKU ANSHI TUTO DUDU TUTO NENE INANKIYO NIPAPONIKUKADE ODUMI OMO IRIKU LAISO ORISHA.REZO: ELEGBA LOMIRIN ORUNLA KE OTIBEYAWO AYE OMA OLORUNOBINI INSHE APETEVI AYAWO ORUNLA INTORI OWO PIPO LORUBOIWORY OTURA TUTU TUTU ODIFAYOKO KANFUN ORUNLA AYE OMOOLOKUN OMA LOBORUN INTORI OWO PIPO LODAFUN OLOKUN IKUGUNLE OFO LERI LAITOSHU.REZO: IWORY TUNILARA EYENI AYE EYE BEWA ESHU ELEGBA ESHUGOGORO AYO MAFUN WANILODE ERITA MENI EYIWA OMO IWORYTUNILARA EYENI GUELERI OYA IRE ASHEGUN OTA ELEGBA EYIMAFUN OBENIWA AYE OMA BERENI AYE ELEGBA ORIBODEOBATALA OBANI AYE AYEGUNA OSHANI LAYE OYA BEBENIWA ORUNLAORIBOSHEREZO: IWORY OTURA MOSAWERE AWO INLE ÑAÑA OLOWUO OZAINADIMOWO KOBELE FO BASUN KOBELEFO IMOLE INLE ÑAÑA TORI TI 71
 72. 72. OZAIN TI ELESE NILE OBATALA SHONSHON LONA OYU NI IWORYOTURA MOSAWERE AWO UNSORO ISI LE TE ARUN ARA AILOKUNATIRE OTORIRE SHONSHON LONA ILE OZAIN MAFEREFUN OZAIN,OYA, OBATALA.IWORI ROTE / IWORI IRETE 72
 73. 73. REZO:IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELOIJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFEANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBOALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUNELEGBARA.REZO: KUKUTE KUKU ADIFAFUN AUN ARIMATUYO ADIE CARE ILEKEINU AKUKO EYELE LEBO.REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANIINLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INAYAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INEOZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA.REZO: IWORY ROTE ADAE OBI OSU DUDU AKUN FIBI YURUMA TELOIJOSHEKE IRI SHAKE ADIFAFUN AKUKO MOKOKOJE ABO TOLOFEANAKE OMO OLOKUN BOGBO AWO ARANKO AIYE AGBO SHAGOBOALUKU INIKA NI EYA OKO ABELE OYI ADIFAFUNELEGBARA.REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYIELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JEREKUN OLEODUDUWA AKALA ITANA. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMOORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA.MAFERFUN ORISHA.REZO: OKITI BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUNPALAKORE.SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU.REZO: IWORY ROTE INSO BELEFUN ODARA ARA ERAN ERI BABANIINLE OFO BAGUALO DETIYA INLE INSO BOBO ENI FUN FUN INAYAFRA TUTO NI ERAN ENI ARA ODARA AWO BABINU INSO TOWA INEOZAIN MOYENI OSHALEKE OLAYE ODARA BI IFA LODAFUN ORUNLA.REZO: AIDEJU AWO ADIFAFUN ORUNLA UMBO WASIYE EURE MEYIELEBO EYELE MEYI ELEBO OWO MEDILOGUN ELEBO AWO JERE KUN OLEODUDUWA AKALA ITANA. IGBODUN IFA AKALA AWO NIFA AKALA OMOORISHA UMBELORO YEYE MANIBU ORUNLA LODAFUN ORUNLA.MAFERFUN ORISHA.SUYERE: AKALA AWO ONIFA AKALA OMO ORUNLA MANIBU.REZO: OKITI BABA OPEKU ADIFAFUN OLOFIN APARI ADIFAFUNPALAKORE. 73
 74. 74. IWORI BOSHE 74
 75. 75. REZO:IWORY BOSHE OBA LERI, OBA LERI INLE BOLEDI WANWANLODO NIGFA ABEYERE AWO LERI BALERI INLE IWORY OBA NI.WORI BABA LONI OSHE IWORY NOSHENSHE ABI OSHE OKOLOWOBORI BOSHE EBENI INSHE INLE NAYERI LAYE AWOOBARA NI BOSHANSHE IFA.REZO: OMO SHUDE MODA SHE BI ORUNLA UMBATI OLORUN OMITIBIGUENI AGUOMI ADAFUN ORUNLA UMBATI EU LEBO EWEFA AKUKOEYELE LEBO.REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN KELIBA NA ENA KUATI KIKESHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE.REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWALODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORYBABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORIBOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUNIYALODE.REZO: IWORY BOSHE BOSHIBO FUN KELIBA NA ENA KUATI KIKESHOBI NI KIKE OBA MALE ODUSHE.REZO: IWORY BOSHENSHENO ABA LERI ABALERI INLE MAYERI WANWALODE IFA ABEYERE AWO LERI ABEYEBI INLE IWORY OBA NI IWORYBABA MONI OSHE IWORY BOSHENSHENOABI OSHE OKI LOWO BORIBOSHE EBENI ISHE INLE MAYERI LAYE AWO OBA KAFEREFUNIYALODE.IWORI BOFUN 75
 76. 76. REZO:IWORY BOFUN, IWORY TOWOFUN, IWORY TOSEFU OBA IWORYFARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONUTIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLEONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYAOMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN.REZO: IWORY BOFUN, IWORY TOWOFUN, IWORY TOSEFU OBA IWORYFARA INLE RERE BOBOFUN SHORU SHORU ADIFAFUN OBINI OLONUTIRIKO ADENIPETE OMO OLOKUN LODAFUN OÑI OBINI SOKUN INLEONIKA OLOKUN WAGBO NI OMOBINI OMOTITUN EKEKA OBA IYAOMOLOGU ABERE SOPUTO IKOLO OLOKUN LODAFUN OLOKUN.REZO: IWORY GUOFUN ABANGUIÑA ABANGUIÑA ARANYE SHUDULOWOIYA UNDASHE BALLE ILE ABIDI KULUKUTU LODAFUN IRELUTINSHE YEYEO OGUNATUFEIYA OWO ORUGBO.REZO: IWORY BOFUN ABAKUIÑA OMA ALASOBERIRE ADAGA YOKO OMOTONDOKO BERI AUNGUIBE SOKO ORI BIBE EGUN GUABIDIKURUBURU LODA YEYE ONGURA NIFE AYA OLOFIN.REZO: OMO BAQUIÑA AUNSOMO BIRIDE OMO TOSOKOBIRE ADIFAFUNTAPARIKUN BARIGUA LORUBO AURE ASHO FUN FUN ADIFAFUN ORUNLAABATINLE OKO ASHO EURE TIBO OÑI IRE MEDILOGUN OWO.REZO: OMO BAGUIÑA UN SOBIRISE LODAFUN TAMURAKUA TINLOSOKOOBERI OLOMA KUEKUSHITI IBERI GUISI OFI SINA ABADEUN OLOFINAKUE TOMURAGUA ODEBOSHUSHU GUERE SHUKA OLOFIN PEONINSHAPIPAYOBA TO FE COCNA ODEBO AKIFUN OLOFIN APEÑILUKUMBE AWONINDA DE FIFAGOYA ILEKU APASHEFUN OLOFINAPOLULUKUNBE IBODE QUE BOFIN QUE REKUADA.REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGOLAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLEOTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENIAYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHELOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHEOMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMOEWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBAORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANAOLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDAIGBA ONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKIIFA BEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLAFIWA OLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUNKOSHEBO EJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUNSHANGO OSHANLA OSHUN I ORUNLA, ADAFUN OLOKUN.REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ASHABAORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA. 76
 77. 77. REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFAIWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWOORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONIBABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO.REZO: EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWANIFAWA NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA.SUYERE: EWENI ATENO ONI WAENI AYE NI SHANGO ORI NIFA EWENI ATEBO ONIWA AYE.SUYERE: ORIBAWA ATEBO ORI NIFA LAWEWE, ORUNLA LAYE ORUN.SUYERE: ELESE SHANGUESI NIWEYE NI IFA OTUN NILAYEO AWETO ORI BAWANIFA.SUYERE: SHANGUESI MAYERI AWO.SUYERE: MAFORA EWOMI SHEWEWE AWADO ONA TIMOSHE AGSHEBUE.REZO: IWORY AGBA MOFUN OMO ARAGUIÑA AGBA ORI IFA SHANGOLAMPE ORURU BAWA OMO TOKOBI WAWE OBI OMO MOBILAYE INLEOTUMBI IFA TEYU MOMI ENIFA ABAWADE ALABA IRE INLE ENIAYA ABAWALA IYA BALOSHE OMO OLOFIN IFA ADE EJIOGBE OSHELOWO OTOBAYENI IGUI OLOFIN AGBA ENI AGBORAN EBONI OSHEOMO ESHILEKUN EBONI OSHE OLORUN SHANGO ORUGBO AIKU OMOEWA OLOFIN ENI ABEYE IYA OMOFUN OSHUN AKO ORUN OMO AGBAORI IKAKARA EBO FUN ONILE OSHUN IYA AGBAYE OKANAOLOKIN ARUFIN KURU KURU OTA IKU AFOREGUEGUE IKU ARUDA IGBAONISHEBO EDE LONIDE OYEKUN OSHANLA WARENI EBO OTOKI IFABEWE OMO IYA BI OMO OLOFIN MOTUN BIMO LONIO OSHANLA FIWAOLO RIN OLOFIN BABA OLUO MEYO ORINI MERIDILOGUN KOSHEBOEJIOGBE ORIWA OLOFIN LODAFUN OLOFIN KAFEREFUN SHANGOOSHANLA OSHUN I ORUNLA, ADAFUN OLOKUN.REZO: ORUNLA ADIFAFUN ODUDUWA OSHAOGO UMBOAYE ASHABAORUN GAGA IMULE LODAFUN ORUNMALE KEFEREFUN ORUNLA.REZO: ABAYENI OTONI BORUN ORUNLA AYE IFA NI AYE NI IFAIWORY BOFUN OMO ENI IFA ONI BABALAWO AWABO AWAN NILE AWOORI EBENIFA EWE ATEBO LOYE OLOFIN AYE YENIKUN BAGUA ONIBABALAWO LABIYE AWO LAWOWE AWO EYENI IFA ASEGUE NI AWO.REZO:“EBO AYEKUN ENI ORI NIFA ABAYENIFA NI AYE OSHA MAWA NIFAWA 77
 78. 78. NIFA ORUNLA ENI IFA BAYEKUN BAJARI EYENI NI IFA”. +++ODI MEYI 78
 79. 79. REZO: ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA SHUKURUKURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMOOÑI YEGAN AIKORDIE LEBO.REZO:ACHAMA AD IMA ICA CODINA A NO CODINA CHACURU CUNU ONIQUERAN LLOMA COMAMA LLORIMA ACHERAN LIME MA MA LOMIMAABITI BITI COTOBALE BITI ADIFANFUN ALLEOMO ONI LLEGUN.REZO:OLERE OR IRE UN ARA ONILESE ACHEO HOLA OTABA OFUALLO ACIFAFA LA OLLE ODIFE TALDO LLEGUA DOGUE LOS ILE AIKORDIE MEYIAKUKO MEYI EKU EYA EPO OMI OWO.REZO:AGUDE ADAFA ELEGUINE A COBEHE UN RIRE A CODIE AGUN UN DEEKU EYA OWO ABATEROBI.REZO:A CHAMU ADIMA DIMA CODINA CHURUCU CURU QUE ELEN ABATI BITICOTABALE NI BITI ADIFAFUN ALLEOMO ONELLIGUN.REZO:OLDERE ARUMA ORUPA ONI ASECO ONIOCHA CHETIN POLAN GUORIPERO ERINLAN CHACANA ARUMA A DIMA DIMA ICU CODINA AROCODIMA OCHACURA QUELE ONI QUE ERAN COLLIMAN COMAMA LLOMIMACHEREN ALLIMA MAMALLO MAMALLO OMIMA ABATI ABITI COTO BALEBOTI ADIFAFUN ALLEOMO ONI LLEGAN.SUYERE:ODI MODI IYE.ODI MODI IRE.MAMA YE KIO.MAMA YE KIO.OSOBO MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA.MONDABALE MONDABALE ASHIRI BABA.REZO: ODIMA ODIMA ODO ODIMA DIMAO OKE ODIMADIMA KUKURABUELE OKO NAKOIMA KOMAYELIME ORUNELESE EWE GUNGUN ODARAOLOFIN ODI MEYI KATA.SUYERE: OYAMESE OSUN AREYERA ERIRONAKONINIRON EUROMA KONINIRONERIRONA KONINIRON.REZO: ODERE ORURE OMO ONI ADADONACE OBUTI PONLA GUEREPERE ORUNMILA ACHAMA ARUMA ODINA DIMA IKU DIMA KODIMA 79

×