NOKs FISHES

Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
дослідження медіа
та аналіз репутації
NOKs FISHES
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
2
Провідні компанії України розвивають
свій бізнес, використовуючи сервіси
та послуги NOKs fishes
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 3
NOKs FISHES
чому клієнти
обирають нас?
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
4
Чому клієнти обирають нас?
З 2005 року на українському ринку
До структури групи входить компанія
«Моніторинг ЗМІ України» – найстаріша
моніторингова компанія, яка спеціалізується
на моніторингу друкованих та електронних ЗМІ України
та зарубіжжя, на вивченні присутності
у соціальних медіа
Досвід
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
5
Чому клієнти обирають нас?
Інноваційність
2007 2010 2011 2012
початок роботи
за унікальною
методикою оцінки
якості резонансу,
яка дозволяє ба-
чити багатомірні
характеристики
медіаполя
впровадження
унікального каналу
логістики сервіса
через індивідуальні
on-line бази із вбу-
дованим модулем
графічної візуаліза-
ції контент-аналізу
агрегація
у клієнтські
бази рекламного
контенту
запуск власної
пошукової
системи
shukach.info
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
6
Багаторівневий
сервіс
Чому клієнти обирають нас?
Моніторинг
контенту і реклами
1-й рівень
2-й рівень
3-й рівень
Оцінка медіаполя
та маркетингової
активності
Дослідження
репутації компанії
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
7
Відкритість
та публічність
наші проекти:
Чому клієнти обирають нас?
відкритий репутаційний рейтинг інвестиційної
привабливості найкрупніших та крупних
банків України (спільно із тижневиком
«Власть денег» та ІА «Інтерфакс-Україна»)
галузеві рейтинги медіа-
активності компаній
https://www.facebook.com/
mediavershky?fref=ts
Goodwill-фактор «МедіаВершки»
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 8
що ми пропонуємо
NOKs FISHES
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
9
Що ми пропонуємо
Оперативний аналіз
Моніторинг•	
традиційних ЗМІ
Моніторинг реклами•	
в традиційних ЗМІ
Моніторинг•	
соціальних медіа
Моніторинг•	
зарубіжних ЗМІ
Тематичні•	
прес-кліппінги
та дайджести
аналізуємо:
200 друкова-•	
них ЗМІ Києва
365 друкова-•	
них ЗМІ регіонів
000 зарубіж-•	
них ЗМІ
20 каналів ТБ•	
39 каналів•	
регіональ-
ного ТБ
18 радіо-•	
станцій
6 інфор-•	
маційних
агентств
2600 і більше•	
Інтернет-ЗМІ
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
10
Що ми пропонуємо
Порівняльний аналіз
рекламної і PR-активності
із бізнес-результатами клієнта
Аудит медіаак-
тивності: ста-
тистичні, якісні
та вартісні ха-
рактеристики
резонансу
Аудит реклам-
ної активності
в розрізі вар-
тісних та кон-
тентних харак-
теристик
Порівняльний
аналіз реклам-
ної і PR- актив-
ності
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
11
Що ми пропонуємо
Проектні послуги
аудит репутації1
експертні дослідження2
створення індивідуальної on-line бази, в якій агрегується
текстовий та рекламний масив, необхідний клієнту, та
здійснюється автоматизований контент-аналіз
3
навчальні семінари для персоналу компаній-клієнтів4
персональна пошукова система Shukach.info5
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
12
Що ми пропонуємоЩо ми пропонуємо
Синдикативні та індивідуальні репутаційні
дослідження для банківського ринку
Широке
стейкхолдерське коло
Існування ретроспек-
тивної порівняльної бази
Комплексний
аналіз
щоквартальні хвилі
синдикативного
репутаційного
дослідження
на банківському
ринку з 2010 р.
щоквартально опитуються
5 експертних груп – фінансо-
ві журналісти, фінансові
аналітики, регулятори,
корпоративні клієнти,
банківські маркетологи
(роздрібний бізнес)
аудит надає відповідь
щодо кореляції репутаційних /
експертних оцінок, медіа
діяльності (частиною
репутаційного аудиту
є медіааудит) та рекламної
активності банків
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 13
NOKs FISHES
Які переваги надають клієнтам
наші онлайн-платформи?
Доступ
до аналізу
понад 3000
ЗМІ України
і зарубіжжя
Доступ
до аналізу
реклами
Оперативне
оновлення
даних (кож-
ні 30 хв. з
8.00 до 18.00
щоденно)
Можли-
вість гнучко
налаштову-
вати філь-
три для ін-
формації
Контент-
аналіз
в режимі
реального
часу
Доступ
до контен-
ту можна
отримати з
будь-якого
гаджету
Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги
оперативного аналізу – логістика сервісу
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 14
Конкуренті переваги
системного аналізу –
якісний аналіз резонансу
Методологія оцінки якості резонансу –
унікальна розробка компанії NOKS FISHES.
Використовується такими клієнтами компанії
NOKs FISHES Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги
оперативного аналізу – якісний аналіз резонансу
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
15
Крок 1. Кодування текстового масиву та надан­ня
суб’єкту досліджень характеристик резонансу
Характеристики
текстового
масиву
Характеристики
згадування
Характеристики
ЗМІ
S – 	розмір
E –	 жанр
R –	 розміщення
(на правах
реклами чи ні)
I –	суб’єкт/об‘єкт
Tmc – непряме згадування
Tmk –	характер згадування
спікера
Ta – 	авторська тональність
згадування
Ts –	подієва тональність
згадування
To –	сумарна тональність
згадування
C –	актуальність ІП
O – 	тираж
V – 	тип
P – 	періодичність
G – 	географія
M –	 маргінальність
A B C
Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного
аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
16
Крок 2. Проміжні характеристики
якості згадування
насиченість
згадування
K(tl) коефіцієнт
логічної присутності
=[K(l)+K(t)] / 2
відображає частку впливу
на якість інфоприводу
компанії її суб’єктної
представленості в ЗМІ
та представленості спікерів
компанії в інфоприводі.
= (суб’єктність + сума
ознак згадок спікерів
і незалежних експертів) *
непряме згадування
відображає частку (%) логіч-
ної присутності інфоприводу
компанії в текстовому ма-
сиві. Враховує тональність і
суб’єктну насиченість згаду-
вання як досліджуваної ком-
панії, так і інших компаній
досліджуваного тренда
== (коеф. суб’єктної
присутності + коеф.
емоційної присутності) / 2
K(l) – коеф. суб’єктної пред­
ставленості = D дослі-
джуваного об’єкта / Σ
(D усіх об’єктів публікації)
K(t) – коеф. емоційної пред-
ставленості = |To| дослі-
джуваного об’єкта /
Σ (|To| усіх об’єктів
публікації)
D
Pg – рейтинг потенціалу впливовості ЗМІ
Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного
аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
17
W – лояльність ЗМІ до
ІП і затребуваність ІП ЗМІ
Y – Подієва насиченість
медіаполя клієнта
Z – Ймовірний вплив
іп на аудиторію медіа
Крок 3. Інтегровані характеристики
якості якості згадування
враховує якісніхарактеристи­
ки сприйняття ЗМІ інфопри-
воду компанії, або показує
вектор редакційної політики
щодо інфоприводу компанії
= фото * анотація * тип
розміщення * тональ-
ність авторська * (розмір
текстового масиву + тип
публікації) * тип згадуван-
ня * насиченість * коеф.
логічної присутності
визначає ступінь ймовірності
донесення інформаційних
приводів компанії до загаль-
ної маси читачів
= маргінальність * поді-
євість * коеф. потенціалу
впливовості ЗМІ * (7 – роз-
мір публікації) * тип згад-
ки * суб’єктність * коеф.
логічної присутності
враховує якісні характерис-
тики подієвого наповнення
текстового масиву інформа-
ційним приводом компанії
= фото * анотація *
подієвість * тональність
подієва * (розмір тек-
стового масиву + тип
публікації) * тип згадки *
насиченість * коеф. логіч-
ноїприсутності
IП – інформаційний привід
Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного
аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
18
Крок 4. Рейтинг
Методологія
R – комплексний показник якості резонансу
якщо	W < 0, Y > 0, |W|>|Y| ,	β = - √ W2
- Y2
+ Z2
если	 W < 0, Y > 0, |W|<|Y| ,	β = √ Y2
- W2
+ Z2
якщо	W < 0, Y < 0, 				 β = - √ W2
+ Y2
+ Z2
якщо	Y < 0, W > 0, |W|<|Y| , 	 β = - √ Y2
- W2
+ Z2
якщо	Y < 0, W > 0, |W|>|Y| , 	 β = √ W2
- Y2
+ Z2
якщо	Y > 0, W > 0, 				 β = √ W2
+ Y2
+ Z2
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 19
публичні проекти
NOKs FISHES
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
20
публичні проекти
Goodwill – фактор
Проект «Goodwill-фактор» – це єдине українське
публічне дослідження, що акцентує важливість
репутаційної складової бізнесу для інвестора / акціонера.
Сопартнер проекту – тижневик «Власть денег». У рамках
цього проекту щоквартально, починаючи з 2010 р.,
проводиться глибинне інтерв’ювання інвестиційних
та фондових аналітиків. Результати дослідження
щоквартально публікуються в тижневику «Власть денег» і
публічно обговорюються на круглих столах.
Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми
NOKs FISHES
21
МедІавершки
Проект «МедІавершки» –
щорічне визначення на
різних ринкових сегментах
компаній, які найбільш
творчо і результативно
працюють над створенням
свого іміджу за допомогою
медіа інструментів.
Адреса
Тел
e-mail
www.noksfishes.kiev.ua
Контактна інформація
NOKs FISHES
1 de 22

Recomendados

LookSMI - monitoring media company por
LookSMI - monitoring media companyLookSMI - monitoring media company
LookSMI - monitoring media companyLookSMI
208 visualizações20 slides
Дослідження Центру контент-аналізу por
Дослідження Центру контент-аналізуДослідження Центру контент-аналізу
Дослідження Центру контент-аналізуUkrContent
1.2K visualizações14 slides
Дискусійний клуб Ощадбанку «Інклюзивне суспільство» por
Дискусійний клуб Ощадбанку «Інклюзивне суспільство»Дискусійний клуб Ощадбанку «Інклюзивне суспільство»
Дискусійний клуб Ощадбанку «Інклюзивне суспільство»mark_kanarsky
404 visualizações14 slides
FRESHPR: monitoring por
FRESHPR: monitoringFRESHPR: monitoring
FRESHPR: monitoringFRESHPR
644 visualizações12 slides
Pro-Consulting-Ukr.pdf por
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting LLC
6 visualizações12 slides
Виклики-релевантність-контент por
Виклики-релевантність-контентВиклики-релевантність-контент
Виклики-релевантність-контентAssociation of Industrial Automation of Ukraine
1.1K visualizações55 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a NOKs FISHES

Pro consulting presentation por
Pro consulting presentation Pro consulting presentation
Pro consulting presentation Valeriia Fedorchuk
580 visualizações16 slides
Запуск бізнесу: магазин por
Запуск бізнесу: магазинЗапуск бізнесу: магазин
Запуск бізнесу: магазинMarina Kirilyuk
144 visualizações7 slides
Позиціонування в Індустрії 4.0 por
Позиціонування в Індустрії 4.0Позиціонування в Індустрії 4.0
Позиціонування в Індустрії 4.0APPAU_Ukraine
322 visualizações35 slides
FRESHPR basic presentation (2019) por
FRESHPR basic presentation (2019)FRESHPR basic presentation (2019)
FRESHPR basic presentation (2019)FRESHPR
2.3K visualizações15 slides
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо... por
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...Alexey Demchenko
504 visualizações16 slides
PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic... por
 PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic... PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic...
PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic...Денис Шиманский
1K visualizações16 slides

Similar a NOKs FISHES(20)

Pro consulting presentation por Valeriia Fedorchuk
Pro consulting presentation Pro consulting presentation
Pro consulting presentation
Valeriia Fedorchuk580 visualizações
Запуск бізнесу: магазин por Marina Kirilyuk
Запуск бізнесу: магазинЗапуск бізнесу: магазин
Запуск бізнесу: магазин
Marina Kirilyuk144 visualizações
Позиціонування в Індустрії 4.0 por APPAU_Ukraine
Позиціонування в Індустрії 4.0Позиціонування в Індустрії 4.0
Позиціонування в Індустрії 4.0
APPAU_Ukraine322 visualizações
FRESHPR basic presentation (2019) por FRESHPR
FRESHPR basic presentation (2019)FRESHPR basic presentation (2019)
FRESHPR basic presentation (2019)
FRESHPR2.3K visualizações
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо... por Alexey Demchenko
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...
Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціо...
Alexey Demchenko504 visualizações
PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic... por Денис Шиманский
 PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic... PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic...
PR Наталія Дадівєріна / Наталья Дадиверина PR, Project Management PR & effic...
Денис Шиманский1K visualizações
Factory research por Marina Kirilyuk
Factory researchFactory research
Factory research
Marina Kirilyuk62 visualizações
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт? por Oleg Koss
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?
Швидші коні чи автомобіль? Як зрозуміти чого насправді хоче клієнт?
Oleg Koss644 visualizações
22 Маркетингові дослідження.pptx por RostyslavDmytruk
22 Маркетингові дослідження.pptx22 Маркетингові дослідження.pptx
22 Маркетингові дослідження.pptx
RostyslavDmytruk76 visualizações
звітні збори АППАУ - підсумки 2016 - плани 2017 por APPAU_Ukraine
звітні збори АППАУ - підсумки 2016 - плани 2017звітні збори АППАУ - підсумки 2016 - плани 2017
звітні збори АППАУ - підсумки 2016 - плани 2017
APPAU_Ukraine236 visualizações
Комунікації з інвестором por UkraineCrisisMediaCenter
Комунікації з інвесторомКомунікації з інвестором
Комунікації з інвестором
UkraineCrisisMediaCenter1K visualizações
Глобальні тренди CX 2022 Україна.pptx por 4Service Group
Глобальні тренди CX 2022 Україна.pptxГлобальні тренди CX 2022 Україна.pptx
Глобальні тренди CX 2022 Україна.pptx
4Service Group156 visualizações
Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами por yuroksan
Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами
Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами
yuroksan158 visualizações
Mystery shopping system sic group por Daryna Chepynoga
Mystery shopping system sic groupMystery shopping system sic group
Mystery shopping system sic group
Daryna Chepynoga329 visualizações
презентація 2011 por Dali Dali
презентація 2011презентація 2011
презентація 2011
Dali Dali1.9K visualizações
Dzhedzhula por IdeasFirst
DzhedzhulaDzhedzhula
Dzhedzhula
IdeasFirst865 visualizações
Proposal: Life Values Segmentation por gfkukraine
Proposal: Life Values SegmentationProposal: Life Values Segmentation
Proposal: Life Values Segmentation
gfkukraine750 visualizações

Mais de mark_kanarsky

Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА» por
Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»
Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»mark_kanarsky
1.3K visualizações15 slides
Telekritika new 3 por
Telekritika new 3Telekritika new 3
Telekritika new 3mark_kanarsky
205 visualizações10 slides
Newsplot multimedia services por
Newsplot multimedia servicesNewsplot multimedia services
Newsplot multimedia servicesmark_kanarsky
313 visualizações48 slides
Як змінювалася країна та Ощадбанк por
Як змінювалася країна та Ощадбанк Як змінювалася країна та Ощадбанк
Як змінювалася країна та Ощадбанк mark_kanarsky
1.6K visualizações11 slides
Ощадбанк і воїни добра por
Ощадбанк і воїни добраОщадбанк і воїни добра
Ощадбанк і воїни добраmark_kanarsky
251 visualizações4 slides
Гудбай, СССР por
Гудбай, СССРГудбай, СССР
Гудбай, СССРmark_kanarsky
387 visualizações9 slides

Mais de mark_kanarsky(6)

Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА» por mark_kanarsky
Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»
Юридическая компания «ПАКТА-ЛЕГИТИМА»
mark_kanarsky1.3K visualizações
Telekritika new 3 por mark_kanarsky
Telekritika new 3Telekritika new 3
Telekritika new 3
mark_kanarsky205 visualizações
Newsplot multimedia services por mark_kanarsky
Newsplot multimedia servicesNewsplot multimedia services
Newsplot multimedia services
mark_kanarsky313 visualizações
Як змінювалася країна та Ощадбанк por mark_kanarsky
Як змінювалася країна та Ощадбанк Як змінювалася країна та Ощадбанк
Як змінювалася країна та Ощадбанк
mark_kanarsky1.6K visualizações
Ощадбанк і воїни добра por mark_kanarsky
Ощадбанк і воїни добраОщадбанк і воїни добра
Ощадбанк і воїни добра
mark_kanarsky251 visualizações
Гудбай, СССР por mark_kanarsky
Гудбай, СССРГудбай, СССР
Гудбай, СССР
mark_kanarsky387 visualizações

NOKs FISHES

 • 1. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми дослідження медіа та аналіз репутації NOKs FISHES
 • 2. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 2 Провідні компанії України розвивають свій бізнес, використовуючи сервіси та послуги NOKs fishes
 • 3. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 3 NOKs FISHES чому клієнти обирають нас?
 • 4. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 4 Чому клієнти обирають нас? З 2005 року на українському ринку До структури групи входить компанія «Моніторинг ЗМІ України» – найстаріша моніторингова компанія, яка спеціалізується на моніторингу друкованих та електронних ЗМІ України та зарубіжжя, на вивченні присутності у соціальних медіа Досвід
 • 5. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 5 Чому клієнти обирають нас? Інноваційність 2007 2010 2011 2012 початок роботи за унікальною методикою оцінки якості резонансу, яка дозволяє ба- чити багатомірні характеристики медіаполя впровадження унікального каналу логістики сервіса через індивідуальні on-line бази із вбу- дованим модулем графічної візуаліза- ції контент-аналізу агрегація у клієнтські бази рекламного контенту запуск власної пошукової системи shukach.info
 • 6. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 6 Багаторівневий сервіс Чому клієнти обирають нас? Моніторинг контенту і реклами 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень Оцінка медіаполя та маркетингової активності Дослідження репутації компанії
 • 7. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 7 Відкритість та публічність наші проекти: Чому клієнти обирають нас? відкритий репутаційний рейтинг інвестиційної привабливості найкрупніших та крупних банків України (спільно із тижневиком «Власть денег» та ІА «Інтерфакс-Україна») галузеві рейтинги медіа- активності компаній https://www.facebook.com/ mediavershky?fref=ts Goodwill-фактор «МедіаВершки»
 • 8. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 8 що ми пропонуємо NOKs FISHES
 • 9. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 9 Що ми пропонуємо Оперативний аналіз Моніторинг• традиційних ЗМІ Моніторинг реклами• в традиційних ЗМІ Моніторинг• соціальних медіа Моніторинг• зарубіжних ЗМІ Тематичні• прес-кліппінги та дайджести аналізуємо: 200 друкова-• них ЗМІ Києва 365 друкова-• них ЗМІ регіонів 000 зарубіж-• них ЗМІ 20 каналів ТБ• 39 каналів• регіональ- ного ТБ 18 радіо-• станцій 6 інфор-• маційних агентств 2600 і більше• Інтернет-ЗМІ
 • 10. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 10 Що ми пропонуємо Порівняльний аналіз рекламної і PR-активності із бізнес-результатами клієнта Аудит медіаак- тивності: ста- тистичні, якісні та вартісні ха- рактеристики резонансу Аудит реклам- ної активності в розрізі вар- тісних та кон- тентних харак- теристик Порівняльний аналіз реклам- ної і PR- актив- ності
 • 11. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 11 Що ми пропонуємо Проектні послуги аудит репутації1 експертні дослідження2 створення індивідуальної on-line бази, в якій агрегується текстовий та рекламний масив, необхідний клієнту, та здійснюється автоматизований контент-аналіз 3 навчальні семінари для персоналу компаній-клієнтів4 персональна пошукова система Shukach.info5
 • 12. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 12 Що ми пропонуємоЩо ми пропонуємо Синдикативні та індивідуальні репутаційні дослідження для банківського ринку Широке стейкхолдерське коло Існування ретроспек- тивної порівняльної бази Комплексний аналіз щоквартальні хвилі синдикативного репутаційного дослідження на банківському ринку з 2010 р. щоквартально опитуються 5 експертних груп – фінансо- ві журналісти, фінансові аналітики, регулятори, корпоративні клієнти, банківські маркетологи (роздрібний бізнес) аудит надає відповідь щодо кореляції репутаційних / експертних оцінок, медіа діяльності (частиною репутаційного аудиту є медіааудит) та рекламної активності банків
 • 13. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 13 NOKs FISHES Які переваги надають клієнтам наші онлайн-платформи? Доступ до аналізу понад 3000 ЗМІ України і зарубіжжя Доступ до аналізу реклами Оперативне оновлення даних (кож- ні 30 хв. з 8.00 до 18.00 щоденно) Можли- вість гнучко налаштову- вати філь- три для ін- формації Контент- аналіз в режимі реального часу Доступ до контен- ту можна отримати з будь-якого гаджету Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги оперативного аналізу – логістика сервісу
 • 14. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 14 Конкуренті переваги системного аналізу – якісний аналіз резонансу Методологія оцінки якості резонансу – унікальна розробка компанії NOKS FISHES. Використовується такими клієнтами компанії NOKs FISHES Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги оперативного аналізу – якісний аналіз резонансу
 • 15. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 15 Крок 1. Кодування текстового масиву та надан­ня суб’єкту досліджень характеристик резонансу Характеристики текстового масиву Характеристики згадування Характеристики ЗМІ S – розмір E – жанр R – розміщення (на правах реклами чи ні) I – суб’єкт/об‘єкт Tmc – непряме згадування Tmk – характер згадування спікера Ta – авторська тональність згадування Ts – подієва тональність згадування To – сумарна тональність згадування C – актуальність ІП O – тираж V – тип P – періодичність G – географія M – маргінальність A B C Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
 • 16. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 16 Крок 2. Проміжні характеристики якості згадування насиченість згадування K(tl) коефіцієнт логічної присутності =[K(l)+K(t)] / 2 відображає частку впливу на якість інфоприводу компанії її суб’єктної представленості в ЗМІ та представленості спікерів компанії в інфоприводі. = (суб’єктність + сума ознак згадок спікерів і незалежних експертів) * непряме згадування відображає частку (%) логіч- ної присутності інфоприводу компанії в текстовому ма- сиві. Враховує тональність і суб’єктну насиченість згаду- вання як досліджуваної ком- панії, так і інших компаній досліджуваного тренда == (коеф. суб’єктної присутності + коеф. емоційної присутності) / 2 K(l) – коеф. суб’єктної пред­ ставленості = D дослі- джуваного об’єкта / Σ (D усіх об’єктів публікації) K(t) – коеф. емоційної пред- ставленості = |To| дослі- джуваного об’єкта / Σ (|To| усіх об’єктів публікації) D Pg – рейтинг потенціалу впливовості ЗМІ Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
 • 17. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 17 W – лояльність ЗМІ до ІП і затребуваність ІП ЗМІ Y – Подієва насиченість медіаполя клієнта Z – Ймовірний вплив іп на аудиторію медіа Крок 3. Інтегровані характеристики якості якості згадування враховує якісніхарактеристи­ ки сприйняття ЗМІ інфопри- воду компанії, або показує вектор редакційної політики щодо інфоприводу компанії = фото * анотація * тип розміщення * тональ- ність авторська * (розмір текстового масиву + тип публікації) * тип згадуван- ня * насиченість * коеф. логічної присутності визначає ступінь ймовірності донесення інформаційних приводів компанії до загаль- ної маси читачів = маргінальність * поді- євість * коеф. потенціалу впливовості ЗМІ * (7 – роз- мір публікації) * тип згад- ки * суб’єктність * коеф. логічної присутності враховує якісні характерис- тики подієвого наповнення текстового масиву інформа- ційним приводом компанії = фото * анотація * подієвість * тональність подієва * (розмір тек- стового масиву + тип публікації) * тип згадки * насиченість * коеф. логіч- ноїприсутності IП – інформаційний привід Що ми пропонуємо. Конкуренті переваги опера­тив­ного аналізу – якісний аналіз резонансу. Методологія
 • 18. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 18 Крок 4. Рейтинг Методологія R – комплексний показник якості резонансу якщо W < 0, Y > 0, |W|>|Y| , β = - √ W2 - Y2 + Z2 если W < 0, Y > 0, |W|<|Y| , β = √ Y2 - W2 + Z2 якщо W < 0, Y < 0, β = - √ W2 + Y2 + Z2 якщо Y < 0, W > 0, |W|<|Y| , β = - √ Y2 - W2 + Z2 якщо Y < 0, W > 0, |W|>|Y| , β = √ W2 - Y2 + Z2 якщо Y > 0, W > 0, β = √ W2 + Y2 + Z2
 • 19. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми 19 публичні проекти NOKs FISHES
 • 20. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 20 публичні проекти Goodwill – фактор Проект «Goodwill-фактор» – це єдине українське публічне дослідження, що акцентує важливість репутаційної складової бізнесу для інвестора / акціонера. Сопартнер проекту – тижневик «Власть денег». У рамках цього проекту щоквартально, починаючи з 2010 р., проводиться глибинне інтерв’ювання інвестиційних та фондових аналітиків. Результати дослідження щоквартально публікуються в тижневику «Власть денег» і публічно обговорюються на круглих столах.
 • 21. Ніхто не розповість Вам про Вас краще, ніж ми NOKs FISHES 21 МедІавершки Проект «МедІавершки» – щорічне визначення на різних ринкових сегментах компаній, які найбільш творчо і результативно працюють над створенням свого іміджу за допомогою медіа інструментів.