Ac 2n pri 2017

MariaJose Ariño
MariaJose AriñoMestra d'educació infantil i primària en Col.legi Diocesà Sagrada Família em Col.legi Diocesà Sagrada Família
APRENENTATGE COOPERATIU
Maria José Ariño. 2017
El treball en equip com a recurs
i com a contingut...
Estratègia
metodologica
• Una activitat realitzada amb alumnes de 2n de Primària
Puzzle
En què consisteix la tècnica?
• La classe es divideix en petits grups de treball heterogenis,
els equips base i a cada un dels components de l'equip se li
assigna i se li fa responsable d'una part diferent de la tasca a
realitzar, en la qual s'ha d'especialitzar.
• Els membres de diferents equips amb la mateixa subtemàtica
es reuneixen per desenvolupar-la, en grups d'experts, i
posteriorment tornen als seus respectius grups inicials per
tutoritzar als seus companys en aquella part en què s'han
especialitzat.
• L'única manera que tenen els alumnes d'aprendre les altres
seccions que no siguin les seves, consisteix a escoltar
atentament als companys d'equip.
• La realització de la totalitat del treball estarà condicionada per
la mútua cooperació i responsabilitat entre tots els
components del grup.
Activitat La volta al món en 5 setmanes
Àrea de Medi Natural Social i Cultural
Objectius
 Es pretén una inicial aproximació a la
geografia del món, de manera cooperativa,
on els mateixos alumnes construeixin i
comparteixin els continguts.
 Treballar habilitats socials concretes que
permetin discutir, atendre, fer-se entendre i
participar activament amb un objectiu
comú.
 Desenvolupar la solidaritat i el compromís
entre els alumnes
 Fomentar l’autonomia de l’aprenentatge
 Atendre la diversitat d’interessos,
motivacions i capacitats de cada alumne
 Incrementar el nivell de l’aprenentatge
mitjançant la interacció entre companys
Competències
Àmbit Coneixement del medi
Dimensió Món Actual
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el
medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels
elements del territori i de les seves representacions
per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes
tenint en compte els factors socials i naturals que
els configuren, per valorar les actuacions que els
afecten.
Dimensió Ciutadania
Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a
partir de valors democràtics, per millorar la
convivència i per afavorir un entorn més just i
solidari.
Competències
Àmbit d’aprendre a aprendre
Dimensió Autoconeixement respecte de
l’aprenentatge
Competència 2. Autoconeixement respecte de
l’aprenentatge
Dimensió aprenentatge en grup
Competència 5. Interactuar amb els altres per adquirir
els aprenentatges
Competènica 6. Utilitzar procediments i tècniques
d’aprenentage en grup
Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i
emprenedoria
Dimensió autoconcepte
Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un
mateix
Dimensió presa de decisions
Competència 3. Escollir amb criteri propi entre les
diferents opcions per resoldre un problema
Competència 4. Implicar-se activament en la presa de
decisions col.lectives
Continguts
 Planisferi. Continents i oceans.
 Aplicació de tècniques per a la comprensió de
l’espai: els mapes
 Valoració de la diversitat social i cultural al món
 Identificació de les principals manifestacions
culturals d’alguns països del món.
 Respecte entorn les diferents maneres de viure
d’arreu del món.
 Lectura comprensiva de textos expositius.
 Implicació, respecte, responsabilitat i
autonomia en el treball cooperatiu.
 Valoració de la diversitat. Cohesió. Esperit
d’equip
Realització dels equips
• Es divideix un grup de 27 alumnes en 6 grups base de 4
membres cadascun. (En realitat hi ha 3 equips amb 5
alumnes , un d’ells tutoritzat per un company).
• Els grups estan molt pensats atenent el perfil de cada
alumne. Els fa la mestra.
Realització dels equips
• El contingut del projecte es divideix en 5 temes
(5 continents) amb 4 subtemes cadascun:
Països i capitals
Muntanyes , rius i llacs
Animals i plantes
Llengües i llocs d’interès
• A cada membre del grup base se li assigna la seva
especialitat i la treballarà a l’equip d’experts.
(Poden escollir diferent especialitat a cada continent)
Realització dels equips
• Després , cadascú se’n torna al seu Equip base i
“ensenya” als seus companys allò sobre el qual se n’ha
tornat un “expert”
Criteris per fer els grups base i els equips d’experts
• Realment, el primer trencaclosques (puzzle) és el que ha de resoldre
el docent per realitzar agrupacions heterogènies i el més eficaces
possible, sobre tot en aquest nivells on els nens i nens són petits...
• A més de tenir en compte les característiques personals de cada
alumnes, afinitats i estil d’aprenentatge, en aquesta ocasió s’ha
seguit el següent criteri:
Distribució de grups base
i equips d’experts
Formació de l’alumnat
• S’explica als alumnes en gran grup en què consisteix
l’activitat i se’ls motiva.
• Deixem clar que...
Cada membre té una doble responsabilitat:
APRENDRE ell mateix
AJUDAR als companys a aprendre
“Tots donem i rebem, tots ensenyem i aprenen”
Formació de l’alumnat
És el moment de
crear entre tots les
normes del treball
cooperatiu i posar-
les en un lloc
visible a l’aula , per
anar-les recordant.
Normes de funcionament
1. Compartir-ho tot.
2. Treballar en silenci i, quan sigui necessari, parlar en veu
baixa.
3. Demanar la paraula abans de parlar.
4. Acceptar les decisions de la majoria.
5. Ajudar els companys.
6. Demanar ajuda quan es necessiti.
7. No rebutjar l’ajuda d’un company.
8. Fer la feina que em toca.
9. Participar en tots els treballs i les activitats de l’equip.
10.Complir aquestes normes i ajudar els companys a
complir-les.
Organització interna
dels equips base. Càrrecs i funcions
Càrrec Tasques a desenvolupar Nom
Coordinador
 Organitza i coordina el treball: indica què s’ha de fer i
com s’ha de fer.
 Manté l’ordre dins de l’equip: recorda a cada membre
de l’equip quin és el seu rol i l’avisa si no l’exerceix.
 Demana ajuda a la mestra si surt algun problema, dubte
o dificultat.
 Avisa els companys quan l’equip es desvia del tema o
parla d’una altra cosa
Secretari
 Pren nota de les decisions del grup.
 Controla el temps de treball.
 Fa respectar el torn de paraula.
 Omple els qüestionaris de l’equip.
Portaveu
 Parla en nom de l’equip.
 Controla el to de veu .
Organitzador de
material
 Reparteix i recull el material necessari.
 Organitza la neteja.
 Té cura de l’ús del material.
 Recorda els companys el material que han de dur de
casa i s’assegura que tothom s’ho apunti a l’agenda.
Organització interna
dels equips base. Càrrecs i funcions
Càrrecs i funcions
Càrrecs i funcions
Temporització i calendari l
Abril 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2
3 30m
Presentació del
Projecte
La volta al món
4 60m
AC SESSIÓ 1
Formació d’alumnes I
Normes I funcionament
5 6 30m
AC SESSIÓ 2
Formació alumnes II
Normes I funcionament
7 60m
AC SESSIÓ 3
Formació grups base
Organització interna. Rols.
Pla de treball
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 30m
AC SESSIÓ 4
Recordem…
Formació equips
d’experts
Africa
19 20 60m
AC SESSIÓ 5
Treball equip
d’experts
21 60m
AC SESSIÓ 6
Retorn I treball equip base
22 23
2430m
AC SESSIÓ 7
Treball equip base
25 30m
AC SESSIÓ 8
Formació equips
d’experts Asia
26 2760m
AC SESSIÓ 9
Treball equips d’experts
28 60m
AC SESSIÓ 9
REtorn I treball equip base
Formació equips d’experts
Amèrics N I C
29 30
Temporització i calendari ll
Maig 2017
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1 2 60m
AC SESSIÓ 10
Treball equips
d’experts
3 4 60m
AC SESSIÓ 11
Retorn I treball grups
base
5 30m
AC SESSIÓ 12
Treball grup base I
formació equips
d’experts Europa
6 7
8 9 60m
AC SESSIÓ 13
Treball equips
d’experts
10 11 60m AC
SESSIÓ 14
Retorn I treball grups
base
12 30m
AC SESSIÓ 15
Treball grup base I
formació equips
d’experts Oceania
13 14
15 16 60m
AC SESSIÓ 16
Treball equips
d’experts
17 18 30m
AC SESSIÓ 17
Treball grup base
19 20 21
22 22 60m
AC SESSIÓ 18
Coavaluació-
Autoavaluació
23 24 60m
AC SESSIÓ 19
Prova escrita
individual
25 30m
AC SESSIÓ 20
Preparació exposicions
Organitació
26 27
28 29 30
Al llarg de l’ultima setmana de maig els grups podran preparar-se les seves exposicions per a compartir allò
après a altres cursos de Primària (1r , 3r I 4t)
Rol del professor
• El docent ha hagut de prendre una sèrie de decisions prèvies i
planificar bé cada tasca a realitzar.
• Especifica els objectius i dona instruccions de cada activitat.
• Proporciona la formació necessària perquè els alumnes
sàpiguen perquè, quan i en quines condicions han d’aplicar un
procediment i afavorir així la transferència a activitats similars.
• Guia i supervisa l'aprenentatge.
• Recolza i ofereix el feedback necessari en cada situació
• Avalua el procés d’aprenentatge.
Els elements del treball cooperatiu
• El mestre sempre ha de tenir en compte els elements necessaris perquè
un treball en grup sigui autènticament cooperatiu:
1 .- La inerdependència positiva
L’èxit de cadascún depèn de l’èxit dels altres
Els elements del treball cooperatiu
2 .- Promoure la interacció cara a cara
Parlar, escollir, discutir, consensuar i comprometre’s
Els elements del treball cooperatiu
3 .- Donar responsabilitat a cada membre del grup
Els alumnes que aprenen junts , són individualment més
competents que els que treballen sols
Els elements del treball cooperatiu
4 .- Desenvolupar les habilitats del grup i les
relacions interpersonals
Les habilitats socials s’han d’ensenyar als nens com una
finalitat i com habilitats acadèmiques en sí mateixes
Els elements del treball cooperatiu
5 .- La reflexió sobre el treball del grup
Els grups precisen poder descriure quines accions i tasques dels seus
membres són útils i quines són inútils a l’hora que prendre decisiona sobre
quines conductes cal mantenir, corregir o canviar.
Pladetreball Sessió Durada Activitat
0 30m Presentació de la Unitat: La volta al món en 5 setmanes
1 60m Formació d’alumnes. Normes i funcionament.
2 60m Formació d’alumnes. Organització interna. Rols. Pla de treball
3 30m Recordem... Formació equips d’experts Africa
4 60m Pla de treball equip d’experts
5 60m Retorn i treball grup base.
6 30m Treball equip base
7 30m Formació equips d’experts Asia
8 60m Treball equips d’experts
9 60m Retorn i treball equip base. Formació equips d’experts Amèrica
10 60m Treball equip d’experts
11 60m Retorn i treball grups base
12 30m Revisió treball grups base i formació equips d’experts Europa
13 60m Treball equips d’experts
14 60m Retorn i treball grups base
15 30m Treball grups base i formació equips d’experts Oceania
16 60m Treball equips d’experts
17 60m Treball grups base
18 60m Coavaluació- Autoavaluació
19 60m Prova escrita individual
Treball equip d’experts  Límits, països i
capitals
Cada equip d’experts disposarà de material com aquest
de cada continent
Treball equip d’experts  Muntanyes, rius i llacs
Cada equip d’experts disposarà de material com aquest
de cada continent
Treball equip d’experts • llengües i llocs d’interès
Cada equip d’experts disposarà de material com aquest
de cada continent
Treball equip d’experts • Animals i vegetació. Ecosistemes
Cada equip d’experts disposarà de material com aquest
de cada continent
Treball del grup base
• Quan els experts tornen al grup base, s’organitzen per explicar
cadascun d’ells a la resta de companys tot el que han après i
confeccionen el dossier de l’equip. En l’activitat que us
presento, cada alumne ha volgut elaborar el seu propi dossier.
Pla de l’equip
Per a què el treball en equip sigui
eficaç, el primer que els alumnes
d’un equip han de tenir clar són
els objectius que persegueixen:
aprendre i ajudar-se a aprendre.
És l’eina bàsica de què disposa
cada equip per anar aprenent,
cada vegada més, a treballar en
equip i tenir experiències més
reeixides
Pla de l’equip
Espais i material
Espai Materials
L’activitat es duu a
terme a l’aula tutorial
Atles
Fitxes de treball
Cartolines, pegament,
retoladors...
Revistes de viatges,
fotografies
Llibres:
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=UZnmfMok_9M
https://www.youtube.com/watch?v=KYXODJ3VJTM
https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
Criteris i eines d’avaluació
L’avaluació d’aquesta unitat es
durà a terme tenint en compte
tant els coneixements adquirits
propis de l’àrea a nivell individual
(prova escrita a final del procés
Av. Quantitativa) com les habilitats
i destreses en el treball cooperatiu
(rúbrica- Av. Qualitativa)
Tanmateix es donarà molta
importància a l’aprenentatge de la
co-avaluació i autoavaluació
perquè l’observació i resolució
dels errors i la posterior reflexió fa
que l’alumne prengui part del seu
propi procés d’avaluació i per tant,
d’aprenentatge.
Criteris i eines d’avaluació
• Treballar en equip no és senzill.
• Els alumnes , en principi, és molt probable que no
sàpiguen treballar, en equip, bàsicament perquè ningú no
els ho ha ensenyat. Aquesta habilitat, com qualsevol
altra –com parlar, llegir, escriure, resoldre problemes,...-,
ha de ser ensenyada
Reflexions - Valoració
Quan s’introdueix metodologies d’A.C a l’aula hom se n’adona que la
clau està en l’activitat, que ha de ser motivadora i s’ha de portar molt ben
organitzada.
Per adquirir un bon aprenentatge de treball en equip s’ha d’ensenyar de
manera sistemàtica, estructurada, ordenada i persistent.
La planificació inicial, de vegades s’ha de modificar i ajustar atenent les
necessitats, interessos i perfil dels alumnes dels alumnes i depenent
també del desenvolupament de l’activitat en general.
Després de molta pràctica, els docents podem adaptar estructures
cooperatives d’aprenentage en totes les àrees.
Reflexions - Valoració
Al contrari del que algú pot pensar, els alumnes no perden el temps.
Quan aprenen a fer-ho, s’adonen de les possibilitats i en definitiva se
n’adonen que aprenen més i ho fan més a gust.
L’A.C. aporta una millora
significativa de laprenentatge:
+motivació
+implicació
+grau de comprensió
+relació social
+qualitat
+volum de treball
+autoestima
+acceptació dels altres
En el projecte que presento, els
resultats han estat molt
satisfactoris.
Ara bé , el temps dedicat a
planificar, preparar recursos i
activitats ha estat important.
Per a que els grups funcionin,
requereix la implicació del
docent al 100% en cada sessió.
L’AC també permet millorar permanentment el nostre propi model didàctic i
ens convida a dur a terme un procés de reflexió sobre la nostra pràctica.
I recordem...
1 de 43

Recomendados

Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu por
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiuPonencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiu
Ponencia coll d'en rabassa aprenentatge cooperatiucoordinaciocoll
1.7K visualizações59 slides
Aprenentatge Cooperatiu Ii por
Aprenentatge Cooperatiu IiAprenentatge Cooperatiu Ii
Aprenentatge Cooperatiu Iimcunille
1.6K visualizações24 slides
Treballar per projectes por
Treballar per projectesTreballar per projectes
Treballar per projectesmsero3
1.7K visualizações29 slides
El treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can Misses por
El treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can MissesEl treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can Misses
El treball cooperatiu al projectes d’aula - CEIP Can MissesCEP d'Eivissa
532 visualizações22 slides
Power Interaccio Tutors por
Power Interaccio TutorsPower Interaccio Tutors
Power Interaccio Tutorsmcunille
657 visualizações32 slides
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu por
Tècniques d'aprenentatge cooperatiuTècniques d'aprenentatge cooperatiu
Tècniques d'aprenentatge cooperatiuJaume Sans i Vellvehí
7.8K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Treball cooperatiu por
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiumsero3
6.1K visualizações58 slides
3. treball cooperatiu por
3. treball cooperatiu3. treball cooperatiu
3. treball cooperatiuJordi Maura Posas
731 visualizações26 slides
Treball Cooperatiu 08 por
Treball Cooperatiu 08Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08mentscurioses
13K visualizações39 slides
Taller treball cooperatiu por
Taller treball cooperatiuTaller treball cooperatiu
Taller treball cooperatiumentscurioses
1.7K visualizações12 slides
Ponència treball cooperatiu por
Ponència treball cooperatiuPonència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiuJosep Àngel Revert i Marrahí
2.2K visualizações36 slides
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes por
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanesEl treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanesCEP d'Eivissa
1.1K visualizações57 slides

Mais procurados(20)

Treball cooperatiu por msero3
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
msero36.1K visualizações
3. treball cooperatiu por Jordi Maura Posas
3. treball cooperatiu3. treball cooperatiu
3. treball cooperatiu
Jordi Maura Posas731 visualizações
Treball Cooperatiu 08 por mentscurioses
Treball Cooperatiu 08Treball Cooperatiu 08
Treball Cooperatiu 08
mentscurioses13K visualizações
Taller treball cooperatiu por mentscurioses
Taller treball cooperatiuTaller treball cooperatiu
Taller treball cooperatiu
mentscurioses1.7K visualizações
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes por CEP d'Eivissa
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanesEl treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes
El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes
CEP d'Eivissa1.1K visualizações
Treball cooper atiu.pptx(1) por Laura Monzo
Treball cooper atiu.pptx(1)Treball cooper atiu.pptx(1)
Treball cooper atiu.pptx(1)
Laura Monzo364 visualizações
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes? por Xavier Rosell
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Com avaluar l'aprenentatge basat en problemes?
Xavier Rosell12K visualizações
Treball cooperatiu tècniques antic por genispascual
Treball cooperatiu tècniques anticTreball cooperatiu tècniques antic
Treball cooperatiu tècniques antic
genispascual1K visualizações
Aprenentatge Cooperatiu I por mcunille
Aprenentatge Cooperatiu IAprenentatge Cooperatiu I
Aprenentatge Cooperatiu I
mcunille1.2K visualizações
Resum treball cooperatiu por mentscurioses
Resum treball cooperatiuResum treball cooperatiu
Resum treball cooperatiu
mentscurioses1.1K visualizações
Dinamiques cooperatives por Berna Gual Mas
Dinamiques cooperativesDinamiques cooperatives
Dinamiques cooperatives
Berna Gual Mas144 visualizações
ESCOLA INCLUSIVA por mmmas
ESCOLA INCLUSIVAESCOLA INCLUSIVA
ESCOLA INCLUSIVA
mmmas1.4K visualizações
Aprenentatge cooperatiu por Elisia fs
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
Elisia fs2.3K visualizações
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu por Ramon Grau
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiuSobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Sobre l'aprenentatge basat en problemes i el treball cooperatiu
Ramon Grau2.6K visualizações
Aprenentatge cooperatiu por Empar_itu
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
Empar_itu4.5K visualizações
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA por CEP d'Eivissa
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICAEDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCA VERD PLAY. SITUACIONS PER A L’APRENENTATGE DE VALORS A L’EDUCACIÓ FÍSICA
CEP d'Eivissa2.9K visualizações
Rubrica projectes por jordi26
Rubrica projectes Rubrica projectes
Rubrica projectes
jordi268.9K visualizações
Treball en equip en entorns virtuals por Mar Armangué Pons
Treball en equip en entorns virtuals Treball en equip en entorns virtuals
Treball en equip en entorns virtuals
Mar Armangué Pons1.6K visualizações
La seqüència didàctica - Text (Grup 5) por iftolos
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
La seqüència didàctica - Text (Grup 5)
iftolos1.2K visualizações

Similar a Ac 2n pri 2017

Treballar competències por
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competènciesjaumedes
1.9K visualizações30 slides
Treball per projectes por
Treball per projectesTreball per projectes
Treball per projectesDominiques de l'Ensenyament
1.3K visualizações25 slides
La gramàtica fa xup xup por
La gramàtica fa xup xupLa gramàtica fa xup xup
La gramàtica fa xup xupConsorci per a la Normalització Lingüística
459 visualizações19 slides
Aprendizaje cooperativo en el aula por
Aprendizaje cooperativo en el aulaAprendizaje cooperativo en el aula
Aprendizaje cooperativo en el aulaAnna Xicota
456 visualizações52 slides
Tc a l'aula de llatí por
Tc a l'aula de llatíTc a l'aula de llatí
Tc a l'aula de llatíEquip de Clàssiques de l'ICE de la UAB
786 visualizações43 slides

Similar a Ac 2n pri 2017(20)

Treballar competències por jaumedes
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
jaumedes1.9K visualizações
Aprendizaje cooperativo en el aula por Anna Xicota
Aprendizaje cooperativo en el aulaAprendizaje cooperativo en el aula
Aprendizaje cooperativo en el aula
Anna Xicota456 visualizações
Informació projectes por esc_vicenteferrer
Informació projectesInformació projectes
Informació projectes
esc_vicenteferrer2.2K visualizações
R Cusso M Marrodan por mentscurioses
R Cusso M MarrodanR Cusso M Marrodan
R Cusso M Marrodan
mentscurioses614 visualizações
El treball cooperatiu aula1 por escolacanpuig
El treball cooperatiu aula1El treball cooperatiu aula1
El treball cooperatiu aula1
escolacanpuig646 visualizações
Seleccio preguntes iris por francescconesa
Seleccio preguntes irisSeleccio preguntes iris
Seleccio preguntes iris
francescconesa253 visualizações
Escola escola nova de cervellò por escolanovacervello
Escola escola nova de cervellòEscola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
escolanovacervello638 visualizações
educació física por Laiasoria
educació físicaeducació física
educació física
Laiasoria300 visualizações
Grups interactius jornades 2010-11 por silviac50
Grups interactius jornades 2010-11Grups interactius jornades 2010-11
Grups interactius jornades 2010-11
silviac50646 visualizações
Seminari telemàtic d'inclusió digital por Claudia Benitez Enrich
Seminari telemàtic d'inclusió digitalSeminari telemàtic d'inclusió digital
Seminari telemàtic d'inclusió digital
Claudia Benitez Enrich39 visualizações
PAT por escolametllers
PATPAT
PAT
escolametllers111 visualizações
Seminari Creativitat als processos de participacio por Manelruizpla
Seminari Creativitat als processos de participacioSeminari Creativitat als processos de participacio
Seminari Creativitat als processos de participacio
Manelruizpla272 visualizações
Viure plegats por iesramonllull
Viure plegatsViure plegats
Viure plegats
iesramonllull204 visualizações
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia por Raquel Gómez Paredes
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbiaSensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Sensibilització Aprenentatge Cooperatiu xàbia
Raquel Gómez Paredes877 visualizações
Flipped classroom por Medclic
Flipped classroomFlipped classroom
Flipped classroom
Medclic602 visualizações

Mais de MariaJose Ariño

Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2n por
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2nDites i endevinalles dels mesos de l'any 2n
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2nMariaJose Ariño
4.1K visualizações31 slides
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1r por
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1rDites i endevinalles dels mesos de l'any 1r
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1rMariaJose Ariño
2.2K visualizações31 slides
Dites i poemes estacions 2n primària por
Dites i poemes estacions 2n primàriaDites i poemes estacions 2n primària
Dites i poemes estacions 2n primàriaMariaJose Ariño
681 visualizações12 slides
Dites i poemes estacions 1r primària por
Dites i poemes estacions 1r primàriaDites i poemes estacions 1r primària
Dites i poemes estacions 1r primàriaMariaJose Ariño
1.2K visualizações13 slides
Mammals por
MammalsMammals
MammalsMariaJose Ariño
1.1K visualizações18 slides
La primavera és poesia! por
La primavera és poesia!La primavera és poesia!
La primavera és poesia!MariaJose Ariño
2.4K visualizações48 slides

Mais de MariaJose Ariño(14)

Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2n por MariaJose Ariño
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2nDites i endevinalles dels mesos de l'any 2n
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 2n
MariaJose Ariño4.1K visualizações
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1r por MariaJose Ariño
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1rDites i endevinalles dels mesos de l'any 1r
Dites i endevinalles dels mesos de l'any 1r
MariaJose Ariño2.2K visualizações
Dites i poemes estacions 2n primària por MariaJose Ariño
Dites i poemes estacions 2n primàriaDites i poemes estacions 2n primària
Dites i poemes estacions 2n primària
MariaJose Ariño681 visualizações
Dites i poemes estacions 1r primària por MariaJose Ariño
Dites i poemes estacions 1r primàriaDites i poemes estacions 1r primària
Dites i poemes estacions 1r primària
MariaJose Ariño1.2K visualizações
Mammals por MariaJose Ariño
MammalsMammals
Mammals
MariaJose Ariño1.1K visualizações
La primavera és poesia! por MariaJose Ariño
La primavera és poesia!La primavera és poesia!
La primavera és poesia!
MariaJose Ariño2.4K visualizações
Endevinalles d'animals por MariaJose Ariño
Endevinalles d'animalsEndevinalles d'animals
Endevinalles d'animals
MariaJose Ariño4.4K visualizações
Taller mandales de la misericòrdia por MariaJose Ariño
Taller mandales de la misericòrdiaTaller mandales de la misericòrdia
Taller mandales de la misericòrdia
MariaJose Ariño293 visualizações
L'arbre lector bona pràctica por MariaJose Ariño
L'arbre lector bona pràcticaL'arbre lector bona pràctica
L'arbre lector bona pràctica
MariaJose Ariño477 visualizações
L’apòstrof i les contraccions por MariaJose Ariño
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
MariaJose Ariño19.1K visualizações
Ud 2n la volta al món en 5 setmanes por MariaJose Ariño
Ud 2n la volta al món en 5 setmanesUd 2n la volta al món en 5 setmanes
Ud 2n la volta al món en 5 setmanes
MariaJose Ariño10.9K visualizações
Observacions informes Ed.primària por MariaJose Ariño
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
MariaJose Ariño93.8K visualizações
Tortosa ciutat de l'Ebre por MariaJose Ariño
Tortosa ciutat de l'EbreTortosa ciutat de l'Ebre
Tortosa ciutat de l'Ebre
MariaJose Ariño2.2K visualizações
Apadrinament lector1415.La dimensió emocional de l'activitat de llegir. por MariaJose Ariño
Apadrinament lector1415.La dimensió emocional de l'activitat de llegir.Apadrinament lector1415.La dimensió emocional de l'activitat de llegir.
Apadrinament lector1415.La dimensió emocional de l'activitat de llegir.
MariaJose Ariño2.2K visualizações

Ac 2n pri 2017

 • 1. APRENENTATGE COOPERATIU Maria José Ariño. 2017 El treball en equip com a recurs i com a contingut...
 • 2. Estratègia metodologica • Una activitat realitzada amb alumnes de 2n de Primària Puzzle
 • 3. En què consisteix la tècnica? • La classe es divideix en petits grups de treball heterogenis, els equips base i a cada un dels components de l'equip se li assigna i se li fa responsable d'una part diferent de la tasca a realitzar, en la qual s'ha d'especialitzar. • Els membres de diferents equips amb la mateixa subtemàtica es reuneixen per desenvolupar-la, en grups d'experts, i posteriorment tornen als seus respectius grups inicials per tutoritzar als seus companys en aquella part en què s'han especialitzat. • L'única manera que tenen els alumnes d'aprendre les altres seccions que no siguin les seves, consisteix a escoltar atentament als companys d'equip. • La realització de la totalitat del treball estarà condicionada per la mútua cooperació i responsabilitat entre tots els components del grup.
 • 4. Activitat La volta al món en 5 setmanes Àrea de Medi Natural Social i Cultural
 • 5. Objectius  Es pretén una inicial aproximació a la geografia del món, de manera cooperativa, on els mateixos alumnes construeixin i comparteixin els continguts.  Treballar habilitats socials concretes que permetin discutir, atendre, fer-se entendre i participar activament amb un objectiu comú.  Desenvolupar la solidaritat i el compromís entre els alumnes  Fomentar l’autonomia de l’aprenentatge  Atendre la diversitat d’interessos, motivacions i capacitats de cada alumne  Incrementar el nivell de l’aprenentatge mitjançant la interacció entre companys
 • 6. Competències Àmbit Coneixement del medi Dimensió Món Actual Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes. Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi. Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten. Dimensió Ciutadania Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
 • 7. Competències Àmbit d’aprendre a aprendre Dimensió Autoconeixement respecte de l’aprenentatge Competència 2. Autoconeixement respecte de l’aprenentatge Dimensió aprenentatge en grup Competència 5. Interactuar amb els altres per adquirir els aprenentatges Competènica 6. Utilitzar procediments i tècniques d’aprenentage en grup Àmbit d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria Dimensió autoconcepte Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un mateix Dimensió presa de decisions Competència 3. Escollir amb criteri propi entre les diferents opcions per resoldre un problema Competència 4. Implicar-se activament en la presa de decisions col.lectives
 • 8. Continguts  Planisferi. Continents i oceans.  Aplicació de tècniques per a la comprensió de l’espai: els mapes  Valoració de la diversitat social i cultural al món  Identificació de les principals manifestacions culturals d’alguns països del món.  Respecte entorn les diferents maneres de viure d’arreu del món.  Lectura comprensiva de textos expositius.  Implicació, respecte, responsabilitat i autonomia en el treball cooperatiu.  Valoració de la diversitat. Cohesió. Esperit d’equip
 • 9. Realització dels equips • Es divideix un grup de 27 alumnes en 6 grups base de 4 membres cadascun. (En realitat hi ha 3 equips amb 5 alumnes , un d’ells tutoritzat per un company). • Els grups estan molt pensats atenent el perfil de cada alumne. Els fa la mestra.
 • 10. Realització dels equips • El contingut del projecte es divideix en 5 temes (5 continents) amb 4 subtemes cadascun: Països i capitals Muntanyes , rius i llacs Animals i plantes Llengües i llocs d’interès • A cada membre del grup base se li assigna la seva especialitat i la treballarà a l’equip d’experts. (Poden escollir diferent especialitat a cada continent)
 • 11. Realització dels equips • Després , cadascú se’n torna al seu Equip base i “ensenya” als seus companys allò sobre el qual se n’ha tornat un “expert”
 • 12. Criteris per fer els grups base i els equips d’experts • Realment, el primer trencaclosques (puzzle) és el que ha de resoldre el docent per realitzar agrupacions heterogènies i el més eficaces possible, sobre tot en aquest nivells on els nens i nens són petits... • A més de tenir en compte les característiques personals de cada alumnes, afinitats i estil d’aprenentatge, en aquesta ocasió s’ha seguit el següent criteri:
 • 13. Distribució de grups base i equips d’experts
 • 14. Formació de l’alumnat • S’explica als alumnes en gran grup en què consisteix l’activitat i se’ls motiva. • Deixem clar que... Cada membre té una doble responsabilitat: APRENDRE ell mateix AJUDAR als companys a aprendre “Tots donem i rebem, tots ensenyem i aprenen”
 • 15. Formació de l’alumnat És el moment de crear entre tots les normes del treball cooperatiu i posar- les en un lloc visible a l’aula , per anar-les recordant.
 • 16. Normes de funcionament 1. Compartir-ho tot. 2. Treballar en silenci i, quan sigui necessari, parlar en veu baixa. 3. Demanar la paraula abans de parlar. 4. Acceptar les decisions de la majoria. 5. Ajudar els companys. 6. Demanar ajuda quan es necessiti. 7. No rebutjar l’ajuda d’un company. 8. Fer la feina que em toca. 9. Participar en tots els treballs i les activitats de l’equip. 10.Complir aquestes normes i ajudar els companys a complir-les.
 • 17. Organització interna dels equips base. Càrrecs i funcions Càrrec Tasques a desenvolupar Nom Coordinador  Organitza i coordina el treball: indica què s’ha de fer i com s’ha de fer.  Manté l’ordre dins de l’equip: recorda a cada membre de l’equip quin és el seu rol i l’avisa si no l’exerceix.  Demana ajuda a la mestra si surt algun problema, dubte o dificultat.  Avisa els companys quan l’equip es desvia del tema o parla d’una altra cosa Secretari  Pren nota de les decisions del grup.  Controla el temps de treball.  Fa respectar el torn de paraula.  Omple els qüestionaris de l’equip. Portaveu  Parla en nom de l’equip.  Controla el to de veu . Organitzador de material  Reparteix i recull el material necessari.  Organitza la neteja.  Té cura de l’ús del material.  Recorda els companys el material que han de dur de casa i s’assegura que tothom s’ho apunti a l’agenda.
 • 18. Organització interna dels equips base. Càrrecs i funcions
 • 21. Temporització i calendari l Abril 2017 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 1 2 3 30m Presentació del Projecte La volta al món 4 60m AC SESSIÓ 1 Formació d’alumnes I Normes I funcionament 5 6 30m AC SESSIÓ 2 Formació alumnes II Normes I funcionament 7 60m AC SESSIÓ 3 Formació grups base Organització interna. Rols. Pla de treball 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30m AC SESSIÓ 4 Recordem… Formació equips d’experts Africa 19 20 60m AC SESSIÓ 5 Treball equip d’experts 21 60m AC SESSIÓ 6 Retorn I treball equip base 22 23 2430m AC SESSIÓ 7 Treball equip base 25 30m AC SESSIÓ 8 Formació equips d’experts Asia 26 2760m AC SESSIÓ 9 Treball equips d’experts 28 60m AC SESSIÓ 9 REtorn I treball equip base Formació equips d’experts Amèrics N I C 29 30
 • 22. Temporització i calendari ll Maig 2017 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 1 2 60m AC SESSIÓ 10 Treball equips d’experts 3 4 60m AC SESSIÓ 11 Retorn I treball grups base 5 30m AC SESSIÓ 12 Treball grup base I formació equips d’experts Europa 6 7 8 9 60m AC SESSIÓ 13 Treball equips d’experts 10 11 60m AC SESSIÓ 14 Retorn I treball grups base 12 30m AC SESSIÓ 15 Treball grup base I formació equips d’experts Oceania 13 14 15 16 60m AC SESSIÓ 16 Treball equips d’experts 17 18 30m AC SESSIÓ 17 Treball grup base 19 20 21 22 22 60m AC SESSIÓ 18 Coavaluació- Autoavaluació 23 24 60m AC SESSIÓ 19 Prova escrita individual 25 30m AC SESSIÓ 20 Preparació exposicions Organitació 26 27 28 29 30 Al llarg de l’ultima setmana de maig els grups podran preparar-se les seves exposicions per a compartir allò après a altres cursos de Primària (1r , 3r I 4t)
 • 23. Rol del professor • El docent ha hagut de prendre una sèrie de decisions prèvies i planificar bé cada tasca a realitzar. • Especifica els objectius i dona instruccions de cada activitat. • Proporciona la formació necessària perquè els alumnes sàpiguen perquè, quan i en quines condicions han d’aplicar un procediment i afavorir així la transferència a activitats similars. • Guia i supervisa l'aprenentatge. • Recolza i ofereix el feedback necessari en cada situació • Avalua el procés d’aprenentatge.
 • 24. Els elements del treball cooperatiu • El mestre sempre ha de tenir en compte els elements necessaris perquè un treball en grup sigui autènticament cooperatiu: 1 .- La inerdependència positiva L’èxit de cadascún depèn de l’èxit dels altres
 • 25. Els elements del treball cooperatiu 2 .- Promoure la interacció cara a cara Parlar, escollir, discutir, consensuar i comprometre’s
 • 26. Els elements del treball cooperatiu 3 .- Donar responsabilitat a cada membre del grup Els alumnes que aprenen junts , són individualment més competents que els que treballen sols
 • 27. Els elements del treball cooperatiu 4 .- Desenvolupar les habilitats del grup i les relacions interpersonals Les habilitats socials s’han d’ensenyar als nens com una finalitat i com habilitats acadèmiques en sí mateixes
 • 28. Els elements del treball cooperatiu 5 .- La reflexió sobre el treball del grup Els grups precisen poder descriure quines accions i tasques dels seus membres són útils i quines són inútils a l’hora que prendre decisiona sobre quines conductes cal mantenir, corregir o canviar.
 • 29. Pladetreball Sessió Durada Activitat 0 30m Presentació de la Unitat: La volta al món en 5 setmanes 1 60m Formació d’alumnes. Normes i funcionament. 2 60m Formació d’alumnes. Organització interna. Rols. Pla de treball 3 30m Recordem... Formació equips d’experts Africa 4 60m Pla de treball equip d’experts 5 60m Retorn i treball grup base. 6 30m Treball equip base 7 30m Formació equips d’experts Asia 8 60m Treball equips d’experts 9 60m Retorn i treball equip base. Formació equips d’experts Amèrica 10 60m Treball equip d’experts 11 60m Retorn i treball grups base 12 30m Revisió treball grups base i formació equips d’experts Europa 13 60m Treball equips d’experts 14 60m Retorn i treball grups base 15 30m Treball grups base i formació equips d’experts Oceania 16 60m Treball equips d’experts 17 60m Treball grups base 18 60m Coavaluació- Autoavaluació 19 60m Prova escrita individual
 • 30. Treball equip d’experts  Límits, països i capitals Cada equip d’experts disposarà de material com aquest de cada continent
 • 31. Treball equip d’experts  Muntanyes, rius i llacs Cada equip d’experts disposarà de material com aquest de cada continent
 • 32. Treball equip d’experts • llengües i llocs d’interès Cada equip d’experts disposarà de material com aquest de cada continent
 • 33. Treball equip d’experts • Animals i vegetació. Ecosistemes Cada equip d’experts disposarà de material com aquest de cada continent
 • 34. Treball del grup base • Quan els experts tornen al grup base, s’organitzen per explicar cadascun d’ells a la resta de companys tot el que han après i confeccionen el dossier de l’equip. En l’activitat que us presento, cada alumne ha volgut elaborar el seu propi dossier.
 • 35. Pla de l’equip Per a què el treball en equip sigui eficaç, el primer que els alumnes d’un equip han de tenir clar són els objectius que persegueixen: aprendre i ajudar-se a aprendre. És l’eina bàsica de què disposa cada equip per anar aprenent, cada vegada més, a treballar en equip i tenir experiències més reeixides
 • 37. Espais i material Espai Materials L’activitat es duu a terme a l’aula tutorial Atles Fitxes de treball Cartolines, pegament, retoladors... Revistes de viatges, fotografies Llibres: Videos: https://www.youtube.com/watch?v=UZnmfMok_9M https://www.youtube.com/watch?v=KYXODJ3VJTM https://www.youtube.com/watch?v=fvpiGHNUKHw
 • 38. Criteris i eines d’avaluació L’avaluació d’aquesta unitat es durà a terme tenint en compte tant els coneixements adquirits propis de l’àrea a nivell individual (prova escrita a final del procés Av. Quantitativa) com les habilitats i destreses en el treball cooperatiu (rúbrica- Av. Qualitativa) Tanmateix es donarà molta importància a l’aprenentatge de la co-avaluació i autoavaluació perquè l’observació i resolució dels errors i la posterior reflexió fa que l’alumne prengui part del seu propi procés d’avaluació i per tant, d’aprenentatge.
 • 39. Criteris i eines d’avaluació
 • 40. • Treballar en equip no és senzill. • Els alumnes , en principi, és molt probable que no sàpiguen treballar, en equip, bàsicament perquè ningú no els ho ha ensenyat. Aquesta habilitat, com qualsevol altra –com parlar, llegir, escriure, resoldre problemes,...-, ha de ser ensenyada
 • 41. Reflexions - Valoració Quan s’introdueix metodologies d’A.C a l’aula hom se n’adona que la clau està en l’activitat, que ha de ser motivadora i s’ha de portar molt ben organitzada. Per adquirir un bon aprenentatge de treball en equip s’ha d’ensenyar de manera sistemàtica, estructurada, ordenada i persistent. La planificació inicial, de vegades s’ha de modificar i ajustar atenent les necessitats, interessos i perfil dels alumnes dels alumnes i depenent també del desenvolupament de l’activitat en general. Després de molta pràctica, els docents podem adaptar estructures cooperatives d’aprenentage en totes les àrees.
 • 42. Reflexions - Valoració Al contrari del que algú pot pensar, els alumnes no perden el temps. Quan aprenen a fer-ho, s’adonen de les possibilitats i en definitiva se n’adonen que aprenen més i ho fan més a gust. L’A.C. aporta una millora significativa de laprenentatge: +motivació +implicació +grau de comprensió +relació social +qualitat +volum de treball +autoestima +acceptació dels altres En el projecte que presento, els resultats han estat molt satisfactoris. Ara bé , el temps dedicat a planificar, preparar recursos i activitats ha estat important. Per a que els grups funcionin, requereix la implicació del docent al 100% en cada sessió. L’AC també permet millorar permanentment el nostre propi model didàctic i ens convida a dur a terme un procés de reflexió sobre la nostra pràctica.