Soalan Percubaan UPSR Matematik

marshiza
SULIT                           2         015/1

1    Which of the following numbers when rounded off to the nearest thousand
    is not 52 000?
    Antara yang berikut, nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu
    yang terdekat tidak menjadi 52 000?

    A   52 431
    B   52 028
    C   51 629
    D   51 343

2    2 076 400 + 384 800 + 88 800 =
     A  0∙25 million
       0·25 juta
     B  0∙255 million
       0·255 juta
     C  2∙55 million
       2·55 juta
    D   2∙6 million
       2·6 juta

3    Which of the following equation is true?
    Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?
              1
    A   1 150 m  = 1 
              5
    B   1 025 m  = 1  250 m 
    C   3 001 m  = 3 001 
    D   750 m  = 0∙75 

4    4 189 × 34 =
    A   142 418
    B   142 148
    C   142 426
    D   142 246
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                       SULIT
SULIT                           3          015/1


     3
5      9 
     4
        1
    A
        8
        3
    B
        8
        1
    C
        12
        4
    D
        13

6      3
     7   kg =
       5
    A   7 600 g
    B   7 006 g
    C   7·060 kg
    D   7·006 kg

       3  5  7
7    4     2  
       4  8  8
          1
    A    2
          8
         1
    B   2
         4
         1
    C   2
         2
         1
    D   6
         8

8    98 – 63·089 + 0·34 =
    A   34·911
    B   35·251
    C   35·329
    D   35·989
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan    [Lihat halaman sebelah
                                       SULIT
SULIT                           4      015/1


9    26∙8 ℓ + 5 mℓ =
    A   26∙508 ℓ
    B   26∙805 ℓ
    C   27∙300 ℓ
    D   31∙800 ℓ

10   Calculate 54·43 ÷ 4.
    Give the answer to three decimal places.
    Hitung 54·43 ÷ 4.
    Berikan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.
    A   13·607
    B   13·608
    C   13·609
    D   13·610

11        2
    Convert 1  to a percentage.
         5
          2
    Tukarkan 1 kepada peratus.
          5
    A   180
    B   175
    C   140
    D   125

12   Diagram 1 shows two number cards.
    Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor.

                      8∙53        4∙27

                         Diagram 1
                         Rajah 1

    Calculate the product of digit 3 and digit 4.
    Hitung hasil darab bagi digit 3 dan digit 4.
    A   0∙02
    B   0∙12
    C   1·2
    D   12
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                   SULIT
SULIT                           5             015/1

13     3
       × 5 centuries = __________ years.
     10
      3
       × 5 abad = ________ tahun.
     10
     A  15 000
     B  1 500
     C  150
     D  15

14  Diagram 2 shows the time a train leaves Butterworth for Kuala Lumpur.
   Rajah 2 menunjukkan waktu sebuah keretapi bertolak dari Butterworth menuju ke
   Kuala Lumpur.

           Butterworth
           12:15 a.m.                  Kuala Lumpur

                           Diagram 2
                            Jadual 2

   The train arrived in Kuala Lumpur at 6:30 a.m.
   How long was the journey?
   Keretapi itu tiba di Kuala Lumpur pada pukul 6:30 a.m.
   Berapakah lama perjalanan itu?
   A    6 hours 15 minutes
       6 jam 15 minit
   B    6 hours 45 minutes
       6 jam 45 minit
   C    7 hours 15 minutes
       7 jam 15 minit
   D    7 hours 45 minutes
       7 jam 45 minit
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan       [Lihat halaman sebelah
                                          SULIT
SULIT                           6             015/1


15   Amir wants to draw a cube.
    Which of the following are the characteristics of the cube?
    Amir hendak melukis sebuah kubus.
    Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kubus itu?
    A       6 flat faces               C   4 flat faces
           6 satah                    4 satah
           12 edges                    6 edges
           12 sisi                    6 sisi
           8 vertices                   4 vertices
           8 bucu                     4 bucu

    B       5 flat faces               D   6 flat faces
           5 satah                    6 satah
           4 edges                    8 edges
           5 sisi                     8 sisi
           4 vertices                   12 vertices
           4 bucu                     12 bucu


16   Diagram 3 shows a number line.
    Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor.


           2∙9      3∙6      4∙3        Z
                       Diagram 3
                       Rajah 3
    Find the value of 9 – Z.
    Cari nilai 9 – Z.
    A   3∙3
    B   4∙7
    C   5∙0
    D   5∙7
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                          SULIT
SULIT                           7           015/1

17   Diagram 4 shows the volume of water in a beaker.
    Rajah 4 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bikar.

                           300 mℓ

                           200 mℓ


                           100 mℓ
                     Diagram 4
                      Rajah 4

    What is the volume of water, in mℓ, in the beaker?
    Berapakah isi padu air, dalam mℓ, dalam bikar itu?
    A   80
    B   180
    C   280
    D   380

18   Encik Lau rears some chickens and ducks. He has 2 504 chickens. The number of
    ducks is 908 less than the number of chickens.
    What is the total number of animals he rears?
    Encik Lau menternak sebilangan ayam dan itik. Dia menternak 2 504 ekor ayam.
    Bilangan itik adalah 908 kurang daripada bilangan ayam.
    Berapakah jumlah haiwan ternakannya?
    A 1 596
    B   3 412
    C   3 666
    D   4 100
          2   1
19   8 – 2    – 1  =
          5   10
         3
    A   5
         10
         1
    B   5
         10
         7
    C   4
         10
         1
    D   4
         2
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan    [Lihat halaman sebelah
                                       SULIT
SULIT                           8            015/1

        3
20    State 9 kg as kg and g.
        8
          3
     Nyatakan 9 kg dalam kg dan g.
          8
     A  9 kg 125 g
     B  9 kg 175 g
     C  9 kg 365 g
     D  9 kg 375 g

21                            2
     Which of the following shaded regions represents of the whole diagram?
                             3
                                   2
     Antara kawasan berlorek yang berikut, yang manakah mewakili  daripada
                                   3
     seluruh rajah?
     A                          C     B
                                D
22 6 years 4 months ÷ 4 =
  6 tahun 4 bulan ÷ 4 =
   A    1 year 5 months
       1 tahun 5 bulan
   B    1 year 6 months
       1 tahun 6 bulan
   C    1 year 7 months
       1 tahun 7 bulan
   D    1 year 8 months
       1 tahun 8 bulan

23  What is the average of RM70, RM5.90 and 420 sen?
   Berapakah purata bagi RM70, RM5.90 and 420 sen?
   A    RM26.70
   B    RM44.40
   C    RM57.00
   D    RM80.10


015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                        SULIT
SULIT                           9                015/1

24 Diagram 5 shows a fish that is cut into four parts, P, Q, R and S.
  Rajah 5 menunjukkan seekor ikan yang dipotong kepada empat bahagian,
  P, Q, R dan S.
                   P      Q     R   S
                  400g    500g   450g  650g
                         Diagram 5
                         Rajah 5

   What percentage of part Q of the whole part?
   Berapakah peratusan bahagian Q daripada seluruh bahagian?
   A    20
   B    25
   C    30
   D    40


25    Diagram 6 shows the length of wire that Encik Latif has.
     Rajah 6 menunjukkan panjang wayar yang dimiliki Encik Latif.


                                 31∙6 m                         Diagram 6
                         Rajah 6

     Encik Latif needs 8 pieces of wire which measures 4∙3 m each.
     How long more wire, in m, does Encik Latif need?
     Encik Latif perlukan 8 utas wayar berukuran 4∙3 m setiap satu.
     Berapakah panjang wayar, dalam m, yang masih diperlukan oleh Encik Latif?
     A    2∙2
     B    2∙8
     C    3∙2
     D    3∙8
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan          [Lihat halaman sebelah
                                             SULIT
SULIT                           10          015/1

26   Diagram 7 consists of several equilateral triangles of equal size.
    Rajah 7 terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama saiz.
                    Diagram 7
                     Rajah 7

    The perimeter of the shaded region is 18 cm.
    Calculate the perimeter, in cm, of the whole diagram.
    Perimeter kawasan yang berlorek ialah 18 cm.
    Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu.
    A   20
    B   30
    C   58
    D   80


27   Diagram 8 shows the price of a shirt.
    Rajah 8 menunjukkan harga sehelai kemeja.

                                RM65.30
                 Diagram 8
                  Rajah 8
    Haidi has RM 150. He wants to buy two similar shirts.
    Which statement is true?
    Haidi ada RM150. Dia hendak membeli dua helai kemeja yang sama.
    Pernyataan manakah yang benar?
       Haidi will have RM19.40 left.
    A
       Wang Haidi akan berbaki RM19.40.
       Haidi will need RM19.40 more.
    B
       Haidi memerlukan RM19.40 lagi.
       Haidi will have RM20.60 left.
    C
       Wang Haidi akan berbaki RM20.60.
       Haidi will need RM20.60 more.
    D
       Haidi memerlukan RM20.60 lagi.

015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                        SULIT
SULIT                           11              015/1

28   Table 1 shows the masses of three pupils.
    Jadual 1 menunjukkan jisim tiga orang murid.

           Name             Mass
           Nama             Jisim
           Rani             32∙8 kg
           Sean       1 kg 400 g lighter than Rani
                  1 kg 400 g lebih ringan daripada Rani
            Tan      Average weight of Rani and Sean
                    Purata berat Rani dan Sean
                      Table 1
                      Jadual 1

    Calculate the total mass, in kg, of the pupils.
    Hitungkan jumlah jisim, dalam kg, semua murid itu.
    A   63∙5
    B   64∙2
    C   95∙6
    D   96∙3

29   Diagram 9 shows the time in one evening.
    Rajah 9 menunjukkan waktu pada satu petang.

                          12   1
                       11
                     10          2
                     9           3
                     8          4
                       7      5
                          6

                       Diagram 9
                        Rajah 9

    State the time above in the 24-hour system.
    Nyatakan waktu di atas dalam sistem 24 jam.
    A   0540 hours
        jam 0540
    B   0830 hours
        jam 0830
    C   2030 hours
        jam 2030
    D   1740 hours
        jam 1740

015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan        [Lihat halaman sebelah
                                           SULIT
SULIT                           12            015/1

30   Mahani buys 3 kg of groundnuts. She gives between 250 g and 280 g of the
    groundnuts to each of her five friends .
    Estimate the mass, in g, of the remaining groundnuts.
    Mahani membeli 3 kg kacang tanah. Dia memberi antara 250 g hingga 280 g
    kacang tanah setiap seorang kepada lima orang kawannya.
    Anggarkan jisim, dalam g, baki kacang tanah itu.
    A 1 850
    B 1 800
    C 1 660
    D 1 250

31   Diagram 10 is a pie chart showing the percentage of marbles in three colours.
    Rajah 10 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan guli dalam tiga warna.

                                Green
                                Hijau
                                30%
                         Blue
                         Biru
                         60%        Red
                                  Merah
                                  10%
                         Diagram 10
                         Rajah 10
    The total number of marbles is 190.
    Calculate the total number of red and green marbles.
    Jumlah bilangan guli ialah 190.
    Hitung jumlah bilangan guli merah dan hijau.
    A   19
    B   40
    C   57
    D   76
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                         SULIT
SULIT                           13                 015/1

32   Diagram 11 consists of several squares of the same size.
    Rajah 11 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar.
                        12 cm
                       Diagram 11
                       Rajah 11

    Calculate the area, in cm², of the shaded region.
    Hitungkan luas, dalam cm², kawasan berlorek.
    A   18
    B   36
    C   54
    D   72
33   Diagram 12 shows the start and end time of a carpenter to make 10 chairs.
    Rajah 12 menunjukkan waktu mula dan waktu akhir seorang tukang kayu
    menyiapkan 10 buah kerusi.

               12 1                    12 1
             11                     11
          10        2            10        2
          9         3            9         3
           8        4             8        4
             7    5                 7    5
               6                     6

             Start                    End
             Mula                    Tamat
                       Diagram 12
                       Rajah 12

    Calculate the average time to make a chair.
    Hitung purata masa untuk membuat sebuah kerusi.
    A   75 minutes
       75 minit
    B   47 minutes
       47 minit
    C   41 minutes
       41 minit
    D   25 minutes
       25 minit
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan           [Lihat halaman sebelah
                                              SULIT
SULIT                           14                     015/1

34   Diagram 13 is a bar chart showing the number of pupils in five schools, P, Q, R
    and T. The number of pupils in school S is not shown.
    Rajah 13 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid di empat sekolah,
    P, Q, R dan T. Bilangan murid di sekolah S tidak ditunjukkan.

        Schools
        Sekolah T


             S

             R

             Q

             P

                                         Number of pupils
                 100  200  300 400 500    600  700  800  Bilangan murid

                         Diagram 13
                         Rajah 13

    The average number of pupils in the five schools is 500.
    Calculate the number of pupils in school S.
    Purata bilangan murid bagi kelima-lima sekolah itu ialah 500 orang.
    Hitung bilangan murid di sekolah S.
    A   380
    B   475
    C   550
    D   600
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                                   SULIT
SULIT                           15             015/1

35   Diagram 14 is a pie chart showing the percentage of novels read by Sammy in four
    months.
    Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan novel yang dibaca oleh
    Sammy dalam empat bulan.


                        May
                           March
                        Mei
                           Mac
                    April     35%
                         June
                         Jun
                         30%

                     Diagram 14
                      Rajah 14

    Sammy reads 4 and 6 novels in April and June respectively.
    What is the number of novels read by Sammy in May?
    Sammy membaca 4 dan 6 buah novel masing-masing dalam bulan April dan Jun.
    Berapakah jumlah novel yang dibaca oleh Sammy dalam bulan Mei?
    A   20
    B   15
    C   7
    D   3

36   Diagram 15 shows three cuboids, X, Y and Z.
    Rajah 15 menunjukkan tiga kuboid, X, Y dan Z.
           2 cm
                  5 cm
              X            4 cm

                         Y    Z

                      Diagram 15
                       Rajah 15

    The length of each cuboid is 3 cm. The height of cuboid Y is half of the height of
    cuboid Z.
    Calculate the total volume, in cm³, of the three cuboids.
    Panjang setiap kuboid ialah 3 cm. Tinggi kuboid Y adalah separuh daripada
    tinggi kuboid Z.
    Hitung jumlah isi padu, dalam cm³, ketiga-tiga kuboid itu.
    A   78
    B   72
    C   66
    D   59
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan      [Lihat halaman sebelah
                                         SULIT
SULIT                           16           015/1


37   Diagram 16 shows an incomplete bill.
    Rajah 16 menunjukkan bil yang tidak lengkap.

                Item         Quantity   Total price
               Barangan        Kuantiti   Jumlah harga
                 Caps
                              7
                 Topi
                 Shirts
                              3    RM82.10
                Kemeja
                Trousers
                              2    RM106
                 Seluar
                           Diagram 16
                           Rajah 16

    Puan Neena has RM410. After buying all the items, she still has RM98.
    Calculate the price of a cap.
    Puan Neena ada RM410. Selepas membeli semua barangan, dia masih ada
    RM98.
    Hitungkan harga sebuah topi.

    A   RM14.00
    B   RM17.70
    C   RM31.30
    D   RM45.70
38   Diagram 17 shows the price of a box of oranges.
    Rajah 17 menunjukkan harga sekotak buah limau.


                                 RM6

                  Diagram 17
                  Jadual 17
    Which of the following shows the correct calculation to get the price of 15
    oranges?
    Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pengiraan yang betul untuk
    mendapatkan harga 15 biji limau?

    A     RM 6
             15
          12
         RM 6
    B       12
         15
    C   RM 6 × 12
    D   RM 6 ÷ 15

015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                         SULIT
SULIT                           17                  015/1


39   Diagram 18 shows the masses of two tins of milk powder, K and L.
    Rajah 18 menunjukkan jisim dua tin susu tepung, K dan L.

                 K

                                L               1∙75 kg             250 g
                     Diagram 18
                     Rajah 18

    A tin of K and two tins of L are put on a weighing scale.
    Which of the following weighing scales shows the correct reading of the total
    mass?
    Satu tin K dan dua tin L diletak di atas alat penimbang.
    Antara penimbang yang berikut, yang manakah menunjukkan bacaan yang betul
    bagi jumlah jisim itu?

    A                         C


                                        0
                 0                       kg
                5 kg 1                 4        1

                4  2
                 3                     3    2
    B                         D               0
              5 kg 1
              4  2
               3
015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan            [Lihat halaman sebelah
                                               SULIT
SULIT                           18             015/1

40    Table 2 shows the cost price and the percentage of profit for two items sold by a
     furniture shop.
     Jadual 2 menunjukkan harga kos dan peratusan untung bagi dua barang yang
     dijual oleh sebuah kedai perabot.

               Item      Cost price (per unit) Profit (per unit)
              Barang      Harga kos (seunit)  Untung (seunit)
             Shoe rack
                           RM80       12%
             Rak kasut
              Stool
                           RM20       10%
              Bangku

                            Table 2
                            Jadual 2

     The furniture shop sold two shoe racks and four stools.
     Calculate the total profit.
     Kedai perabot itu telah menjual dua rak kasut dan empat bangku.
     Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh.
    A   RM27.20
    B   RM21.20
    C   RM11.60
    D   RM9.60
                   END OF QUESTION PAPER
                   KERTAS SOALAN TAMAT
015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
                                           SULIT

Recomendados

Proposol kajian tindakan sains thn 2018 por
Proposol kajian tindakan sains thn 2018Proposol kajian tindakan sains thn 2018
Proposol kajian tindakan sains thn 2018Birui
356 visualizações2 slides
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022 por
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022
MODUL PRO-X KIMIA KSSM TINGKATAN 5 2022Cikgu Marzuqi
4.4K visualizações154 slides
Teknik Menjawab Soalan Fizik Kertas 2 por
Teknik Menjawab Soalan Fizik Kertas 2Teknik Menjawab Soalan Fizik Kertas 2
Teknik Menjawab Soalan Fizik Kertas 2Sekolah Menengah Agama Sains Kuala Pilah (SMASKP)
35.4K visualizações47 slides
13.inersia por
13.inersia13.inersia
13.inersiaAtiqah Azmi
8.6K visualizações20 slides
Sajak merdeka por
Sajak merdekaSajak merdeka
Sajak merdekaMohd Yusri
29.3K visualizações3 slides
80 kesalahan tatabahasa por
80 kesalahan tatabahasa80 kesalahan tatabahasa
80 kesalahan tatabahasaHishamuddin Salim
42.4K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay) por
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Jummy Masindah Jm
49.9K visualizações12 slides
English kertas 2 por
English kertas 2English kertas 2
English kertas 2Nasran Syahiran
5.1K visualizações19 slides
Manual latihan-spts-memanah por
Manual latihan-spts-memanahManual latihan-spts-memanah
Manual latihan-spts-memanahAmran Che Aziz
19.1K visualizações53 slides
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014 por
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014Eja Jaafar
13.2K visualizações13 slides
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom por
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomHarzana Harun
9.6K visualizações23 slides
8 garam por
8 garam8 garam
8 garamelemaran
53.8K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay) por Jummy Masindah Jm
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Jummy Masindah Jm49.9K visualizações
English kertas 2 por Nasran Syahiran
English kertas 2English kertas 2
English kertas 2
Nasran Syahiran5.1K visualizações
Manual latihan-spts-memanah por Amran Che Aziz
Manual latihan-spts-memanahManual latihan-spts-memanah
Manual latihan-spts-memanah
Amran Che Aziz19.1K visualizações
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014 por Eja Jaafar
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
KERTAS KERJA PANITIA MATEMATIK SKKM 2014
Eja Jaafar13.2K visualizações
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom por Harzana Harun
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atomModul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Modul sains non teknologi bab 1 struktur atom
Harzana Harun9.6K visualizações
8 garam por elemaran
8 garam8 garam
8 garam
elemaran53.8K visualizações
Laporan sambutan bulan kemerdekaan por naimache
Laporan sambutan bulan kemerdekaanLaporan sambutan bulan kemerdekaan
Laporan sambutan bulan kemerdekaan
naimache2.6K visualizações
Kertas konsep pertandingan bercerita dan mengeja por muhammad hilmi
Kertas konsep pertandingan bercerita dan mengejaKertas konsep pertandingan bercerita dan mengeja
Kertas konsep pertandingan bercerita dan mengeja
muhammad hilmi2K visualizações
Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan 2 por SITI NORMAIDAH
Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan 2Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan 2
Struktur respirasi dan mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan 2
SITI NORMAIDAH90.7K visualizações
Alat radas por Bariah Kulnah
Alat radasAlat radas
Alat radas
Bariah Kulnah33K visualizações
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4 por mrs imran
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
Bab 3 formula dan persamaan kimia tingkatan 4
mrs imran67.1K visualizações
Ketumpatan por Mas Linda
KetumpatanKetumpatan
Ketumpatan
Mas Linda92.5K visualizações
Sinopsis buku murni 2021 por Nora Liza
Sinopsis buku murni 2021Sinopsis buku murni 2021
Sinopsis buku murni 2021
Nora Liza8.8K visualizações
Laporan amali bio 4.1 por Nur IeeZaa
Laporan amali bio 4.1Laporan amali bio 4.1
Laporan amali bio 4.1
Nur IeeZaa4.8K visualizações
SAINS 1-KUANTITI FIZIK & PENGUKURAN por Muhammad Amirul
SAINS 1-KUANTITI FIZIK & PENGUKURANSAINS 1-KUANTITI FIZIK & PENGUKURAN
SAINS 1-KUANTITI FIZIK & PENGUKURAN
Muhammad Amirul44.9K visualizações
37.hukum charles por Atiqah Azmi
37.hukum charles37.hukum charles
37.hukum charles
Atiqah Azmi5.2K visualizações
Dskp pjpk tahun 1 semakan (1) por Eliza Ramlee
Dskp pjpk tahun 1 semakan (1)Dskp pjpk tahun 1 semakan (1)
Dskp pjpk tahun 1 semakan (1)
Eliza Ramlee8.2K visualizações
Asal Usul Nama- Nama Negeri di Malaysia por norrashidah82
Asal Usul Nama- Nama Negeri di MalaysiaAsal Usul Nama- Nama Negeri di Malaysia
Asal Usul Nama- Nama Negeri di Malaysia
norrashidah8219.5K visualizações
Faedah Rekreasi por rusmaizan
Faedah RekreasiFaedah Rekreasi
Faedah Rekreasi
rusmaizan27.7K visualizações

Destaque

Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR por
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSRSoalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSRFauziah Ahmad
74.5K visualizações21 slides
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013 por
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013MARTIN JANTAI
70.4K visualizações7 slides
Soalan Percubaan UPSR Matematik por
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematikmarshiza
34K visualizações11 slides
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015. por
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Aziz Mamat
11.2K visualizações20 slides
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan) por
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)Aziz Mamat
16.8K visualizações8 slides
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRar-rifke.com
33.2K visualizações8 slides

Destaque(20)

Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR por Fauziah Ahmad
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSRSoalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Soalan dan Jawapan Kertas 2 Matematik UPSR
Fauziah Ahmad74.5K visualizações
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013 por MARTIN JANTAI
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013
MARTIN JANTAI70.4K visualizações
Soalan Percubaan UPSR Matematik por marshiza
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza34K visualizações
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015. por Aziz Mamat
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Peperiksaan Percubaan 1 UPSR. Matematik Kertas 1. KELANTAN 2015.
Aziz Mamat11.2K visualizações
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan) por Aziz Mamat
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)
Matematik Latihan 2 MEI 2015 (Kertas 2 Kelantan)
Aziz Mamat16.8K visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
Modul latihan matematik upsr peratus por soulmoon
Modul latihan matematik upsr peratusModul latihan matematik upsr peratus
Modul latihan matematik upsr peratus
soulmoon20.7K visualizações
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr por share with me
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr
share with me31.8K visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por walnut tree
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
Kemahiran asas matematik por share with me
Kemahiran asas matematikKemahiran asas matematik
Kemahiran asas matematik
share with me43.6K visualizações
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012 por Norazlin Mohd Rusdin
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Norazlin Mohd Rusdin247.5K visualizações
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Matematik Kertas 2 por ar-rifke.com
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Matematik Kertas 2Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Matematik Kertas 2
Soalan Percubaan UPSR 2012 Negeri Terengganu Matematik Kertas 2
ar-rifke.com1.5K visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas ii por faizi othman
001  latihtubi math upsr - kertas ii001  latihtubi math upsr - kertas ii
001 latihtubi math upsr - kertas ii
faizi othman863 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por faizi othman
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
faizi othman232 visualizações
2016 bk 10 matematik upsr k1 por Athirah Mohamed
2016 bk 10 matematik upsr k12016 bk 10 matematik upsr k1
2016 bk 10 matematik upsr k1
Athirah Mohamed361 visualizações
Soalan latihtubi matematik tahun enam por pisangmuda
Soalan latihtubi matematik tahun enamSoalan latihtubi matematik tahun enam
Soalan latihtubi matematik tahun enam
pisangmuda4.1K visualizações
Latihan perpuluhan por Christina M. Matali
Latihan perpuluhanLatihan perpuluhan
Latihan perpuluhan
Christina M. Matali10.5K visualizações
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi ( por Anne Q
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi    (
Sesi 1 taklimat format upsr mulai 2016 dan operasi (
Anne Q2.7K visualizações
UPSR 2016: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR 2016: Matematik Kertas 1UPSR 2016: Matematik Kertas 1
UPSR 2016: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING1.1K visualizações

Similar a Soalan Percubaan UPSR Matematik

Matematik Pksr1 k1 edit 2 por
Matematik Pksr1 k1 edit 2Matematik Pksr1 k1 edit 2
Matematik Pksr1 k1 edit 2marshiza
1.7K visualizações15 slides
Mathematics Paper 1 2009 por
Mathematics Paper 1 2009Mathematics Paper 1 2009
Mathematics Paper 1 2009marshiza
2K visualizações18 slides
Montly test 2 year 4 (kertas 1) por
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Norbaizura Ab Lateff
1.1K visualizações10 slides
Montly test 2 year 3 (kertas 1) por
Montly test 2 year 3 (kertas 1)Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Montly test 2 year 3 (kertas 1)Norbaizura Ab Lateff
719 visualizações9 slides
Paper 1 year 4 por
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4marshiza
9.1K visualizações12 slides
Paper 1 year 4 por
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4marshiza
987 visualizações12 slides

Similar a Soalan Percubaan UPSR Matematik(20)

Matematik Pksr1 k1 edit 2 por marshiza
Matematik Pksr1 k1 edit 2Matematik Pksr1 k1 edit 2
Matematik Pksr1 k1 edit 2
marshiza1.7K visualizações
Mathematics Paper 1 2009 por marshiza
Mathematics Paper 1 2009Mathematics Paper 1 2009
Mathematics Paper 1 2009
marshiza2K visualizações
Montly test 2 year 4 (kertas 1) por Norbaizura Ab Lateff
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Norbaizura Ab Lateff1.1K visualizações
Montly test 2 year 3 (kertas 1) por Norbaizura Ab Lateff
Montly test 2 year 3 (kertas 1)Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Norbaizura Ab Lateff719 visualizações
Paper 1 year 4 por marshiza
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza9.1K visualizações
Paper 1 year 4 por marshiza
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4
marshiza987 visualizações
Year 4 mathematics paper 1 por leepooiyan
Year 4 mathematics paper 1Year 4 mathematics paper 1
Year 4 mathematics paper 1
leepooiyan1.2K visualizações
Kertas 1 06 por Izzah Jalilah
Kertas 1 06Kertas 1 06
Kertas 1 06
Izzah Jalilah1.1K visualizações
math year 4 paper 1 por Nurul Sarbini
math year 4 paper 1math year 4 paper 1
math year 4 paper 1
Nurul Sarbini1.6K visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8K visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
soalan math tahun 6 2020 por aishahdorayacob1
soalan math tahun 6 2020soalan math tahun 6 2020
soalan math tahun 6 2020
aishahdorayacob1307 visualizações
Matematik kertas 1 2007 por Nursakinah Mukhtar
Matematik kertas 1 2007Matematik kertas 1 2007
Matematik kertas 1 2007
Nursakinah Mukhtar341 visualizações
Selaras 1 y4 p1 por Syahida Atiqah
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1 por Ifrahim jamil
mathematics Year 4  paper 1 penggal 1mathematics Year 4  paper 1 penggal 1
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1
Ifrahim jamil18.3K visualizações
Mt thn 5 kertas 1 por Cikgu Latif
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
Cikgu Latif601 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações

Mais de marshiza

LABEL BUKU TULIS MATEMATIK por
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKLABEL BUKU TULIS MATEMATIK
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKmarshiza
437 visualizações1 slide
LABEL BUKU TULIS por
LABEL BUKU TULISLABEL BUKU TULIS
LABEL BUKU TULISmarshiza
107 visualizações1 slide
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1marshiza
240 visualizações1 slide
Petak seratus por
Petak seratusPetak seratus
Petak seratusmarshiza
101 visualizações1 slide
NUMBER PATTERN por
NUMBER PATTERNNUMBER PATTERN
NUMBER PATTERNmarshiza
142 visualizações1 slide
Petak100 besar por
Petak100 besarPetak100 besar
Petak100 besarmarshiza
283 visualizações1 slide

Mais de marshiza(20)

LABEL BUKU TULIS MATEMATIK por marshiza
LABEL BUKU TULIS MATEMATIKLABEL BUKU TULIS MATEMATIK
LABEL BUKU TULIS MATEMATIK
marshiza437 visualizações
LABEL BUKU TULIS por marshiza
LABEL BUKU TULISLABEL BUKU TULIS
LABEL BUKU TULIS
marshiza107 visualizações
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por marshiza
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
marshiza240 visualizações
Petak seratus por marshiza
Petak seratusPetak seratus
Petak seratus
marshiza101 visualizações
NUMBER PATTERN por marshiza
NUMBER PATTERNNUMBER PATTERN
NUMBER PATTERN
marshiza142 visualizações
Petak100 besar por marshiza
Petak100 besarPetak100 besar
Petak100 besar
marshiza283 visualizações
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK por marshiza
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIKDOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK
DOKUMEN PENJAJARAN MATEMATIK
marshiza63 visualizações
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK por marshiza
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIKQRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK
QRCODE RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK
marshiza643 visualizações
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6 por marshiza
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6
QRCODE RPT MATEMATIK TAHUN 1-6
marshiza270 visualizações
Data graf palang y2 wsheet por marshiza
Data graf palang y2 wsheetData graf palang y2 wsheet
Data graf palang y2 wsheet
marshiza45 visualizações
DIVISION YEAR 2 por marshiza
DIVISION YEAR 2DIVISION YEAR 2
DIVISION YEAR 2
marshiza89 visualizações
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB por marshiza
Lembaran Kerja Tahun 3 DARABLembaran Kerja Tahun 3 DARAB
Lembaran Kerja Tahun 3 DARAB
marshiza12.2K visualizações
PAKSI SIMETRI TAHUN 3 por marshiza
PAKSI SIMETRI TAHUN 3PAKSI SIMETRI TAHUN 3
PAKSI SIMETRI TAHUN 3
marshiza197 visualizações
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI por marshiza
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGILembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI
Lembaran Kerja Tahun 2 Darab BAHAGI
marshiza1.2K visualizações
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2 por marshiza
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2
LEMBARAN UKURAN Panjang TAHUN 2
marshiza172 visualizações
ADD MONEY YEAR 2 por marshiza
ADD MONEY YEAR 2ADD MONEY YEAR 2
ADD MONEY YEAR 2
marshiza41 visualizações
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang por marshiza
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai WangLembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang
Lembaran Kerja Tahun1 Nilai Wang
marshiza371 visualizações
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1 por marshiza
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
KOMBINASI NOMBOR TAHUN 1
marshiza87 visualizações
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE por marshiza
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONEWORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE
WORKSHEET ADDITION WITHIN 20 YEAR ONE
marshiza46 visualizações
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2 por marshiza
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2
WORKSHEET PLACE VALUE YEAR 2
marshiza35 visualizações

Soalan Percubaan UPSR Matematik

 • 1. SULIT 2 015/1 1 Which of the following numbers when rounded off to the nearest thousand is not 52 000? Antara yang berikut, nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat tidak menjadi 52 000? A 52 431 B 52 028 C 51 629 D 51 343 2 2 076 400 + 384 800 + 88 800 = A 0∙25 million 0·25 juta B 0∙255 million 0·255 juta C 2∙55 million 2·55 juta D 2∙6 million 2·6 juta 3 Which of the following equation is true? Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? 1 A 1 150 m  = 1  5 B 1 025 m  = 1  250 m  C 3 001 m  = 3 001  D 750 m  = 0∙75  4 4 189 × 34 = A 142 418 B 142 148 C 142 426 D 142 246 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 2. SULIT 3 015/1 3 5 9  4 1 A 8 3 B 8 1 C 12 4 D 13 6 3 7 kg = 5 A 7 600 g B 7 006 g C 7·060 kg D 7·006 kg 3 5 7 7 4  2  4 8 8 1 A 2 8 1 B 2 4 1 C 2 2 1 D 6 8 8 98 – 63·089 + 0·34 = A 34·911 B 35·251 C 35·329 D 35·989 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 3. SULIT 4 015/1 9 26∙8 ℓ + 5 mℓ = A 26∙508 ℓ B 26∙805 ℓ C 27∙300 ℓ D 31∙800 ℓ 10 Calculate 54·43 ÷ 4. Give the answer to three decimal places. Hitung 54·43 ÷ 4. Berikan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan. A 13·607 B 13·608 C 13·609 D 13·610 11 2 Convert 1 to a percentage. 5 2 Tukarkan 1 kepada peratus. 5 A 180 B 175 C 140 D 125 12 Diagram 1 shows two number cards. Rajah 1 menunjukkan dua kad nombor. 8∙53 4∙27 Diagram 1 Rajah 1 Calculate the product of digit 3 and digit 4. Hitung hasil darab bagi digit 3 dan digit 4. A 0∙02 B 0∙12 C 1·2 D 12 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 4. SULIT 5 015/1 13 3 × 5 centuries = __________ years. 10 3 × 5 abad = ________ tahun. 10 A 15 000 B 1 500 C 150 D 15 14 Diagram 2 shows the time a train leaves Butterworth for Kuala Lumpur. Rajah 2 menunjukkan waktu sebuah keretapi bertolak dari Butterworth menuju ke Kuala Lumpur.  Butterworth 12:15 a.m.  Kuala Lumpur Diagram 2 Jadual 2 The train arrived in Kuala Lumpur at 6:30 a.m. How long was the journey? Keretapi itu tiba di Kuala Lumpur pada pukul 6:30 a.m. Berapakah lama perjalanan itu? A 6 hours 15 minutes 6 jam 15 minit B 6 hours 45 minutes 6 jam 45 minit C 7 hours 15 minutes 7 jam 15 minit D 7 hours 45 minutes 7 jam 45 minit 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 5. SULIT 6 015/1 15 Amir wants to draw a cube. Which of the following are the characteristics of the cube? Amir hendak melukis sebuah kubus. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kubus itu? A  6 flat faces C  4 flat faces 6 satah 4 satah  12 edges  6 edges 12 sisi 6 sisi  8 vertices  4 vertices 8 bucu 4 bucu B  5 flat faces D  6 flat faces 5 satah 6 satah  4 edges  8 edges 5 sisi 8 sisi  4 vertices  12 vertices 4 bucu 12 bucu 16 Diagram 3 shows a number line. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. 2∙9 3∙6 4∙3 Z Diagram 3 Rajah 3 Find the value of 9 – Z. Cari nilai 9 – Z. A 3∙3 B 4∙7 C 5∙0 D 5∙7 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 6. SULIT 7 015/1 17 Diagram 4 shows the volume of water in a beaker. Rajah 4 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bikar. 300 mℓ 200 mℓ 100 mℓ Diagram 4 Rajah 4 What is the volume of water, in mℓ, in the beaker? Berapakah isi padu air, dalam mℓ, dalam bikar itu? A 80 B 180 C 280 D 380 18 Encik Lau rears some chickens and ducks. He has 2 504 chickens. The number of ducks is 908 less than the number of chickens. What is the total number of animals he rears? Encik Lau menternak sebilangan ayam dan itik. Dia menternak 2 504 ekor ayam. Bilangan itik adalah 908 kurang daripada bilangan ayam. Berapakah jumlah haiwan ternakannya? A 1 596 B 3 412 C 3 666 D 4 100 2 1 19 8 – 2 – 1 = 5 10 3 A 5 10 1 B 5 10 7 C 4 10 1 D 4 2 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 7. SULIT 8 015/1 3 20 State 9 kg as kg and g. 8 3 Nyatakan 9 kg dalam kg dan g. 8 A 9 kg 125 g B 9 kg 175 g C 9 kg 365 g D 9 kg 375 g 21 2 Which of the following shaded regions represents of the whole diagram? 3 2 Antara kawasan berlorek yang berikut, yang manakah mewakili daripada 3 seluruh rajah? A C B D 22 6 years 4 months ÷ 4 = 6 tahun 4 bulan ÷ 4 = A 1 year 5 months 1 tahun 5 bulan B 1 year 6 months 1 tahun 6 bulan C 1 year 7 months 1 tahun 7 bulan D 1 year 8 months 1 tahun 8 bulan 23 What is the average of RM70, RM5.90 and 420 sen? Berapakah purata bagi RM70, RM5.90 and 420 sen? A RM26.70 B RM44.40 C RM57.00 D RM80.10 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 8. SULIT 9 015/1 24 Diagram 5 shows a fish that is cut into four parts, P, Q, R and S. Rajah 5 menunjukkan seekor ikan yang dipotong kepada empat bahagian, P, Q, R dan S. P Q R S 400g 500g 450g 650g Diagram 5 Rajah 5 What percentage of part Q of the whole part? Berapakah peratusan bahagian Q daripada seluruh bahagian? A 20 B 25 C 30 D 40 25 Diagram 6 shows the length of wire that Encik Latif has. Rajah 6 menunjukkan panjang wayar yang dimiliki Encik Latif. 31∙6 m Diagram 6 Rajah 6 Encik Latif needs 8 pieces of wire which measures 4∙3 m each. How long more wire, in m, does Encik Latif need? Encik Latif perlukan 8 utas wayar berukuran 4∙3 m setiap satu. Berapakah panjang wayar, dalam m, yang masih diperlukan oleh Encik Latif? A 2∙2 B 2∙8 C 3∙2 D 3∙8 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 9. SULIT 10 015/1 26 Diagram 7 consists of several equilateral triangles of equal size. Rajah 7 terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama saiz. Diagram 7 Rajah 7 The perimeter of the shaded region is 18 cm. Calculate the perimeter, in cm, of the whole diagram. Perimeter kawasan yang berlorek ialah 18 cm. Hitung perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu. A 20 B 30 C 58 D 80 27 Diagram 8 shows the price of a shirt. Rajah 8 menunjukkan harga sehelai kemeja. RM65.30 Diagram 8 Rajah 8 Haidi has RM 150. He wants to buy two similar shirts. Which statement is true? Haidi ada RM150. Dia hendak membeli dua helai kemeja yang sama. Pernyataan manakah yang benar? Haidi will have RM19.40 left. A Wang Haidi akan berbaki RM19.40. Haidi will need RM19.40 more. B Haidi memerlukan RM19.40 lagi. Haidi will have RM20.60 left. C Wang Haidi akan berbaki RM20.60. Haidi will need RM20.60 more. D Haidi memerlukan RM20.60 lagi. 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 10. SULIT 11 015/1 28 Table 1 shows the masses of three pupils. Jadual 1 menunjukkan jisim tiga orang murid. Name Mass Nama Jisim Rani 32∙8 kg Sean 1 kg 400 g lighter than Rani 1 kg 400 g lebih ringan daripada Rani Tan Average weight of Rani and Sean Purata berat Rani dan Sean Table 1 Jadual 1 Calculate the total mass, in kg, of the pupils. Hitungkan jumlah jisim, dalam kg, semua murid itu. A 63∙5 B 64∙2 C 95∙6 D 96∙3 29 Diagram 9 shows the time in one evening. Rajah 9 menunjukkan waktu pada satu petang. 12 1 11 10 2 9 3 8 4 7 5 6 Diagram 9 Rajah 9 State the time above in the 24-hour system. Nyatakan waktu di atas dalam sistem 24 jam. A 0540 hours jam 0540 B 0830 hours jam 0830 C 2030 hours jam 2030 D 1740 hours jam 1740 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 11. SULIT 12 015/1 30 Mahani buys 3 kg of groundnuts. She gives between 250 g and 280 g of the groundnuts to each of her five friends . Estimate the mass, in g, of the remaining groundnuts. Mahani membeli 3 kg kacang tanah. Dia memberi antara 250 g hingga 280 g kacang tanah setiap seorang kepada lima orang kawannya. Anggarkan jisim, dalam g, baki kacang tanah itu. A 1 850 B 1 800 C 1 660 D 1 250 31 Diagram 10 is a pie chart showing the percentage of marbles in three colours. Rajah 10 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan guli dalam tiga warna. Green Hijau 30% Blue Biru 60% Red Merah 10% Diagram 10 Rajah 10 The total number of marbles is 190. Calculate the total number of red and green marbles. Jumlah bilangan guli ialah 190. Hitung jumlah bilangan guli merah dan hijau. A 19 B 40 C 57 D 76 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 12. SULIT 13 015/1 32 Diagram 11 consists of several squares of the same size. Rajah 11 terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar. 12 cm Diagram 11 Rajah 11 Calculate the area, in cm², of the shaded region. Hitungkan luas, dalam cm², kawasan berlorek. A 18 B 36 C 54 D 72 33 Diagram 12 shows the start and end time of a carpenter to make 10 chairs. Rajah 12 menunjukkan waktu mula dan waktu akhir seorang tukang kayu menyiapkan 10 buah kerusi. 12 1 12 1 11 11 10 2 10 2 9 3 9 3 8 4 8 4 7 5 7 5 6 6 Start End Mula Tamat Diagram 12 Rajah 12 Calculate the average time to make a chair. Hitung purata masa untuk membuat sebuah kerusi. A 75 minutes 75 minit B 47 minutes 47 minit C 41 minutes 41 minit D 25 minutes 25 minit 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 13. SULIT 14 015/1 34 Diagram 13 is a bar chart showing the number of pupils in five schools, P, Q, R and T. The number of pupils in school S is not shown. Rajah 13 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid di empat sekolah, P, Q, R dan T. Bilangan murid di sekolah S tidak ditunjukkan. Schools Sekolah T S R Q P Number of pupils 100 200 300 400 500 600 700 800 Bilangan murid Diagram 13 Rajah 13 The average number of pupils in the five schools is 500. Calculate the number of pupils in school S. Purata bilangan murid bagi kelima-lima sekolah itu ialah 500 orang. Hitung bilangan murid di sekolah S. A 380 B 475 C 550 D 600 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 14. SULIT 15 015/1 35 Diagram 14 is a pie chart showing the percentage of novels read by Sammy in four months. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan novel yang dibaca oleh Sammy dalam empat bulan. May March Mei Mac April 35% June Jun 30% Diagram 14 Rajah 14 Sammy reads 4 and 6 novels in April and June respectively. What is the number of novels read by Sammy in May? Sammy membaca 4 dan 6 buah novel masing-masing dalam bulan April dan Jun. Berapakah jumlah novel yang dibaca oleh Sammy dalam bulan Mei? A 20 B 15 C 7 D 3 36 Diagram 15 shows three cuboids, X, Y and Z. Rajah 15 menunjukkan tiga kuboid, X, Y dan Z. 2 cm 5 cm X 4 cm Y Z Diagram 15 Rajah 15 The length of each cuboid is 3 cm. The height of cuboid Y is half of the height of cuboid Z. Calculate the total volume, in cm³, of the three cuboids. Panjang setiap kuboid ialah 3 cm. Tinggi kuboid Y adalah separuh daripada tinggi kuboid Z. Hitung jumlah isi padu, dalam cm³, ketiga-tiga kuboid itu. A 78 B 72 C 66 D 59 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 15. SULIT 16 015/1 37 Diagram 16 shows an incomplete bill. Rajah 16 menunjukkan bil yang tidak lengkap. Item Quantity Total price Barangan Kuantiti Jumlah harga Caps 7 Topi Shirts 3 RM82.10 Kemeja Trousers 2 RM106 Seluar Diagram 16 Rajah 16 Puan Neena has RM410. After buying all the items, she still has RM98. Calculate the price of a cap. Puan Neena ada RM410. Selepas membeli semua barangan, dia masih ada RM98. Hitungkan harga sebuah topi. A RM14.00 B RM17.70 C RM31.30 D RM45.70 38 Diagram 17 shows the price of a box of oranges. Rajah 17 menunjukkan harga sekotak buah limau. RM6 Diagram 17 Jadual 17 Which of the following shows the correct calculation to get the price of 15 oranges? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pengiraan yang betul untuk mendapatkan harga 15 biji limau? A RM 6  15 12 RM 6 B 12 15 C RM 6 × 12 D RM 6 ÷ 15 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT
 • 16. SULIT 17 015/1 39 Diagram 18 shows the masses of two tins of milk powder, K and L. Rajah 18 menunjukkan jisim dua tin susu tepung, K dan L. K L 1∙75 kg 250 g Diagram 18 Rajah 18 A tin of K and two tins of L are put on a weighing scale. Which of the following weighing scales shows the correct reading of the total mass? Satu tin K dan dua tin L diletak di atas alat penimbang. Antara penimbang yang berikut, yang manakah menunjukkan bacaan yang betul bagi jumlah jisim itu? A C 0 0 kg 5 kg 1 4 1 4 2 3 3 2 B D 0 5 kg 1 4 2 3 015/1© 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah SULIT
 • 17. SULIT 18 015/1 40 Table 2 shows the cost price and the percentage of profit for two items sold by a furniture shop. Jadual 2 menunjukkan harga kos dan peratusan untung bagi dua barang yang dijual oleh sebuah kedai perabot. Item Cost price (per unit) Profit (per unit) Barang Harga kos (seunit) Untung (seunit) Shoe rack RM80 12% Rak kasut Stool RM20 10% Bangku Table 2 Jadual 2 The furniture shop sold two shoe racks and four stools. Calculate the total profit. Kedai perabot itu telah menjual dua rak kasut dan empat bangku. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh. A RM27.20 B RM21.20 C RM11.60 D RM9.60 END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 015/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT