Ujian matematik tahun2 kertas1

marshiza
Name: …………………………..……………..
Class: ……………………………………...
         SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
            KM 12.8, 76450 MELAKA


                  MONTHLY TEST 2
                  UJIAN SELARAS 2
                       2010


              MATHEMATICS/MATEMATIK
                  YEAR 2/TAHUN 2
                  PAPER 1/KERTAS 1
                   1 HOUR/1 JAM


      DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLD
      JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU.

  1. This paper consists of 40 questions.
    Soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Answer all the questions.
    Jawab semua soalan.

  3. Choose and circle the best answer
    Pilih dan bulatkan jawapan betul
Matematik Kertas 1                         Tahun 2
Mathematics Paper One                        Year 2Answer all the questions. Circle the correct answers.
Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.


1.
   Count and choose the correct number below.
   Kira dan pilih nombor yang betul di bawah
    A  230
    B   231
    C   321
    D   322


2. What number comes before 106?
  Apakah nombor sebelum 106?
   A  104
    B   105
    C   106
    D   107


3. Which of the following is not correct?
  Yang manakah antara berikut adalah tidak benar?

    A 120 – one hundred and twenty / seratus dua puluh

    B 313 – three hundred and thirteen / tiga ratus tiga belas

    C 104 – one hundred and forty / seratus empat puluh


SK Paya Rumput Melaka                    Page 2
Matematik Kertas 1                     Tahun 2
Mathematics Paper One                    Year 2
   D 300 – three hundred / tiga ratus


4.    512 has 5 hundreds , 1 ten and _____ ones.
    512 mempunyai 5 ratus , 1 puluh dan _____ sa.


   A     1
   B     2
   C     3
   D     5
5.    122           126    128


   What is the missing number?
   Apakah nombor yang tertinggal di atas?
   A     123
   B     124
   C     125
   D     127


6.  4 hundreds 2 ten 4 ones is
   4 ratus 2 puluh 4 sa ialah
   A       424
   B       434
   C       242
   D       224SK Paya Rumput Melaka                  Page 3
Matematik Kertas 1                          Tahun 2
Mathematics Paper One                         Year 2
7.             Dua ratus
              lapan
            Choose the   correct  answer  according  to  the
   diagram above.
 Pilih jawapan betul berdasarkan gambarajah di atas.
    A    208
    B    218
    C    280
    D    288


8. ‘Four hundred and eighteen’ in numeral is
   ‘ Empat ratus lapan belas’ dalam angka ialah
      A  408
      B  400
      C  418
      D  480


9.
   How many cups are there above?
   Berapakah bilangan cawan di atas?
      A  44
      B  47
      C  50
SK Paya Rumput Melaka                      Page 4
Matematik Kertas 1                       Tahun 2
Mathematics Paper One                      Year 2
     D  57
10.


   The second animal from the left is
   Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah
     A  cow / lembu
     B  rabbit / arnab
     C  monkey / monyet
     D  tiger / harimau
11.


 Which one of the following is equal to the number above?
Yang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas?
     A  seven / tujuh
     B   seventeen / tujuh belas
     C  seventeenth / tujuh belas
     D   seventy / tujuh puluh


12.  Find the sum of 7, 4 and 8?
    Cari hasil tambah 7 dan 8 ?
     A  18
     B  19
     C  20

SK Paya Rumput Melaka                    Page 5
Matematik Kertas 1                   Tahun 2
Mathematics Paper One                 Year 2
     D   21


13.   605 , 601 , 603 , 610
The following numbers in ascending order is
Nombor-nombor berikut dalam susunan menaik ialah


     A   601 , 603 , 610 , 605 .
     B   601 , 605 , 603 , 610 .
     C   601 , 603 , 605 , 610 .
     D   601 . 610 , 603 , 605 .


14. “ 590” in word is
   “ 590” dalam perkataan ialah
     A    Five hundred and ninety
         Lima ratus sembilan puluh

     B    Five hundred and nine
         Lima ratus Sembilan

     C    Five hundred and nineteen
         Lima ratus Sembilan belas

     D    Four hundred and ninety
         Empat ratus Sembilan puluh


15. Count back from 526 to 523 is
   Kira menurun daripada 526 kepada 523 ialah
     A  526 , 523 , 524 , 525 .
     B   523 , 524 , 525 , 526 .
     C  526 , 525 , 524 , 523 .


SK Paya Rumput Melaka               Page 6
Matematik Kertas 1                      Tahun 2
Mathematics Paper One                    Year 2
     D  526 , 524 , 525 , 523 .
16. Which number sentence below is correct?
   Yang manakah ayat nombor di bawah yang betul?
     A 100 - 50 = 55

     B 120 - 100 = 10

     C 130 - 30 = 100

     D 500 – 100 = 300


17.  200 is larger than
    200 adalah lebih besar daripada


     A  190
     B  191
     C  199
     D  201


18.
 Find the total and choose the correct answer below.
 Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah.
     A   80
     B   90
     C   100

SK Paya Rumput Melaka                  Page 7
Matematik Kertas 1                       Tahun 2
Mathematics Paper One                      Year 2
     D   110


19.  Which of the following numbers is the smallest.?
    Yang manakah berikut adalah nombor yang paling kecil?
     A 200
     B 199
     C 209
     D 210


20.  500 - 200 =


    A 200
    B 300
    C 350
    D 400


21    Sunday          Tuesday   Wednesday
     Ahad           Selasa    Rabu

   What is the missing in the box?
   Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak?
     A   Thursday
       Khamis
     B   Monday
       Isnin
     C   Saturday
       Sabtu
     D   Friday

SK Paya Rumput Melaka                    Page 8
Matematik Kertas 1                      Tahun 2
Mathematics Paper One                    Year 2
        Jumaat22.  Count on in tens. What is the number after 550?
    Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor
    selepas 550 ?
    A    540
    B    560
    C    500
    D    600
23.


      P     Q    R  S
    Which star is the second from the left?
    Yang mana satukah bintang kedua daripada kiri?
    A P
    B Q
    C R
    D S


24. What is the sixth month of the year?
   Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun ?


    A    July / Julai
    B    June / Jun
    C    August / Ogos
    D    January / Januari


SK Paya Rumput Melaka                  Page 9
Matematik Kertas 1                 Tahun 2
Mathematics Paper One               Year 2


25.  473 means
   473 bermaksud
   A   7 hundreds, 3 tens and 4 ones.
       7 ratus , 3 puluh dan 4 sa.


   B   7 hundreds, 4 tens and 3 ones.
      7 ratus, 4 puluh dan 3 sa.


   C   4 hundreds, 7 tens and 3 ones.
       4 ratus, 7 puluh dan 3 sa.


   D   3 hundreds, 4 tens and 7 ones.
      2 ratus, 4 puluh dan 7 sa.26. 220 +     = 330
  What is the missing number above?
  Apakah nombor yang tertinngal di atas?

   A  100
   B  110
    C  120
   D  130


27. Which is the largest number?
  Yang manakah nombor paling besar?

    A  320
    B  199
    C  319


SK Paya Rumput Melaka             Page 10
Matematik Kertas 1                     Tahun 2
Mathematics Paper One                    Year 2
   D    333
28. 540 + 60 =
  Choose the correct answer for addition above.
  Pilih jawapan yang betul bagi penambahan di atas.

     A  590
    B    600
    C    610
     D  620


29 The day after Wednesday is ____________
  Selepas hari Rabu ialah hari__________

   A    Tuesday / Selasa
   B    Wednesday / Rabu
   C    Thursday / Khamis
   D Sunday / Ahad30. 8 + 7 + 5 =

  Choose the correct answer below.
  Pilih jawapan yang betul di bawah?

   A    12

   B    15

   C    20


SK Paya Rumput Melaka                 Page 11
Matematik Kertas 1                         Tahun 2
Mathematics Paper One                        Year 2
   D   2531. Pak Mat distributes 230 eggs to grocery A and 355 eggs to
  grocery B. How many eggs are distributed to both groceries?
  Pak Mat mengedarkan 230 biji telur kepada Kedai Runcit A dan
  355 kepada Kedai Runcit B. Berapakah jumlah telur yang
  diedarkan kepada kedua buah kedai runcit tersebut?
   A. 455
   B. 485
   C. 555
   D. 585


32. .Take away 104 marbles from 346 marbles. How many marbles are
   left?
   Keluarkan 104 biji guli daripada 346 biji guli. Berapakah biji guli yang
  tinggal?
   A. 242
   B. 244
   C. 246
   D. 300


33. There are 70 boys and 25 girls in the group. How many children
  are there altogether ?
  Terdapat 70 orang budak lelaki dan 52 orang budak perempuan
  dalam satu kumpulan. Berapakah jumlah mereka semua ?

   A   85

   B   90

   C   95

   D  100
SK Paya Rumput Melaka                     Page 12
Matematik Kertas 1                         Tahun 2
Mathematics Paper One                       Year 2
34.        - 20 = 65
   What is the missing number above?
   Nombor apakah yang tertinggal di atas?


     A    100
     B    95
     C    90
     D    85


35.  Siva collects 56 bottles to recycle. He adds 15 more bottles to
    recycle. How many bottles does he collect now?
    Siva mengumpul 56 buah botol untuk dikitar semula. Dia
    menambah 15 buah botol lagi untuk kitar semula. Berapakah
    buah botol yang dikumpul olehnya sekarang?


       A  69

       B  70

       C  71

       D  81


36        + 50 = 100
   What is the missing number?
   Apakah nombor yang tertinggal?
     A    40
     B    50

SK Paya Rumput Melaka                     Page 13
Matematik Kertas 1                      Tahun 2
Mathematics Paper One                     Year 2
      C    60
      D    70


37.
Choose the correct number sentence for addition above.
Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas.


    A    300 + 257 = 557
    B    306 + 267 = 573
    C    306 + 257 = 563
    D    305 + 260 = 565


38. 58 more than 23 is
   58 lebih daripada 23 ialah


    A    80
    B    81
    C    82
    D    97


39. 600 - 50 =
    A    500
    B    550
SK Paya Rumput Melaka                  Page 14
Matematik Kertas 1                     Tahun 2
Mathematics Paper One                    Year 2
   C   600
   D   650


40.   There are 79 students in a hall and 18 students in a class.
    How many students are there altogether?
    Terdapat 79 orang pelajar di dalam sebuah dewan dan 18
    orang pelajar dalam sebuah kelas. Berapakah orang pelajar
    yang ada kesemuanya?


    A  86

    B  87

    C  96

    D  97
Prepared by;       Checked by;       Approved by;
Disediakan oleh;     Disemak oleh      Disahkan oleh

………………………        …………………         ………………….
(Marshizawati Rasip)   (Mdm Noraini Ali)
Mathematics Teacher   Head of Mathematics
Guru Matematik      Panel
SK Paya Rumput      Ketua Panitia Matematik
Melaka          SK Paya Rumput MelakaSK Paya Rumput Melaka                 Page 15
Matematik Kertas 1      Tahun 2
Mathematics Paper One    Year 2
SK Paya Rumput Melaka  Page 16

Recomendados

Ujian math tahun 2 kertas 2 por
Ujian math tahun 2 kertas 2Ujian math tahun 2 kertas 2
Ujian math tahun 2 kertas 2marshiza
52.8K visualizações6 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
108K visualizações6 slides
Final year Exam - Mathematics Year 2 por
Final year Exam - Mathematics Year 2 Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2 marshiza
14.6K visualizações8 slides
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017 por
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Norazlin Mohd Rusdin
11.3K visualizações8 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1marshiza
200.2K visualizações9 slides
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1 por
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Norazlin Mohd Rusdin
6.2K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Rodzer Jaimis
1.8K visualizações10 slides
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2 por
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Norazlin Mohd Rusdin
28.6K visualizações13 slides
matematik selaras1 tahun 3 por
matematik selaras1 tahun 3matematik selaras1 tahun 3
matematik selaras1 tahun 3Adila Aniza
720 visualizações10 slides
Matematik kertas 2 tahun 3 2017 por
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Rodzer Jaimis
1.7K visualizações8 slides
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1 por
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1marshiza
95.8K visualizações13 slides
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018 por
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018Rosell Roseliana Rusli
14.1K visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2 por Norazlin Mohd Rusdin
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Norazlin Mohd Rusdin28.6K visualizações
matematik selaras1 tahun 3 por Adila Aniza
matematik selaras1 tahun 3matematik selaras1 tahun 3
matematik selaras1 tahun 3
Adila Aniza720 visualizações
Matematik kertas 2 tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.7K visualizações
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1 por marshiza
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
Peperiksaan Akhir Tahun - Mathematics Year 2 Paper 1
marshiza95.8K visualizações
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018 por Rosell Roseliana Rusli
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018
UJIAN 1 MATEMATIK TAHUN 1 2018
Rosell Roseliana Rusli14.1K visualizações
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1 por Eja Jaafar
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1
Soalan Peperiksaan Akhir Tahun Matematik Tahun 1 2015 Kertas 1
Eja Jaafar19.4K visualizações
Ujian mac tahun 1 por meriajau
Ujian mac tahun 1Ujian mac tahun 1
Ujian mac tahun 1
meriajau1K visualizações
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1 por Norazlin Mohd Rusdin
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1
Norazlin Mohd Rusdin6K visualizações
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r por marshiza
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
marshiza59.9K visualizações
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1 por Ifrahim jamil
mathematics Year 4  paper 1 penggal 1mathematics Year 4  paper 1 penggal 1
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1
Ifrahim jamil18.3K visualizações
Math y1 dlp paper 2 por Wany Hardy
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2
Wany Hardy2.4K visualizações
Matematik year 2 feb por sjkt st helier
Matematik year 2 febMatematik year 2 feb
Matematik year 2 feb
sjkt st helier1.8K visualizações
Ujian 1 matematik tahun 1 kertas 1 por Eja Jaafar
Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1Ujian 1  matematik tahun 1 kertas 1
Ujian 1 matematik tahun 1 kertas 1
Eja Jaafar7.7K visualizações
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 por marshiza
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
marshiza3.1K visualizações
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017 por Norazlin Mohd Rusdin
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Matematik Tahun 1 PKSR 1 Kertas 1 2017
Norazlin Mohd Rusdin10.2K visualizações
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1 por PuworkUtara OnSlideshare
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
PuworkUtara OnSlideshare37.7K visualizações
Soalan mate tahun 3 2015 por Ummu Muzakkir
Soalan mate tahun 3 2015Soalan mate tahun 3 2015
Soalan mate tahun 3 2015
Ummu Muzakkir1.3K visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Matematik tahun 4 kertas 2 por Zatil Nabilah
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2
Zatil Nabilah12.6K visualizações

Similar a Ujian matematik tahun2 kertas1

Mat yr 2 por
Mat yr 2Mat yr 2
Mat yr 2Siti Norlina
1.2K visualizações12 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3miena1
391 visualizações7 slides
Ujian matematik tahun 4 k1 por
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1marshiza
40.5K visualizações18 slides
math 1-mid year 4 por
 math 1-mid year 4 math 1-mid year 4
math 1-mid year 4shukry 814
272 visualizações10 slides
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 por
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 Zurainah Lokman
1.6K visualizações4 slides

Similar a Ujian matematik tahun2 kertas1(20)

Mat yr 2 por Siti Norlina
Mat yr 2Mat yr 2
Mat yr 2
Siti Norlina1.2K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1391 visualizações
Ujian matematik tahun 4 k1 por marshiza
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1
marshiza40.5K visualizações
math 1-mid year 4 por shukry 814
 math 1-mid year 4 math 1-mid year 4
math 1-mid year 4
shukry 814272 visualizações
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 por Zurainah Lokman
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1 MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 2 KERTAS 1
Zurainah Lokman1.6K visualizações
Maths 1 por Malar Malini
Maths 1Maths 1
Maths 1
Malar Malini493 visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
Maths1 y2 pkbs 1 por tharma79
Maths1 y2 pkbs 1Maths1 y2 pkbs 1
Maths1 y2 pkbs 1
tharma79998 visualizações
Paper 1 year 4 por marshiza
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza9.1K visualizações
Paper 1 year 4 por marshiza
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza987 visualizações
Year 4 mathematics paper 1 por leepooiyan
Year 4 mathematics paper 1Year 4 mathematics paper 1
Year 4 mathematics paper 1
leepooiyan1.2K visualizações
Montly test 2 year 3 (kertas 1) por Norbaizura Ab Lateff
Montly test 2 year 3 (kertas 1)Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Norbaizura Ab Lateff720 visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
Tahun 1_Peperiksaan Pertengahan Tahun_Set 2.pdf por ssuser6c88f92
Tahun 1_Peperiksaan Pertengahan Tahun_Set 2.pdfTahun 1_Peperiksaan Pertengahan Tahun_Set 2.pdf
Tahun 1_Peperiksaan Pertengahan Tahun_Set 2.pdf
ssuser6c88f927 visualizações
Soalan matematik tahun 3 por Sarimah Busu
Soalan matematik tahun 3Soalan matematik tahun 3
Soalan matematik tahun 3
Sarimah Busu1.3K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Soalan PKSR 2 Matematik Tahun 2 2014 por Norazlin Mohd Rusdin
Soalan PKSR 2 Matematik Tahun 2 2014Soalan PKSR 2 Matematik Tahun 2 2014
Soalan PKSR 2 Matematik Tahun 2 2014
Norazlin Mohd Rusdin24.7K visualizações

Mais de marshiza

LABEL BUKU TULIS MATEMATIK por
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKLABEL BUKU TULIS MATEMATIK
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKmarshiza
442 visualizações1 slide
LABEL BUKU TULIS por
LABEL BUKU TULISLABEL BUKU TULIS
LABEL BUKU TULISmarshiza
112 visualizações1 slide
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1marshiza
243 visualizações1 slide
Petak seratus por
Petak seratusPetak seratus
Petak seratusmarshiza
107 visualizações1 slide
NUMBER PATTERN por
NUMBER PATTERNNUMBER PATTERN
NUMBER PATTERNmarshiza
143 visualizações1 slide
Petak100 besar por
Petak100 besarPetak100 besar
Petak100 besarmarshiza
288 visualizações1 slide

Mais de marshiza(20)

LABEL BUKU TULIS MATEMATIK por marshiza
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKLABEL BUKU TULIS MATEMATIK
LABEL BUKU TULIS MATEMATIK
marshiza442 visualizações
LABEL BUKU TULIS por marshiza
LABEL BUKU TULISLABEL BUKU TULIS
LABEL BUKU TULIS
marshiza112 visualizações
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por marshiza
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
marshiza243 visualizações
Petak seratus por marshiza
Petak seratusPetak seratus
Petak seratus
marshiza107 visualizações
NUMBER PATTERN por marshiza
NUMBER PATTERNNUMBER PATTERN
NUMBER PATTERN
marshiza143 visualizações
Petak100 besar por marshiza
Petak100 besarPetak100 besar
Petak100 besar
marshiza288 visualizações
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK por marshiza
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIKDOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK
marshiza65 visualizações
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK por marshiza
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKQRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK
marshiza644 visualizações
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6 por marshiza
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6
marshiza270 visualizações
Data graf palang y2 wsheet por marshiza
Data graf palang y2 wsheetData graf palang y2 wsheet
Data graf palang y2 wsheet
marshiza45 visualizações
DIVISION YEAR 2 por marshiza
DIVISION YEAR 2DIVISION YEAR 2
DIVISION YEAR 2
marshiza89 visualizações
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB por marshiza
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABLembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB
marshiza12.3K visualizações
PAKSI SIMETRI TAHUN 3 por marshiza
PAKSI SIMETRI TAHUN 3PAKSI SIMETRI TAHUN 3
PAKSI SIMETRI TAHUN 3
marshiza197 visualizações
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI por marshiza
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGILembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI
marshiza1.3K visualizações
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2 por marshiza
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2
marshiza180 visualizações
ADD MONEY YEAR 2 por marshiza
ADD MONEY YEAR 2ADD MONEY YEAR 2
ADD MONEY YEAR 2
marshiza41 visualizações
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang por marshiza
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai WangLembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang
marshiza385 visualizações
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por marshiza
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
marshiza87 visualizações
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE por marshiza
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONEWORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE
marshiza50 visualizações
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2 por marshiza
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2
marshiza35 visualizações

Ujian matematik tahun2 kertas1

 • 1. Name: …………………………..…………….. Class: ……………………………………... SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT KM 12.8, 76450 MELAKA MONTHLY TEST 2 UJIAN SELARAS 2 2010 MATHEMATICS/MATEMATIK YEAR 2/TAHUN 2 PAPER 1/KERTAS 1 1 HOUR/1 JAM DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU HAVE BEEN TOLD JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEBELUM DIBERITAHU. 1. This paper consists of 40 questions. Soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Answer all the questions. Jawab semua soalan. 3. Choose and circle the best answer Pilih dan bulatkan jawapan betul
 • 2. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 Answer all the questions. Circle the correct answers. Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Count and choose the correct number below. Kira dan pilih nombor yang betul di bawah A 230 B 231 C 321 D 322 2. What number comes before 106? Apakah nombor sebelum 106? A 104 B 105 C 106 D 107 3. Which of the following is not correct? Yang manakah antara berikut adalah tidak benar? A 120 – one hundred and twenty / seratus dua puluh B 313 – three hundred and thirteen / tiga ratus tiga belas C 104 – one hundred and forty / seratus empat puluh SK Paya Rumput Melaka Page 2
 • 3. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 300 – three hundred / tiga ratus 4. 512 has 5 hundreds , 1 ten and _____ ones. 512 mempunyai 5 ratus , 1 puluh dan _____ sa. A 1 B 2 C 3 D 5 5. 122 126 128 What is the missing number? Apakah nombor yang tertinggal di atas? A 123 B 124 C 125 D 127 6. 4 hundreds 2 ten 4 ones is 4 ratus 2 puluh 4 sa ialah A 424 B 434 C 242 D 224 SK Paya Rumput Melaka Page 3
 • 4. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 7. Dua ratus lapan Choose the correct answer according to the diagram above. Pilih jawapan betul berdasarkan gambarajah di atas. A 208 B 218 C 280 D 288 8. ‘Four hundred and eighteen’ in numeral is ‘ Empat ratus lapan belas’ dalam angka ialah A 408 B 400 C 418 D 480 9. How many cups are there above? Berapakah bilangan cawan di atas? A 44 B 47 C 50 SK Paya Rumput Melaka Page 4
 • 5. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 57 10. The second animal from the left is Haiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah A cow / lembu B rabbit / arnab C monkey / monyet D tiger / harimau 11. Which one of the following is equal to the number above? Yang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas? A seven / tujuh B seventeen / tujuh belas C seventeenth / tujuh belas D seventy / tujuh puluh 12. Find the sum of 7, 4 and 8? Cari hasil tambah 7 dan 8 ? A 18 B 19 C 20 SK Paya Rumput Melaka Page 5
 • 6. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 21 13. 605 , 601 , 603 , 610 The following numbers in ascending order is Nombor-nombor berikut dalam susunan menaik ialah A 601 , 603 , 610 , 605 . B 601 , 605 , 603 , 610 . C 601 , 603 , 605 , 610 . D 601 . 610 , 603 , 605 . 14. “ 590” in word is “ 590” dalam perkataan ialah A Five hundred and ninety Lima ratus sembilan puluh B Five hundred and nine Lima ratus Sembilan C Five hundred and nineteen Lima ratus Sembilan belas D Four hundred and ninety Empat ratus Sembilan puluh 15. Count back from 526 to 523 is Kira menurun daripada 526 kepada 523 ialah A 526 , 523 , 524 , 525 . B 523 , 524 , 525 , 526 . C 526 , 525 , 524 , 523 . SK Paya Rumput Melaka Page 6
 • 7. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 526 , 524 , 525 , 523 . 16. Which number sentence below is correct? Yang manakah ayat nombor di bawah yang betul? A 100 - 50 = 55 B 120 - 100 = 10 C 130 - 30 = 100 D 500 – 100 = 300 17. 200 is larger than 200 adalah lebih besar daripada A 190 B 191 C 199 D 201 18. Find the total and choose the correct answer below. Cari hasil tambah dan pilih jawapan yang betul di bawah. A 80 B 90 C 100 SK Paya Rumput Melaka Page 7
 • 8. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 110 19. Which of the following numbers is the smallest.? Yang manakah berikut adalah nombor yang paling kecil? A 200 B 199 C 209 D 210 20. 500 - 200 = A 200 B 300 C 350 D 400 21 Sunday Tuesday Wednesday Ahad Selasa Rabu What is the missing in the box? Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak? A Thursday Khamis B Monday Isnin C Saturday Sabtu D Friday SK Paya Rumput Melaka Page 8
 • 9. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 Jumaat 22. Count on in tens. What is the number after 550? Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor selepas 550 ? A 540 B 560 C 500 D 600 23. P Q R S Which star is the second from the left? Yang mana satukah bintang kedua daripada kiri? A P B Q C R D S 24. What is the sixth month of the year? Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun ? A July / Julai B June / Jun C August / Ogos D January / Januari SK Paya Rumput Melaka Page 9
 • 10. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 25. 473 means 473 bermaksud A 7 hundreds, 3 tens and 4 ones. 7 ratus , 3 puluh dan 4 sa. B 7 hundreds, 4 tens and 3 ones. 7 ratus, 4 puluh dan 3 sa. C 4 hundreds, 7 tens and 3 ones. 4 ratus, 7 puluh dan 3 sa. D 3 hundreds, 4 tens and 7 ones. 2 ratus, 4 puluh dan 7 sa. 26. 220 + = 330 What is the missing number above? Apakah nombor yang tertinngal di atas? A 100 B 110 C 120 D 130 27. Which is the largest number? Yang manakah nombor paling besar? A 320 B 199 C 319 SK Paya Rumput Melaka Page 10
 • 11. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 333 28. 540 + 60 = Choose the correct answer for addition above. Pilih jawapan yang betul bagi penambahan di atas. A 590 B 600 C 610 D 620 29 The day after Wednesday is ____________ Selepas hari Rabu ialah hari__________ A Tuesday / Selasa B Wednesday / Rabu C Thursday / Khamis D Sunday / Ahad 30. 8 + 7 + 5 = Choose the correct answer below. Pilih jawapan yang betul di bawah? A 12 B 15 C 20 SK Paya Rumput Melaka Page 11
 • 12. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 D 25 31. Pak Mat distributes 230 eggs to grocery A and 355 eggs to grocery B. How many eggs are distributed to both groceries? Pak Mat mengedarkan 230 biji telur kepada Kedai Runcit A dan 355 kepada Kedai Runcit B. Berapakah jumlah telur yang diedarkan kepada kedua buah kedai runcit tersebut? A. 455 B. 485 C. 555 D. 585 32. .Take away 104 marbles from 346 marbles. How many marbles are left? Keluarkan 104 biji guli daripada 346 biji guli. Berapakah biji guli yang tinggal? A. 242 B. 244 C. 246 D. 300 33. There are 70 boys and 25 girls in the group. How many children are there altogether ? Terdapat 70 orang budak lelaki dan 52 orang budak perempuan dalam satu kumpulan. Berapakah jumlah mereka semua ? A 85 B 90 C 95 D 100 SK Paya Rumput Melaka Page 12
 • 13. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 34. - 20 = 65 What is the missing number above? Nombor apakah yang tertinggal di atas? A 100 B 95 C 90 D 85 35. Siva collects 56 bottles to recycle. He adds 15 more bottles to recycle. How many bottles does he collect now? Siva mengumpul 56 buah botol untuk dikitar semula. Dia menambah 15 buah botol lagi untuk kitar semula. Berapakah buah botol yang dikumpul olehnya sekarang? A 69 B 70 C 71 D 81 36 + 50 = 100 What is the missing number? Apakah nombor yang tertinggal? A 40 B 50 SK Paya Rumput Melaka Page 13
 • 14. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 C 60 D 70 37. Choose the correct number sentence for addition above. Pilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas. A 300 + 257 = 557 B 306 + 267 = 573 C 306 + 257 = 563 D 305 + 260 = 565 38. 58 more than 23 is 58 lebih daripada 23 ialah A 80 B 81 C 82 D 97 39. 600 - 50 = A 500 B 550 SK Paya Rumput Melaka Page 14
 • 15. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 C 600 D 650 40. There are 79 students in a hall and 18 students in a class. How many students are there altogether? Terdapat 79 orang pelajar di dalam sebuah dewan dan 18 orang pelajar dalam sebuah kelas. Berapakah orang pelajar yang ada kesemuanya? A 86 B 87 C 96 D 97 Prepared by; Checked by; Approved by; Disediakan oleh; Disemak oleh Disahkan oleh ……………………… ………………… …………………. (Marshizawati Rasip) (Mdm Noraini Ali) Mathematics Teacher Head of Mathematics Guru Matematik Panel SK Paya Rumput Ketua Panitia Matematik Melaka SK Paya Rumput Melaka SK Paya Rumput Melaka Page 15
 • 16. Matematik Kertas 1 Tahun 2 Mathematics Paper One Year 2 SK Paya Rumput Melaka Page 16