O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Playing to win

1.083 visualizações

Publicada em

Playing to Win: How Strategy Really Works
by A.G. Lafley and Roger Martin

 • It's been such a relief to work with a team of professionals instead of following the advice of some faceless internet tipster. These guys really know what they're talking about. You can definitely see what a difference field research makes when you look at the results. I'm making more than £3,000 weekly and it feels fantastic! Thanks guys. 》》》 https://j.mp/2WnMo5G
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Playing to win

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 29พฤศจิกายน 2557
 2. 2. by A.G. Lafleyand Roger Martin Reviewed by Shane Parrish
 3. 3. How Strategy Really Worksเป็นหนังสือเกี่ยวกับ กลยุทธ์ ประพันธ์โดย A.G. Lafley(อดีตผู้บริหารสูงสุดของ Procter & Gamble) และ Roger Martin(คณบดี the RotmanSchool of Management) หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมการปฏิรูป (Transformation) ของP&G ภายใต้การนาของ Lafleyที่ใช้กลยุทธ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
 4. 4. บริษัทส่วนใหญ่ ถ้าคุณถามพวกเขาว่า ธุรกิจของพวกเขาคืออะไร เขาจะบอกคุณถึงสายผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นอย่างไร หรือ รายละเอียดการให้บริการของพวกเขา เช่น ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ จะบอกว่าพวกเขาอยู่ในธุรกิจของการ ทาสมาร์ทโฟน พวกเขาจะไม่บอกว่า พวกเขาอยู่ในธุรกิจของการเชื่อมต่อของ ผู้คนและสามารถสื่อสารได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา แต่ที่เป็นจริงของธุรกิจของพวกเขานั้น สมาร์ทโฟนเป็นเพียงวิธี หนึ่งที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จ
 5. 5. แนวทางของกลยุทธ์ วิธีการนี้พัฒนามาจากการตรวจสอบการปฏิบัติกลยุทธ์ของบริษัท และต่อมากลายเป็นกระบวนการมาตรฐานที่ พีแอนด์จี(P&G) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากรอบการทางานด้วยวิธีการเชิงกลยุทธ์ ของเรา แล้วสอนแนวความคิดให้กับคนอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ใน องค์กร ... แนวทางนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางเลือก รวมถึงทางเลือกในการ สร้างวินัยในการคิดเชิงกลยุทธ์ และการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ภายใน องค์กร
 6. 6. จริงๆแล้ว กลยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือก (choices)ที่ เฉพาะเจาะจง ที่จะทาให้ชนะในตลาด ตามที่ Porterผู้เขียน กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งเป็นหนังสือที่แพร่หลายในเรื่องกลยุทธ์ กล่าวว่ากลยุทธ์เป็น การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนกว่าคู่แข่งโดย การ "จงใจเลือกชุดของกิจกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อจะส่งมอบ คุณค่าที่ไม่ซ้ากัน (deliberately choosing a different set of activities to deliver unique value) "
 7. 7. กลยุทธ์จึงเป็นการเลือก (choices)อย่างชัดเจนที่จะทาบางสิ่ง บางอย่างที่คนอื่น ๆ ไม่ได้ทา และทาการสร้างธุรกิจรอบสิ่งที่ เลือกเหล่านั้น สรุป กลยุทธ์คือทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการบูรณาการ ของชุดตัวเลือกที่ไม่ซ้ากัน เพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน และเหนือกว่าคู่แข่งขัน
 8. 8. บ่อยครั้งที่ผู้บริหารสูงสุด ให้ความสาคัญกับความเร่งด่วน มากกว่าความสาคัญ "เมื่อองค์กรเกิดอคติของแรงผลักดันในการดาเนินการ ทาให้กล ยุทธ์มักจะตกข้างทาง"
 9. 9. แทนที่จะพัฒนากลยุทธ์ ผู้นาจานวนมากมีแนวโน้มที่ทาการหนึ่งใน วิธีที่ไม่ได้ผลต่อไปนี้คือ: พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าคือวิสัยทัศน์ พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ พวกเขาคิดว่ากลยุทธ์ในระยะยาวเป็นไปไม่ได้ พวกเขากาหนดกลยุทธ์คือการเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพที่ เป็นอยู่ พวกเขากาหนดกลยุทธ์ว่าเป็นการทาตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
 10. 10. "วิธีการที่ไม่ได้ผลเหล่านี้" LafleyและMartinเถียง "ถูกผลักดัน ด้วยความเข้าใจผิดว่ากลยุทธ์ว่าคือเรื่องที่ไม่สามารถทาได้จริง ทาให้ไม่ได้ใส่ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเลือก"
 11. 11. ในขณะที่ทุกคนต้องการที่จะให้ตัวเลือก (options) เปิดให้นาน เท่าที่เป็นไปได้ ในการเลือกที่ช่วยให้คุณ "ชนะ" องค์กรที่ยิ่งใหญ่ เลือกที่จะชนะได้ ถ้าคุณให้พวกเขามุ่งเน้นที่องค์กร ถ้าองค์กรมุ่งมีส่วนร่วมมากกว่าชนะ ก็ย่อมจะไม่เลือกทางที่ ยากลาบากและลงทุนอย่างมีนัยสาคัญที่จะทาให้ชนะ ทาให้เรื่อง การชนะเป็นไปไม่ได้ เล่นเพื่อชนะ หมายความว่า คุณอาจจะผิด
 12. 12. กลยุทธ์ เป็นชุดประสานงานและบูรณาการของห้าตัวเลือกคือ: แรงบันดาลใจที่จะชนะ สนามที่จะเล่น วิธีที่ทาให้ชนะ ความสามารถหลัก และระบบการจัดการ (a winning aspiration, where to play, how to win, core capabilities, and management systems) ห้าตัวเลือกนี้เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นรากฐานของการ ทางานของกลยุทธ์ของเรา และเป็นหลักของหนังสือเล่มนี้
 13. 13. กลยุทธ์คือคาตอบห้าคาถามเหล่านี้: 1.ความปรารถนาที่ชนะของคุณคืออะไร ? (วัตถุประสงค์ของ องค์กรของคุณ ความทะเยอทะยานของการสร้างแรงจูงใจ) 2.คุณจะเล่นในสนามใด? (สนามที่ทาให้คุณสามารถบรรลุความ ทะเยอทะยาน) 3.วิธีที่ทาให้ชนะคืออะไร? (หนทางที่ทาให้ชนะในสนามที่เลือกไว้) 4.อะไรคือความสามารถที่ต้องมี? (ชุดและความสามารถที่จาเป็น ในการชนะ) 5.ระบบการจัดการที่ต้องการ? (ระบบและมาตรการที่ช่วยเรื่อง ความสามารถ และสนับสนุนทางเลือก)
 14. 14. คุณสามารถจินตนาการในองค์กรขนาดเล็ก การลดหลั่นลงมา เป็นทางเลือกเดียวที่อาจจะมีอยู่ ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่จะมี "หลายระดับของตัวเลือกและความลดหลั่นลงมาที่เชื่อมต่อกัน (multiple levels of choices and interconnected cascades) " การลดหลั่นลงมาที่ซ้อนกัน(Nested cascades) หมายความว่า ทางเลือกที่เกิดขึ้นในเกือบทุกระดับในองค์กร
 15. 15. 1. แรงบันดาลใจที่จะชนะ แรงบันดาลใจ เป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่สมบูรณ์แบบ แรงบันดาลใจเหล่านั้น จะมีมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่ วัดความก้าวหน้า ... แรงบันดาลใจสามารถปรับปรุงได้ แต่แรงบันดาลใจไม่ควร เปลี่ยนไปในแต่ละวัน สมควรได้รับการออกแบบมา เพื่อให้มีอายุ การใช้งานได้ยาวนานระยะหนึ่ง
 16. 16. 2. สนามแข่งขันที่จะเล่น ความทะเยอทะยานในการชนะ กาหนดขอบเขตกิจกรรมของ บริษัท สนามที่จะเล่นและวิธีที่จะชนะ กาหนดกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ของบริษัท และวิธีการที่จะทาให้บรรลุความปรารถนา สนามแสดงให้เห็นถึงการเลือกที่แคบลงของสนามแข่งขัน คาถามที่จะถามมุ่งเน้นไปที่ บริษัทจะแข่งขันในตลาดและ ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มใด ซึ่งเป็นช่องทางของหมวดหมู่สินค้าใน อุตสาหกรรม
 17. 17. 3. วิธีที่ทาให้ชนะ การจะเล่นที่ใดเป็นการเลือกสนาม ส่วนวิธีที่จะชนะกาหนด ทางเลือกสาหรับผู้ชนะบนสนามที่จะเล่น มันเป็นสูตรสาหรับความสาเร็จในการเลือก กลุ่ม ประเภท ช่องทางภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง การเลือกวิธีที่จะชนะ จะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสนามที่เล่น โปรดจาไว้ว่า มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะชนะโดยทั่วไป แต่เป็นวิธีการที่ จะชนะภายในกรอบที่เลือกเพื่อเล่นโดยเฉพาะ
 18. 18. 3. วิธีที่ทาให้ชนะ (ต่อ) ... เพื่อกาหนดวิธีการที่จะชนะ องค์กรต้องตัดสินใจว่า จะใช้การสร้าง คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์และมีความยั่งยืน ในการส่งมอบคุณค่าให้กับ ลูกค้าในลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งของบริษัท ซึ่ง Michael Porterเรียกมันว่าการได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) บริษัทที่ใช้ข้อได้เปรียบของการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า สาหรับ ผู้บริโภคหรือลูกค้า ในทางกลับกัน ก็จะได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่า กลยุทธ์ที่ดี ช่วยให้เกิดความพอดีระหว่างสนามที่เล่นและวิธีการที่จะ ชนะ ที่ทาให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น
 19. 19. 4. ความสามารถหลัก สองคาถามที่ออกมาจากหัวใจและการ สนับสนุนด้านกลยุทธ์: (1) ความสามารถที่จะต้องมี เพื่อที่จะทาให้ชนะ (2) สิ่งที่ระบบการบริหารจัดการจะต้องให้การสนับสนุน ต่อ ทางเลือกเชิงกลยุทธ์นั้น
 20. 20. 5.ระบบการบริหารจัดการ เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์สุดท้าย มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการ เป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิด การสนับสนุน และการวัดกลยุทธ์ที่ เลือกไว้ เพื่อให้มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ระบบจะต้องได้รับการ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทั้งทางเลือก และความสามารถที่ ต้องการ
 21. 21. สรุป กลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ทาซ้าได้ ทุกส่วนมีอิทธิพลต่อสิ่งอื่น และจะต้องนามาพิจารณาร่วมกัน หัวใจของกลยุทธ์ตามที่ Lafleyและ Martinกล่าวไว้คือ การ ตัดสินใจเลือกสนามที่จะเล่น และการกาหนดวิธีการที่จะทาให้ คุณชนะ
 22. 22. Leroy Eimes

×