O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Els Secrets Del Bosc

442 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Els Secrets Del Bosc

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: M. ALBA BACH CUBELLS Centre: IES CASTELLS DEL QUER – Localitat: PRATS DE LLUÇANÈS Context educatiu • Centre de caràcter sub-comarcal amb molts alumnes procedents de zones rurals. • Alumnat de tot tipus: des dels fills de les classes dominants de la comarca fins als alumnes hostatjats en un centre d´acollida de la generalitat. • Baixa immigració , en molts casos integrada de fa molt temps, i amb el català com a llengua social. • Alumnat d´infinits nivells en música : alumnes amb estudis en conservatoris, alumnes que mai han fet música dins l´escola, alumnes d´escoles unitàries que han fet música junts des de P3 fins a sisè. Nivell educatiu i curs: 1r. ESO Nombre d’alumnes: 12 alumes Característiques generals: Grups totalment heterogenis amb un ampli ventall de coneixements generals i musicals. Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): - Treballar en diversitat - Cooperar amb l´equip - Afavorir la solidaritat - Promocionar la constància o l´autodisciplina Objectius procedimentals i conceptuals - Escoltar i comprendre - Interpretar i crear - Conèixer la dimensió social o cultural de la música Objectius competencials:
  2. 2. Quines competències es treballaran amb aquesta activitat? COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA: Competència Comunicativa: Capacitat d´apreciar les manifestacions sonores i musicals per mitjà d´experiències perceptives i expressives. Competència Artística i cultural: Adquirir habilitats per expressar-se de forma creativa.. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència del coneixement i interacció amb el món: coneixement dels sons del món rural. Competència tecnològica:ús del maquinari i programari musical ( audacity ) Competència social i ciutadana: participació en la interpretació col·lectiva i difusió al seu entorn. Competència d’aprendre a aprendre: potenciació de l´atenció, la concentració i la memòria auditiva, així com el sentit de l´ordre i de l´anàlisi crític. Competència matemàtica: anàlisi dels elements musicals: melodia i ritme especialment. Continguts que es tractaran - Musicals : - escolta, identificació i anàlisi auditiva, sensibilització vers les dimensions sensorials i terapèutiques del so. - creació amb elements bàsics del llenguatge musical. - lectura i escriptura de la notació musical. - Tecnològics : ús dels ordinadors i el programari musical. - Socials : valoració de les manifestacions artístiques. - D’altres àrees : valoració de l´expressió visual i plàstica. Temporalització : 70 hores Agrupament dels alumnes: grups de treball heterogenis de tres membres Recursos que s’utilitzen: - Ordinadors, projector, pantalla - Programari :audacity - Instruments de l’aula - Altres : Grabadores Professorat implicat: professores de música més la col·laboració dels professors de VIP, llegua i tecnologia.
  3. 3. Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): • Introducció : es tracta d´una activitat per fomentar la creativitat dels alumnes. • Als alumnes els costa deixar anar la creativitat i se´ls dóna un punt de partida: els sons naturals. Després amb ajut dels mitjans informàtics i el coneixement musical es desenvolupa el treball. - Activitats: sortida al bosc Manipulació dels sons amb l´audacity Creació del Power Point Creació amb instruments musicals Difusió • Avaluació: per part del professor ( actitud davant el projecte, resultants…), per part dels alumnes ( al projecte, als companys de grup ), per part d´altres membres de la comunitat educativa. AVALUACIÓ CONTEXTUAL DE L’ACTIVITAT REALITZADA Objectius assolits: - Objectius actitudinals totalment assolits. - Objectius procedimentals i de continguts assolits de forma positiva - Competències pròpies de l´àrea assolides. - Competències bàsiques assolides. Què prova que va funcionar bé? El nivell de satisfacció dels alumnes envers l´activitat, el seu entusiasme i el progrés en cohesió dels grups i envers els continguts. Què sembla que no va funcionar? La part tècnica ( especialment ordinadors ) no sempre va respondre com calia i també cal tenir en compte la meva no especial preparació en aquest camp. Què et va sorprendre? La dificultat de grabació sonora en espais oberts naturals. Altres aspectes importants de l’activitat:
  4. 4. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: - Acabar l´activitat fent una difusió per mètodes més novedosos ( bloc) - Continuar formant-me en les tecnologies informàtiques per poder resoldre millor els problemes que es plantegin en aquest camp.

×