Anúncio

ESP9-WHLP-Q2-WEEKS-3-4-LESSON-2.docx

31 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

ESP9-WHLP-Q2-WEEKS-3-4-LESSON-2.docx

  1. Republic of the Philippines Department of Education Region IV – A CALABARZON Division of Antipolo City District II – C DALIG NATIONAL HIGH SCHOOL Sitio Parugan, Brgy. Dalig, Antipolo City 1 | P a g e WEEKLY HOME LEARNING PLAN Grade 9 Weeks 3-4 Quarter 2 Petsa: January 10-14, 2022 Mga Seksyon Asignatura Kasanayang Pampagkatuto Gawain sa Pagkatuto Pamamaraan LESSON 2 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral ESP 9 a) natutukoy mo ang mga batas na nakaayon sa Likas na Batas Moral; b) nasusuri mo ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod ng mga ito sa Likas na Batas Moral; c) nahihinuha mo na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa Likas na Batas Moral (Natural Law), gumagarantiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran, ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat; d) naipahahayag mo ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat. Basahin at unawain ang Panimula ng Modyul 2 Basahin at unawaing mabuti ang Aralin Weeks 3-4 na nasa pahina 16-18 ng inyong Pivot4A Learner’s Material-EsP 9-Ikalawang Markahan at sagutan ang mga sumusunod na Gawain sa Pagkatuto: Gabay sa pagpapasa ng mga outputs: ONLINE-DIGITAL Ipasa ang inyong mga outputs sa Google Classroom o Messenger Accounts na ibinigay ng inyong mga Guro. Siguraduhin na maayos at malinaw ang mga isusumiteng larawan ng inyong mga outputs. W R I T T E N W O R K S MONDAY TASK (January 10, 2022) Gawain sa Pagkatuto Bilang : 2 Sa iyong sagutang papel, pagnilayan, pumili at ipaliwanag ang isa sa mga tanong. Maari mo ring anyayahan ang isang kasapi ng iyong pamilya na magkaroon ng makabuluhang palitan ng kuro- kuro ukol dito. (Pahina 19 - Pivot4A Learner’s Material - EsP 9 - Ikalawang Markahan)
  2. Republic of the Philippines Department of Education Region IV – A CALABARZON Division of Antipolo City District II – C DALIG NATIONAL HIGH SCHOOL Sitio Parugan, Brgy. Dalig, Antipolo City 2 | P a g e TUESDAY TASK (January 11, 2022) Gawain sa Pagkatuto Bilang : 3 Tukuyin kung tama o mali ang nakatala sa ibaba. Isulat ang salitang TAMA kung tumutukoy sa kilos na sumasang-ayon sa kabutihang panlahat at MALI naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. (Pahina 19 - Pivot4A Learner’s Material - EsP 9- Ikalawang Markahan) P E R F O R M A N C E T A S K WEDNESDAY TASK (January 12, 2022) Gawain sa Pagkatuto Bilang : 4 Gumawa ng picture collage o gumuhit (draw/illustrate) mula sa kagamitan na mayroon sa bahay o paligid (available materials) na nagpapakita ng kilos na nakaayon sa Likas na Batas Moral. Gawin ito sa sagutang papel.. (Pahina 20 - Pivot4A Learner’s Material - EsP 9 - Ikalawang Markahan) THURSDAY TASK (January 13, 2022) Gawain sa Pagkatuto Bilang : 5 Magsaliksik tungkol sa mga batas na umiiral sa inyong barangay patungkol sa mga kabataan. Maari mong itanong sa iyong mga magulang o mga kapitbahay. Punan ang hinihingi sa talahanayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. (Pahina 21 - Pivot4A Learner’s Material - EsP 9 - Ikalawang Markahan) MODULAR-HARD COPIES Maaring dalhin ng magulang o guardian ang mga outputs sa paaralan at ibigay sa guro. Ang mga drop-boxes ay matatagpuan sa mga itinakdang silid-aralan para sa bawat section. Alamin ito sa inyong gurong- tagapayo at sundin ang schedule na ibinigay ng inyong gurong-tagapayo o adviser sa pagpapasa ng inyong mga outputs sa paaralan.
Anúncio