WordPress: do Blog ao E-Commerce - PHPMS Conf'14

368 visualizações

Publicada em

Nesta palestra foi mostrado a evolução do WordPress que inicialmente foi criado para ser uma cms de Blogs, mas como sua facilidade na criação de Plugins, propiciou a criação dos mais diversos, facilitando ainda mais seu uso. Hoje vemos o WordPress sendo usados por grandes empresas e até mesmo nas mais diversas, como blogs, sites comerciais, sites institucionais e-commerces, entre outras aplicações.

Publicada em: Internet
 • Seja o primeiro a comentar

WordPress: do Blog ao E-Commerce - PHPMS Conf'14

 1. 1. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg zz aaoo EE--CCoommmmeerrccee MMaarrcceelloo SSiiqquueeiirraa @@mmaarrcceelloossiiqquueeiirraa
 2. 2. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee MMaarrcceelloo SSiiqquueeiirraa @@mmaarrcceelloossiiqquueeiirraa PPrrooggrraammaaddoorr PPHHPP//PPyytthhoonn,, DDeeffeennssoorr ddee SSooffttwwaarree LLiivvrree ee GGNNUU//LLiinnuuxx,, NNeerrdd ee EEmmpprreeeennddeeddoorr!!
 3. 3. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé WWoorrddPPrreessss??
 4. 4. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé WWoorrddPPrreessss?? SSeegguunnddoo aa WWiikkiiaappééddiiaa:: ““WWoorrddPPrreessss éé uumm aapplliiccaattiivvoo ddee ssiisstteemmaa ddee ggeerreenncciiaammeennttoo ddee ccoonntteeúúddoo ppaarraa wweebb,, eessccrriittoo eemm PPHHPP ccoomm bbaannccoo ddee ddaaddooss MMyySSQQLL,, vvoollttaaddoo pprriinncciippaallmmeennttee ppaarraa aa ccrriiaaççããoo ddee bbllooggss vviiaa wweebb.. EEssssaa éé uummaa ddaass ffeerrrraammeennttaass mmaaiiss ffaammoossaass nnaa ccrriiaaççããoo ddee bbllooggss ddiissppuuttaannddoo ddiirreettaammeennttee ccoomm oo sseerrvviiççoo ddoo GGooooggllee cchhaammaaddoo BBllooggggeerr.. NNoo eennttaannttoo,, oo WWoorrddPPrreessss éé aaddoottaaddoo ppoorr aaqquueelleess qquuee qquueeiirraamm uumm bblloogg mmaaiiss pprrooffiissssiioonnaall ee ccoomm mmaaiioorreess rreeccuurrssooss ddiiffeerreenncciiaaiiss..”” hhttttpp::////pptt..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//WWoorrddPPrreessss NNaa mmiinnhhaa ooppiinniiããoo:: WWoorrddPPrreessss éé oo mmaaiiss ffaammoossoo CCMMSS ddoo ppllaanneettaa,, ee aa mmuuiittoo tteemmppoo ddeeiixxoouu ddee sseerr uummaa ppllaattaaffoorrmmaa aappeennaass ppaarraa bbllooggss,, ppooiiss hhoojjee eemm ddiiaa éé uussaa ddoo ppaarraa ttuuddoo,, ddeessddee uumm ssiimmpplleess bblloogg,, aattéé uumm bbeemm eessttrruuttuurraaddoo ee--ccoommmmeerrccee..
 5. 5. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé uumm CCMMSS?? CCoonntteenntt MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm
 6. 6. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé uumm CCMMSS?? SSeegguunnddoo aa WWiikkiiaappééddiiaa:: ““SSiisstteemmaa ddee GGeerreenncciiaammeennttoo ddee CCoonntteeúúddoo ((ddoo iinnggllêêss CCoonntteenntt MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm –– CCMMSS)) éé uumm aapplliiccaattiivvoo uussaaddoo ppaarraa ccrriiaarr, eeddiittaarr, ggeerreenncciiaarr ee ppuubblliiccaarr ccoonntteeúúddoo ddee ffoorrmmaa ccoonnssiisstteenntteemmeennttee oorrggaanniizzaaddaa ppeerrmmiittiinnddoo qquuee oo mmeessmmoo sseejjaa mmooddiiffiiccaaddoo, rreemmoovviiddoo ee aaddiicciioonnaaddoo ccoomm ffaacciilliiddaaddee......”” ““PPooddeemmooss ddiizzeerr qquuee uumm CCMMSS éé sseemmeellhhaannttee aa uumm ffrraammeewwoorrkk ((uumm eessqquueelleettoo)) ddee wweebbssiittee pprréé--eessttrruuttuurraaddoo, ccoomm rreeccuurrssooss bbáássiiccooss ddee:: uussaabbiilliiddaaddee, vviissuuaalliizzaaççããoo ee aaddmmiinniissttrraaççããoo jjáá pprroonnttaammeennttee ddiissppoonníívveeiiss.. ÉÉ uumm ssiisstteemmaa qquuee ppeerrmmiittee aa ccrriiaaççããoo, aarrmmaazzeennaammeennttoo ee aaddmmiinniissttrraaççããoo ddee ccoonntteeúúddooss ddee ffoorrmmaa ddiinnââmmiiccaa, aattrraavvééss ddee uummaa iinntteerrffaaccee ddee aacceessssoo vviiaa IInntteerrnneett..”” hhttttpp::////pptt..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//SSiisstteemmaa__ddee__ggeerreenncciiaammeennttoo__ddee__ccoonnttee%%CC33%%BBAAddoo
 7. 7. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee PPoorrqquuee uussaarr WWoorrddPPrreessss??
 8. 8. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee PPoorrqquuee uussaarr WWoorrddPPrreessss?? OOppeennSSoouurrccee ((ggrraattuuiittoo)) IInntteerrffaaccee ssiimmpplleess AAmmbbiieennttee aammiiggaavveell AAddaappttaavveell PPlluuggiinnss TTeemmaass CCoommuunniiddaaddee aattiivvaa
 9. 9. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee QQuueemm uussaa WWoorrddPPrreessss??
 10. 10. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee AAllgguummaass qquuee uussaamm!! TTeecchhccrruunncchh,, DDiigggg BBlloogg,, PPeerreezz HHiillttoonn,, FFoorrdd,, WWaallll SSttrreeeett JJoouurrnnaall.. RRaacckkssppaaccee,, PPeeooppllee MMaaggaazziinnee,, CCooppyybbllooggggeerr,, BBllooggss ddeell NNYYTTiimmeess,, WWiirreedd,, MMoozziillllaa FFiirreeffooxx,, GGiiggaa OOMM,, NNeettwwoorrkk SSoolluuttiioonnss,, DDoowwnnllooaadd..ccoomm,, ccPPaanneell,, GGeenneerraall EElleeccttrroonniicc ((GGEE)),, PPrrooBBllooggggeerr,, TThhiinnkkpprrooggrreessss,, SSllaasshhffiillmm,, GGlloobbaallvvooiicceessoonnlliinnee,, YYaannkkooddeessiiggnn,, MMaarrcceelloo SSiiqquueeiirraa,, eettcc..
 11. 11. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee QQuuaall aa uullttiimmaa vveerrssããoo eessttáávveell ddee WWoorrddPPrreessss??
 12. 12. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee QQuuaall aa uullttiimmaa vveerrssããoo eessttáávveell ddee WWoorrddPPrreessss?? DDiiaa 0044 ddee sseetteemmbbrroo ddee 22001144,, ffooii llaannççaaddoo aa vveerrssããoo 44..00,, ccooddiinnoommee BBeennnnyy..
 13. 13. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee ssããoo PPlluuggiinnss ppaarraa WWoorrddPPrreessss??
 14. 14. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee ssããoo PPlluuggiinnss ppaarraa WWoorrddPPrreessss?? OOss pplluuggiinnss ssããoo ffeerrrraammeennttaass ppaarraa eesstteennddeerr aa ffuunncciioonnaalliiddaaddee ddoo WWoorrddPPrreessss, ppaarraa oobbtteerr mmeellhhoorr rreessppoossttaa ppaarraa ddiiffeerreenntteess oobbjjeettiivvooss, sseejjaa eexxiibbiirr nnoottíícciiaass rreeaacciioonnaaddaass, oouu uummaa ggaalleerriiaa ddee iimmaaggeennss ppeerrssoonnaalliizzaaddaa..
 15. 15. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee MMeellhhoorreess PPlluuggiinnss ppaarraa WWoorrddPPrreessss OOss mmeellhhoorreess pplluuggiinnss ppaarraa WWoorrddPPrreessss ee ffeerrrraammeennttaass ddeeppeennddeemm ddaa eexxiiggêênncciiaa ddee ccaaddaa ssiittee.. PPoorréémm, aa lliissttaa ddeessssee aarrttiiggoo ppooddee sseerr bbeemm úúttiill ppaarraa ddiivveerrssooss ssiitteess.. VVaammooss rreeccaappiittuullaarr??
 16. 16. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee AAllgguunnss pplluuggiinnss ppaarraa WWoorrddPPrreessss:: WW33 TToottaall CCaacchhee AAkkssiimmeett WWoorrddPPrreessss SSEEOO ((bbyy YYooaasstt)) GGooooggllee AAnnaallyyttiiccss ffoorr WWoorrddPPrreessss ((bbyy YYooaasstt)) WWPP SSuuppeerr CCaacchhee JJeettppaacckk ppoorr WWoorrddPPrreessss..ccoomm FFllaarree CCoonnttaacctt FFoorrmm 77 SSEEOO FFrriieennddllyy IImmaaggeess SSyynnttaaxxHHiigghhlliigghhtteerr EExxiissttee pplluuggiinnss ttuuddoo, aallgguunnss ssããoo ppaaggooss..
 17. 17. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee ssããoo TTeemmaass ppaarraa WWoorrddPPrreessss??
 18. 18. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee ssããoo TTeemmaass ppaarraa WWoorrddPPrreessss?? OOss tteemmaass WWoorrddPPrreessss ssããoo uummaa ccoolleeççããoo ddee aarrqquuiivvooss qquuee ttrraabbaallhhaamm jjuunnttooss ppaarraa pprroodduuzziirr uummaa iinntteerrffaaccee ggrrááffiiccaa ccoomm uumm ddeessiiggnn uunniiffiiccaaddoorr.. EEsstteess aarrqquuiivvooss ssããoo cchhaammaaddooss AArrqquuiivvooss ddee MMooddeelloo.. UUmm tteemmaa mmooddiiffiiccaa aa mmaanneeiirraa ccoommoo oo ssiittee éé eexxiibbiiddoo, sseemm mmooddiiffiiccaarr oo ssooffttwwaarree oouu ooss ddaaddooss qquuee eellee ggeerreenncciiaa..
 19. 19. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee EExxiisstteemm mmuuiittooss TTeemmaass ggrraattuuiittooss ee ppaaggooss, bbaassttaa pprrooccuurraarr.. UUmmaa iinniicciiaattiivvaa iinntteerreessssaannttee éé uumm ffrraammeewwoorrkk ddee tteemmaass OOddiinn, eellee ffooii ccrriiaaddoo ppeelloo GGrruuppoo WWoorrddPPrreessss BBrraassiill ddoo FFaacceebbooookk, oo mmeessmmoo éé OOppeennSSoouurrccee ee jjáá vveemm ssuuppoorrttee aa BBoooottssttrraapp, BBoooottssttrraapp SSaassss, HHTTMMLL55sshhiivv, mmaattcchhMMeeddiiaa(()) ppoollyyffiillll, RReessppoonndd..jjss, SSaassss, CCoommppaassss, GGrruunntt..jjss, aaqq__rreessiizzee, FFiittVViiddss, EEddiittoorrCCoonnffiigg, ggooqqrr..mmee, GGooooggllee MMaappss hhttttpp::////wwppoodd..iinn//
 20. 20. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee QQuuee ttiippooss ddee aapplliiccaaççõõeess ppooddeemmooss ffaazzeerr ccoomm WWoorrddPPrreessss??
 21. 21. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee QQuuee ttiippooss ddee aapplliiccaaççõõeess ppooddeemmooss ffaazzeerr ccoomm WWoorrddPPrreessss?? EE--CCoommmmeerrccee RReeddeess SSoocciiaaiiss FFóórruunnss SSiisstteemmaa ddee TTiicckkeettss PPeerrgguunnttaass ee RReessppoossttaass FFeerrrraammeennttaass CCoollaabboorraattiivvaass DDiirreettóórriiooss CCrroowwddffuunnddiinngg WWiikkii EE TTuuddoo mmaaiiss oo qquuee vvooccêê qquuiisseerr, oo lliimmiittee éé ssuuaa ccaappaacciiddaaddee ee iiddeeiiaass..
 22. 22. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee AAggoorraa qquuee jjáá ssaabbeemmooss uumm ppoouuccoo ccoommoo ffuunncciioonnaa oo WWoorrddPPrreessss, vvaammooss ffaallaarr uumm ppoouuccoo ssoobbrree EE--ccoommmmeerrccee..
 23. 23. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé uumm EE--CCoommmmeerrccee??
 24. 24. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé uumm EE--CCoommmmeerrccee?? OO ee--ccoommmmeerrccee, qquuee eemm ppoorrttuugguuêêss ssiiggnniiffiiccaa ccoomméérrcciioo eelleettrrôônniiccoo, éé uummaa mmooddaalliiddaaddee ddee ccoomméérrcciioo qquuee rreeaalliizzaa ssuuaass ttrraannssaaççõõeess ffiinnaanncceeiirraass ppoorr mmeeiioo ddee ddiissppoossiittiivvooss ee ppllaattaaffoorrmmaass eelleettrrôônniiccaass, ccoommoo ccoommppuuttaaddoorreess ee cceelluullaarreess.. UUmm eexxeemmpplloo ddeessttee ttiippoo ddee ccoomméérrcciioo éé ccoommpprraarr oouu vveennddeerr pprroodduuttooss eemm lloojjaass vviirrttuuaaiiss.. NNoo iinníícciioo, oo ee--ccoommmmeerrccee eerraa uuttiilliizzaaddoo bbaassiiccaammeennttee ppaarraa vveennddeerr bbeennss ttaannggíívveeiiss ccoomm vvaalloorreess mmooddeessttooss, ccoommoo:: lliivvrrooss ee CCDDss.. HHoojjee, eellee éé uuttiilliizzaaddoo ppaarraa ccoommeerrcciiaalliizzaarr ddeessddee pprroodduuttooss qquuee ccuussttaamm mmiillhhõõeess, ccoommoo:: iiaatteess, ccaarrrrooss ddee lluuxxoo ee mmaannssõõeess, aattéé pprroodduuttooss qquuee hháá ppoouuccoo tteemmppoo eerraamm iinniimmaaggiinnáávveeiiss ppeellaa ssuuaa iinnccoommppaattiibbiilliiddaaddee ccoomm eessttee ttiippoo ddee ccoomméérrcciioo, ccoommoo rroouuppaass, ppeerrffuummeess ee aalliimmeennttooss.. http://ecommercenews.com.br/o-que-e-e-commerce
 25. 25. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee CCoommoo mmoonnttaarr uumm EE--CCoommmmeerrcceerr ccoomm WWoorrddPPrreessss ??
 26. 26. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee CCoommoo mmoonnttaarr uumm EE--CCoommmmeerrcceerr ccoomm WWoorrddPPrreessss ?? ÉÉ mmuuiittoo ssiimmpplleess, bbaassttaa uussaarr oo pplluuggiinn WWooooCCoommmmeerrccee..
 27. 27. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé WWooooCCoommmmeerrccee??
 28. 28. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OO qquuee éé WWooooCCoommmmeerrccee?? OO WWooooCCoommmmeerrccee éé uumm pplluuggiinn ggrraattuuiittoo qquuee ppeerrmmiittee aa ccrriiaaççããoo ddee lloojjaass vviirrttuuaaiiss ddiirreettaammeennttee aattrraavvééss ddoo WWoorrddPPrreessss.. EEllee ffuunncciioonnaa ccoommoo uumm kkiitt ddee ffeerrrraammeennttaass mmoodduullaarr ccoonntteennddoo ooss eelleemmeennttooss mmaaiiss ccoommuunnss eemm EE--CCoommmmeerrccee, ccoommoo ccaarrrriinnhhoo ddee ccoommpprraass, ggeerreenncciiaammeennttoo ddee eessttooqquueess, eessttaattííssttiiccaass, ggaatteewwaayyss ddee ppaaggaammeennttoo, eettcc.. OO WWooooCCoommmmeerrccee ffooii ccrriiaaddoo ppeellaa eemmpprreessaa WWooooTThheemmeess ddee ffoorrmmaa ooppeennssoouurrccee ee ttrraadduuzziiddoo ppaarraa ddiivveerrssaass llíínngguuaass, iinncclluussiivvee ppoorrttuugguuêêss bbrraassiilleeiirroo.. PPoorr ppaaddrrããoo oo WWooooCCoommmmeerrccee éé iinntteeggrraaddoo aaoo PPaayyPPaall, mmaass éé ppoossssíívveell iinntteeggrraarr oouuttrrooss mmééttooddooss ddee ppaaggaammeennttoo aattrraavvééss ddee eexxtteennssõõeess ggrraattuuiittaass ee ppaaggaass.. EEmm rreessuummoo, éé uummaa óóttiimmaa ffeerrrraammeennttaa ppaarraa qquueemm jjáá eessttáá aaccoossttuummaaddoo ccoomm oo WWoorrddPPrreessss ee pprreetteennddee ccrriiaarr uummaa lloojjaa vviirrttuuaall ssiimmpplleess..
 29. 29. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee EE ccoommoo ffuunncciioonnaa??
 30. 30. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee EE ccoommoo ffuunncciioonnaa?? OO pplluuggiinn WWooooCCoommmmeerrccee aaddiicciioonnaa aallgguummaass ffeeaattuurreess aaoo WWoorrddPPrreessss ccoommoo ttiippooss ddiiffeerreenntteess ddee ppáággiinnaass ((ccaarrrriinnhhoo ddee ccoommpprraass, cchheecckkoouuttss, eessttooqquuee……)), ppoosstt ccuussttoommiizzaaddooss ppaarraa ppeeddiiddooss ee pprroodduuttooss, wwiiddggeettss, sshhoorrttccooddeess ee nnoovvooss ppaappeeiiss ddee uussuuáárriioo ppaarraa aaddmmiinniissttrraaddoorreess ee cclliieenntteess.. IIssttoo ppeerrmmiittee aa ccrriiaaççããoo ddee lloojjaass ttaannttoo ddee pprroodduuttooss ffííssiiccooss qquuaannttoo ppaarraa iitteennss oonnlliinnee aaddqquuiirriiddooss vviiaa ddoowwnnllooaadd ((ccoommoo mmúússiiccaass ee lliivvrrooss ddiiggiittaaiiss))..
 31. 31. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee OOKK, vvaammooss lláá eennttããoo!!
 32. 32. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee IInnssttaallaaççããoo:: IInnssttaallaarr oo WWooooCCoommmmeerrccee nnããoo éé mmuuiittoo ddiiffeerreennttee ddee iinnssttaallaarr qquuaallqquueerr pplluuggiinn ddee WWoorrddPPrreessss.. EEnnttrree nnoo sseeuu ppaaiinneell ddee aaddmmiinniissttrraaççããoo, eessccoollhhaa aa ooppççããoo PPlluuggiinnss nnaa ssiiddeebbaarr ee cclliiqquuee eemm AAddiicciioonnaarr NNoovvoo.. DDiiggiittee ““WWooooCCoommmmeerrccee”” nnoo ccaammppoo ee bbuussccaa.. DDeevvee sseerr oo pprriimmeeiirroo rreessuullttaaddoo qquuee aappaarreecceerr, mmaass ppoorr ggaarraannttiiaa ssee cceerrttiiffiiqquuee qquuee oo ddeesseennvvoollvveeddoorr éé WWooooTThheemmeess.. AAggoorraa éé ssóó cclliiccaarr eemm IInnssttaallaarr.. FFáácciill ee iinnddoolloorr..
 33. 33. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee CCoonnffiigguurraaççõõeess BBáássiiccaass:: AA ppaarrttiirr ddeessttee ppaaiinneell vvooccêê ppooddee sseettaarr aass iinnffoorrmmaaççõõeess ffuunnddaammeennttaaiiss ppaarraa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee uummaa lloojjaa ccoommoo mmooeeddaa, llooccaalliizzaaççããoo, eessttooqquuee, iimmppoossttooss, ffrreettee, ppaaggaammeennttoo, ee--mmaaiill, eettcc.. OOss ccaammppooss ssããoo aauuttoo eexxpplliiccaattiivvooss, mmaass ssee vvooccêê pprreecciissaarr ddee uummaa aajjuuddaa ddêê uummaa oollhhaaddaa nnaa ddooccuummeennttaaççããoo ssoobbrree ccoonnffiigguurraaççõõeess.. hhttttpp::////ddooccss..wwooootthheemmeess..ccoomm//ddooccuummeenntt//ccoonnffiigguurriinngg--wwooooccoommmmeerrccee--sseettttiinnggss//
 34. 34. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee TTeemmaass:: AAggoorraa vvooccêê ppooddee ccrriiaarr oo sseeuu pprróópprriioo tteemmaa oouu eessccoollhheerr uumm tteemmppllaattee pprroonnttoo.. hhttttpp::////ddooccss..wwooootthheemmeess..ccoomm//ddooccuummeennttaattiioonn//pplluuggiinnss//wwooooccoommmmeerrccee//wwooooccoommmmeerrccee--ccooddeexx//tthheemmiinngg// hhttttpp::////wwwwww..wwooootthheemmeess..ccoomm//pprroodduucctt--ccaatteeggoorryy//tthheemmeess//wwooooccoommmmeerrccee
 35. 35. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee AA eessttrruuttuurraa:: AA iinntteerrffaaccee ddoo WWooooCCoommmmeerrccee aapprroovveeiittaa mmuuiittooss eelleemmeennttooss oorriiggiinnaaiiss ddoo WWoorrddPPrreessss.. AAddiicciioonnaarr ee eeddiittaarr pprroodduuttooss, ppoorr eexxeemmpplloo, éé uummaa ttaarreeffaa mmuuiittoo ppaarreecciiddaa ccoomm ccrriiaarr uumm ppoossttss.. BBaassttaa cclliiccaarr nnoo iitteemm PPrroodduuttooss nnaa ssiiddeebbaarr ee eessccoollhheerr aa ooppççããoo NNoovvoo PPrroodduuttoo.. AA ppaarrttiirr ddaaíí éé ssóó uummaa sseeqquuêênncciiaa ddee ffoorrmmuulláárriiooss qquuee qquuaallqquueerr uussuuáárriioo ffaammiilliiaarriizzaaddoo ccoomm oo WWoorrddPPrreessss éé mmaaiiss ddoo qquuee ccaappaazz ddee ccoommpprreeeennddeerr.. hhttttpp::////ddooccss..wwooootthheemmeess..ccoomm//ddooccuummeenntt//mmaannaaggiinngg--pprroodduuccttss//
 36. 36. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee PPáággiinnaass ee WWiiddggeettss:: SShhooppppiinngg CCaarrtt –– CCaarrrriinnhhoo ddee ccoommpprraass.. PPrriiccee FFiilltteerr –– PPeerrmmiittee oo uussuuáárriioo rreeffiinnaarr pprroodduuttooss bbaasseeaaddooss eemm pprreeççooss oouu ccaatteeggoorriiaass.. LLaayyeerreedd NNaavv –– PPeerrmmiittee aaoo uussuuáárriioo rreeffiinnaarr ooss pprroodduuttooss bbaasseeaaddoo eemm aattrriibbuuttooss.. WWooooCCoommmmeerrccee LLaayyeerreedd NNaavv FFiilltteerrss –– MMoossttrraa qquuaaiiss ffiillttrrooss eessttããoo aattiivvooss ppaarraa qquuee oo uussuuáárriioo ppoossssaa aattiivvaarr//ddeessaattiivvaarr.. RReecceenntt PPrroodduuccttss –– LLiissttaa ddee pprroodduuttooss rreecceenntteess.. TToopp RRaatteedd PPrroodduuccttss –– LLiissttaa ddee pprroodduuttooss ccoomm mmeellhhoorr ccllaassssiiffiiccaaççããoo.. FFeeaattuurreedd PPrroodduuccttss –– MMoossttrraa pprroodduuttooss eemm ddeessttaaqquuee.. RReecceennttllyy VViieewweedd PPrroodduuccttss –– MMoossttrraa uummaa lliissttaa ddee pprroodduussttooss vviissuuaalliizzaaddooss rreecceenntteemmeennttee ppeelloo uussuuaarriioo.. PPrroodduucctt SSeeaarrcchh –– BBuussccaa ppoorr pprroodduuttooss.. PPrroodduucctt CCaatteeggoorriieess –– LLiissttaa ddee ccaatteeggoorraass ddee pprroodduuttoo.. PPrroodduucctt TTaagg CClloouudd –– NNuuvveemm ddee ttaaggss ddee pprroodduuttooss.. RReecceenntt RReevviieewwss –– LLiissttaa ddee pprroodduuttooss rreeccéémm aavvaalliiaaddooss..
 37. 37. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee SShhoorrttccooddeess:: EEssttee éé oo ccoorraaççããoo ddoo pplluuggiinn.. OOss sshhoorrttccooddeess ffuunncciioonnaamm ccoommoo aattaallhhooss ppaarraa ccaaddaa mmóódduulloo.. BBaassttaa iinnsseerriirr oo sshhoorrttccooddee ccoorrrreessppoonnddeennttee nnaa ppáággiinnaa oouu ppoosstt qquuee vvooccêê ddeesseejjaarr ppaarraa mmoossttrraarr oo ccoonntteeúúddoo ddeellee eemm sseeuu llaayyoouutt.. VVooccêê ppooddee iinnsseerriirr ooss sshhoorrttccooddeess ccooppiiaannddoo ee ccoollaannddoo oo ccóóddiiggoo oouu cclliiccaannddoo nnoo ííccoonnee ddoo WWoooo.. hhttttpp::////ddooccss..wwooootthheemmeess..ccoomm//ddooccuummeenntt//mmaannaaggiinngg--pprroodduuccttss//
 38. 38. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee BBaannccoo ddee DDaaddooss:: OO WWooooCCoommmmeerrccee iinnssttaallaa aallgguummaass ttaabbeellaass eessppeeccííffiiccaass nnoo bbaannccoo ddee ddaaddooss.. SSããoo eellaass:: wwooooccoommmmeerrccee__aattttrriibbuuttee__ttaaxxoonnoommiieess –– AArrmmaazzeennaa aattrruubbuuttooss ddeeffiinniiddooss ppeelloo uussuuaarriioo uuttiilliizzaaddooss ppaarraa ccrriiaarr ttaaxxoonnoommiiaass.. wwooooccoommmmeerrccee__ddoowwnnllooaaddaabbllee__pprroodduucctt__ppeerrmmiissssiioonnss –– AArrmmaazzeennaa qquuaaiiss uussuuáárriiooss tteemm ppeerrmmiissssããoo ppaarraa ffaazzeerr ddoowwnnllooaadd ddee pprroodduuttooss.. wwooooccoommmmeerrccee__tteerrmmmmeettaa –– AArrmmaazzeennaa mmeettaaddaaddooss ppaarraa ddeeffiinniirr oorrddeemm ddee ccaatteeggoorriiaass ccuussttoommiizzaaddaass..
 39. 39. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee SSaaiibbaa mmaaiiss ssoobbrree oo WWooooCCoommmmeerrccee:: SSiittee ooffiicciiaall hhttttpp::////wwwwww..wwooootthheemmeess..ccoomm//wwooooccoommmmeerrccee DDooccuummeennttaaççããoo hhttttpp::////ddooccss..wwooootthheemmeess..ccoomm//ddooccuummeennttaattiioonn//pplluuggiinnss//wwooooccoommmmeerrccee// GGiitthhuubb hhttttppss::////ggiitthhuubb..ccoomm//wwooootthheemmeess//wwooooccoommmmeerrccee EExxtteennssiioonnss hhttttpp::////wwwwww..wwooootthheemmeess..ccoomm//pprroodduucctt--ccaatteeggoorryy//wwooooccoommmmeerrccee--eexxtteennssiioonnss// FFoorruumm hhttttpp::////wwoorrddpprreessss..oorrgg//ssuuppppoorrtt//pplluuggiinn//wwooooccoommmmeerrccee
 40. 40. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee EEssssaa aapprreesseennttaaççããoo ffooii bbaasseeaaddaa eemm vvaarriiaass iinnffoorrmmaaççõõeess rreettiirraaddaa ddaa pprróópprriiaa iinntteerrnneett.. TTaabblleelleessss hhttttpp::////ttaabblleelleessss..ccoomm..bbrr//lloojjaass--vviirrttuuaaiiss--ccoomm--wwooooccoommmmeerrccee// BBlloogg ddoo CCllaauuddiioo SSaanncchheess hhttttpp::////ccllaauuddiioossmmwweebb..ccoomm// WWoorrddpprreessss BBrraassiill hhttttppss::////bbrr..wwoorrddpprreessss..oorrgg// WWiikkiippééddiiaa hhttttpp::////pptt..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//
 41. 41. WWoorrddPPrreessss:: DDoo BBlloogg aaoo EE--CCoommmmeerrccee PPeerrgguunnttaass?? MMaarrcceelloo SSiiqquueeiirraa  @@mmaarrcceelloossiiqquueeiirraa  mmaarrssiiqquueeiirraa  +MarceloSiqueira  marsiqueira  marcelosiqueira  eu@marcelosiqueira.com.br OObbrriiggaaddoo!!

×