O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Changes in 2015 2016 criteria thai

755 visualizações

Publicada em

Changes in 2015-2016 Criteria: the leading edge of validated leadership and performance practice
From the Baldrige Excellence Framework 2015-2016:
A systems approach to improving your organization’s performance

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Changes in 2015 2016 criteria thai

 1. 1. พันเอก มารวย ส่งทานินทร์ maruays@yahoo.com 27 ธันวาคม 2557
 2. 2. From the Baldrige Excellence Framework 2015-2016: A systems approach to improving your organization’s performance To order copies of this publication, contact Baldrige Performance Excellence Program Administration Building, Room A600 100 Bureau Drive, Stop 1020 Gaithersburg, MD 20899-1020 Telephone: (301) 975-2036 Fax: (301) 948-3716 E-mail: baldrige@nist.gov Web: http://www.nist.gov/baldrige
 3. 3. ชื่อของหนังสือ  การเปลี่ยนแปลงในปีนี้ เริ่มต้นด้วยชื่อหนังสือ กรอบความเป็น เลิศแบบ Baldrige: แนวทางอย่างเป็นระบบระบบเพื่อปรับปรุง การผลการดาเนินการขององค์กร  เพื่อเน้นมุมมองอย่างเป็นระบบ รวมถึงค่านิยมหลักและแนวคิด ของเกณฑ์ และระบบการให้คะแนน ที่จะช่วยแสดงวุฒิภาวะของ องค์กร
 4. 4. แผนภาพใหม่  แผนภาพได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อเน้นระบบของ Baldrige  โครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน (interlocking structure) สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะที่เชื่อมต่อกันของทั้งระบบ  โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) อยู่ที่พื้นหลัง สัมผัสกับ ทุกแง่มุมของทุกระบบการปฏิบัติงานขององค์กร  การบูรณาการ (integration) เน้นว่าไม่มีระบบใดสามารถทางาน ได้อย่างอิสระ  ค่านิยมและแนวคิดหลัก (core values and concepts) เป็น พื้นฐานของระบบการนา และการจัดการผลการดาเนินการ
 5. 5. มุมมองอย่างเป็นระบบ  ระบบการดาเนินการ (performance system) ประกอบด้วยหกหมวด อยู่ในใจกลาง หมวดเหล่านี้ เป็นตัวกาหนดกระบวนการและผลลัพธ์  ผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ ต้องมี ความเป็นผู้นา (Leadership) ที่ แข็งแกร่ง และมีการแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ (Results) ที่โดดเด่น  คาว่า บูรณาการ (integration) ที่ศูนย์กลาง แสดงให้เห็นว่าทุก องค์ประกอบของระบบมีความสัมพันธ์กัน  ลูกศรตามแนวนอน (center horizontal arrowheads) แสดงความ เชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างสามเหลี่ยมการนา (หมวด 1, 2, และ 3) และสามเหลี่ยมผลลัพธ์ (หมวด 5, 6, และ 7)  ลูกศรตามแนวตั้ง (center vertical arrowheads) ชี้จากรากฐานของ ระบบซึ่งให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ไปยังกระบวนการที่สาคัญและ สภาพแวดล้อมขององค์กร
 6. 6. 11 ค่านิยมและแนวคิดหลัก  มุมมองเชิงระบบ  การนาที่มีวิสัยทัศน์  ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า  การให้คุณค่ากับคน  การเรียนรู้ขององค์กรและความคล่องตัว  การมุ่งเน้นไปที่ความสาเร็จ  การจัดการเพื่อนวัตกรรม  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  ความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมและความโปร่งใส  การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
 7. 7. ค่านิยมและแนวคิดหลัก  ค่านิยมและแนวคิดหลักได้รับการปรับปรุงและจัดลาดับใหม่ สะท้อน ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้นา และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  อย่างแรกและสาคัญที่สุด Baldrige ให้มุมมองเชิงระบบ (systems perspective) และการนาอย่างมีวิสัยทัศน์ (visionary leadership) เป็น สองค่านิยมหลักแรก  อีกเจ็ดค่านิยมหลัก เป็นกระบวนการของระบบที่มีประสิทธิผล  สองค่านิยมหลักสุดท้าย ทั้งจริยธรรมและความโปร่งใส (ethics and transparency) และการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (delivering value and results) เป็นผลของการใช้ Baldrige เป็นคู่มือ
 8. 8. เกณฑ์หมวด 1-7 1. การนา (Leadership) 2. กลยุทธ์ (Strategy) 3. ลูกค้า (Customers) 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, analysis, and knowledge management) 5. บุคลากร (Workforce) 6. การปฏิบัติการ (Operations) 7. ผลลัพธ์ (Results)
 9. 9. อภิธานศัพท์  คาศัพท์แต่ละคา ได้นาเสนอความหมายง่ายๆ และเป็นตัวหนา (boldface) อยู่ที่ช่วงเริ่มต้นของแต่ละรายการ  อภิธานศัพท์หลายรายการได้รับการปรับปรุง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability) ได้ถูกลบออกจากคาศัพท์และคาถามของเกณฑ์  เพราะ ความยั่งยืน จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรแบบองค์ รวม (การใช้ Baldrige) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (การใช้งาน ทั่วไป) เป็นความสับสน ดังนั้น Baldrige จึงได้เลือกใช้คาศัพท์ที่เรียบ ง่ายว่า การประสบความสาเร็จในปัจจุบันและอนาคต (success now and in the future)
 10. 10. เกณฑ์สู่ความเป็นเลิศ  ชื่อหมวดในเกณฑ์ โดยมากได้ใช้หนึ่งคาในการระบุ (เช่น หมวด ที่ 2 กลยุทธ์)  ข้อกาหนดโดยรวม (overall requirements) ของแต่ละหัวข้อ จะ แสดงด้วยตัวหนาที่เป็นคาถามนา  สามรูปแบบที่สาคัญ สาหรับการพัฒนาในการแก้ไขเกณฑ์ 2015-2016 ได้แก่: (1) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (2) ข้อมูลขนาดใหญ่, และ (3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 11. 11. การจัดการการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นเรื่องยาก สร้างความแปรปรวน ให้กับองค์กรและบุคลากร  ดังนั้นองค์กรต้องมีความทุ่มเทและความมุ่งมั่น  แผนกลยุทธ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง จึงได้รับ ความสาคัญในการปรับปรุงเกณฑ์  การออกแบบการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ง่าย แต่สิ่งกีดขวางที่ หลายองค์กรต้องเผชิญก็คือ การทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จาเป็น ในการ ดาเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อปรับใช้และรักษาการเปลี่ยนแปลง
 12. 12. ข้อมูลขนาดใหญ่  สาหรับทุกองค์กร การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ และจากความรู้ เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เชิงกลยุทธ์ เป็นความท้าทายที่ แท้จริงของข้อมูลขนาดใหญ่  องค์กรต้องใช้ความพยายามมากขึ้น กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ซับซ้อน และปัญหาเรื่องของความสมบูรณ์ของข้อมูล  ความท้าทายในโลกไซเบอร์ เพิ่มแรงกดดันในองค์กร และเพิ่ม ความซับซ้อนขององค์กร  ความต้องการของผู้ใช้งานก็เพิ่มขึ้น ทั้งความเร็วและความพร้อม ของข้อมูล
 13. 13. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  พายุที่รุนแรงมากขึ้น พายุหิมะขนาดใหญ่ น้าท่วม และ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปาทาน ความสามารถในการทางาน การผลิต และความสามารถในการ เคลื่อนย้าย  สาหรับทุกองค์กร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การเลือก และการ สร้างทางเลือกที่มีความซ้าซ้อนและที่ยอมรับได้ ของระบบการ จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องไม่เป็นภาระและกระทบ ระบบการสิ้นเปลือง
 14. 14. โครงร่างองค์กร  หัวข้อ P.1 ลักษณะองค์กร มีคาถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน องค์ประกอบหรือความต้องการของบุคลากร (เดิมอยู่ในหมวด 5) และความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ เสีย ในการดาเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อความยุ่งยากของการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่ อาจเกิดขึ้น  หัวข้อ P.2 สถานการณ์ขององค์กร มีการอ้างอิงในหมายเหตุ ประกอบการรับรู้แบรนด์และชื่อเสียง ซึ่งเป็นข้อกาหนดในการ ระบุความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
 15. 15. หมวดที่ 1 การนา  หัวข้อ 1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง โดยเฉพาะถาม เกี่ยวกับการกระทา (actions) ของผู้นาระดับสูง ที่สร้างองค์กรให้ ประสบความสาเร็จในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งความต้องการ ของหัวข้อและบันทึก อ้างถึงบทบาทผู้นา ในการสื่อสารและการ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กร  หัวข้อ 1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ถามสมาชิกของระบบการกากับดูแลองค์กร เรื่องความ รับผิดชอบของพวกเขา ต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 16. 16. หมวดที่ 2 กลยุทธ์  หัวข้อ 2.1 การจัดทากลยุทธ์ ถามถึงขั้นตอนการวางแผนเชิงกล ยุทธ์ ที่ระบุความต้องการศักยภาพสาหรับการเปลี่ยนแปลง และ การจัดลาดับความสาคัญของความคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลง  คาถามยังสารวจวิธีการที่องค์กรเตรียมความพร้อม สาหรับการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของกฎระเบียบด้านสภาพแวดล้อม  ข้อพิจารณาที่สาคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้รับการแก้ไขใน บันทึก เรื่องความสามารถในการใช้ประโยชน์ จากความซับซ้อน และมีขนาดใหญ่มากขึ้น ของข้อมูลและสารสนเทศ
 17. 17. หมวดที่ 3 ลูกค้า  หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า ระบุการวัดความพึงพอใจและความ ไม่พอใจในชุดเดียวกันของคาถาม เพราะกระบวนการโดยทั่วไป มักจะเหมือนกันในการรวบรวมข้อมูลทั้งสองประเภท  หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า ถามถึงการจัดการและการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ขององค์กร เป็นองค์ประกอบ สาคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 18. 18. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หัวข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลงานของ องค์กร ถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบและข้อมูลลูกค้าใน การประเมินผลการปฏิบัติ และวิธีการประเมินความจาเป็นใน การเปลี่ยนแปลงในการจัดโครงสร้างและระบบงานขององค์กร  หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี สารสนเทศ มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ สารสนเทศ เช่นเดียวกับความท้าทายของการผสมผสานและ เทียบเคียงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้
 19. 19. หมวดที่ 5 บุคลากร  หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมการทางาน ถามถึงวิธีการจัดเตรียม บุคลากร สาหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบงานของ องค์กร  หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร ได้รับการปรับแต่งและ ลดลง เพื่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแนวคิดที่สาคัญระหว่าง ความผูกพันของบุคลากรและการจัดการประสิทธิภาพการทางาน ที่ดีขึ้น และเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการ พัฒนา
 20. 20. หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ  หัวข้อ 6.1 กระบวนการทางาน ถามถึงการจัดการนวัตกรรม (ซึ่ง เดิมอยู่ในข้อ 6.2) เป็นกระบวนการทางานที่สาคัญ  หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลการดาเนินงาน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของกระบวนการ เป็นประเด็นพิจารณาข้อแรก เพื่อ สะท้อนให้เห็นถึงจุดเน้นของคาถาม
 21. 21. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  หัวข้อทั้งหมดในหมวดนี้ การแบ่งกลุ่มที่สาคัญ (segmentation) โดย การตลาดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกาหนดต่าง ๆ (multiple requirements) แทนข้อกาหนดโดยรวม (overall requirements)  การใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ (comparative data) ถูกย้ายไปอยู่ที่ ข้อกาหนดต่าง ๆ (multiple requirements) เพื่อให้เหมาะสมกับวุฒิ ภาวะขององค์กร  สาหรับคะแนนหัวข้อที่ 7.2 และ 7.3 ผลการมุ่งเน้นลูกค้าและผลการ มุ่งเน้นบุคลากร ได้รับการปรับให้เป็น 80 คะแนน และหัวข้อที่ 7.5 ผลด้านการเงินและการตลาด เป็น 90 คะแนน เพื่อรับรู้ของบทบาทที่ สาคัญของผลลัพธ์เหล่านี้ ต่อการบรรลุความสาเร็จขององค์กร
 22. 22. Leo Aguila

×